A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi VIII. törvény

a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1997. december 10-én megtörtént, ennek megfelelően a Megállapodás 1998. február 1-jén hatályba lép.)

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

„Szabadkereskedelmi Megállapodás a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország) és Izrael Állam (a továbbiakban: Izrael),

emlékeztetve azon szándékukra, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában, és kifejezve készségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

ismételten megerősítve elkötelezettségüket a gazdasági kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt, valamint a Világkereskedelmi Szervezet Megállapodásaiból és az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményből (a továbbiakban: WTO/GATT 1994) fakadó jogokhoz és kötelezettségekhez való alkalmazkodásukat,

abban a meggyőződésben, hogy e Megállapodás újfajta légkört teremt gazdasági kapcsolataik, különösen a kereskedelmi beruházások, valamint a gazdasági és technológiai együttműködés számára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Célkitűzések

1. A jelen Megállapodásban részt vevő Felek (a továbbiakban: Felek), a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban és a GATT 1994 XXIV. Cikkének megfelelően, egy legkésőbb 2001. január 1-jével végződő átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre.

2. Jelen Megállapodás célkitűzései a következők:

a) az egymással folytatott kereskedelem bővítése révén a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődésének előmozdítása és ezáltal gazdasági tevékenységük fejlődésének elősegítése, az élet- és foglalkoztatási feltételek javítása, valamint a termelékenység és a pénzügyi stabilitás fokozása;

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása;

c) a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás;

d) az együttműködés elősegítése azokon a területeken, amelyeken a Felek kölcsönös érdekeltsége áll fenn.

2. Cikk

A Megállapodás hatálya

Jelen Megállapodás rendelkezéseinek hatálya az alábbiakra terjed ki:

a) a Felektől származó ipari termékekre azzal, hogy a jelen Megállapodás szempontjából az „ipari termékek” kifejezés a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, a jelen Megállapodás 1. a) és 1. b) Mellékleteiben (a továbbiakban: 1. Melléklet) felsorolt termékek kivételével;

b) a Felektől származó mezőgazdasági termékekre azzal, hogy a jelen Megállapodás szempontjából a „mezőgazdasági termékek” kifejezés a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket, valamint a II. Címben foglalt feltételek szerint az 1. Mellékletben felsorolt termékeket jelenti.

I. Cím

IPARI TERMÉKEK

3. Cikk

Importvámok

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új importvámokat nem vezetnek be.

2. Az importvámokat a jelen Megállapodás 1. Jegyzőkönyve (a továbbiakban: 1. Jegyzőkönyv) rendelkezéseinek megfelelően eltörlik.

4. Cikk

Alapvámok

1. Az alapvám, amelyre a jelen Megállapodásban előirányzott, egymást követő vámcsökkentések alkalmazandók: a Magyarországra importált áruknál az 1992. február 29-én érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel, az Izraelbe importált áruknál az 1996. szeptember 1-jén érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépése után bármilyen általános hatályú vámcsökkentés történik, az így csökkentett vámtételek lépnek az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe, a csökkentések alkalmazásának időpontjától kezdődően.

3. A 3. Cikknek megfelelően kiszámított, csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve, vagy specifikus vámok esetén, a második tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

5. Cikk

Az importvámokkal egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben semmilyen új, az importvámokkal egyenértékű hatású terhet nem vezetnek be.

2. Valamennyi, az importvámokkal egyenértékű hatású terhet a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik, kivéve, ha a jelen Megállapodás 2. Mellékletében (a továbbiakban: 2. Melléklet) eltérő rendelkezés van.

6. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk rendelkezései érvényesek a fiskális jellegű vámokra is. A Felek a fiskális jellegű vámokat vagy a vámok fiskális alkotóelemeit belső adóval helyettesíthetik, a 14. Cikk rendelkezéseinek megfelelően.

7. Cikk

Exportvámok és azokkal egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben exportvámot vagy azzal egyenértékű hatású terhet nem vezetnek be.

2. Az exportvámokat és az azokkal egyenértékű hatású terheket a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

8. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új mennyiségi importkorlátozást, vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést nem vezetnek be.

2. Minden olyan mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést, mely az egyik Féltől származó termékeknek a másik Félhez történő importjára vonatkozik, a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörölnek, kivéve, ha a jelen Megállapodás 3. a), 3. b) és 3. c) Mellékleteiben (a továbbiakban: 3. Melléklet) eltérő rendelkezés van.

9. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új mennyiségi exportkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést nem vezetnek be.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörölnek minden mennyiségi exportkorlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést, kivéve azokat, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

II. Cím

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

10. Cikk

A mezőgazdasági termékek kereskedelme

1. A Felek kinyilvánítják készségüket, hogy a mezőgazdasági politikájuk szerint lehetséges mértékben előmozdítsák a mezőgazdasági termékek kereskedelmének harmonikus fejlődését, és ezt a kérdést a Vegyesbizottságon belül időközönként megvitassák.

2. A Felek egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseiket a WTO/GATT 1994 Megállapodások rendelkezéseinek megfelelően alkalmazzák. A Felek nem alkalmazzák állat-, növény-egészségügyi és egészségügyi előírásaikat olyan módon, hogy azok önkényes vagy indokolatlan diszkriminációt jelentenének a Felek között azonos feltételek fennállása esetén, vagy a közöttük folyó kereskedelem leplezett korlátozását szolgálnák.

3. A 11. Cikk értelmében nyújtott koncessziók fenntartásával, a jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Feleket saját mezőgazdasági politikájuk folytatásában, vagy abban, hogy e politika alapján bármiféle intézkedést hozzanak. Mindkét Fél haladéktalanul értesíti a másikat a mezőgazdasági politikájában bekövetkezett azon változásokról, amelyek hátrányosan érinthetik a Felek közötti mezőgazdasági termék-kereskedelmet. Ilyen esetekben a másik Fél kérésére haladéktalanul konzultációt tartanak azzal a céllal, hogy megvizsgálják a helyzetet és, ha szükséges, kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

11. Cikk

Koncessziók cseréje

1. A Felek a jelen Megállapodás 2. Jegyzőkönyvében (a továbbiakban: 2. Jegyzőkönyv) meghatározott koncessziókat nyújtják egymásnak, a jelen Cím rendelkezéseinek megfelelően és az említett Jegyzőkönyvben foglaltak szerint.

2. A Felek a Vegyesbizottság keretében időközönként megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a mezőgazdasági termékek kereskedelmét illetően további kedvezményeket nyújtsanak egymásnak.

III. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

Származási szabályok

A jelen Megállapodás 3. Jegyzőkönyve (a továbbiakban: 3. Jegyzőkönyv) rögzíti a származási szabályokat és a származási bizonyítékokkal kapcsolatos követelményeket.

13. Cikk

Vámügyi együttműködés

1. A Felek vámhatóságai együttműködnek és egyeztetnek egymással annak érdekében, hogy a 3. Jegyzőkönyv és a jelen Megállapodás vonatkozó Cikkeinek rendelkezései hatékonyan és harmonikusan kerüljenek alkalmazásra mindkét Fél jogszabályaival összhangban, hogy amennyire lehetséges, csökkentsék a kereskedelemmel kapcsolatos formalitásokat, és hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak az említett rendelkezések érvényesítése során felmerülő bármely nehézségre.

2. A Felek vámhatóságai közötti együttműködés főként a vámeljárás egyszerűsítésére és számítógéppel történő végzésére, az áruk származásának igazolására, valamint a csempészés, adómegkerülés és a tiltott kábítószer-kereskedelem megakadályozására összpontosul.

3. E célból a vámügyi együttműködésről részletes külön megállapodás kerül aláírásra.

14. Cikk

Belső adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan belső pénzügyi természetű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetett módon diszkriminációt jelent a Felektől származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek nem részesülhetnek olyan mértékű közvetett belső adóvisszatérítésben, amely meghaladja a rájuk kivetett közvetett adók összegét.

15. Cikk

Általános kivételek

Jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra és a tranzitárukra olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, melyek a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, az állatok és a növények életének és egészségének védelme, beleértve az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelmét célzó környezetvédelmi intézkedéseket, a művészeti, történelmi és régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok vagy a kimeríthető nemzeti erőforrások megőrzése alapján indokoltak. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozása eszközét.

16. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban semmi nem gátolja meg egyik Felet sem abban, hogy megtegyen bármely, általa szükségesnek tartott intézkedést a GATT 1994 XXI. Cikkének megfelelően.

17. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek biztosítják, hogy úgy alakítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot, hogy a Felek állampolgárai között semmilyen diszkrimináció ne álljon fenn az áruk beszerzési és értékesítési feltételei tekintetében.

2. Jelen Cikk rendelkezései minden olyan szervre érvényesek, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai, de jure vagy de facto, akár közvetlenül, akár közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják a Felek közötti importot vagy exportot vagy a hazai piacon történő eladást. Ezen rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak az állam által másokra átruházott monopóliumokra is.

18. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti árukereskedelemhez kapcsolódó szabadon átváltható devizában történő fizetések, és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található, mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármiféle devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan kereskedelmi ügyleteket fedező rövid és középtávú hitelek nyújtásának, visszafizetésének vagy felvételének vonatkozásában, amelyekben rezidens vesz részt.

3. Az árumozgással kapcsolatos folyó fizetéseket érintő minden intézkedés a Nemzetközi Valutaalap alapszabálya VIII. Cikkében rögzített feltételekkel összhangban történik.

19. Cikk

A vállalatokra vonatkozó versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok között egyeztetett gyakorlat, amelynek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által uralkodó helyzettel való visszaélés a Felek területeinek egészén vagy jelentős részén.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései mindenféle vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatások nyújtásával megbízott vagy jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalatok az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása nem gátolja, de jure vagy de facto, a rájuk bízott konkrét közületi feladatok teljesítését.

3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat jelen cikkel összeegyeztethetetlen, és ha ez a gyakorlat komoly érdeksérelmet okoz az adott Félnek vagy anyagi kárt hazai iparának, vagy ilyen okozásával fenyeget, a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban megteheti a megfelelő intézkedéseket.

4. Mindkét Fél, törvényei, rendelkezései és politikái függvényében, korrekt és méltányos elbánásban részesíti a másik Félnek a jelen Megállapodás alapján folytatott tevékenységeket végző magánszemélyeit, vállalatait, kormányszerveit és egyéb egységeit.

20. Cikk

Állami támogatás

1. A valamelyik Fél által vagy állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, mely bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy ezzel fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben befolyásolhatja a Felek közötti kereskedelmet.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a 2. Cikk b) bekezdésében és a II. Címben említett termékekre.

3. A Felek biztosítják az áttekinthetőséget az állami támogatások terén, a Támogatásokról és Kiegyenlítő Intézkedésekről szóló WTO/GATT 1994 Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak. Mindegyik Fél a másik Fél kérésére tájékoztatást ad a támogatások rendszeréről és az állami támogatás egyes konkrét felhasználásairól.

4. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

- összeegyeztethetetlen az 1. bekezdésben foglalt kikötésekkel, vagy

- ha ez a gyakorlat komoly érdeksérelmet okoz az adott Félnek, vagy anyagi kárt hazai iparának vagy mezőgazdaságának, vagy ilyen okozásával fenyeget,

a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és rendelkezésekkel összhangban megteheti a megfelelő intézkedéseket.

Ilyen megfelelő intézkedések csak a Támogatásokról és Kiegyenlítő Intézkedésekről szóló WTO/GATT 1994 Egyezményben rögzített eljárásoknak és feltételeknek megfelelően hozhatók.

21. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően Izrael lehetővé teszi a magyar vállalatok számára a szerződés odaítélési eljárásokon való részvételt kormányzati beszerzéseinél, az 1994. április 15-i Kormányzati Beszerzésekről szóló Megállapodásnak megfelelően, abban vállalt kötelezettségei függvényében.

3. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően Magyarország lehetővé teszi az izraeli vállalatok számára a szerződés odaítélési eljárásokon való részvételt olyan elbánás szerint, amely nem kedvezőtlenebb a bármely más ország vállalatai részére biztosított elbánásnál.

4. A Vegyesbizottság a 32. és 33. Cikkeknek megfelelően eljárva foglalkozik a fenti 2. és 3. bekezdésekben foglaltak megvalósításának gyakorlati módozataival.

22. Cikk

Szabványok

1. A Feleknek a szabványokra vagy műszaki előírásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó jogait és kötelezettségeit a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló WTO Egyezmény szabályozza.

2. Mindkét Fél, a másik Fél kérésére, tájékoztatást ad a szabványokkal kapcsolatos intézkedések konkrét egyedi eseteiről.

3. A Felek arra törekszenek, hogy csökkentsék a kereskedelem technikai akadályait. E célból a Felek, ahol indokolt, megállapodásokat kötnek a megfelelőségtanúsítás területén történő kölcsönös elismerésről.

23. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a WTO/GATT 1994 VI. Cikke értelmében dömping fordul elő a jelen Megállapodás által szabályozott kereskedelmi kapcsolatokban, megfelelő intézkedéseket tehet e gyakorlattal szemben a WTO/GATT 1994 VI. Cikkének és az említett Cikkhez kapcsolódó megállapodásoknak megfelelően, a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárással összhangban.

24. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek megadják és biztosítják a szellemi tulajdonjogok megfelelő, hatékony és diszkriminációmentes védelmét, beleértve az e jogok megadását és érvényesítését célzó intézkedéseket. Ahol szükséges, a védelmet 1998 vége előtt a jelen Megállapodás 4. Mellékletében (a továbbiakban: 4. Melléklet) meghatározott sokoldalú megállapodások lényeges kívánalmainak megfelelő szintre terjesztik ki.

2. A jelen Megállapodás szempontjából a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja nevezetesen a szerzői jog védelmét, beleértve a számítógépes programokat és adatbázisokat, valamint az ezzel szomszédos jogokat, a védjegyeket, a földrajzi jeleket, az ipari terveket, a szabadalmakat, az integrált áramkörök topográfiáját, valamint a nyilvánosságra nem hozott információkat, beleértve a know-how-t, továbbá az új növényfajták védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak ezekről a kérdésekről, különösen a harmonizációval foglalkozó meglévő vagy jövőbeli nemzetközi egyezményekkel, a szellemi tulajdon kezelésével és alkalmazásával kapcsolatos tevékenységekről, a nemzetközi szervezetekben - úgymint a Világkereskedelmi Szervezet, a Szellemi Tulajdon Világszervezete - folyó tevékenységről, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben harmadik országokkal fenntartott kapcsolatairól.

25. Cikk

Általános védelem

1. Ha bármely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely ágazatában komoly zavarokat, vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely térség gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok, illetve nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

2. Ha az importáló Fél véleménye szerint egy terméknek a másik Féltől történő importja nem alapvető okozója egy komoly kárnak vagy az azzal történő fenyegetésnek, a másik Fél termékét mentesíti minden olyan importkorlátozás alól, amelyet az adott termék harmadik országokból történő importjával kapcsolatban kivethet.

26. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél vámemelések formájában olyan korlátozott időtartamú rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 3. Cikkben foglalt rendelkezésektől.

2. Ezek az intézkedések kizárólag születő iparágakra, illetve szerkezeti átalakítás alatt álló vagy komoly nehézségekkel küzdő bizonyos ágazatokra vonatkozhatnak, különösen, ha ezen nehézségek fontos társadalmi problémákat okoznak.

3. Azok, az érintett Félnél a másik Féltől származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felektől származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Féltől származó, az I. Címben meghatározott teljes ipari termékimport 15%-át, annak az utolsó évnek alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezeket az intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak leteltekor meg kell szüntetni.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal egyenértékű hatású terhet és intézkedést felszámoltak.

6. Az érintett Fél tájékoztatja a másik Felet azokról a rendkívüli intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az általuk érintett ágazatokról, még bevezetésük előtt, a Vegyesbizottságon belül konzultációkat tartanak. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja a jelen cikk alapján bevezetett vámok felszámolására vonatkozó menetrendet. Ez a menetrend éves egyenlő ütemezésben írja elő a vámok megszüntetését, megkezdve azt legkésőbb a bevezetésük után két év elteltével. A Vegyesbizottság ettől eltérő menetrendet is megállapíthat.

27. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 7. és 9. Cikk rendelkezéseinek betartása

a) olyan, harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az érintett termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámot vagy azzal egyenértékű hatású intézkedéseket, illetve terheket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék súlyos hiányát eredményezi, vagy azzal fenyeget

és ha a fent említett helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek elő, vagy ilyen nehézségek előidézését valószínűsíteni lehet, ez a Fél megfelelő intézkedéseket hozhat a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban. Az intézkedéseknek diszkriminációtól menteseknek kell lenniük, és amikor fenntartásukat a körülmények tovább már nem indokolják, el kell törölni őket.

28. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden olyan általános vagy konkrét intézkedést meghoznak, amely a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodásban kitűzött célok megvalósuljanak.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

29. Cikk

A védelmi intézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen cikk következő bekezdéseiben ismertetett és a védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek törekszenek arra, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha valamelyik Fél a termékek olyan importját, amely a 25. Cikkben említett helyzetet előidézheti, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

3. A jelen Cikk 7. bekezdésében foglaltak fenntartásával, az a Fél, amelyik védelmi intézkedés alkalmazását mérlegeli, azonnal értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes lényeges információt. A Felek a Vegyesbizottságban haladéktalanul konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy számukra elfogadható megoldást találjanak.

4. a) A 23. Cikket illetően, mihelyt az importáló Fél hatóságai vizsgálatot kezdeményeztek, a szóban forgó Felet tájékoztatják dömping esetének fennállásáról. Ha az értesítéstől számított harminc napon belül a dömpingnek nem vetnek véget, vagy nem találnak más kielégítő megoldást, az importáló Fél meghozhatja a megfelelő intézkedéseket.

b) A 25., 26. és 27. Cikket illetően, a Vegyesbizottság megvizsgálja az esetet vagy a helyzetet, és bármely döntést meghozhat, amely szükséges ahhoz, hogy véget vessenek az érintett Fél által közölt nehézségeknek. Ha a Vegyesbizottság elé terjesztett kérdésben harminc napon belül nincs ilyen döntés, vagy ha harminc napon belül nem születik más kielégítő megoldás, az érintett Fél meghozhatja a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

c) A 28. Cikket illetően, az érintett Fél a konzultáció lefolytatása után vagy a másik Fél értesítésének napját követő három hónap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

d) A 19. és 20. Cikket illetően, az érintett Felek minden szükséges segítséget megadnak a Vegyesbizottságnak az eset megvizsgálásához, és ahol indokolt, felszámolják a kifogásolt gyakorlatot. Ha a szóban forgó Fél a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság a beterjesztett kérdésben harminc munkanapon belül nem jut megállapodásra, az érintett Fél meghozhatja a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek kezelésére.

5. A meghozott védelmi intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukhoz vezető helyzet rendezéséhez, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azon intézkedéseknek, amelyek legkevésbé zavarják jelen Megállapodás működését. A valamelyik Fél által a másik Fél tevékenysége vagy mulasztása ellenében hozott intézkedések kizárólag az ezen Féllel folytatott kereskedelmet érinthetik.

6. A meghozott védelmi intézkedésekről a Vegyesbizottságon belül időszakos konzultációkat kell folytatni azzal a céllal, hogy amint lehet enyhítsék, vagy ha a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, felszámolják azokat.

7. Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél a 23., 25. és 27. Cikk esetében haladéktalanul alkalmazhatja a helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről késedelem nélkül tájékoztatást kell adni és, amint lehet, a Felek között a Vegyesbizottságban konzultációkat kell folytatni.

30. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. A Felek törekszenek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak, beleértve az importtal kapcsolatos intézkedéseket is.

2. Amennyiben a Felek egyike komoly fizetési mérleg nehézségekkel küzd, vagy ilyenek bekövetkezése fenyeget, az érintett Fél a WTO/GATT 1994 keretében meghatározott feltételeknek megfelelően korlátozó intézkedéseket hozhat, beleértve importtal kapcsolatos intézkedéseket is, amelyek korlátozott időtartamra érvényesek, és nem mehetnek túl a fizetési mérleg helyzetének rendezéséhez szükséges mértéken. Az intézkedéseket a fizetési mérleg helyzetének javulásakor fokozatosan enyhítik, és ha a körülmények tovább már nem indokolják fenntartásukat, megszüntetik őket. Az érintett fél az intézkedések bevezetéséről, és amikor csak megoldható, felszámolásuk ütemtervéről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

3. Átmeneti kereskedelmi intézkedések alkalmazásánál a szóban forgó Fél olyan elbánásban részesíti a másik Féltől származó importot, amely nem kedvezőtlenebb a bármely más országból származó importra alkalmazott elbánásnál.

31. Cikk

Továbbfejlesztési záradék

1. Amennyiben valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekei szempontjából hasznos lenne a Megállapodás által létesített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése, azoknak a Megállapodásban nem szereplő területekre történő kiterjesztése által, indoklással ellátott kérését a másik Fél elé terjeszti. A Vegyesbizottság e kérést megvizsgálja és, ahol indokolt, ajánlásokat tehet, különösen tárgyalások megkezdése céljából.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárás eredményeként létrehozott megállapodások a Felek részéről hazai törvényeiknek és eljárásaiknak megfelelően megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek.

IV. Cím

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Cikk

A Vegyesbizottság

1. A jelen Megállapodás létrehoz egy Vegyesbizottságot, amely felelős a Megállapodásban foglalt kérdések intézéséért és biztosítja annak megfelelő végrehajtását. A Vegyesbizottság megvizsgál minden olyan jelentős témát, amely a Megállapodás keretében felmerül, valamint bármely más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kereskedelmi vagy gazdasági jellegű témát. A Vegyesbizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok - beleértve a mennyiségi importkorlátozásokat - további eltávolításának lehetőségét.

2. A jelen Megállapodásban foglaltak megfelelő végrehajtása céljából a Felek információcserét folytatnak, és bármelyik Fél kérésére konzultációkat tartanak a Vegyesbizottság keretében.

3. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodásban előírt esetekben határozatokat hoz, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó bármely más kereskedelmi és gazdasági kérdésben pedig ajánlásokat tesz.

4. A Vegyesbizottság a Felek képviselőiből áll.

33. Cikk

A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodásban foglaltak megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az ülés összehívását bármelyik Fél kérheti.

2. A Vegyesbizottság közös megegyezéssel jár el.

3. Ha bármelyik Fél képviselője a Vegyesbizottságban alkotmányos követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - amennyiben abban későbbi időpont nem került meghatározásra - a jelzett követelmények teljesítéséről szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás céljából a Vegyesbizottság maga fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyek segítségét feladatai teljesítéséhez szükségesnek tartja.

34. Cikk

Vitás kérdések rendezése

1. Mindkét Fél a Vegyesbizottság elé terjeszthet a jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos bármely vitás kérdést. Különösen, amikor az egyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodás alapján fennálló kötelezettségeit, vagy olyan intézkedéseket hozott, amelyek súlyosan torzítják a kereskedelmi mérleg hasznát, vagy jelentősen aláássák a jelen Megállapodás alapvető célkitűzéseit, a vitás kérdést a Vegyesbizottság elé terjesztheti.

2. A Vegyesbizottság döntés útján rendezheti a vitás kérdést. Mindkét Fél köteles a fenti döntés végrehajtásával járó intézkedéseket megtenni.

35. Cikk

A jelen Megállapodás és más Megállapodások által szabályozott kereskedelmi kapcsolatok

1. Jelen Megállapodás nem akadályozza meg olyan vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek, illetve a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amelyek összhangban vannak a WTO/GATT 1994 rendelkezéseivel.

2. A Felek kérés szerint konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságon belül az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi övezeteket létrehozó megállapodásokról.

36. Cikk

Mellékletek és Jegyzőkönyvek

A jelen Megállapodáshoz csatolt Mellékletek és Jegyzőkönyvek a Megállapodás szerves részét képezik. A Vegyesbizottság a 33. Cikk 3. bekezdése rendelkezéseivel összhangban dönthet a Mellékletek és Jegyzőkönyvek módosításáról.

37. Cikk

Területi alkalmazás

Jelen Megállapodás a Felek vámterületein érvényes.

38. Cikk

Módosítások

Jelen Megállapodás módosításait - a 32. Cikk 1. bekezdésében említettek kivételével, amelyeket a Vegyesbizottság hagy jóvá -, a Felek elé kell terjeszteni elfogadásra, és a módosítások akkor lépnek hatályba, ha azokat mindkét Fél elfogadta.

39. Cikk

Hatálybalépés

1. Jelen Megállapodás 1998. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a Felek 1997. december 1-jét megelőzően kicserélik a hazai ratifikációs eljárás megtörténtét igazoló jegyzékeket.

2. Amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépése a fenti időpontban nem lehetséges, a hatálybalépés időpontja az azt az időpontot követő második hónap első napja lesz, amikor a Felek diplomáciai úton értesítik egymást a ratifikálásról.

40. Cikk

Érvényesség és hatályon kívül helyezés

Jelen Megállapodás korlátlan időtartamra szól.

A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek diplomáciai úton küldött írásos értesítéssel. A Megállapodás az ilyen értesítés keltét követő hat hónappal veszti hatályát.

A fentiek hiteléül, alulírott meghatalmazottak, a kellő felhatalmazás birtokában, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1997. október hó 14. napján, mely megfelel 5758. Tishrei hó 13. napjának, három eredeti példányban, héber, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

Egyetértési Jegyzőkönyv

1. Amennyiben Magyarország megegyezik az Európai Unióval azon vámok csökkentésének vagy azon mennyiségi korlátozások, terhek, valamint az azokkal egyenértékű hatású intézkedések megszüntetésének gyorsításáról, amelyek a Magyarország és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Megállapodás hatálybalépésekor érvényben voltak, a Felek konzultálnak egymással azokról a feltételekről, amelyekkel az ilyen liberalizációt az érzékeny termékek izraeli lebontási ütemtervében szereplő változásokkal kapcsolatban Izraelre kiterjesztik. A két oldal egyensúlyát az egész átmeneti időszak alatt alapvetően fenn kell tartani, és a koncessziók különleges körülmények közötti cseréjét a Vegyesbizottság keretében meg kell fontolni.

2. Az 5. Cikket illetően, a Felek ugyanazokat a vámokkal egyenértékű terheket alkalmazzák, amelyek az Európai Unióval folytatott kereskedelmükben érvényesek.

3. A Felek megállapodnak, hogy a 15. Cikkben említett környezetvédelmi intézkedések olyan mértékben alkalmazhatók, ahogyan azt az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XX. Cikkében, valamint bármely más, az említett Egyezmény égisze alatt létrejött, a Felek között alkalmazandó vonatkozó okmányban foglaltak lehetővé teszik.

4. A 20. Cikk értelmezése céljából a Felek megállapodnak, hogy a Magyarország gazdasága szerkezeti átalakításának elősegítését célzó intézkedéseket úgy tekintik, hogy azok nem összeegyeztethetetlenek a 20. Cikk (1) bekezdésével, feltéve, hogy nem mondanak ellent annak az állami támogatási gyakorlatnak, melyet a Magyarország és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Megállapodás alapján Magyarország alkalmaz.

5. A 26. Cikk alapján mindkét Fél olyan mértékben alkalmaz bármilyen intézkedést, amely az Európai Unióból származó import tekintetében érvényes.

6. Mihelyt az Európai Unió és tagállamai végrehajtja a szükséges módosításokat Izraellel kötött Megállapodásában, hasonló módosításokra kerül sor a Magyar-Izraeli Szabadkereskedelmi Megállapodás származási szabályokkal kapcsolatos Jegyzőkönyvében is, ami által létrejön a származási szabályokra vonatkozóan a háromoldalú kumuláció feltétele.

1. a) Melléklet

(a 2. Cikk hivatkozása szerint)

Magyarország

Vámtarifaszám A termék rövid leírása
3302 10 Illatanyagkeverékek

1. b) Melléklet

(a 2. Cikk hivatkozása szerint)

Izrael

Vámtarifaszám A termék rövid leírása
3501 - Kazein:
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, mely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:
3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők
3505 20 Enyvek

2. Melléklet

(az 5. Cikk 2. bekezdésének hivatkozása szerint)

Azokat a vámokat és az importra vonatkozó más, velük egyenértékű hatású terheket, melyeket Izraelben az alább felsorolt, Magyarországról származó termékekre alkalmaznak, az 1. Jegyzőkönyv b) és c) Mellékletében meghatározott ütemtervnek megfelelően és a jelen Megállapodás 4. Cikkében foglaltak szerinti legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel alapján fokozatosan csökkentik:

Vámtarifaszám Alapvám
4202 12 30%
4202 22 30%
4202 32 30%
4202 92 30%
5210 11 20 15,5%, de nem kevesebb, mint 0,46 IS/m2
5513 11 00 15,5%, de nem kevesebb, mint 0,46 IS/m2
5516 11 00 15,5%, de nem kevesebb, mint 0,46 IS/m2

3. a) Melléklet

(a 8. Cikk 2. bekezdésének hivatkozása szerint)

A Magyarországra történő import esetén mennyiségi korlátozások alá eső termékek listája

1. Azokat a mennyiségi korlátozásokat, amelyek az alább felsorolt, Izraelből származó termékek Magyarországra történő importjára vonatkoznak, a jelen Megállapodás hatálybalépésének napja és 2000. december 31. között fokozatosan eltörlik.

2. Az alább felsorolt, Izraelből származó termékek importjával kapcsolatos mennyiségi korlátozások kiszabása nem lesz kedvezőtlenebb, mint bármely más országból történő import tekintetében.

3. Amennyiben Magyarország mennyiségi plafonokat határoz meg a jelen Mellékletben felsorolt, más országból származó termékek importjára, Izrael kérésére megbeszéléseket kezd azzal a céllal, hogy mennyiségi plafonokat nyisson egyes olyan, Izraelből importált termékekre, amelyek még import engedélyezés alá esnek és nem szerepelnek a 3. b) Mellékletben.

Az 1997. évi importban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke
0301 Élő hal:
- Más élő hal:
0301 91 - - Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern):
0301 91 10 00 - - - Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
0301 91 90 00 - - - Más
0301 92 00 00 - - Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00 - - Ponty
0301 99 - - Másféle:
- - - Édesvízi hal:
0301 99 19 - - - - Másféle:
0301 99 19 99 - - - - - Egyéb
0305 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30 - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
- - Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex 0305 30 11 00 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex 0305 30 19 00 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex 0305 30 30 00 - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex 0305 30 50 00 - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90 - - Más:
ex 0305 30 90 01 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex 0305 30 90 99 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve egyéb halból
- Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00 - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00 - - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49 - - Másféle:
0305 49 10 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00 - - - Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00 - - - Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0305 49 50 00 - - - Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80 - - - Más:
0305 49 80 01 - - - - Szardínia
0305 49 80 99 - - - - Egyéb
- Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00 - - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00 - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00 - - Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69 - - Másféle:
0305 69 10 00 - - - A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00 - - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90 - - - Más:
0305 69 90 01 - - - - Szardínia
0305 69 90 99 - - - - Egyéb
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:
1211 90 - Más:
1211 90 95 - - Másféle:
ex 1211 90 95 01 - - - Kokalevél
ex 1211 90 95 99 - - - Indiai kender, mákgubó
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
- Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00 - - Lazac
1604 12 - - Hering:
1604 12 10 00 - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - Más:
1604 12 91 00 - - - - Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00 - - - - Másféle
1604 13 - - Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
- - - Szardínia:
1604 13 11 00 - - - - Olívaolajban
1604 13 19 00 - - - - Másféle
1604 13 90 00 - - - Más
1604 14 - - Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
- - - Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00 - - - - Növényi olajban
- - - - Más:
1604 14 16 00 - - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00 - - - - - Másféle
1604 14 90 00 - - - - Bonito (Sarda spp.)
1604 15 - - Makréla:
- - - Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00 - - - - Filé
1604 15 19 00 - - - - Másféle
1604 15 90 00 - - - Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00 - - Ajóka
1604 19 - - Másféle:
1604 19 10 00 - - - Szalmonidák, a lazac kivételével
- - - Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00 - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00 - - - - Másféle
1604 19 50 00 - - - Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
- - - Más:
1604 19 91 00 - - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - - Másféle:
1604 19 92 00 - - - - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 - - - - - Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00 - - - - - Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00 - - - - - Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00 - - - - - Másféle
1604 20 - Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00 - - Halpaszta (surimi) készítmény
- - Más:
1604 20 10 00 - - - Lazacból
1604 20 30 00 - - - Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00 - - - Ajókából
1604 20 50 00 - - - Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00 - - - Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00 - - - Más halból
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, teljesen zsírtalanított bázison számítva; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz teljesen zsírtalanított bázison számítva:
1901 10 - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
1901 10 00 02 - - Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 90 - Más:
- - Más:
2106 90 92 - - - Tejzsír-, szacharóz-, izocukor, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izocukor-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal:
2106 90 92 01 - - - - Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei:
2812 10 - Kloridok és oxikloridok:
2812 10 90 - - Más:
2812 10 90 02 - - - Foszgén
2825 Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex 2825 10 00 00 - Hidrazin-nitrátok
2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
- Klorátok:
2829 11 00 00 - - Nátrium-klorát
ex 2829 19 00 00 - - Másféle klorátok
2829 90 - Más:
2829 90 10 00 - - Perklorátok
2838 2838 00 00 00 Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex 2838 00 00 00 Fulminátok
2850 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00 - Azidok
2903 Szénhidrogének halogénszármazékai:
- Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00 - - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00 - - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19 - - Másféle:
2903 19 10 00 - - - 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30 - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
- - Bromidok:
ex 2903 30 31 00 - - - Dibróm-etán
2903 30 33 00 - - - Bróm-metán (metilbromid)
Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú fertőtlenítőszerek.
- Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00 - - Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00 - - Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00 - - Triklór-trifluor-etán
2903 44 - - Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00 - - - Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00 - - - Klór-pentafluor-etán
2903 45 - - Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00 - - - Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00 - - - Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00 - - - Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00 - - - Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00 - - - Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00 - - - Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00 - - - Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00 - - - Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00 - - - Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00 - - - Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00 - - - Más
2903 46 - - Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00 - - - Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00 - - - Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00 - - - Dibróm-tetrafluoretán
2903 47 00 00 - - Más perhalogénezett származékok
2903 49 - - Másféle:
- - - Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00 - - - - Más
- - - Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00 - - - - Más
- Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 - - 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00 - - - Lindán
2903 51 90 00 - - - Más
- Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00 - - Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69 - - Másféle:
2903 69 90 - - - Más:
2903 69 90 01 - - - - Polibrómozott és poli-klórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02 - - - - Poliklórozott terfenilek
ex 2903 69 90 99 - - - - Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 20 - Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok:
ex 2904 20 10 00 - - Trinitro-toluol (TNT)
2904 90 - Más:
2904 90 80 - - Más:
2904 90 80 01 - - - Triklór-nitro-metán
2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90 - Más:
ex 2908 90 00 01 - - Nitroszármazékok
2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30 - Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2909 30 90 00 - - Nitrofen
2910 Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2910 90 00 00 - Endrin, dieldrin
2914 Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00 - - Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00 - - Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00 - - Fenilecetsav észterei
2919 2919 00 Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90 - Más:
2919 00 90 03 - - Bisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
- Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00 - - Antranilsav és sói
2924 Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
- Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00 - - 2-acetilamino-benzoesav (N-Acetil-antranilsav)
2924 29 - - Másféle:
ex 2924 29 90 00 - - - 2-acetaminó-benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
- Más
2932 91 00 00 - - Izoszafrol
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00 - - Piperonal
2932 94 00 00 - - Szafrol
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
- Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00 - - Piperidin és sói
2933 90 - Más:
2933 90 95 - - Más:
2933 90 95 05 - - Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
2939 Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
- Efedrin és sói:
2939 41 00 00 - - Efedrin és sói
2939 42 00 00 - - Pszeudoefedrin és sói
- Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
2939 61 00 00 - - Ergometrin és sói
2939 62 00 00 - - Ergotamin és sói
2939 63 00 00 - - Lizergsav és sói
3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10 - Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10 - - Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 10 90 - - Más:
3004 10 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 20 - Más antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 20 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 20 90 - - Más:
3004 20 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
- Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 31 - - Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 31 90 - - - Más:
3004 31 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 - - Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 90 - - - Más:
3004 32 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 - - Másféle:
3004 39 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 90 - - - Más:
3004 39 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 40 - Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 40 90 - - Más:
3004 40 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 50 - Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 50 90 - - Más:
3004 50 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 - Más:
- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11 - - - Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 19 - - - Másféle
3004 90 19 02 - - - - Humán gyógyászati célra
- - Más:
3004 90 91 - - - Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 91 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 99 - - - Másféle:
3004 90 99 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3006 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
3006 30 00 - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensek:
3006 30 00 01 - - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
3006 60 - Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
- - Hormon alapú:
3006 60 11 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3006 60 11 01 - - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 11 99 - - - - Egyéb
3006 60 19 - - - Másféle:
3006 60 19 01 - - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 19 99 - - - - Egyéb
3006 60 90 - - Spermicid alapú:
3006 60 90 01 - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 90 99 - - - Egyéb
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
- Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket
3301 29 - - Másféle:
- - - Más:
3301 29 61 - - - - Nem terpénmentes:
3301 29 61 01 - - - - - Szasszafrasz olaj
3301 29 91 - - - - Terpénmentes:
3301 29 91 01 - - - - - Szasszafrasz olaj
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
3402 20 - Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is:
3402 20 10 00 - - Felületaktív készítmények
3402 20 90 00 - - Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90 - Más:
3402 90 10 - - Felületaktív készítmények:
3402 90 10 01 - - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3402 90 90 - - Mosó- és tisztítókészítmények:
3402 90 90 01 - - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3601 3601 00 Lőpor:
3601 00 00 01 - Fekete lőpor
3601 00 00 99 - Egyéb
3602 3602 00 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
3603 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00 - Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90 - Más:
3603 00 90 01 - - Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99 - - Egyéb
3604 Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00 - Tűzijátékok
3604 90 - Más:
3604 90 00 01 - - Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02 - - Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
3604 90 00 99 - - Egyéb
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10 - Rovarölők:
3808 10 20 - - Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01 - - - DDT hatóanyagú készítmények
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
- Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00 - - Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
3824 79 00 00 - - Másféle
3824 90 - Más:
- - Más:
3824 90 95 - - - Másféle:
3824 90 95 07 - - - - Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
3824 90 95 08 - - - - Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20 - Használt légabroncs:
4012 20 10 - - Polgári repüléshez:
4012 20 10 01 - - - Újrafutózható
4012 20 10 02 - - - Használt, de forgalomképes
4012 20 90 - - Más:
4012 20 90 01 - - - Újrafutózható
4012 20 90 02 - - - Használt, de forgalomképes
4203 Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4203 10 - Ruházati cikk:
4203 10 00 01 - - Természetes bőrből
4203 10 00 02 - - Mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru:
4303 10 - Ruházati cikk és ruházati tartozék:
4303 10 10 00 - - Fehér bundájú grönlandi fókából és kékhátú kámzsás fókából
4303 10 90 00 - - Más
4303 90 00 00 - Más
4304 4304 00 Műszőrme és ebből készült áru
4304 00 00 02 - Felsőruházati cikk
4304 00 00 99 - Egyéb
4420 Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
4420 10 - Kis szobor és más díszműáru fából:
4420 10 11 00 - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 10 19 00 - - Másféle fából
4420 90 - Más:
- - Intarziás és berakott famunka:
4420 90 11 00 - - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 19 00 - - - Másféle fából
- - Más:
4420 90 91 00 - - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 99 00 - - - Másféle
5311 5311 00 Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból
5311 00 10 00 - Ramiszövet
5311 00 90 - Más:
5311 00 90 01 - - Valódi kenderszövet, papírszövet
5311 00 90 99 - - Egyéb
5404 Szintetikus végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; szintetikus anyagból készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló (pl. szintetikus műszalma):
5404 90 - Más:
- - Polipropilénből:
5404 90 11 00 - - - Csomagoláshoz használt dekoratív szalag
5404 90 19 00 - - - Másféle
5404 90 90 00 - - Más
5405 5405 00 00 00 Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; mesterséges anyagból készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló (pl. mesterséges műszalma)
5407 5407 00 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve az 5404 vtsz. alá tartozó anyagból készült szövetet is:
5407 20 - Szalagból vagy hasonló termékből készült szövet:
- - Polietilénből vagy polipropilénből, szélessége:
5407 20 11 00 - - - 3 m-nél kisebb
5407 20 19 00 - - - Legalább 3 m
5407 20 90 00 - - Más
- Legalább 85 tömegszázalék szintetikus végtelen szálat tartalmazó más szövet:
5407 71 00 00 - - Fehérítetlen vagy fehérített
5407 72 00 00 - - Festett
5407 73 00 00 - - Különböző színű fonalakból
5407 74 00 00 - - Nyomott
- 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus végtelen szálat tartalmazó, elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevert más szövet:
5407 81 00 00 - - Fehérítetlen vagy fehérített
5407 82 00 00 - - Festett
5407 83 00 00 - - Különböző színű fonalakból
5407 84 00 00 - - Nyomott
- Más szövet:
5407 91 00 00 - - Fehérítetlen vagy fehérített
5407 92 00 00 - - Festett
5407 93 00 00 - - Különböző színű fonalakból
5407 94 00 00 - - Nyomott
5511 Szintetikus vagy mesterséges vágott műszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
5511 10 00 00 - Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
5511 20 00 00 - 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
5511 30 00 00 - Mesterséges vágott szálból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
5602 10 - Tűnemez és textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez:
- - Nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt:
- - - Tűnemez:
5602 10 11 00 - - - - Jutából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilrost szálból
5602 10 19 00 - - - - Másféle textilanyagból
- - - A textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez:
5602 10 31 00 - - - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5602 10 35 00 - - - - Durva állati szőrből
5602 10 39 00 - - - - Másféle textilanyagból
5602 10 90 00 - - Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt
- Más nemez, nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt:
5602 21 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5602 29 - - Másféle textilanyagból:
5602 29 10 00 - - - Durva állati szőrből
5602 29 90 00 - - - Más textilanyagból
5602 90 00 00 - Más
5603 Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
- Végtelen mesterséges szálból:
5603 11 - - Legfeljebb 25 g/m2 tömegű:
5603 11 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 11 90 00 - - - Más
5603 12 - - 25 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű:
5603 12 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 12 90 00 - - - Más
5603 13 - - 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű:
5603 13 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 13 90 00 - - - Más
5603 14 - - 150 g/m2-t meghaladó tömegű:
5603 14 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 14 90 00 - - - Más
- Más:
5603 91 - - Legfeljebb 25 g/m2 tömegű:
5603 91 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 91 90 00 - - - Más
5603 92 - - 25 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű:
5603 92 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 92 90 00 - - - Más
5603 93 - - 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű:
5603 93 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 93 90 00 - - - Más
5603 94 - - 150 g/m2-t meghaladó tömegű:
5603 94 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 94 90 00 - - - Más
5701 Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5701 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5701 10 10 - - 10 tömegszázalékot meghaladó selyem- vagy hulladékselyem tartalommal, a burett kivételével:
5701 10 10 01 - - - Kézi csomózású
5701 10 10 02 - - - Gépi csomózású
- - Más:
5701 10 91 - - - Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
5701 10 91 01 - - - - Kézi csomózású
5701 10 91 02 - - - - Gépi csomózású
5701 10 93 - - - Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
5701 10 93 01 - - - - Kézi csomózású
5701 10 93 02 - - - - Gépi csomózású
5701 10 99 - - - Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
5701 10 99 01 - - - - Kézi csomózású
5701 10 99 02 - - - - Gépi csomózású
5701 90 - Más textilanyagokból:
5701 90 10 - - Selyemből, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az 5605 vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
5701 90 10 01 - - - Kézi csomózású
5701 90 10 02 - - - Gépi csomózású
5701 90 90 - - Más textilanyagból:
5701 90 90 01 - - - Kézi csomózású
5701 90 90 02 - - - Gépi csomózású
5702 Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is:
5702 10 00 00 - Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg:
5702 20 00 00 - Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
- Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva:
5702 31 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5702 31 10 00 - - - Axminster
5702 31 30 00 - - - Wilton
5702 31 90 00 - - - Más
5702 32 - - Műszálas textilanyagból:
5702 32 10 00 - - - Axminster
5702 32 90 00 - - - Más
5702 39 - - Másféle textilanyagból:
5702 39 10 00 - - - Pamutból
5702 39 90 00 - - - Más
- Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 41 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5702 41 10 00 - - - Axminster
5702 41 90 00 - - - Más
5702 42 - - Műszálas textilanyagból:
5702 42 10 00 - - - Axminster
5702 42 90 00 - - - Más
5702 49 - - Másféle textilanyagból:
5702 49 10 00 - - - Pamutból
5702 49 90 00 - - - Más
- Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva:
5702 51 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 52 00 00 - - Műszálas textilanyagból
5702 59 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 91 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 92 00 00 - - Műszálas textilanyagból
5702 99 00 00 - - Másféle textilanyagból
5703 Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5703 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5703 10 10 - - Nyomott, rojtozott:
5703 10 10 01 - - - Szövetalappal
5703 10 10 99 - - - Egyéb
5703 10 90 - - Más:
5703 10 90 01 - - - Szövetalappal
5703 10 90 99 - - - Egyéb
5703 20 - Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
- - Nyomott, rojtozott:
5703 20 11 - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 11 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 11 99 - - - - Egyéb
5703 20 19 - - - Másféle:
5703 20 19 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 19 99 - - - - Egyéb
- - Más:
5703 20 91 - - - Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 91 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 91 99 - - - - Egyéb
5703 20 99 - - - Másféle:
5703 20 99 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 99 99 - - - - Egyéb
5703 30 - Más műszálas textilanyagból:
- - Polipropilénből:
5703 30 11 - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 11 01 - - - - Szövetalappal
5703 30 11 99 - - - - Egyéb
5703 30 19 - - - Másféle:
5703 30 19 01 - - - - Szövetalappal
5703 30 19 99 - - - - Egyéb
- - Más:
- - - Nyomott-csomózott:
5703 30 51 - - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 51 01 - - - - - Szövetalappal
5703 30 51 99 - - - - - Egyéb
5703 30 59 - - - - Másféle:
5703 30 59 01 - - - - - Szövetalappal
5703 30 59 99 - - - - - Egyéb
- - - Más:
5703 30 91 - - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 91 01 - - - - - Szövetalappal
5703 30 91 99 - - - - - Egyéb
5703 30 99 - - - - Másféle:
5703 30 99 01 - - - - - Szövetalappal
5703 30 99 99 - - - - - Egyéb
5703 90 - Más textilanyagból:
5703 90 10 - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 90 10 01 - - - Szövetalappal
5703 90 10 99 - - - Egyéb
5703 90 90 - - Más:
5703 90 90 01 - - - Szövetalappal
5703 90 90 99 - - - Egyéb
5704 Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is:
5704 10 00 00 - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2
5704 90 00 00 - Más
5705 5705 00 Más szőnyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is:
5705 00 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5705 00 10 01 - - Szövetalappal
5705 00 10 99 - - Egyéb
- Műszálas textilanyagból:
5705 00 31 - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5705 00 31 01 - - - Szövetalappal
5705 00 31 99 - - - Egyéb
5705 00 39 - - Másféle:
5705 00 39 01 - - - Szövetalappal
5705 00 39 99 - - - Egyéb
5705 00 90 - Más textilanyagból:
5705 00 90 01 - - Szövetalappal
5705 00 90 99 - - Egyéb
5805 5805 00 00 00 Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is
5811 5811 00 Réteges termék méteráruban, amelyet bélelőanyaggal, egy vagy több szövetrétegből, steppeléssel vagy más módon állítanak össze, az 5810 vtsz. alá tartozó hímzés kivételével:
5811 00 00 01 - Selyemből
5811 00 00 02 - Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból, gyapjúból, finom állati szőrből, lenből, ramiból, pamutból
5811 00 00 03 - Fémszálból szövet, pamutgéz, pamutfrottír, juta, kender, gumival kombinált
5811 00 00 04 - Durva állati szőrből
5811 00 00 05 - Vattából
5811 00 00 06 - Nemezből
5811 00 00 07 - Gumizott
5811 00 00 08 - Kötött-hurkolt
5811 00 00 99 - Egyéb
5903 Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével:
5903 10 - Polivinil-kloriddal:
5903 10 10 00 - - Impregnálva
5903 10 90 00 - - Bevonva, beborítva vagy rétegelve
5903 20 - Poliuretánnal:
5903 20 10 00 - - Impregnálva
5903 20 90 00 - - Bevonva, beborítva vagy rétegelve
5903 90 - Más:
5903 90 10 00 - - Impregnálva
- - Bevonva, beborítva vagy rétegelve:
5903 90 91 00 - - - Cellulóz származékkal vagy más műanyaggal, színoldalán szövettel
5903 90 99 00 - - - Másféle
5906 Gumizott szövet, az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:
5906 10 - Legfeljebb 20 cm széles ragasztószalag:
5906 10 10 - - Legfeljebb 10 cm szélességű:
5906 10 10 01 - - - Gumival kombinált
5906 10 10 02 - - - Természetes gumival bevont
5906 10 10 99 - - - Egyéb
5906 10 90 - - 10 cm-t meghaladó, de legfeljebb 20 cm szélességű:
5906 10 90 01 - - - Gumival kombinált
5906 10 90 02 - - - Természetes gumival bevont
5906 10 90 99 - - - Egyéb
- Más:
5906 91 00 00 - - Kötött vagy hurkolt
5906 99 - - Másféle:
5906 99 10 - - - Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdés c) pontjában meghatározott szövet:
5906 99 10 01 - - - - Gumival kombinált
5906 99 10 02 - - - - Természetes gumival bevont
5906 99 10 99 - - - - Egyéb
5906 99 90 - - - Más:
5906 99 90 01 - - - - Gumival kombinált
5906 99 90 02 - - - - Természetes gumival bevont
5906 99 90 99 - - - - Egyéb
5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára:
5907 00 90 - Más:
5907 00 90 99 - - Egyéb
6101 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
6101 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6101 10 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 10 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 20 - Pamutból:
6101 20 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 20 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 30 - Műszálból:
6101 30 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 30 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 90 - Más textilanyagból:
6101 90 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 90 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 Női vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
6102 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6102 10 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 10 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 20 - Pamutból:
6102 20 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 20 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 30 - Műszálból:
6102 30 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 30 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 90 - Más textilanyagból:
6102 90 10 00 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 90 90 00 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6103 Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
- Öltöny:
6103 11 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 12 00 00 - - Szintetikus szálból
6103 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Ruhaegyüttes:
6103 21 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 22 00 00 - - Pamutból
6103 23 00 00 - - Szintetikus szálból
6103 29 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Zakó és blézer:
6103 31 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 32 00 00 - - Pamutból
6103 33 00 00 - - Szintetikus szálból
6103 39 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6103 41 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6103 41 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 41 90 00 - - - Más
6103 42 - - Pamutból:
6103 42 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 42 90 00 - - - Más
6103 43 - - Szintetikus szálból:
6103 43 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 43 90 00 - - - Más
6103 49 - - Másféle textilanyagból:
6103 49 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
- - - Más:
6103 49 91 00 - - - - Mesterséges szálból
6103 49 99 00 - - - - Másféle
6104 Női vagy leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
- Kosztüm:
6104 11 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 12 00 00 - - Pamutból
6104 13 00 00 - - Szintetikus szálból
6104 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Ruhaegyüttes:
6104 21 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 22 00 00 - - Pamutból
6104 23 00 00 - - Szintetikus szálból
6104 29 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Ujjas és blézer:
6104 31 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 32 00 00 - - Pamutból
6104 33 00 00 - - Szintetikus szálból
6104 39 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Ruha:
6104 41 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 42 00 00 - - Pamutból
6104 43 00 00 - - Szintetikus szálból
6104 44 00 00 - - Mesterséges szálból
6104 49 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Szoknya és nadrágszoknya:
6104 51 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 52 00 00 - - Pamutból
6104 53 00 00 - - Szintetikus szálból
6104 59 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6104 61 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6104 61 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 61 90 00 - - - Más
6104 62 - - Pamutból:
6104 62 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 62 90 00 - - - Más
6104 63 - - Szintetikus szálból:
6104 63 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 63 90 00 - - - Más
6104 69 - - Másféle textilanyagból:
6104 69 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
- - - Más:
6104 69 91 00 - - - - Mesterséges szálból
6104 69 99 00 - - - - Másféle textilanyagból
6106 Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
6106 10 00 00 - Pamutból
6106 20 00 00 - Műszálból
6106 90 - Más textilanyagból:
6106 90 10 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6106 90 30 00 - - Selyemből vagy selyemhulladékból
6106 90 50 00 - - Lenből vagy ramiból
6106 90 90 00 - - Más textilanyagból
6110 Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
6110 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6110 10 10 00 - - Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel
- - Más:
- - - Férfi vagy fiú:
6110 10 31 00 - - - - Gyapjúból
- - - - Finom állati szőrből:
6110 10 35 00 - - - - - Kasmír kecske szőréből
6110 10 38 00 - - - - - Másféle
- - - Női vagy leányka:
6110 10 91 00 - - - - Gyapjúból
- - - - Finom állati szőrből:
6110 10 95 00 - - - - - Kasmír kecske szőréből
6110 10 98 00 - - - - - Másféle
6110 20 - Pamutból:
6110 20 10 00 - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
- - Más:
6110 20 91 00 - - - Férfi vagy fiú
6110 20 99 00 - - - Női vagy leányka
6110 30 - Műszálból:
6110 30 10 00 - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
- - Más:
6110 30 91 00 - - - Férfi vagy fiú
6110 30 99 00 - - - Női vagy leányka
6110 90 - Más textilanyagból:
6110 90 10 00 - - Lenből vagy ramiból
6110 90 90 00 - - Más
6112 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból:
- Tréningruha:
6112 11 00 00 - - Pamutból
6112 12 00 00 - - Szintetikus szálból
6112 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
6112 20 00 00 - Síöltöny
- Férfi- vagy fiúfürdőruha:
6112 31 - - Szintetikus szálból:
6112 31 10 - - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 31 10 01 - - - - Gumizott
6112 31 10 99 - - - - Egyéb
6112 31 90 - - - Más
6112 31 90 01 - - - - Gumizott
6112 31 90 99 - - - - Egyéb
6112 39 - - Másféle textilanyagból:
6112 39 10 - - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 39 10 01 - - - - Gumizott
6112 39 10 99 - - - - Egyéb
6112 39 90 - - - Más
6112 39 90 01 - - - - Gumizott
6112 39 90 99 - - - - Egyéb
- Női vagy leányka fürdőruha:
6112 41 - - Szintetikus szálból:
6112 41 10 - - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 41 10 01 - - - - Gumizott
6112 41 10 99 - - - - Egyéb
6112 41 90 - - - Más:
6112 41 90 01 - - - - Gumizott
6112 41 90 99 - - - - Egyéb
6112 49 - - Másféle textilanyagból:
6112 49 10 - - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalomal:
6112 49 10 01 - - - - Gumizott
6112 49 10 99 - - - - Egyéb
6112 49 90 - - - Más:
6112 49 90 01 - - - - Gumizott
6112 49 90 99 - - - - Egyéb
6113 6113 00 Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
6113 00 10 - Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
6113 00 10 01 - - Gumizott
6113 00 10 99 - - Egyéb
6113 00 90 - Más:
6113 00 90 01 - - Gumizott
6113 00 90 99 - - Egyéb
6114 Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
6114 10 00 00 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6114 20 00 00 - Pamutból
6114 30 00 00 - Műszálból
6114 90 00 00 - Más textilanyagból
6117 Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
6117 10 00 00 - Sál, kendő, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
6117 20 00 00 - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
6201 Férfi- és fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével:
- Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
6201 11 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6201 11 00 01 - - - Fiúméretben
6201 11 00 99 - - - Egyéb
6201 12 - - Pamutból:
6201 12 10 - - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 12 10 01 - - - - Fiúméretben
6201 12 10 99 - - - - Egyéb
6201 12 90 - - - Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű:
6201 12 90 01 - - - - Fiúméretben
6201 12 90 99 - - - - Egyéb
6201 13 - - Műszálból:
6201 13 10 00 - - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 13 90 00 - - - Ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömegű
6201 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Más:
6201 91 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6201 92 00 00 - - Pamutból
6201 93 00 00 - - Műszálból
6201 99 00 00 - - Másféle textilanyagból
6202 Női vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
- Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
6202 11 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 12 - - Pamutból:
6202 12 10 00 - - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 12 90 00 - - - Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 13 - - Műszálból:
6202 13 10 00 - - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 13 90 00 - - - Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Más:
6202 91 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 92 00 00 - - Pamutból
6202 93 00 00 - - Műszálból
6202 99 00 00 - - Másféle textilanyagból
6203 Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
- Öltöny:
6203 11 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 12 00 00 - - Szintetikus szálból
6203 19 - - Másféle textilanyagból:
6203 19 10 00 - - - Pamutból
6203 19 30 00 - - - Mesterséges szálból
6203 19 90 00 - - - Más
- Ruhaegyüttes:
6203 21 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 22 - - Pamutból:
6203 22 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6203 22 80 00 - - - Egyéb
6203 23 - - Szintetikus szálból:
6203 23 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6203 23 80 00 - - - Más
6203 29 - - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
6203 29 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
6203 29 18 00 - - - - Másféle
6203 29 90 00 - - - Más
- Zakó és blézer:
6203 31 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 32 - - Pamutból:
6203 32 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6203 32 90 00 - - - Más
6203 33 - - Szintetikus szálból:
6203 33 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6203 33 90 00 - - - Más
6203 39 - - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
6203 39 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
6203 39 19 00 - - - - Másféle
6203 39 90 00 - - - Más
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6203 41 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6203 41 10 00 - - - Hosszúnadrág és harisnyanadrág
6203 41 30 00 - - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6203 41 90 00 - - - Más
6203 42 - - Pamutból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 42 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
- - - - Más:
6203 42 31 00 - - - - - Denimből
6203 42 33 00 - - - - - Kordbársonyból
6203 42 35 00 - - - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 42 51 00 - - - - Ipari és munkaruha
6203 42 59 00 - - - - Másféle
6203 42 90 00 - - - Más
6203 43 - - Szintetikus szálból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 43 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
6203 43 19 00 - - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 43 31 00 - - - - Ipari és munkaruha
6203 43 39 00 - - - - Másféle
6203 43 90 00 - - - Más
6203 49 - - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
- - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 49 11 00 - - - - - Ipari és munkaruha
6203 49 19 00 - - - - - Másféle
- - - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 49 31 00 - - - - - Ipari és munkaruha
6203 49 39 00 - - - - - Másféle
6203 49 50 00 - - - - Más
6203 49 90 00 - - - Más
6204 Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
- Kosztüm:
6204 11 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 12 00 00 - - Pamutból
6204 13 00 00 - - Szintetikus szálból
6204 19 - - Másféle textilanyagból:
6204 19 10 00 - - - Mesterséges szálból
6204 19 90 - - - Más:
6204 19 90 01 - - - - Selyemből
6204 19 90 99 - - - - Egyéb
- Ruhaegyüttes:
6204 21 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 22 - - Pamutból:
6204 22 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6204 22 80 00 - - - Más
6204 23 - - Szintetikus szálból:
6204 23 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6204 23 80 00 - - - Más
6204 29 - - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
6204 29 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
6204 29 18 00 - - - - Másféle
6204 29 90 - - - Más:
6204 29 90 01 - - - - Selyemből
6204 29 90 99 - - - - Egyéb
- Ujjas és blézer:
6204 31 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 32 - Pamutból:
6204 32 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6204 32 90 00 - - - Más
6204 33 - - Szintetikus szálból:
6204 33 10 00 - - - Ipari és munkaruha
6204 33 90 00 - - - Más
6204 39 - - Másféle textilanyagból
- - - Mesterséges szálból:
6204 39 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
6204 39 19 00 - - - - Másféle
6204 33 90 00 - - - Más
- Ruha:
6204 41 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 42 00 00 - - Pamutból
6204 43 00 00 - - Szintetikus szálból
6204 44 00 00 - - Mesterséges szálból
6204 49 - - Másféle textilanyagból:
6204 49 10 - - - Selyemből vagy selyemhulladékból:
6204 49 10 01 - - - - Selyemből
6204 49 10 02 - - - - Egyéb
6204 49 90 00 - - - Más
- Szoknya és nadrágszoknya:
6204 51 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 52 00 00 - - Pamutból
6204 53 00 00 - - Szintetikus szálból
6204 59 - - Másféle textilanyagból:
6204 59 10 00 - - - Mesterséges szálból
6204 59 90 00 - - - Más
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6204 61 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6204 61 10 00 - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6204 61 80 00 - - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6204 61 90 00 - - - Más
6204 62 - - Pamutból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 62 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
- - - - Más:
6204 62 31 00 - - - - - Denimből
6204 62 33 00 - - - - - Kordbársonyból
6204 62 39 00 - - - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 62 51 00 - - - - Ipari és munkaruha
6204 62 59 00 - - - - Másféle
6204 62 90 00 - - - Más:
6204 63 - - Szintetikus szálból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 63 11 00 - - - - Ipari és munkaruha
6204 63 18 00 - - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 63 31 00 - - - - Ipari és munkaruha
6204 63 39 00 - - - - Másféle
6204 63 90 00 - - - Más
6204 69 - - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
- - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 69 11 00 - - - - - Ipari és munkaruha
6204 69 18 00 - - - - - Másféle
- - - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 69 31 00 - - - - - Ipari és munkaruha
6204 69 39 00 - - - - - Másféle
6204 69 50 00 - - - - Más
6204 69 90 00 - - - Más
6206 Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
6206 10 00 00 - Selyemből vagy selyemhulladékból
6206 20 00 00 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6206 30 00 00 - Pamutból
6206 40 00 00 - Műszálból
6206 90 - Más textilanyagból:
6206 90 10 00 - - Lenből vagy ramiból
6206 90 90 00 - - Más
6210 Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha:
6210 10 - Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 10 - - Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 00 01 - - - Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
- - Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetből:
6210 10 91 - - - Steril csomagolásban:
6210 10 91 01 - - - - Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 10 99 - - - Másféle:
6210 10 99 01 - - - - Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 20 00 00 - A 6201 11-6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 30 00 00 - A 6202 11-6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 40 00 00 - Más férfi- és fiúruha
6210 50 00 00 - Más női és leánykaruha
6211 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha:
- Fürdőruha:
6211 11 00 00 - - Férfi vagy fiú
6211 12 00 00 - - Női vagy leányka
6211 20 00 00 - Síöltöny
- Más férfi- vagy fiúruha:
6211 31 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6211 31 00 01 - - - Férfi
6211 31 00 99 - - - Egyéb
6211 32 - - Pamutból:
6211 32 10 00 - - - Ipari és munkaruha
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 32 31 00 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 32 41 00 - - - - - Felső részek
6211 32 42 00 - - - - - Alsó részek
6211 32 90 00 - - - Más
6211 33 - - Műszálból:
6211 33 10 00 - - - Ipari és munkaruha
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 33 31 00 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 33 41 00 - - - - - Felső részek
6211 33 42 00 - - - - - Alsó részek
6211 33 90 00 - - - Más
6211 39 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Más női vagy leánykaruha:
6211 41 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6211 42 - - Pamutból:
6211 42 10 00 - - - Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 42 31 00 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 42 41 00 - - - - - Felső részek
6211 42 42 00 - - - - - Alsó részek
6211 42 90 00 - - - Más
6211 43 - - Műszálból
6211 43 10 00 - - - Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 43 31 00 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 43 41 00 - - - - - Felső részek
6211 43 42 00 - - - - - Alsó részek
6211 43 90 00 - - - Más
6211 49 - - Másféle textilanyagból:
6211 49 00 01 - - - Selyemből
6211 49 00 99 - - - Egyéb
6212 Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is:
6212 10 00 00 - Melltartó
6212 20 00 00 - Csípőszorító és nadrágos csípőszorító
6212 30 00 00 - Fűző
6212 90 00 00 - Más
6213 Zsebkendő:
6213 10 00 00 - Selyemből vagy selyemhulladékból
6213 20 00 00 - Pamutból
6213 90 00 00 - Más textilanyagból
6214 Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
6214 10 00 00 - Selyemből vagy selyemhulladékból
6214 20 00 00 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6214 30 00 00 - Szintetikus szálból
6214 40 00 00 - Mesterséges szálból
6214 90 - Más textilanyagból:
6214 90 10 00 - - Pamutból
6214 90 90 00 - - Más
6215 Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli:
6215 10 00 00 - Selyemből vagy selyemhulladékból
6215 20 00 00 - Műszálból
6215 90 00 00 - Más textilanyagból
6301 Takaró és útitakaró:
6301 10 - Elektromos melegítővel felszerelve:
6301 10 00 01 - - Kötött vagy hurkolt
6301 10 00 99 - - Egyéb
6301 20 - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6301 20 10 00 - - Kötött vagy hurkolt
- - Más:
6301 20 91 00 - - - Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati szőrből
6301 20 99 00 - - - Másféle
6301 30 - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
6301 30 10 00 - - Kötött vagy hurkolt
6301 30 90 00 - - Más
6301 40 - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus szálból:
6301 40 10 00 - - Kötött vagy hurkolt
6301 40 90 - - Más:
6301 40 90 01 - - - Szövetből
6301 40 90 02 - - - Nem szőtt textíliából
6301 90 - Más takaró és útitakaró:
6301 90 10 00 - - Kötött vagy hurkolt
6301 90 90 - - Más:
6301 90 90 01 - - - Szövetből
6301 90 90 02 - - - Nem szőtt textíliából
6302 Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília:
6302 10 - Ágynemű, kötött vagy hurkolt:
6302 10 10 00 - - Pamutból
6302 10 90 00 - - Más textilanyagból
- Más ágynemű, nyomott:
6302 21 00 00 - - Pamutból
6302 22 - - Műszálból:
6302 22 10 00 - - - Nem szőtt textíliából
6302 22 90 00 - - - Más
6302 29 - - Másféle textilanyagból:
6302 29 10 00 - - - Lenből vagy ramiból
6302 29 90 00 - - - Más textilanyagból
- Más ágynemű:
6302 31 - - Pamutból:
6302 31 10 - - - Lennel keverve:
6302 31 10 01 - - - - Damaszt
6302 31 10 99 - - - - Egyéb
6302 31 90 - - - Más:
6302 31 90 01 - - - - Damaszt
6302 31 90 99 - - - - Egyéb
6302 32 - - Műszálból:
6302 32 10 00 - - - Nem szőtt textíliából
6302 32 90 00 - - - Más
6302 39 - - Másféle textilanyagból:
6302 39 10 - - - Lenből:
6302 39 10 01 - - - - Damaszt
6302 39 10 99 - - - - Egyéb
6302 39 30 00 - - - Ramiból
6302 39 90 - - - Más textilanyagból:
6302 39 90 01 - - - - Damaszt
6302 39 90 99 - - - - Egyéb
6302 40 00 00 - Asztalnemű, kötött vagy hurkolt
- Más asztalnemű:
6302 51 - - Pamutból:
6302 51 10 - - - Lennel keverve:
6302 51 10 01 - - - - Damaszt
6302 51 10 99 - - - - Egyéb
6302 51 90 - - - Más:
6302 51 90 01 - - - - Damaszt
6302 51 90 99 - - - - Egyéb
6302 52 - - Lenből:
6302 52 00 01 - - - Damaszt
6302 52 00 99 - - - Egyéb
6302 53 - - Műszálból:
6302 53 10 00 - - - Nem szőtt textíliából
6302 53 90 00 - - - Más
6302 59 - - Másféle textilanyagból:
6302 59 00 01 - - - Damaszt
6302 59 00 99 - - - Egyéb
6302 60 00 00 - Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövetből
- Más:
6302 91 - - Pamutból:
6302 91 10 - - - Lennel keverve:
6302 91 10 01 - - - - Kötött-hurkolt
6302 91 10 99 - - - - Egyéb
6302 91 90 - - - Más:
6302 91 90 01 - - - - Kötött-hurkolt
6302 91 90 99 - - - - Egyéb
6302 92 - - Lenből:
6302 92 00 01 - - - Kötött-hurkolt
6302 92 00 99 - - - Egyéb
6302 93 - - Műszálból:
6302 93 10 00 - - - Nem szőtt textíliából
6302 93 90 - - - Más:
6302 93 90 01 - - - - Kötött-hurkolt
6302 93 90 99 - - - - Egyéb
6302 99 - - Másféle textilanyagból:
6302 99 00 01 - - - Kötött-hurkolt
6302 99 00 99 - - - Egyéb
6303 Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny:
- Kötött vagy hurkolt:
6303 11 00 00 - - Pamutból
6303 12 00 00 - - Szintetikus szálból
6303 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Más:
6303 91 00 00 - - Pamutból
6303 92 - - Szintetikus szálból:
6303 92 10 00 - - - Nem szőtt textíliából
6303 92 90 00 - - - Más
6303 99 - - Másféle textilanyagból:
6303 99 10 00 - - - Nem szőtt textíliából
6303 99 90 00 - - - Más
6304 Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével:
- Ágyterítő:
6304 11 00 00 - - Kötött vagy hurkolt
6304 19 - - Másféle:
6304 19 10 - - - Pamutból:
6304 19 10 01 - - - - Nem szőtt textíliából
6304 19 10 99 - - - - Egyéb
6304 19 30 - - - Lenből vagy ramiból:
6304 19 30 01 - - - - Nem szőtt textíliából
6304 19 30 99 - - - - Egyéb
6304 19 90 - - - Más textilanyagból:
6304 19 90 01 - - - - Nem szőtt textíliából
6304 19 90 99 - - - - Egyéb
- Más:
6304 91 00 00 - - Kötött vagy hurkolt
6304 92 - - Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
6304 92 00 01 - - - Nemezből
6304 92 00 99 - - - Egyéb
6304 93 00 00 - - Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
6304 99 00 00 - - Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
6306 Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
- Ponyva, vászontető és napellenző:
6306 11 00 00 - - Pamutból
6306 12 00 00 - - Szintetikus szálból
6306 19 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Sátor:
6306 21 00 00 - - Pamutból
6306 22 00 00 - - Szintetikus szálból
6306 29 00 00 - - Másféle textilanyagból
6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 10 - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló törlőruhák:
6307 10 10 00 - - Kötött vagy hurkolt
6307 10 30 00 - - Nem szőtt textíliából
6307 10 90 - - Más:
6307 10 90 01 - - - Nemezből
6307 10 90 99 - - - Egyéb
6307 20 - Mentőmellény és mentőöv:
ex 6307 20 00 99 - - Golyóálló mellény
6307 90 - Más:
6307 90 10 - - Kötött vagy hurkolt:
6307 90 10 01 - - - Gumifonalból
6307 90 10 99 - - - Egyéb
- - Más:
6307 90 91 00 - - - Nemezből
6307 90 99 - - - Másféle:
6307 90 99 01 - - - - Szalag, öv belső erősítésére
6307 90 99 02 - - - - Nem szőtt textíliából
6307 90 99 99 - - - - Egyéb
6309 6309 00 Használt ruha és más használt áru:
6309 00 00 01 - Textil- és papírgyár részére
6309 00 00 99 - Egyéb
6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva:
6401 10 - Lábbeli beépített védő fém cipőorral:
6401 10 10 00 - - Gumi felsőrésszel
6401 10 90 00 - - Műanyag felsőrésszel
- Más lábbeli:
6401 91 - - Térdet takaró lábbeli:
6401 91 10 00 - - - Gumi felsőrésszel
6401 91 90 00 - - - Műanyag felsőrésszel
6401 92 - - Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
6401 92 10 00 - - - Gumi felsőrésszel
6401 92 90 00 - - - Műanyag felsőrésszel
6401 99 - - Másféle:
6401 99 10 00 - - - Gumi felsőrésszel
6401 99 90 00 - - - Műanyag felsőrésszel
6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel:
- Sportcipő:
6402 19 00 00 - - Másféle
6402 20 00 00 - Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
6402 30 00 00 - Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
- Más lábbeli:
6402 91 - - Bokát takaró:
6402 91 00 01 - - - Kosárlabda- és tornacipő
6402 91 00 99 - - - Egyéb
6402 99 - - Másféle:
6402 99 10 - - - Gumi felsőrésszel:
6402 99 10 01 - - - - Tornacipő
6402 99 10 99 - - - - Egyéb
- - - Műanyag felsőrésszel:
- - - - Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6402 99 31 00 - - - - - 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
6402 99 39 00 - - - - - Másféle
- - - - Más talpbélés hossza:
6402 99 91 - - - - - 24 cm-nél kisebb:
6402 99 91 01 - - - - - - Tornacipő
6402 99 91 99 - - - - - - Egyéb
- - - - - Legalább 24 cm:
6402 99 93 - - - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
6402 99 93 01 - - - - - - - Tornacipő
6402 99 93 99 - - - - - - - Egyéb
- - - - - - Más:
6402 99 96 - - - - - - - Férfi:
6402 99 96 01 - - - - - - - - Tornacipő
6402 99 96 99 - - - - - - - - Egyéb
6402 99 98 - - - - - - - Női:
6402 99 98 01 - - - - - - - - Tornacipő
6402 99 98 99 - - - - - - - - Egyéb
6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és bőr felsőrésszel:
- Sportcipő:
6403 19 00 00 - - Másféle
- Lábbeli bőrtalppal és a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel:
6403 20 00 01 - - Női lábbeli, hüllőbőr felsőrésszel
6403 20 00 99 - - Egyéb
6403 30 00 00 - Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül:
6403 40 00 00 - Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
- Más lábbeli bőrtalppal:
6403 51 - - Bokát takaró:
- - - A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 51 11 00 - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 51 15 00 - - - - - Férfi
6403 51 19 00 - - - - - Női
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 51 91 00 - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 51 95 00 - - - - - Férfi
6403 51 99 00 - - - - - Női
6403 59 - - Másféle:
- - - Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 59 11 - - - - 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 59 11 01 - - - - - Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 11 99 - - - - - Egyéb
- - - - Más, a talpbélés hossza:
6403 59 31 00 - - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 59 35 00 - - - - - - Férfi
6403 59 39 - - - - - - Női:
6403 59 39 01 - - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 39 99 - - - - - - - Egyéb
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 59 91 00 - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 59 95 00 - - - - - Férfi
6403 59 99 - - - - - Női:
6403 59 99 01 - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 99 99 - - - - - - Egyéb
- Más lábbeli:
6403 91 - - Bokát takaró:
- - - A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 91 11 00 - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 91 13 00 - - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
- - - - - Más:
6403 91 16 00 - - - - - - Férfi
6403 91 18 00 - - - - - - Női
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 91 91 00 - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 91 93 00 - - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
- - - - - Más:
6403 91 96 00 - - - - - - Férfi
6403 91 98 00 - - - - - - Női
6403 99 - - Másféle:
- - - Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 99 11 - - - - 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 99 11 01 - - - - - Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 11 99 - - - - - Egyéb
- - - - Más, a talpbélés hossza:
6403 99 31 00 - - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 99 33 00 - - - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
- - - - - - Más:
6403 99 36 00 - - - - - - - Férfi
6403 99 38 - - - - - - - Női:
6403 99 38 01 - - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 38 99 - - - - - - - Egyéb
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 99 91 00 - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 99 93 00 - - - - - Férfi vagy női cipőként nem meghatározható lábbeli
- - - - - Más:
6403 99 96 00 - - - - - - Férfi
6403 99 98 - - - - - - Női:
6403 99 98 01 - - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 98 99 - - - - - - - Egyéb
6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag felsőrésszel:
- Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal:
6404 11 00 00 - - Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
6404 19 - - Másféle:
6404 19 90 00 - - - Más
6404 20 - Lábbeli bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal:
6404 20 90 00 - - Más
6405 Más lábbeli:
6405 10 - Lábbeli bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr felsőrésszel:
6405 10 10 00 - - Fa- vagy parafa talppal
6405 10 90 00 - - Más anyagból készült talppal
6405 20 - Lábbeli textilanyag felsőrésszel:
6405 20 00 00 - - Fa- vagy parafa talppal
- - Más anyagból készült talppal:
6405 20 99 00 - - - Másféle
6405 90 - Más:
6405 90 10 00 - - Gumi-, műanyag-, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal
6405 90 90 - - Más anyagból készült talppal:
6405 90 90 01 - - - Fa- vagy parafa talppal
6405 90 90 02 - - - Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal
6405 90 90 99 - - - Egyéb
7102 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül:
7102 10 00 00 - Osztályozatlan
- Nem ipari:
7102 31 00 00 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt
7102 39 - - Másféle:
7102 39 00 01 - - - Köszörülve, csiszolva
7102 39 00 99 - - - Egyéb
7103 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7103 10 00 00 - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
- Másképpen megmunkált:
7103 91 - - Rubin, zafír és smaragd:
7103 91 00 01 - - - Vágva, hasítva
7103 91 00 02 - - - Köszörülve, csiszolva
7103 91 00 99 - - - Egyéb
7103 99 - - Másféle:
7103 99 00 01 - - - Vágva, hasítva
7103 99 00 02 - - - Köszörülve, csiszolva
7103 99 00 99 - - - Egyéb
7104 Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7104 10 - Piezoelektromos kvarc:
7104 10 00 01 - - Köszörülve, csiszolva
7104 10 00 99 - - Egyéb
7104 20 00 00 - Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90 - Más:
7104 90 00 01 - - Vágva, hasítva
7104 90 00 02 - - Köszörülve, csiszolva
7104 90 00 99 - - Egyéb
7105 Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor:
7105 10 00 00 - Gyémántból
7105 90 00 00 - Más
7106 Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
7106 10 00 00 - Por
- Más:
7106 91 - - Megmunkálatlan:
7106 91 10 00 - - - Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00 - - - Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92 - - Félgyártmány:
7106 92 10 - - - Hímzőszál, flitter és kivágott darabok:
7106 92 10 01 - - - - Flitter legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 10 99 - - - - Egyéb
- - - Más:
7106 92 91 - - - - Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 91 01 - - - - - Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 91 02 - - - - - Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 91 99 - - - - - Egyéb
7106 92 99 - - - - Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
7106 92 99 01 - - - - - Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 99 02 - - - - - Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 99 99 - - - - - Egyéb
7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
- Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00 - - Por
7108 12 00 00 - - Más, megmunkálatlan alakban
7108 13 - - Más, félgyártmány alakban:
7108 13 10 - - - Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01 - - - - Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99 - - - - Egyéb
7108 13 30 - - - Cső, csőidom és üreges rúd:
7108 13 30 01 - - - - Cső és üreges rúd
7108 13 30 99 - - - - Egyéb
7108 13 50 - - - Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7108 13 50 01 - - - - Fólia
7108 13 50 02 - - - - Lemez
7108 13 90 00 - - - Más
7108 20 00 00 - Fizetőeszköz
7109 7109 00 00 00 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7110 Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
- Platina:
7110 11 00 00 - - Megmunkálatlan vagy por alakban
7110 19 - - Másféle:
7110 19 10 - - - Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7110 19 10 01 - - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 10 99 - - - - Egyéb
7110 19 30 - - - Cső, csőidom és üreges rúd:
7110 19 30 01 - - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 30 99 - - - - Egyéb
7110 19 50 - - - Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7110 19 50 01 - - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 50 99 - - - - Egyéb
7110 19 90 - - - Más:
7110 19 90 01 - - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 90 99 - - - - Egyéb
- Palládium:
7110 21 00 00 - - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29 - - Másféle:
7110 29 00 01 - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 29 00 99 - - - Egyéb
- Ródium:
7110 31 00 00 - - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39 - - Másféle:
7110 39 00 01 - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 39 00 99 - - - Egyéb
- Irídium, ozmium és ruténium:
7110 41 00 00 - - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49 - - Másféle:
7110 49 00 01 - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 49 00 99 - - - Egyéb
7111 7111 00 00 00 Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány
7112 Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez:
7112 10 00 00 - Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 20 00 00 - Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 90 - Más:
7112 90 00 01 - - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 90 00 02 - - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós műgyantákból
7112 90 00 03 - - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
7112 90 00 04 - - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 90 00 05 - - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 90 00 99 - - Egyéb
7113 Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
- Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 - - Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 01 - - - Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározott érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 02 - - - Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 99 - - - Egyéb
7113 19 - - Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 19 00 01 - - - Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg
7113 19 00 02 - - - Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
7113 19 00 99 - - - Egyéb
7113 20 00 00 - Nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva
7114 Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
- Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 - - Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01 - - - Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02 - - - Háztartási edény
7114 11 00 03 - - - Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 11 00 04 - - - Más díszműáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 19 00 00 - - Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7114 20 00 00 - Nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
7116 10 00 00 - Természetes vagy tenyésztett gyöngyből
7116 20 - Drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
- - Kizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből készítve:
7116 20 11 00 - - - Nyaklánc, karkötő és hasonló termékek természetes drágakőből vagy féldrágakőből, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszerűen felfűzve
7116 20 19 00 - - - Másféle
7116 20 90 00 - - Más
7118 Érme
7118 10 - Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00 - - Ezüstből
7118 10 90 00 - - Más
7118 90 00 00 - Más
8211 Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés és vágópenge kivételével:
- Más:
8211 92 00 00 - - Más kés, rögzített pengéjű
8211 93 00 00 - - Kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű
8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő); állóképes videokamera és más videokamera felvevők:
8525 10 - Adókészülék:
8525 10 10 - - Rádiótelefon-, rádiótáviró-készülék, polgári repüléshez:
8525 10 10 01 - - - Műsor- és adatátvivő készülék
8525 10 10 99 - - - Egyéb
8525 10 90 - - Más:
8525 10 90 01 - - - Műsor- és adatátvivő készülék
8525 10 90 99 - - - Egyéb
8525 20 - Vevőkészüléket is tartalmazó adókészülék:
8525 20 10 00 - - Rádiótelefon-, rádiótávíró-készülék, polgári repüléshez
- - Más:
8525 20 91 00 - - - Cellás (mobil telefon) hálózathoz
8525 20 99 00 - - - Másféle
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
8526 10 - Radarkészülék:
ex 8526 10 90 00 - - Gépjármű sebességmérő készüléket jelző, zavarókészülék
8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
- Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 21 - - Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 21 10 - - - Új:
8703 21 10 02 - - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 10 99 - - - - Egyéb
8703 21 90 - - - Használt:
8703 21 90 02 - - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 03 - - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 90 04 - - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 99 - - - - Egyéb
8703 22 - - 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 22 11 - - - - Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 22 11 02 - - - - - Katalizátoros
8703 22 11 99 - - - - Egyéb
8703 22 19 - - - - Másféle:
8703 22 19 02 - - - - - Személygépkocsi, katalizátoros
8703 22 19 99 - - - - - Egyéb
8703 22 90 - - - Használt:
8703 22 90 02 - - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 03 - - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 22 90 04 - - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 99 - - - - Egyéb
8703 23 - - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 23 11 - - - - Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 23 11 02 - - - - - 1600 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 11 04 - - - - - 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 11 06 - - - - - 2001 cm3 felett, katalizátoros
8703 23 11 99 - - - - - Egyéb
8703 23 19 - - - - Másféle:
8703 23 19 02 - - - - - Személygépkocsi 1600 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 19 04 - - - - - Személygépkocsi 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 19 06 - - - - - Személygépkocsi 2001 cm3 felett, katalizátoros
8703 23 19 99 - - - - - Egyéb
8703 23 90 - - - Használt:
8703 23 90 02 - - - - Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 04 - - - - Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 06 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 23 90 07 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 08 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 09 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 1601-2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 10 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 1601-2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 11 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 12 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 99 - - - - Egyéb
8703 24 - - 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 24 10 - - - Új:
8703 24 10 02 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, katalizátoros
8703 24 10 99 - - - - Egyéb
8703 24 90 - - - Használt:
8703 24 90 02 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 24 90 03 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 24 90 04 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 24 90 99 - - - - Egyéb
- Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő:
8703 31 - - Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 31 10 - - - Új:
8703 31 10 01 - - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 10 02 - - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 10 99 - - - - Egyéb
8703 31 90 - - - Használt:
8703 31 90 01 - - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 02 - - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 03 - - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 04 - - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 99 - - - - Egyéb
8703 32 - - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 32 11 - - - - Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 32 11 01 - - - - - 2000 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 11 02 - - - - - 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 11 03 - - - - - 2001-2500 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 11 04 - - - - - 2001-2500 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 11 99 - - - - - Egyéb
8703 32 19 - - - - Másféle:
8703 32 19 01 - - - - - Személygépkocsi 2000 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 19 02 - - - - - Személygépkocsi 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 19 03 - - - - - Személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 19 04 - - - - - Személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 19 99 - - - - - Egyéb
8703 32 90 - - - Használt:
8703 32 90 01 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 02 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 03 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 04 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 05 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 06 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 07 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 08 - - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 99 - - - - Egyéb
8703 33 - - 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 33 11 - - - - Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 33 11 01 - - - - - Nem katalizátoros
8703 33 11 02 - - - - - Katalizátoros
8703 33 11 99 - - - - - Egyéb
8703 33 19 - - - - Másféle:
8703 33 19 01 - - - - - Személygépkocsi, nem katalizátoros
8703 33 19 02 - - - - - Személygépkocsi, katalizátoros
8703 33 19 99 - - - - - Egyéb
8703 33 90 - - - Használt:
8703 33 90 01 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 02 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 33 90 03 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 04 - - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 33 90 99 - - - - Egyéb
8703 90 - Más:
8703 90 10 00 - - Elektromos motorral
8703 90 90 00 - - Más
8906 8906 00 Más hajó, a hadihajó, mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével:
8906 00 10 00 - Hadihajó
9020 9020 00 Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével:
ex 9020 00 90 00 - Más rendeltetésű gázálarc
9301 9301 00 00 00 Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
9302 9302 00 Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9302 00 10 00 - 9 mm kaliberű és nagyobb
9302 00 90 00 - Más
9303 Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
9303 10 00 00 - Elöltöltős lőfegyver
9303 20 - Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 30 00 - - Dupla csövű, sima furatú
9303 20 80 00 - - Más
9303 30 00 00 - Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
9303 90 00 00 - Más
9304 9304 00 00 00 Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot), a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével
9305 A 9301-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00 - Revolverhez és pisztolyhoz
- A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00 - - Sörétes fegyvercső
9305 29 - - Másféle:
9305 29 30 00 - - - Durván alakított fegyveragy
9305 29 95 00 - - - Másféle
9305 90 - Más:
9305 90 10 - - A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
9305 90 10 01 - - - Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 10 02 - - - Szövetből
9305 90 10 99 - - - Egyéb
9305 90 90 - - Más:
9305 90 90 01 - - - Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 90 02 - - - Szövetből
9305 90 90 99 - - - Egyéb
9306 Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00 - Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek része
- Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 21 00 00 - - Töltény sörétes fegyverhez
9306 29 - - Másféle:
9306 29 40 00 - - - Töltény
9306 29 70 00 - - - Más
9306 30 - Más töltény és része:
9306 30 10 00 - - A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyhoz
- - Más:
9306 30 30 00 - - - Katonai fegyverekhez
- - - Más:
9306 30 91 00 - - - - Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00 - - - - Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00 - - - - Másféle
9306 90 - Más:
9306 90 10 00 - - Katonai célokra
9306 90 90 00 - - Más
9307 9307 00 00 00 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
9404 Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is:
9404 30 - Hálózsák:
9404 30 10 00 - - Tollal vagy pehellyel töltve
9404 30 90 00 - - Más
9404 90 - Más:
9404 90 10 00 - - Tollal vagy pehellyel töltve
9404 90 90 00 - - Más
9506 Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
- Más:
9506 99 - - Másféle:
9506 99 90 - - - Más:
ex 9506 99 90 99 - - - - Íj, számszeríj, nyílvessző
9601 Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is):
9601 10 - Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
9601 10 00 01 - - Megmunkált elefántcsont
9601 10 00 02 - - Elefántcsont áru
9601 90 - Más:
9601 90 10 00 - - Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
9601 90 90 - - Más:
9601 90 90 01 - - - Megmunkált teknősbékahéj
9601 90 90 02 - - - Megmunkált gyöngyház vagy csont
9601 90 90 03 - - - Áru teknősbékahéjból vagy csontból
9601 90 90 99 - - - Egyéb
9701 *  Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla:
9701 10 00 00 - Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90 - Más:
9701 90 00 01 - - Szárított virágból
9701 90 00 02 - - Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03 - - Szárított növényrészből
9701 90 00 04 - - Fából; fémből
9701 90 00 99 - - Egyéb
9702 *  9702 00 00 00 Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703 *  Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból
9703 00 00 01 - Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99 - Egyéb
9705 9705 00 00 00 Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
9706 9706 00 00 00 Száz évnél idősebb régiség

3. b) Melléklet

(a 8. Cikk 2. bekezdésének hivatkozása szerint)

A Magyarországra történő importnál értékplafon-korlátozás alá eső termékek listája, a 3. a) Mellékletben felsorolt egyes termékeket illetően

Magyarország 1998-tól kezdődően az alábbi éves értékplafonokat nyitja meg az Izraelből származó termékekre nézve (a bérmunkára nem vonatkoznak):

1. A termékek leírása

Értékplafon
(millió USA dollárban)
Háztartási tisztítószer 0 ,7
Lábbeli bőrből és bőrhelyettestő anyagból 0 ,25
Felsőruházat 0 ,7
Egyéb ruházati és készruházati termékek 1 ,0
Rövidáru 0 ,2
Textil méteráru 0 ,3
Egyéb ipari termékek 1 ,0
Ékszerek, nemesfémtárgyak 3 ,0

2. A fenti kategóriákba tartozó termékeket a Magyar Közlöny részletezi.

3. A fenti értékplafonokat a Vegyesbizottság keretében felülvizsgálják.

3. c) Melléklet

(a 8. Cikk 2. bekezdésében hivatkozottak szerint)

Az Izraelbe történő import esetén mennyiségi korlátozások alá eső termékek listája

Izrael legkésőbb 2001. január 1-jéig eltörli azokat a mennyiségi importkorlátozásokat és azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket, amelyek az alább felsorolt, Magyarországról származó termékekre vonatkoznak.

Az ilyen termékek importjával kapcsolatos mennyiségi korlátozások kiszabása nem lesz kedvezőtlenebb mint bármely más országból történő import tekintetében.

Vámtarifaszám Árumegnevezés
8702 10 10 Autóbuszok
8702 90 10 Autóbuszok
ex 8702 90 90 Autóbuszok

4. Melléklet

(a 24. Cikk 1. bekezdésének hivatkozása szerint)

A SZELLEMI TULAJDONRÓL

A 24. Cikk 1. bekezdésében említett sokoldalú megállapodások az alábbiak:

- az Ipari Tulajdon Védelméről szóló, 1883. március 20-i, Párizsi Egyezmény (1967. évi Stockholmi Okmány);

- az Irodalmi és Művészeti Alkotások Védelméről szóló, 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény (1971. évi Párizsi Okmány);

- az Előadóművészek, Hangfelvétel Előállítás és Műsorsugárzó Szervezetek Védelméről szóló, 1961. október 26-i Nemzetközi Egyezmény (Római Egyezmény);

- a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (1970-ben került aláírásra Washingtonban, módosították 1979-ben és módosították 1984-ben);

- az 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Egyezmény;

- a Mikroorganizmusok Szabadalmi Eljárás Céljából Történő Letétbehelyezése Nemzetközi Elismeréséről szóló Budapesti Egyezmény (1977-ben került aláírásra és 1980-ban módosításra)

- a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló Megállapodás (WTO, 1994. április 15. TRIPS)

1. JEGYZŐKÖNYV

(a 3. Cikk 2. bekezdésének hivatkozása szerint)

A VÁMOK ELTÖRLÉSE MAGYARORSZÁG ÉS IZRAEL KÖZÖTT

A jelen Jegyzőkönyv a) Mellékletében nem szereplő, Izraelből származó termékekre Magyarországon alkalmazott importvámokat a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

A jelen Jegyzőkönyv a) Mellékletében szereplő, Izraelből származó termékekre Magyarországon alkalmazott importvámokat az alábbi ütemterv szerint fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 45%-ára,
- 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,
- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,
- 2001. január 1-jén nullára.

A jelen Jegyzőkönyv b) és c) Mellékleteiben nem szereplő, Magyarországról származó termékekre Izraelben alkalmazott importvámokat a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

A jelen Jegyzőkönyv b) Mellékletében szereplő, Magyarországról származó termékekre Izraelben alkalmazott importvámokat az alábbi ütemterv szerint fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 1/3-ára,
- 1999. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

A jelen Jegyzőkönyv c) Mellékletében szereplő, Magyarországról származó termékekre Izraelben alkalmazott importvámokat az alábbi ütemterv szerint fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 60%-ára,
- 1998. szeptember 1-jén az alapvám 40%-ára,
- 1999. szeptember 1-jén az alapvám 20%-ára,
- 2000. szeptember 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

A b) és c) Mellékletekben felsorolt termékek vámcsökkentésének kiszámítása céljából, az alapvám a csökkentés végrehajtásának napján érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel, illetve az 1996. szeptemberi vámtarifa-rendeletben közölt, a liberalizációs program ütemtervének megfelelő legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel közül az alacsonyabbik lesz.

Mindkét Fél biztosítja, hogy a jelen Jegyzőkönyvben meghatározott liberalizációs ütemterveket semmiféle olyan változás ne érintse hátrányosan, amely import áruosztályozásukban bekövetkezik, beleértve új vámtarifacikkek bevezetését is.

Az 1. Jegyzőkönyv a) Melléklete
A 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája

1997. évi Magyar Vámtarifa

2514 00 00 00

2515 12 20 01

2515 12 20 99

2515 12 50 01

2515 12 50 99

2515 12 90 01

2515 12 90 99

2516 11 00 00

2516 12 10 00

2516 12 90 01

2516 12 90 99

2516 90 10 00

2516 90 90 00

2701 12 10 00

2701 12 90 00

2701 19 00 00

2701 20 00 00

2702 10 00 00

2702 20 00 00

2703 00 00 00

2710 00 81 00

2710 00 83 00

2710 00 85 00

2710 00 87 00

2710 00 88 00

2710 00 89 00

2710 00 92 00

2710 00 94 00

2710 00 96 00

2710 00 98 01

2710 00 98 99

2807 00 10 00

2807 00 90 00

2844 40 40 00

2848 00 00 00

2903 11 00 00

2903 12 00 00

2903 13 00 00

2903 14 00 00

2903 15 00 00

2903 16 00 00

2903 21 00 00

2903 23 00 00

2903 30 10 00

2903 30 31 00

2903 30 33 00

2903 30 38 00

2903 30 90 00

2903 41 00 00

2903 42 00 00

2903 43 00 00

2903 44 10 00

2903 44 90 00

2903 45 10 00

2903 45 15 00

2903 45 20 00

2903 45 25 00

2903 45 30 00

2903 45 35 00

2903 45 40 00

2903 45 45 00

2903 45 50 00

2903 45 55 00

2903 45 90 00

2903 46 10 00

2903 46 20 00

2903 46 90 00

2903 47 00 00

2903 49 10 00

2903 49 20 00

2903 49 90 00

2903 51 90 00

2903 59 10 00

2903 59 30 00

2903 59 90 00

2903 61 00 00

2903 62 00 00

2904 20 10 00

2905 45 00 01

2905 45 00 99

2909 11 00 00

2909 19 00 00

2909 20 00 00

2909 30 10 00

2909 30 31 00

2909 30 39 00

2909 30 90 00

2909 42 00 00

2909 44 00 00

2909 49 10 00

2909 49 90 00

2909 50 10 00

2909 50 90 01

2909 50 90 99

2912 11 00 00

2915 24 00 00

2915 31 00 00

2915 33 00 00

2916 19 10 00

2916 19 30 00

2916 19 90 00

2916 20 00 00

2916 39 00 00

2917 11 00 00

2917 12 10 00

2917 12 90 00

2917 13 10 00

2917 13 90 00

2917 14 00 00

2917 20 00 00

2917 31 00 00

2917 32 00 00

2917 33 00 00

2917 34 10 00

2917 34 90 00

2917 35 00 00

2917 36 00 00

2917 37 00 00

2917 39 10 00

2917 39 90 99

2918 11 00 00

2918 12 00 00

2918 13 00 00

2918 14 00 00

2918 15 00 00

2918 16 00 00

2918 17 00 00

2918 19 10 00

2918 19 30 00

2918 19 90 00

2918 21 00 00

2918 22 00 00

2918 23 10 00

2918 23 90 00

2918 29 10 00

2918 29 30 00

2918 29 50 00

2918 29 90 00

2918 30 00 00

2918 90 00 00

2919 00 10 01

2919 00 10 02

2919 00 90 01

2919 00 90 02

2919 00 90 03

2919 00 90 99

2920 10 00 00

2920 90 10 01

2920 90 10 99

2920 90 20 00

2920 90 30 00

2920 90 80 01

2920 90 80 99

2921 11 10 00

2921 11 90 00

2921 12 00 00

2921 21 00 00

2921 22 00 00

2921 29 00 00

2921 41 00 99

2921 43 10 00

2921 43 90 00

2921 44 00 00

2921 45 00 00

2921 49 10 00

2921 49 90 00

2921 59 00 00

2922 11 00 00

2922 12 00 00

2922 19 00 00

2922 21 00 00

2922 22 00 00

2922 29 00 00

2922 30 00 00

2922 41 00 00

2922 42 10 00

2922 42 90 00

2922 50 00 00

2925 19 10 00

2925 19 30 00

2925 19 80 00

2925 20 00 00

2926 20 00 00

2930 10 00 00

2930 20 00 00

2930 30 00 00

2930 40 00 00

2933 11 10 00

2933 11 90 00

2933 19 10 00

2933 19 90 00

2933 21 00 00

2933 40 10 00

2933 40 30 00

2933 40 90 01

2933 40 90 99

2933 51 10 00

2933 51 30 00

2933 51 90 00

2933 90 20 00

2933 90 40 01

2933 90 80 02

2933 90 80 03

2933 90 80 04

2936 10 00 00

2936 21 00 00

2936 22 00 00

2936 23 00 00

2936 24 00 00

2936 25 00 00

2936 26 00 00

2936 27 00 00

2936 28 00 00

2936 90 11 00

2936 90 19 00

2936 90 90 00

2937 10 10 00

2937 10 90 00

2937 21 00 01

2937 21 00 99

2937 22 00 00

2937 29 10 00

2937 29 90 00

2937 92 00 00

2937 99 00 01

2939 10 00 00

2939 21 10 00

2939 21 90 00

2939 29 00 00

2939 30 00 00

2939 41 00 00

2939 42 00 00

2939 49 00 00

2939 50 10 00

2939 50 90 00

2939 61 00 00

2939 62 00 00

2939 63 00 00

2939 69 00 00

2939 70 00 00

2939 90 11 00

2939 90 19 00

2939 90 30 00

2939 90 90 00

3002 10 10 01

3002 10 91 01

3002 10 95 00

3002 90 10 00

3002 90 30 00

3002 90 50 00

3002 90 90 00

3006 10 10 00

3006 10 90 00

3006 20 00 00

3006 30 00 01

3006 30 00 02

3006 40 00 00

3006 50 00 00

3006 60 11 99

3006 60 19 99

3006 60 90 99

3101 00 00 01

3101 00 00 99

3102 10 10 00

3102 10 90 00

3102 21 00 00

3102 29 00 00

3102 30 10 00

3102 30 90 00

3102 40 10 00

3102 40 90 00

3102 50 10 01

3102 50 10 99

3102 50 90 01

3102 50 90 99

3102 60 00 00

3102 70 10 01

3102 70 10 99

3102 70 90 01

3102 70 90 99

3102 80 00 00

3102 90 00 00

3103 10 10 00

3103 10 90 00

3103 20 00 00

3103 90 00 00

3105 10 00 01

3105 10 00 02

3105 10 00 03

3105 10 00 99

3105 20 10 00

3105 20 90 00

3105 30 10 00

3105 30 90 00

3105 40 10 00

3105 40 90 00

3105 51 00 00

3105 59 00 00

3105 60 10 00

3105 60 90 00

3105 90 10 00

3105 90 91 00

3105 90 99 01

3105 90 99 99

3203 00 19 99

3203 00 90 00

3206 11 00 00

3206 19 00 00

3206 20 00 00

3206 30 00 00

3206 41 00 00

3206 43 00 00

3206 50 00 00

3301 90 21 00

3301 90 29 00

3301 90 31 00

3301 90 39 01

3301 90 39 99

3302 10 10 01

3302 10 10 99

3302 10 21 00

3302 10 29 01

3302 10 29 99

3303 00 10 00

3303 00 90 00

3304 10 00 00

3304 20 00 00

3304 30 00 00

3304 91 00 00

3304 99 00 01

3304 99 00 99

3306 20 00 01

3401 11 00 00

3401 19 00 00

3401 20 10 00

3401 20 90 00

3402 11 00 00

3402 12 00 00

3402 13 00 00

3402 19 00 00

3402 20 10 00

3402 20 90 00

3402 90 10 01

3402 90 10 99

3402 90 90 01

3402 90 90 99

3601 00 00 01

3601 00 00 99

3602 00 00 00

3603 00 10 00

3603 00 90 01

3603 00 90 99

3604 10 00 00

3604 90 00 01

3604 90 00 99

3605 00 00 00

3606 10 00 00

3606 90 10 00

3606 90 90 00

3804 00 10 00

3804 00 90 00

3808 10 10 00

3808 10 20 00

3808 10 30 00

3808 10 40 00

3808 10 90 00

3808 20 10 00

3808 20 15 00

3808 20 30 00

3808 20 40 00

3808 20 50 00

3808 20 60 00

3808 20 80 01

3808 20 80 99

3808 30 11 00

3808 30 13 00

3808 30 15 00

3808 30 17 00

3808 30 21 00

3808 30 23 00

3808 30 27 01

3808 30 27 99

3808 30 30 00

3808 30 90 00

3808 40 10 00

3808 40 20 00

3808 40 90 00

3808 90 10 00

3808 90 90 00

3822 00 00 04

3823 11 00 00

3823 12 00 00

3823 13 00 00

3823 19 10 00

3823 19 30 00

3823 19 90 00

3823 70 00 01

3823 70 00 02

3823 70 00 99

3916 10 00 00

3917 21 10 99

3917 21 91 00

3917 21 99 99

3917 22 10 99

3917 22 91 00

3917 22 99 99

3917 31 90 01

3918 10 10 01

3918 10 10 99

3918 10 90 01

3918 10 90 02

3918 10 90 99

3918 90 00 01

3918 90 00 02

3918 90 00 03

3918 90 00 04

3918 90 00 05

3918 90 00 06

3918 90 00 99

3926 10 00 00

3926 20 00 00

3926 30 00 00

3926 40 00 00

3926 90 10 00

3926 90 50 00

3926 90 91 00

3926 90 99 01

3926 90 99 99

4001 10 00 00

4001 21 00 00

4001 22 00 00

4001 29 10 00

4001 29 90 00

4001 30 00 01

4001 30 00 99

4008 11 00 00

4009 10 00 00

4009 20 00 00

4009 30 00 00

4009 40 00 00

4009 50 10 00

4009 50 30 00

4009 50 50 00

4009 50 70 00

4009 50 90 00

4010 11 00 00

4010 12 00 00

4010 13 00 00

4010 19 00 00

4010 21 00 00

4010 22 00 00

4010 23 00 00

4010 24 00 00

4010 29 00 00

4011 10 00 00

4011 20 10 02

4011 20 90 02

4011 30 10 00

4011 30 90 00

4011 40 10 00

4011 40 91 00

4011 40 99 00

4011 50 10 00

4011 50 90 00

4011 91 10 01

4011 91 10 02

4011 91 10 99

4011 91 30 01

4011 91 30 02

4011 91 30 99

4011 91 90 01

4011 91 90 02

4011 91 90 99

4011 99 10 01

4011 99 10 02

4011 99 10 99

4011 99 30 01

4011 99 30 02

4011 99 30 99

4011 99 90 01

4011 99 90 02

4011 99 90 99

4012 10 10 00

4012 10 30 00

4012 10 50 00

4012 10 80 00

4012 20 10 01

4012 20 10 02

4012 20 90 01

4012 20 90 02

4012 90 10 00

4012 90 90 00

4013 10 90 02

4013 20 00 00

4013 90 10 00

4013 90 90 01

4013 90 90 02

4013 90 90 99

4016 99 52 00

4016 99 58 00

4016 99 82 01

4016 99 88 01

4102 10 10 00

4102 10 90 00

4102 21 00 00

4102 29 00 00

4103 10 10 00

4103 10 90 00

4103 20 00 00

4103 90 00 01

4103 90 00 99

4109 00 00 01

4109 00 00 02

4109 00 00 03

4110 00 00 00

4202 11 10 00

4202 11 90 00

4202 12 11 00

4202 12 19 00

4202 12 50 00

4202 12 91 01

4202 12 91 99

4202 12 99 01

4202 12 99 99

4202 19 10 00

4202 19 90 01

4202 19 90 02

4202 19 90 03

4202 21 00 01

4202 21 00 99

4202 22 10 00

4202 22 90 01

4202 22 90 99

4202 29 00 00

4202 31 00 01

4202 31 00 99

4202 32 10 00

4202 32 90 01

4202 32 90 99

4202 39 00 01

4202 39 00 02

4202 39 00 03

4202 91 10 01

4202 91 10 99

4202 91 80 01

4202 91 80 99

4202 92 11 00

4202 92 15 00

4202 92 19 00

4202 92 91 01

4202 92 91 99

4202 92 98 01

4202 92 98 99

4202 99 00 01

4202 99 00 02

4202 99 00 03

4203 10 00 01

4203 10 00 02

4203 21 00 01

4203 21 00 02

4203 29 10 01

4203 29 10 02

4203 29 91 01

4203 29 91 02

4203 29 99 01

4203 29 99 02

4203 30 00 01

4203 30 00 02

4203 40 00 01

4203 40 00 02

4204 00 10 00

4204 00 90 00

4205 00 00 00

4302 20 00 01

4401 10 00 00

4401 22 00 00

4402 00 00 01

4403 91 00 99

4403 92 00 99

4407 26 31 00

4407 26 39 00

4407 26 50 00

4407 29 20 00

4407 29 31 00

4407 29 50 00

4407 91 10 01

4407 91 10 99

4407 91 31 00

4407 91 39 00

4407 91 50 00

4407 91 90 99

4407 92 10 01

4407 92 10 99

4407 92 30 00

4407 92 50 00

4407 92 90 99

4407 99 30 00

4407 99 50 00

4407 39 70 01

4408 39 81 01

4408 39 89 01

4408 90 11 01

4408 90 11 02

4408 90 21 00

4408 90 25 00

4408 90 35 01

4408 90 81 01

4408 90 89 01

4418 10 10 00

4418 10 50 00

4418 10 90 00

4418 20 10 00

4418 20 50 00

4418 20 80 00

4418 30 10 00

4418 30 91 00

4418 30 99 00

4418 40 00 00

4418 50 00 00

4418 90 10 01

4418 90 10 02

4418 90 10 99

4418 90 90 01

4418 90 90 02

4418 90 90 99

4419 00 10 00

4419 00 90 00

4601 10 10 01

4601 10 10 02

4601 10 10 03

4601 10 10 99

4601 10 90 01

4601 10 90 02

4601 10 90 03

4601 10 90 99

4601 20 10 00

4601 20 90 00

4601 91 10 00

4601 91 90 00

4601 99 10 00

4601 99 90 00

4602 10 10 00

4602 10 91 00

4602 10 99 00

4602 90 10 00

4602 90 90 00

4801 00 10 00

4802 20 00 01

4802 20 00 02

4802 30 00 00

4802 40 10 00

4802 40 90 00

4802 51 10 00

4802 51 90 01

4802 51 90 99

4802 52 20 01

4802 52 20 02

4802 52 20 99

4802 52 80 01

4802 52 80 02

4802 52 80 99

4802 53 20 01

4802 53 20 99

4802 53 80 01

4802 53 80 99

4802 60 11 00

4802 60 19 00

4802 60 91 00

4802 60 99 00

4803 00 10 00

4803 00 31 01

4803 00 31 02

4803 00 31 03

4803 00 31 04

4803 00 31 99

4803 00 39 00

4803 00 90 01

4803 00 90 02

4803 00 90 03

4803 00 90 04

4803 00 90 99

4804 11 11 00

4804 11 15 00

4804 11 19 00

4804 11 90 00

4804 19 11 00

4804 19 15 00

4804 19 19 00

4804 19 31 00

4804 19 35 00

4804 19 39 00

4804 19 90 00

4804 21 10 00

4804 21 90 00

4804 29 10 00

4804 29 90 00

4804 31 10 00

4804 31 51 00

4804 31 59 00

4804 31 90 00

4804 39 10 00

4804 39 51 00

4804 39 59 00

4804 39 90 00

4804 41 10 00

4804 41 91 00

4804 41 99 00

4804 42 10 00

4804 42 90 00

4804 49 10 00

4804 49 90 00

4804 51 10 00

4804 51 90 00

4804 52 10 00

4804 52 90 00

4804 59 10 00

4804 59 90 00

4805 21 00 00

4805 22 10 00

4805 22 90 01

4805 22 90 99

4805 29 10 00

4805 29 90 00

4805 30 10 00

4805 30 90 00

4805 40 00 01

4805 40 00 99

4805 50 00 00

4805 60 10 00

4805 60 40 00

4805 60 60 00

4805 60 90 02

4805 60 90 99

4805 70 11 00

4805 70 19 99

4805 70 90 02

4805 70 90 99

4805 80 11 00

4805 80 19 03

4805 80 19 99

4805 80 90 03

4805 80 90 99

4806 10 00 00

4806 30 00 00

4806 40 10 00

4806 40 90 00

4810 11 91 01

4810 11 91 02

4810 11 99 01

4810 11 99 02

4810 12 00 01

4811 31 00 01

4811 39 00 01

4814 20 00 99

4820 10 10 00

4820 10 30 01

4820 10 30 99

4820 10 50 00

4820 10 90 00

4820 20 00 00

4820 30 00 00

4820 40 10 00

4820 40 90 00

4820 50 00 00

4820 90 00 00

4907 00 30 00

4907 00 91 00

4907 00 99 00

5001 00 00 00

5007 10 00 00

5007 20 11 00

5007 20 19 00

5007 20 21 01

5007 20 21 99

5007 20 31 01

5007 20 31 99

5007 20 39 01

5007 20 39 99

5007 20 41 01

5007 20 41 99

5007 20 51 01

5007 20 51 99

5007 20 59 01

5007 20 59 99

5007 20 61 01

5007 20 61 99

5007 20 69 01

5007 20 69 99

5007 20 71 01

5007 20 71 99

5007 90 10 01

5007 90 10 99

5007 90 30 01

5007 90 30 99

5007 90 50 01

5007 90 50 99

5007 90 90 01

5007 90 90 99

5101 11 00 00

5101 19 00 00

5101 21 00 00

5101 29 00 00

5101 30 00 00

5102 10 10 00

5102 10 30 00

5102 10 50 00

5102 10 90 00

5102 20 00 00

5106 10 10 00

5106 10 90 00

5106 20 11 00

5106 20 19 00

5106 20 91 00

5106 20 99 00

5107 10 10 00

5107 10 90 00

5107 20 10 00

5107 20 30 00

5107 20 51 00

5107 20 59 00

5107 20 91 00

5107 20 99 00

5111 11 11 00

5111 11 19 00

5111 11 91 00

5111 11 99 00

5111 19 11 00

5111 19 19 00

5111 19 31 00

5111 19 39 00

5111 19 91 00

5111 19 99 00

5111 20 00 00

5111 30 10 00

5111 30 30 00

5111 30 90 00

5111 90 10 00

5111 90 91 00

5111 90 93 00

5111 90 99 00

5112 11 10 00

5112 11 90 00

5112 19 11 00

5112 19 19 00

5112 19 91 00

5112 19 99 00

5112 20 00 00

5112 30 10 00

5112 30 30 00

5112 30 90 00

5112 90 10 00

5112 90 91 00

5112 90 93 00

5112 90 99 00

5113 00 00 00

5205 11 00 00

5205 12 00 00

5205 13 00 00

5205 14 00 00

5205 15 10 00

5205 15 90 00

5205 21 00 00

5205 22 00 00

5205 23 00 00

5205 24 00 00

5205 26 00 00

5205 27 00 00

5205 28 00 00

5205 31 00 00

5205 32 00 00

5205 33 00 00

5205 34 00 00

5205 35 10 00

5205 35 90 00

5205 41 00 00

5205 42 00 00

5205 43 00 00

5205 44 00 00

5205 46 00 00

5205 47 00 00

5205 48 00 00

5208 11 10 99

5208 11 90 99

5208 12 11 00

5208 12 13 00

5208 12 15 00

5208 12 19 00

5208 12 91 00

5208 12 93 00

5208 12 95 00

5208 12 99 00

5208 13 00 99

5208 19 00 99

5208 21 10 99

5208 21 90 99

5208 22 11 00

5208 22 13 00

5208 22 15 00

5208 22 19 00

5208 22 91 00

5208 22 93 00

5208 22 95 00

5208 22 99 00

5208 23 00 99

5208 29 00 99

5208 31 00 99

5208 32 11 00

5208 32 13 00

5208 32 15 00

5208 32 19 00

5208 32 91 00

5208 32 93 00

5208 32 95 00

5208 32 99 00

5208 33 00 99

5208 39 00 99

5208 41 00 99

5208 42 00 00

5208 43 00 99

5208 49 00 99

5208 51 00 99

5208 52 10 00

5208 52 90 00

5208 53 00 99

5208 59 00 99

5209 11 00 00

5209 12 00 00

5209 19 00 00

5209 21 00 00

5209 22 00 00

5209 29 00 00

5209 31 00 00

5209 32 00 00

5209 39 00 00

5209 41 00 00

5209 42 00 00

5209 43 00 00

5209 49 10 00

5209 49 90 00

5209 51 00 00

5209 52 00 00

5209 59 00 00

5210 11 10 99

5210 11 90 99

5210 12 00 99

5210 19 00 99

5210 21 10 99

5210 21 90 99

5210 22 00 99

5210 29 00 99

5210 31 10 99

5210 31 90 99

5210 32 00 99

5210 39 00 99

5210 41 00 99

5210 42 00 99

5210 49 00 99

5210 51 00 99

5210 52 00 99

5210 59 00 99

5211 11 00 00

5211 12 00 00

5211 19 00 00

5211 21 00 00

5211 22 00 00

5211 29 00 00

5211 31 00 00

5211 32 00 00

5211 39 00 00

5211 41 00 00

5211 42 00 00

5211 43 00 00

5211 49 10 00

5211 49 90 00

5211 51 00 00

5211 52 00 00

5211 59 00 00

5212 11 10 99

5212 11 90 99

5212 12 10 99

5212 12 90 99

5212 13 10 99

5212 13 90 99

5212 14 10 99

5212 14 90 99

5212 15 10 99

5212 15 90 99

5212 21 10 00

5212 21 90 00

5212 22 10 00

5212 22 90 00

5212 23 10 00

5212 23 90 00

5212 24 10 00

5212 24 90 00

5212 25 10 00

5212 25 90 00

5306 10 90 00

5306 20 90 00

5309 11 11 00

5309 11 19 00

5309 11 90 00

5309 19 10 00

5309 19 90 00

5309 21 10 00

5309 21 90 00

5309 29 10 00

5309 29 90 00

5311 00 90 01

5401 10 11 00

5401 10 19 00

5402 10 90 01

5402 31 10 01

5402 31 30 01

5402 31 90 01

5402 32 00 01

5402 41 10 01

5402 41 30 01

5402 41 90 01

5402 51 10 01

5402 51 30 01

5402 51 90 01

5402 61 10 01

5402 61 30 01

5402 61 90 01

5404 10 10 00

5404 10 90 00

5404 90 11 00

5404 90 19 00

5404 90 90 00

5407 10 00 00

5407 20 11 00

5407 20 19 00

5407 20 90 00

5407 30 00 00

5407 41 00 00

5407 42 00 00

5407 43 00 00

5407 44 00 00

5407 51 00 00

5407 52 00 00

5407 53 00 00

5407 54 00 00

5407 61 10 00

5407 61 30 00

5407 61 50 00

5407 61 90 00

5407 69 10 00

5407 69 90 00

5407 71 00 00

5407 72 00 00

5407 73 00 00

5508 10 11 00

5508 10 19 00

5509 11 00 00

5509 12 00 00

5509 21 10 00

5509 21 90 00

5509 22 10 00

5509 22 90 00

5509 31 10 00

5509 31 90 00

5509 32 10 00

5509 32 90 00

5509 41 10 00

5509 41 90 00

5509 42 10 00

5509 42 90 00

5509 51 00 00

5509 52 10 00

5509 52 90 00

5509 53 00 00

5509 59 00 00

5509 61 10 00

5509 61 90 00

5509 62 00 00

5509 69 00 00

5509 91 10 00

5509 91 90 00

5509 92 00 00

5509 99 00 00

5602 10 11 00

5602 10 19 00

5602 10 31 00

5602 10 35 00

5602 10 39 00

5602 10 90 00

5602 21 00 00

5602 29 10 00

5602 29 90 00

5602 90 00 00

5603 11 10 00

5603 11 90 00

5603 12 10 00

5603 12 90 00

5603 13 10 00

5603 13 90 00

5603 14 10 00

5603 14 90 00

5603 91 10 00

5603 91 90 00

5603 92 10 00

5603 92 90 00

5603 93 10 00

5603 93 90 00

5603 94 10 00

5603 94 90 00

5701 10 10 01

5701 10 10 02

5701 10 91 01

5701 10 91 02

5701 10 93 01

5701 10 93 02

5701 10 99 01

5701 10 99 02

5701 90 10 01

5701 90 10 02

5701 90 90 01

5701 90 90 02

5702 10 00 00

5702 20 00 00

5702 31 10 00

5702 31 30 00

5702 31 90 00

5702 32 10 00

5702 32 90 00

5702 39 10 00

5702 39 90 00

5702 41 10 00

5702 45 90 00

5702 42 10 00

5702 42 90 00

5702 49 10 00

5702 49 90 00

5702 51 00 00

5702 52 00 00

5702 59 00 00

5702 91 00 00

5702 92 00 00

5702 99 00 00

5805 00 00 00

5806 10 00 01

5806 10 00 99

5806 20 00 01

5806 20 00 99

5806 31 10 01

5806 31 10 99

5806 31 90 01

5806 31 90 99

5806 32 10 01

5806 32 10 99

5806 32 90 01

5806 32 90 99

5806 39 00 01

5806 39 00 99

5806 40 00 01

5806 40 00 99

5810 10 10 00

5810 10 90 00

5810 91 10 00

5810 91 90 00

5810 92 10 00

5810 92 90 00

5810 99 10 00

5810 99 90 00

5811 00 00 01

5811 00 00 02

5811 00 00 03

5811 00 00 04

5811 00 00 05

5811 00 00 06

5811 00 00 07

5811 00 00 08

5811 00 00 99

5901 10 00 00

5901 90 00 00

5903 10 10 00

5903 10 90 00

5903 20 10 00

5903 20 90 00

5903 90 10 00

5903 90 91 00

5903 90 99 00

5907 00 90 01

5907 00 90 02

5907 00 90 99

6101 10 10 00

6101 10 90 00

6101 20 10 00

610120 90 00

6101 30 10 00

6101 30 90 00

6101 90 10 00

6101 90 90 00

6102 10 10 00

6102 10 90 00

6102 20 10 00

6102 20 90 00

6102 30 10 00

6102 30 90 00

6102 90 10 00

9102 90 90 00

6103 11 00 00

6103 12 00 00

6103 19 00 00

6103 21 00 00

6103 22 00 00

6103 23 00 00

6103 29 00 00

6103 31 00 00

6103 32 00 00

6103 33 00 00

6103 39 00 00

6103 41 10 00

6103 41 90 00

6103 42 10 00

6103 42 90 00

6103 43 10 00

6103 43 90 00

6103 49 10 00

6103 49 91 00

6103 49 99 00

610311 00 00

6103 12 00 00

6103 13 00 00

6103 19 00 00

6103 21 00 00

6103 22 00 00

6103 23 00 00

6103 29 00 00

6103 31 00 00

6103 32 00 00

6103 33 00 00

6103 41 90 00

6103 42 10 00

6103 42 90 00

6103 43 10 00

6103 43 90 00

6103 49 10 00

6103 49 91 00

6103 49 99 00

6104 11 00 00

6104 12 00 00

6104 13 00 00

6104 19 00 00

6104 21 00 00

6104 22 00 00

6104 23 00 00

6104 29 00 00

6104 31 00 00

6104 32 00 00

6104 33 00 00

6104 39 00 00

6104 41 00 00

6104 42 00 00

6104 43 00 00

6104 44 00 00

6104 49 00 00

6104 51 00 00

6104 52 00 00

6104 53 00 00

6104 59 00 00

6104 61 10 00

6104 61 90 00

6104 62 10 00

6104 62 90 00

6104 63 10 00

6104 63 90 00

6104 69 10 00

6104 69 91 00

6104 69 99 00

6105 10 00 00

6105 20 10 00

6105 20 90 00

6105 90 10 00

6105 90 90 00

6106 10 00 00

6106 20 00 00

6106 90 10 00

6106 90 30 00

6106 90 50 00

6106 90 90 00

6107 11 00 00

6107 12 00 00

6107 19 00 00

6107 21 00 00

6107 22 00 00

6107 29 00 00

6107 91 10 00

6107 91 90 00

6107 92 00 00

6107 99 00 00

6108 11 10 00

6108 11 90 00

6108 19 10 00

6108 19 90 00

6108 20 00 00

6108 22 00 00

6108 29 00 00

6108 31 10 00

6108 31 90 00

6108 32 11 00

6108 32 19 00

6108 32 90 00

6108 39 00 00

6108 91 10 00

6108 91 90 00

6108 92 00 00

6108 99 10 00

6108 99 90 00

6109 10 00 00

6109 90 10 00

6109 90 30 00

6109 90 90 00

6110 10 10 00

6110 10 31 00

6110 10 35 00

6110 10 38 00

6110 10 91 00

6110 10 95 00

6110 10 98 00

6110 20 10 00

6110 20 91 00

6110 20 99 00

6110 30 10 00

6110 30 91 00

6110 30 99 00

6110 90 10 00

6110 90 90 00

6111 10 10 00

6111 10 90 01

6111 10 90 99

6111 20 10 00

6111 20 90 01

6111 20 90 99

6111 30 10 00

6111 30 90 01

6111 30 90 99

6111 90 00 01

6111 90 00 02

6111 90 00 99

6112 11 00 00

6112 12 00 00

6112 19 00 00

6112 20 00 00

6112 31 10 01

6112 31 10 99

6112 31 90 01

6112 31 90 99

6112 39 10 01

6112 39 10 99

6112 39 90 01

6112 39 90 99

6112 41 10 01

6112 41 10 99

6112 41 90 01

6112 41 90 99

6112 49 10 01

6112 49 10 99

6112 49 90 01

6112 49 90 99

6113 00 10 01

6113 00 10 99

6113 00 90 01

6113 00 90 99

6114 10 00 00

6114 20 00 00

6114 30 00 00

6114 90 00 00

6115 11 00 01

6115 11 00 99

6115 12 00 01

6115 12 00 99

6115 19 10 01

6115 19 10 99

6115 19 90 01

6115 19 90 99

6115 20 11 00

6115 20 19 00

6115 20 90 00

6115 90 00 01

6115 90 00 99

6115 92 00 01

6115 92 00 99

6115 93 10 01

6115 93 10 99

6115 93 30 01

6115 93 30 99

6115 93 91 00

6115 93 99 01

6115 93 99 99

6115 99 00 01

6115 99 00 99

6116 10 20 00

6116 10 80 00

6116 91 00 00

6116 92 00 00

6116 93 00 00

6116 99 00 00

6117 10 00 00

6117 20 00 00

6117 80 10 01

6117 80 10 99

6117 80 90 01

6117 80 90 99

6117 90 00 01

6117 90 00 02

6117 90 00 03

6117 90 00 99

6201 11 00 01

6201 11 00 99

6201 12 10 01

6201 12 10 99

6201 12 90 01

6201 12 90 99

6201 13 10 00

6201 13 90 00

6201 19 00 00

6201 91 00 00

6201 92 00 00

6201 93 00 00

6201 99 00 00

6202 11 00 00

6202 12 10 00

6202 12 90 00

6202 13 10 00

6202 13 90 00

6202 19 00 00

6202 91 00 00

6202 92 00 00

6202 93 00 00

6202 99 00 00

6203 11 00 00

6203 12 00 00

6203 19 10 00

6203 19 30 00

6203 19 90 00

6203 21 00 00

6203 22 10 00

6203 22 80 00

6203 23 10 00

6203 23 80 00

6203 29 11 00

6203 29 18 00

6203 29 90 00

6203 31 00 00

6203 32 10 00

6203 32 90 00

6203 33 10 00

6203 33 90 00

6203 39 11 00

6203 39 19 00

6203 39 90 00

6203 41 10 00

6203 41 30 00

6203 41 90 00

6203 42 11 00

6203 42 31 00

6203 42 33 00

6203 42 35 00

6203 42 51 00

6203 42 59 00

6203 42 90 00

6203 43 11 00

6203 43 19 00

6203 43 31 00

6203 43 39 00

6203 43 90 00

6203 49 11 00

6203 49 19 00

6203 49 31 00

6203 49 39 00

6203 49 50 00

6203 49 90 00

6204 11 00 00

6204 12 00 00

6204 13 00 00

6204 19 10 00

6204 19 90 01

6204 19 90 99

6204 21 00 00

6204 22 10 00

6204 22 80 00

6204 23 10 00

6204 23 80 00

6204 29 11 00

6204 29 18 00

6204 29 90 01

6204 29 90 99

6204 31 00 00

6204 32 10 00

6204 32 90 00

6204 33 10 00

6204 33 90 00

6204 39 11 00

6204 39 19 00

6204 39 90 00

6204 41 00 00

6204 42 00 00

6204 43 00 00

6204 44 00 00

6204 49 10 01

6204 49 10 02

6204 49 90 00

6204 51 00 00

6204 52 00 00

6204 53 00 00

6204 59 10 00

6204 59 90 00

6204 61 10 00

6204 61 80 00

6204 61 90 00

6204 62 11 00

6204 62 31 00

6204 62 33 00

6204 62 39 00

6204 62 51 00

6204 62 59 00

6204 62 90 00

6204 63 11 00

6204 63 18 00

6204 63 31 00

6204 63 39 00

6204 63 90 00

6204 69 11 00

6204 69 18 00

6204 69 31 00

6204 69 39 00

6204 69 50 00

6204 69 90 00

6205 10 00 00

6205 20 00 00

6205 30 00 00

6205 90 10 00

6205 90 90 00

6206 10 00 00

6206 20 00 00

6206 30 00 00

6206 40 00 00

6206 90 10 00

6206 90 90 00

6207 11 00 00

6207 19 00 01

6207 19 00 99

6207 21 00 00

6207 22 00 00

6207 29 00 00

6207 91 10 00

6207 91 90 01

6207 91 90 99

6207 92 00 00

6207 99 00 01

6207 99 00 99

6208 11 00 00

6208 19 10 00

6208 19 90 01

6208 19 90 99

6208 21 00 00

6208 22 00 00

6208 29 00 01

6208 29 00 99

6208 91 11 01

6208 91 11 99

6208 91 19 01

6208 91 19 99

6208 91 90 00

6208 92 10 00

6208 92 90 00

6208 99 00 01

6208 99 00 99

6209 10 00 01

6209 10 00 99

6209 20 00 01

6209 20 00 99

6209 30 00 01

6209 30 00 99

6209 90 00 01

6209 90 00 99

6210 10 10 01

6210 10 10 02

6210 10 10 03

6210 10 91 01

6210 10 91 02

6210 10 91 03

6210 10 99 01

6210 10 99 02

6210 10 99 03

6210 20 00 00

6210 30 00 00

6210 40 00 00

6210 50 00 00

6211 11 00 00

6211 12 00 00

6211 20 00 00

6211 31 00 01

6211 31 00 99

6211 32 10 00

6211 32 31 00

6211 32 41 00

6211 32 42 00

6211 32 90 00

6211 33 10 00

6211 33 31 00

6211 33 41 00

6211 33 42 00

6211 33 90 00

6211 39 00 00

6211 41 00 00

6211 42 10 00

6211 42 31 00

6211 42 41 00

6211 42 42 00

6211 42 90 00

6211 43 10 00

6211 43 31 00

6211 43 41 00

6211 43 42 00

6211 43 90 00

6211 49 00 01

6211 49 00 99

6212 10 00 00

6212 20 00 00

6212 30 00 00

6212 90 00 00

6213 10 00 00

6213 20 00 00

6213 90 00 00

6214 10 00 00

6214 20 00 00

6214 30 00 00

6214 40 00 00

6214 90 10 00

6214 90 90 00

6215 10 00 00

6215 20 00 00

6215 90 00 00

6216 00 00 00

6217 10 00 00

6217 90 00 00

6302 10 10 00

6302 10 90 00

6302 21 00 00

6302 22 10 00

6302 22 90 00

6302 29 10 00

6302 29 90 00

6302 31 10 01

6302 31 10 99

6302 31 90 01

6302 31 90 99

6302 32 10 00

6302 32 90 00

6302 39 10 01

6302 39 10 99

6302 39 30 00

6302 39 90 01

6302 39 90 99

6302 40 00 00

6302 51 10 01

6302 51 10 99

6302 51 90 01

6302 51 90 99

6302 52 00 01

6302 52 00 99

6302 53 10 00

6302 53 90 00

6302 59 00 01

6302 59 00 99

6302 60 00 00

6302 91 10 01

6302 91 10 99

6302 91 90 01

6302 91 90 99

6302 92 00 01

6302 92 00 99

6302 93 10 00

6302 93 90 01

6302 93 90 99

6302 99 00 01

6302 99 00 99

6303 11 00 00

6303 12 00 00

6303 19 00 00

6303 91 00 00

6303 92 10 00

6303 92 90 00

6303 99 10 00

6303 99 90 00

6306 11 00 00

6306 12 00 00

6306 19 00 00

6306 21 00 00

6306 22 00 00

6306 29 00 00

6306 31 00 00

6306 39 00 00

6306 41 00 00

6306 49 00 01

6306 49 00 99

6306 91 00 00

6306 99 00 01

6306 99 00 99

6309 00 00 99

6310 10 10 01

6310 10 10 99

6310 10 30 01

6310 10 30 02

6310 10 30 99

6310 10 90 01

6310 10 90 02

6310 10 90 99

6310 90 00 01

6310 90 00 02

6310 90 00 99

6401 10 10 00

6401 10 90 00

6401 91 10 00

6401 91 90 00

6401 92 10 00

6401 92 90 00

6401 99 10 00

6401 99 90 00

6402 12 10 00

6402 12 90 00

6402 19 00 00

6402 20 00 00

6402 30 00 00

6402 91 00 01

6402 91 00 99

6402 99 10 01

6402 99 10 99

6402 99 31 00

6402 99 39 00

6402 99 50 00

6402 99 91 01

6402 99 91 99

6402 99 93 01

6402 99 93 99

6402 99 96 01

6402 99 96 99

6402 99 98 01

6402 99 98 99

6403 12 00 00

6403 19 00 00

6403 20 00 01

6403 20 00 99

6403 30 00 00

6403 40 00 00

6403 51 11 00

6403 51 15 00

6403 51 19 00

6403 51 91 00

6403 51 95 00

6403 51 99 00

6403 59 11 01

6403 59 11 99

6403 59 31 00

6403 59 35 00

6403 59 39 01

6403 59 39 99

6403 59 50 00

6403 59 91 00

6403 59 95 00

6403 59 99 01

6403 59 99 99

6403 91 11 00

6403 91 13 00

6403 91 16 00

6403 91 18 00

6403 91 91 00

6403 91 93 00

6403 91 96 00

6403 91 98 00

6403 99 11 01

6403 99 11 99

6403 99 31 00

6403 99 33 00

6403 99 36 00

6403 99 38 01

6403 99 38 99

6403 99 50 00

6403 99 91 00

6403 99 93 00

6403 99 96 00

6403 99 98 01

6403 99 98 99

6404 11 00 00

6404 19 10 00

6404 19 90 00

6404 20 10 00

6404 20 90 00

6405 10 10 00

6405 10 90 00

6405 20 10 00

6405 20 91 00

6405 20 99 00

6405 90 10 00

6405 90 90 01

6405 90 90 02

6405 90 90 99

6406 10 11 00

6406 10 19 00

6406 10 90 01

6406 10 90 99

6406 20 10 00

6406 20 90 00

6406 91 00 00

6406 99 10 00

6406 99 30 01

6406 99 30 02

6406 99 50 01

6406 99 50 02

6406 99 60 00

6406 99 80 01

6406 99 80 02

6406 99 80 99

6506 99 00 00

6908 10 10 99

6908 10 90 99

6908 90 11 99

6908 90 21 99

6908 90 29 99

6908 90 31 99

6908 90 51 99

6908 90 91 99

6908 90 93 99

6908 90 99 99

6911 10 00 00

6911 90 00 00

6912 00 10 00

6912 00 30 00

6912 00 50 00

6912 00 90 00

6914 10 00 00

6914 90 10 00

6914 90 90 00

7102 39 00 99

7102 91 00 99

7102 99 00 99

7107 00 00 00

7108 13 10 01

7108 13 10 99

7108 13 30 01

7108 13 30 99

7108 13 50 02

7108 13 90 00

7108 20 00 00

7109 00 00 00

7110 19 10 99

7110 19 30 99

7110 19 50 99

7110 19 90 99

7110 29 00 99

7110 39 00 99

7110 49 00 99

7113 11 00 01

7113 11 00 02

7113 11 00 99

7113 19 00 01

7113 19 00 02

7113 19 00 99

7113 20 00 00

7114 11 00 01

7114 11 00 02

7114 11 00 03

7114 11 00 04

7114 19 00 00

7114 20 00 00

7117 11 00 01

7117 11 00 99

7117 19 10 01

7117 19 10 99

7117 19 91 00

7117 19 99 00

7117 90 00 01

7117 90 00 02

7117 90 00 03

7117 90 00 99

7118 10 10 00

7118 10 90 00

7118 90 00 00

7202 21 10 00

7202 21 90 00

7202 29 00 00

7202 30 00 00

7202 60 00 00

7202 70 00 00

7202 80 00 00

7202 92 00 00

7202 93 00 00

7202 99 11 00

7202 99 19 00

7202 99 30 00

7202 99 80 00

7204 50 10 00

7204 50 90 00

7205 10 00 00

7205 21 00 00

7205 29 00 00

7206 10 00 01

7206 10 00 99

7206 90 00 01

7206 90 00 99

7207 20 11 00

7207 20 32 01

7207 20 51 00

7207 20 71 01

7207 20 90 01

7208 10 00 01

7208 10 00 99

7208 25 00 01

7208 25 00 99

7208 26 00 01

7208 26 00 99

7208 27 00 01

7208 27 00 99

7208 36 00 01

7208 36 00 99

7208 37 10 01

7208 37 10 99

7208 37 90 01

7208 37 90 99

7208 38 10 01

7208 38 10 99

7208 38 90 01

7208 38 90 99

7208 39 10 01

7208 39 10 99

7208 39 90 01

7208 39 90 99

7208 40 10 01

7208 40 10 02

7208 40 10 99

7208 40 90 01

7208 40 90 02

7208 40 90 99

7208 51 10 01

7208 51 10 02

7208 51 10 99

7208 51 30 01

7208 51 30 99

7208 51 50 01

7208 51 50 99

7208 51 91 01

7208 51 91 99

7208 51 99 01

7208 51 99 99

7208 52 10 01

7208 52 10 02

7208 52 10 99

7208 52 91 01

7208 52 91 99

7208 52 99 01

7208 52 99 99

7208 53 10 01

7208 53 10 02

7208 53 10 99

7208 53 90 01

7208 53 90 99

7208 54 10 01

7208 54 10 02

7208 54 10 99

7208 54 90 01

7208 54 90 02

7208 54 90 99

7208 90 10 01

7208 90 10 02

7208 90 10 99

7208 90 90 01

7208 90 90 02

7208 90 90 99

7209 15 00 01

7209 15 00 99

7209 16 10 01

7209 16 10 99

7209 16 90 01

7209 16 90 99

7209 17 10 01

7209 17 10 99

7209 17 90 01

7209 17 90 99

7209 18 10 01

7209 18 10 99

7209 18 91 01

7209 18 91 99

7209 18 99 01

7209 18 99 99

7209 25 00 01

7209 25 00 99

7209 26 10 01

7209 26 10 99

7209 26 90 01

7209 26 90 99

7209 27 10 01

7209 27 10 99

7209 27 90 01

7209 27 90 99

7209 28 10 01

7209 28 10 99

7209 28 90 01

7209 28 90 99

7209 90 10 01

7209 90 10 99

7209 90 90 01

7209 90 90 99

7210 11 10 01

7210 11 90 01

7210 12 11 01

7210 12 19 01

7210 12 90 01

7210 20 10 01

7210 20 10 99

7210 20 90 01

7210 20 90 99

7210 30 10 01

7210 30 10 02

7210 30 10 99

7210 30 90 01

7210 30 90 02

7210 30 90 99

7210 41 10 01

7210 41 10 02

7210 41 10 99

7210 41 90 01

7210 41 90 02

7210 41 90 99

7210 49 10 01

7210 49 10 02

7210 49 10 99

7210 49 90 01

7210 49 90 02

7210 49 90 99

7210 50 10 00

7210 50 90 00

7210 61 10 00

7210 61 90 00

7210 69 10 00

7210 69 90 00

7210 70 31 00

7210 70 39 00

7210 70 90 00

7210 90 10 00

7210 90 31 00

7210 90 33 00

7210 90 38 00

7210 90 90 00

7211 13 00 01

7211 13 00 02

7211 13 00 03

7211 13 00 99

7211 14 10 01

7211 14 10 02

7211 14 10 03

7211 14 10 99

7211 14 90 01

7211 14 90 02

7211 14 90 03

7211 14 90 99

7211 19 20 01

7211 19 20 02

7211 19 20 03

7211 19 20 99

7211 19 90 01

7211 19 90 02

7211 19 90 03

7211 19 90 99

7211 23 10 01

7211 23 10 02

7211 23 10 99

7211 23 51 01

7211 23 51 02

7211 23 51 99

7211 23 91 01

7211 23 91 02

7211 23 91 99

7211 23 99 01

7211 23 99 02

7211 23 99 99

7211 29 20 01

7211 29 20 02

7211 29 20 99

7211 29 50 01

7211 29 50 02

7211 29 50 99

7211 29 90 01

7211 29 90 02

7211 29 90 99

7211 90 11 01

7211 90 11 02

7211 90 11 99

7211 90 19 01

7211 90 19 02

7211 90 19 99

7211 90 90 01

7211 90 90 02

7211 90 90 99

7212 10 10 01

7212 10 10 99

7212 10 91 01

7212 10 91 99

7212 10 93 01

7212 10 93 99

7212 10 99 01

7212 10 99 99

7212 20 11 01

7212 20 11 02

7212 20 11 99

7212 20 19 01

7212 20 19 02

7212 20 19 99

7212 20 90 01

7212 20 90 02

7212 20 90 99

7212 30 11 01

7212 30 11 02

7212 30 11 99

7212 30 19 01

7212 30 19 02

7212 30 19 99

7212 30 90 01

7212 30 90 02

7212 30 90 99

7212 40 10 01

7212 40 10 02

7212 40 10 99

7212 40 91 01

7212 40 91 02

7212 40 91 99

7212 40 93 01

7212 40 93 02

7212 40 93 99

7212 40 95 01

7212 40 95 02

7212 40 95 99

7212 40 98 01

7212 40 98 02

7212 40 98 99

7212 50 10 01

7212 50 10 99

7212 50 31 01

7212 50 31 99

7212 50 51 01

7212 50 51 99

7212 50 58 01

7212 50 58 99

7212 50 75 01

7212 50 75 99

7212 50 91 01

7212 50 91 99

7212 50 93 01

7212 50 93 99

7212 50 97 01

7212 50 97 99

7212 50 99 01

7212 50 99 99

7212 60 11 01

7212 60 11 99

7212 60 19 01

7212 60 19 99

7212 60 91 01

7212 60 91 99

7212 60 93 01

7212 60 93 99

7212 60 99 01

7212 60 99 99

7213 10 00 01

7213 10 00 99

7213 20 00 00

7213 91 10 01

7213 91 10 99

7213 91 20 01

7213 91 20 99

7213 91 41 01

7213 91 41 99

7213 91 49 01

7213 91 49 99

7213 91 70 01

7213 91 70 99

7213 91 90 01

7213 91 90 99

7213 99 10 01

7213 99 10 99

7213 99 90 01

7213 99 90 99

7214 10 00 00

7214 20 00 99

7214 30 00 00

7214 91 10 00

7214 91 90 00

7214 99 10 00

7214 99 30 00

7214 99 39 00

7214 99 50 00

7214 99 61 00

7214 99 69 00

7214 99 80 00

7214 99 90 00

7215 10 00 01

7215 10 00 99

7215 50 11 00

7215 50 19 00

7215 50 30 00

7215 50 90 00

7215 90 10 00

7215 90 90 00

7216 10 00 00

7216 21 00 00

7216 22 00 00

7216 31 11 00

7216 31 19 00

7216 31 91 00

7216 31 99 00

7216 32 11 00

7216 32 19 00

7216 32 91 00

7216 32 99 00

7216 33 10 00

7216 33 90 00

7216 40 10 00

7216 40 90 00

7216 50 10 00

7216 50 91 00

7216 50 99 00

7216 61 10 01

7216 61 10 02

7216 61 90 01

7216 61 90 02

7216 69 00 01

7216 69 00 02

7216 91 10 01

7216 91 10 02

7216 91 30 01

7216 91 30 02

7216 91 50 01

7216 91 50 02

7216 91 90 01

7216 91 90 02

7216 99 10 01

7216 99 10 02

7216 99 90 01

7216 99 90 02

7217 10 10 01

7217 10 10 02

7217 10 31 01

7217 10 31 02

7217 10 39 01

7217 10 39 02

7217 10 50 01

7217 10 50 02

7217 10 90 01

7217 10 90 02

7217 20 10 01

7217 20 10 02

7217 20 30 01

7217 20 30 02

7217 20 50 01

7217 20 50 02

7217 20 90 01

7217 20 90 02

7217 30 11 01

7217 30 11 02

7217 30 19 01

7217 30 19 02

7217 30 31 01

7217 30 31 02

7217 30 39 01

7217 30 39 02

7217 30 50 01

7217 30 50 02

7217 30 90 01

7217 30 90 02

7217 90 10 01

7217 90 10 02

7217 90 30 01

7217 90 30 02

7217 90 50 01

7217 90 50 02

7217 90 90 01

7217 90 90 02

7218 10 00 00

7218 91 11 00

7218 91 19 00

7218 91 90 00

7218 99 11 00

7218 99 19 00

7218 99 20 00

7218 99 91 00

7218 99 99 00

7223 00 11 00

7223 00 19 00

7223 00 91 00

7223 00 99 00

7224 10 00 01

7224 10 00 99

7224 90 01 01

7224 90 01 99

7224 90 05 01

7224 90 05 99

7224 90 08 01

7224 90 08 99

7224 90 15 01

7224 90 15 99

7224 90 19 01

7224 90 19 99

7224 90 31 01

7224 90 31 99

7224 90 39 01

7224 90 39 99

7224 90 91 01

7224 90 91 99

7224 90 99 01

7224 90 99 99

7225 11 00 00

7225 19 10 00

7225 19 90 00

7225 20 20 00

7225 20 90 00

7225 30 00 01

7225 30 00 99

7225 40 20 01

7225 40 20 99

7225 40 50 01

7225 40 50 99

7225 40 80 01

7225 40 80 99

7225 50 00 01

7225 50 00 99

7225 91 10 01

7225 91 10 99

7225 91 90 01

7225 91 90 99

7225 92 10 01

7225 92 10 99

7225 92 90 01

7225 92 90 99

7225 99 10 01

7225 99 10 99

7225 99 90 01

7225 99 90 99

7226 11 10 00

7226 11 90 00

7226 19 10 00

7226 19 30 00

7226 19 90 00

7226 20 20 00

7226 20 80 00

7226 91 10 01

7226 91 10 99

7226 91 90 01

7226 91 90 99

7226 92 10 01

7226 92 10 99

7226 92 90 01

7226 92 90 99

7226 93 20 01

7226 93 20 99

7226 93 80 01

7226 93 80 99

7226 94 20 01

7226 94 20 99

7226 94 80 01

7226 94 80 99

7226 99 20 01

7226 99 20 99

7226 99 80 01

7226 99 80 99

7227 10 00 00

7227 20 00 00

7227 90 10 01

7227 90 10 99

7227 90 50 01

7227 90 50 99

7227 90 95 01

7227 90 95 99

7228 10 10 00

7228 10 30 00

7228 10 50 00

7228 10 90 00

7228 20 11 00

7228 20 19 00

7228 20 30 00

7228 20 60 00

7228 30 20 01

7228 30 20 99

7228 30 41 01

7228 30 41 99

7228 30 49 01

7228 30 49 99

7228 30 61 01

7228 30 61 99

7228 30 69 01

7228 30 69 99

7228 30 70 01

7228 30 70 99

7228 30 89 01

7228 30 89 99

7228 40 10 01

7228 40 10 99

7228 40 90 01

7228 40 90 99

7228 50 20 01

7228 50 20 99

7228 50 40 01

7228 50 40 99

7228 50 61 01

7228 50 61 99

7228 50 69 01

7228 50 69 99

7228 50 70 01

7228 50 70 99

7228 50 89 01

7228 50 89 99

7228 60 10 01

7228 60 10 99

7228 60 81 01

7228 60 81 99

7228 60 89 01

7228 60 89 99

7228 70 10 00

7228 70 31 00

7228 70 91 00

7228 70 99 00

7228 80 10 00

7228 80 90 00

7229 10 00 00

7229 20 00 00

7229 90 50 01

7229 90 50 99

7229 90 90 01

7229 90 90 99

7301 10 00 00

7301 20 00 00

7302 10 10 00

7302 10 31 01

7302 10 31 99

7302 10 39 00

7302 10 59 00

7302 10 90 01

7302 10 90 99

7302 20 00 00

7302 30 00 00

7302 40 10 00

7302 40 90 00

7302 90 10 00

7302 90 30 00

7302 90 90 00

7303 00 10 00

7303 00 90 00

7304 21 00 00

7304 31 10 01

7304 31 91 01

7304 31 99 01

7304 39 10 01

7304 39 20 01

7304 39 30 01

7304 39 51 01

7304 39 59 01

7304 39 91 01

7304 39 93 01

7304 39 99 01

7304 41 10 01

7304 41 90 01

7304 49 10 01

7304 49 30 01

7304 49 91 01

7304 49 99 01

7304 51 11 01

7304 51 19 01

7304 51 30 01

7304 51 91 01

7304 51 99 01

7304 59 10 01

7304 59 31 01

7304 59 39 01

7304 59 50 01

7304 59 91 01

7304 59 93 01

7304 59 99 01

7304 90 10 01

7304 90 90 01

7305 11 00 00

7305 12 00 00

7305 19 00 01

7305 19 00 02

7305 19 00 99

7305 20 10 00

7305 20 90 00

7305 31 00 01

7305 31 00 02

7305 31 00 99

7305 39 00 01

7305 39 00 02

7305 39 00 99

7305 90 00 01

7305 90 00 02

7305 90 00 99

7306 10 11 00

7306 10 19 00

7306 10 90 00

7306 20 00 00

7306 30 10 01

7306 30 10 02

7306 30 10 03

7306 30 21 00

7306 30 29 00

7306 30 51 01

7306 30 59 01

7306 30 71 01

7306 30 71 02

7306 30 78 01

7306 30 78 02

7306 30 90 01

7306 30 90 02

7306 40 10 01

7306 40 10 02

7306 40 10 03

7306 40 91 01

7306 40 91 02

7306 40 91 03

7306 40 99 01

7306 40 99 02

7306 40 99 03

7306 50 10 01

7306 50 10 02

7306 50 10 03

7306 50 91 00

7306 50 99 01

7306 50 99 02

7306 60 10 01

7306 60 31 01

7306 60 39 01

7306 60 90 01

7306 90 00 01

7307 11 10 00

7307 11 90 00

7307 19 10 00

7307 19 90 00

7307 21 00 00

7307 22 10 00

7307 22 90 00

7307 23 10 00

7307 23 90 00

7307 29 10 00

7307 29 30 00

7307 29 90 00

7307 91 00 00

7307 92 10 00

7307 92 90 00

7307 93 11 00

7307 93 19 00

7307 93 91 00

7307 93 99 00

7307 99 10 00

7307 99 30 00

7307 99 90 00

7308 10 00 00

7308 20 00 00

7308 30 00 00

7308 40 10 00

7308 40 90 00

7308 90 10 00

7308 90 51 00

7308 90 59 00

7308 90 99 00

7309 00 10 01

7309 00 10 99

7309 00 30 01

7309 00 30 99

7309 00 51 00

7309 00 59 01

7309 00 59 99

7309 00 90 01

7309 00 90 99

7310 10 00 01

7310 10 00 99

7310 21 10 00

7310 21 91 01

7310 21 91 99

7310 21 99 01

7310 21 99 99

7310 29 10 01

7310 29 10 99

7310 29 90 01

7310 29 90 99

7311 00 10 01

7311 00 10 99

7311 00 91 01

7311 00 91 99

7311 00 99 01

7311 00 99 99

7312 10 10 00

7312 10 30 00

7312 10 51 00

7312 10 59 00

7312 10 71 00

7312 10 75 00

7312 10 79 00

7312 10 82 00

7312 10 84 00

7312 10 86 00

7312 10 88 00

7312 10 99 00

7312 90 10 00

7312 90 90 00

7313 00 00 00

7314 12 00 00

7314 13 00 00

7314 14 00 00

7314 19 00 00

7314 20 10 00

7314 20 90 00

7314 31 00 00

7314 39 00 00

7314 41 10 00

7314 41 90 00

7314 42 10 00

7314 42 90 00

7314 49 00 00

7314 50 00 00

7315 11 10 00

7315 11 90 00

7315 12 00 00

7315 19 00 00

7315 20 00 00

7315 81 00 00

7315 82 10 00

7315 82 90 00

7315 89 00 00

7315 90 00 00

7316 00 00 00

7317 00 10 00

7317 00 20 00

7317 00 40 00

7317 00 61 00

7317 00 69 00

7317 00 90 01

7317 00 90 99

7318 11 00 00

7318 12 10 00

7318 12 90 00

7318 13 00 00

7318 14 10 00

7318 14 91 00

7318 14 99 00

7318 15 10 00

7318 15 20 00

7318 15 30 00

7318 15 41 00

7318 15 49 00

7318 15 51 00

7318 15 59 00

7318 15 61 00

7318 15 69 00

7318 15 70 00

7318 15 81 00

7318 15 89 00

7318 15 90 00

7318 16 10 00

7318 16 30 00

7318 16 50 00

7318 16 91 00

7318 16 99 00

7318 19 00 00

7318 21 00 00

7318 22 00 00

7318 23 00 00

7318 24 00 00

7318 29 00 00

7319 10 00 00

7319 20 00 00

7319 30 00 00

7319 90 00 00

7320 10 11 00

7320 10 19 00

7320 10 90 00

7320 20 20 00

7320 20 81 00

7320 20 85 00

7320 20 89 00

7320 90 10 00

7320 90 30 00

7320 90 90 00

7321 11 10 00

7321 11 90 00

7321 12 00 00

7321 13 00 00

7321 81 10 00

7321 81 90 00

7321 82 10 00

7321 82 90 00

7321 83 00 00

7321 90 00 00

7322 11 00 00

7322 19 00 00

7322 90 10 00

7322 90 90 00

7323 10 00 00

7323 91 00 00

7323 92 00 00

7323 93 10 00

7323 93 90 00

7323 94 10 00

7323 94 90 00

7323 99 10 00

7323 99 91 00

7323 99 99 00

7324 10 10 00

7324 10 90 00

7324 21 00 00

7324 29 00 00

7324 90 10 01

7324 90 10 99

7324 90 90 01

7324 90 90 99

7325 10 20 00

7325 10 50 00

7325 10 91 00

7325 10 99 00

7325 91 00 01

7325 91 00 99

7325 99 10 01

7325 99 10 99

7325 99 91 00

7325 99 99 01

7325 99 99 99

7326 11 00 00

7326 19 10 00

7326 19 90 00

7326 20 10 00

7326 20 30 00

7326 20 50 00

7326 20 90 00

7326 90 10 00

7326 90 30 00

7326 90 40 00

7326 90 50 00

7326 90 60 00

7326 90 70 00

7326 90 80 00

7326 90 91 00

7326 90 93 00

7326 90 95 00

7326 90 97 00

7614 10 00 00

7614 90 00 00

7616 10 00 00

7616 91 00 00

7616 99 10 00

7616 99 90 00

8202 10 00 00

8306 30 00 00

8310 00 00 00

8407 10 10 00

8407 10 90 00

8409 91 00 00

8409 99 00 99

8413 30 10 00

8413 30 91 00

8413 30 99 00

8413 40 00 99

8413 50 10 00

8413 50 30 00

8413 50 50 00

8413 50 71 00

8413 50 79 00

8413 50 90 00

8413 60 10 00

8413 60 30 00

8413 60 41 00

8413 60 49 00

8413 60 51 00

8413 60 59 00

8413 60 60 00

8413 60 90 00

8413 70 10 99

8413 70 21 99

8413 70 29 99

8413 70 30 99

8413 70 40 99

8413 70 50 99

8413 70 61 99

8413 70 69 99

8413 70 70 99

8413 70 80 99

8413 70 91 99

8413 81 90 99

8413 82 00 00

8413 91 10 99

8413 91 90 99

8413 92 00 00

8414 20 10 00

8414 20 91 00

8414 20 99 00

8414 30 10 00

8414 30 30 00

8414 30 91 00

8414 30 99 00

8414 40 10 00

8414 40 90 00

8414 80 10 99

8414 80 21 99

8414 80 29 99

8414 80 31 99

8414 80 39 99

8414 80 41 99

8414 80 49 99

8414 80 60 99

8414 80 71 99

8414 80 79 99

8414 80 90 99

8414 90 10 99

8414 90 90 99

8418 21 10 00

8418 21 51 00

8418 21 59 00

8418 21 91 00

8418 21 99 00

8418 22 00 00

8418 29 00 00

8418 30 10 00

8418 30 91 00

8418 30 99 00

8418 40 10 00

8418 40 91 00

8418 40 99 00

8418 91 00 01

8422 11 00 00

8422 19 00 00

8422 20 00 00

8422 40 00 00

8422 90 90 99

8426 20 00 01

8426 41 00 01

8426 49 00 01

8428 31 00 01

8428 32 00 01

8428 33 10 01

8428 33 90 01

8428 90 10 01

8428 90 30 01

8428 90 50 01

8428 90 71 01

8428 90 79 01

8428 90 91 01

8428 90 99 01

8429 11 00 00

8429 19 00 00

8429 40 90 00

8429 51 10 02

8429 51 91 02

8429 51 99 02

8429 52 10 02

8429 52 90 02

8429 59 00 02

8433 11 10 00

8433 11 51 00

8433 11 59 00

8433 11 90 00

8433 19 10 00

8433 19 51 00

8433 19 59 00

8433 19 70 00

8433 19 90 00

8433 20 10 00

8433 20 51 00

8433 20 59 00

8433 20 90 00

8433 30 10 00

8433 30 90 00

8433 40 10 00

8433 40 90 00

8433 52 00 00

8433 53 10 00

8433 53 30 00

8433 53 90 00

8433 59 11 00

8433 59 19 00

8433 59 30 00

8433 59 80 00

8433 60 10 00

8433 60 90 00

8433 90 00 00

8435 10 10 00

8435 10 90 00

8435 90 00 00

8442 50 21 01

8442 50 23 01

8442 50 29 01

8442 50 80 01

8443 11 00 01

8443 12 00 01

8443 19 10 01

8443 19 31 01

8443 19 35 01

8443 19 39 01

8443 19 90 01

8443 21 00 01

8443 29 00 01

8443 30 00 01

8443 59 20 00

8443 59 80 01

8443 90 10 01

8443 90 90 01

8458 11 41 99

8458 11 49 99

8458 11 80 99

8458 19 20 99

8458 19 40 99

8458 19 80 99

8458 91 80 99

8458 99 00 99

8470 50 00 00

8481 20 10 00

8481 20 90 00

8481 30 10 00

8481 30 91 00

8481 30 99 00

8481 40 10 00

8481 40 90 00

8481 80 11 00

8481 80 19 00

8481 80 31 00

8481 80 39 00

8481 80 51 00

8481 80 59 00

8481 80 61 00

8481 80 63 00

8481 80 69 00

8481 80 71 00

8481 80 73 00

8481 80 79 00

8481 80 81 00

8481 80 85 00

8481 80 87 00

8481 80 99 00

8481 90 00 00

8482 10 10 99

8482 10 90 99

8482 20 00 99

8482 30 00 99

8482 50 00 99

8482 80 00 00

8483 20 10 00

8483 20 90 00

8483 30 10 00

8483 30 31 00

8483 30 51 00

8483 30 59 00

8483 30 90 00

8483 40 10 00

8483 40 91 00

8483 40 93 00

8483 40 98 00

8483 50 10 00

8483 50 91 00

8483 50 99 00

8483 60 10 00

8483 60 91 00

8483 60 99 00

8483 90 10 00

8483 90 30 00

8483 90 92 00

8483 90 98 00

8508 10 10 00

8508 10 91 00

8508 10 99 00

8508 20 10 00

8508 20 30 00

8508 20 90 00

8508 80 10 00

8508 80 30 00

8508 80 51 00

8508 80 53 00

8508 80 59 00

8508 80 70 00

8508 80 80 00

8508 80 90 00

8509 10 10 00

8509 10 90 00

8509 20 00 00

8509 30 00 00

8509 40 00 00

8509 80 00 00

8510 30 00 00

8511 10 10 00

8511 10 90 00

8511 20 10 00

8511 20 90 00

8511 30 10 00

8511 30 90 00

8511 40 10 00

8511 40 90 00

8511 50 10 01

8511 50 10 99

8511 50 90 01

8511 50 90 99

8511 80 10 00

8511 80 90 00

8511 90 00 01

8511 90 00 99

8517 11 00 00

8517 19 10 01

8517 19 10 02

8517 19 10 99

8517 19 90 00

8517 21 00 00

8517 22 00 00

8517 30 00 00

8517 50 10 00

8517 50 90 00

8517 80 10 00

8517 80 90 00

8517 90 11 00

8517 90 19 00

8517 90 82 00

8517 90 88 00

8521 10 10 00

8521 10 30 01

8521 10 30 99

8521 10 80 01

8521 10 80 99

8521 90 00 00

8524 10 00 00

8524 40 10 00

8524 40 91 00

8524 40 99 00

8524 51 00 00

8524 52 00 00

8525 10 10 01

8525 10 10 99

8525 10 90 01

8525 10 90 99

8525 20 10 00

8525 20 91 00

8525 20 99 00

8525 30 10 00

8525 30 90 00

8525 40 10 00

8525 40 91 00

8525 40 99 00

8526 10 10 00

8526 10 90 00

8526 91 11 00

8526 91 19 00

8526 91 90 00

8526 92 10 00

8526 92 90 99

8527 12 10 00

8527 12 90 00

8527 13 10 00

8527 13 91 00

8527 13 99 00

8527 19 00 00

8527 13 10 00

8527 13 91 00

8527 13 99 00

8527 19 00 00

8528 12 14 01

8528 12 14 99

8528 12 16 01

8528 12 16 99

8528 12 18 01

8528 12 18 99

8528 12 22 00

8528 12 28 00

8528 12 52 01

8528 12 52 99

8528 12 54 01

8528 12 54 99

8528 12 56 01

8528 12 56 99

8528 12 58 01

8528 12 58 99

8528 12 62 01

8528 12 62 99

8528 12 66 01

8528 12 66 99

8528 12 72 01

8528 12 72 99

8528 12 76 01

8528 12 76 99

8528 12 81 01

8528 12 81 99

8528 12 89 01

8528 12 89 99

8528 12 91 00

8528 12 98 01

8528 12 98 99

8528 13 00 01

8528 13 00 99

8528 21 14 01

8528 21 16 01

8528 21 18 01

8528 21 90 01

8528 22 00 01

8528 30 10 01

8528 30 90 01

8529 10 10 00

8529 10 20 00

8529 10 31 00

8529 10 39 00

8529 10 40 00

8529 10 50 00

8529 10 70 00

8529 10 90 00

8529 90 10 00

8529 90 51 00

8529 90 59 00

8529 90 70 00

8529 90 81 00

8529 90 89 00

8534 00 11 00

8534 00 19 00

8534 00 90 00

8535 10 00 00

8536 10 10 00

8536 10 50 00

8536 10 90 00

8536 20 10 00

8536 20 90 00

8536 30 10 00

8536 30 30 00

8536 30 90 00

8536 41 10 00

8536 41 90 00

8536 49 00 00

8536 50 11 00

8536 50 15 00

8536 50 19 01

8536 50 19 99

8536 50 90 01

8536 50 90 99

8536 61 10 00

8536 61 90 00

8536 69 10 00

8536 69 30 00

8536 69 90 00

8536 90 01 00

8536 90 10 00

8536 90 20 00

8536 90 85 00

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 99 01

8537 10 99 99

8537 20 91 01

8537 20 91 99

8537 20 99 01

8537 20 99 99

8542 14 91 00

8542 19 05 01

8542 19 98 00

8542 30 10 00

8544 11 10 00

8544 11 90 99

8544 19 10 00

8544 19 90 99

8544 20 00 00

8544 30 10 00

8544 30 90 00

8544 41 10 00

8544 41 90 00

8544 49 20 00

8544 49 80 00

8544 51 00 00

8544 59 10 00

8544 59 20 00

8544 59 80 00

8544 60 10 00

8544 60 90 00

8544 70 00 01

8544 70 00 02

8545 11 00 00

8545 19 10 00

8545 19 90 00

8545 90 90 01

8601 10 00 00

8601 20 00 00

8602 10 00 00

8602 90 00 00

8604 00 00 99

8605 00 00 00

8702 10 11 01

8702 10 11 99

8702 10 19 01

8702 10 19 99

8702 10 91 01

8702 10 91 99

8702 10 99 01

8702 10 99 99

8702 90 11 00

8702 90 19 00

8702 90 31 00

8702 90 39 00

8702 90 90 00

8703 10 10 00

8703 10 90 00

8703 21 10 01

8703 21 10 02

8703 21 10 99

8703 21 90 01

8703 21 90 02

8703 21 90 03

8703 21 90 04

8703 21 90 99

8703 22 11 01

8703 22 11 02

8703 22 11 99

8703 22 19 01

8703 22 19 02

8703 22 19 99

8703 22 90 01

8703 22 90 02

8703 22 90 03

8703 22 90 04

8703 22 90 99

8703 23 11 01

8703 23 11 02

8703 23 11 03

8703 23 11 04

8703 23 11 05

8703 23 11 06

8703 23 11 06

8703 23 11 99

8703 23 19 01

8703 23 19 02

8703 23 19 03

8703 2319 04

8703 23 19 05

8703 23 19 06

8703 23 19 99

8703 23 90 01

8703 23 90 02

8703 23 90 03

8703 23 90 04

8703 23 90 05

8703 23 90 06

8703 23 90 07

8703 23 90 08

8703 23 90 09

8703 23 90 10

8703 23 90 11

8703 23 90 12

8703 23 90 99

8703 24 10 01

8703 24 10 02

8703 24 10 99

8703 24 90 01

8703 24 90 02

8703 24 90 03

8703 24 90 04

8703 24 90 99

8703 31 10 01

8703 31 10 02

8703 31 10 99

8703 31 90 01

8703 31 90 02

8703 31 90 03

8703 31 90 04

8703 31 90 99

8703 32 11 01

8703 32 11 02

8703 32 11 03

8703 32 11 04

8703 32 11 99

8703 32 19 01

8703 32 19 02

8703 32 19 03

8703 32 19 04

8703 32 19 99

8703 32 90 01

8703 32 90 02

8703 32 90 03

8703 32 90 04

8703 32 90 05

8703 32 90 06

8703 32 90 07

8703 32 90 08

8703 32 90 99

8703 33 11 01

8703 33 11 02

8703 33 11 99

8703 33 19 01

8703 33 19 02

8703 33 19 99

8703 33 90 01

8703 33 90 02

8703 33 90 03

8703 33 90 04

8703 33 90 99

8703 90 10 00

8703 90 90 00

8704 10 11 01

8704 10 11 99

8704 10 19 01

8704 10 19 99

8704 10 90 01

8704 10 90 99

8704 21 10 02

8704 21 10 03

8704 21 31 02

8704 21 39 00

8704 21 91 02

8704 21 99 00

8704 22 10 01

8704 22 10 99

8704 22 91 01

8704 22 91 99

8704 22 99 01

8704 22 99 99

8704 23 10 01

8704 23 10 99

8704 23 91 01

8704 23 91 99

8704 23 99 01

8704 23 99 99

8704 31 10 99

8704 31 31 00

8704 31 39 00

8704 31 91 99

8704 31 99 00

8704 32 10 01

8704 32 10 99

8704 32 91 01

8704 32 91 02

8704 32 91 99

8704 32 99 01

8704 32 99 02

8704 32 99 99

8704 90 00 01

8704 90 00 02

8704 90 00 99

8705 90 10 00

8705 90 90 03

8706 00 11 00

8706 00 19 00

8706 00 91 00

8706 00 99 00

8707 10 10 00

8707 10 90 00

8707 90 10 00

8707 90 90 00

8708 10 10 99

8708 10 90 99

8708 21 10 00

8708 21 90 00

8708 29 10 99

8708 29 90 99

8708 31 10 00

8708 31 91 00

8708 31 99 00

8708 39 10 99

8708 39 90 99

8708 40 10 99

8708 40 90 99

8708 50 10 99

8708 50 90 99

8708 60 10 99

8708 60 91 99

8708 60 99 99

8708 70 10 99

8708 70 50 99

8708 70 91 99

8708 70 99 99

8708 80 10 99

8708 80 90 99

8708 91 10 99

8708 91 90 99

8708 92 10 99

8708 92 90 99

8708 93 10 99

8708 93 90 99

8708 94 10 99

8708 94 90 99

8708 99 10 99

8708 99 30 99

8708 99 50 99

8708 99 92 99

8708 99 98 99

8801 10 10 00

8801 10 90 00

8801 90 10 00

8801 90 91 00

8801 90 99 00

8802 20 10 00

8802 20 90 00

8802 30 10 00

8802 30 90 00

8802 40 10 00

8802 40 90 00

8802 60 00 01

8802 60 00 02

8802 60 00 99

8803 90 10 01

8803 90 10 02

8803 90 10 03

8803 90 10 99

8803 90 91 01

8803 90 91 02

8803 90 91 03

8803 90 91 99

8803 90 99 01

8803 90 99 02

8803 90 99 03

8803 90 99 99

8901 10 10 00

8901 10 90 00

8901 20 10 00

8901 20 90 00

8901 30 10 00

8901 30 90 00

8901 90 10 00

8901 90 91 00

8901 90 99 00

8903 10 11 00

8903 10 19 00

8903 10 90 00

8903 91 10 00

8903 91 91 00

8903 91 93 00

8903 91 99 00

8903 92 10 00

8903 92 91 00

8903 92 99 00

8903 99 10 00

8903 99 91 00

8903 99 99 00

8904 00 10 00

8904 00 91 00

8904 00 99 00

8905 10 10 00

8905 10 90 00

8905 20 00 00

8905 90 10 00

8905 90 90 00

8906 00 10 00

8906 00 91 00

8906 00 93 00

8906 00 99 00

8907 10 00 00

8907 90 00 00

9004 90 10 00

9004 90 90 00

9007 11 00 01

9007 11 00 99

9007 19 00 01

9007 19 00 99

9007 20 00 00

9007 91 00 01

9007 91 00 99

9007 92 00 00

9018 19 00 01

9018 41 00 00

9018 49 10 00

9018 49 90 99

9018 50 10 00

9018 50 90 00

9018 90 10 00

9018 90 20 00

9018 90 30 00

9018 90 41 00

9018 90 49 00

9018 90 50 00

9018 90 60 00

9018 90 70 00

9018 90 85 01

9018 90 85 99

9026 10 10 02

9026 10 91 01

9026 10 99 01

9027 10 90 00

9027 90 90 99

9302 00 10 00

9302 00 90 00

9303 10 00 00

9303 20 30 00

9303 20 80 00

9303 30 00 00

9303 90 00 00

9304 00 00 00

9305 10 00 00

9305 21 00 00

9305 29 10 00

9305 29 30 00

9305 29 80 00

9305 90 10 01

9305 90 10 02

9305 90 10 99

9305 90 90 01

9305 90 90 02

9305 90 90 99

9306 10 00 00

9306 21 00 00

9306 29 40 00

9306 29 70 00

9306 30 10 00

9306 30 30 00

9306 30 91 00

9306 30 93 00

9306 30 98 00

9306 90 10 00

9306 90 90 00

9307 00 00 00

9401 10 10 00

9401 10 90 00

9401 20 00 00

9401 30 10 00

9401 30 90 00

9401 40 00 00

9401 50 00 00

9401 61 00 00

9401 69 00 00

9401 71 00 00

9401 79 00 00

9401 80 00 01

9401 90 10 00

9401 90 30 00

9401 90 80 00

9402 10 00 00

9402 90 00 00

9403 10 10 00

9403 10 51 00

9403 10 59 00

9403 10 91 00

9403 10 93 00

9403 10 99 00

9403 20 10 01

9403 20 10 99

9403 20 91 00

9403 20 99 01

9403 20 99 99

9403 30 11 00

9403 30 19 00

9403 30 91 00

9403 30 99 00

9403 40 10 00

9403 40 90 00

9403 50 00 00

9403 60 10 00

9403 60 30 00

9403 60 90 01

9403 60 90 99

9403 70 10 00

9403 70 90 00

9403 80 00 01

9403 80 00 99

9403 90 10 00

9403 90 30 00

9403 90 90 00

9405 10 10 01

9405 10 10 99

9405 10 21 01

9405 10 21 99

9405 10 29 00

9405 10 30 00

9405 10 50 00

9405 10 91 01

9405 10 91 99

9405 10 99 01

9405 10 99 99

9405 20 11 00

9405 20 19 00

9405 20 30 00

9405 20 50 00

9405 20 91 01

9405 20 91 99

9405 20 99 01

9405 20 99 99

9405 40 10 00

9405 40 31 00

9405 40 35 00

9405 40 39 00

9405 40 91 01

9405 40 91 99

9405 40 95 01

9405 40 95 99

9405 40 99 01

9405 40 99 99

9405 50 00 01

9405 50 00 99

9406 00 10 00

9406 00 31 00

9406 00 39 00

9406 00 90 00

9502 10 10 00

9502 10 90 00

9502 91 00 00

9502 99 00 00

9601 10 00 01

9601 10 00 02

9601 90 10 00

9601 90 90 01

9601 90 90 02

9601 90 90 03

9601 90 90 99

9602 00 00 01

9602 00 00 02

9602 00 00 99

9603 10 00 00

9603 30 10 00

9603 30 90 00

9603 40 10 00

9603 40 90 00

9603 50 00 00

9603 90 10 00

9603 90 91 00

9603 90 99 01

9603 90 99 99

9608 10 10 00

9608 10 30 00

9608 10 91 00

9608 10 99 00

9608 20 00 00

9608 30 00 00

9608 39 10 00

9608 39 90 00

9608 40 00 00

9608 50 00 00

9608 60 10 00

9608 60 90 00

9609 10 10 00

9609 10 90 00

9609 20 00 00

9609 90 10 00

Az 1. Jegyzőkönyv b) Melléklete
A 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája

1997. évi Izraeli Vámtarifa

31021090

31023090

31028000

34011100

34011900

34051000

36050000

39181021

39189051

39191060

39199080

39211130

39211230

39211320

39211980

39219084

39219085

39219091

39219092

39269096

42021200

42022290

42023290

42029290

44101019

44101090

44101120

44101190

44101920

44101990

44109010

44109090

44121320

44121390

44121420

44121490

44121930

44121990

44122220

44122290

44122310

44122390

44122920

44122990

44129220

44129290

44129310

44129390

44129920

44129990

44181000

44181010

44181090

44182000

44182010

44182090

44183000

44184000

44185000

44189010

44189090

44190000

44209000

48025290

48171000

48172000

48173000

48181000

48182000

48183000

48184000

48185000

48201010

48202000

48203000

48204000

48205000

48209090

48231190

48231900

64011000

64019100

64019200

64019900

64022000

64023000

64029190

64029930

64029990

64032000

64033000

64034000

64035190

64039190

64039990

64041110

64042900

64051000

64052200

64059010

64059090

69111000

69119000

69120000

69131000

69139000

70042000

70049000

70051090

70052190

70052990

71131110

71131120

71131190

71131910

71131990

71132090

72131000

72142000

72171099

72172099

73030000

73031020

73031040

73061011

73061090

73062011

73062090

73063090

73066099

73069099

73071130

73071140

73071900

73079110

73079290

73079340

73079399

73079920

73251013

73251014

73259990

82151000

82152000

82159100

82159900

83011000

83030010

83030020

83030030

83030090

85011030

85011049

85012019

85013120

85013159

85013199

85013250

85013290

85013390

85013490

85061090

85071010

85072010

85340000

85351020

85351090

85352120

85352130

85352190

85353030

85353090

85354030

85354090

85359030

85359060

85359099

85361010

85361099

85362010

85362030

85362041

85362049

85362099

85363010

85363020

85363041

85363049

85363099

85364121

85364129

85364130

85364141

85364149

85364199

85364921

85364929

85364930

85364941

85364949

85364999

85365021

85365029

85365030

85365099

85366100

85366910

85366920

85366931

85366932

85366939

85366990

85369011

85369019

85369020

85369040

85369051

85369059

85369060

85369071

85369079

85369080

85369099

85392200

85392990

90178092

Az 1. Jegyzőkönyv c) Melléklete
A 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája

1997. évi Izraeli Vámtarifa

51061010

51062010

51071010

51072010

51081010

51082010

51091010

51099010

51100011

51100091

51121100

51121900

51122000

51123000

51129000

51130010

52041100

52041900

52051100

52051200

52051300

52051400

52052100

52052200

52052300

52052400

52053100

52053200

52053300

52053400

52054100

52054200

52054300

52054410

52054490

52061100

52061200

52061300

52061400

52061500

52062100

52062200

52062300

52062400

52062500

52063100

52063200

52063300

52063400

52063500

52064100

52064200

52064300

52064400

52064500

52081190

52081290

52081390

52081990

52082110

52082190

52082290

52082390

52082990

52083190

52083290

52083390

52083990

52084100

52084200

52084300

52084900

52085100

52085200

52085300

52085900

52091190

52091290

52091990

52092190

52092290

52092990

52093190

52093290

52093990

52094100

52094200

52094300

52094900

52095100

52095200

52095900

52101120

52101190

52101290

52101990

52102190

52102290

52102990

52103190

52103290

52103990

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52105900

52111190

52111290

52111990

52112190

52112290

52112990

52113190

52113290

52113990

52114100

52114200

52114300

52114900

52115100

52115200

52115900

52121190

52121290

52121390

52121400

52121500

52122190

52122290

52122390

52122400

52122500

54074190

54074290

54074390

54074490

54075190

54075290

54075390

54075490

54076190

54076990

54077190

54077290

54077390

54077490

54078190

54078290

54078390

54078490

54079190

54079290

54079390

54079490

54081090

54082190

54082290

54082390

54082490

54083190

54083290

54083390

54083490

55081000

55082000

55091110

55091220

55092110

55092220

55093100

55093290

55094110

55094220

55095120

55095220

55095320

55095920

55096110

55096190

55096210

55096290

55096910

55096920

55099120

55099220

55099910

55099920

55101120

55101230

55102020

55103030

55109030

55111020

55111030

55112020

55112030

55113030

55121100

55121900

55122100

55122900

55129100

55129900

55131100

55131200

55131300

55131900

55132100

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55133900

55134100

55134200

55134300

55134900

55141100

55141200

55141300

55141900

55142100

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55144900

55151100

55151200

55151300

55151900

55152100

55152200

55152900

55159100

55159200

55159900

55161100

55161200

55161300

55161400

55162100

55162200

55162300

55162400

55163100

55163200

55163300

55163400

55164100

55164200

55164300

55164400

55169100

55169200

55169300

55169400

56031110

56031190

56031210

56031240

56031290

56031310

56031390

56031410

56031420

56031490

56039110

56039130

56039190

56039210

56039240

56039290

56039310

56039390

56039410

56039420

56039490

56071000

56072100

56072900

56073000

56074100

56074900

56075000

56079090

57011000

57019000

57021000

57022000

57023100

57023290

57023910

57023990

57024100

57024290

57024910

57024990

57025100

57025200

57025910

57025990

57029100

57029200

57029910

57029990

57031090

57032090

57033090

57039020

57039090

57050091

57050099

58021112

58021114

58021132

58021140

58021191

58021912

58021914

58021931

58021940

58021991

58022013

58022015

58022032

58022040

58022091

58022099

58023014

58023015

58023032

58023034

58023040

58023059

58023071

58023079

58023091

58023099

58039010

58041013

58041032

58041040

58042110

58042140

58042199

58042940

58042993

58043011

58043040

58043093

58050000

58079021

58079029

58081090

58101010

58101090

58109110

58109190

58109210

58109290

58109910

58109990

58110047

58110062

58110068

58110071

58110073

58110089

58110093

58110095

59031019

59031021

59031029

59031030

59031044

59031049

59031099

59032019

59032021

59032022

59032023

59032029

59032030

59032049

59032099

59039019

59039021

59039029

59039030

59039059

59039099

59050014

59050015

59050060

59050071

59050072

59050081

59050083

59050084

59050086

59061011

59061019

59069911

59069919

59070099

60011000

60012100

60012210

60012229

60012293

60012299

60012900

60019100

60019210

60019229

60019299

60019900

60021000

60022000

60023010

60023030

60023040

60023052

60023059

60023090

60024110

60024130

60024141

60024149

60024190

60024211

60024219

60024231

60024233

60024239

60024241

60024242

60024249

60024291

60024299

60024310

60024331

60024339

60024352

60024359

60024390

60024910

60024932

60024939

60024941

60024949

60024990

60029110

60029120

60029141

60029149

60029190

60029211

60029219

60029221

60029223

60029229

60029231

60029232

60029239

60029291

60029299

60029310

60029321

60029329

60029352

60029359

60029390

60029910

60029922

60029929

60029941

60029949

60029999

61011000

61012000

61013000

61019000

61021000

61022000

61023000

61029000

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032300

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

61034100

61034200

61034300

61034900

61041100

61041200

61041300

61041900

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

61043900

61044100

61044200

61044300

61044400

61044900

61045100

61045200

61045300

61045900

61046100

61046200

61046300

61046900

61051000

61052000

61059000

61061000

61062000

61069000

61071100

61071200

61071900

61072100

61072200

61072900

61079100

61079200

61079900

61081100

61081900

61082100

61082200

61082900

61083100

61083200

61083900

61089100

61089200

61089900

61091010

61091090

61099010

61099090

61101000

61102000

61103000

61109000

61111030

61111040

61111070

61111090

61112030

61112040

61112090

61113030

61113040

61113090

61119030

61119040

61119090

61121100

61121200

61121900

61122000

61123100

61123900

61124100

61124900

61130090

61141000

61142000

61143000

61149000

61151111

61151119

61151191

61151199

61151211

61151219

61151291

61151299

61151911

61151919

61151991

61151999

61152011

61152019

61152091

61152099

61159111

61159119

61159192

61159199

61159211

61159219

61159292

61159299

61159311

61159319

61159392

61159399

61159911

61159919

61159992

61159999

61172000

62011100

62011200

62011300

62011900

62019100

62019200

62019300

62019900

62021100

62021200

62021300

62021900

62029100

62029200

62029300

62029900

62031100

62031200

62031900

62032100

62032200

62032300

62032900

62033100

62033200

62033300

62033900

62034100

62034200

62034300

62034900

62041100

62041200

62041300

62041900

62042100

62042200

62042300

62042900

62043100

62043200

62043300

62043900

62044100

62044200

62044300

62044400

62044900

62045100

62045200

62045300

62045900

62046100

62046200

62046300

62046900

62051000

62052000

62053000

62059000

62061000

62062000

62063000

62064000

62069000

62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079100

62079200

62079900

62081100

62081900

62082100

62082200

62082900

62089100

62089200

62089900

62091010

62091020

62091040

62091060

62091090

62092010

62092090

62093010

62093090

62099010

62099050

62099060

62099090

62101000

62102090

62103090

62104090

62105090

62111100

62111200

62112000

62113110

62113190

62113210

62113290

62113310

62113390

62113910

62113990

62114110

62114190

62114210

62114290

62114310

62114390

62114910

62114990

62121010

62121090

62122000

62123000

62129010

62129099

62131000

62132000

62139000

62141000

62142000

62143000

62144000

62149000

62151000

62152000

62159000

62160090

62171030

62179000

63011000

63012000

63013000

63014000

63019010

63019090

63021010

63021090

63022110

63022190

63022210

63022220

63022290

63022910

63022990

63023110

63023190

63023210

63023220

63023290

63023910

63023990

63024000

63025100

63025200

63025300

63025900

63026000

63029100

63029200

63029310

63029390

63029900

63031100

63031200

63031900

63039100

63039200

63039900

63041100

63041900

63049100

63049220

63049290

63049310

63049390

63049910

63049990

63069100

63069900

64029129

64029929

64035119

64035919

64035990

64039119

64039919

64041199

64041910

64041920

64041990

64042190

64052100

64052900

85011099

85012099

85014099

85015199

85015290

85015390

85016199

85016290

85016390

85016490

85024099

85041000

85042191

85042210

85042290

85042310

85042390

85043121

85043391

85043399

85043410

85043490

85045020

85045092

85045099

85441120

85441190

85441920

85441990

85442090

85443010

85443090

85444110

85444121

85444129

85444130

85444142

85444149

85444190

85444910

85444921

85444929

85444930

85444942

85444949

85444990

85445110

85445121

85445129

85445130

85445142

85445149

85445910

85445921

85445929

85445930

85445942

85445943

85445949

85445990

85446010

85446020

85446030

85446049

85446090

2. JEGYZŐKÖNYV

(a 11. Cikk 1. bekezdésében hivatkozottak szerint)

MEZŐGAZDASÁGI KONCESSZIÓK CSERÉJE MAGYARORSZÁG ÉS IZRAEL KÖZÖTT

1. E Jegyzőkönyv a jelen Megállapodás II. Címében meghatározott termékekre érvényes.

2. A Felek kedvezményes elbánásban részesítik egymást a Jelen Jegyzőkönyv A. és B. Táblázatában felsorolt mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékre nézve, a jelen Megállapodás származási szabályokkal foglalkozó 3. Jegyzőkönyve rendelkezéseivel összhangban.

3. a) A jelen Jegyzőkönyv A. és B. Táblázatában foglalt termékekre a Felek a (IV) oszlopban megjelölt import vámtételeket alkalmazzák a vonatkozó táblázatok (III) oszlopában rögzített határokon belül.

b) A vámkvóták felett importált mennyiségekre a legnagyobb kedvezményes elbánás elve szerinti vámok érvényesek.

4. A jelen Jegyőkönyv A. és B. Táblázatában felsorolt, import engedélyköteles termékekre - a két Fél belső szabályainak és eljárásainak megfelelően - az azokban rögzített mennyiségi határig az engedélyeket haladéktalanul ki kell adni.

A 2. Jegyzőkönyv „A” táblázata

Magyar agrártermékek exportja Izraelbe
KN Kód Áru megnevezése Kedvezményes kvóta Kedvezményes vámszint
0102.9010 Élőmarha <250 kg 1 000 db 0
0204.3000
0204.4200
Birkahús 300 tonna MFN - 25% nem több
mint 37,5%
0402.1000
0402.2100
Tejpor 250 tonna 0
ex 0406.9000 Sajt (kaskaval) 80 tonna MFN - 50% nem több
mint 25% ad valorem
0409.0010 Méz 100 tonna MFN - 50% nem több
mint 100% ad valorem
0701.9000
0701.9010
0701.9020
Burgonya 1 000 tonna 0
0703.2010 Fokhagyma 100 tonna MFN - 25% nem több
mint 6 IS/kg, ill. 287%
0703.2090 MFN - 25% nem több
mint 15% + 1,8 IS/kg
0709.5100 Gomba 100 tonna MFN - 50% nem több
mint 100% ad valorem
0710
0710.2100
0710.2200
0710.3000
0710.8000
0710.9000
Fagyasztott zöldség
borsó
bab
spenót
egyéb zöldség
vegyes zöldség
500 tonna,
kivéve répa és
csemege-
kukorica,
csoma-
golás >10 kg
12%
0713.1010 Vetőborsó 200 tonna 0
0713.1020 Szárazborsó 150 tonna 0
0808.1000 Alma 600 tonna 0
0808.2020 Körte 300 tonna 0
0809.2010 Cseresznye, meggy 100 tonna MFN - 50% nem több
mint 2,5 IS/kg, ill. 45,5%
0809.2020 MFN - 50% nem több
mint 10% + 0,75 IS/kg
ex 0809.2090 MFN - 50% nem több
mint 0,75 IS/kg, ill. 45,5%
0811 Fagyasztott gyümölcs
0811.20 ribizli, egres, málna
0811.2010 250 tonna 0
0811.2090 50 tonna 12%

ex
0811.9011
0811.9091
cseresznye, meggy és szilva 100 tonna 12%
0904.20 Pirospaprika 50 tonna MFN - 25% nem több
mint 9%
1001.9000 Búza 25 000 tonna 0
ex 1005.90 Kukorica, takarmány 10 000 tonna 0
1008.2000 Más gabona (köles) 100 tonna 0
1008.3000 Kanárimag 100 tonna 0
1101.0000 Kenyérliszt 2 500 tonna 0
1104.1200
1104.1210
1104.1220
Pelyhesített gabona
flake
Más
120 tonna
10%
6%
1107.0000 Maláta 500 tonna 0
1108.1200
1108.1210
1108.1290
Kukoricakeményítő 200 tonna MFN - 25%, nem több
mint 6%
MFN - 25%, nem több
mint 6% +0.30 IS/kg
1205.0000 Repcemag 10 000 tonna 0
ex 1206 Ipari napraforgómag 10 000 tonna 0
1207.5000 Mustármag 100 tonna 0
1209.9190 Zöldségmag 100 tonna 0
1512.1110 Nyers napraforgóolaj 1 000 tonna 6%
1512.1921 Finomított napraforgóolaj 500 tonna 6%ex
1806
1806.2000
1806.3000
1806.90
Csokoládé

más: halva nélkül
100 tonna 0
2001.1000 Konzervuborka 100 tonna 10%
2005.4090 Konzervborsó 50 tonna 20% + 1 IS/kg
2005.5100
2005.5990
Zöldbabkonzerv 120 tonna 10%
20% + 1 IS/kg
ex 2005.9090 Egyéb zds. és keverék, kivéve répa és csicseriborsó 120 tonna 10%
ex 2005.9090 Savanyúkáposzta 100 tonna 10%
ex 2007.99 Dzsem (meggy, szilva, málna, barack, eper) 400 tonna 10%
2008.6000 Meggybefőtt 600 tonna 8%
ex 2009.8000