A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi XLVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 62/1997. (VI. 13.) OGY határozatban, az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról szóló 123/1997. (XII. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

2 525 433,9 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonötezer-négyszázharminchárom egész kilenctized millió forint bevétellel,

2 703 051,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázháromezer-ötvenegy egész háromtized millió forint kiadással és

177 617,4 millió forint, azaz egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenhét egész négytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1997-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 62 592,3 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 318 187,9 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 21 666,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1997-ben

a) 79 687,7 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 101 628,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 34 835,1 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

d) 1 563 307,5 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló kamatmentes államadósságot törlesztette,

e) 186 374,4 millió forint összegben vásárolt vissza államadóssági kötvényeket az MNB-től,

f) 126 115,0 millió forint összegben törlesztette az MNB-től a devizaadósság-csere keretében felvett devizahitelt.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 16 293,4 millió forint összegben nem tárgyévi adósságműveletként, de a pénzforgalmat 1997-ben érintő államkötvény törlesztést teljesített.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány és a Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1997-ben

a) 121 723,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített;

b) 5965,6 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 195 427,6 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

d) 15 355,1 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1997-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések részbeni finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 473 517,3 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 30 494,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 7335,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

d) 8402,2 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

e) 59 507,8 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

f) 85 608,9 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel,

g) 39 378,1 millió forint összegben a külföldi hitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel,

h) 40 508,0 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére az MNB-től az átvett fedezeti műveletek értékkülönbözetére kapott térítést használta fel,

i) 1 749 681,9 millió forint összegben, az adósságcsere keretében devizahitelt vett fel az MNB-től a 3. § (2) bekezdés d)–e) pontjában szereplő kamatmentes államadósság, illetve államadóssági kötvények törlesztésére.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 8217,7 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 21 821,6 millió forint összegben devizahitelt vett fel, amelyet azonos feltételek mellett devizabetétként helyezett el az MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján:

a) 1 749 681,9 millió forint összegben az MNB által a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya a Költségvetési Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott részének a lecserélésével devizahitelt vett fel,

b) 40 508,0 millió forint összegben átvette az átváltott devizaadóssághoz kapcsolódó fedezeti műveleteket. Az MNB által befizetett értékkülönbözetből részben előtörlesztette a devizahitelt, így ez a költségvetés adósságát nem változtatta meg.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás és kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM e. r.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 664,7 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 153,5 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 8,4 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM e. r. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3392,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1234,8 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után előírt tartozása 2157,5 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM e. r. tartalmazza. * 

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM e. r. önkormányzatok szerint részletezi. * 

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, 1,2 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM e. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. * 

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti saját elszámolásukon alapuló befizetési kötelezettségüket – az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – 1998. március 26-áig nem teljesítették, a PM–BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1997. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után – 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve – további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM e. r. hatálybalépését követő 15 nap. * 

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1998. március 27. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7)–(8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Magyar Államkincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből – a tartozás erejéig – levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást – 1287,6 millió forintot – 1998. május 12-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/a–5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a–6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatási előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának maradványa 27 297,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5384,8 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló 18,4 millió forint tartozása az 1998. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatás visszafizetését nem teljesített, adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok – Bakonszeg, Bátorliget, Nágocs – 1997. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettsége 16,6 millió forint.

12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3)–(4) és (6) bekezdésében előírt, továbbá a (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján ütemezett, összesen 2288,5 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 2138,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1996. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy Hajós nagyközség önkormányzat szennyvízcsatorna beruházásánál az Állami Számvevőszék által végzett utóellenőrzés megállapításairól szóló vizsgálati jelentés alapján törvényben odaítélt 1996. évi ütem maradványából az 1997. évi céltámogatási előirányzata 13 300 ezer forinttal nőtt.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi közalkalmazotti illetményrendszer bevezetéséhez nyújtott támogatásnál a jogtalan igénybevétel miatt keletkezett 6,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek az érintett önkormányzatok eleget tettek, melynek önkormányzatonkénti felsorolását a PM–BM e. r. tartalmazza.

14. § (1) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezete, 11. cím, 1. Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen, illetve a 12. cím, 1. Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen meghatározott előirányzatok fel nem használt részének mértékéig további támogatások folyósíthatók az eddig még figyelembe nem vett 1997. évi műsorterjesztési költségek alapján, az 59. § rendelkezései szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire címen meghatározott előirányzat terhére kell folyósítani.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

17. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az 1997. évi privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányadának befizetési kötelezettségéből 11,8 milliárd forintot 1998-ban teljesített, továbbá 8,5 milliárd forintot – a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetésekkel kapcsolatban – tartalékalapja feltöltéséhez használt fel.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

18. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelésállomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melyből 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1996. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések 1997. év során a következők miatt változtak:

a) Elengedésre került az Országgyűlés korábbi döntései alapján összesen 1123,8 millió forint járadék jellegű kötelezettség

aa) a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Költségvetési Törvény 57. §-a alapján mentesült a még fennálló 1040,0 millió forint járadéktartozásának megfizetése alól,

ab) az 1996. évi Zárszámadási Törvény 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a VIZÉP – Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forintos, a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forintos, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forintos és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forintos járadéktartozása megszűnt.

b) Az év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 2350,2 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8464,4 millió forintot tettek ki.

c) Összesen 520,6 millió forinttal csökkent a követelésállomány csődegyezségben, végelszámolásban, illetve felszámolásban végrehajtott követeléstulajdon konverzió, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként.

d) 3134,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány az 1997. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül e követelésekhez kapcsolódva 1997. évben a költségvetésnek bevételt jelentett

a) az 1996. év végén befolyt 2,9 millió forint állami kölcsön törlesztés és 7,1 millió forint fix járadék 1997. évi átutalása,

b) 56,2 millió forint mozgó járadék,

c) 329,3 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hiteléhez kapcsolódó járadékbefizetés 11,5 millió forint volt.

19. § Az Országgyűlés

a) tudomásul veszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő költségvetési többlete az Ny. Alap 1998. évi ellátásainak finanszírozására szolgál,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya összegét a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1998. december 31-i hatállyal elengedi.

20. § A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli ellátásokra, a központi költségvetés által átadott pénzeszközöknek és a társadalombiztosítás 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő tényleges kiadásai különbözeteinek

a) többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek,

b) hiányát a központi költségvetés átutalja az Ny. Alapnak.

21. § A központi költségvetés nevében átvállalt Bős–Nagymarosi Vízlépcsőrendszer-beruházás osztrák hitel miatti adósságállománya 1997. december 31-én 59 399,5 millió forintra csökkent.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR NEMZETI BANKRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI LX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

22. § * 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

24. § Az Országgyűlés

a) az állami kezességvállalás során, a Pannonhalmi Főapátság helyett a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére tőketörlesztés címén 1998. évben kifizetett 100 millió forint megfizetését,

b) a gazdasági kamarák működőképességének megőrzése érdekében, a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik – 1995. december 10. napjától e törvény hatálybalépésének napjáig felhalmozódott – kamatainak megfizetését

elengedi.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy e törvény hatálybalépésének napján fennálló – a 24. § b) pontja szerinti – tőketartozások végleges rendezésére az érintett kamarákkal megállapodást kössön.

1. számú melléklet az 1998. évi XLCIII. törvényhez

Millió forintban
Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK Az 1997. évi Az 1997. évi
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
CXI. tv. által
módosított
1997. évi
rendes
előirányzat
CXI. tv. által
módosított
1997. évi
rendkívüli előirányzat
Az 1997. évi
rendes
előirányzat
teljesítése
Az 1997. évi
rendkívüli
előirányzat teljesítése
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 638,0 1 636,6 11,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 516,4 512,9 4,5
3 Dologi kiadások 372,3 256,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,1
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 634,2 753,9 15,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 323,1 6,4
3 Dologi kiadások 839,7 876,1 3,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 9,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 255,5 272,1
2 Felújítás 349,0 299,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3
4 Egyéb központi beruházás 257,4
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 95,0 115,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 43,6
3 Dologi kiadások 64,4 41,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 15,9
2 Felújítás 0,5 0,3
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,0 49,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,3 20,9
3 Dologi kiadások 35,8 101,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 7,7
2 Felújítás 1,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 38,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 12,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 Észak-atlanti Központ kiadásai 6,0
5 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 10,0
6 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0
7 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 20,0
1–5. cím összesen: 4 635,9 714,0 4 742,2 919,9
6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 70,0 70,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ–Magyar Polgári Párt 159,3 159,0
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 182,3 182,3
3 Kereszténydemokrata Néppárt 159,4 157,7
4 Magyar Demokrata Fórum 219,8 219,4
5 Magyar Szocialista Párt 492,5 492,5
6 Szabad Demokraták Szövetsége 322,3 320,8
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 41,1 41,1
5 Köztársaság Párt 32,7 32,7
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 20,4 20,4
7 Agrárszövetség 27,0 27,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása 258,5 258,5
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 44,5 44,5
2 Hallássérültek Országos Szövetsége 88,0 88,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 77,0 77,0
4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 104,0 104,0
3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 321,0 321,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 162,6 162,6
4 MTESZ támogatása 85,0 85,0
5 TIT intézmények támogatása 65,6 65,6
6 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 30,0 30,0
7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 10,0 10,0
2 Görög Országos Önkormányzat 10,0 10,0
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 32,0 32,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 63,2 63,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 16,0 16,0
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 96,0 96,1
7 Országos Lengyel Önkormányzat 10,0 10,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 10,0 10,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 32,0 32,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 12,0 12,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 15,0 15,0
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 873,3 1 873,3
2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására 408,0 408,0
3 A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra 157,3
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 783,1 583,6
2 A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra 637,6
3 Magyar Televízió központi beruházás befejezésére
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 167,3
12 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 806,2 662,3
2 A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 250,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 A MTI működési céltámogatása 936,4
2 A MTI felhalmozási céltámogatása 85,5
6–14. cím összesen: 7 264,8 6 917,6 2 234,1
I. fejezet kiadásai összesen: 11 900,7 714,0 11 659,8 3 154,0
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,4 148,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1 35,1
3 Dologi kiadások 34,2 48,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 63,5
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,3 1,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 0,5
3 Dologi kiadások 4,4 5,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 86,0
II. fejezet kiadásai összesen: 292,0 301,6 0,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 181,7 181,8 32,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,7 79,7 13,3
3 Dologi kiadások 135,0 131,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
6 Kamatfizetések 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16,6
2 Felújítás 5,0 2,1
4 Egyéb központi beruházás 47,0 42,3
III. fejezet kiadásai összesen: 396,4 62,0 393,6 107,1
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,2 212,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,0 84,8
3 Dologi kiadások 110,9 96,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 43,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti tartalék 25,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 429,1 15,0 393,7 43,4
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 730,5 809,3 1,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 312,9 344,8
3 Dologi kiadások 212,5 200,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 4,2 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 23,5 13,6
2 Felújítás 15,0 15,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,5
4 Egyéb központi beruházás 80,0 69,6
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9 19,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1 8,9
3 Dologi kiadások 23,1 35,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0
2 Felújítás 3,0 2,8
V. fejezet kiadásai összesen: 1 305,4 124,5 1 422,8 108,2
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,8 548,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,6 235,8
3 Dologi kiadások 120,3 132,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 109,8
2 Felújítás 60,0 31,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9
4 Egyéb központi beruházás 290,0 302,8
VI. fejezet kiadásai összesen: 901,7 366,0 916,9 451,6
VII. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 599,2 9 507,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 152,0 3 947,8
3 Dologi kiadások 2 010,6 2 583,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 17,9
6 Kamatfizetések 0,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,3 257,1
2 Felújítás 253,5 424,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,7
4 Egyéb központi beruházás 555,0 671,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 155,1
3 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 112,4
VII. fejezet kiadásai összesen: 16 012,8 843,8 16 324,8 1 455,0
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 341,0 4 242,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 851,0 1 848,0
3 Dologi kiadások 537,6 615,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 15,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 19,8
2 Felújítás 75,0 54,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,9
4 Egyéb központi beruházás 350,0 276,3
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,6 61,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,3 26,4
3 Dologi kiadások 6,0 13,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
VIII. fejezet kiadásai összesen: 6 830,0 496,0 6 822,1 387,7
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 465,7 651,2 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,7 269,0 2,4
3 Dologi kiadások 91,6 218,8 57,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 6,9 0,7
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 201,4 241,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 98,8
3 Dologi kiadások 677,9 762,8 45,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 89,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 58,1 133,1
2 Felújítás 101,0 127,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9
4 Egyéb központi beruházás 150,0 477,4
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 39,9 49,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4 16,7
3 Dologi kiadások 16,6 27,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,4 55,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1 23,2
3 Dologi kiadások 54,2 54,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 2,3
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,1 107,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 45,7
3 Dologi kiadások 93,3 93,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 3,5
6 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,0 19,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 7,5
3 Dologi kiadások 13,7 38,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 1,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,2
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 395,0 395,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 310,0 305,5
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 233,0 279,6
4 Illyés Közalapítvány támogatása 460,0 453,3
5 Teleki László Alapítvány támogatása 71,0 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 50,0 79,9 212,4
7 Kisebbségi kompenzációs keret 55,8
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása
55,0

55,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 65,0 65,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 170,0 170,0
11 Művészeti díjak 18,3
12 Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program 20,0
13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása 5,0 4,5
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0 59,7
16 Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása 365,0 424,0
17 X–400-as rendszer üzemeltetése 60,0 10,5
18 Balatoni kutatások támogatása 125,0 111,8
19 Civicus világkonferencia támogatása 15,0 14,8
20 Youth for Europe program 80,0 63,4
21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok
112,0

83,5
24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 1,3 33,3
26 „Magyarország 2000” tanácskozás 25,0
28 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 130,0
29 Kocsordi református templom újjáépítése 20,0
38 Országos Polgárőr Szövetségek támogatása 10,0
39 Szent László Akadémia Támogatása 30,0
3 Egyházak támogatása
1 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés 2 350,0 2 350,0
2 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás 180,0 180,0
3 Egyházi személyek járulékfizetése 250,0 300,0
4 Egyházi nyugdíjalapok támogatása 170,0 170,0
5 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 150,0 150,0
6 Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója 50,0 50,0
7 Pannonhalma rekonstrukciója 100,0 100,0
8 Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület felújítása 60,0 60,0
9 Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása 25,0 25,0
10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 50,0 50,0
11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 90,0 90,0
12 Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója 20,0 20,0
13 Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója 10,0 10,0
14 Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése 25,0 25,0
15 Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása 30,0 30,0
16 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 120,0 120,0
17 Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója 80,0 80,0
18 Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása 10,0 10,0
19 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója
15,0

15,0
20 Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék
10,0

10,0
21 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0 20,0
22 Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása
5,0

5,0
23 Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére
10,0

10,0
4 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 550,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 296,0
5 Fejezeti tartalék 185,1
1–7. cím összesen: 3 839,0 6 377,5 4 521,0 6 499,7
8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 289,4 3,7 1 294,2 4,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 544,1 1,6 539,4 5,7
3 Dologi kiadások 483,7 13,5 501,3 80,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,4 62,0
2 Felújítás 37,5 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5
4 Egyéb központi beruházás 350,0 226,7
5 Lakástámogatás 25,0 25,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 812,6 838,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,9 356,6
3 Dologi kiadások 1 185,4 1 360,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 28,0
2 Felújítás 8,1 8,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
4 Egyéb központi beruházás 180,0 140,9
5 Lakástámogatás 16,5 16,5
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 456,3 25,0 1 458,9 32,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 614,6 10,5 615,8 17,7
3 Dologi kiadások 670,2 6,1 671,0 335,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 216,9 112,1
2 Felújítás 37,5 67,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,1
4 Egyéb központi beruházás 690,5 697,0
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
8. cím összesen: 7 399,2 1 736,2 7 636,1 1 954,5
9 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 112,0 123,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,5 52,7
3 Dologi kiadások 38,5 43,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
2 Felújítás 0,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,2
9. cím összesen: 200,0 7,2 219,5 0,7
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 13 835,3
2 Céltartalékok
1 Bérpolitikai keret 950,0
4 Külszolgálat 1 100,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 3 987,0
2 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 150,0
8 Speciális eszközök bérleti díja 2 239,3 2 239,3
11 Egyéb rendkívüli kiadások 7 500,0 5 839,7
12 Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9
3 Dologi kiadások 2,0
13 Mobilitás Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,6 13,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,4 5,0
3 Dologi kiadások 7,0 43,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
X. fejezet kiadásai összesen: 27 352,5 22 011,2 12 437,9 20 529,8
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 916,0 1 230,2 8,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 379,8 381,6 1,5
3 Dologi kiadások 586,6 471,7 51,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,5 4,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 101,4 161,7
2 Felújítás 140,2 136,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 174,1 293,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,8 121,2
3 Dologi kiadások 37,8 26,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,1
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 120,7 1 385,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 461,6 585,6
3 Dologi kiadások 384,0 505,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 2 713,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 112,9
2 Felújítás 0,7 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 13,9
5 Lakástámogatás 10,0 13,1
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 146,3 2 272,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 884,2 976,2
3 Dologi kiadások 720,5 882,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 27,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 381,6 459,8
2 Felújítás 50,8 39,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 14,6
4 Egyéb központi beruházás 1,0
5 Lakástámogatás 19,0 18,2
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 188,6 187,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,5 79,7
3 Dologi kiadások 353,0 484,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,0 260,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 10,2
2 Felújítás 3,6 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 7,5
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 906,1 2 993,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 226,3 1 204,9
3 Dologi kiadások 2 150,2 3 047,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 153,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 561,5 2 481,0
2 Felújítás 332,8 229,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,8
5 Lakástámogatás 191,0 59,2
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 383,3 7 319,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 693,8 2 793,8
3 Dologi kiadások 2 978,0 4 233,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 807,0 8 956,3
2 Felújítás 113,0 115,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,1
5 Lakástámogatás 60,0 74,0
4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 970,3 1 082,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 409,5 350,6
3 Dologi kiadások 290,7 375,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 2,5
2 Felújítás 6,0 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6
5 Lakástámogatás 8,0 13,0
5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 228,7 1 384,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,5 479,3
3 Dologi kiadások 363,2 389,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 22,5
2 Felújítás 13,0 13,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6
5 Lakástámogatás 12,0 17,0
6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 918,4 996,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 387,6 398,9
3 Dologi kiadások 328,2 321,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 5,5
2 Felújítás 7,0 12,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8
5 Lakástámogatás 8,0 12,0
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 562,4 1 771,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 659,3 702,3
3 Dologi kiadások 575,5 502,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 18,1
2 Felújítás 46,0 72,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,4
5 Lakástámogatás 13,0 21,0
8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 901,9 992,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,6 400,5
3 Dologi kiadások 295,0 332,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 31,3
2 Felújítás 14,0 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,4
5 Lakástámogatás 11,0 17,0
9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 912,7 1 011,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,1 393,4
3 Dologi kiadások 298,0 293,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 7,2
2 Felújítás 7,0 9,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
5 Lakástámogatás 8,0 14,0
10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 847,0 968,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 357,4 361,9
3 Dologi kiadások 308,0 317,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 4,0
2 Felújítás 5,0 6,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,9
5 Lakástámogatás 8,0 13,0
11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 094,7 1 244,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 462,0 490,6
3 Dologi kiadások 356,0 368,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 10,3
2 Felújítás 6,0 8,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,4
5 Lakástámogatás 9,0 13,0
12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 660,9 781,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 278,9 236,6
3 Dologi kiadások 223,0 224,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 3,8
2 Felújítás 4,0 8,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
5 Lakástámogatás 6,0 11,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,0 957,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,0 418,3
3 Dologi kiadások 308,0 343,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,1
2 Felújítás 4,0 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5
5 Lakástámogatás 4,0 13,0
14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 703,8 771,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 297,0 318,4
3 Dologi kiadások 235,0 228,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 24,5
2 Felújítás 5,0 23,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,8
5 Lakástámogatás 6,0 12,0
15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 598,2 676,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 252,4 246,4
3 Dologi kiadások 189,0 215,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,2
2 Felújítás 4,0 4,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
5 Lakástámogatás 6,0 11,0
16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 807,6 2 044,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 762,8 847,6
3 Dologi kiadások 703,0 642,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 14,0 23,9
2 Felújítás 120,0 134,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8
5 Lakástámogatás 12,0 21,0
17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 931,1 1 074,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,0 429,2
3 Dologi kiadások 400,0 420,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 8,6
2 Felújítás 8,0 14,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
5 Lakástámogatás 7,0 13,0
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 059,7 1 194,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 447,2 447,7
3 Dologi kiadások 300,0 369,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,5 13,6
2 Felújítás 10,0 6,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
5 Lakástámogatás 7,0 13,0
19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 745,2 858,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,5 345,8
3 Dologi kiadások 235,0 245,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,5
2 Felújítás 4,0 12,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,9
5 Lakástámogatás 6,0 12,0
20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 702,9 741,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 296,6 333,5
3 Dologi kiadások 250,0 275,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 0,5
2 Felújítás 4,0 4,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4
5 Lakástámogatás 7,0 12,0
21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 824,6 878,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 348,0 310,5
3 Dologi kiadások 256,0 333,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 36,0
2 Felújítás 5,0 20,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8
5 Lakástámogatás 8,0 12,0
22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 718,0 802,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 303,0 313,3
3 Dologi kiadások 240,0 248,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,4
2 Felújítás 10,0 14,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,2
5 Lakástámogatás 8,0 13,0
23 Készenléti Rendőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 368,6 3 154,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 421,6 1 338,3
3 Dologi kiadások 1 985,2 2 006,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 88,0 83,3
2 Felújítás 116,3 142,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,8
5 Lakástámogatás 15,0 19,5
24 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 002,4 1 020,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 423,0 466,0
3 Dologi kiadások 229,5 215,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 170,9
2 Felújítás 12,0 11,4
25 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 243,2 265,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,6 114,0
3 Dologi kiadások 1 219,0 1 146,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 19,8
2 Felújítás 4,0 4,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,6
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 349,5 926,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,7 344,8
3 Dologi kiadások 1 127,4 1 051,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,7 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 588,2 746,4
2 Felújítás 621,8 468,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
4 Egyéb központi beruházás 443,2 523,0
5 Lakástámogatás 103,0 115,0
2 Határőrigazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 378,7 7 076,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 616,2 2 756,3
3 Dologi kiadások 2 755,1 2 648,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2,0
3 Körmendi Határrendészképző Szakiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218,7 211,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,4 88,2
3 Dologi kiadások 54,8 59,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
7 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 075,1 1 154,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 372,7 454,1
3 Dologi kiadások 415,5 774,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 22,0
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,2
2 Felújítás 45,2 16,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 85,4
4 Egyéb központi beruházás 373,7 501,7
5 Lakástámogatás 22,4 22,4
8 Polgári Védelem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 754,1 754,1 74,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,3 324,3 21,7
3 Dologi kiadások 529,3 529,3 39,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 243,7
2 Felújítás 51,0 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 7,3
5 Lakástámogatás 17,0 17,0
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 177,3 190,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,2 72,2
3 Dologi kiadások 94,2 96,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,3
2 Felújítás 6,8 4,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 1,6
4 Egyéb központi beruházás 100,0 185,2
5 Lakástámogatás 2,6 2,6
10 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 113,8 145,5 1,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,0 60,5 0,2
3 Dologi kiadások 83,8 112,7 3,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,9
2 Felújítás 2,7
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 204,1 279,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,0 106,0
3 Dologi kiadások 141,9 326,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,2 43,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 719,5
2 Felújítás 8,3 21,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
12 Rendvédelmi Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,2 572,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 242,0 230,6
3 Dologi kiadások 169,0 224,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,2
2 Felújítás 10,8 9,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
5 Lakástámogatás 3,0 4,0
13 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 846,1 852,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,2 362,6
3 Dologi kiadások 766,4 782,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 41,3
2 Felújítás 22,5 23,8
14 Központi Gazdasági Háttérintézmények
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 997,8 1 040,2 3,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,2 444,1 1,0
3 Dologi kiadások 986,9 1 244,3 125,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 76,7 74,8
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 47,3 61,1
2 Felújítás 129,8 71,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,5
5 Lakástámogatás 57,0 67,1
2 BM Kiadó
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28,3 7,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 2,9
3 Dologi kiadások 21,2 5,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
15 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 107,7 130,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,0 57,4
3 Dologi kiadások 48,1 3 947,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 96,0
2 Felújítás 15,8 5,1
16 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 446,6 443,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,8 167,9
3 Dologi kiadások 1 197,2 787,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 532,7
2 Felújítás 0,9 17,2
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 143,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9
3 Dologi kiadások 44,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 456,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0
2 Felújítás 44,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,0
4 Egyéb központi beruházás 4 573,1 4 146,4
5 Lakástámogatás 46,0
6 Lakásépítés 350,0 346,7
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 90,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 45,0
3 Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai 15,0
4 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0
5 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra 40,0
6 Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása 400,0 384,0 14,3
7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 20,0
8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0
9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata 258,0
11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai 40,0
12 Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése
4,5
13 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 30,0
14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése
50,0

5,2
16 Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0
17 Hivatásos állomány életbiztosítása 72,0 63,6
18 Területi közigazgatási reform feladatai 72,5
19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 83,0
20 1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége 136,0
21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai
32,0
22 A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám és dologi kiadásai
701,0
23 Választás, népszavazás 1 622,3
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 12,0 11,9
3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 10,0 10,0
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0 13,0
6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0 30,0
1–19. cím összesen: 98 730,4 13 782,7 111 996,7 26 341,4
22 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 301,5 204,3 54,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,2 88,3 22,0
3 Dologi kiadások 104,0 89,3 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 209,5 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 4,7
2 Felújítás 6,0 8,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Egyéb központi beruházás 2,4 14,8
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 738,2 666,1 0,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 311,5 286,3 1,4
3 Dologi kiadások 1 180,4 1 116,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 45,4
2 Felújítás 103,7 73,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 837,6 1 164,3
4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,5 29,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,6 12,9
3 Dologi kiadások 53,6 55,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 1,8
2 Felújítás 3,1 6,6
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 2,9
4 Egyéb központi beruházás 10,0
4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
1 Verseny- és élsport 750,2 647,9
2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 199,7 172,9
3 Szabadidősport 20,0 19,9
4 Sporttudomány 8,0 7,5
5 Magyar Olimpiai Bizottság 100,0 100,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 82,9 81,3
8 Universiade 30,0 29,5
9 UTE támogatása 135,0 135,0
6 Sporttámogatási célelőirányzatok
1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 136,2 153,0
2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 25,5 22,0
3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 8,5 7,5
4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3 6,3
5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4
6 Működésre pályázati támogatás 22,6
7 Eseményre pályázati támogatás 13,2 3,2
8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8 8,8
9 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 50,0 50,0
10 Működési kiadások 11,1 11,1
11 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása 470,0 579,9
12 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása
355,0

528,5
22. cím összesen: 4 424,5 1 901,7 4 135,7 2 591,3
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 3 268,3 3 264,7
2 Üdülőhelyi feladatokhoz 2 813,3 2 919,8
3 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 57 315,2 59 657,0
4 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 6 647,0 6 647,0
5 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 9 729,6 9 702,3
6 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 697,0 1 677,9
7 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 428,9 411,9
8 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása
7 257,0

7 168,3
9 Óvodai neveléshez 22 046,1 22 032,1
10 Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon 44 235,9 44 258,6
11 Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon 15 441,8 15 455,2
12 Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon 17 068,4 17 038,5
13 Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon 17 550,3 17 522,5
14 Iskolai szakképzéshez 6 538,4 6 264,4
15 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 8 541,6 8 507,1
16 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 5 148,4 5 056,4
17 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 015,4 4 002,1
18 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 22 708,0 22 696,6
19 Bölcsődei ellátáshoz 1 800,0 1 796,4
20 Közművelődési feladatokhoz 1 642,8 1 642,8
2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épületműködtetési hozzájárulás 2 829,6 2 829,6
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 178,0 1 178,0
3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 80,0 80,0
4 Színházak pályázati támogatása 250,0 250,0
3 Címzett- és céltámogatások 39 000,0 31 043,1
4 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 500,0 1 543,1
2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék tisztításának támogatása
150,0

150,0
3 Körjegyzőség támogatása 600,0 602,2
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 230,0 308,3
5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
840,0

840,0
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 000,0 2 994,0
7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka 4 000,0
8 Gyermeknevelési támogatás 7 000,0 8 648,4
9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 200,0 200,0
10 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 300,0 297,9
11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0
12 Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0 1 600,0
13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0 2 954,4
14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0 3 192,3
15 Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 1 700,0 2 145,2
16 Tankönyvvásárlás támogatása 1 300,0 1 299,5
17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0 287,5
18 Gyermek és ifjúsági feladatok 115,0 115,0
19 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 500,0 1 991,0
20 Közgyógyellátás 2 530,0 61,4
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Vis maior esetében támogatás 500,0 768,9
2 Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása
5 000,0

5 991,2
3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása
500,0

43,4
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8 768,0 8 768,0
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8 000,0 7 044,2
8 Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz
3 246,8

3 217,8
9 Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás 297,9
10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 10,0
14 Fejezetektől átvett pénzeszközök
4 Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra 150,0
23. cím összesen: 307 870,8 53 940,0 302 435,2 46 288,7
XI. fejezet kiadásai összesen: 411 025,7 69 624,4 418 567,6 75 221,4
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 829,9 1 133,3 1,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 353,5 469,8 0,5
3 Dologi kiadások 451,2 1 086,3 17,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 43,3
2 Felújítás 50,0 59,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0 204,5
4 Egyéb központi beruházás 150,0 191,1
2 Jóléti Intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,3
3 Dologi kiadások 27,4
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,4 398,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 164,6 152,0
3 Dologi kiadások 198,5 138,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 28,3
2 Felújítás 10,0 5,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
4 Egyéb központi beruházás 14,0 19,0
2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 364,7 3 493,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 456,3 1 544,4
3 Dologi kiadások 2 019,6 2 652,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 37,0
6 Kamatfizetések 5,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 349,6 360,2
2 Felújítás 180,0 342,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,8
4 Egyéb központi beruházás 95,0
3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 331,5 1 375,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 554,2 604,4
3 Dologi kiadások 960,4 1 081,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 9,1
6 Kamatfizetések 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 226,0 192,5
2 Felújítás 130,0 136,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2
4 Egyéb központi beruházás 64,0 87,7
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 389,8 525,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,2 219,6
3 Dologi kiadások 245,2 320,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 123,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 118,2
2 Felújítás 10,0 11,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7
4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 629,3 726,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,9 302,5
3 Dologi kiadások 188,0 324,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 16,4 2,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 52,9
2 Felújítás 20,0 22,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3
4 Egyéb központi beruházás 30,0 29,9
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 370,6 3 921,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 428,3 1 686,8
3 Dologi kiadások 1 195,5 2 386,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 111,9 0,8
6 Kamatfizetések 5,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 787,8
2 Felújítás 90,0 191,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7
4 Egyéb központi beruházás 100,0 115,1
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 044,9 1 005,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 431,3 437,4
3 Dologi kiadások 998,0 1 242,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 43,1
6 Kamatfizetések 3,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 268,8
2 Felújítás 40,0 50,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3
4 Egyéb központi beruházás 40,0 51,6
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 807,4 1 074,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 327,0 475,5
3 Dologi kiadások 624,9 998,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 3,0
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 751,2 785,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 316,1 351,1
3 Dologi kiadások 793,9 911,8 0,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 6,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 30,5
6 Kamatfizetések 0,9 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 156,4
2 Felújítás 120,0 144,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,6
4 Egyéb központi beruházás 170,0 186,4
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 106,6 110,4 2,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,7 49,1 0,7
3 Dologi kiadások 88,6 76,8 41,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,6
2 Felújítás 20,0 20,0
4 Egyéb központi beruházás 0,5
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,3 1 175,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 369,7 475,3
3 Dologi kiadások 680,4 1 401,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3 101,2
6 Kamatfizetések 2,1 5,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 206,4
2 Felújítás 63,0 72,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 22,1
4 Egyéb központi beruházás 82,0 106,0
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,8 97,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8 42,5
3 Dologi kiadások 171,5 252,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3 22,9
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 31,7
2 Felújítás 50,0 54,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
4 Egyéb központi beruházás 245,0 308,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0
3 Dologi kiadások 212,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 460,3
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 40,0 4,0
2 Erdei vasutak működtetésére 65,0 65,0
3 Jóléti és parkerdőfenntartásra 85,0 85,0
4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 700,0
5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 720,0 720,0
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 500,0 96,9
7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 65,0 9,3
8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 165,0 21,5
9 Agrárkutatási feladatok támogatása 350,0 198,2
10 Balatoni kutatások támogatása 20,0 5,9
11 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 361,2
12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási földkimérés 1 950,0 142,6
34 Közoktatási támogatások 27,0
35 Egyéb szervezetek feladataira 171,7
3 Beruházási célprogramok
1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 300,0 1 300,0
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 2 000,0 1 776,1
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 22 000,0 19 505,4
2 Erdészeti közcélú feladatok 3 420,0 3 376,5
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 325,4
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 639,4
5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 114,7
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 286,9
7 Kapcsolódó egyéb feladatok 250,0 352,3
5 Fejezeti tartalék 210,0
6 Állatkár-térítés 2 200,0 2 573,8
7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0
1–10. cím összesen: 43 401,6 27 933,1 46 838,0 27 411,2
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Piacra jutási támogatás 42 300,0 38 564,9
3 Agrártermelési támogatás 21 180,0 18 549,9
11. cím összesen: 63 480,0 57 114,8
XII. fejezet kiadásai összesen: 106 881,6 27 933,1 103 952,8 27 411,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 494,5 494,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,9 216,0
3 Dologi kiadások 234,8 250,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 15,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 97,4
4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0
2 HM hivatalai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 309,4 373,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,4 107,6
3 Dologi kiadások 600,3 589,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 54,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8
2 Felújítás 0,4
3 HM háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 786,0 1 500,5 6,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 725,0 600,4 3,0
3 Dologi kiadások 1 100,2 161,4 1 211,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 288,6 566,5 58,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 140,8 1 012,1
2 Felújítás 8,6 23,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,0 68,9
2 Magyar Honvédség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24 654,4 227,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 525,4 100,5
3 Dologi kiadások 25 702,2 928,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,7
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 3 908,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 160,7
1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 691,1 967,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 138,6 416,9
3 Dologi kiadások 21 759,2 37,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,9 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 873,2
2 Felújítás 3 643,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5
4 Egyéb központi beruházás 17,1
2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 726,9 463,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 330,9 205,7
3 Dologi kiadások 4 047,3 2,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,2 7,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5
3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 832,8 646,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 721,6 279,4
3 Dologi kiadások 2 921,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,1 17,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 781,7 1 724,5 18,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,2 622,1 7,7
3 Dologi kiadások 991,7 1 152,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 11,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 99,9
2 Felújítás 7,0 39,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,4
2 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 404,5 416,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,0 176,5
3 Dologi kiadások 92,3 104,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,1
2 Felújítás 1,3 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,8
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 418,8 1 326,6 84,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 628,1 494,7 36,3
3 Dologi kiadások 715,6 582,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 8,5
6 Kamatfizetések 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 71,7
2 Felújítás 9,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 433,9 578,9 20,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,5 189,1 9,4
3 Dologi kiadások 733,3 242,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,4
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 203,8 1,2 218,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 0,5 90,4
3 Dologi kiadások 22,7 21,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 1,1
6 MH Egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 060,0 389,6 1 966,7 113,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 870,9 172,2 871,4 49,2
3 Dologi kiadások 2 269,6 2 658,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 69,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 75,2
2 Felújítás 1,7
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,9 47,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,1 20,0
3 Dologi kiadások 28,0 29,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 15,2
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 70,0 70,0
5 Lakástámogatás 600,0 500,0
6 Lakásépítés 1 690,0 1 690,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 60,0
3 Társadalmi szervek támogatása 200,0 258,3
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 800,0 3 744,7
5 Tűzijáték 60,0
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 200,0
8 Orosz haditechnikai szállítások 28 954,7
9 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 105,8
13 IFOR-kártérítés 39,0
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 105,2
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 481,0 481,0
3 Kilátó I–IV. feladatok és szaktechnika 467,0 467,0
4 Légvédelmi beruházás 552,0 717,5
4 Fejezeti tartalék 800,0
1–8. cím összesen: 84 713,2 12 100,8 86 184,4 43 798,7
9 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Légvédelmi oltalmazóképesség növelése 1 820,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 84 713,2 12 100,8 86 184,4 45 618,7
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 424,3 500,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,6 212,4
3 Dologi kiadások 257,2 365,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,7 59,5
2 Felújítás 10,0
4 Egyéb központi beruházás 500,0 516,8
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,2 172,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,5 77,5
3 Dologi kiadások 73,9 86,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 25,9
4 Egyéb központi beruházás 30,0 25,0
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 864,7 5 036,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 021,4 2 025,9
3 Dologi kiadások 3 517,3 4 241,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 644,0 657,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 826,5 623,3
2 Felújítás 364,6 191,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,2
4 Egyéb központi beruházás 1 727,0 1 526,5
5 Lakástámogatás 120,0 82,5
6 Lakásépítés 65,0 40,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 410,0 390,8
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0
XIV. fejezet kiadásai összesen: 12 239,3 4 132,4 13 379,7 3 524,9
XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 016,2 1 371,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 427,0 562,9
3 Dologi kiadások 1 316,7 1 237,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 458,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 54,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 104,5
2 IKIM Gazdasági igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,5 115,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 50,5
3 Dologi kiadások 598,5 577,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 64,2
2 Felújítás 36,3 45,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
4 Egyéb központi beruházás 130,0 171,9
3 IKIM Jóléti igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,1 49,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,5 22,0
3 Dologi kiadások 31,5 62,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7
2 Felújítás 0,7 2,1
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 194,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,9
3 Dologi kiadások 195,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,7
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,9 16,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,9 6,9
3 Dologi kiadások 16,5 22,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24,4 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,3 6,4
3 Dologi kiadások 18,5 14,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
5 Minőség-ellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 29,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,4
3 Dologi kiadások 25,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 1,5
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 259,6 275,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,6 107,5
3 Dologi kiadások 525,6 389,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 3,1 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 34,6
2 Felújítás 18,6 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
7 Idegenforgalmi intéző bizottságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,7 45,0 2,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,8 18,7 0,9
3 Dologi kiadások 34,3 17,0 35,4 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 3,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,0 4,5
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,8 23,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,3 11,0
3 Dologi kiadások 16,4 25,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3
2 Felújítás 1,5 1,5
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,3 11,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 4,7
3 Dologi kiadások 4,9 16,7
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 164,1 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,6 73,7
3 Dologi kiadások 197,8 247,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 24,3
2 Felújítás 15,0 14,4
13 Magyar Geológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 412,2 425,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 177,8 170,5
3 Dologi kiadások 249,6 716,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 23,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 56,6
2 Felújítás 19,5 14,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,7
14 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 197,3 208,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,3 88,3
3 Dologi kiadások 61,7 70,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0
2 Felújítás 1,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 135,5 151,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,5 57,6
3 Dologi kiadások 146,3 179,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 67,2
2 Felújítás 3,3 1,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,7 0,5
17 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 441,1 1 180,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 597,1 139,2
3 Dologi kiadások 1 552,8 1 233,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 707,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,7
2 Felújítás 80,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
4 Egyéb központi beruházás 470,0 340,4
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,7 270,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,2 115,8
3 Dologi kiadások 407,7 573,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,5 1 040,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 23,3
2 Felújítás 11,6 30,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 276,9
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 450,0 509,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,0 197,6
3 Dologi kiadások 333,0 385,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 20,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 235,0 213,6
2 Felújítás 60,0 91,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,0 3,3
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 488,7 596,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 202,2 243,8
3 Dologi kiadások 179,8 342,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 132,6
2 Felújítás 92,0 106,1
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 209,7 217,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,7 83,7
3 Dologi kiadások 224,6 374,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 60,4
2 Felújítás 6,7 8,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 0,7
24 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 262,4 256,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 110,3 108,5
3 Dologi kiadások 289,8 168,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,3
2 Felújítás 6,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0
4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 124,3 99,2
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 100,0 52,7
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 7 765,0 9 111,8
2 „Lisszabon EXPO 98” 100,0 21,7
3 „Hannover 2000” 75,0 3,8
4 „PHARE SME” program 1 800,0 1 768,0
4 Turisztikai célelőirányzat 3 935,0 3 017,5 614,2
5 „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai 137,0 5,0
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 062,2 1 000,5
7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 4 760,0 40,0 6 548,9 3 267,0
8 Hadiipari kapacitás fenntartása 150,0 147,0
9 I–II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 18,1 18,1
10 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 31,8
11 ITD–H Kereskedelmi szolgálat 530,8
12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés 35,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 34 195,9 2 092,0 39 922,5 6 054,8
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,3 583,9 185,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 246,3 255,1 62,3
3 Dologi kiadások 343,8 343,6 688,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 80,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 72,0 308,8
2 Felújítás 113,0 40,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,0
4 Egyéb központi beruházás 623,4 663,1
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 360,0 362,6 23,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,7 158,8 8,7
3 Dologi kiadások 683,0 683,4 53,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 49,6 49,7
2 Felújítás 1,5 3,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 46,9
4 Egyéb központi beruházás 684,6 747,9
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 300,9 300,9 53,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,1 131,1 17,9
3 Dologi kiadások 227,2 227,2 121,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 46,6 201,3
2 Felújítás 29,0 54,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4,7
4 Egyéb központi beruházás 100,0 144,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 351,0 342,0 11,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,3 149,6 4,8
3 Dologi kiadások 229,3 567,2 5,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 46,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 143,6
2 Felújítás 2,5 25,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 426,3 451,5 39,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,3 195,5 20,5
3 Dologi kiadások 306,4 354,0 273,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2,0 2,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 1 308,0
2 Felújítás 25,2 46,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 1,0
4 Egyéb központi beruházás 200,0 210,2
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 979,3 1 057,9 124,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 429,5 462,1 54,3
3 Dologi kiadások 357,5 360,9 264,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,5 28,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 85,8
2 Felújítás 20,2 23,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3,8
4 Egyéb központi beruházás 200,0 188,8
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 175,2 71,3
7 Környezeti kárelhárítás 50,0 3,9
9 Duna monitoring 20,0
10 Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása 170,0 162,6
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 57,3
12 A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0
21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 133,4
22 Referencia laboratóriumok 0,4
23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0 113,6
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 600,0
28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0
31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
10,0

92,6
32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 10,0
33 Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése 10,0
34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 6,0
35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 50,0 19,6
36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai
150,0

10,0
3 Beruházási célprogramok
1 Területfejlesztési feladatok 60,0 43,5
2 Céltámogatási kiegészítő keret 600,0 705,1
3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 450,0 202,4
5 PHARE CBC program 350,0 27,5
4 Területfejlesztési célfeladatok 3 280,0 1 132,6 4 496,4
5 Nemzetközi segélyprogramok
1 Környezetvédelmi PHARE programok 295,8 675,5
2 GEF segély program 30,8 608,5
3 PHARE CBC program 259,7 13,6
6 Fejezeti tartalék 121,2
XVI. fejezet kiadásai összesen: 10 884,6 4 478,6 9 445,3 13 224,0
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 468,0 559,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,7 235,7
3 Dologi kiadások 110,0 859,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 22,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 85,6
2 Felújítás 33,6
4 Egyéb központi beruházás 42,0 64,8
2 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 907,0 2 635,4 75,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 261,2 1 085,1 31,6
3 Dologi kiadások 2 148,6 1 522,7 34,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 781,5 707,5 22,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,2 859,9
2 Felújítás 198,3 135,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,2 33,0
4 Egyéb központi beruházás 60,0 30,0
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 988,5 1 101,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,2 453,6
3 Dologi kiadások 1 301,0 1 321,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9 93,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 658,0 646,6
2 Felújítás 94,0 76,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 1 298,2
4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142,3 197,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9 78,2
3 Dologi kiadások 505,5 391,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 9,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 773,8 107,3
2 Felújítás 18,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,9
5 Légügyi Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 74,0 79,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0 35,7
3 Dologi kiadások 38,0 34,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 8,5
2 Felújítás 0,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 557,4 3 678,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 501,3 1 615,0
3 Dologi kiadások 7 209,8 6 271,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,5 97,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 100,0 2 831,1
2 Felújítás 1 020,0 709,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 413,0 751,6
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 561,2 4 361,4 136,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 543,3 1 904,3 59,4
3 Dologi kiadások 2 143,8 5 407,5 711,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,6 142,1 43,7
6 Kamatfizetések 0,5 6,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,2 307,0
2 Felújítás 45,0 33,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 77,4
4 Egyéb központi beruházás 175,0 115,8
8 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 78,9 61,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,3 27,9
3 Dologi kiadások 23,8 20,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 3,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,6
9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 293,7 2 205,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 003,8 1 012,0
3 Dologi kiadások 1 469,4 1 935,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 3,1
6 Kamatfizetések 3,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,4 135,8
2 Felújítás 3,2 95,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
10 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 84,0 84,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,2 38,1
3 Dologi kiadások 26,0 33,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,8
2 Felújítás 33,6
4 Egyéb központi beruházás 30,0 30,0
11 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,4 7,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3,4
3 Dologi kiadások 16,4 15,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 631,7 51,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 59,8
2 Ágazati célelőirányzatok
2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 254,9
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 1 136,0 40,0
5