A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi XX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1998. február 19-én megtörtént, ennek megfelelően a Megállapodás 1998. április 1-jén hatályba lép.)

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

„Megállapodás a Török Köztársaság és a Magyar Köztársaság között

PREAMBULUM

A Török Köztársaság (a továbbiakban: Törökország) és a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország)

emlékeztetve azon szándékukra, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában, és kifejezve készségüket, hogy együttműködjenek ezen folyamat erősítése módjainak feltárásában,

hivatkozva a Törökország és az Európai Gazdasági Közösség közti társulást létrehozó Megállapodásra és az Európai Közösségek és Magyarország közti társulást létrehozó Európa Megállapodásra,

hivatkozva a jelen Megállapodás Szerződő Felei (a továbbiakban: a Felek) közti, valamint a közöttük és fő kereskedelmi partnereik közti együttműködés fejlődése során szerzett tapasztalatokra,

kinyilvánítva azon hajlandóságukat, hogy elősegítsék kereskedelmük harmonikus fejlődését, valamint, hogy a közös érdekeltségű területeken, beleértve a jelen Megállapodás hatálya alá nem tartozó területeket is, bővítsék és sokrétűbbé tegyék kölcsönös együttműködésüket, s így teremtsenek ahhoz keretet és támogató környezetet az egyenlőség, a diszkriminációmentesség és a jogok és kötelezettségek egyensúlya alapján,

emlékeztetve a Feleknek a sokoldalú kereskedelmi rendszer folyamatos erősítésében való kölcsönös érdekeltségére, és tekintetbe véve képességüket mint Szerződő Feleknek a GATT/WTO-ban, amelynek rendelkezései és eszközei külkereskedelmi politikájuk alapjait képezik,

elhatározva, hogy ebből a célból rendelkezéseket hoznak, amelyek összhangban ezen, különösen a szabadkereskedelmi területek létesítésére vonatkozó okmányok előírásaival, a Felek közti kereskedelem akadályainak fokozatos megszüntetését irányozzák elő,

figyelembe véve a Felek szabadkereskedelmi kötelezettségeinek és különösen az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményből (GATT) és a Világkereskedelmi Egyezményből (WTO) fakadó jogaiknak és kötelezettségeiknek a betartását,

elhatározták, hogy ezen célok megvalósítása érdekében megkötik a következő Megállapodást:

1. Cikk

Célkitűzések

1. A Felek egy, legfeljebb 2001. január 1-jéig tartó átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet létesítenek a jelen Megállapodás, valamint a GATT 1994 és a WTO előírásaival összhangban.

2. A Megállapodás célkitűzései:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítésével elősegíteni a Törökország és Magyarország közti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését;

b) tisztességes versenyfeltételeket teremteni a Törökország és Magyarország közti kereskedelem számára;

c) ezen a módon, a kereskedelem előtt álló akadályok lebontása útján hozzájárulni a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez;

d) fokozni a Törökország és Magyarország közti együttműködést.

2. Cikk

Alapvámok

1. A jelen Megállapodás szerinti kereskedelmi árucsere tekintetében a Magyar Vámtarifát kell alkalmazni a Magyarországra történő áruimport osztályozására. A Török Vámtarifát kell alkalmazni a Törökországba történő áruimport osztályozására.

2. Az alapvám, amelyre vonatkozóan a jelen Megállapodásban rögzített fokozatos csökkentéseket kell alkalmazni, minden termékre vonatkozóan az alábbi:

– a Magyarországról származó termékekre az az MFN vám, amely a jelen Megállapodás hatálybalépésekor Törökországban (erga omnes) érvényben volt;

– a Törökországból származó termékekre a Magyarországon 1992. február 29-én érvényben volt MFN vám.

3. Amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor erga omnes alapon, különösen a GATT Uruguayi Forduló és a Török–EU Vámunió eredményeként kötött vámegyezményekből fakadóan, ezek a csökkentett vámok a vámcsökkentés alkalmazásának időpontjától kezdve felváltják a 2. bekezdésben említett alapvámokat.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

3. Cikk

Hatáskör

1. E Fejezet rendelkezéseit azokra a termékekre kell alkalmazni, amelyek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiban szerepelnek, kivéve a I. számú Mellékletben felsorolt termékeket.

2. Az 5-től 7-ig terjedő Cikkek előírásai nem érvényesek a textiltermékekre és a 4-től 7-ig terjedő Cikkek előírásai nem érvényesek azokra a termékekre, amelyekre az ESZAK-ot létrehozó Szerződés vonatkozik, ahogy azokat a 8. és 9. Cikk említi.

4. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek közötti kereskedelemben a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától nem vezetnek be új importvámokat vagy velük egyenértékű hatású terheket, és nem emelik a már érvényben lévőket. A Felek eltörölnek egymástól származó importjukra vonatkozóan minden importra kirótt, vámmal egyenértékű hatású terhet.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Törökországból származó, azokra a termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a II. számú Mellékletben, a Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon Törökországból származó és a II. számú Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, csökkenteni kell a mellékletben meghatározott menetrend szerint.

4. Azokat a importvámokat, amelyeket Törökországban a Magyarországról származó árukra, termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a III. számú Mellékletben, a Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket Törökországban a Magyarországról származó és a III. számú Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak csökkenteni kell, a mellékletben meghatározott menetrend szerint.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 4. Cikk előírásai érvényesek a fiskális jellegű vámokra is.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek. Exportra vonatkozó mennyiségi korlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Törökország és Magyarország közti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy velük egyenértékű hatású terheket.

2. Törökország és Magyarország fokozatosan eltöröl egymás között, legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 5. év végéig minden exportvámot és azzal egyenértékű hatású terhet, valamint minden exporttal kapcsolatos mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést, kivéve azokat, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

7. Cikk

Importra vonatkozó mennyiségi korlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek között a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától nem vezetnek be új, importra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat vagy azzal egyenértékű hatású intézkedéseket, sem a már meglévőket nem szigorítják.

2. A Törökországba történő importra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és azzal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjában el kell törölni.

3. Azokat az importvámokat és velük egyenértékű hatású intézkedéseket, amelyeket Magyarországon a Törökországból származó azon termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a IV. számú Mellékletben, a jelen Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni. A IV. számú Mellékletben felsorolt termékekre a mennyiségi korlátozásokat és a velük egyenértékű intézkedéseket fokozatosan, legkésőbb 2000. december 31-ig el kell törölni.

4. A jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától Magyarország a Törökországból származó és az V. számú Mellékletben felsorolt termékekre a mellékletben foglalt feltételekkel import értékplafonokat nyit.

5. A jelen Megállapodás szempontjából „a mennyiségi korlátozások és a velük egyenértékű intézkedések” Magyarországról Törökországba vagy Törökországból Magyarországra irányuló import vagy export kvóták, importengedélyezés vagy egyéb kereskedelmet korlátozó adminisztratív intézkedések vagy követelmények útján történő megtiltását vagy korlátozását jelentik.

8. Cikk

Textiltermékek kereskedelme

Az „A” Jegyzőkönyv tartalmazza a benne foglalt textiltermékekre alkalmazandó rendelkezéseket.

9. Cikk

ESZAK termékek kereskedelme

A „B” Jegyzőkönyv tartalmazza a benne foglalt szén- és acéltermékekre alkalmazandó rendelkezéseket.

II. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI, FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

10. Cikk

Hatáskör

1. E fejezet rendelkezéseit a Megállapodás Szerződő Feleinek országából származó mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre kell alkalmazni.

2. A „mezőgazdasági termékek” fogalma e Megállapodás szempontjából a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer 1–24. fejezetei alá tartozó termékeket és az I. számú Mellékletben felsorolt termékeket jelenti.

11. Cikk

Koncessziók cseréje

1. E Megállapodás Szerződő Felei kijelentik, hogy készek, amennyire azt mezőgazdasági politikáik megengedik, elősegíteni a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem harmonikus fejlődését, és hogy időközönként megvitassák ezt a témát a Vegyesbizottságban.

2. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítása érdekében Törökország és Magyarország megállapodtak egy „C” Jegyzőkönyvben, amely tartalmazza a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem elősegítését szolgáló intézkedéseket. * 

12. Cikk

Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

E Megállapodás Szerződő Felei vállalják, hogy nem használják fel állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és egészségügyi szabályaikat önkényes vagy igazolhatatlan diszkrimináció céljára vagy a köztük folytatott kereskedelem burkolt korlátozására.

III. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

13. Cikk

Belföldi adózás

1. E Megállapodás Szerződő Felei tartózkodni fognak minden olyan belföldi, fiskális természetű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve diszkriminálja a Törökországból származó termékeket és hasonlóképpen a Magyarországról származó termékeket.

2. A Felek egyikébe exportált termékek nem részesülhetnek olyan mértékű belföldi adó-visszatérítésben, amely meghaladja a rájuk kivetett közvetlen vagy közvetett adók összegét.

14. Cikk

Más megállapodások által vezérelt kereskedelmi kapcsolatok

1. Ez az Egyezmény nem gátolhatja meg vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létesítését, ameddig azoknak nincs negatív hatása a kereskedelmi rezsimre és különösen az e Megállapodásban foglalt származási szabályokra vonatkozó előírásokra.

2. A Megállapodás Szerződő Felei között kérésre konzultációkat kell tartani a Vegyesbizottságban az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokkal kapcsolatban.

15. Cikk

Strukturális kiigazítás

1. Magyarország és Törökország megnövelt vámtarifák formájában korlátozott időtartamú, a 4. Cikk előírásait korlátozó kivételes intézkedéseket hozhat.

2. Ezek az intézkedések csak újonnan létrehozott iparágakra vagy egyes átszervezés alatt álló vagy súlyos nehézségekkel küzdő ágazatokra vonatkozhatnak, különösen ott, ahol ezek a nehézségek súlyos szociális gondokat okoznak.

3. A Magyarországon és Törökországban a másik Féltől származó termékekre alkalmazható, a fenti intézkedésekkel bevezetett importvámok nem haladhatják meg a 25%-ot ad valorem, és fenn kell tartaniuk a bármely Fél országából származó termékekre egy preferenciális elemet. Az ilyen intézkedések hatálya alá tartozó termékek importjának összértéke nem haladhatja meg az utolsó olyan évben, amelyre statisztika áll rendelkezésre, a 2. Cikkben meghatározottak szerint a másik Féltől származó ipari termékek összimportjának 15%-át.

4. Ezeket az intézkedéseket öt évet meg nem haladó időtartamra lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakot engedélyezett. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak lejártakor meg kell szüntetni.

5. Nem vezethetők be ilyen intézkedések egy termék vonatkozásában, ha több mint három év telt el az adott termékre vonatkozó mindenfajta vámok, mennyiségi korlátozások, vagy azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések megszüntetése óta.

6. Magyarország és Törökország tájékoztatják a Vegyesbizottságot bármely kivételes intézkedésről, amelyet meghozni szándékoznak és bármely Fél kérésére konzultációkat kell tartani a Vegyesbizottságban az ilyen intézkedésekről és azokról az ágazatokról, amelyre vonatkoznak, mielőtt alkalmaznák őket. Amikor ilyen intézkedéseket hoznak, a Feleknek tájékoztatniuk kell a Vegyesbizottságot az e Cikk szerint bevezetett vámok megszüntetésének ütemezéséről. Ennek az ütemezésnek intézkednie kell ezen vámok, legkésőbb a bevezetésüket követő két évvel kezdődően egyenlő mértékekben való csökkentéséről. A Vegyesbizottság eltérő ütemezésről is határozhat.

16. Cikk

Dömping

Ha e Megállapodás valamelyik Szerződő Fele úgy találja, hogy a Megállapodás által szabályzott kereskedelmi kapcsolatokban az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény VI. Cikke szerinti dömping fordul elő, megteheti e gyakorlattal szemben a GATT VI. Cikkével és az adott Cikkhez kapcsolódó megállapodások által létrehozott szabályozással összhangban a megfelelő intézkedéseket a 20. Cikkben lefektetett eljárás szerint és feltételek mellett.

17. Cikk

Sürgősségi intézkedések egyes termékek importjával kapcsolatban

Ha bármely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek termelőinek a másik Fél területén komoly kárt, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat, vagy egy régió gazdasági helyzetének komoly romlását eredményező nehézségeket okoz, vagy ilyenek okozásával fenyeget,

az érintett Fél a 20. Cikkben lefektetett eljárás szerint és feltételek mellett megteheti a megfelelő intézkedéseket.

18. Cikk

Reexport és komoly hiány

Ahol a 6. Cikk előírásainak a betartása oda vezet, hogy

a) reexportra kerül sor olyan harmadik országba, amellyel szemben e Megállapodásban részes exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozásokat, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket vagy terheket tart fenn; vagy

b) komoly hiány mutatkozik vagy fenyeget egy a Megállapodásban részes exportáló Fél számára lényeges termékből;

és ahol a fent hivatkozott helyzetek komoly nehézségeket okoznak vagy valószínűleg okozni fognak a Megállapodásban részes exportáló Fél részére, az a Fél a 20. Cikkben lefektetett eljárás szerint és feltételek mellett megteheti a megfelelő intézkedéseket.

19. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek progresszív módon szabályozni fognak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot úgy, hogy biztosítsák e Megállapodás hatálybalépését követő év végéig, minden a Felek állampolgárai között az áruk előállítására és értékesítésére vonatkozó feltételek vonatkozásában fennálló megkülönböztetés megszűnését.

2. A Vegyesbizottságot értesíteni kell az e célkitűzés megvalósítása érdekében foganatosított intézkedésekről.

20. Cikk

Védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás

1. Mielőtt az e Cikkben rögzített védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárást kezdeményeznék, a Megállapodás Szerződő Feleinek meg kell kísérelnie, hogy bármely köztük lévő nézetkülönbséget közvetlen konzultációk útján oldjanak meg, és tájékoztatniuk kell erről a másik Felet.

2. A 15., 16., 17. és 18. Cikkekben meghatározott esetekben az a Fél, amely fontolóra veszi, hogy védelmi intézkedésekhez folyamodik, haladéktalanul értesíteni tartozik erről a Vegyesbizottságot. Az érintett Félnek minden lényeges információt és segítséget meg kell adnia a Vegyesbizottságnak, amely ahhoz szükséges, hogy megvizsgálja az esetet. A Felek közti konzultációt a Vegyesbizottságban késedelem nélkül le kell folytatni azzal a céllal, hogy közösen elfogadható megoldást találjanak.

3. Ha attól számított egy hónapon belül, hogy az ügyet a Vegyesbizottság elé utalták, az érintett Fél nem vet véget a kifogásolt gyakorlatnak vagy a jelzett nehézségeknek, és a Vegyesbizottság az üggyel kapcsolatban nem hozza meg döntését, a másik Fél meghozhatja azokat a védelmi intézkedéseket, amelyeket a helyzet orvoslása érdekében szükségesnek tart.

4. A meghozott védelmi intézkedésekről a Vegyesbizottságot haladéktalanul értesíteni kell. Ezeket kiterjedésük és időtartamuk tekintetében arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy orvosolják azt a helyzetet, amely okot szolgáltatott alkalmazásukra, és nem haladhatják meg azt a kárt, amelyet a kérdéses gyakorlat vagy nehézség okozott. Elsőbbséget kell adni olyan intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják e Megállapodás érvényesülését.

5. A meghozott védelmi intézkedésekről rendszeres konzultációkat kell folytatni a Vegyesbizottságban azzal a céllal, hogy azokat enyhítsék vagy megszüntessék, ha a feltételek tovább nem indokolják fenntartásukat.

6. Amikor kivételes körülmények azonnali cselekvést kívánnak, és lehetetlenné teszik az előzetes vizsgálatot, az érintett Fél a 15., 16., 17., 18., 24. és 25. Cikkek esetében azonnal alkalmazhatja azokat az óvintézkedéseket, amelyek feltétlenül szükségesek a helyzet orvoslásához. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Vegyesbizottságot, és a Feleknek, amint lehet, konzultációkat kell tartaniuk a Vegyesbizottság keretében.

21. Cikk

Származási szabályok és együttműködés a vámigazgatásban

1. A „D” Jegyzőkönyv lefekteti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés módszereit.

2. E Megállapodás Szerződő Felei megtesznek minden szükséges intézkedést, beleértve az adminisztratív együttműködés területén szükségeseket, annak biztosítására, hogy a 2., 4., 5., 6. és 7. Cikkek, valamint a „D” Jegyzőkönyv előírásait hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, tekintetbe véve azt az igényt, hogy a kereskedelemben alkalmazott formaságokat, amilyen hamar lehet, csökkentsék és azt az igényt, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat érjenek el minden ezen előírások működéséből származó nehézség vonatkozásában.

22. Cikk

Korlátozások nem gazdasági okokból

Ez a Megállapodás nem zárja ki, hogy a közerkölcs, közrend, közbiztonság, emberek, állatok, növények egészségének és életének védelme, művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy az ipari és kereskedelmi javak védelme, vagy az aranyra vagy ezüstre vonatkozó szabályok által indokoltan tilalmakat vagy korlátozásokat vezessenek be exportra, importra vagy tranzitszállításokra. Az ilyen tilalmak és korlátozások azonban nem képezhetik a Törökország és Magyarország közti kereskedelem önkényes diszkriminálásának vagy burkolt korlátozásának eszközét.

23. Cikk

Fizetések

A Felek vállalják, hogy konvertibilis devizában engedélyeznek bármely fizetést a fizetési mérleg folyószámlán addig a mértékig, ameddig a fizetések alapjául szolgáló tranzakciók árumozgásokra vonatkoznak.

24. Cikk

Vállalati verseny szabályozása, állami támogatás

1. Az alábbiak nem egyeztethetők össze e Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben azok a Magyarország és Törökország közti kereskedelmet érintik:

a) minden olyan vállalatok közti megállapodás, vállalati szövetségek által hozott döntés vagy vállalatok között egyeztetett gyakorlat, amely célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy eltorzítása;

b) Törökország vagy Magyarország területének egészén vagy lényeges részén domináns helyzetben lévő egy vagy több vállalat által elkövetett visszaélés;

c) bármely állami támogatás amely eltorzítja a versenyt, vagy annak eltorzításával fenyeget bizonyos vállalatoknak, vagy bizonyos termékek előállításának előnyben részesítése következtében.

2. Mindkét Fél biztosítja az állami támogatás területének átláthatóságát többek között azzal, hogy évente megadja a másik Félnek a nyújtott segítség teljes összegét, beleértve annak elosztását, és kérésre tájékoztatást ad a segítségnyújtási rendszerekről. Bármely Fél a másik Fél kérésére felvilágosítást ad az állami segítség különleges eseteiről.

3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy egy meghatározott gyakorlat nincs összhangban a jelen Cikk első bekezdésének rendelkezéseivel, és

a) az Egyetértési Jegyzőkönyv 4. pontjában hivatkozott megállapodások nem foglalkoznak vele megfelelően, vagy

b) ilyen szabályok hiányában, és ha ez a gyakorlat komoly sérelmet okoz a másik Félnek, vagy anyagi kárt hazai iparának, vagy ilyen okozásával fenyeget, a Vegyesbizottságban lefolytatott konzultációkat vagy az ilyen konzultációkért történő folyamodást követő harminc munkanap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

A jelen Cikk 1. c) bekezdésével össze nem egyeztethető gyakorlat esetében az ilyen megfelelő intézkedéseket, ahol azokra a WTO/GATT 1994 alkalmazandó, csak a WTO/GATT 1994-ben és bármely annak hatálya alatt megtárgyalt és a Felek között alkalmazandó egyéb egyezményekben lefektetett feltételek mellett és eljárásokkal összhangban lehet meghozni.

4. Az Egyetértési Jegyzőkönyv 4. pontjában foglaltaknak megfelelően elfogadott bármely ellenkező rendelkezés dacára a Feleknek információk cseréje során figyelembe kell venniük a szakmai és üzleti titoktartási követelmények által szabott korlátokat.

25. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

Ha Törökország vagy Magyarország komoly fizetési mérleg nehézségekkel küzd vagy ilyenek bekövetkezése fenyeget, Törökország vagy Magyarország a helyzettől függően a GATT keretében lefektetett feltételekkel és a Nemzetközi Valutaalap Megállapodási Cikkei VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat, amelyek korlátozott időtartamra érvényesek és nem haladhatják meg a fizetési mérleg helyzet rendbetételéhez szükséges mértéket. Törökország vagy Magyarország a helyzettől függően azonnal tájékoztatják a másik Felet és a lehető legrövidebb időn belül beterjesztik a másik Félnek a korlátozások megszüntetésének menetrendjét.

26. Cikk

Szellemi tulajdon védelme

1. Annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen Megállapodás annak célkitűzéseivel összhangban lévő zavartalan működését, és elkerüljék a kereskedelem megzavarását, a jelen Megállapodásban részes Felek lépéseket tesznek a szellemi tulajdonjogok nyújtása, valamint megfelelő és hatékony védelmének biztosítása érdekében.

2. A jelen Megállapodásban részes Felek minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy érvényt szerezzenek ezen jogok sérthetetlenségének, különösen a hamisítással és kalóztevékenységgel szemben.

3. A szellemi tulajdonjogok területén érvényben lévő nemzetközi egyezmények és joghatóság szerinti kötelezettségeik teljesítése során a jelen Megállapodásban részes Felek nem biztosítanak egymás állampolgárai számára kedvezőtlenebb elbánást annál, amilyet bármely más állam állampolgárai számára megadnak.

4. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri és vizsgálja a szellemi tulajdonjogok érvényesülését. A jelen Megállapodásban részes bármely Fél kérésére a Vegyesbizottságban konzultációkat kell folytatni bármely a szellemi tulajdonjogokat érintő kérdésről.

27. Cikk

Közbeszerzés

1. A jelen Megállapodásban részes Felek a közületi szerződések diszkriminációmentes és kölcsönösségi alapon történő odaítélésének felszabadítását kívánatos célkitűzésnek tekintik.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől fogva mindkét Fél biztosítja a másik Fél vállalatai számára a közületi szerződések odaítélési eljárásaiban való részvételt olyan elbánás szerint, amely nem kedvezőtlenebb a bármely más ország vállalatai részére biztosított elbánásnál.

3. A Vegyesbizottság, a 28. és 29. Cikkek szellemében eljárva időszakonként felülvizsgálja a fenti 1. és 2. bekezdés végrehajtásának gyakorlati módozatait. A Vegyesbizottság a lehető leghamarabb lefekteti, figyelembe véve azokat a megoldásokat, amelyekről a WTO/GATT 1994 keretében született megállapodás, a szükséges hatáskört, időrendet és szabályokat.

28. Cikk

Vegyesbizottság létesítése

1. A jelen Megállapodás létrehoz egy Vegyesbizottságot, amelyben a Megállapodás mindkét részes Fele képviselteti magát. A Vegyesbizottság felelős a jelen Megállapodás irányításáért, és biztosítja annak megfelelő végrehajtását.

2. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információkat cserélnek és bármely Fél kérésére a Vegyesbizottságban konzultációkat folytatnak. A Vegyesbizottság vizsgálja a Törökország és Magyarország közti kereskedelem akadályai további leépítésének lehetőségeit.

3. A Vegyesbizottság a 29. Cikk 3. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban határozatokat hozhat a jelen Megállapodás által meghatározott esetekben. Más kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

29. Cikk

A vegyesbizottsági eljárás

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer, megfelelő szinten, ülést tart.

2. A Vegyesbizottság közös megegyezés alapján jár el.

3. Ha a jelen Megállapodásban részes Felek valamelyikének vegyesbizottsági képviselője olyan határozat elfogadásához járult hozzá, amelynek végrehajtása alkotmányos követelményektől függ, a határozat, ha későbbi időpont nem szerepel benne, a jelzett fenntartás megszüntetésének napján lép hatályba.

4. A Vegyesbizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására, az Elnök kinevezésére és hivatali idejének tartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság feladatai végrehajtásának elősegítésére általa szükségesnek tartott albizottságokat és munkacsoportokat állíthat fel.

30. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltakból semmi sem gátolja meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket:

a) lényeges biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása érdekében;

b) lényeges biztonsági érdekeinek védelme vagy nemzetközi kötelezettségeinek és nemzeti politikájának végrehajtása érdekében:

(i) fegyverek, lőszer, hadfelszerelés és olyan egyéb áruk forgalma tekintetében, amelyre közvetve vagy közvetlenül hadászati létesítmény szállítása céljából kerül sor, vagy

(ii) biológiai és vegyi fegyverek, nukleáris fegyverek és egyéb nukleáris robbanó eszközök elterjedésének megakadályozása tekintetében, vagy

(iii) háború vagy egyéb háborús fenyegetést megtestesítő súlyos nemzetközi feszültség esetén.

31. Cikk

Kötelezettségek teljesítése

1. A jelen Megállapodásban részes Felek minden szükséges intézkedést megtesznek jelen Megállapodás célkitűzései elérésének biztosítása és a Megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében.

2. Ha Törökország úgy véli, hogy Magyarország vagy ha Magyarország úgy véli, hogy Törökország elmulasztotta valamely jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségének teljesítését, az érintett Fél megteheti a 20. Cikkben lefektetett feltételek szerint és eljárással összhangban a megfelelő intézkedéseket.

32. Cikk

Fejlesztési záradék

Ha bármely Fél úgy ítéli meg, hogy a Felek gazdaságainak érdekében hasznos volna a jelen Megállapodás által létrehozott kapcsolatok fejlesztése Megállapodás jelenlegi hatálya alá nem tartozó területekre való kiterjesztése útján, erről indoklással ellátott kérést kell benyújtania a másik Félnek. A Felek utasíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a kérést, és ahol indokolt tegyen ajánlásokat részükre, különös tekintettel a tárgyalások kezdésére.

33. Cikk

Módosítások

A jelen Megállapodás nem a 20. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott módosításait, amelyeket a Vegyesbizottság jóváhagyott, a Megállapodásban részes Felek elé kell terjeszteni elfogadás céljából, és azok a Felek által történt elfogadást követően lépnek hatályba.

34. Cikk

Jegyzőkönyvek és Mellékletek

A jelen Megállapodás „A”, „B”, „C”, „D” Jegyzőkönyvei és I–VII. számú Mellékletei a Megállapodás szerves részét képezik. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Jegyzőkönyvek és Mellékletek módosításáról.

35. Cikk

Területi érvényesség

Ez a Megállapodás a Megállapodásban részes Felek területeire alkalmazandó.

36. Cikk

Lejárat

Jelen Megállapodást bármely Fél a másik Fél részére adott írásos értesítéssel felmondhatja. A Megállapodás érvényessége az ilyen értesítés időpontjától számított hat hónapra szűnik meg.

37. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás attól az időponttól számított második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy a ratifikáláshoz szükséges eljárás befejeződött.

Ennek tanúságaként, alulírott meghatalmazottak, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült 1997. január hó 8. napján, két hiteles angol nyelvű példányban.

Egyetértési Jegyzőkönyv

1. Amennyiben bármely Fél a vámok csökkentése vagy a mennyiségi korlátozások megszüntetése gyorsításáról állapodik meg az Európai Unióval, a Felek konzultálnak egymással azokról a feltételekről, amelyek mellett az ilyen liberalizációt az érzékeny termékek lebontásának időrendjére vonatkozóan egymásra kiterjesztik.

2. A jelen Megállapodás 15. Cikke szerinti bármely intézkedést a Felek olyan mértékben alkalmaznak, amilyen mértékben az az Európai Unióból származó import tekintetében alkalmazásra kerül.

3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépését követően az egyrészt az Európai Közösségek és Tagállamaik, másrészt a Magyar Köztársaság között 1991. december 16-án, Brüsszelben megkötött Európai Megállapodás Származási Szabályainak rendelkezéseit módosítják, a jelen Megállapodás „D” Jegyzőkönyvének rendelkezéseit hasonlóképpen módosítani kell.

A Felek a jelen Megállapodás módosított „D” Jegyzőkönyvének előírásait és hatálybalépésének időpontját levélváltásban rögzítik, és azok azonosak lesznek az Európai Megállapodás fentiek szerinti módosított előírásaival és azok hatálybalépésének időpontjával.

A „D” Jegyzőkönyv Lengyelországra, a Cseh Köztársaságra és a Szlovák Köztársaságra vonatkozó előírásai az ezen országok és Törökország közti szabadkereskedelmi megállapodások megkötését és az e megállapodások végrehajtásáról Magyarország és Törökország között folytatott levélváltás megtörténtét követően alkalmazandók.

4. A jelen Megállapodás 24. Cikk 1. bekezdésében foglalt előírások alkalmazása céljából a Felek megteszik az Európai Közösségekkel kötött megállapodásaikban rögzített eljárásoknak megfelelő és az azokban meghatározott feltételek szerinti intézkedéseket. Ezen eljárásokban és/vagy feltételekben bekövetkező bármely változás esetén ezeket a változásokat a Felek közötti kapcsolatban is alkalmazni kell.

5. A jelen Megállapodás „B” Jegyzőkönyve 6 Cikk 3. bekezdése alkalmazása céljából a Vegyesbizottság, az egyrészt az Európai Közösségek és Tagállamaik, másrészt a Magyar Köztársaság között 1991. december 16-án, Brüsszelben megkötött Európai Megállapodás Társulási Tanácsa által kidolgozott rendelkezések alapján, dönt az 1. és 2. bekezdések végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadásáról.

I. számú Melléklet

A 3. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke

KN kódszám Termék rövid ismertetése
2905 43 Mannit
2905 44 Szorbit (D-glucit)
3302 10 29 Illatanyag-keverékek, másféle
3501 – Kazein:
3501 10 10 – – Regenerált textilszálak gyártásához
3501 10 50 – – Ipari célra, az élelmiszer- és takarmánygyártás kivételével
3501 10 90 – – Más
3501 90 90 – – Más
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok
– Tojásfehérje
– – Szárított
3502 11 10 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 11 90 – – – Más
3502 19 – Másféle
3502 19 10 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 19 90 – – – Más
3502 20 – Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is
3502 20 10 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
– – Más:
3502 20 91 – – – Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 20 99 – – Másféle
3502 90 – Más:
– – Albuminok, a tojásfehérje és a tejalbumin (laktalbumin) kivételével
3502 90 20 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 90 70 – – – Más
3502 90 90 – – Albuminátok és egyéb albuminszármazékok
3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők
3505 10 10 Dextrinek
3505 10 90 Más
3505 20 Enyvek
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3809 10 – Keményítőtartalommal
– Más
3809 91 00 – – Textilipari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 91 00 90 11 19)
3809 92 00 – – Papíripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 92 00 90 00)
3809 93 00 – – Bőripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 93 00 90 00)
3824 60 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4501 Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
4501 10 00 – Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve
4501 90 00 – Más
5201 00 Pamut, nem kártolt vagy fésült
5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

II. számú Melléklet

A 4. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek jegyzéke

Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Törökországból származó alább felsorolt termékekre alkalmaznak fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

– a Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 60%-ára,

– 1998. január 1-jén az alapvám 45%-ára,

– 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

– 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

– 2001. január 1-jén nullára.

2514 00 00 00

2515 12 20 01

2515 12 20 99

2515 12 50 01

2515 12 50 99

2515 12 90 01

2515 12 90 99

2516 11 00 00

2516 12 10 00

2516 12 90 01

2516 12 90 99

2516 90 10 00

2516 90 90 00

2701 12 10 00

2701 12 90 00

2701 19 00 00

2701 20 00 00

2702 10 00 00

2702 20 00 00

2703 00 00 00

2710 00 81 00

2710 00 83 00

2710 00 85 00

2710 00 87 00

2710 00 88 00

2710 00 89 00

2710 00 92 00

2710 00 94 00

2710 00 96 00

2710 00 98 01

2710 00 98 99

2807 00 10 00

2807 00 90 00

2844 40 40 00

2848 00 00 00

2903 11 00 00

2903 12 00 00

2903 13 00 00

2903 14 00 00

2903 15 00 00

2903 16 00 00

2903 21 00 00

2903 23 00 00

2903 30 10 00

2903 30 31 00

2903 30 33 00

2903 30 38 00

2903 30 90 00

2903 41 00 00

2903 42 00 00

2903 43 00 00

2903 44 10 00

2903 44 90 00

2903 45 10 00

2903 45 15 00

2903 45 20 00

2903 45 25 00

2903 45 30 00

2903 45 35 00

2903 45 40 00

2903 45 45 00

2903 45 50 00

2903 45 55 00

2903 45 90 00

2903 46 10 00

2903 46 20 00

2903 46 90 00

2903 47 00 00

2903 49 10 00

2903 49 20 00

2903 49 90 00

2903 51 90 00

2903 59 10 00

2903 59 30 00

2903 59 90 00

2903 61 00 00

2903 62 00 00

2904 20 10 00

2905 45 00 01

2905 45 00 99

2909 11 00 00

2909 19 00 00

2909 20 00 00

2909 30 10 00

2909 30 31 00

2909 30 39 00

2909 30 90 00

2909 42 00 00

2909 44 00 00

2909 49 10 00

2909 49 90 00

2909 50 10 00

2909 50 90 01

2909 50 90 99

2912 11 00 00

2915 24 00 00

2915 31 00 00

2915 33 00 00

2916 19 10 00

2916 19 30 00

2916 19 90 00

2916 20 00 00

2916 39 00 00

2917 11 00 00

2917 12 10 00

2917 12 90 00

2917 13 10 00

2917 13 90 00

2917 14 00 00

2917 20 00 00

2917 31 00 00

2917 32 00 00

2917 33 00 00

2917 34 10 00

2917 34 90 00

2917 35 00 00

2917 36 00 00

2917 37 00 00

2917 39 10 00

2917 39 90 99

2918 11 00 00

2918 12 00 00

2918 13 00 00

2918 14 00 00

2918 15 00 00

2918 16 00 00

2918 17 00 00

2918 19 10 00

2918 19 30 00

2918 19 90 00

2918 21 00 00

2918 22 00 00

2918 23 10 00

2918 23 90 00

2918 29 10 00

2918 29 30 00

2918 29 50 00

2918 29 90 00

2918 30 00 00

2918 90 00 00

2919 00 10 01

2919 00 10 02

2919 00 90 01

2919 00 90 02

2919 00 90 03

2919 00 90 99

2920 10 00 00

2920 90 10 01

2920 90 10 99

2920 90 20 00

2920 90 30 00

2920 90 80 01

2920 90 80 99

2921 11 10 00

2921 11 90 00

2921 12 00 00

2921 21 00 00

2921 22 00 00

2921 29 00 00

2921 41 00 99

2921 43 10 00

2921 43 90 00

2921 44 00 00

2921 45 00 00

2921 49 10 00

2921 49 90 00

2921 59 00 00

2922 11 00 00

2922 12 00 00

2922 19 00 00

2922 21 00 00

2922 22 00 00

2922 29 00 00

2922 30 00 00

2922 41 00 00

2922 42 10 00

2922 42 90 00

2922 50 00 00

2925 19 10 00

2925 19 30 00

2925 19 80 00

2925 20 00 00

2926 20 00 00

2930 10 00 00

2930 20 00 00

2930 30 00 00

2930 40 00 00

2933 11 10 00

2933 11 90 00

2933 19 10 00

2933 19 90 00

2933 21 00 00

2933 40 10 00

2933 40 30 00

2933 40 90 01

2933 40 90 99

2933 51 10 00

2933 51 30 00

2933 51 90 00

2933 90 20 00

2933 90 40 01

2933 90 80 02

2933 90 80 03

2933 90 80 04

2936 10 00 00

2936 21 00 00

2936 22 00 00

2936 23 00 00

2936 24 00 00

2936 25 00 00

2936 26 00 00

2936 27 00 00

2936 28 00 00

2936 90 11 00

2936 90 19 00

2936 90 90 00

2937 10 10 00

2937 10 90 00

2937 21 00 01

2937 21 00 99

2937 22 00 00

2937 29 10 00

2937 29 90 00

2937 92 00 00

2937 99 00 01

2939 10 00 00

2939 21 10 00

2939 21 90 00

2939 29 00 00

2939 30 00 00

2939 41 00 00

2939 42 00 00

2939 49 00 00

2939 50 10 00

2939 50 90 00

2939 61 00 00

2939 62 00 00

2939 63 00 00

2939 69 00 00

2939 70 00 00

2939 90 11 00

2939 90 19 00

2939 90 30 00

2939 90 90 00

3002 10 10 01

3002 10 91 01

3002 10 95 00

3002 90 10 00

3002 90 30 00

3002 90 50 00

3002 90 90 00

3006 10 10 00

3006 10 90 00

3006 20 00 00

3006 30 00 01

3006 30 00 02

3006 40 00 00

3006 50 00 00

3006 60 11 99

3006 60 19 99

3006 60 90 99

3101 00 00 01

3101 00 00 99

3102 10 10 00

3102 10 90 00

3102 21 00 00

3102 29 00 00

3102 30 10 00

3102 30 90 00

3102 40 10 00

3102 40 90 00

3102 50 10 01

3102 50 10 99

3102 50 90 01

3102 50 90 99

3102 60 00 00

3102 70 10 01

3102 70 10 99

3102 70 90 01

3102 70 90 99

3102 80 00 00

3102 90 00 00

3103 10 10 00

3103 10 90 00

3103 20 00 00

3103 90 00 00

3105 10 00 01

3105 10 00 02

3105 10 00 03

3105 10 00 99

3105 20 10 00

3105 20 90 00

3105 30 10 00

3105 30 90 00

3105 40 10 00

3105 40 90 00

3105 51 00 00

3105 59 00 00

3105 60 10 00

3105 60 90 00

3105 90 10 00

3105 90 91 00

3105 90 99 01

3105 90 99 99

3203 00 19 99

3203 00 90 00

3206 11 00 00

3206 19 00 00

3206 20 00 00

3206 30 00 00

3206 41 00 00

3206 43 00 00

3206 50 00 00

3301 90 21 00

3301 90 29 00

3301 90 31 00

3301 90 39 01

3301 90 39 99

3302 10 10 01

3302 10 10 99

3302 10 21 00

3302 10 29 01

3302 10 29 99

3303 00 10 00

3303 00 90 00

3304 10 00 00

3304 20 00 00

3304 30 00 00

3304 91 00 00

3304 99 00 01

3304 99 00 99

3306 20 00 01

3401 11 00 00

3401 19 00 00

3401 20 10 00

3401 20 90 00

3402 11 00 00

3402 12 00 00

3402 13 00 00

3402 19 00 00

3402 20 10 00

3402 20 90 00

3402 90 10 01

3402 90 10 99

3402 90 90 01

3402 90 90 99

3601 00 00 01

3601 00 00 99

3602 00 00 00

3603 00 10 00

3603 00 90 01

3603 00 90 99

3604 10 00 00

3604 90 00 01

3604 90 00 99

3605 00 00 00

3606 10 00 00

3606 90 10 00

3606 90 90 00

3804 00 10 00

3804 00 90 00

3808 10 10 00

3808 10 20 00

3808 10 30 00

3808 10 40 00

3808 10 90 00

3808 20 10 00

3808 20 15 00

3808 20 30 00

3808 20 40 00

3808 20 50 00

3808 20 60 00

3808 20 80 01

3808 20 80 99

3808 30 11 00

3808 30 13 00

3808 30 15 00

3808 30 17 00

3808 30 21 00

3808 30 23 00

3808 30 27 01

3808 30 27 99

3808 30 30 00

3808 30 90 00

3808 40 10 00

3808 40 20 00

3808 40 90 00

3808 90 10 00

3808 90 90 00

3822 00 00 04

3823 11 00 00

3823 12 00 00

3823 13 00 00

3823 19 10 00

3823 19 30 00

3823 19 90 00

3823 70 00 01

3823 70 00 02

3823 70 00 99

3916 10 00 00

3917 21 10 99

3917 21 91 00

3917 21 99 99

3917 22 10 99

3917 22 91 00

3917 22 99 99

3917 31 90 01

3918 10 10 01

3918 10 10 99

3918 10 90 01

3918 10 90 02

3918 10 90 99

3918 90 00 01

3918 90 00 02

3918 90 00 03

3918 90 00 04

3918 90 00 05

3918 90 00 06

3918 90 00 99

3926 10 00 00

3926 20 00 00

3926 30 00 00

3926 40 00 00

3926 90 10 00

3926 90 50 00

3926 90 91 00

3926 90 99 01

3926 90 99 99

4001 10 00 00

4001 21 00 00

4001 22 00 00

4001 29 10 00

4001 29 90 00

4001 30 00 01

4001 30 00 99

4008 11 00 00

4009 10 00 00

4009 20 00 00

4009 30 00 00

4009 40 00 00

4009 50 10 00

4009 50 30 00

4009 50 50 00

4009 50 70 00

4009 50 90 00

4010 11 00 00

4010 12 00 00

4010 13 00 00

4010 19 00 00

4010 21 00 00

4010 22 00 00

4010 23 00 00

4010 24 00 00

4010 29 00 00

4011 10 00 00

4011 20 10 02

4011 20 90 02

4011 30 10 00

4011 30 90 00

4011 40 10 00

4011 40 91 00

4011 40 99 00

4011 50 10 00

4011 50 90 00

4011 91 10 01

4011 91 10 02

4011 91 10 99

4011 91 30 01

4011 91 30 02

4011 91 30 99

4011 91 90 01

4011 91 90 02

4011 91 90 99

4011 99 10 01

4011 99 10 02

4011 99 10 99

4011 99 30 01

4011 99 30 02

4011 99 30 99

4011 99 90 01

4011 99 90 02

4011 99 90 99

4012 10 10 00

4012 10 30 00

4012 10 50 00

4012 10 80 00

4012 20 10 01

4012 20 10 02

4012 20 90 01

4012 20 90 02

4012 90 10 00

4012 90 90 00

4013 10 90 02

4013 20 00 00

4013 90 10 00

4013 90 90 01

4013 90 90 02

4013 90 90 99

4016 99 52 00

4016 99 58 00

4016 99 82 01

4016 99 88 01

4102 10 10 00

4102 10 90 00

4102 21 00 00

4102 29 00 00

4103 10 10 00

4103 10 90 00

4103 20 00 00

4103 90 00 01

4103 90 00 99

4109 00 00 01

4109 00 00 02

4109 00 00 03

4110 00 00 00

4202 11 10 00

4202 11 90 00

4202 12 11 00

4202 12 19 00

4202 12 50 00

4202 12 91 01

4202 12 91 99

4202 12 99 01

4202 12 99 99

4202 19 10 00

4202 19 90 01

4202 19 90 02

4202 19 90 03

4202 21 00 01

4202 21 00 99

4202 22 10 00

4202 22 90 01

4202 22 90 99

4202 29 00 00

4202 31 00 01

4202 31 00 99

4202 32 10 00

4202 32 90 01

4202 32 90 99

4202 39 00 01

4202 39 00 02

4202 39 00 03

4202 91 10 01

4202 91 10 99

4202 91 80 01

4202 91 80 99

4202 92 11 00

4202 92 15 00

4202 92 19 00

4202 92 91 01

4202 92 91 99

4202 92 98 01

4202 92 98 99

4202 99 00 01

4202 99 00 02

4202 99 00 03

4203 10 00 01

4203 10 00 02

4203 21 00 01

4203 21 00 02

4203 29 10 01

4203 29 10 02

4203 29 91 01

4203 29 91 02

4203 29 99 01

4203 29 99 02

4203 30 00 01

4203 30 00 02

4203 40 00 01

4203 40 00 02

4204 00 10 00

4204 00 90 00

4205 00 00 00

4302 20 00 01

4401 10 00 00

4401 22 00 00

4402 00 00 01

4403 91 00 99

4403 92 00 99

4407 26 31 00

4407 26 39 00

4407 26 50 00

4407 29 20 00

4407 29 31 00

4407 29 50 00

4407 91 10 01

4407 91 10 99

4407 91 31 00

4407 91 39 00

4407 91 50 00

4407 91 90 99

4407 92 10 01

4407 92 10 99

4407 92 30 00

4407 92 50 00

4407 92 90 99

4407 99 30 00

4407 99 50 00

4407 39 70 01

4408 39 81 01

4408 39 89 01

4408 90 11 01

4408 90 11 02

4408 90 21 00

4408 90 25 00

4408 90 35 01

4408 90 81 01

4408 90 89 01

4418 10 10 00

4418 10 50 00

4418 10 90 00

4418 20 10 00

4418 20 50 00

4418 20 80 00

4418 30 10 00

4418 30 91 00

4418 30 99 00

4418 40 00 00

4418 50 00 00

4418 90 10 01

4418 90 10 02

4418 90 10 99

4418 90 90 01

4418 90 90 02

4418 90 90 99

4419 00 10 00

4419 00 90 00

4601 10 10 01

4601 10 10 02

4601 10 10 03

4601 10 10 99

4601 10 90 01

4601 10 90 02

4601 10 90 03

4601 10 90 99

4601 20 10 00

4601 20 90 00

4601 91 10 00

4601 91 90 00

4601 99 10 00

4601 99 90 00

4602 10 10 00

4602 10 91 00

4602 10 99 00

4602 90 10 00

4602 90 90 00

4801 00 10 00

4802 20 00 01

4802 20 00 02

4802 30 00 00

4802 40 10 00

4802 40 90 00

4802 51 10 00

4802 51 90 01

4802 51 90 99

4802 52 20 01

4802 52 20 02

4802 52 20 99

4802 52 80 01

4802 52 80 02

4802 52 80 99

4802 53 20 01

4802 53 20 99

4802 53 80 01

4802 53 80 99

4802 60 11 00

4802 60 19 00

4802 60 91 00

4802 60 99 00

4803 00 10 00

4803 00 31 01

4803 00 31 02

4803 00 31 03

4803 00 31 04

4803 00 31 99

4803 00 39 00

4803 00 90 01

4803 00 90 02

4803 00 90 03

4803 00 90 04

4803 00 90 99

4804 11 11 00

4804 11 15 00

4804 11 19 00

4804 11 90 00

4804 19 11 00

4804 19 15 00

4804 19 19 00

4804 19 31 00

4804 19 35 00

4804 19 39 00

4804 19 90 00

4804 21 10 00

4804 21 90 00

4804 29 10 00

4804 29 90 00

4804 31 10 00

4804 31 51 00

4804 31 59 00

4804 31 90 00

4804 39 10 00

4804 39 51 00

4804 39 59 00

4804 39 90 00

4804 41 10 00

4804 41 91 00

4804 41 99 00

4804 42 10 00

4804 42 90 00

4804 49 10 00

4804 49 90 00

4804 51 10 00

4804 51 90 00

4804 52 10 00

4804 52 90 00

4804 59 10 00

4804 59 90 00

4805 21 00 00

4805 22 10 00

4805 22 90 01

4805 22 90 99

4805 29 10 00

4805 29 90 00

4805 30 10 00

4805 30 90 00

4805 40 00 01

4805 40 00 99

4805 50 00 00

4805 60 10 00

4805 60 40 00

4805 60 60 00

4805 60 90 02

4805 60 90 99

4805 70 11 00

4805 70 19 99

4805 70 90 02

4805 70 90 99

4805 80 11 00

4805 80 19 03

4805 80 19 99

4805 80 90 03

4805 80 90 99

4806 10 00 00

4806 30 00 00

4806 40 10 00

4806 40 90 00

4810 11 91 01

4810 11 91 02

4810 11 99 01

4810 11 99 02

4810 12 00 01

4811 31 00 01

4811 39 00 01

4814 20 00 99

4820 10 10 00

4820 10 30 01

4820 10 30 99

4820 10 50 00

4820 10 90 00

4820 20 00 00

4820 30 00 00

4820 40 10 00

4820 40 90 00

4820 50 00 00

4820 90 00 00

4907 00 30 00

4907 00 91 00

4907 00 99 00

5001 00 00 00

5007 10 00 00

5007 20 11 00

5007 20 19 00

5007 20 21 01

5007 20 21 99

5007 20 31 01

5007 20 31 99

5007 20 39 01

5007 20 39 99

5007 20 41 01

5007 20 41 99

5007 20 51 01

5007 20 51 99

5007 20 59 01

5007 20 59 99

5007 20 61 01

5007 20 61 99

5007 20 69 01

5007 20 69 99

5007 20 71 01

5007 20 71 99

5007 90 10 01

5007 90 10 99

5007 90 30 01

5007 90 30 99

5007 90 50 01

5007 90 50 99

5007 90 90 01

5007 90 90 99

5101 11 00 00

5101 19 00 00

5101 21 00 00

5101 29 00 00

5101 30 00 00

5102 10 10 00

5102 10 30 00

5102 10 50 00

5102 10 90 00

5102 20 00 00

5106 10 10 00

5106 10 90 00

5106 20 11 00

5106 20 19 00

5106 20 91 00

5106 20 99 00

5107 10 10 00

5107 10 90 00

5107 20 10 00

5107 20 30 00

5107 20 51 00

5107 20 59 00

5107 20 91 00

5107 20 99 00

5111 11 11 00

5111 11 19 00

5111 11 91 00

5111 11 99 00

5111 19 11 00

5111 19 19 00

5111 19 31 00

5111 19 39 00

5111 19 91 00

5111 19 99 00

5111 20 00 00

5111 30 10 00

5111 30 30 00

5111 30 90 00

5111 90 10 00

5111 90 91 00

5111 90 93 00

5111 90 99 00

5112 11 10 00

5112 11 90 00

5112 19 11 00

5112 19 19 00

5112 19 91 00

5112 19 99 00

5112 20 00 00

5112 30 10 00

5112 30 30 00

5112 30 90 00

5112 90 10 00

5112 90 91 00

5112 90 93 00

5112 90 99 00

5113 00 00 00

5205 11 00 00

5205 12 00 00

5205 13 00 00

5205 14 00 00

5205 15 10 00

5205 15 90 00

5205 21 00 00

5205 22 00 00

5205 23 00 00

5205 24 00 00

5205 26 00 00

5205 27 00 00

5205 28 00 00

5205 31 00 00

5205 32 00 00

5205 33 00 00

5205 34 00 00

5205 35 10 00

5205 35 90 00

5205 41 00 00

5205 42 00 00

5205 43 00 00

5205 44 00 00

5205 46 00 00

5205 47 00 00

5205 48 00 00

5208 11 10 99

5208 11 90 99

5208 12 11 00

5208 12 13 00

5208 12 15 00

5208 12 19 00

5208 12 91 00

5208 12 93 00

5208 12 95 00

5208 12 99 00

5208 13 00 99

5208 19 00 99

5208 21 10 99

5208 21 90 99

5208 22 11 00

5208 22 13 00

5208 22 15 00

5208 22 19 00

5208 22 91 00

5208 22 93 00

5208 22 95 00

5208 22 99 00

5208 23 00 99

5208 29 00 99

5208 31 00 99

5208 32 11 00

5208 32 13 00

5208 32 15 00

5208 32 19 00

5208 32 91 00

5208 32 93 00

5208 32 95 00

5208 32 99 00

5208 33 00 99

5208 39 00 99

5208 41 00 99

5208 42 00 00

5208 43 00 99

5208 49 00 99

5208 51 00 99

5208 52 10 00

5208 52 90 00

5208 53 00 99

5208 59 00 99

5209 11 00 00

5209 12 00 00

5209 19 00 00

5209 21 00 00

5209 22 00 00

5209 29 00 00

5209 31 00 00

5209 32 00 00

5209 39 00 00

5209 41 00 00

5209 42 00 00

5209 43 00 00

5209 49 10 00

5209 49 90 00

5209 51 00 00

5209 52 00 00

5209 59 00 00

5210 11 10 99

5210 11 90 99

5210 12 00 99

5210 19 00 99

5210 21 10 99

5210 21 90 99

5210 22 00 99

5210 29 00 99

5210 31 10 99

5210 31 90 99

5210 32 00 99

5210 39 00 99

5210 41 00 99

5210 42 00 99

5210 49 00 99

5210 51 00 99

5210 52 00 99

5210 59 00 99

5211 11 00 00

5211 12 00 00

5211 19 00 00

5211 21 00 00

5211 22 00 00

5211 29 00 00

5211 31 00 00

5211 32 00 00

5211 39 00 00

5211 41 00 00

5211 42 00 00

5211 43 00 00

5211 49 10 00

5211 49 90 00

5211 51 00 00

5211 52 00 00

5211 59 00 00

5212 11 10 99

5212 11 90 99

5212 12 10 99

5212 12 90 99

5212 13 10 99

5212 13 90 99

5212 14 10 99

5212 14 90 99

5212 15 10 99

5212 15 90 99

5212 21 10 00

5212 21 90 00

5212 22 10 00

5212 22 90 00

5212 23 10 00

5212 23 90 00

5212 24 10 00

5212 24 90 00

5212 25 10 00

5212 25 90 00

5306 10 90 00

5306 20 90 00

5309 11 11 00

5309 11 19 00

5309 11 90 00

5309 19 10 00

5309 19 90 00

5309 21 10 00

5309 21 90 00

5309 29 10 00

5309 29 90 00

5311 00 90 01

5401 10 11 00

5401 10 19 00

5402 10 90 01

5402 31 10 01

5402 31 30 01

5402 31 90 01

5402 32 00 01

5402 41 10 01

5402 41 30 01

5402 41 90 01

5402 51 10 01

5402 51 30 01

5402 51 90 01

5402 61 10 01

5402 61 30 01

5402 61 90 01

5404 10 10 00

5404 10 90 00

5404 90 11 00

5404 90 19 00

5404 90 90 00

5407 10 00 00

5407 20 11 00

5407 20 19 00

5407 20 90 00

5407 30 00 00

5407 41 00 00

5407 42 00 00

5407 43 00 00

5407 44 00 00

5407 51 00 00

5407 52 00 00

5407 53 00 00

5407 54 00 00

5407 61 10 00

5407 61 30 00

5407 61 50 00

5407 61 90 00

5407 69 10 00

5407 69 90 00

5407 71 00 00

5407 72 00 00

5407 73 00 00

5508 10 11 00

5508 10 19 00

5509 11 00 00

5509 12 00 00

5509 21 10 00

5509 21 90 00

5509 22 10 00

5509 22 90 00

5509 31 10 00

5509 31 90 00

5509 32 10 00

5509 32 90 00

5509 41 10 00

5509 41 90 00

5509 42 10 00

5509 42 90 00

5509 51 00 00

5509 52 10 00

5509 52 90 00

5509 53 00 00

5509 59 00 00

5509 61 10 00

5509 61 90 00

5509 62 00 00

5509 69 00 00

5509 91 10 00

5509 91 90 00

5509 92 00 00

5509 99 00 00

5602 10 11 00

5602 10 19 00

5602 10 31 00

5602 10 35 00

5602 10 39 00

5602 10 90 00

5602 21 00 00

5602 29 10 00

5602 29 90 00

5602 90 00 00

5603 11 10 00

5603 11 90 00

5603 12 10 00

5603 12 90 00

5603 13 10 00

5603 13 90 00

5603 14 10 00

5603 14 90 00

5603 91 10 00

5603 91 90 00

5603 92 10 00

5603 92 90 00

5603 93 10 00

5603 93 90 00

5603 94 10 00

5603 94 90 00

5701 10 10 01

5701 10 10 02

5701 10 91 01

5701 10 91 02

5701 10 93 01

5701 10 93 02

5701 10 99 01

5701 10 99 02

5701 90 10 01

5701 90 10 02

5701 90 90 01

5701 90 90 02

5702 10 00 00

5702 20 00 00

5702 31 10 00

5702 31 30 00

5702 31 90 00

5702 32 10 00

5702 32 90 00

5702 39 10 00

5702 39 90 00

5702 41 10 00

5702 45 90 00

5702 42 10 00

5702 42 90 00

5702 49 10 00

5702 49 90 00

5702 51 00 00

5702 52 00 00

5702 59 00 00

5702 91 00 00

5702 92 00 00

5702 99 00 00

5805 00 00 00

5806 10 00 01

5806 10 00 99

5806 20 00 01

5806 20 00 99

5806 31 10 01

5806 31 10 99

5806 31 90 01

5806 31 90 99

5806 32 10 01

5806 32 10 99

5806 32 90 01

5806 32 90 99

5806 39 00 01

5806 39 00 99

5806 40 00 01

5806 40 00 99

5810 10 10 00

5810 10 90 00

5810 91 10 00

5810 91 90 00

5810 92 10 00

5810 92 90 00

5810 99 10 00

5810 99 90 00

5811 00 00 01

5811 00 00 02

5811 00 00 03

5811 00 00 04

5811 00 00 05

5811 00 00 06

5811 00 00 07

5811 00 00 08

5811 00 00 99

5901 10 00 00

5901 90 00 00

5903 10 10 00

5903 10 90 00

5903 20 10 00

5903 20 90 00

5903 90 10 00

5903 90 91 00

5903 90 99 00

5907 00 90 01

5907 00 90 02

5907 00 90 99

6101 10 10 00

6101 10 90 00

6101 20 10 00

6101 20 90 00

6101 30 10 00

6101 30 90 00

6101 90 10 00

6101 90 90 00

6102 10 10 00

6102 10 90 00

6102 20 10 00

6102 20 90 00

6102 30 10 00

6102 30 90 00

6102 90 10 00

9102 90 90 00

6103 11 00 00

6103 12 00 00

6103 19 00 00

6103 21 00 00

6103 22 00 00

6103 23 00 00

6103 29 00 00

6103 31 00 00

6103 32 00 00

6103 33 00 00

6103 39 00 00

6103 41 10 00

6103 41 90 00

6103 42 10 00

6103 42 90 00

6103 43 10 00

6103 43 90 00

6103 49 10 00

6103 49 91 00

6103 49 99 00

6103 11 00 00

6103 12 00 00

6103 13 00 00

6103 19 00 00

6103 21 00 00

6103 22 00 00

6103 23 00 00

6103 29 00 00

6103 31 00 00

6103 32 00 00

6103 33 00 00

6103 41 90 00

6103 42 10 00

6103 42 90 00

6103 43 10 00

6103 43 90 00

6103 49 10 00

6103 49 91 00

6103 49 99 00

6104 11 00 00

6104 12 00 00

6104 13 00 00

6104 19 00 00

6104 21 00 00

6104 22 00 00

6104 23 00 00

6104 29 00 00

6104 31 00 00

6104 32 00 00

6104 33 00 00

6104 39 00 00

6104 41 00 00

6104 42 00 00

6104 43 00 00

6104 44 00 00

6104 49 00 00

6104 51 00 00

6104 52 00 00

6104 53 00 00

6104 59 00 00

6104 61 10 00

6104 61 90 00

6104 62 10 00

6104 62 90 00

6104 63 10 00

6104 63 90 00

6104 69 10 00

6104 69 91 00

6104 69 99 00

6105 10 00 00

6105 20 10 00

6105 20 90 00

6105 90 10 00

6105 90 90 00

6106 10 00 00

6106 20 00 00

6106 90 10 00

6106 90 30 00

6106 90 50 00

6106 90 90 00

6107 11 00 00

6107 12 00 00

6107 19 00 00

6107 21 00 00

6107 22 00 00

6107 29 00 00

6107 91 10 00

6107 91 90 00

6107 92 00 00

6107 99 00 00

6108 11 10 00

6108 11 90 00

6108 19 10 00

6108 19 90 00

6108 20 00 00

6108 22 00 00

6108 29 00 00

6108 31 10 00

6108 31 90 00

6108 32 11 00

6108 32 19 00

6108 32 90 00

6108 39 00 00

6108 91 10 00

6108 91 90 00

6108 92 00 00

6108 99 10 00

6108 99 90 00

6109 10 00 00

6109 90 10 00

6109 90 30 00

6109 90 90 00

6110 10 10 00

6110 10 31 00

6110 10 35 00

6110 10 38 00

6110 10 91 00

6110 10 95 00

6110 10 98 00

6110 20 10 00

6110 20 91 00

6110 20 99 00

6110 30 10 00

6110 30 91 00

6110 30 99 00

6110 90 10 00

6110 90 90 00

6111 10 10 00

6111 10 90 01

6111 10 90 99

6111 20 10 00

6111 20 90 01

6111 20 90 99

6111 30 10 00

6111 30 90 01

6111 30 90 99

6111 90 00 01

6111 90 00 02

6111 90 00 99

6112 11 00 00

6112 12 00 00

6112 19 00 00

6112 20 00 00

6112 31 10 01

6112 31 10 99

6112 31 90 01

6112 31 90 99

6112 39 10 01

6112 39 10 99

6112 39 90 01

6112 39 90 99

6112 41 10 01

6112 41 10 99

6112 41 90 01

6112 41 90 99

6112 49 10 01

6112 49 10 99

6112 49 90 01

6112 49 90 99

6113 00 10 01

6113 00 10 99

6113 00 90 01

6113 00 90 99

6114 10 00 00

6114 20 00 00

6114 30 00 00

6114 90 00 00

6115 11 00 01

6115 11 00 99

6115 12 00 01

6115 12 00 99

6115 19 10 01

6115 19 10 99

6115 19 90 01

6115 19 90 99

6115 20 11 00

6115 20 19 00

6115 20 90 00

6115 90 00 01

6115 90 00 99

6115 92 00 01

6115 92 00 99

6115 93 10 01

6115 93 10 99

6115 93 30 01

6115 93 30 99

6115 93 91 00

6115 93 99 01

6115 93 99 99

6115 99 00 01

6115 99 00 99

6116 10 20 00

6116 10 80 00

6116 91 00 00

6116 92 00 00

6116 93 00 00

6116 99 00 00

6117 10 00 00

6117 20 00 00

6117 80 10 01

6117 80 10 99

6117 80 90 01

6117 80 90 99

6117 90 00 01

6117 90 00 02

6117 90 00 03

6117 90 00 99

6201 11 00 01

6201 11 00 99

6201 12 10 01

6201 12 10 99

6201 12 90 01

6201 12 90 99

6201 13 10 00

6201 13 90 00

6201 19 00 00

6201 91 00 00

6201 92 00 00

6201 93 00 00

6201 99 00 00

6202 11 00 00

6202 12 10 00

6202 12 90 00

6202 13 10 00

6202 13 90 00

6202 19 00 00

6202 91 00 00

6202 92 00 00

6202 93 00 00

6202 99 00 00

6203 11 00 00

6203 12 00 00

6203 19 10 00

6203 19 30 00

6203 19 90 00

6203 21 00 00

6203 22 10 00

6203 22 80 00

6203 23 10 00

6203 23 80 00

6203 29 11 00

6203 29 18 00

6203 29 90 00

6203 31 00 00

6203 32 10 00

6203 32 90 00

6203 33 10 00

6203 33 90 00

6203 39 11 00

6203 39 19 00

6203 39 90 00

6203 41 10 00

6203 41 30 00

6203 41 90 00

6203 42 11 00

6203 42 31 00

6203 42 33 00

6203 42 35 00

6203 42 51 00

6203 42 59 00

6203 42 90 00

6203 43 11 00

6203 43 19 00

6203 43 31 00

6203 43 39 00

6203 43 90 00

6203 49 11 00

6203 49 19 00

6203 49 31 00

6203 49 39 00

6203 49 50 00

6203 49 90 00

6204 11 00 00

6204 12 00 00

6204 13 00 00

6204 19 10 00

6204 19 90 01

6204 19 90 99

6204 21 00 00

6204 22 10 00

6204 22 80 00

6204 23 10 00

6204 23 80 00

6204 29 11 00

6204 29 18 00

6204 29 90 01

6204 29 90 99

6204 31 00 00

6204 32 10 00

6204 32 90 00

6204 33 10 00

6204 33 90 00

6204 39 11 00

6204 39 19 00

6204 39 90 00

6204 41 00 00

6204 42 00 00

6204 43 00 00

6204 44 00 00

6204 49 10 01

6204 49 10 02

6204 49 90 00

6204 51 00 00

6204 52 00 00

6204 53 00 00

6204 59 10 00

6204 59 90 00

6204 61 10 00

6204 61 80 00

6204 61 90 00

6204 62 11 00

6204 62 31 00

6204 62 33 00

6204 62 39 00

6204 62 51 00

6204 62 59 00

6204 62 90 00

6204 63 11 00

6204 63 18 00

6204 63 31 00

6204 63 39 00

6204 63 90 00

6204 69 11 00

6204 69 18 00

6204 69 31 00

6204 69 39 00

6204 69 50 00

6204 69 90 00

6205 10 00 00

6205 20 00 00

6205 30 00 00

6205 90 10 00

6205 90 90 00

6206 10 00 00

6206 20 00 00

6206 30 00 00

6206 40 00 00

6206 90 10 00

6206 90 90 00

6207 11 00 00

6207 19 00 01

6207 19 00 99

6207 21 00 00

6207 22 00 00

6207 29 00 00

6207 91 10 00

6207 91 90 01

6207 91 90 99

6207 92 00 00

6207 99 00 01

6207 99 00 99

6208 11 00 00

6208 19 10 00

6208 19 90 01

6208 19 90 99

6208 21 00 00

6208 22 00 00

6208 29 00 01

6208 29 00 99

6208 91 11 01

6208 91 11 99

6208 91 19 01

6208 91 19 99

6208 91 90 00

6208 92 10 00

6208 92 90 00

6208 99 00 01

6208 99 00 99

6209 10 00 01

6209 10 00 99

6209 20 00 01

6209 20 00 99

6209 30 00 01

6209 30 00 99

6209 90 00 01

6209 90 00 99

6210 10 10 01

6210 10 10 02

6210 10 10 03

6210 10 91 01

6210 10 91 02

6210 10 91 03

6210 10 99 01

6210 10 99 02

6210 10 99 03

6210 20 00 00

6210 30 00 00

6210 40 00 00

6210 50 00 00

6211 11 00 00

6211 12 00 00

6211 20 00 00

6211 31 00 01

6211 31 00 99

6211 32 10 00

6211 32 31 00

6211 32 41 00

6211 32 42 00

6211 32 90 00

6211 33 10 00

6211 33 31 00

6211 33 41 00

6211 33 42 00

6211 33 90 00

6211 39 00 00

6211 41 00 00

6211 42 10 00

6211 42 31 00

6211 42 41 00

6211 42 42 00

6211 42 90 00

6211 43 10 00

6211 43 31 00

6211 43 41 00

6211 43 42 00

6211 43 90 00

6211 49 00 01

6211 49 00 99

6212 10 00 00

6212 20 00 00

6212 30 00 00

6212 90 00 00

6213 10 00 00

6213 20 00 00

6213 90 00 00

6214 10 00 00

6214 20 00 00

6214 30 00 00

6214 40 00 00

6214 90 10 00

6214 90 90 00

6215 10 00 00

6215 20 00 00

6215 90 00 00

6216 00 00 00

6217 10 00 00

6217 90 00 00

6302 10 10 00

6302 10 90 00

6302 21 00 00

6302 22 10 00

6302 22 90 00

6302 29 10 00

6302 29 90 00

6302 31 10 01

6302 31 10 99

6302 31 90 01

6302 31 90 99

6302 32 10 00

6302 32 90 00

6302 39 10 01

6302 39 10 99

6302 39 30 00

6302 39 90 01

6302 39 90 99

6302 40 00 00

6302 51 10 01

6302 51 10 99

6302 51 90 01

6302 51 90 99

6302 52 00 01

6302 52 00 99

6302 53 10 00

6302 53 90 00

6302 59 00 01

6302 59 00 99

6302 60 00 00

6302 91 10 01

6302 91 10 99

6302 91 90 01

6302 91 90 99

6302 92 00 01

6302 92 00 99

6302 93 10 00

6302 93 90 01

6302 93 90 99

6302 99 00 01

6302 99 00 99

6303 11 00 00

6303 12 00 00

6303 19 00 00

6303 91 00 00

6303 92 10 00

6303 92 90 00

6303 99 10 00

6303 99 90 00

6306 11 00 00

6306 12 00 00

6306 19 00 00

6306 21 00 00

6306 22 00 00

6306 29 00 00

6306 31 00 00

6306 39 00 00

6306 41 00 00

6306 49 00 01

6306 49 00 99

6306 91 00 00

6306 99 00 01

6306 99 00 99

6309 00 00 99

6310 10 10 01

6310 10 10 99

6310 10 30 01

6310 10 30 02

6310 10 30 99

6310 10 90 01

6310 10 90 02

6310 10 90 99

6310 90 00 01

6310 90 00 02

6310 90 00 99

6401 10 10 00

6401 10 90 00

6401 91 10 00

6401 91 90 00

6401 92 10 00

6401 92 90 00

6401 99 10 00

6401 99 90 00

6402 12 10 00

6402 12 90 00

6402 19 00 00

6402 20 00 00

6402 30 00 00

6402 91 00 01

6402 91 00 99

6402 99 10 01

6402 99 10 99

6402 99 31 00

6402 99 39 00

6402 99 50 00

6402 99 91 01

6402 99 91 99

6402 99 93 01

6402 99 93 99

6402 99 96 01

6402 99 96 99

6402 99 98 01

6402 99 98 99

6403 12 00 00

6403 19 00 00

6403 20 00 01

6403 20 00 99

6403 30 00 00

6403 40 00 00

6403 51 11 00

6403 51 15 00

6403 51 19 00

6403 51 91 00

6403 51 95 00

6403 51 99 00

6403 59 11 01

6403 59 11 99

6403 59 31 00

6403 59 35 00

6403 59 39 01

6403 59 39 99

6403 59 50 00

6403 59 91 00

6403 59 95 00

6403 59 99 01

6403 59 99 99

6403 91 11 00

6403 91 13 00

6403 91 16 00

6403 91 18 00

6403 91 91 00

6403 91 93 00

6403 91 96 00

6403 91 98 00

6403 99 11 01

6403 99 11 99

6403 99 31 00

6403 99 33 00

6403 99 36 00

6403 99 38 01

6403 99 38 99

6403 99 50 00

6403 99 91 00

6403 99 93 00

6403 99 96 00

6403 99 98 01

6403 99 98 99

6404 11 00 00

6404 19 10 00

6404 19 90 00

6404 20 10 00

6404 20 90 00

6405 10 10 00

6405 10 90 00

6405 20 10 00

6405 20 91 00

6405 20 99 00

6405 90 10 00

6405 90 90 01

6405 90 90 02

6405 90 90 99

6406 10 11 00

6406 10 19 00

6406 10 90 01

6406 10 90 99

6406 20 10 00

6406 20 90 00

6406 91 00 00

6406 99 10 00

6406 99 30 01

6406 99 30 02

6406 99 50 01

6406 99 50 02

6406 99 60 00

6406 99 80 01

6406 99 80 02

6406 99 80 99

6506 99 00 00

6908 10 10 99

6908 10 90 99

6908 90 11 99

6908 90 21 99

6908 90 29 99

6908 90 31 99

6908 90 51 99

6908 90 91 99

6908 90 93 99

6908 90 99 99

6911 10 00 00

6911 90 00 00

6912 00 10 00

6912 00 30 00

6912 00 50 00

6912 00 90 00

6914 10 00 00

6914 90 10 00

6914 90 90 00

7102 39 00 99

7102 91 00 99

7102 99 00 99

7107 00 00 00

7108 13 10 01

7108 13 10 99

7108 13 30 01

7108 13 30 99

7108 13 50 02

7108 13 90 00

7108 20 00 00

7109 00 00 00

7110 19 10 99

7110 19 30 99

7110 19 50 99

7110 19 90 99

7110 29 00 99

7110 39 00 99

7110 49 00 99

7113 11 00 01

7113 11 00 02

7113 11 00 99

7113 19 00 01

7113 19 00 02

7113 19 00 99

7113 20 00 00

7114 11 00 01

7114 11 00 02

7114 11 00 03

7114 11 00 04

7114 19 00 00

7114 20 00 00

7117 11 00 01

7117 11 00 99

7117 19 10 01

7117 19 10 99

7117 19 91 00

7117 19 99 00

7117 90 00 01

7117 90 00 02

7117 90 00 03

7117 90 00 99

7118 10 10 00

7118 10 90 00

7118 90 00 00

7202 21 10 00

7202 21 90 00

7202 29 00 00

7202 30 00 00

7202 60 00 00

7202 70 00 00

7202 80 00 00

7202 92 00 00

7202 93 00 00

7202 99 11 00

7202 99 19 00

7202 99 30 00

7202 99 80 00

7204 50 10 00

7204 50 90 00

7205 10 00 00

7205 21 00 00

7205 29 00 00

7206 10 00 01

7206 10 00 99

7206 90 00 01

7206 90 00 99

7207 20 11 00

7207 20 32 01

7207 20 51 00

7207 20 71 01

7207 20 90 01

7208 10 00 01

7208 10 00 99

7208 25 00 01

7208 25 00 99

7208 26 00 01

7208 26 00 99

7208 27 00 01

7208 27 00 99

7208 36 00 01

7208 36 00 99

7208 37 10 01

7208 37 10 99

7208 37 90 01

7208 37 90 99

7208 38 10 01

7208 38 10 99

7208 38 90 01

7208 38 90 99

7208 39 10 01

7208 39 10 99

7208 39 90 01

7208 39 90 99

7208 40 10 01

7208 40 10 02

7208 40 10 99

7208 40 90 01

7208 40 90 02

7208 40 90 99

7208 51 10 01

7208 51 10 02

7208 51 10 99

7208 51 30 01

7208 51 30 99

7208 51 50 01

7208 51 50 99

7208 51 91 01

7208 51 91 99

7208 51 99 01

7208 51 99 99

7208 52 10 01

7208 52 10 02

7208 52 10 99

7208 52 91 01

7208 52 91 99

7208 52 99 01

7208 52 99 99

7208 53 10 01

7208 53 10 02

7208 53 10 99

7208 53 90 01

7208 53 90 99

7208 54 10 01

7208 54 10 02

7208 54 10 99

7208 54 90 01

7208 54 90 02

7208 54 90 99

7208 90 10 01

7208 90 10 02

7208 90 10 99

7208 90 90 01

7208 90 90 02

7208 90 90 99

7209 15 00 01

7209 15 00 99

7209 16 10 01

7209 16 10 99

7209 16 90 01

7209 16 90 99

7209 17 10 01

7209 17 10 99

7209 17 90 01

7209 17 90 99

7209 18 10 01

7209 18 10 99

7209 18 91 01

7209 18 91 99

7209 18 99 01

7209 18 99 99

7209 25 00 01

7209 25 00 99

7209 26 10 01

7209 26 10 99

7209 26 90 01

7209 26 90 99

7209 27 10 01

7209 27 10 99

7209 27 90 01

7209 27 90 99

7209 28 10 01

7209 28 10 99

7209 28 90 01

7209 28 90 99

7209 90 10 01

7209 90 10 99

7209 90 90 01

7209 90 90 99

7210 11 10 01

7210 11 90 01

7210 12 11 01

7210 12 19 01

7210 12 90 01

7210 20 10 01

7210 20 10 99

7210 20 90 01

7210 20 90 99

7210 30 10 01

7210 30 10 02

7210 30 10 99

7210 30 90 01

7210 30 90 02

7210 30 90 99

7210 41 10 01

7210 41 10 02

7210 41 10 99

7210 41 90 01

7210 41 90 02

7210 41 90 99

7210 49 10 01

7210 49 10 02

7210 49 10 99

7210 49 90 01

7210 49 90 02

7210 49 90 99

7210 50 10 00

7210 50 90 00

7210 61 10 00

7210 61 90 00

7210 69 10 00

7210 69 90 00

7210 70 31 00

7210 70 39 00

7210 70 90 00

7210 90 10 00

7210 90 31 00

7210 90 33 00

7210 90 38 00

7210 90 90 00

7211 13 00 01

7211 13 00 02

7211 13 00 03

7211 13 00 99

7211 14 10 01

7211 14 10 02

7211 14 10 03

7211 14 10 99

7211 14 90 01

7211 14 90 02

7211 14 90 03

7211 14 90 99

7211 19 20 01

7211 19 20 02

7211 19 20 03

7211 19 20 99

7211 19 90 01

7211 19 90 02

7211 19 90 03

7211 19 90 99

7211 23 10 01

7211 23 10 02

7211 23 10 99

7211 23 51 01

7211 23 51 02

7211 23 51 99

7211 23 91 01

7211 23 91 02

7211 23 91 99

7211 23 99 01

7211 23 99 02

7211 23 99 99

7211 29 20 01

7211 29 20 02

7211 29 20 99

7211 29 50 01

7211 29 50 02

7211 29 50 99

7211 29 90 01

7211 29 90 02

7211 29 90 99

7211 90 11 01

7211 90 11 02

7211 90 11 99

7211 90 19 01

7211 90 19 02

7211 90 19 99

7211 90 90 01

7211 90 90 02

7211 90 90 99

7212 10 10 01

7212 10 10 99

7212 10 91 01

7212 10 91 99

7212 10 93 01

7212 10 93 99

7212 10 99 01

7212 10 99 99

7212 20 11 01

7212 20 11 02

7212 20 11 99

7212 20 19 01

7212 20 19 02

7212 20 19 99

7212 20 90 01

7212 20 90 02

7212 20 90 99

7212 30 11 01

7212 30 11 02

7212 30 11 99

7212 30 19 01

7212 30 19 02

7212 30 19 99

7212 30 90 01

7212 30 90 02

7212 30 90 99

7212 40 10 01

7212 40 10 02

7212 40 10 99

7212 40 91 01

7212 40 91 02

7212 40 91 99

7212 40 93 01

7212 40 93 02

7212 40 93 99

7212 40 95 01

7212 40 95 02

7212 40 95 99

7212 40 98 01

7212 40 98 02

7212 40 98 99

7212 50 10 01

7212 50 10 99

7212 50 31 01

7212 50 31 99

7212 50 51 01

7212 50 51 99

7212 50 58 01

7212 50 58 99

7212 50 75 01

7212 50 75 99

7212 50 91 01

7212 50 91 99

7212 50 93 01

7212 50 93 99

7212 50 97 01

7212 50 97 99

7212 50 99 01

7212 50 99 99

7212 60 11 01

7212 60 11 99

7212 60 19 01

7212 60 19 99

7212 60 91 01

7212 60 91 99

7212 60 93 01

7212 60 93 99

7212 60 99 01

7212 60 99 99

7213 10 00 01

7213 10 00 99

7213 20 00 00

7213 91 10 01

7213 91 10 99

7213 91 20 01

7213 91 20 99

7213 91 41 01

7213 91 41 99

7213 91 49 01

7213 91 49 99

7213 91 70 01

7213 91 70 99

7213 91 90 01

7213 91 90 99

7213 99 10 01

7213 99 10 99

7213 99 90 01

7213 99 90 99

7214 10 00 00

7214 20 00 99

7214 30 00 00

7214 91 10 00

7214 91 90 00

7214 99 10 00

7214 99 30 00

7214 99 39 00

7214 99 50 00

7214 99 61 00

7214 99 69 00

7214 99 80 00

7214 99 90 00

7215 10 00 01

7215 10 00 99

7215 50 11 00

7215 50 19 00

7215 50 30 00

7215 50 90 00

7215 90 10 00

7215 90 90 00

7216 10 00 00

7216 21 00 00

7216 22 00 00

7216 31 11 00

7216 31 19 00

7216 31 91 00

7216 31 99 00

7216 32 11 00

7216 32 19 00

7216 32 91 00

7216 32 99 00

7216 33 10 00

7216 33 90 00

7216 40 10 00

7216 40 90 00

7216 50 10 00

7216 50 91 00

7216 50 99 00

7216 61 10 01

7216 61 10 02

7216 61 90 01

7216 61 90 02

7216 69 00 01

7216 69 00 02

7216 91 10 01

7216 91 10 02

7216 91 30 01

7216 91 30 02

7216 91 50 01

7216 91 50 02

7216 91 90 01

7216 91 90 02

7216 99 10 01

7216 99 10 02

7216 99 90 01

7216 99 90 02

7217 10 10 01

7217 10 10 02

7217 10 31 01

7217 10 31 02

7217 10 39 01

7217 10 39 02

7217 10 50 01

7217 10 50 02

7217 10 90 01

7217 10 90 02

7217 20 10 01

7217 20 10 02

7217 20 30 01

7217 20 30 02

7217 20 50 01

7217 20 50 02

7217 20 90 01

7217 20 90 02

7217 30 11 01

7217 30 11 02

7217 30 19 01

7217 30 19 02

7217 30 31 01

7217 30 31 02

7217 30 39 01

7217 30 39 02

7217 30 50 01

7217 30 50 02

7217 30 90 01

7217 30 90 02

7217 90 10 01

7217 90 10 02

7217 90 30 01

7217 90 30 02

7217 90 50 01

7217 90 50 02

7217 90 90 01

7217 90 90 02

7218 10 00 00

7218 91 11 00

7218 91 19 00

7218 91 90 00

7218 99 11 00

7218 99 19 00

7218 99 20 00

7218 99 91 00

7218 99 99 00

7223 00 11 00

7223 00 19 00

7223 00 91 00

7223 00 99 00

7224 10 00 01

7224 10 00 99

7224 90 01 01

7224 90 01 99

7224 90 05 01

7224 90 05 99

7224 90 08 01

7224 90 08 99

7224 90 15 01

7224 90 15 99

7224 90 19 01

7224 90 19 99

7224 90 31 01

7224 90 31 99

7224 90 39 01

7224 90 39 99

7224 90 91 01

7224 90 91 99

7224 90 99 01

7224 90 99 99

7225 11 00 00

7225 19 10 00

7225 19 90 00

7225 20 20 00

7225 20 90 00

7225 30 00 01

7225 30 00 99

7225 40 20 01

7225 40 20 99

7225 40 50 01

7225 40 50 99

7225 40 80 01

7225 40 80 99

7225 50 00 01

7225 50 00 99

7225 91 10 01

7225 91 10 99

7225 91 90 01

7225 91 90 99

7225 92 10 01

7225 92 10 99

7225 92 90 01

7225 92 90 99

7225 99 10 01

7225 99 10 99

7225 99 90 01

7225 99 90 99

7226 11 10 00

7226 11 90 00

7226 19 10 00

7226 19 30 00

7226 19 90 00

7226 20 20 00

7226 20 80 00

7226 91 10 01

7226 91 10 99

7226 91 90 01

7226 91 90 99

7226 92 10 01

7226 92 10 99

7226 92 90 01

7226 92 90 99

7226 93 20 01

7226 93 20 99

7226 93 80 01

7226 93 80 99

7226 94 20 01

7226 94 20 99

7226 94 80 01

7226 94 80 99

7226 99 20 01

7226 99 20 99

7226 99 80 01

7226 99 80 99

7227 10 00 00

7227 20 00 00

7227 90 10 01

7227 90 10 99

7227 90 50 01

7227 90 50 99

7227 90 95 01

7227 90 95 99

7228 10 10 00

7228 10 30 00

7228 10 50 00

7228 10 90 00

7228 20 11 00

7228 20 19 00

7228 20 30 00

7228 20 60 00

7228 30 20 01

7228 30 20 99

7228 30 41 01

7228 30 41 99

7228 30 49 01

7228 30 49 99

7228 30 61 01

7228 30 61 99

7228 30 69 01

7228 30 69 99

7228 30 70 01

7228 30 70 99

7228 30 89 01

7228 30 89 99

7228 40 10 01

7228 40 10 99

7228 40 90 01

7228 40 90 99

7228 50 20 01

7228 50 20 99

7228 50 40 01

7228 50 40 99

7228 50 61 01

7228 50 61 99

7228 50 69 01

7228 50 69 99

7228 50 70 01

7228 50 70 99

7228 50 89 01

7228 50 89 99

7228 60 10 01

7228 60 10 99

7228 60 81 01

7228 60 81 99

7228 60 89 01

7228 60 89 99

7228 70 10 00

7228 70 31 00

7228 70 91 00

7228 70 99 00

7228 80 10 00

7228 80 90 00

7229 10 00 00

7229 20 00 00

7229 90 50 01

7229 90 50 99

7229 90 90 01

7229 90 90 99

7301 10 00 00

7301 20 00 00

7302 10 10 00

7302 10 31 01

7302 10 31 99

7302 10 39 00

7302 10 59 00

7302 10 90 01

7302 10 90 99

7302 20 00 00

7302 30 00 00

7302 40 10 00

7302 40 90 00

7302 90 10 00

7302 90 30 00

7302 90 90 00

7303 00 10 00

7303 00 90 00

7304 21 00 00

7304 31 10 01

7304 31 91 01

7304 31 99 01

7304 39 10 01

7304 39 20 01

7304 39 30 01

7304 39 51 01

7304 39 59 01

7304 39 91 01

7304 39 93 01

7304 39 99 01

7304 41 10 01

7304 41 90 01

7304 49 10 01

7304 49 30 01

7304 49 91 01

7304 49 99 01

7304 51 11 01

7304 51 19 01

7304 51 30 01

7304 51 91 01

7304 51 99 01

7304 59 10 01

7304 59 31 01

7304 59 39 01

7304 59 50 01

7304 59 91 01

7304 59 93 01

7304 59 99 01

7304 90 10 01

7304 90 90 01

7305 11 00 00

7305 12 00 00

7305 19 00 01

7305 19 00 02

7305 19 00 99

7305 20 10 00

7305 20 90 00

7305 31 00 01

7305 31 00 02

7305 31 00 99

7305 39 00 01

7305 39 00 02

7305 39 00 99

7305 90 00 01

7305 90 00 02

7305 90 00 99

7306 10 11 00

7306 10 19 00

7306 10 90 00

7306 20 00 00

7306 30 10 01

7306 30 10 02

7306 30 10 03

7306 30 21 00

7306 30 29 00

7306 30 51 01

7306 30 59 01

7306 30 71 01

7306 30 71 02

7306 30 78 01

7306 30 78 02

7306 30 90 01

7306 30 90 02

7306 40 10 01

7306 40 10 02

7306 40 10 03

7306 40 91 01

7306 40 91 02

7306 40 91 03

7306 40 99 01

7306 40 99 02

7306 40 99 03

7306 50 10 01

7306 50 10 02

7306 50 10 03

7306 50 91 00

7306 50 99 01

7306 50 99 02

7306 60 10 01

7306 60 31 01

7306 60 39 01

7306 60 90 01

7306 90 00 01

7307 11 10 00

7307 11 90 00

7307 19 10 00

7307 19 90 00

7307 21 00 00

7307 22 10 00

7307 22 90 00

7307 23 10 00

7307 23 90 00

7307 29 10 00

7307 29 30 00

7307 29 90 00

7307 91 00 00

7307 92 10 00

7307 92 90 00

7307 93 11 00

7307 93 19 00

7307 93 91 00

7307 93 99 00

7307 99 10 00

7307 99 30 00

7307 99 90 00

7308 10 00 00

7308 20 00 00

7308 30 00 00

7308 40 10 00

7308 40 90 00

7308 90 10 00

7308 90 51 00

7308 90 59 00

7308 90 99 00

7309 00 10 01

7309 00 10 99

7309 00 30 01

7309 00 30 99

7309 00 51 00

7309 00 59 01

7309 00 59 99

7309 00 90 01

7309 00 90 99

7310 10 00 01

7310 10 00 99

7310 21 10 00

7310 21 91 01

7310 21 91 99

7310 21 99 01

7310 21 99 99

7310 29 10 01

7310 29 10 99

7310 29 90 01

7310 29 90 99

7311 00 10 01

7311 00 10 99

7311 00 91 01

7311 00 91 99

7311 00 99 01

7311 00 99 99

7312 10 10 00

7312 10 30 00

7312 10 51 00

7312 10 59 00

7312 10 71 00

7312 10 75 00

7312 10 79 00

7312 10 82 00

7312 10 84 00

7312 10 86 00

7312 10 88 00

7312 10 99 00

7312 90 10 00

7312 90 90 00

7313 00 00 00

7314 12 00 00

7314 13 00 00

7314 14 00 00

7314 19 00 00

7314 20 10 00

7314 20 90 00

7314 31 00 00

7314 39 00 00

7314 41 10 00

7314 41 90 00

7314 42 10 00

7314 42 90 00

7314 49 00 00

7314 50 00 00

7315 11 10 00

7315 11 90 00

7315 12 00 00

7315 19 00 00

7315 20 00 00

7315 81 00 00

7315 82 10 00

7315 82 90 00

7315 89 00 00

7315 90 00 00

7316 00 00 00

7317 00 10 00

7317 00 20 00

7317 00 40 00

7317 00 61 00

7317 00 69 00

7317 00 90 01

7317 00 90 99

7318 11 00 00

7318 12 10 00

7318 12 90 00

7318 13 00 00

7318 14 10 00

7318 14 91 00

7318 14 99 00

7318 15 10 00

7318 15 20 00

7318 15 30 00

7318 15 41 00

7318 15 49 00

7318 15 51 00

7318 15 59 00

7318 15 61 00

7318 15 69 00

7318 15 70 00

7318 15 81 00

7318 15 89 00

7318 15 90 00

7318 16 10 00

7318 16 30 00

7318 16 50 00

7318 16 91 00

7318 16 99 00

7318 19 00 00

7318 21 00 00

7318 22 00 00

7318 23 00 00

7318 24 00 00

7318 29 00 00

7319 10 00 00

7319 20 00 00

7319 30 00 00

7319 90 00 00

7320 10 11 00

7320 10 19 00

7320 10 90 00

7320 20 20 00

7320 20 81 00

7320 20 85 00

7320 20 89 00

7320 90 10 00

7320 90 30 00

7320 90 90 00

7321 11 10 00

7321 11 90 00

7321 12 00 00

7321 13 00 00

7321 81 10 00

7321 81 90 00

7321 82 10 00

7321 82 90 00

7321 83 00 00

7321 90 00 00

7322 11 00 00

7322 19 00 00

7322 90 10 00

7322 90 90 00

7323 10 00 00

7323 91 00 00

7323 92 00 00

7323 93 10 00

7323 93 90 00

7323 94 10 00

7323 94 90 00

7323 99 10 00

7323 99 91 00

7323 99 99 00

7324 10 10 00

7324 10 90 00

7324 21 00 00

7324 29 00 00

7324 90 10 01

7324 90 10 99

7324 90 90 01

7324 90 90 99

7325 10 20 00

7325 10 50 00

7325 10 91 00

7325 10 99 00

7325 91 00 01

7325 91 00 99

7325 99 10 01

7325 99 10 99

7325 99 91 00

7325 99 99 01

7325 99 99 99

7326 11 00 00

7326 19 10 00

7326 19 90 00

7326 20 10 00

7326 20 30 00

7326 20 50 00

7326 20 90 00

7326 90 10 00

7326 90 30 00

7326 90 40 00

7326 90 50 00

7326 90 60 00

7326 90 70 00

7326 90 80 00

7326 90 91 00

7326 90 93 00

7326 90 95 00

7326 90 97 00

7614 10 00 00

7614 90 00 00

7616 10 00 00

7616 91 00 00

7616 99 10 00

7616 99 90 00

8202 10 00 00

8306 30 00 00

8407 10 10 00

8407 10 90 00

8409 91 00 00

8409 99 00 99

8413 30 99 00

8413 40 00 99

8413 50 10 00

8413 50 30 00

8413 50 50 00

8413 50 71 00

8413 50 79 00

8413 50 90 00

8413 60 10 00

8413 60 30 00

8413 60 41 00

8413 60 49 00

8413 60 51 00

8413 60 59 00

8413 60 60 00

8413 60 90 00

8413 70 10 99

8413 70 21 99

8413 70 29 99

8413 70 30 99

8413 70 40 99

8413 70 50 99

8413 70 61 99

8413 70 69 99

8413 70 70 99

8413 70 80 99

8413 70 91 99

8413 81 90 99

8413 82 00 00

8413 91 10 99

8413 91 90 99

8413 92 00 00

8414 20 10 00

8414 20 91 00

8414 20 99 00

8414 30 10 00

8414 30 30 00

8414 30 91 00

8414 30 99 00

8414 40 10 00

8414 40 90 00

8414 80 10 99

8414 80 21 99

8414 80 29 99

8414 80 31 99

8414 80 39 99

8414 80 41 99

8414 80 49 99

8414 80 60 99

8414 80 71 99

8414 80 79 99

8414 80 90 99

8414 90 10 99

8414 90 90 99

8418 21 10 00

8418 21 51 00

8418 21 59 00

8418 21 91 00

8418 21 99 00

8418 22 00 00

8418 29 00 00

8418 30 10 00

8418 30 91 00

8418 30 99 00

8418 40 10 00

8418 40 91 00

8418 40 99 00

8418 91 00 01

8422 11 00 00

8422 19 00 00

8422 20 00 00

8422 40 00 00

8422 90 90 99

8426 20 00 01

8426 41 00 01

8426 49 00 01

8428 31 00 01

8428 32 00 01

8428 33 10 01

8428 33 90 01

8428 90 10 01

8428 90 30 01

8428 90 50 01

8428 90 71 01

8428 90 79 01

8428 90 91 01

8428 90 99 01

8429 11 00 00

8429 19 00 00

8429 40 90 00

8429 51 10 02

8429 51 91 02

8429 51 99 02

8429 52 10 02

8429 52 90 02

8429 59 00 02

8433 11 10 00

8433 11 51 00

8433 11 59 00

8433 11 90 00

8433 19 10 00

8433 19 51 00

8433 19 59 00

8433 19 70 00

8433 19 90 00

8433 20 10 00

8433 20 51 00

8433 20 59 00

8433 20 90 00

8433 30 10 00

8433 30 90 00

8433 40 10 00

8433 40 90 00

8433 52 00 00

8433 53 10 00

8433 53 30 00

8433 53 90 00

8433 59 11 00

8433 59 19 00

8433 59 30 00

8433 59 80 00

8433 60 10 00

8433 60 90 00

8433 90 00 00

8435 10 10 00

8435 10 90 00

8435 90 00 00

8442 50 21 01

8442 50 23 01

8442 50 29 01

8442 50 80 01

8443 11 00 01

8443 12 00 01

8443 19 10 01

8443 19 31 01

8443 19 35 01

8443 19 39 01

8443 19 90 01

8443 21 00 01

8443 29 00 01

8443 30 00 01

8443 59 20 00

8443 59 80 01

8443 90 10 01

8443 90 90 01

8458 11 41 99

8458 11 49 99

8458 11 80 99

8458 19 20 99

8458 19 40 99

8458 19 80 99

8458 91 80 99

8458 99 00 99

8470 50 00 00

8481 20 10 00

8481 20 90 00

8481 30 10 00

8481 30 91 00

8481 30 99 00

8481 40 10 00

8481 40 90 00

8481 80 11 00

8481 80 19 00

8481 80 31 00

8481 80 39 00

8481 80 51 00

8481 80 59 00

8481 80 61 00

8481 80 63 00

8481 80 69 00

8481 80 71 00

8481 80 73 00

8481 80 79 00

8481 80 81 00

8481 80 85 00

8481 80 87 00

8481 80 99 00

8481 90 00 00

8482 10 10 99

8482 10 90 99

8482 20 00 99

8482 30 00 99

8482 50 00 99

8482 80 00 00

8483 20 10 00

8483 20 90 00

8483 30 10 00

8483 30 31 00

8483 30 51 00

8483 30 59 00

8483 30 90 00

8483 40 10 00

8483 40 91 00

8483 40 93 00

8483 40 98 00

8483 50 10 00

8483 50 91 00

8483 50 99 00

8483 60 10 00

8483 60 91 00

8483 60 99 00

8483 90 10 00

8483 90 30 00

8483 90 92 00

8483 90 98 00

8508 10 10 00

8508 10 91 00

8508 10 99 00

8508 20 10 00

8508 20 30 00

8508 20 90 00

8508 80 10 00

8508 80 30 00

8508 80 51 00

8508 80 53 00

8508 80 59 00

8508 80 70 00

8508 80 80 00

8508 80 90 00

8509 10 10 00

8509 10 90 00

8509 20 00 00

8509 30 00 00

8509 40 00 00

8509 80 00 00

8510 30 00 00

8511 10 10 00

8511 10 90 00

8511 20 10 00

8511 20 90 00

8511 30 10 00

8511 30 90 00

8511 40 10 00

8511 40 90 00

8511 50 10 01

8511 50 10 99

8511 50 90 01

8511 50 90 99

8511 80 10 00

8511 80 90 00

8511 90 00 01

8511 90 00 99

8517 11 00 00

8517 19 10 01

8517 19 10 02

8517 19 10 99

8517 19 90 00

8517 21 00 00

8517 22 00 00

8517 30 00 00

8517 50 10 00

8517 50 90 00

8517 80 10 00

8517 80 90 00

8517 90 11 00

8517 90 19 00

8517 90 82 00

8517 90 88 00

8521 10 10 00

8521 10 30 01

8521 10 30 99

8521 10 80 01

8521 10 80 99

8521 90 00 00

8524 10 00 00

8524 40 10 00

8524 40 91 00

8524 40 99 00

8524 51 00 00

8524 52 00 00

8525 10 10 01

8525 10 10 99

8525 10 90 01

8525 10 90 99

8525 20 10 00

8525 20 91 00

8525 20 99 00

8525 30 10 00

8525 30 90 00

8525 40 10 00

8525 40 91 00

8525 40 99 00

8526 10 10 00

8526 10 90 00

8526 91 11 00

8526 91 19 00

8526 91 90 00

8526 92 10 00

8526 92 90 99

8527 12 10 00

8527 12 90 00

8527 13 10 00

8527 13 91 00

8527 13 99 00

8527 19 00 00

8527 13 10 00

8527 13 91 00

8527 13 99 00

8527 19 00 00

8528 12 14 01

8528 12 14 99

8528 12 16 01

8528 12 16 99

8528 12 18 01

8528 12 18 99

8528 12 22 00

8528 12 28 00

8528 12 52 01

8528 12 52 99

8528 12 54 01

8528 12 54 99

8528 12 56 01

8528 12 56 99

8528 12 58 01

8528 12 58 99

8528 12 62 01

8528 12 62 99

8528 12 66 01

8528 12 66 99

8528 12 72 01

8528 12 72 99

8528 12 76 01

8528 12 76 99

8528 12 81 01

8528 12 81 99

8528 12 89 01

8528 12 89 99

8528 12 91 00

8528 12 98 01

8528 12 98 99

8528 13 00 01

8528 13 00 99

8528 21 14 01

8528 21 16 01

8528 21 18 01

8528 21 90 01

8528 22 00 01

8528 30 10 01

8528 30 90 01

8529 10 10 00

8529 10 20 00

8529 10 31 00

8529 10 39 00

8529 10 40 00

8529 10 50 00

8529 10 70 00

8529 10 90 00

8529 90 10 00

8529 90 51 00

8529 90 59 00

8529 90 70 00

8529 90 81 00

8529 90 89 00

8534 00 11 00

8534 00 19 00

8534 00 90 00

8535 10 00 00

8536 10 10 00

8536 10 50 00

8536 10 90 00

8536 20 10 00

8536 20 90 00

8536 30 10 00

8536 30 30 00

8536 30 90 00

8536 41 10 00

8536 41 90 00

8536 49 00 00

8536 50 11 00

8536 50 15 00

8536 50 19 01

8536 50 19 99

8536 50 90 01

8536 50 90 99

8536 61 10 00

8536 61 90 00

8536 69 10 00

8536 69 30 00

8536 69 90 00

8536 90 01 00

8536 90 10 00

8536 90 20 00

8536 90 85 00

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 99 01

8537 10 99 99

8537 20 91 01

8537 20 91 99

8537 20 99 01

8537 20 99 99

8542 14 91 00

8542 19 05 01

8542 19 98 00

8542 30 10 00

8544 11 10 00

8544 11 90 99

8544 19 10 00

8544 19 90 99

8544 20 00 00

8544 30 10 00

8544 30 90 00

8544 41 10 00

8544 41 90 00

8544 49 20 00

8544 49 80 00

8544 51 00 00

8544 59 10 00

8544 59 20 00

8544 59 80 00

8544 60 10 00

8544 60 90 00

8544 70 00 01

8544 70 00 02

8545 11 00 00

8545 19 10 00

8545 19 90 00

8545 90 90 01

8601 10 00 00

8601 20 00 00

8602 10 00 00

8602 90 00 00

8604 00 00 99

8605 00 00 00

8702 10 11 01

8702 10 11 99

8702 10 19 01

8702 10 19 99

8702 10 91 01

8702 10 91 99

8702 10 99 01

8702 10 99 99

8702 90 11 00

8702 90 19 00

8702 90 31 00

8702 90 39 00

8702 90 90 00

8703 10 10 00

8703 10 90 00

8703 21 10 01

8703 21 10 02

8703 21 10 99

8703 21 90 01

8703 21 90 02

8703 21 90 03

8703 21 90 04

8703 21 90 99

8703 22 11 01

8703 22 11 02

8703 22 11 99

8703 22 19 01

8703 22 19 02

8703 22 19 99

8703 22 90 01

8703 22 90 02

8703 22 90 03

8703 22 90 04

8703 22 90 99

8703 23 11 01

8703 23 11 02

8703 23 11 03

8703 23 11 04

8703 23 11 05

8703 23 11 06

8703 23 11 06

8703 23 11 99

8703 23 19 01

8703 23 19 02

8703 23 19 03

8703 23 19 04

8703 23 19 05

8703 23 19 06

8703 23 19 99

8703 23 90 01

8703 23 90 02

8703 23 90 03

8703 23 90 04

8703 23 90 05

8703 23 90 06

8703 23 90 07

8703 23 90 08

8703 23 90 09

8703 23 90 10

8703 23 90 11

8703 23 90 12

8703 23 90 99

8703 24 10 01

8703 24 10 02

8703 24 10 99

8703 24 90 01

8703 24 90 02

8703 24 90 03

8703 24 90 04

8703 24 90 99

8703 31 10 01

8703 31 10 02

8703 31 10 99

8703 31 90 01

8703 31 90 02

8703 31 90 03

8703 31 90 04

8703 31 90 99

8703 32 11 01

8703 32 11 02

8703 32 11 03

8703 32 11 04

8703 32 11 99

8703 32 19 01

8703 32 19 02

8703 32 19 03

8703 32 19 04

8703 32 19 99

8703 32 90 01

8703 32 90 02

8703 32 90 03

8703 32 90 04

8703 32 90 05

8703 32 90 06

8703 32 90 07

8703 32 90 08

8703 32 90 99

8703 33 11 01

8703 33 11 02

8703 33 11 99

8703 33 19 01

8703 33 19 02

8703 33 19 99

8703 33 90 01

8703 33 90 02

8703 33 90 03

8703 33 90 04

8703 33 90 99

8703 90 10 00

8703 90 90 00

8704 10 11 01

8704 10 11 99

8704 10 19 01

8704 10 19 99

8704 10 90 01

8704 10 90 99

8704 21 10 02

8704 21 10 03

8704 21 31 02

8704 21 39 00

8704 21 91 02

8704 21 99 00

8704 22 10 01

8704 22 10 99

8704 22 91 01

8704 22 91 99

8704 22 99 01

8704 22 99 99

8704 23 10 01

8704 23 10 99

8704 23 91 01

8704 23 91 99

8704 23 99 01

8704 23 99 99

8704 31 10 99

8704 31 31 00

8704 31 39 00

8704 31 91 99

8704 31 99 00

8704 32 10 01

8704 32 10 99

8704 32 91 01

8704 32 91 02

8704 32 91 99

8704 32 99 01

8704 32 99 02

8704 32 99 99

8704 90 00 01

8704 90 00 02

8704 90 00 99

8705 90 10 00

8705 90 90 03

8706 00 11 00

8706 00 19 00

8706 00 91 00

8706 00 99 00

8707 10 10 00

8707 10 90 00

8707 90 10 00

8707 90 90 00

8708 10 10 99

8708 10 90 99

8708 21 10 00

8708 21 90 00

8708 29 10 99

8708 29 90 99

8708 31 10 00

8708 31 91 00

8708 31 99 00

8708 39 10 99

8708 39 90 99

8708 40 10 99

8708 40 90 99

8708 50 10 99

8708 50 90 99

8708 60 10 99

8708 60 91 99

8708 60 99 99

8708 70 10 99

8708 70 50 99

8708 70 91 99

8708 70 99 99

8708 80 10 99

8708 80 90 99

8708 91 10 99

8708 91 90 99

8708 92 10 99

8708 92 90 99

8708 93 10 99

8708 93 90 99

8708 94 10 99

8708 94 90 99

8708 99 10 99

8708 99 30 99

8708 99 50 99

8708 99 92 99

8708 99 98 99

8801 10 10 00

8801 10 90 00

8801 90 10 00

8801 90 91 00

8801 90 99 00

8802 20 10 00

8802 20 90 00

8802 30 10 00

8802 30 90 00

8802 40 10 00

8802 40 90 00

8802 60 00 01

8802 60 00 02

8802 60 00 99

8803 90 10 01

8803 90 10 02

8803 90 10 03

8803 90 10 99

8803 90 91 01

8803 90 91 02

8803 90 91 03

8803 90 91 99

8803 90 99 01

8803 90 99 02

8803 90 99 03

8803 90 99 99

8901 10 10 00

8901 10 90 00

8901 20 10 00

8901 20 90 00

8901 30 10 00

8901 30 90 00

8901 90 10 00

8901 90 91 00

8901 90 99 00

8903 10 11 00

8903 10 19 00

8903 10 90 00

8903 91 10 00

8903 91 91 00

8903 91 93 00

8903 91 99 00

8903 92 10 00

8903 92 91 00

8903 92 99 00

8903 99 10 00

8903 99 91 00

8903 99 99 00

8904 00 10 00

8904 00 91 00

8904 00 99 00

8905 10 10 00

8905 10 90 00

8905 20 00 00

8905 90 10 00

8905 90 90 00

8906 00 10 00

8906 00 91 00

8906 00 93 00

8906 00 99 00

8907 10 00 00

8907 90 00 00

9004 90 10 00

9004 90 90 00

9007 11 00 01

9007 11 00 99

9007 19 00 01

9007 19 00 99

9007 20 00 00

9007 91 00 01

9007 91 00 99

9007 92 00 00

9018 19 00 01

9018 41 00 00

9018 49 10 00

9018 49 90 99

9018 50 10 00

9018 50 90 00

9018 90 10 00

9018 90 20 00

9018 90 30 00

9018 90 41 00

9018 90 49 00

9018 90 50 00

9018 90 60 00

9018 90 70 00

9018 90 85 01

9018 90 85 99

9026 10 10 02

9026 10 91 01

9026 10 99 01

9027 10 90 00

9027 90 90 99

9302 00 10 00

9302 00 90 00

9303 10 00 00

9303 20 30 00

9303 20 80 00

9303 30 00 00

9303 90 00 00

9304 00 00 00

9305 10 00 00

9305 21 00 00

9305 29 10 00

9305 29 30 00

9305 29 80 00

9305 90 10 01

9305 90 10 02

9305 90 10 99

9305 90 90 01

9305 90 90 02

9305 90 90 99

9306 10 00 00

9306 21 00 00

9306 29 40 00

9306 29 70 00

9306 30 10 00

9306 30 30 00

9306 30 91 00

9306 30 93 00

9306 30 98 00

9306 90 10 00

9306 90 90 00

9307 00 00 00

9401 10 10 00

9401 10 90 00

9401 20 00 00

9401 30 10 00

9401 30 90 00

9401 40 00 00

9401 50 00 00

9401 61 00 00

9401 69 00 00

9401 71 00 00

9401 79 00 00

9401 80 00 01

9401 90 10 00

9401 90 30 00

9401 90 80 00

9402 10 00 00

9402 90 00 00

9403 10 10 00

9403 10 51 00

9403 10 59 00

9403 10 91 00

9403 10 93 00

9403 10 99 00

9403 20 10 01

9403 20 10 99

9403 20 91 00

9403 20 99 01

9403 20 99 99

9403 30 11 00

9403 30 19 00

9403 30 91 00

9403 30 99 00

9403 40 10 00

9403 40 90 00

9403 50 00 00

9403 60 10 00

9403 60 30 00

9403 60 90 01

9403 60 90 99

9403 70 10 00

9403 70 90 00

9403 80 00 01

9403 80 00 99

9403 90 10 00

9403 90 30 00

9403 90 90 00

9405 10 10 01

9405 10 10 99

9405 10 21 01

9405 10 21 99

9405 10 29 00

9405 10 30 00

9405 10 50 00

9405 10 91 01

9405 10 91 99

9405 10 99 01

9405 10 99 99

9405 20 11 00

9405 20 19 00

9405 20 30 00

9405 20 50 00

9405 20 91 01

9405 20 91 99

9405 20 99 01

9405 20 99 99

9405 40 10 00

9405 40 31 00

9405 40 35 00

9405 40 39 00

9405 40 91 01

9405 40 91 99

9405 40 95 01

9405 40 95 99

9405 40 99 01

9405 40 99 99

9405 50 00 01

9405 50 00 99

9406 00 10 00

9406 00 31 00

9406 00 39 00

9406 00 90 00

9502 10 10 00

9502 10 90 00

9502 91 00 00

9502 99 00 00

9601 10 00 01

9601 10 00 02

9601 90 10 00

9601 90 90 01

9601 90 90 02

9601 90 90 03

9601 90 90 99

9602 00 00 01

9602 00 00 02

9602 00 00 99

9603 10 00 00

9603 30 10 00

9603 30 90 00

9603 40 10 00

9603 40 90 00

9603 50 00 00

9603 90 10 00

9603 90 91 00

9603 90 99 01

9603 90 99 99

9608 10 10 00

9608 10 30 00

9608 10 91 00

9608 10 99 00

9608 20 00 00

9608 30 00 00

9608 39 10 00

9608 39 90 00

9608 40 00 00

9608 50 00 00

9608 60 10 00

9608 60 90 00

9609 10 10 00

9609 10 90 00

9609 20 00 00

9609 90 10 00

III. számú Melléklet

A 4. Cikk 5. bekezdésében hivatkozott termékek jegyzéke

1. Azokat az importvámokat, amelyeket Törökországban a Magyarországról származó, alább felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

A megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 60%-ára,

– 1998. január 1-jén az alapvám 45%-ára,

– 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

– 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

– 2001. január 1-jén nullára.

2815 12 00 00

2917 35 00 00

3925 20 00 00

4202 11 10 00

4202 11 90 00

4202 12 11 00

4202 12 19 00

4202 12 50 00

4202 12 91 10

4202 12 91 90

4202 12 99 10

4202 12 99 90

4202 19 10 00

4202 19 90 10

4202 19 90 30

4202 19 90 50

4202 19 90 90

4202 21 00 00

4202 22 10 00

4202 22 90 10

4202 22 90 90

4202 29 00 00

4202 31 00 00

4202 32 10 00

4202 32 90 10

4202 32 90 90

4202 39 00 10

4202 39 00 20

4202 39 00 30

4202 39 00 40

4202 39 00 50

4202 39 00 60

4202 39 00 90

4202 91 10 00

4202 91 80 00

4202 92 11 00

4202 92 15 00

4202 92 19 00

4202 92 91 10

4202 92 91 90

4202 92 98 10

4202 92 98 90

4202 99 00 10

4202 99 00 20

4202 99 00 30

4202 99 00 40

4202 99 00 50

4202 99 00 60

4202 99 00 90

4410 11 00 10

4410 11 00 90

4410 19 10 00

4410 19 30 00

4410 19 50 00

4410 19 90 00

4410 90 00 10

4410 90 00 90

4819 40 00 11

4819 40 00 19

4819 40 00 90

6402 12 10 00

6402 12 90 00

6402 19 00 00

6402 20 00 00

6402 30 00 00

6402 91 00 00

6402 99 10 00

6402 99 31 00

6402 99 39 00

6402 99 50 00

6402 99 91 00

6402 99 93 00

6402 99 96 00

6402 99 98 00

6403 12 00 00

6403 19 00 00

6403 20 00 00

6403 30 00 00

6403 40 00 00

6403 51 11 00

6403 51 15 00

6403 51 19 00

6403 51 91 00

6403 51 95 00

6403 51 99 00

6403 59 11 00

6403 59 31 00

6403 59 35 00

6403 59 39 00

6403 59 50 00

6403 59 91 00

6403 59 95 00

6403 59 99 00

6403 91 11 00

6403 91 13 00

6403 91 16 00

6403 91 18 00

6403 91 91 00

6403 91 93 00

6403 91 96 00

6403 91 98 00

6403 99 11 00

6403 99 31 00

6403 99 33 00

6403 99 36 00

6403 99 38 00

6403 99 50 00

6403 99 91 00

6403 99 93 00

6403 99 96 00

6403 99 98 00

6404 11 00 00

6404 19 10 00

6404 19 90 00

6404 20 10 00

6404 20 90 00

6405 10 10 00

6405 10 90 00

6405 20 10 00

6405 20 91 00

6405 20 99 00

6405 90 10 00

6405 90 90 00

6406 10 11 00

6406 10 19 00

6406 10 90 10

6406 10 90 90

6406 20 10 00

6406 20 90 00

6406 91 00 00

6406 99 10 00

6406 99 30 00

6406 99 50 10

6406 99 50 30

6406 99 50 90

6406 99 60 00

6406 99 80 10

6406 99 80 30

6406 99 80 90

6911 10 00 00

6911 90 00 00

6912 00 10 00

6912 00 30 00

6912 00 50 00

6912 00 90 00

7013 10 00 10

7013 10 00 90

7013 21 11 00

7013 21 19 00

7013 21 91 00

7013 21 99 00

7013 29 10 00

7013 29 51 00

7013 29 59 00

7013 29 91 00

7013 29 99 00

7013 31 10 00

7013 31 90 00

7013 32 00 00

7013 39 10 00

7013 39 91 00

7013 39 99 00

7013 91 10 00

7013 91 90 00

7013 99 10 00

7013 99 90 00

7306 10 11 00

7306 10 19 00

7306 10 90 00

7306 20 00 00

7306 30 21 00

7306 30 29 00

7306 30 51 00

7306 30 59 00

7306 30 71 00

7306 30 78 00

7306 30 90 00

7306 40 91 00

7306 40 99 00

7306 50 91 00

7306 50 99 00

7306 60 31 00

7306 60 39 00

7306 60 90 00

7306 90 00 00

7312 10 30 00

7312 10 51 00

7312 10 59 00

7312 10 71 00

7312 10 75 00

7312 10 79 00

7312 10 82 00

7312 10 84 00

7312 10 86 00

7312 10 88 00

7312 10 99 00

7312 90 90 10

7312 90 90 90

7604 10 10 00

7604 10 90 00

7604 21 00 00

7604 29 10 00

7604 29 90 00

7606 11 10 00

7606 11 91 00

7606 11 93 00

7606 11 99 00

7606 12 10 00

7606 12 50 00

7606 12 91 00

7606 12 93 00

7606 12 99 00

7606 91 00 00

7606 92 00 00

7607 11 10 00

7607 11 90 00

7607 19 10 00

7607 19 91 00

7607 19 99 00

7607 20 10 00

7607 20 91 00

7607 20 99 00

8528 12 14 00

8528 12 16 00

8528 12 18 00

8528 12 22 00

8528 12 28 00

8528 12 52 00

8528 12 54 00

8528 12 56 00

8528 12 58 00

8528 12 62 00

8528 12 66 00

8528 12 72 00

8528 12 76 00

8528 12 81 00

8528 12 89 00

8528 12 91 00

8528 12 98 00

8711 10 00 00

8711 20 10 00

8711 20 91 00

8711 20 93 00

8711 20 98 00

8712 00 10 00

8712 00 30 00

8712 00 80 00

9401 20 00 00

9401 30 10 00

9401 30 90 00

9401 40 00 00

9401 50 00 00

9401 61 00 00

9401 69 00 00

9401 71 00 00

9401 79 00 00

9401 80 00 00

9403 10 10 00

9403 10 51 00

9403 10 59 00

9403 10 91 00

9403 10 93 00

9403 10 99 00

9403 20 91 00

9403 20 99 00

9403 20 99 10

9403 30 11 00

9403 30 19 00

9403 30 91 00

9403 30 99 00

9403 40 10 00

9403 40 90 00

9403 50 00 00

9403 60 10 00

9403 60 30 10

9403 60 90 90

9403 60 90 00

9403 70 90 00

9403 80 00 00

2. Azokat az importvámokat, amelyeket Törökországban a Magyarországról származó, alább felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

A megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 85%-ára,

– 1998. január 1-jén az alapvám 75%-ára,

– 1999. január 1-jén az alapvám 65%-ára,

– 2000. január 1-jén az alapvám 40%-ára,

– 2001. január 1-jén nullára.

8701 90 11 00

8701 90 15 00

8701 90 21 00

8701 90 25 00

8701 90 31 00

8701 90 50 00

8702 10 11 12

8702 10 11 13

8702 10 19 12

8702 10 19 13

8702 10 91 12

8702 10 91 13

8702 10 99 12

8702 10 99 13

8702 90 11 12

8702 90 11 13

8702 90 19 12

8702 90 19 13

8702 90 31 12

8702 90 31 13

8702 90 39 12

8702 90 39 13

8703 21 10 10

8703 21 90 10

8703 22 19 10

8703 22 90 10

8703 23 19 11

8703 23 19 12

8703 23 90 11

8703 23 90 12

8703 31 10 10

8703 31 90 10

8703 32 19 11

8703 32 19 12

8703 32 90 11

8703 32 90 12

8704 21 31 00

8704 21 39 00

8704 21 91 00

8704 21 99 00

8704 22 91 00

8704 22 99 00

8704 23 91 00

8704 23 99 00

8704 31 31 00

8704 31 39 00

8704 31 91 00

8704 31 99 00

8704 32 91 00

8704 32 99 00

Megjegyzés:

1. Törökország a megállapodás hatálybalépésekor vámmentes kvótát nyit évi 1200 db 1000 és 1600 cm3 közötti hengerűrtartalmú motorral ellátott személygépkocsira (HS kód 8703).

2. Ez a mennyiség 1998. január 1-jétől évente 7%-kal nő.

IV. számú Melléklet

(A 7. Cikk 3. bekezdésének hivatkozása szerint.)

Az 1996. évi importban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke vámtarifaszám szerint

0301 Élő hal:
– Más élő hal:
0301 91 – – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10 00 – – – Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster fajból
0301 91 90 00 – – – Más
0301 92 00 00 – – Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00 – – Ponty
0301 99 – – Másféle:
– – – Édesvízi hal:
0301 99 19 – – – – Másféle:
0301 99 19 99 – – – – – Egyéb
0305 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30 – Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
– – Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex 0305 30 11 00 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex 0305 30 19 00 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhua, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex 0305 30 30 00 – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex 0305 30 50 00 – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90 – – Más
ex 0305 30 90 01 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex 0305 30 90 99 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve „egyéb” halból
– Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00 – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00 – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49 – – Másféle:
0305 49 10 00 – – – Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00 – – – Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00 – – – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00 – – – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Onchorhynchus chrysogaster)
0305 49 50 00 – – – Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80 – – – Más:
0305 49 90 01 – – – – Szardínia
0305 49 90 99 – – – – Egyéb
– Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00 – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00 – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00 – – Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69 – – Másféle:
0305 69 10 00 – – – A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00 – – – Reinhardtius hippoglossoide és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00 – – – Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00 – – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Onchorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mosou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90 – – – Más:
0305 69 90 01 – – – – Szardínia
0305 69 90 99 – – – – Egyéb
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is
ex 1211 90 80 01 – – – Kokalevél
ex 1211 90 80 99 – – – Indiai kender, mákgubó
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
– Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00 – – Lazac
1604 12 – – Hering:
1604 12 10 00 – – – Nyers filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
– – – Más:
1604 12 91 00 – – – – Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00 – – – – Másféle:
1604 13 – – Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
– – – Szardínia:
1604 13 11 00 – – – – Olívaolajban
1604 13 19 00 – – – – Másféle
1604 13 90 00 – – – Más
1604 14 – – Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
– – – Tonhal és skipjack:
– – – – Növényi olajban:
1604 14 12 00 – – – – – Loin (törzsrész)
1604 14 14 00 – – – – – Másféle
– – – – Más:
1604 14 16 – – – – – Loin (törzsrész)
1604 14 18 – – – – – Másféle
1604 14 90 – – – – Bonito (Sarda spp.)
1604 15 – – Makréla:
– – – Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00 – – – – Filé
1604 15 19 00 – – – – Másféle
1604 15 90 00 – – – Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00 – – Ajóka
1604 19 – – Másféle:
1604 19 10 00 – – – Szalmonidák, a lazac kivételével
– – – Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack (Euthynnus, Katsuwonus, pelamis) kivételével:
1604 19 31 00 – – – – Loin (törzsrész)
1604 19 39 00 – – – – Másféle
1604 19 50 00 – – – Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
– – – Más:
1604 19 91 00 – – – – Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
– – – Másféle:
1604 19 92+ 00 – – – – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 – – – – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00 – – – – – Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00 – – – – – Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00 – – – – – Másféle
1604 20 – Más elkészített vagy konzervált hal
1604 20 05 00 – – Halpaszta (surimi) készítmény
– Más:
1604 20 10 00 – – – Lazacból
1604 20 30 00 – – – Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00 – – – Ajókából
1604 20 50 00 – – – Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00 – – – Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00 – – – Más halból
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
1901 10 – Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
1901 10 00 02 – – Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 90 92 – – – Tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítő-tartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szaharóz- vagy izoglukóz, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal:
2106 90 92 01 – – – – Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2517 Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak és hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányos makadám; a 2515 és a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is:
2517 10 20 00 – – Mészkő, dolomit és más mész tartalmú kő, törve vagy zúzva
ex 2517 10 80 00 – – Tört, zúzott kő
2618 2618 00 00 00 A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)
2619 2619 00 Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék:
2619 00 10 00 – Kohópernye
– Más:
2619 00 91 00 – – Vas és mangán kinyerésére alkalmas hulladék
2619 00 93 00 – – Titánoxid kinyerésére alkalmas salak
2619 00 95 00 – – Vanádium kinyerésére alkalmas hulladék
2619 00 99 00 – – Másféle
2620 Fémet vagy fémvegyületet tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével):
– Elsősorban cinktartalmú:
2620 11 00 00 – – Kemény cinktartalmú maradvány
2620 19 00 00 – – Másféle
2620 20 00 00 – Elsősorban ólomtartalmú
2620 30 00 00 – Elsősorban réztartalmú
2620 40 00 00 – Elsősorban alumíniumtartalmú
2620 50 00 00 – Elsősorban vanádiumtartalmú
2620 90 – Más:
2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei:
2812 10 90 02 – – – Foszgén
2825 Hidrazin, hidroxilamin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex 2825 10 00 00 – Hidrazin-nitrátok
2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
2829 11 00 00 – – Nátriumklorát
ex 2829 19 00 00 – – Másféle klorátok
2829 90 10 00 – – Perklorátok
2838 2838 00 00 00 Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex 2838 00 00 00 Fulminátok
2844 Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok:
2844 10 – Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tartalmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek:
2844 20 – U-235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U-235-re dúsított uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
2844 30 – U-235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és vegyületei; U-235-re kimerített uránt, tóriumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
2844 40 – Radioaktív elemek, izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 és a 2844 30 alszám alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek; radioaktív maradékok:
2844 50 00 00 – Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fűtőelemei (töltetei)
2845 Izotópok a 2844 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is:
2845 10 00 00 – Nehézvíz (deutérium-oxid)
2850 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével
2850 00 50 00 – Azidok
2903 Szénhidrogének halogénszármazékai:
– Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 11 00 00 – – Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid)
2903 12 00 00 – – Diklór-metán (metilén-diklorid)
2903 13 00 00 – – Kloroform (triklór-metán)
2903 14 00 00 – – Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00 – – 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 16 00 00 – – 1,2-diklór-propán (propilén-diklorid) és diklór-butánok
2903 19 – – Másféle:
2903 19 10 00 – – – 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 19 90 – – – Más:
2903 19 90 01 – – – – Tetraklór-etán
2903 19 90 02 – – – – Pentaklór-etán
2903 19 90 99 – – – – Egyéb
– Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai:
2903 22 00 00 – – Triklór-etilén
2903 23 00 00 – – Tetraklór-etilén (perklór-etilén)
2903 29 00 01 – – – 1,1-diklór-etilén
2903 30 10 00 – – Fluoridok
2903 30 31 00 – – – Dibróm-etán és vinil-bromid
2903 30 33 00 – – – Bróm-metán (metil-bromid) „Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandó a hozzáadott szakanyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú fertőtlenítőszerek”
2903 30 38 00 – – – Másféle
2903 30 90 00 – – Jodidok
2903 41 00 00 – – Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00 – – Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00 – – Triklór-trifluor-etán
2903 44 – – Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 45 – – Csak fluórral és klórral perhalogénezett más származékok
2903 46 – – Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán:
2903 47 00 00 – – Más perhalogénezett származékok
2903 49 – – Másféle
– Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 69 90 – – – Más:
2903 69 90 01 – – – – Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02 – – – – Poliklórozott terfenilek
2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2904 20 10 00 – – Trinitro-toluol (TNT)
2904 90 80 01 – – – Triklór-nitro-metán
2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfu-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
ex 2908 90 00 01 – – Nitroszármazékok
2914 Ketonok és kinonok egyéb oxigén-funkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2914 31 00 00 – – Fenil-aceton (1-fenil-2-propanon)
2914 34 00 00 – – Fenil-ecetsav és sói
2914 35 00 00 – – Fenil-ecetsav észterei
2916 Telítetlen aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és azok anhidridjei, halogenedjei, peroxidjai és peroxisavai, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazéka
2919 2919 00 Foszforsavészterek és sóik, lakto-foszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90 03 – – Bisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2920 Más szervetlen savészterek (a haloidsavak észterei kivételével) és sóik; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2922 43 00 00 – – Antranilsav és sói
2924 Karboxiamid-funkciós vegyületek; a karbonsavak amid-funkciós vegyületei:
2924 22 00 00 – – 2-acetamino-benzoesav (N-Aecetil-autranilsav)
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
2932 91 00 00 – Izoszafrol
2932 92 00 00 – – 1-(1,3-benzodioxol-5-yl) propán-2-on
2932 93 00 00 – – Piperonal
2932 94 00 00 – – Szafrol
2932 99 90 01 – – – – 3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
2933 32 00 00 – – Piperidin és sói
2933 90 80 05 – – – Trisz-azirinidil-foszfinoxid
2939 Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
2939 41 00 00 – – Effedrin és sói
2939 42 00 00 – – Pszeudoeffedrin és sói
2939 61 00 00 – – Ergometrin és sói
2939 62 00 00 – – Ergotamin és sói
2939 63 00 00 – – Lizergsav és sói
3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10 – Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10 – – Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 10 90 – – Más:
3004 10 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 20 – Más antibiotikum tartalmú gyógyszerek:
3004 20 10 – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 20 90 – – Más:
3004 20 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
– Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikum tartalmú gyógyszerek:
3004 31 – – Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 31 90 – – – Más:
3004 31 90 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 32 – – Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 32 90 – – – Más:
3004 32 90 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 39 – – Másféle:
3004 39 10 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 39 90 – – – Más:
3004 39 90 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 40 – Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10 – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 40 90 – – Más:
3004 40 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 50 – Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10 – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 50 90 – – Más:
3004 50 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 90 – Más:
– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11 – – – Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 90 19 – – – Másféle
3004 90 19 02 – – – – Humán gyógyászati célra
– – Más:
3004 90 91 – – – Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 91 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 90 99 – – – Másféle:
3004 90 99 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3006 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
3006 30 00 01 – – Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
3006 60 – Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
– – Hormon alapú:
3006 60 11 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3006 60 11 01 – – – – Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 11 99 – – – – Egyéb
3006 60 19 – – – Másféle:
3006 60 19 01 – – – – Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 19 99 – – – – Egyéb
3006 60 90 – – Spermicid alapú:
3006 60 90 01 – – – Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 90 99 – – – Egyéb
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
3301 29 61 – – – – Nem terpénmentes:
3301 29 61 01 – – – – – Szasszafrasz olaj
3301 29 91 – – – – Terpénmentes:
3301 29 91 01 – – – – – Szasszafrasz olaj
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével), felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
3402 20 – Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
3402 20 10 00 – – Felületaktív készítmények
3402 20 90 00 – – Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90 – Más:
3402 90 00 01 – – Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3601 3601 00 Lőpor:
3601 00 00 01 – Fekete lőpor
3601 00 00 99 – Egyéb
3602 3602 00 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
3603 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantó gyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00 – Biztonsági gyújtózsinór: robbantó gyújtózsinór
3603 00 90 – Más
3603 00 90 01 – – Robbantó gyutacsalkatrész
3603 00 90 99 – – Egyéb
3604 Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00 – Tűzijátékok
3604 90 – Más:
3604 90 00 01 – – Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02 – – Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
3604 90 00 99 – – Egyéb
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is) a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
– Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00 – – Teljesen halogénezett, csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
3824 79 00 00 – – Másféle
3824 90 – Más:
3824 90 90 05 – – – – 30–100%-os MDI-t, Metil-difenil-diizocionátot (4,4-difenil-metán-diizocionát) tartalmazó izocionátok keverékei (nem előpolimerek)
ex 3824 90 90 06 – – – – Maradékok, üledékek
3824 90 90 07 – – – – Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
3824 90 90 08 – – – – Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
3915 Műanyaghulladék és forgács:
3915 10 00 00 – Etilénpolimerekből
3915 20 00 00 – Sztirolpolimerekből
3915 30 00 00 – Vinil-klorid-polimerekből
3915 90 11 00 – – – Propilénpolimerekből
3915 90 13 00 – – – Akrilpolimerekből
3915 90 19 00 – – – Másféle
3915 90 91 00 – – – Epoxigyantákból
3915 90 93 00 – – – Cellulózból és kémiai származékaiból
3915 90 99 01 – – – – Más polikondenzációs vagy poliaddíciós műgyantából
3915 90 99 02 – – – – Keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
3915 90 99 99 – – – – Egyéb
3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia és csík:
– Porózus:
3921 11 00 00 – – Sztirolpolimerekből
3921 12 – – Vinil-klorid-polimerekből:
3921 12 00 01 – – – PVC-alom
3921 12 00 99 – – – Egyéb
3921 13 – – Poliuretánból:
3921 14 00 00 – – Regenerált cellulózból
3921 19 90 02 – – – – Más polikondenzációs és poliaddíciós műgyantából
3921 19 90 03 – – – – Keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
3921 19 90 99 – – – – Egyéb
4004 4004 00 Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács és az ezekből nyert por és granulátum:
4004 00 00 01 – Selejt gumiabroncs (futózásra alkalmatlan)
4004 00 00 99 – Egyéb
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20 – Használt légabroncs:
4012 20 10 – – Polgári repüléshez
4012 20 10 01 – – – Újrafutózható
4012 20 10 02 – – – Használt, de forgalomképes
4012 20 90 – – Más:
4012 20 90 01 – – – Újrafutózható
4012 20 90 02 – – – Használt, de forgalomképes
4017 4017 00 Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, beleértve a hulladékot és törmeléket is; keménygumiból készült áruk:
– Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
4017 00 11 99 – – – Egyéb
– Keménygumiból készült áruk:
4017 00 99 99 – – – Egyéb
4110 4110 00 00 00 Bőráruk előállítására nem alkalmas bőrdarabok és -hulladékok cserzett természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből; bőrpor és bőrliszt
4302 Cserzett vagy kikészített szőrme (beleértve a fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével:
4302 20 00 01 – – Hulladék
4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is:
– Faforgács és hasonló részek:
4401 21 00 00 – – Tűlevelű fából
4401 22 00 00 – – Más fából
4401 30 – Fűrészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is:
4420 Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
4420 10 – Kis szobor és más díszműáru fából:
4420 90 – Más:
– – Intarziás és berakott famunka:
4420 90 11 00 – – – Trópusi fából, az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 19 00 – – – Másféle fából
– – Más:
4420 90 91 00 – – – Trópusi fából, az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 99 00 – – – Másféle
4707 Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton:
4707 10 00 00 – Fehérítetlen nátronpapírból vagy -kartonból, hullámpapírból vagy -kartonból
4707 20 00 00 – Anyagában nem színezett, főleg fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papírból vagy kartonból
4707 30 – Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papírból vagy kartonból (pl. újságpapírból, folyóiratból és más hasonló nyomtatott papírból):
4707 30 10 00 – – Régi és nem értékesített újság és magazin, telefonkönyv, brossúra és nyomtatott reklámanyag
4707 30 90 00 – – Más
4707 90 – Más, beleértve a válogatás nélküli hulladékot
4707 90 10 00 – – Válogatás nélkül
4707 90 90 00 – – Válogatott
6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva:
6401 10 – Lábbeli beépített védő fém cipőorral:
– Más lábbeli:
6401 91 – – Térdet takaró lábbeli:
6401 92 – – Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
6401 99 – – Másféle:
6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel:
– Sportcipő:
6402 19 00 00 – – Másféle
6402 20 00 00 – Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
6402 30 00 00 – Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
– Más lábbeli:
6402 91 – – Bokát takaró:
6402 91 00 01 – – – Kosárlabda- és tornacipő
6402 91 00 99 – – – Egyéb
6402 99 – – Másféle:
6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és bőr felsőrésszel:
– Sportcipő:
6403 19 00 00 – – Másféle
– Lábbeli bőrtalppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel:
6403 20 00 01 – – Női lábbeli, hüllőbőr felsőrésszel
6403 20 00 99 – – Egyéb
6403 30 00 00 – Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül
6403 40 00 00 – Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
– Más lábbeli bőrtalppal:
6403 51 – – Bokát takaró:
– – – A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 51 11 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 51 15 00 – – – – – Férfi
6403 51 19 00 – – – – – Női
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 51 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 51 95 00 – – – – – Férfi
6403 51 99 00 – – – – – Női
6403 59 – – Másféle:
– – – Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 59 11 – – – – 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 59 11 01 – – – – – Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 11 99 – – – – – Egyéb
– – – – Más, a talpbélés hossza:
6403 59 31 00 – – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – – Legalább 24 cm:
6403 59 35 00 – – – – – – Férfi
6403 59 39 – – – – – – Női:
6403 59 39 01 – – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 39 99 – – – – – – – Egyéb
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 59 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 59 95 00 – – – – – Férfi
6403 59 99 – – – – – Női:
6403 59 99 01 – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 99 99 – – – – – – Egyéb
– Más lábbeli:
6403 91 – – Bokát takaró:
– – – A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 91 11 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 91 13 00 – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
– – – – – Más:
6403 91 16 00 – – – – – – Férfi
6403 91 18 00 – – – – – – Női
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 91 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 91 93 00 – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
– – – – – Más:
6403 91 96 00 – – – – – – Férfi
6403 91 98 00 – – – – – – Női
6403 99 – – Másféle:
– – – Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 99 11 – – – – 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 99 11 01 – – – – – Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 11 99 – – – – – Egyéb
– – – – Más, a talpbélés hossza:
6403 99 31 00 – – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – – Legalább 24 cm:
6403 99 33 00 – – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
– – – – – – Más:
6403 99 36 00 – – – – – – – Férfi
6403 99 38 – – – – – – – Női:
6403 99 38 01 – – – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 38 99 – – – – – – – Egyéb
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 99 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 99 93 00 – – – – – Férfi vagy női cipőként nem meghatározható lábbeli
– – – – – Más:
6403 99 96 00 – – – – – – Férfi
6403 99 98 – – – – – – Női:
6403 99 98 01 – – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 98 99 – – – – – – – Egyéb
6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag felsőrésszel:
– Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal:
6404 11 00 00 – – Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
6404 19 – – Másféle:
6404 19 90 00 – – – Más
6404 20 – Lábbeli bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal:
6404 20 90 00 – – Más
6405 Más lábbeli:
6405 10 – Lábbeli bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr felsőrésszel:
6405 10 10 00 – – Fa- vagy parafatalppal
6405 10 90 00 – – Más anyagból készült talppal
6405 20 – Lábbeli textilanyag felsőrésszel:
6405 20 00 00 – – Fa- vagy parafatalppal
– – Más anyagból készült talppal:
6405 90 – Más:
6405 90 10 00 – – Gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal
6405 90 90 – – Más anyagból készült talppal:
7001 7001 00 Üvegcserép és más üveghulladék; üvegtömb:
7001 00 10 00 – Üvegcserép és más üveghulladék
7102 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül:
7102 10 00 00 – Osztályozatlan
– Nem ipari:
7102 31 00 00 – – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers
7102 39 – – Másféle:
7102 39 00 01 – – – Köszörülve, csiszolva
7102 39 00 99 – – – Egyéb
7103 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7103 10 00 00 – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
– Másképpen megmunkált:
7103 91 – – Rubin, zafír és smaragd:
7103 91 00 01 – – – Vágva, hasítva
7103 91 00 02 – – – Köszörülve, csiszolva
7103 91 00 99 – – – Egyéb
7103 99 – – Másféle:
7103 99 00 01 – – – Vágva, hasítva
7103 99 00 02 – – – Köszörülve, csiszolva
7103 99 00 99 – – – Egyéb
7104 Szintetikus vagy rekonstruált drágakő, vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7104 10 – Piezoelektromos kvarc:
7104 10 00 01 – – Köszörülve, csiszolva
7104 10 00 99 – – Egyéb
7104 20 00 00 – Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90 – Más:
7104 90 00 01 – – Vágva, hasítva
7104 90 00 02 – – Köszörülve, csiszolva
7104 90 00 99 – – Egyéb
7105 Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor:
7105 10 00 00 – Gyémántból
7105 90 00 00 – Más
7106 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
7106 10 00 00 – Por
– Más:
7106 91 – – Megmunkálatlan:
7106 91 10 00 – – – Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00 – – – Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92 – – Félgyártmány:
7106 92 10 – – – Hímzőszál, flitter és hulladék:
7106 92 10 01 – – – – Flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 10 99 – – – – Egyéb
– – – Más:
7106 92 91 – – – – Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 91 01 – – – – – Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 91 02 – – – – – Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 91 99 – – – – – Egyéb
7106 92 99 – – – – Finomsága kisebb mint 750 ezrelék:
7106 92 99 01 – – – – – Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 99 02 – – – – – Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 99 99 – – – – – Egyéb
7107 7107 00 00 00 Ezüsttel plattírozott nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
– Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00 – – Por
7108 12 00 00 – – Más, megmunkálatlan alakban
7108 13 – – Más, félgyártmány alakban:
7108 13 10 – – – Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01 – – – – Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99 – – – – Egyéb
7108 13 30 – – – Cső, csőidom és üreges rúd:
7108 13 30 01 – – – – Cső és üreges rúd
7108 13 30 99 – – – – Egyéb
7108 13 50 – – – Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7108 13 50 01 – – – – Fólia
7108 13 50 02 – – – – Lemez
7108 13 90 00 – – – Más
7108 20 00 00 – Fizetőeszköz
7109 7109 00 00 00 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7110 Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
– Platina:
7110 11 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 19 – – Másféle:
7110 19 10 – – – Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t:
7110 19 10 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 10 99 – – – – Egyéb
7110 19 30 – – – Cső, csőidom és üreges rúd:
7110 19 30 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 30 99 – – – – Egyéb
7110 19 50 – – – Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7110 19 50 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 50 99 – – – – Egyéb
7110 19 90 – – – Más:
7110 19 90 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 90 99 – – – – Egyéb
– Palládium:
7110 21 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29 – – Másféle:
7110 29 00 01 – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 29 00 99 – – – Egyéb
– Ródium:
7110 31 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39 – – Másféle:
7110 39 00 01 – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 39 00 99 – – – Egyéb
– Irídium, ozmium és ruténium:
7110 41 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49 – – Másféle:
7110 49 00 01 – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 49 00 99 – – – Egyéb
7111 7111 00 00 00 Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7112 Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez:
7112 10 00 00 – Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 20 00 00 – Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 90 – Más:
7112 90 00 01 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 90 00 02 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós műgyantákból
7112 90 00 03 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
7112 90 00 04 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 90 00 05 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 90 00 99 – – Egyéb
7113 Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
– Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 – – Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 01 – – – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározott érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 02 – – – Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 99 – – – Egyéb
7113 19 – – Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 19 00 01 – – – Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg
7113 19 00 02 – – – Más tárgy, a 7113 19 00 01 alszám alá tartozó kivételével
7113 19 00 99 – – – Egyéb
7113 20 00 00 – Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7114 Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
– Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 – – Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01 – – – Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02 – – – Háztartási edény
7114 11 00 03 – – – Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 11 00 04 – – – Más díszműáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 19 00 00 – – Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7114 20 00 00 – Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7115 Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
7115 10 00 00 – Platinakatalizátor drótszövet vagy rács formájában
7115 90 – Más:
7115 90 10 00 – – Nemesfémből
7115 90 90 00 – – Nemesfémmel plattírozott fémből
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
7116 10 00 00 – Természetes vagy tenyésztett gyöngyből
7116 20 – Drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
– – Kizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből készítve:
7116 20 11 00 – – – Nyaklánc, karkötő és hasonló termékek természetes drágakőből vagy féldrágakőből, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszerűen felfűzve
7116 20 19 00 – – – Másféle
7116 20 90 00 – – Más
7117 Ékszerutánzat:
– Nem nemesfémből, nemesfémmel bevonva is:
7117 11 – – Kézelőgomb és díszgomb:
7117 11 00 01 – – – Nemesfémmel bevonva (futtatva is)
7117 11 00 99 – – – Egyéb
7117 19 – – Másféle:
7117 19 10 – – – Üvegrészekkel:
7117 19 10 01 – – – – Nemesfémmel bevonva (futtatva is)
7117 19 10 99 – – – – Egyéb
– – – Üvegrészek nélkül:
7117 19 91 00 – – – – Aranyozott, ezüstözött vagy platinával bevont
7117 19 99 00 – – – – Másféle
7117 90 – Más:
7117 90 00 01 – – Gipszből, kerámiából, üvegből
7117 90 00 02 – – Műanyagból
7117 90 00 03 – – Kőből
7117 90 00 99 – – Egyéb
7118 Érme:
7118 10 – Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00 – – Ezüstből
7118 10 90 00 – – Más
7118 90 00 00 – Más
7204 Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladékból vagy acélból:
7204 10 00 00 – Öntöttvas törmelék és -hulladék
– Acélötvözet-törmelék és -hulladék:
7204 21 – – Rozsdamentes acélból
7204 21 10 00 – – – Legalább 8 tömegszázalék nikkeltartalommal
7204 21 90 00 – – – Más
7204 29 00 00 – – Másféle
7204 30 00 00 – Ónozott vas- vagy acéltörmelék és -hulladék
– Más törmelék és hulladék:
7204 41 – – Esztergaforgács, gyaluforgács, forgács apríték, marási hulladék, fűrészpor, reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék, összepréselve is:
7204 41 10 00 – – – Esztergaforgács, gyaluforgács, forgács apríték, marási hulladék, fűrészpor és reszelék
– – – Kovácsolási és csákolási hulladék:
7204 41 91 00 – – – – Összepréselve
7204 41 99 00 – – – – Másféle
7204 49 – – Másféle:
7204 49 10 00 – – – Darabokra törve (feldarabolva)
– – – Más:
7204 49 30 00 – – – – Összepréselve
– – – – Más:
7204 49 91 00 – – – – – Válogatás és osztályozás nélkül
7204 49 99 00 – – – – – Másféle
7204 50 – Ingot újraolvasztott hulladékból:
7204 50 10 00 – – Acélötvözetből
7204 50 90 00 – – Más
7404 7404 00 Rézhulladék és -törmelék:
7404 00 10 00 – Finomított rézből
– Rézötvözetből:
7404 00 91 00 – – Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)
7404 00 99 – – Másféle:
7404 00 99 01 – – – Bronzhulladék és -forgács
7404 00 99 02 – – – Alpakkahulladék és -forgács
7404 00 99 99 – – – Egyéb rézhulladék és -törmelék
7503 7503 00 Nikkelhulladék és -törmelék:
7503 00 10 00 – Ötvözetlen nikkelből
7503 00 90 00 – Nikkelötvözetből
7602 7602 00 Alumíniumhulladék és -törmelék:
– Hulladék:
7602 00 11 00 – – Esztergaforgács, gyaluforgács, forgács, apríték, marási hulladék, fűrészpor és reszelék; legfeljebb 0,2 mm vastagságú (alátét nélkül) színezett, bevont vagy bonderezett lemez vagy fólia hulladéka
7602 00 19 00 – – Másféle (beleértve a gyári selejtet is)
7602 00 90 00 – Törmelék
7802 7802 00 00 00 Ólomhulladék és -törmelék
7902 7902 00 00 00 Cinkhulladék és -törmelék
8002 8002 00 00 00 Ónhulladék és -törmelék
8101 Wolfram (tungsten) és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8101 91 90 00 – – – Hulladék és törmelék
8102 Molibdén és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8102 91 90 00 – – – Hulladék és törmelék
8103 Tantál és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8103 10 90 00 – – Hulladék és törmelék
8104 Magnézium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8104 20 00 00 – Hulladék és törmelék
8104 30 00 00 – Reszelék, forgács és szemcse méret szerint osztályozva; por
8105 Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más közbeeső terméke; kobalt és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8105 10 90 00 – – Hulladék és törmelék
8106 8106 00 Bizmut és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8106 00 10 00 – Megmunkálatlan bizmut; hulladék és törmelék; por
8107 Kadmium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8107 10 90 00 – – Hulladék és törmelék
8108 Titán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8108 10 90 00 – – Hulladék és törmelék
8109 Cirkónium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8109 10 90 00 – – Hulladék és törmelék
8110 Antimon és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8110 00 19 00 – – Hulladék és törmelék
8111 8111 00 Mangán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8111 00 19 00 – – Hulladék és törmelék
8112 Berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium (kolumbium), rénium és tallium, valamint ezekből készült áru, beleértve ezek hulladékát és törmelékét is:
– Berillium:
8112 11 90 00 – – – Hulladék és törmelék
8112 20 – Króm:
8112 20 39 00 – – – – Hulladék és törmelék
8112 40 – Vanádium:
8112 40 19 00 – – – Hulladék és törmelék
– Más:
8112 91 39 00 – – – – Hulladék és törmelék
8113 8113 00 Cermet és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is:
8113 00 40 00 – Hulladék és törmelék
8211 Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is) a 8208 vtsz. alá tartozó kés és vágópenge kivételével:
– Más:
8211 92 00 00 – – Más kés, rögzített pengéjű
8211 93 00 00 – – Kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű
8306 Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- és hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből:
– Kis szobor és más dísztárgy:
8306 21 00 00 – – Nemesfém bevonatú
8306 29 – – Másféle:
8401 Atomreaktor; nem sugárzó fűtőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés:
8401 10 00 00 – Atomreaktor
8401 20 – Izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés és alkatrész:
8401 20 00 01 – – Hőcserélős rendszerű
8401 20 00 02 – – Szűrő rendszerű
8401 20 00 99 – – Egyéb
8401 30 00 00 – Nem sugárzó fűtőanyagelem (patron)
8401 40 – Atomreaktor-alkatrész:
8401 40 10 00 – – Nyitott süllyesztékes kovácsolt acélból
8401 40 90 00 – – Más
8517 Vezetékes távbeszélő- vagy távíró elektromos készülék, beleértve a zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélőt, vivőfrekvenciás vagy digitális rendszerű készüléket is; videotelefon:
– Távbeszélő-készülék; videotelefon:
8517 11 00 00 – – Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő
8517 19 – – Másféle:
8517 19 10 – – – Videotelefon:
8517 19 10 01 – – – – Felvevő kamerával
8517 19 10 02 – – – – Színes monitorral
8517 19 10 03 – – – – Fekete-fehér monitorral
8517 19 10 99 – – – – Egyéb
8517 19 90 00 – – – Más
8517 30 00 00 – Távbeszélő- vagy távíró-kapcsolókészülék
8517 50 – Más készülék, vevőfrekvenciás vagy digitális vonalrendszerhez:
8517 50 10 00 – – Vivőfrekvenciás készülék
8517 50 90 00 – – Más
8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő); állóképes videokamera és más videokamera felvevők:
8525 10 – Adókészülék:
8525 10 10 – – Rádiótelefon-, rádiótávíró-készülék, polgári repüléshez:
8525 10 10 01 – – – Műsor- és adatátvivő készülék
8525 10 10 99 – – – Egyéb
8525 10 90 – – Más:
8525 10 90 01 – – – Műsor- és adatátvivő készülék
8525 10 90 99 – – – Egyéb
8525 20 – Vevőkészüléket is tartalmazó adókészülék:
8525 20 10 00 – – Rádiótelefon-, rádiótávíró-készülék, polgári repüléshez
– – Más:
8525 20 91 00 – – – Cellás (mobil telefon) hálózathoz
8525 20 99 00 – Másféle
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
8526 10 – Radarkészülék
ex 8526 10 90 00 – – Gépjármű sebességmérő készüléket jelző, zavarókészülék
8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is:
– Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 21 – – Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 21 10 – – – Új:
8703 21 10 01 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 10 02 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 10 99 – – – – Egyéb
8703 21 90 – – – Használt:
8703 21 90 01 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 90 02 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 03 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 90 04 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 99 – – – – Egyéb
8703 22 – – 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
– – – Új:
8703 22 11 – – – – Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 22 11 01 – – – – – Nem katalizátoros
8703 22 11 02 – – – – – Katalizátoros
8703 22 11 99 – – – – – Egyéb
8703 22 19 – – – – Másféle:
8703 22 19 01 – – – – – Személygépkocsi, nem katalizátoros
8703 22 19 02 – – – – – Személygépkocsi, katalizátoros
8703 22 19 99 – – – – – Egyéb
8703 22 90 – – – Használt:
8703 22 90 01 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 22 90 02 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 03 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 22 90 04 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 99 – – – – Egyéb
8703 23 – – 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal:
– – – Új:
8703 23 11 – – – – Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 23 11 01 – – – – – 1600 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 23 11 02 – – – – – 1600 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 11 03 – – – – – 2000 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 23 11 04 – – – – – 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 11 05 – – – – – 2001 cm3 felett, nem katalizátoros
8703 23 11 06 – – – – – 2001 cm3 felett, katalizátoros
8703 23 11 99 – – – – – Egyéb
8703 23 19 – – – – Másféle:
8703 23 19 01 – – – – – Személygépkocsi 1600 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 23 19 02 – – – – – Személygépkocsi 1600 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 19 03 – – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 23 19 04 – – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 23 19 05 – – – – – Személygépkocsi 2000 cm3 felett, nem katalizátoros
8703 23 19 06 – – – – – Személygépkocsi 2000 cm3 felett, katalizátoros
8703 23 19 99 – – – – – Egyéb
8703 23 90 – – – Használt:
8703 23 90 01 – – – – Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 23 90 02 – – – – Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 03 – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 23 90 04 – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 05 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 06 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 23 90 07 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 08 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 09 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1601–2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 10 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1601–2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 11 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 12 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 99 – – – – Egyéb
8703 24 – – 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 24 10 – – – Új:
8703 24 10 01 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, nem katalizátoros
8703 24 10 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, katalizátoros
8703 24 10 99 – – – – Egyéb
8703 24 90 – – – Használt:
8703 24 90 01 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 24 90 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 24 90 03 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 24 90 04 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 24 90 99 – – – – Egyéb
– Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő:
8703 31 – – Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 31 10 – – – Új:
8703 31 10 01 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 10 02 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 10 99 – – – – Egyéb
8703 31 90 – – – Használt:
8703 31 90 01 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 02 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 03 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 04 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 99 – – – – Egyéb
8703 32 – – 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal:
– – – Új:
8703 32 11 – – – – Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 32 11 01 – – – – – 2000 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 11 02 – – – – – 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 11 03 – – – – – 2001–2500 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 11 04 – – – – – 2001–2500 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 11 99 – – – – – Egyéb
8703 32 19 – – – – Másféle:
8703 32 19 01 – – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 19 02 – – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 19 03 – – – – – Személygépkocsi 2001–2500 cm3-ig, nem katalizátoros
8703 32 19 04 – – – – – Személygépkocsi 2001–2500 cm3-ig, katalizátoros
8703 32 19 99 – – – – – Egyéb
8703 32 90 – – – Használt:
8703 32 90 01 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 03 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 04 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 05 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 06 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 07 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 08 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 99 – – – – Egyéb
8703 33 – – 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
– – – Új:
8703 33 11 – – – – Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 33 11 01 – – – – – Nem katalizátoros
8703 33 11 02 – – – – – Katalizátoros
8703 33 11 99 – – – – – Egyéb
8703 33 19 – – – – Másféle:
8703 33 19 01 – – – – – Személygépkocsi, nem katalizátoros
8703 33 19 02 – – – – – Személygépkocsi, katalizátoros
8703 33 19 99 – – – – – Egyéb
8703 33 90 – – – Használt:
8703 33 90 01 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 33 90 03 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 04 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 33 90 99 – – – – Egyéb
8703 90 – Más:
8703 90 10 00 – – Elektromos motorral
8703 90 90 00 – – Más
8906 Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével
8906 00 10 00 – Hadihajó
9020 9020 00 Más légzőkészülék és gázálarc, a mechnaikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével:
ex 9020 00 90 00 – Más rendeltetésű gázálarc
9301 9301 00 00 00 Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
9302 9302 00 Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9302 00 10 00 – 9 mm kaliberű és nagyobb
9302 00 90 00 – Más
9303 Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és lőfegyver, előltöltő lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
9303 10 00 00 – Elöltöltős lőfegyver
9303 20 – Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és golyós puska kombinációja is:
9303 20 30 00 – – Duplacsövű, sima furatú
9303 20 80 00 – – Más
9303 30 00 00 – Más golyós fegyver, sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
9303 90 00 00 – Más
9304 9304 00 00 Más fegyver (pl. dugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével
9305 A 9301–9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00 – Revolverhez és pisztolyhoz
– A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00 – – Sörétes fegyvercső
9305 29 – – Másféle:
9305 29 10 00 – – – Huzagolt cső
9305 29 30 00 – – – Durván alakított fegyveragy
9305 29 80 00 – – – Más
9305 90 – Más:
9305 90 10 – – A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
9305 90 10 01 – – – Természetes, mesterséges vagy rekonsturált bőrből
9305 90 10 02 – – – Szövetből
9305 90 10 99 – – – Egyéb
9305 90 90 – – Más:
9305 90 90 01 – – – Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 90 02 – – – Szövetből
9305 90 90 99 – – – Egyéb
9306 Bomba, gránát, torpedó, akna, és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00 – Töltény, szegecselő géphez vagy hasonló szerzámhoz, vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek része
– Sörétes fegyverhez töltény és része: légpuskatöltény:
9306 21 00 00 – – Töltény sörétes fegyverhez
9306 29 – – Másféle:
9306 29 40 00 – – – Töltény
9306 29 70 00 – – – Más
9306 30 – Más töltény és része:
9306 30 10 00 – – A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9303 vtsz. alá tartozó géppisztolyhoz
– – Más:
9306 30 30 00 – – – Katonai fegyverekhez
– – – Más:
9306 30 91 00 – – – – Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00 – – – – Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00 – – – – Másféle
9306 90 – Más:
9306 90 10 00 – – Katonai célokra
9306 90 90 00 – – Más
9307 9307 00 00 00 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze hüvely és tartója is
9406 9406 00 Előre gyártott épület:
9406 00 10 00 – Fából
– Vasból és acélból:
9406 00 31 00 – – Melegház
9406 00 39 00 – – Másféle
9406 00 90 00 – Más anyagból
9504 Szórakozóhelyi felszerelés, asztali- vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-asztalt és az automata tekepálya-felszerelést is:
9504 20 – Biliárd felszerelése és tartozéka
9504 20 10 00 – – Biliárdasztal (lábakkal vagy lábak nélkül)
9504 20 90 – – Más:
9504 20 90 99 – – – Egyéb
9504 30 – Pénzérmével vagy koronggal működő más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével:
9504 30 10 – – Képernyős játék:
9504 30 10 01 – – – Pénznyerő automaták
9504 30 10 99 – – – Egyéb
– – Más játék:
9504 30 30 00 – – – Flipper
9504 30 50 – – – Más:
9504 30 50 01 – – – – Pénznyerő automaták
9504 30 50 99 – – – – Egyéb
9504 30 90 00 – – Alkatrész
9506 Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsopotban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence
ex 9506 99 90 99 – – – – Íj, számszeríj, nyílvessző
9508 9508 00 00 00 Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszköz; vándorcirkusz, vándorállatkert, vándorszínház felszerelése
9601 Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is):
9601 10 – Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
9601 10 00 01 – – Megmunkált elefántcsont
9601 10 00 02 – – Elefántcsont áru
9601 90 – Más:
9601 90 10 00 – – Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
9601 90 90 – – Más:
9601 90 90 01 – – – Megmunkált teknősbékahéj
9601 90 90 02 – – – Megmunkált gyöngyház vagy csont
9601 90 90 03 – – – Áru teknősbékahéjból vagy csontból
9601 90 90 99 – – – Egyéb
9613 Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével:
9613 20 – Zseböngyújtó, gáztöltésű, újratölthető:
9613 20 10 – – Elektromos gyújtási rendszerrel:
9613 20 10 01 – – – Ezüstből
9613 20 90 – – Más gyújtási rendszerrel:
9613 20 90 01 – – – Ezüstből
9613 30 – Asztali öngyújtó:
9613 30 00 01 – – Ezüstből
9613 80 – Más öngyújtó:
9613 80 00 01 – – Ezüstből
9614 Pipa (pipafej is), szivar- és cigarettaszipka és ezek részei:
9614 20 – Pipa és pipafej:
9614 20 80 01 – – – Ezüstből
9614 90 – Más:
9614 90 00 01 – – Ezüstből
9701 Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla:
9701 10 00 00 – Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90 – Más:
9701 90 00 01 – – Szárított virágból
9701 90 00 02 – – Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03 – – Szárított növényrészből
9701 90 00 04 – – Fából; fémből
9701 90 00 99 – – Egyéb
9702 9702 00 00 00 Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703 Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból:
9703 00 00 01 – Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99 – Egyéb
9705 9705 00 00 00 Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
9706 9706 00 00 00 Száz évnél idősebb régiség

V. számú Melléklet

Törökország részére 1997-re megállapított fogyasztási cikk importra vonakozó globál kvóta


Értékplafonok leírása
Értékplafonok
teljes összege
(millió USD)
01 Háztartási tisztító szer* 0,5
02 Lábbeli bőrből és bőrhelyettesítő anyagból* 1,4
03 Felsőruházat 3,8
04 Használt ruházat
05 Egyéb ruházat 0,6
06 Rövidárú 1,0
07 Méterárú
ebből szőnyeg: 1,0
08 Egyéb ipari termékek 1,1
09 Ékszerek, nemesfémtárgyak 3,0
10 Új személygépkocsi (ezer egység)** 1,2
1110 Új személygépkocsi, kivéve a szikragyújtású nem katalizátoros
1120 Új személygépkocsi, szikragyújtású nem katalizátoros
13 Hal, halkonzerv 0,2
* A csillaggal (*) jelzett termékek esetében az értékplafon 1998. január 1-jétől évente 10%-kal nő.
** A két csillaggal (**) jelzett termékcsoport esetében a mennyiség 1998. január 1-jétől évente 7%-kal nő.

„A” JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a textil- és ruházati termékek kereskedelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya,

egyfelől és

a Török Köztársaság Kormánya

másfelől

attól a szándéktól vezetve, hogy a tartós együttműködés érdekében és az árucserében teljes biztonságot nyújtó feltételek között előmozdítsák a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország) és a Török Köztársaság (a továbbiakban: Törökország) között a textil- és ruházati termékek kereskedelmének kölcsönös kibővülését, valamint rendezett és méltányos fejlődését,

elhatározva, hogy a legteljesebb mértékben figyelembe veszik mind az importáló, mind az exportáló ország textiliparát jelenleg érintő súlyos gazdasági és szociális problémákat, különösen abból a célból, hogy a károkozás reális veszélyét kiküszöböljék Magyarország és Törökország textil- és ruházati termék piacán,

annak érdekében, hogy megvalósítsa a Törökország és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) között 1996. január 1-jén létrejött Vámuniót, amely lehetővé teszi az EU és Törökország között valamennyi textil- és ruházati termék szabad mozgását, Törökország a Vámunió életbelépésének időpontjától kezdve az EU Közös Vámtarifájával megegyező külső vámokat és az EU-val azonos kereskedelmi szabályokat alkalmaz harmadik országokból származó textil- és ruházati termékek importja tekintetében,

azzal a szándékkal, hogy megkönnyítsék a textil- és ruházati termékek országaik közötti kétoldalú kereskedelmét, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya elhatározták e Jegyzőkönyv megkötését

és a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. A Jegyzőkönyv elvi alapjául a Magyarország és Törökország textil- és ruházati iparai közötti kereskedelem és ipari együttműködés továbbfejlesztése szolgál. A Jegyzőkönyv létrehozza az I/A. és I/B. számú Mellékletekben felsorolt magyarországi és törökországi eredetű textil- és ruházati termékek (a továbbiakban: textiltermékek) kereskedelmében alkalmazásra kerülő mennyiségi szabályozási rendszert.

2. A Jegyzőkönyv feltételei szerint minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű intézkedést, amely a két Fél másik Féltől származó importját érinti, legkésőbb a 4. számú Egyeztetett Jegyzőkönyvben hivatkozott időszak végéig fel kell számolni.

3. A Jegyzőkönyv alkalmazása vonatkozásában konzultációkat tartanak az általános helyzetről és a végső liberalizálás irányába történő előrehaladásról.

2. Cikk

1. A Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó és bármelyik Fél országába importált termékek osztályozása a Közösség vám és statisztikai nómenklatúráján (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra, rövidített formában: KN), illetőleg annak bármely módosításán alapul.

2. A Felek egyetértenek abban, hogy a Jegyzőkönyv szerinti korlátozások alkalmazásában vagy igazgatásában változások bevezetése, így változások a gyakorlati módszerekben, szabályokban, eljárásokban és a textiltermékek kategorizálásában, beleértve a Harmonizált Rendszerre és a KN-re vonatkozó változásokat is, nem bonthatják meg a Felek között a jogok és kötelezettségek tekintetében – a Jegyzőkönyv szerint – kialakult egyensúlyt; nem érinthetik hátrányosan a Felek piacrajutási lehetőségeit; nem akadályozhatják e piacrajutás teljes kihasználását; és nem zavarhatják meg a Jegyzőkönyv szerinti kereskedelmet. A bármely ilyen változást kezdeményező Fél a másik Felet erről a változás hatálybalépését megelőzően értesíteni tartozik.

Az osztályozásra vonatkozó változtatások végrehajtási eljárásait az „A” Függelék tartalmazza.

3. A Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékek származását az EU-ban érvényben lévő származási szabályok szerint kell meghatározni, amelyeket Törökország is alkalmaz.

Magyarország a fenti származási szabályokat érintő bármely módosításról értesítést kap.

A textiltermékek származása ellenőrzésének módozatait az „A” Függelék tartalmazza.

3. Cikk

1. Magyarország egyetért azzal, hogy a Jegyzőkönyv alkalmazásának minden egyes évére nézve Törökországba irányuló exportját a Jegyzőkönyv II. számú Mellékletében szereplő termékek tekintetében az ott rögzített mennyiségi keretekre korlátozza.

2. A törökországi származású, Magyarország által közvetlenül importált, KN-ben megadott kódokban kifejezett textiltermékekre alkalmazott mennyiségi korlátozások számát és szintjét a Jegyzőkönyv alkalmazásának minden egyes évére a Jegyzőkönyv III. számú Melléklete tartalmazza.

3. Ha a jelen Jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, Magyarország és Törökország ezennel egyetért abban, hogy a két Fél közötti textilkereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi korlátozásokat vagy azokkal egyenértékű intézkedéseket, és a Felek közti Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálybalépésének időpontjában érvényben lévőkhöz képest nem növelik a meglévők számát.

4. A II. számú Mellékletben szereplő és Magyarországról származó textiltermékek Törökországba irányuló exportja kettős ellenőrzési rendszer alá esik, amelynek módozatait az „A” Függelék tartalmazza.

4. Cikk

1. Magyarország és Törökország elismeri a textiltermékek – magyarországi feldolgozását, előállítását vagy megmunkálását követően – Törökországba történő reimportjának mint az ipari és kereskedelmi kooperáció sajátos formájának, különleges és differenciált jellegét.

2. Ha erről a „B” Függelék másképpen nem rendelkezik, a Törökországba történő ilyen reimport nem terheli e termékekre a II. számú Mellékletben rögzített mennyiségi kereteket, feltéve, ha ezekre a reimportokra a Törökországban a bérmunka-kereskedelemre érvényes rendelkezésekkel összhangban kerül sor és megfelelnek a Jegyzőkönyv „B” Függelékében meghatározott különleges rendelkezéseknek.

3. A Magyarországon történt feldolgozásukat követően reexportra szánt törökországi származású textiltermékek magyarországi importja nem esik korlátozás alá.

4. Amint Törökország bevezeti a bérmunka-kereskedelem rendszerét, egyidejűleg specifikus bérmunkakereteket állapít meg Magyarország számára annak a formulának az alapján, amelyeket az „A” és „B” Függelékben megadott keretek kiszámítására használtak.

5. Cikk

1. A Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó textiltermékeknek bármelyik Fél területére történő importja nem esik a II. számú vagy a III. számú Mellékletben foglalt mennyiségi keretek alá, amennyiben ezeket a termékeket az importáló Fél a Feleknél érvényes adminisztratív ellenőrzési rendszer szerint – akár ugyanabban az állapotban, akár feldolgozás után történő – reexportra szántnak nyilvánítja.

Ha azonban a fentiekben meghatározott feltételek között Törökországba importált termékeket hazai felhasználásra kívánják bocsátani, annak feltétele exportengedély kiállítása az illetékes hatóságok részéről, valamint a származás igazolása az „A” Függelékben foglalt feltételek szerint.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél illetékes hatóságai megállapítják, hogy az importált textilterméket a Jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi keretek egyikének terhére írták, azonban e terméket később az országon kívülre reexportálták, a szóban forgó hatóságok négy héten belül tájékoztatják a másik Fél hatóságait a kérdéses mennyiségről, és felhatalmazást adnak ugyanabba a kategóriába tartozó terméknek azonos mennyiségben történő behozatalára, anélkül, hogy azt a Jegyzőkönyvben a folyó évre vagy a következő évre megállapított mennyiségi keret terhére írnák, ahogy az indokolt.

3. Nem esik mennyiségi keretek alá a Felek exportja kézzel vagy lábbal meghajtott szövőszékeken előállított kézműipari szövetekből, az e szövetekből kézzel előállított ruházati és más cikkekből, valamint a hagyományos népművészeti kézműipari cikkekből, tekintettel a Jegyzőkönyv „C” Függelékében meghatározott feltételekre.

6. Cikk

1. Minden évben minden árukategóriánál a II. számú Mellékletben a következő évre megállapított mennyiségi keret egy része előzetesen felhasználható a folyó évi mennyiségi keret 6%-ának erejéig. Az előzetes szállítások a következő évi megfelelő mennyiségi keretből levonásra kerülnek.

2. A Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó bármely évben ki nem használt mennyiségeknek a következő évi mennyiségi keretbe való átvitele a II. számú Mellékletben a folyó évre megállapított mennyiségi keret 10%-a erejéig engedélyezhető.

3. Az I. csoport tekintetében a mennyiségi keretek egymás közötti átvitele csak a következő esetekben megengedett:

– az 1. kategóriából a 2. és 3. kategóriába, vagy a 2. és 3. kategóriából az 1. kategóriába való átvitel a rendeltetési kategória mennyiségi keretének 7%-a erejéig;

– a 2. és 3. kategória közötti átvitel a rendeltetési kategória mennyiségi keretének 7%-a erejéig;

– a 2., illetőleg a 3. kategóriába az előző két francia bekezdés értelmében történő átvitel teljes mennyisége nem haladhatja meg a rendeltetési kategória 7%-át;

– a 4., 5., 6., 7. és 8. kategóriák közötti átvitel a rendeltetési kategória mennyiségi kerete 7%-ának erejéig hajtható végre.

Átvitel a II. és III. csoport bármely kategóriájába az I., II. vagy III. csoport bármely kategóriájából a rendeltetési kategória mennyiségi keretének 10%-a erejéig hajtható végre.

4. A fenti 3 bekezdésben hivatkozott átviteleknél alkalmazandó egyenértékűségi táblázatot az I. számú Melléklet tartalmazza.

5. Az 1., 2. és 3. bekezdésekben foglalt rendelkezések ugyanazon éven belüli halmozott alkalmazásából eredő növekedés az I., II. és III. csoportokhoz tartozó bármely termékkategóriát illetően nem haladhatja meg a 17%-ot.

6. Az exportáló Fél hatóságai legalább 15 nappal az alkalmazást megelőzően írásban tájékoztatják a másik Felet, az 1., 2. és 3. bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásáról.

7. Cikk

1. Ha valamelyik Fél úgy ítéli meg, hogy a mennyiségi keretek alá nem eső, a másik Féltől származó és e Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó textiltermékek importjára olyan abszolút vagy relatív mértékben megnövekedett mennyiségben és olyan feltételekkel kerül sor, hogy ez

– kár okozásával fenyegeti az importáló Félnek a hasonló termékeket vagy a közvetlenül versenyző termékeket előállító termelőit, vagy

– az importáló Fél gazdasági érdekei ezt így kívánják,

előzetes vagy utólagos megfigyelési rendszert léptethet hatályba az adott termékkategóriára, olyan időtartamra, amelyet indokoltnak tart.

2. Az a Fél, amelyik az 1. bekezdésben leírt megfigyelési rendszert be kívánja vezetni, legalább egy munkanappal ezt megelőzően tájékoztatja erről a másik Felet, és bármelyik Fél a Jegyzőkönyv 14. Cikke szerint konzultációt kérhet.

3. Abban a körben, amelyben Törökország az e cikk szerinti megfigyelési rendszert bevezeti, Magyarország alkalmazza a kettős ellenőrzésnek, az osztályozásnak és a származás igazolásának az „A” Függelékben meghatározott megfelelő rendelkezéseit.

8. Cikk

1. Textiltermékeknek mindkét Fél területére történő olyan exportja, amely nem esik mennyiségi keretek alá, az alábbi bekezdések szerint mennyiségi keretek alá vonható.

2. Ha az egyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Féltől származó és a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékek importjára olyan megnövekedett mennyiségben vagy olyan feltételekkel kerül sor, amely komoly kárt okoz az importáló Félnek a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket előállító termelőinek vagy ilyen károkozással fenyeget, a Jegyzőkönyv 14. Cikke szerint konzultációt kérhet, azzal a céllal, hogy megállapodás jöjjön létre a kérdéses kategóriára vonatkozóan megfelelő mennyiségi keret meghatározására.

A megállapított mennyiségi keret nem lehet semmiképpen sem alacsonyabb, mint annak az importnak a 110%-a, amely a kérdéses termékkategóriában a másik Féltől származva abban a 12 hónapos időszakban valósult meg, amelynek a vége két hónappal – vagy ha adatok nem állnak rendelkezésre, három hónappal – időben megelőzi azt a hónapot, amelyben a konzultációt kérik.

3. Olyan kritikus körülmények között, amikor a késedelem nehezen orvosolható károkat okozna, az importáló Fél ideiglenes intézkedést hozhat, azzal a feltétellel, hogy ezt követően haladéktalanul a konzultáció iránti kérést be kell jelenteni. Ez az intézkedés a Törökországba irányuló magyar export vagy a Törökországból való magyar import mennyiségi korlátozásának formájában történik a kérés bejelentésétől számított átmeneti három hónapos időszakra. Ezt az ideiglenes keretet olyan szinten kell megszabni, amely legalább 25%-a annak az importnak vagy exportnak, amely abban a 12 hónapos időszakban valósult meg, amelynek a vége két hónappal – vagy, ha adatok nem állnak rendelkezésre, három hónappal – időben megelőzi azt a hónapot, amelyben a konzultációt kérik.

4. Abban az esetben, ha a konzultációk egy hónapon belül nem vezetnének kölcsönösen kielégítő megoldásra, a 3. bekezdésben hivatkozott ideiglenes korlátozás a konzultációk befejezéséig további három hónapos időszakra meghosszabbítható vagy véglegessé tehető olyan éves szinten, amely nem alacsonyabb mint annak az importnak a 110%-a, amely abban a 12 hónapos időszakban valósult meg, amelynek a vége két hónappal – vagy ha adatok nem állnak rendelkezésre, három hónappal – időben megelőzi azt a hónapot, amelyben a konzultációt kérik.

5. A 2., 3. vagy 4. bekezdés alkalmazása esetén mindegyik Fél engedélyezi a kérdéses kategóriába tartozó textiltermékeknek azt az importját, amelyet a másik Fél országából a konzultációs kérés benyújtása előtt adtak fel.

A 2., 3. vagy a 4. bekezdés alkalmazása esetén az érintett Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított mennyiségi keret erejéig kiadja az export- vagy importengedélyeket azokra a termékekre, amelyekre vonatkozóan a mennyiségi korlátozás bevezetését megelőzően ténylegesen szerződést kötöttek.

6. Az intézkedés időtartamát és az e cikk szerint bevezetett bármely mennyiségi keret esetében alkalmazandó éves növekedési ütemeket az intézkedés bevezetésekor meg kell határozni.

7. A Jegyzőkönyv azon rendelkezéseit, amelyek a II. számú vagy a III. számú Mellékletekben megállapított mennyiségi keretek alá eső termékek exportjára vonatkoznak, alkalmazni kell azokra a termékekre is, amelyekre e cikk szerint kerülnek mennyiségi keretek bevezetésre.

8. Az e cikk rendelkezései alapján bevezetett intézkedések semmiképpen sem maradhatnak a Jegyzőkönyvben valamennyi mennyiségi korlátozás és ezzel egyenértékű intézkedés felszámolására megállapított időszak lejáratát követően érvényben.

9. Cikk

A Jegyzőkönyvben semmi sem akadályozza meg bármelyik Felet abban, hogy egyoldalúan mennyiségi korlátozást felszámoljon vagy valamely korlátozás esetében a piacrajutási szintet emelje, amennyiben a piacán érvényesülő feltételek ezt lehetővé teszik.

10. Cikk

1. Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy közli Törökországgal a pontos statisztikai információkat, a Jegyzőkönyv szerint megállapított mennyiségi keretek alá eső textiltermék kategóriákra vonatkozóan a magyar hatóságok által kiadott export- és importengedélyekről és minden olyan bizonyítványról, amelyet a magyar hatóságok az 5. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott, a Jegyzőkönyv „C” Függeléke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó termékre vonatkozóan kiadtak.

Törökország hasonlóképpen pontos statisztikai információt ad a magyar hatóságok részére a Magyarország által kibocsátott exportengedélyekkel és bizonyítványokkal kapcsolatosan a Törökország hatóságai által kiadott importengedélyekről.

2. Az 1. bekezdésben hivatkozott tájékoztatást minden termékkategóriára vonatkozóan a magyar exportengedélyeket illetően a tárgyhónapot követő hónap végéig, a magyar importengedélyeket illetően pedig a tárgyhónapot követő második hónap végéig kell megadni.

3. A Felek kötelezik magukat arra, hogy minden naptári év április 15-éig egymás hatóságai számára megadják a megelőző év statisztikai adatait a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó valamennyi textiltermék importjáról.

Bármelyik Fél a másik Fél kérésére, átadja a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó textiltermékek összes exportjáról.

A Felek egymás hatóságainak statisztikai információt adnak át a 5. Cikk 1. bekezdésének tárgyát képező termékekről.

4. A 3. bekezdésben hivatkozott információkat valamennyi termékkategóriára a tárgynegyedévet követő harmadik hónap végéig kell megadni.

5. Ha a kölcsönös információk elemzésekor kiderül, hogy jelentős eltérések vannak az export- és az importstatisztikák között, konzultációt lehet tartani a Jegyzőkönyv 14. Cikkében meghatározott eljárás szerint.

11. Cikk

1. A Jegyzőkönyv Magyarország és Törökország közötti hatékony működésének biztosítása érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy teljes mértékben együttműködnek azzal a céllal, hogy megakadályozzák és feltárják az adminisztratív rendelkezéseknek átrakodás, más útvonalra irányítás, a származási országot vagy helyet érintő hamis nyilatkozattétel, okmányhamisítás, a termékek szál-tartalmát, mennyiségét, megnevezését vagy osztályozását illető hamis nyilatkozattétel vagy bármely más eszköz útján történő kijátszását, valamint együttműködnek bármely szükséges jogi, és adminisztratív intézkedés meghozatalában a fenti cél érdekében. Ennek megfelelően Magyarország és Törökország megállapodnak abban, hogy létrehozzák azokat a szükséges jogi rendelkezéseket és adminisztratív eljárásokat, amelyek lehetővé teszik hatékony intézkedések megtételét a rendelkezések ilyen kijátszása ellen, beleértve jogilag kötelező szankciós intézkedések alkalmazását a szóban forgó exportőr és importőr ellen.

2. Ha valamelyik Fél a rendelkezésére álló információk alapján úgy véli, hogy a Jegyzőkönyv kijátszásra kerül, e Fél a másik Féllel konzultációt folytat, azzal a céllal, hogy kölcsönösen kielégítő megoldást érjenek el. E konzultációkat a lehetséges legkorábbi időpontban, de legkésőbb a kérés időpontjától számított 30 napon belül megtartják.

3. Mielőtt még a 2. bekezdésben említett konzultációk eredményre vezetnének, bármelyik Fél óvatossági intézkedésként, ha a másik Fél kéri és amennyiben a kijátszásra elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, megtesz minden szükséges intézkedést annak a biztosítására, hogy a mennyiségi keretek kiigazíthatók legyenek arra a kontingens-évre vonatkozóan, amelyben a konzultációk tartására irányuló kérést a 2. bekezdéssel összhangban előterjesztették vagy a következő kontingens-évre, ha a folyó évre vonatkozó kontingens már kimerült.

4. Ha a Felek a 2. bekezdésben említett konzultációk során nem tudnának kölcsönösen kielégítő megoldást elérni, a kezdeményező Félnek joga van arra, hogy

a) amennyiben elegendő bizonyíték van arra, hogy a másik Féltől származó árut a Jegyzőkönyv kijátszásával importálták, a vonatkozó mennyiségeket a Jegyzőkönyv szerint megállapított mennyiségi keretekre terhelje;

b) amennyiben elegendő bizonyíték van arra, hogy a másik Féltől származó termék száltartalmát, mennyiségét, megnevezését vagy osztályozását illetően hamis nyilatkozat megtételére került sor, a kérdéses termék importját visszautasítsa;

c) ha kiderülne, hogy a másik Fél területét az annak a Félnek a területéről nem származó termékek átirányítására, útvonal módosítására használják fel, mennyiségi kereteket vezessen be a másik Fél területéről származó ugyanilyen termékekre, ha ezek még nem esnek mennyiségi keretek alá vagy bármilyen más megfelelő intézkedést tegyen.

5. A jelen Jegyzőkönyv Magyarország és Törökország közti zavartalan végrehajtásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy a Jegyzőkönyv A Függelékének előírásaival összhangban teljes mértékben együttműködnek a kijátszások megakadályozásában, kivizsgálásában és bármely ezzel kapcsolatban szükségessé váló jogi és/vagy adminisztratív intézkedés megtételében.

12. Cikk

1. A Felek együttműködnek a hagyományos kereskedelmi folyamatokban történő hirtelen és káros változások megakadályozása érdekében.

2. Ha hirtelen és káros változás következne be a hagyományos kereskedelmi folyamatokban, bármely fél jogosult arra, hogy előzetes vagy utólagos megfigyelési rendszert vezessen be az érintett termékkategóriák vonatkozásában olyan időszakra, amelyet megfelelőnek tart. A megfigyelési rendszert bevezetni szándékozó Félnek legalább egy nappal a megfigyelési rendszer bevezetése előtt értesítenie kell a másik Felet, és bármely Fél konzultációt kérhet az e problémákra vonatkozó kielégítő megoldás kialakítása érdekében. A konzultációkat az ilyen kérés bármely Fél által történt benyújtását követő 15 munkanapon belül kell megtartani.

3. A Felek törekszenek annak biztosítására, hogy a mennyiségi keretek alá eső textiltermékek bármelyikük országába irányuló exportjának ütemezése az év folyamán a lehető legegyenletesebb legyen, figyelembe véve azonban a szezonális tényezőket.

13. Cikk

1. A Felek elkerülik a diszkriminációt az „A” és „C” Függelékekben említett export- és importengedélyek vagy okmányok kiadása során.

2. Abban az esetben, ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a Jegyzőkönyv alkalmazása vagy valamelyik Fél kereskedelmi gyakorlata zavarja a Magyarország és Törökország között meglévő kereskedelmi kapcsolatokat, ennek a helyzetnek az orvoslása céljából a 14. Cikkben meghatározott eljárás szerint haladéktalanul konzultációkat kell kezdeni.

14. Cikk

1. Amennyiben a Jegyzőkönyv máshol másként nem rendelkezik, a Jegyzőkönyvben említett különleges konzultációs eljárásokat a következő rendelkezések szabályozzák:

– a konzultációkérést a másik Féllel írásban kell közölni;

– a konzultációkéréshez 15 napon belül csatolni kell egy tájékoztatót, amely kifejti azokat az okokat és körülményeket, amelyek az érdekelt Fél véleménye szerint ilyen kérés előterjesztését indokolják;

– a Felek a konzultációkat legkésőbb a kérés közlésétől számított egy hónapon belül megkezdik, annak érdekében, hogy legkésőbb további egy hónapon belül megállapodásra vagy kölcsönösen elfogadható következtetésre jussanak.

2. Ha szükséges, bármelyik Fél kérésére a Jegyzőkönyv alkalmazásából eredő bármely problémáról konzultációt kell tartani. Bármely e cikk szerint sorra kerülő konzultáció az együttműködés szellemében és a Felek közötti véleményeltérések összeegyeztetése kívánságával kerül megtartásra.

15. Cikk

1. A Jegyzőkönyv a Magyarország és Törökország közti Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba. A Jegyzőkönyv a két Fél által 1995. december 22-én aláírt Egyeztetett Jegyzőkönyvben hivatkozott időszak végén veszti hatályát.

2. Bármelyik Fél bármely időpontban a 14. Cikkel összhangban konzultációt javasolhat a Jegyzőkönyv módosításában való megállapodás érdekében.

3. Bármelyik Fél, bármely időpontban írásban értesítve erről a másik Felet, felmondhatja a Jegyzőkönyvet. A Jegyzőkönyv hatálya az értesítés időpontjától számított hat hónapra szűnik meg, és a Jegyzőkönyv szerint megállapított mennyiségi keretek arányosan csökkennek.

4. A Jegyzőkönyvhöz csatolt Mellékletek, Függelékek, Egyeztetett Jegyzőkönyvek és Közös Nyilatkozatok a Jegyzőkönyv szerves részét képezik.

5. A Jegyzőkönyv szerves részét képezi a Magyarország és Törökország között 1997. január 8-án aláírt Szabadkereskedelmi Megállapodásnak.

16. Cikk

A Jegyzőkönyv két példányban készül. A szöveg csak angol nyelven hiteles.

I/A. számú Melléklet az „A” Jegyzőkönyvhöz
Az 1. Cikk 1. bekezdésben hivatkozott termékek

1. Amennyiben az 1–114. kategóriába tartozó termékeknél az alapanyag nincs külön feltüntetve, úgy tekintendők, hogy teljes egészükben gyapjúból vagy „finom állati szőr”-ből vagy pamutból vagy mesterséges vagy szintetikus szálból készültek.

2. Ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy a termék férfi vagy fiú ruházat, illetve női vagy lányka ruházat, a terméket az utóbbihoz kell sorolni.

3. A „csecsemő” ruházat kifejezés 86-os mérettel bezárólag értendő.


Kate-

KN-kód

Áru megnevezése
Egyenértékűségi
táblázat
gória 1993. db/kg g/db
I/A. csoport
1 5204 11 00 Pamutfonal, kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve
5204 19 00
5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00
5205 15 10
5205 15 90
5205 21 00
5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 25 10
5205 25 30
5205 25 90
5205 31 00
5205 32 00
5205 33 00
5205 34 00
5205 35 10
5205 35 90
5205 41 00
5205 42 00
5205 43 00
5205 44 00
5205 45 10
5205 45 30
5205 45 90
5206 11 00
5206 12 00
5206 13 00
5206 14 00
5206 15 10
5206 15 90
5206 21 00
5206 22 00
5206 23 00
5206 24 00
5206 25 10
5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90
5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10
5206 45 90
ex 5604 90 00
2 5208 11 10 Pamutszövet, kivéve gézt, frottírszövetet, szövött szalagárut, bársony-, plüss szövetetet, zseníliaszövetet, tüllt és hálószövetet
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
2 a) 5208 31 00 Ebből: nem fehérített és nem nyers
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
3 5512 11 00
5512 19 10
5512 19 90
Szövet szintetikus (vágott vagy hulladék) szálból, kivéve szövött szalagárut, bársonyplüss és buklészövetet (ideértve frottírszövetet is), továbbá a zseníliaszövetet
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00
3 a) 5512 19 10 Ebből: nem nyers és nem fehérített
5512 19 90
5512 29 10
5512 29 90
5512 99 10
5512 99 90
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 19
5515 13 99
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 19
5515 22 99
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 19
5515 92 99
5515 99 30
5515 99 90
ex 5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00
I/B. csoport
4 6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
Hosszú- és rövidujjú ing, T-ing, alsó pulóver, atlétatrikó és hasonló cikk; kötött vagy hurkolt, pamutból vagy szintetikus és mest. szálból 6,48 154