A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a betegszállításról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden, Magyarország területén végzett betegszállításra és az e tevékenységet végző szervezetekre és személyekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *  betegszállítás: az Eütv. 97. § (1)–(3) bekezdésében foglalt esetekben a betegnek

aa) a beteg otthona szerint illetékes területi,

ab) a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes, vagy

ac) a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi

egészségügyi intézménybe, illetve ezen egészségügyi intézményből a beszállított beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába történő szállítása;

b) a beteg otthona: ahol a beteg életvitelszerűen tartózkodik, továbbá amennyiben az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásakor a kezelőorvos szakvéleménye szerint a beteg otthonában történő gondozása vagy felügyelete szükséges, a gondozást, illetve felügyeletet vállaló személy lakóhelye, illetve az ezt végző intézmény;

c) *  betegszállítási tevékenységet végző szervezet: az egészségügyi államigazgatási szerv által külön jogszabály szerint kiadott működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező betegszállításra feljogosított szervezet;

d) betegszállítási tevékenységet végző személy: a c) pontban foglalt szervezetek tevékenysége során a beteg szállításában közreműködő személy;

e) *  betegszállítás kúraszerű kezelésre: a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésről külön jogszabály rendelkezik;

f) *  ügyeleti időben végzett betegszállítás: a betegszállító szolgáltató által hétköznap este 22:00 óra és reggel 06:00 óra között, valamint ünnep- és munkaszüneti napokon végzett betegszállítási feladat;

g) *  betegszállító szolgáltató szállítási kapacitása: a szolgáltató által üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező – legalább 4+1 és legfeljebb 8+1 fő szállítására alkalmas – közúti betegszállító gépjárművek összessége;

h) *  betegszállító gépjármű: Az 5. számú melléklet szerinti, a betegszállító tevékenységre utaló, sorszámozott emblémával (a továbbiakban: embléma) ellátott, az 1. számú melléklet II/B. pontjában meghatározott gépjármű, mely betegszállítási tevékenységet végez. A betegszállító gépjárművel esik egy tekintet alá a közúti közlekedés szempontjából a megkülönböztető jelzéssel felszerelt mentőjármű, amennyiben az 5. számú melléklet szerinti emblémával van ellátva, és betegszállítási feladatot lát el.

2/A. § *  Az 5. számú melléklet szerinti emblémát a betegszállítási tevékenységet végző szervezet számára a működési engedély kiadását követő 10 napon belül az országos tisztifőorvos biztosítja. Az országos tisztifőorvos a kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a betegszállító gépjármű típusáról nyilvántartást vezet.

2/B. § *  A betegszállítás tekintetében területi ellátásra kötelezett az a szolgáltató – figyelemmel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 33. § (6) bekezdésében foglaltakra –, amelynek a területén a biztosítottnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye van.

3. § (1) Betegszállítási tevékenység végzésére annak a szervezetnek adható engedély, amely rendelkezik az 1. számú mellékletben foglalt személyi és tárgyi feltételekkel.

(2) *  A működési engedélyben rögzíteni kell

a) a betegszállító szervezet és állomás adatait,

b) a betegszállítási tevékenység végzésére jogosult szervezet a 4. §-ban foglalt feladatok közül melyek végzésére jogosult,

c) * 

d) *  a működési terület közigazgatási határait, valamint a rendelkezésre állás időtartamát.

(3) A betegszállítási tevékenységre jogosító működési engedély alapján nem végezhető közúti közlekedési szolgáltatás.

(4) *  Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) országosan irányítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállítási feladatok 6. § (2) bekezdése szerinti felvételét, az illetékes betegszállító szervezet felé való továbbítását, a feladat teljesítésének folyamatos követését. A finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ által megadott időszakonként jelentik.

(5) * 

4. § (1) *  A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet

a) 6 órán belüli,

b) 24 órán belüli,

c) meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő

betegszállítás.

(2) *  A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet

a) betegkísérő közreműködését igénylő,

b) kíséretet nem igénylő

betegszállító gépjárművel teljesítendő betegszállítás.

(3) *  A betegszállítás az alkalmazott betegszállító gépjármű szerint lehet

a) mentőkocsival,

b) fekvőbeteg-szállító kocsival,

c) ülőbeteg-szállító kocsival

teljesítendő betegszállítás.

(4) A betegszállítás a végrehajtás módja szerint lehet

a) egyedi,

b) más betegekkel együttes

szállítás.

4/A. § *  A betegszállító szervezet saját maga vagy megbízottja útján folyamatos ellátás biztosítására kötelezett. Ha a betegszállító szervezet más betegszállító szervezet közreműködésével biztosítja a folyamatos működését, akkor a feladatot átadó betegszállító szervezet köteles írásban megállapodást kötni a területi ellátási kötelezettség átvállalásáról és az átvállalás időtartamáról a feladatot átvállaló másik betegszállító szervezettel, és erről tájékoztatni az OMSZ-ot, a NEAK-ot, és a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet.

5. § (1) Ülőbeteg-szállító kocsival az a beteg szállítható, aki

a) *  megfigyelést nem igényel, illetve szállítása során betegkísérő közreműködése az orvos rendelése alapján szükséges és

b) tiszta tudatú, és

c) segítséggel (lépcsőn is) járóképes, és

d) egészségi állapota nem indokolja a fekvő helyzetben történő szállítást, és

e) 14 éven felüli, illetve, ha 14 éven aluli a szülő (gondozó) kíséri.

(2) *  Fekvőbeteg-szállító kocsival az a beteg szállítható,

a) akinek szállítás közbeni megfigyelése nem szükséges, és

b) akinek mozgatása csak betegkísérő közreműködésével biztosított, és

c) aki a 14. életévét betöltötte, illetve 14 éven aluli a szülő (gondozó) kíséretével.

(3) *  Mentőkocsival fekvő- és ülőbeteg egyaránt szállítható.

(4) * 

(5) Amennyiben a betegszállítást végző szervezet az adott időben nem rendelkezik valamennyi szállítási feladatának teljesítéséhez szükséges kapacitással, elsősorban a sürgősebb szállítási feladatokat kell teljesíteni. Ez esetben a szállítás késedelmes megkezdésének várható időpontjáról a megrendelő orvost és/vagy a beteget értesíteni kell.

(6) *  Csak azon betegek ügyeleti időben végzett hazaszállítása rendelhető el,

a) akik

aa) ügyeleti időben végzett vizsgálatra,

ab) meghatározott időben végzendő kúraszerű kezelésre (pl. művesekezelés), vagy

ac) 24 órát üzemelő diagnosztikai vizsgálatra (pl. CT, MRI), kezelésre

lettek beszállítva, vagy

b) akik sürgősségi ellátás keretében kerültek ellátásra.

6. § (1) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítást csak az egészségbiztosítási jogszabályok alapján beutalásra jogosult orvos rendelése alapján lehet teljesíteni. A rendeléskor az orvos határozza meg, hogy a betegszállítási tevékenységet végző szervezet a 4. §-ban foglaltak közül milyen módon végezze a szállítást.

(2) *  A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg. A megrendeléskor közölni kell:

a) *  a beteg nevét, életkorát, TAJ-számát,

b) 14 éven aluli beteg esetén a szülői (gondozói) kíséret igényét,

c) a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórismét, valamint a betegszállítás megkezdésének e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti idejét és körülményeit (ülve, fekve stb.), valamint azt, hogy a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel,

d) a betegfelvétel és a betegátadás helyét,

e) saját nevét, telefonszámát és a megrendelő orvos nevét és orvosi bélyegzőszámát.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat követően a megrendelő orvos kitölti a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal a betegszállítási utalványt, amelyet a beteg vagy hozzátartozója átad a helyszínre érkező, betegszállítási tevékenységet végző személynek.

(4) *  A kúraszerű kezelésre történő betegszállítást megrendelő orvosnak a szállítás megrendelése, illetve ütemezése előtt a betegszállítási tevékenységet végző szervezettel és a kezelést végző egészségügyi intézménnyel egyeztetnie kell. Ebben az esetben a beteg szállítását megrendelő orvos – a betegszállítási utalvány első alkalommal történő kitöltése mellett – a kezelés első időpontjára vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal és időpont feltüntetésével rendelhet szállítást. A további szállítások megrendelése és a 4. számú melléklet szerinti kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványának kitöltése a kezelést végző intézmény orvosának a feladata.

A kezelési, illetve szállítási időpontok módosítása, bármely okból történő megváltozása esetén az információval rendelkező fél a másik két érintett felet haladéktalanul értesíteni köteles.

(5) Amennyiben a betegszállítás rendelésének tényét ismerő személy tudomására jut, hogy a beteg a helyszínről eltávozott, vagy más módon elszállították, erről haladéktalanul értesítenie kell a betegszállítási tevékenységet végző szervezetet.

(6) *  A beteg használatában lévő, könnyűszerkezetű, összecsukható kerekesszéket orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó megrendelése alapján a betegszállító gépjárműben a beteggel együtt, megfelelő rögzítés biztosításával el kell szállítani.

7. § *  A betegszállítást végző személy azonnal értesíti az OMSZ Irányító Csoportját, amennyiben a beteg állapotának szállítás közbeni rosszabbodása miatt mentés szükségességét vélelmezi. A segítség megérkezéséig köteles a tőle elvárható beavatkozásokat megtenni, majd a mentőegység vezetőjének utasításai szerint eljárni.

8. § *  (1) Minden működési engedéllyel rendelkező betegszállítási tevékenységet végző szervezet elérhetőségét (telefonos és elektronikus elérhetőség) be kell jelenteni az OMSZ-nak.

(2) Amennyiben tömeges baleset vagy katasztrófa indokolja, az OMSZ Irányító Csoportja az (1) bekezdés szerinti betegszállítási tevékenységet végző szervezetek aktív betegszállító gépjárműveit riasztja. A riasztott szervezet köteles az OMSZ riasztása szerinti helyszínre kivonulni és a kárhelyparancsnok utasításai szerint eljárni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos költségek megtérítéséről az OMSZ által igazolt részletes költségkimutatás alapján a betegszállítást végző szervezet részére az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

9. § (1) A 6. §-ban foglaltaktól eltérően bárki jogosult betegszállítást rendelni, amennyiben arra nem a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 17. §-a keretében kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeléskor a betegszállítást végző szervezet által kért adatokat kell közölni.

(3) A betegszállítást végző szervezet a megrendelőt a rendelés felvétele során tájékoztatja a betegszállítás várható költségeiről.

(4) A betegszállítást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti szállítást az egészségbiztosítási jogviszony keretében végzett szállításon felüli kapacitása terhére teljesíti.

10. § (1) *  Az egészségügyi intézménynek a beteget 10 percen belül át kell venni vagy – amennyiben a beteget nem tudja ellátni – dönteni kell a továbbszállításáról.

(2) Felvétel esetén át kell venni a szállítás során keletkezett veszélyes hulladékot is.

(3) A beteg váladékával szennyeződött, valamint a fertőző beteg szállítását végző szállító járművet a beteg átadását követően fertőtleníteni kell.

(4) *  A beteg szállításáról ki kell tölteni a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó adatlapot. Ha az egészségügyi intézmény a beteget nem tudja fogadni, ugyanazon betegszállító gépjárművel való továbbszállítás esetén a betegszállító a 3/a. számú melléklet szerinti adatlapot is kitölti. Ha a továbbszállítást más betegszállító gépjármű végzi, a továbbszállítást megrendelő orvos új betegszállítási utalványt tölt ki.

11. § (1) Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.

(2) *  Annak, aki a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépésekor az R. hatálybalépését megelőzően hatályos feltételek alapján végez betegszállító gépkocsi-vezetőként vagy betegszállításban betegkísérőként betegszállítási tevékenységet, az 1. számú melléklet I. Személyi feltételek 1. és 2. pontjában foglalt, az R. 1. mellékletével megállapított követelményeknek 2011. október 1-jétől kell megfelelnie.

(3) *  Az R. hatálybalépésekor finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatónak az 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 1. pontjában foglalt, az R. 1. mellékletével megállapított, az ülőbeteg-szállító kapacitással rendelkező szállító gépjárművének férőhely-kapacitására vonatkozó követelményt akkor kell teljesítenie, amikor a használatában lévő 7-nél kevesebb férőhellyel rendelkező jármű kötelező cseréjére kerül sor, legkésőbb azonban 2013. január 1-jéig.

(4) *  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2013. (I. 18.) EMMI rendelettel megállapított

a) 1. számú melléklet 11/B. 1. pont b) alpontjában,

b) 1. számú melléklet II/B. 1. pont c) alpontjában,

c) 1. számú melléklet II/B. 2. pontjában,

d) 1. számú melléklet II/B. 2. pont a) alpontjában

foglaltakat a 2014. január 1-jét követően beszerzett betegszállító gépjárművek esetén kell első ízben alkalmazni.

1. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez * 

A betegszállítás személyi és tárgyi feltételei

I. Személyi feltételek

Betegszállítási tevékenység végzésére az alábbi képesítéssel rendelkező személyek jogosultak:

1. *  Betegszállító gépkocsi-vezetőként az foglalkoztatható, aki

a) a betegszállító gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz, és

b) legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlattal rendelkezik, és

c) * 

ca) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő ápolói, mentőápolói vagy általános asszisztensi szakképesítéssel, ápolási asszisztensi, betegkísérői, vagy műtőssegédi részszakképesítéssel, vagy általános ápolói és általános asszisztensi szakképesítéssel és ezen szakképesítések valamelyikére vonatkozóan érvényes működési nyilvántartással rendelkezik; továbbá, aki az OKJ-ban szereplő szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkezik és ezen szakképesítés vonatkozásában a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségét teljesítette;

cb) – a ca) alpontban megjelölt szakképesítés vagy érvényes működési nyilvántartás, valamint továbbképzési kötelezettség teljesítése hiányában – a felnőttképzésről szóló törvény szerint akkreditált intézménynél a betegszállítási tevékenységre felkészítő, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati, vizsgával záruló képzést elvégezte [az elméleti képzés tartalmi elemei: jogi, etikai kérdések; munkavédelem; a gyakorlati képzés tartalmi elemei: életjelenségek vizsgálata; légútbiztosítás (eszköz nélkül); lélegeztetés (eszköz nélkül); újraélesztés egyedül és másik segélynyújtóval; sérülések: sebek, vérzések, törések; vérzéscsillapítás, ideiglenes végtag rögzítés, kötözés; betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítása].

d)–e) * 

2. *  Betegszállításban betegkísérőként az foglalkoztatható, aki

a) *  az OKJ-ban szereplő ápolói, mentőápolói vagy általános asszisztensi szakképesítéssel, ápolási asszisztensi, betegkísérői, vagy műtőssegédi részszakképesítéssel, vagy általános ápolói és általános asszisztensi szakképesítéssel és ezen szakképesítések valamelyikére vonatkozóan érvényes működési nyilvántartással rendelkezik; továbbá az, aki az OKJ-ban szereplő szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkezik és ezen szakképesítés vonatkozásában a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségét teljesítette;

b) *  – az a) pont szerinti szakképesítés vagy érvényes működési nyilvántartás, valamint továbbképzési kötelezettség teljesítése hiányában – a felnőttképzésről szóló törvény szerint akkreditált intézménynél a betegszállítási tevékenységre felkészítő, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati, vizsgával záruló képzést elvégezte [az elméleti képzés tartalmi elemei: jogi, etikai kérdések; munkavédelem; a gyakorlati képzés tartalmi elemei: életjelenségek vizsgálata, légútbiztosítás (eszköz nélkül), lélegeztetés (eszköz nélkül), újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval, riasztó tünetek felismerése, állapotrosszabbodás felismerése; eszméletlenség fogalma, felismerése, ellátási lehetőségei; sérülések: sebek, vérzések, törések; vérzéscsillapítás, végtag rögzítés, kötözés, betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítás; shock, ájulás fogalma, felismerése és ellátása, pulzus, vérnyomás, vércukormérés ismeretek; elsősegélynyújtó doboz tartalma, használata].

c)–d) * 

II. Tárgyi feltételek

II/A. *  Betegszállító állomás: minimum 30 m2 alapterületű épület vagy épületrész, amely

1. alkalmas:

a) a betegszállítási feladatok fel-, illetve átvételére és a betegszállító egységek irányítására,

b) a szolgálatban lévő szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka-egészségügyi, munka- és tűzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,

c) a betegszállító gépjárművek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertőtlenítésére; valamint

2. megfelelő hírközlő eszközökkel (vezetékes telefon és elektronikus elérhetőség) rendelkezik.

II/B. *  Közúti betegszállító gépjármű az első működési engedélyének kiadásakor a gyártás évétől számítva 6 évesnél idősebb nem lehet, és legfeljebb a gyártás évétől számított 15 évig üzemeltethető, feltéve, hogy az időszakos vizsgálaton a műszaki feltételeknek megfelelt. A 2009. április 1-je után betegszállító járműként üzembe helyezett betegszállító gépjárművek legfeljebb a gyártás évétől számított 10 évig üzemeltethetők.

A gépkocsi valamennyi ülésének rendelkeznie kell biztonsági övvel.

1. *  Ülőbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetővel és szükség esetén betegkísérővel kivonuló, finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatók esetén EDR rádióval, a finanszírozási szerződéssel nem rendelkező betegszállító szolgáltatók esetén pedig URH rádióval vagy rádiótelefonnal, továbbá megfelelő fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal ellátott gépkocsi, mely teljesíti az alábbi műszaki paramétereket:

a) az oldalajtók száma minimum 3,

b) *  férőhelyeinek száma minimum 6 (ideszámítva a gépkocsivezetőt is),

c) *  minimális tengelytávja 2500 mm, minimális szélessége 1650 mm, minimális magassága 1600 mm.

Az ülőbeteg-szállító kapacitással rendelkező szállítóknál minden harmadik ülőbeteg-szállító gépjármű lehet csak hét férőhelynél kisebb kapacitású.

2. *  Fekvőbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetővel és betegkísérővel kivonuló, hordszékkel, hordszékrögzítővel, hordágytartóval, hordággyal és finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatók esetén EDR rádióval, a finanszírozási szerződéssel nem rendelkező betegszállító szolgáltatók esetén pedig URH rádióval vagy rádiótelefonnal, továbbá megfelelő fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal ellátott gépkocsi, mely teljesíti az alábbi műszaki paramétereket:

a) *  a hordágy méretei: minimális hosszúsága 1900 mm, minimális szélessége 450 mm.

3. Mentőkocsi: a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet mellékletének II/B.3. pontja szerinti mentőkocsi.

4. *  Tartalék gépkocsi: az adott állomás betegszállítási feladatainak ellátását biztosító, műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül helyezett betegszállító gépjármű pótlására szolgáló, azzal azonos követelménynek megfelelő gépjármű.

Magasabb szintű ellátásra szolgáló gépjármű alacsonyabb szintű ellátásra szolgáló gépjárművel nem helyettesíthető.

A betegszállítási feladatok ellátását biztosító gépkocsik számától függően az alábbiak szerint kell tartalék gépkocsit biztosítani:

5 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 1 db tartalék gépkocsit,

6–10 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 2 db tartalék gépkocsit,

11–20 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 3 db tartalék gépkocsit,

minden további 10 db aktív gépjármű kapacitásonként további 1 db tartalék gépkocsit.

Két azonos vagy szomszédos vármegyében telephellyel rendelkező szolgáltató közösen is alkalmazhatja ugyanazt a tartalék betegszállító gépjárművet. Magasabb szintű ellátásra szolgáló gépjármű alacsonyabb szintű ellátásra szolgáló gépjárművel ebben az esetben sem helyettesíthető, továbbá a két szolgáltató aktív betegszállító járműveinek együttes száma alapján elvárt minimális tartalék gépjármű darabszámnak is teljesülnie kell.

Közös tartalék gépjármű akkor alkalmazható, ha a betegszállító szolgáltatók közül legalább az egyik 3 vagy annál kevesebb aktív gépjárművel rendelkezik.

A tartalék gépjármű rendkívüli helyzetben az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése alapján az aktív gépjárművek mellett is végezhet betegszállítási feladatot. A kijelölés tényéről, a rendkívüli helyzet okáról, kezdő és végső dátumáról az egészségügyi államigazgatási szerv határozatban rendelkezik és azt megküldi a finanszírozó területileg illetékes szervének.

2. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez * 

Betegszállítási utalvány

Beteg neve:
Született év: hó: nap:
TAJ szám:
Lakcím: (település) (utca) (hsz.)
Költségviselő: NEAK □
A beteg kérésére történő fizetésköteles szállítás □
Egyéb □: Név: Cím:
Térítési kategória

magyar biztosítás alapján végzett ellátás
□ egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar eü. ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása
befogadott külföldi állampolgár
□ magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása □ magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása □ menekült, menedékes státuszt kérelmező
□ államközi szerződés alapján végzett ellátás □ külföldön élő magyarok közp.-i költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) □ elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás
A szállítás indoka:
□ a beteg csak speciális testhelyzetben szállítható □ mozgásában korlátozott, járóképtelen □ ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné
□ egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát □ fertőzésveszély
Diagnózis: BNO kód:
Honnan szállítandó:
Hova szállítandó:
Helybiztosítás: nincs van:
Sürgősség: 6 órán belül □ – 24 órán belül □ – időre kért szállítás □
Időre kért szállításnál
a beérkezés időpontja: T év nap óra perc
Teljesítés módja: ülve □ fekve □ egyedileg □ más beteggel együtt □
Kíséret igénye: nem szükséges □ betegkísérő □
Megrendelő orvos
bélyegzőszáma:
Szolgáltató neve,
NEAK-kódja:
A megrendelés időpont év nap óra perc
megrendelő orvos aláírása és bélyegzője

3. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez * 

Betegszállítási adatlap

A betegszállító állomás: .............................................................................................
Napló tételszám: ....................................................................................................................................
működési engedély kódja: ...........................................................................................................
A beteg neve: ..........................................................................................................
Születési dátuma: ....................................................................................................
TAJ: .......................................
Lakcím irányítószámmal: .........................................................................................................................
Diagnózis:
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................
Szállítandó:
honnan .........................................................................................................................
hová .............................................................................................................................
A megrendelő orvos neve, pecsétszáma: .......................................................................................................
munkahelye, azonosító kódja: ........................................................................................................................
A megrendelés időpontja: _____ év ___________ hó _____ nap _____ óra ___ perc
Kíséret: Szállítás módja: Sürgőssége:
a) 6 órán belüli ____
a) betegkísérő ___ ülve ___ fekve ___ b) 24 órán belüli ____
b) kíséretet nem c) meghatározott időpontra
igényel ___ kért, illetve tervezett
időpontban történő
ismétlődő ___
Időre kért szállításnál: a beérkezés ideje ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Térítési kategória: – magyar biztosítás alapján végzett ellátás
– magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása
– államközi szerződés alapján végzett ellátás
– egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása
– magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása
– külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)
– befogadott külföldi állampolgár
– menekült, menedékes státuszt kérelmező
– elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás
Költségviselő: – a beteg kérésére történő fizetésköteles szállítás
– NEAK
– Egyéb
A gépkocsi rendszáma: ápoló/betegkísérő neve: gépkocsivezető neve:
.................................................. .................................................. ..................................................
A kivonulás adatai km-óra állása óra/perc
Állomásra érkezéskor
Átadás helyére érkezéskor
Helyszínről induláskor
A beteg felvételi helyére érkezéskor
Állomásról induláskor
Összesen
A szállítás típusai: egyedi kapcsolt
A szállítás dátuma:
____ év __ hó __ nap __ perc
A beteg ..........................................
.......................................................
..................................................................... gyógyítóintézetben átvettem. .......................................................
miatt továbbszállítandó.
.....................................................
átvevő aláírása
Az átvevő intézmény működési engedély kódja: ................. .......................................................
Átvétel időpontja: ____ év __ hó __ nap __ perc továbbszállítást elrendelő orvos
aláírása és bélyegzője

3/a. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez * 

A beteg továbbszállítási adatlapja

A beteg neve: .............................................................................................................................................................
TAJ száma:
Diagnózis: ..................................................................................................................................................................
Szállítandó
honnan ......................................................................................................................................................
hová ..........................................................................................................................................................
Kíséret Szállítás módja:
betegkísérő ülve fekve
kíséretet nem igényel
A továbbszállítást elrendelő orvos neve, pecsétszáma: .............................................................................................
A megrendelés időpontja: év hó nap óra perc
A továbbszállítás adatai: km/h állása óra/perc
Átadási helyére érkezésekor
Továbbinduláskor
Összesen
........................................................ gyógyítóintézetben átvettem.
Az átvevő intézetbe érkezés időpontja: év hó nap óra perc
Intézmény működési engedély kódja: .............................................................
Átvétel időpontja: év hó nap óra perc
..............................................................
átvevő orvos aláírása és bélyegzője

4. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez * 

Kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványa

Beteg neve: ................................................................ Születési dátum: .............................

A beteg TAJ száma:

Lakcíme irányítószámmal: .................................................................................................

Honnan: ...................................................... Diagnózis: .....................................................

Hová szállítandó: ................................................................................................................

A szállítást végző szolgáltató NEAK kódja: .....................................................

A kúraszerű kezelést végző szolgáltató NEAK kódja: ......................................

Beszállítás (ez a gyógyintézettel egyeztetett időpontok listája),
illetve a visszaszállítás időpontjai:

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Be év hó nap óra perc

Vissza év hó nap óra perc

Adatlapot nem helyettesít!

5. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez * 

Az emblémát a betegszállító gépjármű szélvédőjén, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell elhelyezni. Az embléma fehér alapon fekete betűket tartalmaz, átmérője 10 cm.

A felirat az emblémán: BETEGSZÁLLÍTÁS, és az országos tisztifőorvos által kiadott sorszám. A felirat körkörös formátumban helyezkedik el.