A jogszabály mai napon ( 2020.07.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 2-4. § és a 9-10. § tekintetében a külügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

1. § * 

Magyarország úti okmányainak és az útiokmány-igénylőlap formanyomtatványának mintája * 

2. § (1) A magánútlevél és a hivatalos útlevél adattartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ideiglenes magánútlevél adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) * 

3. § (1) * 

(2) * 

(3) A menekültként elismert személyek részére kiadott úti okmány adattartalmát a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott Egyezmény, valamint az Egyezményhez csatolt Függelék, illetőleg a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendelet szabályozza.

4. § *  A határátlépési igazolvány formáját és adattartalmát az okmányokat rendszeresítő kétoldalú nemzetközi egyezmények szabályozzák.

4/A. § *  (1) *  A (2) és (3) bekezdés szerinti okmányok kivételével az úti okmány iránti kérelem adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelem adattartalmát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A központi adatkezelő és az adatfeldolgozást végző szerv,
az adatkezelés szabályai

5. § (1) * 

(2) * 

6. § * 

7. § * 

8. § *  (1)-(2) * 

(3) *  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Anytv.) szerinti arcképelemző tevékenységet végző szervnek az Anytv. 11. § (4) bekezdésében és 12. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia.

(4) *  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9. §-a szerinti szervnek az Utv. 27. § (11) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia.

9. § * 

10. § * 

Az arcképmás-felvételezés szabályai * 

10/A. § *  (1) Az útlevél iránti kérelem személyes előterjesztésekor a konzuli tisztviselő a kérelmező arcképmás adatát az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: 58/1999. BM rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutató előírásainak megfelelően készíti el.

(2) A külképviselet rendszeres ügyfélfogadásra állandó jelleggel kialakított hivatali helyiségében az arcképmás konzuli tisztviselő általi felvételezésének külső körülményeit az 58/1999. BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények figyelembevételével kell kialakítani.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) * 

12. § *  E rendelet 1. számú melléklete az egységes útlevél bevezetéséről szóló 1981. június 23-i tanácsi állásfoglalás I. melléklete B. a. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

Az útlevél adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Neme

6. Állampolgárság

7. Arcképmás

8. Saját kezű aláírás

9. Típusa

10. Száma

11. Kiállítás kelte

12. Érvényességi idő

13. Kiadó magyar állam kódja

14. Kiállító hatóság neve

15. Gépi olvasásra alkalmas adatsor

16. Hivatalos bejegyzések

17. Tudnivalók

18. A hivatalos útlevél adattartalma kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével.

Megjegyzés:

Az úti okmány borítójának színe

- magánútlevél burgundi vörös
- hivatalos útlevelek
= diplomata-útlevél zöld
= külügyi szolgálati útlevél burgundi vörös
= hajós szolgálati útlevél burgundi vörös
= szolgálati útlevél burgundi vörös

2. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

Az ideiglenes magánútlevél adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Neme

6. Állampolgárság

7. Arcképmás

8. Saját kezű aláírás

9. Típusa

10. Száma

11. Kiállítás kelte

12. Érvényességi idő

13. Kiadó magyar állam kódja

14. Kiállító hatóság neve

15. Kiállító hatóság bélyegzőlenyomata

16. Kiállító személy aláírása

17. Gépi olvasásra alkalmas adatsor

18. Adatoldal ellenőrző sorszáma (címke egyedi sorszáma)

19. Hivatalos bejegyzések

20. Tudnivalók

Megjegyzés:

Az ideiglenes magánútlevél borítólapjának színe: kék.

Az ideiglenes magánútlevél gépi azonosító adatsort csak a géppel történő kiállítás technikai feltételeinek megléte esetén tartalmaz.

3. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

4. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

5. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

Az úti okmány iránti kérelem adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Anyja születési családi és utóneve

4. Születési hely

5. Születési idő

6. Neme

7. Állampolgárság

8. Arcképmás

9. Saját kezű aláírás

10. Érvényességi idő

11. A hivatalos útlevél iránti kérelem kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével

12. Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma

13. Adatkezelési hozzájárulás

14. Adatok hitelességének jóváhagyása

15. Kiskorú külföldre utazásához (úti okmányának kiállításához) hozzájáruló nyilatkozat

16. Okmány kézbesítési adatai

17. Illetékfizetésre vonatkozó adatok

18. Ügyintéző aláírása

19. Benyújtás dátuma

6. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL-IGÉNYLŐLAP
Családi és utóneve/i/:
Születési családi és utóneve/i/:
Fotó Születési helye:
Születési ideje: év nap
Neme: Állampolgársága:
Anyja születési neve:
Igénylő saját kezű aláírása
írásképtelen kérelmező esetén
törvényes képviselő aláírása.
Ideiglenes magánútlevél igénylése: hazautazás céljából
továbbutazás céljából
Ideiglenes magánútlevél száma: Címke sorszáma:
Kiállítás dátuma:
Érvényességi ideje:
Kiállító személy aláírása:
SZÜLŐI NYILATKOZAT
(A nyilatkozatot hitelesítésre jogosult személy előtt személyesen kell kitölteni.)
Kiskorú gyermekem ideiglenes magánútlevéllel történő ellátásához hozzájárulok.
........................................... ...........................................
szülő
(törvényes képviselő)

P. H.
szülő
........................................... ...........................................
dátum ügyintéző

A vastagon bekeretezett részt a Kérelmező tölti ki.

7. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez * 

A menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező

1.1. Családi és utóneve

1.2. Születési családi és utóneve

1.3. Anyja születési családi és utóneve

1.4. Születési helye

1.5. Születési ideje

1.6. Neme

1.7. Állampolgársága

1.8. Arcképmása

1.9. Saját kezű vagy törvényes képviselője aláírása

1.10. Szülőjének, illetve törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata, ha a kérelmező kiskorú, illetve gondnokság alatt áll

1.11. Elérhetősége (címe, továbbá - ha rendelkezésre áll - e-mail-címe, telefonszáma)

2. Az igényelt úti okmány típusa

3. Illetékfizetésre vonatkozó adatok

4. A benyújtás dátuma


  Vissza az oldal tetejére