A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

61/1998. (III. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről Bukarestben, 1997. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A jegyzékváltás 1998. február 24. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

törekedve a két állam közötti baráti és szomszédi viszony továbbfejlesztésére,

tekintettel arra, hogy mindkét ország részese a Nukleáris Balesetről Adandó Gyors Értesítésről szóló, Bécsben, 1986. szeptember 26-án, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Közgyűlése idején megkötött Egyezménynek (a továbbiakban: NAÜ Egyezmény),

tudatában annak, hogy erősíteni kell az atomenergia biztonságos felhasználásának elősegítése terén végzett nemzetközi együttműködést, valamint annak, hogy fontos a radioaktív anyag kibocsátások határokon túli következményeinek korlátozása,

azzal az óhajjal, hogy e tekintetben mindkét állam a lehető leggyorsabban megkapja a szükséges információkat

megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

Értesítés nukleáris balesetről

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél területén valamely, a NAÜ Egyezmény 1. Cikkében említett létesítményben vagy tevékenység során olyan nukleáris baleset történik, amelynek következtében a kiszabaduló radioaktív anyag a határokon át a másik Szerződő Fél területére terjed vagy terjedhet át, a Szerződő Fél, amelynek országa területén a baleset történt, köteles haladéktalanul értesíteni a másik Szerződő Felet, azonnal megadva a rendelkezésre álló, a NAÜ Egyezmény 5. Cikkében meghatározott információit.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott információt a helyzet alakulásának megfelelően további információkkal kell kiegészíteni mindaddig, ameddig a Szerződő Felek illetékes hatóságai egyetértenek annak szükségességével.

(3) Ha valamelyik Szerződő Fél sugárzás-ellenőrző rendszere a normál szint feletti sugárzást észlel, amelyet nem a saját területén lévő nukleáris létesítményből, illetve nukleáris tevékenységből származó kibocsátás okozott, azonnal értesíti a másikat, és folyamatosan tájékoztatja a fejleményekről.

2. Cikk

Konzultáció és információcsere

(1) A Szerződő Feleknek ki kell cserélniük a NAÜ Egyezmény 1. Cikkében részletezett nukleáris létesítmények nukleáris balesetei alkalmával abból a célból felhasználandó műszaki információkat, hogy értékeljék a következményeket, és megfelelő lépéseket tegyenek az emberi élet, az anyagi javak és a környezet védelme érdekében.

(2) A jelen Cikk alapján információt kapó Szerződő Fél jogosult konzultálni a másik Szerződő Féllel az ilyen információ további tisztázására.

(3) A jelen Megállapodás alapján szolgáltatott információt kizárólag jelen Cikk (1) bekezdésében foglaltak céljára lehet felhasználni.

(4) A rendelkezésre bocsátott információ nyelve az információt szolgáltató Szerződő Fél hivatalos nyelve vagy angol, amennyiben a Felek másban nem egyeznek meg.

3. Cikk

Tudományos és műszaki együttműködés

A Szerződő Felek elősegítik és támogatják a tudományos együttműködés fejlesztését a Szerződő Felek illetékes hatóságai és egyéb intézményei között a nukleáris biztonság, a radioaktív anyagok biztonságos szállítása, a nukleárisbaleset-elhárítás tervezése és a sugárvédelem területén, ideértve a radioaktív kibocsátások ellenőrzését.

4. Cikk

Illetékes hatóságok

(1) A Megállapodás 1., 2. és 3. Cikkének alkalmazása tekintetében a végrehajtó:

– Magyarországon az Országos Atomenergia Hivatal,

– Romániában a Nukleáris Tevékenységeket Ellenőrző Nemzeti Bizottság.

(2) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást 24 órás kapcsolattartási pontjaikról.

(3) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a Megállapodás előírásainak végrehajtására kijelölt illetékes hatóságoknál és a kapcsolattartási pontokban történt bármilyen változásról.

(4) Az illetékes hatóságok képviselői szükség szerint találkoznak, hogy megvitassák a Megállapodás alkalmazásának aktuális kérdéseit. E találkozók időpontjában, helyében és napirendjében előre meg kell állapodni.

5. Cikk

Adminisztráció

Amennyiben máshogy nem állapodnak meg, a Szerződő Felek mindegyike maga viseli a Megállapodásban való részvételéből reá háruló költségeket.

6. Cikk

A lakosság tájékoztatása

A Szerződő Fél a másik Szerződő Féltől kapott információt felhasználhatja a lakosság tájékoztatása céljából, amennyiben a másik Szerződő Fél az információt nem bizalmasan szolgáltatta.

7. Cikk

Titkosság

(1) Amennyiben az információt szolgáltató Szerződő Fél elengedhetetlen követelménynek ítéli az információ titkosságát, ezt ez a Szerződő Fél egyértelműen jelzi a másik Szerződő Félnek.

(2) Az információt kapó Szerződő Félnek el kell fogadnia az információ minősített jellegét azzal, hogy erre való tekintettel az információ továbbadását kizárólag az alkalmazottaira és a tanácsadókra korlátozza. A Megállapodás alapján szolgáltatott, így minősített információ harmadik félnek csak a másik Szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adható át.

8. Cikk

Viták rendezése

A Megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó vita esetén a Szerződő Felek a NAÜ Egyezmény 11. Cikkének 1. és 2. pontja szerint járnak el.

9. Cikk

Kapcsolat más nemzetközi egyezményekkel

A Megállapodás a NAÜ Egyezmény előírásait fejleszti tovább.

A Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek a Megállapodás hatálybalépése előtt vagy után létrehozott nemzetközi egyezményekből származnak és a Megállapodás tárgyára vonatkoznak.

10. Cikk

Hatálybalépés és időtartam

(1) A Megállapodás határozatlan időtartamra szól, és a Szerződő Felek saját nemzeti szabályozási rendszere szerinti jóváhagyással jön létre. A Megállapodás az egyes Szerződő Felek egymásnak küldött utóbbi, a hatálybaléptetéshez szükséges összes jogi követelmény teljesítéséről szóló értesítés napján lép hatályba.

(2) A Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másikhoz egy évvel korábban eljuttatott írásbeli értesítés útján.

(3) A Megállapodás a Szerződő Felek megegyezésével bármikor módosítható.

Bármilyen módosítás vagy módosítások azon a napon lépnek hatályba, amelyen a Szerződő Felek kölcsönösen írásban értesítik egymást belső jóváhagyási eljárásuk befejezéséről.

Aláírva Bukarestben, 1997. május 26-án, két eredeti példányban, mindegyik magyar, román és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg a mérvadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. február 24. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.