A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  A rendelet alkalmazási köre a legalább 4 kW-os és 400 kW-ot meg nem haladó kimenő hőteljesítményű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal fűtött, meleg víz előállítására szolgáló kazánokra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre:

a) az átfolyó rendszerű vízmelegítő kazánokra;

b) az olyan folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagot felhasználó kazánokra, amelyeknek tüzelőanyag jellemzői jelentősen eltérnek az általánosan forgalmazott tüzelőanyagok hasonló jellemzőitől;

c) főző és olyan készülékekre, amelyeknek másodlagos funkciója a központi fűtés vagy melegvíz-szolgáltatás biztosítása;

d) a 6 kW névleges teljesítményűnél kisebb, tárolóval ellátott gravitációs keringtetésű, kizárólag központi melegvíz-szolgáltatást biztosító vízmelegítő kazánokra;

e) egyedi gyártású kazánokra;

f) *  a külön jogszabály szerinti kapcsolt energiatermelő erőműegységekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) kazán: a kazántest és égő összeépített egysége, amelyben az égés során felszabaduló hő átadása a víz felé végbemegy;

b) szabványos kazán: olyan kazán, amelynél a víz átlagos hőmérséklete szabályozható;

c) háttérkazán: olyan kazán, amely fűtőberendezés részeként, központi fűtés biztosítása céljából került beépítésre;

d) alacsony hőmérsékletű kazán: olyan kazán, amely folyamatosan 35–40 ¦°C hőmérsékletű víz előállítására alkalmas, és amelyben meghatározott körülmények között kondenzáció is megengedett, ideértve a folyékony tüzelőanyaggal üzemelő kazánokat is;

e) kondenzációs kazán: olyan kazán, amely kialakításánál fogva alkalmas az égéstermékben levő vízgőz jelentős részének folyamatos kondenzáltatására;

f) *  lakótérbe telepíthető kazán: a legfeljebb 37 kW névleges teljesítményű nyitott tágulási tartállyal ellátott gravitációs keringtetésű kazán, amelynek lakótérbe történő telepítésének lehetőségét a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a kazánon feltüntette;

g) *  névleges teljesítmény: a kazán állandósult üzemállapotában időegység alatt hasznosított maximális hőmennyiség kW-ban kifejezve, amelyet a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője – a hatásfokot figyelembe véve – a gépkönyvben tartós üzemre garantál;

h) hatásfok: a kazánban állandósult üzemállapotban időegység alatt a hőközvetítő közegnek átadott hőmennyiség és a kazánba ugyanezen idő alatt bevitt összes hőmennyiség aránya százalékban kifejezve;

i) részterhelés: az üzemi teljesítmény és a névleges teljesítmény százalékos aránya, amennyiben az üzemi teljesítmény kisebb, mint a névleges teljesítmény;

j) átlagos vízhőmérséklet: a kazán ki- és belépő oldalán mért vízhőmérsékletek számtani átlaga;

k) *  honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;

l) * 

m) *  bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott szervezet;

n) *  EK megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata, hogy a kazán a típusmintának és e rendelet előírásainak megfelel;

o) *  EK megfelelőségi tanúsítvány: a bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a kazán megfelel az EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak;

p) *  EK típusvizsgálati tanúsítvány: a bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a kazán megfelel a rendeletben előírt hatásfok-követelményeknek.

Általános hatásfok-követelmények

3. § *  (1) *  A kazánt úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, forgalomba hozni és üzembe helyezni, hogy megfeleljen a külön jogszabályban meghatározott öko-tervezési követelményeknek, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott hatásfok-követelményeknek.

(2) *  A kazán részegységeinek és a beépített anyagoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az összeszerelést követően a kazán megfeleljen az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(3) A honosított harmonizált szabvány hatásfok-követelményeinek megfelelően gyártott gázfogyasztó készülékeket vagy részegységet úgy kell tekintetni, mint amelyek megfelelnek a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott hatásfok-követelményeknek.

(4) A (3) bekezdésben említett honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

(5) Honosított harmonizált szabványok hiányában a hatásfok-követelmények teljesítése szempontjából irányadó nemzeti szabványok jegyzékét a miniszter a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően olyan háttérkazán vagy lakótérbe telepíthető kazán is forgalomba hozható, amennyiben hatásfokuk névleges teljesítménynél és 30%-os részterhelésnél egyaránt legfeljebb 4%-kal alacsonyabb mint a rendelet 1. számú melléklet szerint a kazánokra vonatkozó hatásfok-követelmények.

(7) A központi fűtés és melegvíz-szolgáltatást biztosító, kettősfunkciójú kazánok esetén az (1) bekezdésben meghatározott hatásfok-követelmények kizárólag a fűtési funkcióra vonatkoznak.

A megfelelőség tanúsítása

4. § (1) *  A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a kazán megfelelőségének tanúsítása érdekében a 2. számú mellékletben meghatározott műszaki dokumentáció alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott hatásfok-követelményeket tartalmazó EK megfelelőségi nyilatkozatot kell tenni.

(2) *  A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének sorozatgyártású kazán megfelelőségének tanúsítása érdekében az MSZ 25051 szabvány B moduljának megfelelően EK típusvizsgálatot kell végeztetnie, és a választása szerinti EK megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie a MSZ 25051 szabvány C, D vagy E moduljának megfelelően.

(3) *  A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, ha a gyártás során nem vagy csak részlegesen elégítették ki a honosított harmonizált szabványok hatásfok, vagy az irányadó nemzeti szabványok követelményeit, a forgalomba hozatal előtt EK típusvizsgálatot kell végeztetni.

(4) *  Az EK típusvizsgálat olyan eljárás, amely során a bejelentett szervezet megvizsgálja és igazolja, hogy az EK típusvizsgálatra átadott vagy bemutatott kazán (a továbbiakban: típusminta) megfelel a rendeletben meghatározott hatásfok-követelményeknek.

(5) *  Az EK-típusvizsgálatot a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője az általa választott bejelentett szervezettel végezteti el. E célból a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő köteles közölni a bejelentett szervezetnek a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét, székhelyét, valamint átadni a 2. számú mellékletben meghatározott dokumentációt.

(6) *  A bejelentett szervezet a honosított harmonizált szabvány, vagy az irányadó nemzeti szabvány alkalmazása hiányában, vagy a honosított harmonizált szabvány, vagy az irányadó nemzeti szabvány részleges alkalmazása esetén, a műszaki dokumentáció alapján a típusmintán elvégzi a szükséges ellenőrzést és vizsgálatot annak megállapítására, hogy a típusmintát a műszaki dokumentációval egyezően gyártották-e, azonosítja azokat a részegységeket, amelyeket a honosított harmonizált szabvány, vagy az irányadó nemzeti szabvány szabványok előírásai szerint gyártottak, és megállapítja, hogy a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője által választott megoldások a rendeletben meghatározott hatásfok-követelményeket kielégítik-e.

(7) *  Ha a típusminta a hatásfok-követelményeknek megfelel, akkor a bejelentett szervezet a típus megfelelőségéről EK típusvizsgálati tanúsítványt állít ki, ellenkező esetben az elutasítás indokainak részletes megjelölésével az EK típusvizsgálati tanúsítvány kiadását megtagadja.

(8) *  A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a kazán minden olyan változtatásáról, amely a hatásfok-követelmények megtartását érinti, a 2. számú mellékletnek megfelelően összeállított módosított dokumentáció megküldésével a bejelentett szervezetet tájékoztatnia kell. A bejelentett szervezet a változtatást megvizsgálja és megfelelőség esetén kiegészítő EK megfelelőségi tanúsítványt állít ki, vagy dönt a típusvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességéről.

5. § *  Ha a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a típusvizsgálati eljárás lefolytatását olyan kazán vonatkozásában kezdeményezi, amely rendelkezik EK megfelelőségi tanúsítvánnyal, és azt a kérelemmel egyidejűleg a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja, akkor a bejelentett szervezet kizárólag termékazonosítást és az ehhez szükséges ellenőrző vizsgálatokat végzi el.

Megfelelőségi jelölés

6. § (1) *  A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője az EK megfelelőségi nyilatkozat és EK megfelelőségi tanúsítvány alapján a forgalomba hozatal előtt a kazánt a 3. számú melléklet szerinti megfelelőségi jelöléssel és a bejelentett szervezet jelével látja el.

(2) A megfelelőségi jelölést a kazánon jól láthatóan, egyértelműen és maradandó módon kell elhelyezni.

(3) A kazánon nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés.

Ellenőrzés

7. § (1) *  A bejelentett szervezet a rendeletben foglaltak megtartását, a kazán műszaki dokumentációnak megfelelő gyártását és az EK megfelelőségi nyilatkozat szabályszerűségét rendszeresen ellenőrzi. A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles biztosítani, hogy a bejelentett szervezet képviselője az ellenőrzés céljából gyártási, felügyeleti, próba- és raktárhelyiségeibe beléphessen, és az ellenőrzéshez köteles rendelkezésre bocsátani a megfelelőséget alátámasztó dokumentumokat, így különösen az EK típusvizsgálati tanúsítványt, a vizsgálati eredményeket vagy azok hiteles másolatát.

(2) * 

A tanúsító szervezetek bejelentése * 

7/A. § * 

Hatásfok megkülönböztető jelölés

8. § * 

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Ez a rendelet

a) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok követelményeiről szóló, 1992. május 21-i 92/42/EGK tanácsi irányelvnek, továbbá

b) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez * 

Általános hatásfok-követelmények

A kazánok fajtájuktól függően

a) 70 °C átlagos vízhőmérsékleten Pn (kW)-ban kifejezett névleges terhelés mellett, valamint

b) az üzemszerűen részterhelésen is üzemeltethető kazán 30%-os részterhelésen és a kazán fajtájának megfelelő átlagos vízhőmérsékleten elégítsék ki az alábbi táblázatban megadott hatásfok-követelményeket:

Hatásfok névleges teljesítményen Hatásfok részterhelésen
Kazán fajtája Névleges
teljesítmény
kW
átl. víz-
hőmérséklet
°C
hatásfok
%
átl. víz-
hőmérséklet
°C
hatásfok
%
Szabványos kazán 4–400 70 ≥ 84 + 2 log Pn ≥ 50 ≥ 80 + 3 log Pn
Alacsony hőmérsékletű kazán *  4–400 70 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn 40 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn
Kondenzációs kazán 4–400 70 ≥ 91 + 1 log Pn 30 *  ≥ 97 + 1 log Pn

A fenti hatásfok értékelőírások a megengedett mérési hiba figyelembevételével érvényesek.

2. számú melléklet a 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez

A kazán EK típusvizsgálatához szükséges dokumentációk * 

1. Rajzdokumentáció, mely tartalmazza

– a kazán megnevezését,

– a kazán típusjelzetét,

– a kazán gyártóját,

– a kazán fő méreteit és elrendezését,

– a kazán csatlakozó méreteit (víz, tüzelőanyag, füstgáz, égési levegő),

– gyártási és vizsgálati követelményeket.

2. Műszaki leírás, amely tartalmazza

– a névleges üzemeltetési és határ paramétereket

= víznyomást, hőmérsékletet, áramlási keresztmetszetet (csatlakozó méretet),

= áramlási ellenállást,

= tüzelőanyag fajtákat, nyomásokat, hőmérsékleteket, viszkozitásokat, fűtőértékeket,

= füstgáz hőmérsékletet, ellenállások csatlakozó keresztmetszeteit, huzat értékeket,

= füstgázelvezetőre vonatkozó előírásokat,

– műszaki számításokat.

3. Használati utasítást, mely tartalmazza

– a felszerelésre vonatkozó előírásokat,

– az indításra vonatkozó utasításokat,

– az üzemeltetésre vonatkozó ismereteket,

– a leállásra vonatkozó előírásokat,

– a tartós leállás utáni újraindítás előírásait,

– a karbantartásra vonatkozó utasításokat.

3. számú melléklet a 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez * 

CE megfelelőségi jelölés

1. *  A CE megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumból áll, továbbá annak az évnek az utolsó két számjegyéből, amely évben a megfelelőségi jelölést elhelyezték, valamint a bejelentett szervezet azonosító számából, amely a gyártásellenőrzést végezte.

2. Ha a CE jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz arányait be kell tartani.

3. A CE jelölés különböző elemeinek függőleges mérete azonos legyen, de 5 mm-nél kisebb nem lehet.

4. számú melléklet a 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez *