A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi XX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1998. február 19-én megtörtént, ennek megfelelően a Megállapodás 1998. április 1-jén hatályba lép.)

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

„Megállapodás a Török Köztársaság és a Magyar Köztársaság között

PREAMBULUM

A Török Köztársaság (a továbbiakban: Törökország) és a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország)

emlékeztetve azon szándékukra, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában, és kifejezve készségüket, hogy együttműködjenek ezen folyamat erősítése módjainak feltárásában,

hivatkozva a Törökország és az Európai Gazdasági Közösség közti társulást létrehozó Megállapodásra és az Európai Közösségek és Magyarország közti társulást létrehozó Európa Megállapodásra,

hivatkozva a jelen Megállapodás Szerződő Felei (a továbbiakban: a Felek) közti, valamint a közöttük és fő kereskedelmi partnereik közti együttműködés fejlődése során szerzett tapasztalatokra,

kinyilvánítva azon hajlandóságukat, hogy elősegítsék kereskedelmük harmonikus fejlődését, valamint, hogy a közös érdekeltségű területeken, beleértve a jelen Megállapodás hatálya alá nem tartozó területeket is, bővítsék és sokrétűbbé tegyék kölcsönös együttműködésüket, s így teremtsenek ahhoz keretet és támogató környezetet az egyenlőség, a diszkriminációmentesség és a jogok és kötelezettségek egyensúlya alapján,

emlékeztetve a Feleknek a sokoldalú kereskedelmi rendszer folyamatos erősítésében való kölcsönös érdekeltségére, és tekintetbe véve képességüket mint Szerződő Feleknek a GATT/WTO-ban, amelynek rendelkezései és eszközei külkereskedelmi politikájuk alapjait képezik,

elhatározva, hogy ebből a célból rendelkezéseket hoznak, amelyek összhangban ezen, különösen a szabadkereskedelmi területek létesítésére vonatkozó okmányok előírásaival, a Felek közti kereskedelem akadályainak fokozatos megszüntetését irányozzák elő,

figyelembe véve a Felek szabadkereskedelmi kötelezettségeinek és különösen az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményből (GATT) és a Világkereskedelmi Egyezményből (WTO) fakadó jogaiknak és kötelezettségeiknek a betartását,

elhatározták, hogy ezen célok megvalósítása érdekében megkötik a következő Megállapodást:

1. Cikk

Célkitűzések

1. A Felek egy, legfeljebb 2001. január 1-jéig tartó átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet létesítenek a jelen Megállapodás, valamint a GATT 1994 és a WTO előírásaival összhangban.

2. A Megállapodás célkitűzései:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítésével elősegíteni a Törökország és Magyarország közti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését;

b) tisztességes versenyfeltételeket teremteni a Törökország és Magyarország közti kereskedelem számára;

c) ezen a módon, a kereskedelem előtt álló akadályok lebontása útján hozzájárulni a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez;

d) fokozni a Törökország és Magyarország közti együttműködést.

2. Cikk

Alapvámok

1. A jelen Megállapodás szerinti kereskedelmi árucsere tekintetében a Magyar Vámtarifát kell alkalmazni a Magyarországra történő áruimport osztályozására. A Török Vámtarifát kell alkalmazni a Törökországba történő áruimport osztályozására.

2. Az alapvám, amelyre vonatkozóan a jelen Megállapodásban rögzített fokozatos csökkentéseket kell alkalmazni, minden termékre vonatkozóan az alábbi:

– a Magyarországról származó termékekre az az MFN vám, amely a jelen Megállapodás hatálybalépésekor Törökországban (erga omnes) érvényben volt;

– a Törökországból származó termékekre a Magyarországon 1992. február 29-én érvényben volt MFN vám.

3. Amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor erga omnes alapon, különösen a GATT Uruguayi Forduló és a Török–EU Vámunió eredményeként kötött vámegyezményekből fakadóan, ezek a csökkentett vámok a vámcsökkentés alkalmazásának időpontjától kezdve felváltják a 2. bekezdésben említett alapvámokat.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

3. Cikk

Hatáskör

1. E Fejezet rendelkezéseit azokra a termékekre kell alkalmazni, amelyek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiban szerepelnek, kivéve a I. számú Mellékletben felsorolt termékeket.

2. Az 5-től 7-ig terjedő Cikkek előírásai nem érvényesek a textiltermékekre és a 4-től 7-ig terjedő Cikkek előírásai nem érvényesek azokra a termékekre, amelyekre az ESZAK-ot létrehozó Szerződés vonatkozik, ahogy azokat a 8. és 9. Cikk említi.

4. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek közötti kereskedelemben a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától nem vezetnek be új importvámokat vagy velük egyenértékű hatású terheket, és nem emelik a már érvényben lévőket. A Felek eltörölnek egymástól származó importjukra vonatkozóan minden importra kirótt, vámmal egyenértékű hatású terhet.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Törökországból származó, azokra a termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a II. számú Mellékletben, a Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon Törökországból származó és a II. számú Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, csökkenteni kell a mellékletben meghatározott menetrend szerint.

4. Azokat a importvámokat, amelyeket Törökországban a Magyarországról származó árukra, termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a III. számú Mellékletben, a Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket Törökországban a Magyarországról származó és a III. számú Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak csökkenteni kell, a mellékletben meghatározott menetrend szerint.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 4. Cikk előírásai érvényesek a fiskális jellegű vámokra is.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek. Exportra vonatkozó mennyiségi korlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Törökország és Magyarország közti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy velük egyenértékű hatású terheket.

2. Törökország és Magyarország fokozatosan eltöröl egymás között, legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 5. év végéig minden exportvámot és azzal egyenértékű hatású terhet, valamint minden exporttal kapcsolatos mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést, kivéve azokat, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

7. Cikk

Importra vonatkozó mennyiségi korlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek között a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától nem vezetnek be új, importra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat vagy azzal egyenértékű hatású intézkedéseket, sem a már meglévőket nem szigorítják.

2. A Törökországba történő importra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és azzal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjában el kell törölni.

3. Azokat az importvámokat és velük egyenértékű hatású intézkedéseket, amelyeket Magyarországon a Törökországból származó azon termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a IV. számú Mellékletben, a jelen Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni. A IV. számú Mellékletben felsorolt termékekre a mennyiségi korlátozásokat és a velük egyenértékű intézkedéseket fokozatosan, legkésőbb 2000. december 31-ig el kell törölni.

4. A jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától Magyarország a Törökországból származó és az V. számú Mellékletben felsorolt termékekre a mellékletben foglalt feltételekkel import értékplafonokat nyit.

5. A jelen Megállapodás szempontjából „a mennyiségi korlátozások és a velük egyenértékű intézkedések” Magyarországról Törökországba vagy Törökországból Magyarországra irányuló import vagy export kvóták, importengedélyezés vagy egyéb kereskedelmet korlátozó adminisztratív intézkedések vagy követelmények útján történő megtiltását vagy korlátozását jelentik.

8. Cikk

Textiltermékek kereskedelme

Az „A” Jegyzőkönyv tartalmazza a benne foglalt textiltermékekre alkalmazandó rendelkezéseket.

9. Cikk

ESZAK termékek kereskedelme

A „B” Jegyzőkönyv tartalmazza a benne foglalt szén- és acéltermékekre alkalmazandó rendelkezéseket.

II. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI, FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

10. Cikk

Hatáskör

1. E fejezet rendelkezéseit a Megállapodás Szerződő Feleinek országából származó mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre kell alkalmazni.

2. A „mezőgazdasági termékek” fogalma e Megállapodás szempontjából a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer 1–24. fejezetei alá tartozó termékeket és az I. számú Mellékletben felsorolt termékeket jelenti.

11. Cikk

Koncessziók cseréje

1. E Megállapodás Szerződő Felei kijelentik, hogy készek, amennyire azt mezőgazdasági politikáik megengedik, elősegíteni a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem harmonikus fejlődését, és hogy időközönként megvitassák ezt a témát a Vegyesbizottságban.

2. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítása érdekében Törökország és Magyarország megállapodtak egy „C” Jegyzőkönyvben, amely tartalmazza a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem elősegítését szolgáló intézkedéseket. * 

12. Cikk

Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

E Megállapodás Szerződő Felei vállalják, hogy nem használják fel állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és egészségügyi szabályaikat önkényes vagy igazolhatatlan diszkrimináció céljára vagy a köztük folytatott kereskedelem burkolt korlátozására.

III. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

13. Cikk

Belföldi adózás

1. E Megállapodás Szerződő Felei tartózkodni fognak minden olyan belföldi, fiskális természetű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve diszkriminálja a Törökországból származó termékeket és hasonlóképpen a Magyarországról származó termékeket.

2. A Felek egyikébe exportált termékek nem részesülhetnek olyan mértékű belföldi adó-visszatérítésben, amely meghaladja a rájuk kivetett közvetlen vagy közvetett adók összegét.

14. Cikk

Más megállapodások által vezérelt kereskedelmi kapcsolatok

1. Ez az Egyezmény nem gátolhatja meg vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létesítését, ameddig azoknak nincs negatív hatása a kereskedelmi rezsimre és különösen az e Megállapodásban foglalt származási szabályokra vonatkozó előírásokra.

2. A Megállapodás Szerződő Felei között kérésre konzultációkat kell tartani a Vegyesbizottságban az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokkal kapcsolatban.

15. Cikk

Strukturális kiigazítás

1. Magyarország és Törökország megnövelt vámtarifák formájában korlátozott időtartamú, a 4. Cikk előírásait korlátozó kivételes intézkedéseket hozhat.

2. Ezek az intézkedések csak újonnan létrehozott iparágakra vagy egyes átszervezés alatt álló vagy súlyos nehézségekkel küzdő ágazatokra vonatkozhatnak, különösen ott, ahol ezek a nehézségek súlyos szociális gondokat okoznak.

3. A Magyarországon és Törökországban a másik Féltől származó termékekre alkalmazható, a fenti intézkedésekkel bevezetett importvámok nem haladhatják meg a 25%-ot ad valorem, és fenn kell tartaniuk a bármely Fél országából származó termékekre egy preferenciális elemet. Az ilyen intézkedések hatálya alá tartozó termékek importjának összértéke nem haladhatja meg az utolsó olyan évben, amelyre statisztika áll rendelkezésre, a 2. Cikkben meghatározottak szerint a másik Féltől származó ipari termékek összimportjának 15%-át.

4. Ezeket az intézkedéseket öt évet meg nem haladó időtartamra lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakot engedélyezett. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak lejártakor meg kell szüntetni.

5. Nem vezethetők be ilyen intézkedések egy termék vonatkozásában, ha több mint három év telt el az adott termékre vonatkozó mindenfajta vámok, mennyiségi korlátozások, vagy azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések megszüntetése óta.

6. Magyarország és Törökország tájékoztatják a Vegyesbizottságot bármely kivételes intézkedésről, amelyet meghozni szándékoznak és bármely Fél kérésére konzultációkat kell tartani a Vegyesbizottságban az ilyen intézkedésekről és azokról az ágazatokról, amelyre vonatkoznak, mielőtt alkalmaznák őket. Amikor ilyen intézkedéseket hoznak, a Feleknek tájékoztatniuk kell a Vegyesbizottságot az e Cikk szerint bevezetett vámok megszüntetésének ütemezéséről. Ennek az ütemezésnek intézkednie kell ezen vámok, legkésőbb a bevezetésüket követő két évvel kezdődően egyenlő mértékekben való csökkentéséről. A Vegyesbizottság eltérő ütemezésről is határozhat.

16. Cikk

Dömping

Ha e Megállapodás valamelyik Szerződő Fele úgy találja, hogy a Megállapodás által szabályzott kereskedelmi kapcsolatokban az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény VI. Cikke szerinti dömping fordul elő, megteheti e gyakorlattal szemben a GATT VI. Cikkével és az adott Cikkhez kapcsolódó megállapodások által létrehozott szabályozással összhangban a megfelelő intézkedéseket a 20. Cikkben lefektetett eljárás szerint és feltételek mellett.

17. Cikk

Sürgősségi intézkedések egyes termékek importjával kapcsolatban

Ha bármely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek termelőinek a másik Fél területén komoly kárt, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat, vagy egy régió gazdasági helyzetének komoly romlását eredményező nehézségeket okoz, vagy ilyenek okozásával fenyeget,

az érintett Fél a 20. Cikkben lefektetett eljárás szerint és feltételek mellett megteheti a megfelelő intézkedéseket.

18. Cikk

Reexport és komoly hiány

Ahol a 6. Cikk előírásainak a betartása oda vezet, hogy

a) reexportra kerül sor olyan harmadik országba, amellyel szemben e Megállapodásban részes exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozásokat, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket vagy terheket tart fenn; vagy

b) komoly hiány mutatkozik vagy fenyeget egy a Megállapodásban részes exportáló Fél számára lényeges termékből;

és ahol a fent hivatkozott helyzetek komoly nehézségeket okoznak vagy valószínűleg okozni fognak a Megállapodásban részes exportáló Fél részére, az a Fél a 20. Cikkben lefektetett eljárás szerint és feltételek mellett megteheti a megfelelő intézkedéseket.

19. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek progresszív módon szabályozni fognak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot úgy, hogy biztosítsák e Megállapodás hatálybalépését követő év végéig, minden a Felek állampolgárai között az áruk előállítására és értékesítésére vonatkozó feltételek vonatkozásában fennálló megkülönböztetés megszűnését.

2. A Vegyesbizottságot értesíteni kell az e célkitűzés megvalósítása érdekében foganatosított intézkedésekről.

20. Cikk

Védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás

1. Mielőtt az e Cikkben rögzített védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárást kezdeményeznék, a Megállapodás Szerződő Feleinek meg kell kísérelnie, hogy bármely köztük lévő nézetkülönbséget közvetlen konzultációk útján oldjanak meg, és tájékoztatniuk kell erről a másik Felet.

2. A 15., 16., 17. és 18. Cikkekben meghatározott esetekben az a Fél, amely fontolóra veszi, hogy védelmi intézkedésekhez folyamodik, haladéktalanul értesíteni tartozik erről a Vegyesbizottságot. Az érintett Félnek minden lényeges információt és segítséget meg kell adnia a Vegyesbizottságnak, amely ahhoz szükséges, hogy megvizsgálja az esetet. A Felek közti konzultációt a Vegyesbizottságban késedelem nélkül le kell folytatni azzal a céllal, hogy közösen elfogadható megoldást találjanak.

3. Ha attól számított egy hónapon belül, hogy az ügyet a Vegyesbizottság elé utalták, az érintett Fél nem vet véget a kifogásolt gyakorlatnak vagy a jelzett nehézségeknek, és a Vegyesbizottság az üggyel kapcsolatban nem hozza meg döntését, a másik Fél meghozhatja azokat a védelmi intézkedéseket, amelyeket a helyzet orvoslása érdekében szükségesnek tart.

4. A meghozott védelmi intézkedésekről a Vegyesbizottságot haladéktalanul értesíteni kell. Ezeket kiterjedésük és időtartamuk tekintetében arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy orvosolják azt a helyzetet, amely okot szolgáltatott alkalmazásukra, és nem haladhatják meg azt a kárt, amelyet a kérdéses gyakorlat vagy nehézség okozott. Elsőbbséget kell adni olyan intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják e Megállapodás érvényesülését.

5. A meghozott védelmi intézkedésekről rendszeres konzultációkat kell folytatni a Vegyesbizottságban azzal a céllal, hogy azokat enyhítsék vagy megszüntessék, ha a feltételek tovább nem indokolják fenntartásukat.

6. Amikor kivételes körülmények azonnali cselekvést kívánnak, és lehetetlenné teszik az előzetes vizsgálatot, az érintett Fél a 15., 16., 17., 18., 24. és 25. Cikkek esetében azonnal alkalmazhatja azokat az óvintézkedéseket, amelyek feltétlenül szükségesek a helyzet orvoslásához. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Vegyesbizottságot, és a Feleknek, amint lehet, konzultációkat kell tartaniuk a Vegyesbizottság keretében.

21. Cikk

Származási szabályok és együttműködés a vámigazgatásban

1. A „D” Jegyzőkönyv lefekteti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés módszereit.

2. E Megállapodás Szerződő Felei megtesznek minden szükséges intézkedést, beleértve az adminisztratív együttműködés területén szükségeseket, annak biztosítására, hogy a 2., 4., 5., 6. és 7. Cikkek, valamint a „D” Jegyzőkönyv előírásait hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, tekintetbe véve azt az igényt, hogy a kereskedelemben alkalmazott formaságokat, amilyen hamar lehet, csökkentsék és azt az igényt, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat érjenek el minden ezen előírások működéséből származó nehézség vonatkozásában.

22. Cikk

Korlátozások nem gazdasági okokból

Ez a Megállapodás nem zárja ki, hogy a közerkölcs, közrend, közbiztonság, emberek, állatok, növények egészségének és életének védelme, művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy az ipari és kereskedelmi javak védelme, vagy az aranyra vagy ezüstre vonatkozó szabályok által indokoltan tilalmakat vagy korlátozásokat vezessenek be exportra, importra vagy tranzitszállításokra. Az ilyen tilalmak és korlátozások azonban nem képezhetik a Törökország és Magyarország közti kereskedelem önkényes diszkriminálásának vagy burkolt korlátozásának eszközét.

23. Cikk

Fizetések

A Felek vállalják, hogy konvertibilis devizában engedélyeznek bármely fizetést a fizetési mérleg folyószámlán addig a mértékig, ameddig a fizetések alapjául szolgáló tranzakciók árumozgásokra vonatkoznak.

24. Cikk

Vállalati verseny szabályozása, állami támogatás

1. Az alábbiak nem egyeztethetők össze e Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben azok a Magyarország és Törökország közti kereskedelmet érintik:

a) minden olyan vállalatok közti megállapodás, vállalati szövetségek által hozott döntés vagy vállalatok között egyeztetett gyakorlat, amely célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy eltorzítása;

b) Törökország vagy Magyarország területének egészén vagy lényeges részén domináns helyzetben lévő egy vagy több vállalat által elkövetett visszaélés;

c) bármely állami támogatás amely eltorzítja a versenyt, vagy annak eltorzításával fenyeget bizonyos vállalatoknak, vagy bizonyos termékek előállításának előnyben részesítése következtében.

2. Mindkét Fél biztosítja az állami támogatás területének átláthatóságát többek között azzal, hogy évente megadja a másik Félnek a nyújtott segítség teljes összegét, beleértve annak elosztását, és kérésre tájékoztatást ad a segítségnyújtási rendszerekről. Bármely Fél a másik Fél kérésére felvilágosítást ad az állami segítség különleges eseteiről.

3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy egy meghatározott gyakorlat nincs összhangban a jelen Cikk első bekezdésének rendelkezéseivel, és

a) az Egyetértési Jegyzőkönyv 4. pontjában hivatkozott megállapodások nem foglalkoznak vele megfelelően, vagy

b) ilyen szabályok hiányában, és ha ez a gyakorlat komoly sérelmet okoz a másik Félnek, vagy anyagi kárt hazai iparának, vagy ilyen okozásával fenyeget, a Vegyesbizottságban lefolytatott konzultációkat vagy az ilyen konzultációkért történő folyamodást követő harminc munkanap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

A jelen Cikk 1. c) bekezdésével össze nem egyeztethető gyakorlat esetében az ilyen megfelelő intézkedéseket, ahol azokra a WTO/GATT 1994 alkalmazandó, csak a WTO/GATT 1994-ben és bármely annak hatálya alatt megtárgyalt és a Felek között alkalmazandó egyéb egyezményekben lefektetett feltételek mellett és eljárásokkal összhangban lehet meghozni.

4. Az Egyetértési Jegyzőkönyv 4. pontjában foglaltaknak megfelelően elfogadott bármely ellenkező rendelkezés dacára a Feleknek információk cseréje során figyelembe kell venniük a szakmai és üzleti titoktartási követelmények által szabott korlátokat.

25. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

Ha Törökország vagy Magyarország komoly fizetési mérleg nehézségekkel küzd vagy ilyenek bekövetkezése fenyeget, Törökország vagy Magyarország a helyzettől függően a GATT keretében lefektetett feltételekkel és a Nemzetközi Valutaalap Megállapodási Cikkei VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat, amelyek korlátozott időtartamra érvényesek és nem haladhatják meg a fizetési mérleg helyzet rendbetételéhez szükséges mértéket. Törökország vagy Magyarország a helyzettől függően azonnal tájékoztatják a másik Felet és a lehető legrövidebb időn belül beterjesztik a másik Félnek a korlátozások megszüntetésének menetrendjét.

26. Cikk

Szellemi tulajdon védelme

1. Annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen Megállapodás annak célkitűzéseivel összhangban lévő zavartalan működését, és elkerüljék a kereskedelem megzavarását, a jelen Megállapodásban részes Felek lépéseket tesznek a szellemi tulajdonjogok nyújtása, valamint megfelelő és hatékony védelmének biztosítása érdekében.

2. A jelen Megállapodásban részes Felek minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy érvényt szerezzenek ezen jogok sérthetetlenségének, különösen a hamisítással és kalóztevékenységgel szemben.

3. A szellemi tulajdonjogok területén érvényben lévő nemzetközi egyezmények és joghatóság szerinti kötelezettségeik teljesítése során a jelen Megállapodásban részes Felek nem biztosítanak egymás állampolgárai számára kedvezőtlenebb elbánást annál, amilyet bármely más állam állampolgárai számára megadnak.

4. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri és vizsgálja a szellemi tulajdonjogok érvényesülését. A jelen Megállapodásban részes bármely Fél kérésére a Vegyesbizottságban konzultációkat kell folytatni bármely a szellemi tulajdonjogokat érintő kérdésről.

27. Cikk

Közbeszerzés

1. A jelen Megállapodásban részes Felek a közületi szerződések diszkriminációmentes és kölcsönösségi alapon történő odaítélésének felszabadítását kívánatos célkitűzésnek tekintik.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől fogva mindkét Fél biztosítja a másik Fél vállalatai számára a közületi szerződések odaítélési eljárásaiban való részvételt olyan elbánás szerint, amely nem kedvezőtlenebb a bármely más ország vállalatai részére biztosított elbánásnál.

3. A Vegyesbizottság, a 28. és 29. Cikkek szellemében eljárva időszakonként felülvizsgálja a fenti 1. és 2. bekezdés végrehajtásának gyakorlati módozatait. A Vegyesbizottság a lehető leghamarabb lefekteti, figyelembe véve azokat a megoldásokat, amelyekről a WTO/GATT 1994 keretében született megállapodás, a szükséges hatáskört, időrendet és szabályokat.

28. Cikk

Vegyesbizottság létesítése

1. A jelen Megállapodás létrehoz egy Vegyesbizottságot, amelyben a Megállapodás mindkét részes Fele képviselteti magát. A Vegyesbizottság felelős a jelen Megállapodás irányításáért, és biztosítja annak megfelelő végrehajtását.

2. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információkat cserélnek és bármely Fél kérésére a Vegyesbizottságban konzultációkat folytatnak. A Vegyesbizottság vizsgálja a Törökország és Magyarország közti kereskedelem akadályai további leépítésének lehetőségeit.

3. A Vegyesbizottság a 29. Cikk 3. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban határozatokat hozhat a jelen Megállapodás által meghatározott esetekben. Más kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

29. Cikk

A vegyesbizottsági eljárás

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer, megfelelő szinten, ülést tart.

2. A Vegyesbizottság közös megegyezés alapján jár el.

3. Ha a jelen Megállapodásban részes Felek valamelyikének vegyesbizottsági képviselője olyan határozat elfogadásához járult hozzá, amelynek végrehajtása alkotmányos követelményektől függ, a határozat, ha későbbi időpont nem szerepel benne, a jelzett fenntartás megszüntetésének napján lép hatályba.

4. A Vegyesbizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására, az Elnök kinevezésére és hivatali idejének tartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság feladatai végrehajtásának elősegítésére általa szükségesnek tartott albizottságokat és munkacsoportokat állíthat fel.

30. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltakból semmi sem gátolja meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket:

a) lényeges biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása érdekében;

b) lényeges biztonsági érdekeinek védelme vagy nemzetközi kötelezettségeinek és nemzeti politikájának végrehajtása érdekében:

(i) fegyverek, lőszer, hadfelszerelés és olyan egyéb áruk forgalma tekintetében, amelyre közvetve vagy közvetlenül hadászati létesítmény szállítása céljából kerül sor, vagy

(ii) biológiai és vegyi fegyverek, nukleáris fegyverek és egyéb nukleáris robbanó eszközök elterjedésének megakadályozása tekintetében, vagy

(iii) háború vagy egyéb háborús fenyegetést megtestesítő súlyos nemzetközi feszültség esetén.

31. Cikk

Kötelezettségek teljesítése

1. A jelen Megállapodásban részes Felek minden szükséges intézkedést megtesznek jelen Megállapodás célkitűzései elérésének biztosítása és a Megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében.

2. Ha Törökország úgy véli, hogy Magyarország vagy ha Magyarország úgy véli, hogy Törökország elmulasztotta valamely jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségének teljesítését, az érintett Fél megteheti a 20. Cikkben lefektetett feltételek szerint és eljárással összhangban a megfelelő intézkedéseket.

32. Cikk

Fejlesztési záradék

Ha bármely Fél úgy ítéli meg, hogy a Felek gazdaságainak érdekében hasznos volna a jelen Megállapodás által létrehozott kapcsolatok fejlesztése Megállapodás jelenlegi hatálya alá nem tartozó területekre való kiterjesztése útján, erről indoklással ellátott kérést kell benyújtania a másik Félnek. A Felek utasíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a kérést, és ahol indokolt tegyen ajánlásokat részükre, különös tekintettel a tárgyalások kezdésére.

33. Cikk

Módosítások

A jelen Megállapodás nem a 20. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott módosításait, amelyeket a Vegyesbizottság jóváhagyott, a Megállapodásban részes Felek elé kell terjeszteni elfogadás céljából, és azok a Felek által történt elfogadást követően lépnek hatályba.

34. Cikk

Jegyzőkönyvek és Mellékletek

A jelen Megállapodás „A”, „B”, „C”, „D” Jegyzőkönyvei és I–VII. számú Mellékletei a Megállapodás szerves részét képezik. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Jegyzőkönyvek és Mellékletek módosításáról.

35. Cikk

Területi érvényesség

Ez a Megállapodás a Megállapodásban részes Felek területeire alkalmazandó.

36. Cikk

Lejárat

Jelen Megállapodást bármely Fél a másik Fél részére adott írásos értesítéssel felmondhatja. A Megállapodás érvényessége az ilyen értesítés időpontjától számított hat hónapra szűnik meg.

37. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás attól az időponttól számított második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy a ratifikáláshoz szükséges eljárás befejeződött.

Ennek tanúságaként, alulírott meghatalmazottak, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült 1997. január hó 8. napján, két hiteles angol nyelvű példányban.

Egyetértési Jegyzőkönyv

1. Amennyiben bármely Fél a vámok csökkentése vagy a mennyiségi korlátozások megszüntetése gyorsításáról állapodik meg az Európai Unióval, a Felek konzultálnak egymással azokról a feltételekről, amelyek mellett az ilyen liberalizációt az érzékeny termékek lebontásának időrendjére vonatkozóan egymásra kiterjesztik.

2. A jelen Megállapodás 15. Cikke szerinti bármely intézkedést a Felek olyan mértékben alkalmaznak, amilyen mértékben az az Európai Unióból származó import tekintetében alkalmazásra kerül.

3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépését követően az egyrészt az Európai Közösségek és Tagállamaik, másrészt a Magyar Köztársaság között 1991. december 16-án, Brüsszelben megkötött Európai Megállapodás Származási Szabályainak rendelkezéseit módosítják, a jelen Megállapodás „D” Jegyzőkönyvének rendelkezéseit hasonlóképpen módosítani kell.

A Felek a jelen Megállapodás módosított „D” Jegyzőkönyvének előírásait és hatálybalépésének időpontját levélváltásban rögzítik, és azok azonosak lesznek az Európai Megállapodás fentiek szerinti módosított előírásaival és azok hatálybalépésének időpontjával.

A „D” Jegyzőkönyv Lengyelországra, a Cseh Köztársaságra és a Szlovák Köztársaságra vonatkozó előírásai az ezen országok és Törökország közti szabadkereskedelmi megállapodások megkötését és az e megállapodások végrehajtásáról Magyarország és Törökország között folytatott levélváltás megtörténtét követően alkalmazandók.

4. A jelen Megállapodás 24. Cikk 1. bekezdésében foglalt előírások alkalmazása céljából a Felek megteszik az Európai Közösségekkel kötött megállapodásaikban rögzített eljárásoknak megfelelő és az azokban meghatározott feltételek szerinti intézkedéseket. Ezen eljárásokban és/vagy feltételekben bekövetkező bármely változás esetén ezeket a változásokat a Felek közötti kapcsolatban is alkalmazni kell.

5. A jelen Megállapodás „B” Jegyzőkönyve 6 Cikk 3. bekezdése alkalmazása céljából a Vegyesbizottság, az egyrészt az Európai Közösségek és Tagállamaik, másrészt a Magyar Köztársaság között 1991. december 16-án, Brüsszelben megkötött Európai Megállapodás Társulási Tanácsa által kidolgozott rendelkezések alapján, dönt az 1. és 2. bekezdések végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadásáról.

I. számú Melléklet

A 3. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke

KN kódszám Termék rövid ismertetése
2905 43 Mannit
2905 44 Szorbit (D-glucit)
3302 10 29 Illatanyag-keverékek, másféle
3501 – Kazein:
3501 10 10 – – Regenerált textilszálak gyártásához
3501 10 50 – – Ipari célra, az élelmiszer- és takarmánygyártás kivételével
3501 10 90 – – Más
3501 90 90 – – Más
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok
– Tojásfehérje
– – Szárított
3502 11 10 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 11 90 – – – Más
3502 19 – Másféle
3502 19 10 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 19 90 – – – Más
3502 20 – Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is
3502 20 10 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
– – Más:
3502 20 91 – – – Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 20 99 – – Másféle
3502 90 – Más:
– – Albuminok, a tojásfehérje és a tejalbumin (laktalbumin) kivételével
3502 90 20 – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 90 70 – – – Más
3502 90 90 – – Albuminátok és egyéb albuminszármazékok
3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők
3505 10 10 Dextrinek
3505 10 90 Más
3505 20 Enyvek
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3809 10 – Keményítőtartalommal
– Más
3809 91 00 – – Textilipari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 91 00 90 11 19)
3809 92 00 – – Papíripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 92 00 90 00)
3809 93 00 – – Bőripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 93 00 90 00)
3824 60 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4501 Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
4501 10 00 – Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve
4501 90 00 – Más
5201 00 Pamut, nem kártolt vagy fésült
5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

II. számú Melléklet

A 4. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek jegyzéke

Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Törökországból származó alább felsorolt termékekre alkalmaznak fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

– a Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 60%-ára,

– 1998. január 1-jén az alapvám 45%-ára,

– 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

– 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

– 2001. január 1-jén nullára.

2514 00 00 00

2515 12 20 01

2515 12 20 99

2515 12 50 01

2515 12 50 99

2515 12 90 01

2515 12 90 99

2516 11 00 00

2516 12 10 00

2516 12 90 01

2516 12 90 99

2516 90 10 00

2516 90 90 00

2701 12 10 00

2701 12 90 00

2701 19 00 00

2701 20 00 00

2702 10 00 00

2702 20 00 00

2703 00 00 00

2710 00 81 00

2710 00 83 00

2710 00 85 00

2710 00 87 00

2710 00 88 00

2710 00 89 00

2710 00 92 00

2710 00 94 00

2710 00 96 00

2710 00 98 01

2710 00 98 99

2807 00 10 00

2807 00 90 00

2844 40 40 00

2848 00 00 00

2903 11 00 00

2903 12 00 00

2903 13 00 00

2903 14 00 00

2903 15 00 00

2903 16 00 00

2903 21 00 00

2903 23 00 00

2903 30 10 00

2903 30 31 00

2903 30 33 00

2903 30 38 00

2903 30 90 00

2903 41 00 00

2903 42 00 00

2903 43 00 00

2903 44 10 00

2903 44 90 00

2903 45 10 00

2903 45 15 00

2903 45 20 00

2903 45 25 00

2903 45 30 00

2903 45 35 00

2903 45 40 00

2903 45 45 00

2903 45 50 00

2903 45 55 00

2903 45 90 00

2903 46 10 00

2903 46 20 00

2903 46 90 00

2903 47 00 00

2903 49 10 00

2903 49 20 00

2903 49 90 00

2903 51 90 00

2903 59 10 00

2903 59 30 00

2903 59 90 00

2903 61 00 00

2903 62 00 00

2904 20 10 00

2905 45 00 01

2905 45 00 99

2909 11 00 00

2909 19 00 00

2909 20 00 00

2909 30 10 00

2909 30 31 00

2909 30 39 00

2909 30 90 00

2909 42 00 00

2909 44 00 00

2909 49 10 00

2909 49 90 00

2909 50 10 00

2909 50 90 01

2909 50 90 99

2912 11 00 00

2915 24 00 00

2915 31 00 00

2915 33 00 00

2916 19 10 00

2916 19 30 00

2916 19 90 00

2916 20 00 00

2916 39 00 00

2917 11 00 00

2917 12 10 00

2917 12 90 00

2917 13 10 00

2917 13 90 00

2917 14 00 00

2917 20 00 00

2917 31 00 00

2917 32 00 00

2917 33 00 00

2917 34 10 00

2917 34 90 00

2917 35 00 00

2917 36 00 00

2917 37 00 00

2917 39 10 00

2917 39 90 99

2918 11 00 00

2918 12 00 00

2918 13 00 00

2918 14 00 00

2918 15 00 00

2918 16 00 00

2918 17 00 00

2918 19 10 00

2918 19 30 00

2918 19 90 00

2918 21 00 00

2918 22 00 00

2918 23 10 00

2918 23 90 00

2918 29 10 00

2918 29 30 00

2918 29 50 00

2918 29 90 00

2918 30 00 00

2918 90 00 00

2919 00 10 01

2919 00 10 02

2919 00 90 01

2919 00 90 02

2919 00 90 03

2919 00 90 99

2920 10 00 00

2920 90 10 01

2920 90 10 99

2920 90 20 00

2920 90 30 00

2920 90 80 01

2920 90 80 99

2921 11 10 00

2921 11 90 00

2921 12 00 00

2921 21 00 00

2921 22 00 00

2921 29 00 00

2921 41 00 99

2921 43 10 00

2921 43 90 00

2921 44 00 00

2921 45 00 00

2921 49 10 00

2921 49 90 00

2921 59 00 00

2922 11 00 00

2922 12 00 00

2922 19 00 00

2922 21 00 00

2922 22 00 00

2922 29 00 00

2922 30 00 00

2922 41 00 00

2922 42 10 00

2922 42 90 00

2922 50 00 00

2925 19 10 00

2925 19 30 00

2925 19 80 00

2925 20 00 00

2926 20 00 00

2930 10 00 00

2930 20 00 00

2930 30 00 00

2930 40 00 00

2933 11 10 00

2933 11 90 00

2933 19 10 00

2933 19 90 00

2933 21 00 00

2933 40 10 00

2933 40 30 00

2933 40 90 01

2933 40 90 99

2933 51 10 00

2933 51 30 00

2933 51 90 00

2933 90 20 00

2933 90 40 01

2933 90 80 02

2933 90 80 03

2933 90 80 04

2936 10 00 00

2936 21 00 00

2936 22 00 00

2936 23 00 00

2936 24 00 00

2936 25 00 00

2936 26 00 00

2936 27 00 00

2936 28 00 00

2936 90 11 00

2936 90 19 00

2936 90 90 00

2937 10 10 00

2937 10 90 00

2937 21 00 01

2937 21 00 99

2937 22 00 00

2937 29 10 00

2937 29 90 00

2937 92 00 00

2937 99 00 01

2939 10 00 00

2939 21 10 00

2939 21 90 00

2939 29 00 00

2939 30 00 00

2939 41 00 00

2939 42 00 00

2939 49 00 00

2939 50 10 00

2939 50 90 00

2939 61 00 00

2939 62 00 00

2939 63 00 00

2939 69 00 00

2939 70 00 00

2939 90 11 00

2939 90 19 00

2939 90 30 00

2939 90 90 00

3002 10 10 01

3002 10 91 01

3002 10 95 00

3002 90 10 00

3002 90 30 00

3002 90 50 00

3002 90 90 00

3006 10 10 00

3006 10 90 00

3006 20 00 00

3006 30 00 01

3006 30 00 02

3006 40 00 00

3006 50 00 00

3006 60 11 99

3006 60 19 99

3006 60 90 99

3101 00 00 01

3101 00 00 99

3102 10 10 00

3102 10 90 00

3102 21 00 00

3102 29 00 00

3102 30 10 00

3102 30 90 00

3102 40 10 00

3102 40 90 00

3102 50 10 01

3102 50 10 99

3102 50 90 01

3102 50 90 99

3102 60 00 00

3102 70 10 01

3102 70 10 99

3102 70 90 01

3102 70 90 99

3102 80 00 00

3102 90 00 00

3103 10 10 00

3103 10 90 00

3103 20 00 00

3103 90 00 00

3105 10 00 01

3105 10 00 02

3105 10 00 03

3105 10 00 99

3105 20 10 00

3105 20 90 00

3105 30 10 00

3105 30 90 00

3105 40 10 00

3105 40 90 00

3105 51 00 00

3105 59 00 00

3105 60 10 00

3105 60 90 00

3105 90 10 00

3105 90 91 00

3105 90 99 01

3105 90 99 99

3203 00 19 99

3203 00 90 00

3206 11 00 00

3206 19 00 00

3206 20 00 00

3206 30 00 00

3206 41 00 00

3206 43 00 00

3206 50 00 00

3301 90 21 00

3301 90 29 00

3301 90 31 00

3301 90 39 01

3301 90 39 99

3302 10 10 01

3302 10 10 99

3302 10 21 00

3302 10 29 01

3302 10 29 99

3303 00 10 00

3303 00 90 00

3304 10 00 00

3304 20 00 00

3304 30 00 00

3304 91 00 00

3304 99 00 01