A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1998. (I. 12.) FM rendelet

a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ában előírtak végrehajtására - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint a közvetlen felügyelete, irányítása alá tartozó intézményekre;

b) rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet időszakában (a továbbiakban: minősített időszakban) valamennyi, a miniszter ágazati irányítása alá tartozó szervezetre.

2. § A minisztérium polgári védelmi feladatai:

a) a minisztérium, valamint a minisztérium közvetlen felügyelete, irányítása alá tartozó intézmények dolgozóinak polgári védelmi felkészítése;

b) a minisztérium dolgozóinak egyéni védőeszközzel történő ellátása, óvóhelyi védelme, szükség szerinti kitelepítése, kimenekítése;

c) a mezőgazdaság, élelmiszeripar, az erdő- és vadgazdálkodás anyagi javainak radiológiai, biológiai, vegyi (a továbbiakban: rbv.) védelmével összefüggő tevékenység szabályozása.

3. § A minisztérium közvetlen felügyelete, irányítása alá tartozó intézmény vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény polgári védelmi feladatainak ellátását. Ennek keretében gondoskodik

a) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a polgári védelmi tevékenység szervezeti kereteinek, végrehajtási rendjének meghatározásáról;

b) az intézmény dolgozóinak polgári védelmi felkészítéséről;

c) az intézmény dolgozóinak a település polgári védelmi sorolása szerinti egyéni védőeszköz ellátásáról, óvóhelyi védelméről, szükség szerint kitelepítéséről, kimenekítéséről;

d) az intézmény veszélyeztetettségének megfelelően a polgári védelmi tervek kidolgoztatásáról és annak területi polgári védelmi szervvel történő egyeztetéséről.

4. § (1) Az anyagi javak rbv. védelme kiterjed a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vadgazdálkodás és halászat, az erdőgazdálkodás az elsődleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás, kutatás és fejlesztés, a mezőgazdasági termékforgalom, az agrár-környezetgazdálkodás, a növényegészségügy, az állategészségügy és élelmiszer-ellenőrzés területére és résztvevőire.

(2) A szabályozás célja, hogy az élelmiszer, a mezőgazdasági termények, a takarmánykészletek, az állatállomány, a vadállomány, a faállomány, a szaporítóanyagok, ágazati termelő eszközök (a továbbiakban: ágazati anyagi javak) termelése, előállítása, tartása, tárolása, csomagolása, szállítása, elosztása és mentése, továbbá a termőtalaj védelme megfelelő módon és körülmények között valósuljon meg.

(3) Minősített időszakban az ágazati anyagi javak megelőző rbv. védelmének, ellenőrzésének, mentesítésének rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a 4. § (2) bekezdésben felsorolt anyagi javak felhasználását, forgalomba hozatalát követően azok szennyezettségi értékei a jogszabályokban megengedett fogyaszthatósági, felhasználási normákon belül legyenek.

(4) Az ágazati anyagi javak rbv. védelmére a hatályos jogszabályok, érvényben lévő szakmai előírások, szabványok vonatkoznak, melyeket folyamatosan érvényre kell juttatni.

(5) Az ágazati anyagi javak rbv. megelőző védelme érdekében az előállítás, a feldolgozás, a tartás, a raktározás, a csomagolás, a szállítás technológiáinál biztosítani kell a rendszer zártságát, szükség esetén a zártság utólagos kialakításának előfeltételét, továbbá az rbv. ellenőrzés és mentesítés lehetőségének megteremtését.

(6) Az anyagi javak rbv. védelmi műszaki-technikai követelményeit a létesítmények kijelölése, tervezése, rekonstrukciója, a technológiai rendszer módosítása, a higiénés előírások meghatározása során a különböző szintű szakhatósági és hatósági előírásokban folyamatosan érvényre kell juttatni.

(7) Az ágazat területén folytatott általános és speciális kutatási eredményeket, tapasztalatokat az rbv. védelem kialakításánál folyamatosan figyelembe kell venni.

5. § (1) Az anyagi javak rbv. ellenőrzési feladatait a megyei (fővárosi) Állat-egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomások (a továbbiakban: ÁÉEÁ), a Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomások (a továbbiakban: NTÁ), továbbá egyéb bevont és hatósági jogkörrel ellátott iparági laboratóriumok, intézetek, kutatóintézetek gyakorolják. Az ÁÉEÁ és NTÁ hatósági, illetve szakhatósági közreműködése során polgári védelmi feladatokat is ellátnak.

(2) A 4. § (2) bekezdésében felsorolt anyagi javak felhasználását, forgalomba hozatalát megelőzően a minőség-ellenőrzést végző hatóságnak rbv. anyagokra folyamatosan monitoring vizsgálatot, a minősített időszakban pedig tételes vizsgálatot kell végeznie, és engedélyt kiadni csak fogyasztásra alkalmas minősítés után szabad.

(3) Az anyagi javak rbv. anyagokkal történő szennyeződése, fertőződése esetén intézkedni kell a szennyező anyagok eltávolítására, rbv. mentesítésre. A mentesítésnek ki kell terjednie a 4. § (1) bekezdésében felsorolt területekre és műveletekre. Amennyiben a szennyező anyagok nem távolíthatók el, intézkedni kell azok ártalmatlanításáról.

6. § (1) A miniszter átmeneti időre, az ország egészére vagy egyes területeire általános vadászati, halászati, legeltetési tilalmat vezethet be, továbbá megtilthatja az erdei gyümölcsök, gombák és gyógynövények gyűjtését.

(2) Az anyagi javak rbv. védelmének további részletes, kiegészítő és járulékos feladatainak végrehajtásáról a különböző szintű helyi intézkedési tervekben kell gondoskodni.

(3) Az anyagi javak rbv. védelme megvalósításának részletes szabályai külön ajánlás formájában kerül kiadásra, melyről a MÉM Értesítőben tájékoztató jelenik meg.

7. § Az e rendeletben meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtása érdekében a minisztérium

a) meghatározza a települések polgári védelmi sorolásához igazodó polgári védelmi tervek készítésének követelményeit;

b) összehangolja a polgári védelmi kutatás és műszaki fejlesztési tevékenység ágazati feladatait;

c) a belügyminiszter által meghatározott követelmények szerint, kiképzési és felkészítési tematikát állít össze a minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a minisztérium dolgozóinak felkészítése érdekében;

d) gondoskodik az anyagi javak rbv. védelme szakmai szabályainak elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról;

e) közreműködik a miniszterre háruló egyéb polgári védelmi feladatok ellátásában.

8. § Az e rendeletben foglalt polgári védelmi feladatok költségvetési előirányzatát - a Pvt. 38. §-ának (2) bekezdése szerint - a minisztérium tervezi, és ellenőrzi annak felhasználását.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére