A jogszabály mai napon ( 2020.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló, többször módosított 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 26. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a Törvény 2. §-ának (2) bekezdésében és 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra - a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) kamatkiegyenlítése felhasználásának és igénybevételének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. § *  (1) *  E rendelet hatálya a Törvény 1. § (5) bekezdésében és 2. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások keretében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szerinti következő hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységre terjed ki:

a) exporthitelek (a továbbiakban: exporthitel),

b) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott exporthitelek (a továbbiakban: refinanszírozási exporthitel),

c) *  beszállítói hitelek, külföldön megvalósuló befektetési hitelek (a továbbiakban együtt: egyéb export célú hitel),

d) *  belföldi és külföldi pénzügyi intézményeknek nyújtott egyéb export célú hitelek (a továbbiakban: egyéb export célú refinanszírozási hitel),

e) *  nemzetközi versenyképességet javító befektetésekre, beruházásokra, forgóeszközigényekre nyújtott hitelek (a továbbiakban: versenyképességet javító hitel),

f) *  belföldi pénzügyi intézményeknek nyújtott versenyképességet javító hitelek (a továbbiakban: versenyképességet javító refinanszírozási hitel),

g) *  belföldi és külföldi pénzügyi intézmények által a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja alapján végzett, külkereskedelmi szerződésből eredő exportkövetelések megvásárlásához nyújtott hitelek (a továbbiakban: exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitel),

h) *  export előfinanszírozó hitelek, exportcélú befektetési hitelek (a továbbiakban együtt: export előfinanszírozási hitel) és

i) *  belföldi és külföldi pénzügyi intézményeknek nyújtott export előfinanszírozási hitelek (a továbbiakban: export előfinanszírozási refinanszírozási hitel).

(1a) *  E rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenység mellett kiterjed az Eximbank által külkereskedelmi szerződésből eredő exportköveteléseknek a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja alapján történő megszerzésére, megelőlegezésére - ideértve a faktoringot és a forfetírozást is -, valamint leszámítolására (a továbbiakban együtt: követelésvásárlás).

(1b) *  Az Eximbank az 1. § (1) bekezdés d), f), g) és i) pontjában szereplő, hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi intézménynek csak abban az esetben nyújthat az e rendelet hatálya alá tartozó refinanszírozási hitelt, ha a pénzügyi intézmény - így különösen a pénzügyi vállalkozás - bemutatja az Eximbank részére, hogy rendelkezik a szükséges prudenciális előírásokat tartalmazó belső szabályzattal. Az Eximbank az erre vonatkozó követelményt üzletpolitikájában rögzíti vagy a követelmény teljesülését belső szabályzatában leírt módon ellenőrzi.

(2) *  Az Eximbank az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt, két éves és két éven túli lejáratú exporthiteleket és refinanszírozási exporthiteleket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) Hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodásával (a továbbiakban: OECD Megállapodás) összhangban nyújtja. Az Eximbank e bekezdés rendelkezéseit alkalmazza a követelésvásárlásra is, amennyiben az exportkövetelés esedékessége a követelésvásárlás időpontjában legalább két év.

(3) *  Az Eximbank a (2) bekezdésben fel nem sorolt termékei esetében gondoskodik arról, hogy a termékleírások tartalmazzák, hogy az egyes termékek feltételei megfelelnek

a) az OECD Megállapodásnak vagy az Európai Unió támogatási szabályainak vagy

b) az (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott termékei esetében e rendelet előírásainak.

(4) *  A (3) bekezdésnek megfelelő termékekhez kapcsolódóan az Eximbank az e rendelet szerinti kamatkiegyenlítést az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel igénybe veheti.

(5) *  Ha az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott hitelek kamatlába az Európai Unió állami támogatási szabályai szerint nem tartalmaz állami támogatást, és nem éri el legalább az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Bizottság által rendszeresen közzétett, a 3. § o) pontja szerinti referencia alapkamatláb értéke és az 1. melléklet szerinti, az adós hitelkockázati besorolása és a biztosítékok minősége alapján kalkulált kamatfelár együttes mértékét, az Eximbank az e rendelet szerinti kamatkiegyenlítést nem veheti igénybe.

(5a) *  Az 1. melléklet szerinti fedezettségi mértékek megállapításakor a magas fedezettségű biztosítékokra a 30 százalék alatti, illetve azzal egyenlő, az általános fedezettségű biztosítékokra a 31 százalék és 59 százalék közötti, az alacsony fedezettségű biztosítékokra a 60 százalékkal egyenlő, illetve annál magasabb nemteljesítéskori veszteség a besorolás alapja.

(6) *  Nem vonható be a kamatkiegyenlítési rendszerbe a beszállítói hitellel, export előfinanszírozási hitellel vagy versenyképességet javító hitellel finanszírozott összegig az azon áruhoz vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó exporthitel és refinanszírozási exporthitel, amely áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott beszállítói hitel, export előfinanszírozási hitel vagy versenyképességet javító hitel a kamatkiegyenlítési rendszerbe már bevonásra került.

(7) *  A (6) bekezdés nem alkalmazandó azon áruhoz vagy szolgáltatáshoz nyújtott exporthitelre és refinanszírozási exporthitelre, amely a beszállítói hitel, export előfinanszírozási hitel vagy versenyképességet javító hitel nyújtását követően további feldolgozáson vagy megmunkáláson átesett más áruhoz vagy a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont beszállítói hitellel, egyéb export célú hitellel, export előfinanszírozási hitellel vagy versenyképességet javító hitellel finanszírozott szolgáltatás igénybe vételével nyújtott más szolgáltatáshoz kapcsolódik.

(8) *  Az Eximbank az (1a) bekezdésben meghatározott követelésvásárlási tevékenysége kapcsán akkor számolhat el a központi költségvetéssel, ha az megfelel a 6. §-ban meghatározott feltételeknek.

2. § *  Az Eximbank - az 1. § (1b)-(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal - a következő, a 6. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő, az 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott hitelek, refinanszírozási hitelek és követelésvásárlások vonatkozásában számolhat el a központi költségvetéssel a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint:

a) magyar árukat, szolgáltatásokat exportáló gazdálkodó szervezeteknek (a továbbiakban: exportőr),

b) az exportőr vevőinek,

c) belföldi és külföldi pénzügyi intézményeknek,

d) az exportőr exportjának teljesítését a Törvény 1. § (5a) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint elősegítő beszállítóknak,

e) az exportot a Törvény 1. § (5a) bekezdés 2. pontjában meghatározottak szerint elősegítő, belföldi vagy külföldi befektetést megvalósító exportőrnek,

f) a versenyképességet az Eximbank üzletpolitikájában a Törvény 1. § (5a) bekezdés 5-7. pontjában meghatározottak alapján rögzített feltételeknek megfelelően javító gazdálkodó szervezet magyarországi befektetéseihez, beruházásához vagy magyarországi termelő tevékenységéhez, szolgáltatásnyújtásához kapcsolódó forgóeszközigény finanszírozásához és

g) a 6. § szerinti, a magyar származású export mértékére vonatkozó feltételek teljesülése esetén a 6. § (11) bekezdésében meghatározott külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó szervezet vevőinek

nyújtott hitelek.

3. § *  E rendelet alkalmazása szempontjából

a) bázisköltség: a kamatkiegyenlítési rendszerben az Eximbank által nyújtott hitelek és pénzkölcsönök költségét a bázisköltség fejezi ki. A bázisköltség az Eximbanknál felmerülő forrásszerzési költség, banküzemi költség (banküzemi spread) és a kockázati felár fedezete;

b) kockázati időtartam az 1. § alkalmazásában: a követelés hátralévő futamideje alapján az Eximbank kockázata szempontjából számított időtartam;

c) *  diszkontkamatláb: az az éves szintű kamatláb, amely a futamidő alatt a faktorált, forfetírozott, leszámítolt exportkövetelések hátralévő, még nem törlesztett összegére (névértékére) vetítve, a diszkontértékkel (jelenértékkel) megegyező összegű exporthitelnyújtás és követelésvásárlás esetén az exporthitelekre érvényesített - a kétéves és két éven túli futamidejű a 7. § (2) bekezdésében meghatározott legkisebb kamatlábbal számított - kamattal egyező hozamot eredményezne. A faktorált, forfetírozott, leszámítolt követelések diszkontértékének (jelenértékének) számításakor a 7. § (2) bekezdés szerinti kamatlábakat kell alapul venni. [d = ((1-D)/t)*n; ahol „d” az éves szintű diszkontkamatláb századrésze; „n” az éven belüli elszámolási időszakok száma; „D” a diszkonttényező: 1/(1+i/n)t; „i” a 7. § (2) bekezdés szerinti kamatláb éves szinten meghatározott mértékének századrésze; „t” az években kifejezett futamidő és az éven belüli elszámolási időszakok számának szorzata];

d) diszkontérték (jelenérték) a c) pont alkalmazásában: a faktorált, a forfetírozott, a leszámítolt követelés és a diszkonttényező szorzata;

e) *  export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok szerint exportárbevételként számol el, ideértve a Törvény 1. § (5a) bekezdése szerinti beszállítói ügylet vagy exportcélú befektetés eredményeként keletkező árbevételt, exportárbevételt is, valamint a 6. § (11) bekezdése vonatkozásában a belföldi gazdálkodó szervezet teljesítése eredményeként létrejövő árbevételt is;

f) szállítói hitel: olyan tagállami származású áruk vagy szolgáltatások exportjáról szóló, egy vagy több szállító és egy vagy több vevő közötti kereskedelmi szerződésre vonatkozik, ahol a vevő(k) vállalja (vállalják), hogy a szállító(k)nak készpénzzel vagy hitelmegállapodás keretében fizet(nek);

g) vevőhitel: olyan kereskedelmi szerződést finanszírozó, egy vagy több pénzügyi intézmény és egy vagy több kölcsönvevő közötti, egy vagy több tagállamból származó termékek és szolgáltatások exportjáról szóló hitelszerződésre vonatkozik, ahol a hitelintézet(ek) vállalja (vállalják), hogy a szállító(k)nak a kölcsön alapjául szolgáló ügylet alapján készpénzben fizet(nek) a vevő(k)/kölcsönvevő(k) nevében, míg a vevő(k)/kölcsönvevő(k) lejáratkor visszafizetik azt a hitelintézet(ek)nek;

h) *  CIRR Bizottság: a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Eximbank szakértőiből, valamint a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által delegált további egy szakértőből álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;

i) *  beszállítói hitel: a Törvény 1. § (5a) bekezdés 1. pontja szerinti beszállítói ügyletnek minősülő ügylet megvalósításához a beszállító és a hitelező bank, vagy az alvállalkozó és a hitelező bank között létrejött hitelviszony;

j) *  egyéni referencia kamatláb: az adott devizanemre vonatkozó, az o) pontban meghatározott referencia alapkamatlábból és a hitelkockázattól, az adós minősítésétől, valamint az ügylet fedezettségétől függően ügyletenként eltérően meghatározott felárból számított kamatláb;

k) *  exportcélú befektetési hitel: a Törvény 1. § (5a) bekezdés 2. pontja szerinti exportcélú befektetésnek minősülő ügylethez a befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet és az ehhez hitelt nyújtó hitelintézet között létrejött hitelviszony vagy a befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnek a befektetéshez pénzügyi lízinget nyújtó gazdálkodó szervezet és a hitelező hitelintézet között létrejött hitelviszony;

l) *  export szerződéses értéke: a vevő által vagy nevében az exportált árukért és szolgáltatásokért fizetendő, helyi költséget nem tartalmazó összeg;

m) *  helyi költség: a vevő országában felmerülő, azon árukért és szolgáltatásokért fizetendő, az exportőr képviselőjének a vevő országában fizetendő jutalékát nem tartalmazó kiadás, amely az exportőr szerződésének teljesítéséhez, vagy az exportőr szerződését magában foglaló projekt megvalósításához szükséges;

n) *  katonai berendezés: az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből idesorolt termék vagy szolgáltatás, amennyiben nem minősül a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet szerinti kettős felhasználású terméknek, szolgáltatásnak;

o) *  referencia alapkamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 13. pontjában meghatározott, az Eximbank által a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek és refinanszírozási hitelek kamatlábának rögzítése napján érvényes kamatláb;

p) *  mezőgazdasági termék: az Erópai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek a kezdeti feldolgozási szintig;

q) *  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

r) *  export előfinanszírozó hitel: olyan hitelviszony, amely az exportőr és a hitelt nyújtó hitelintézet között jön létre a Törvény 1. § (5) bekezdése szerinti exportügyletnek minősülő ügylethez kapcsolódóan, és amelynek célja az export megvalósulásához szükséges forgóeszközök finanszírozása a belföldről történő kiszállítást megelőzően.

3/A. § *  Az OECD Megállapodás szerinti katonai berendezés és mezőgazdasági termék alatt e rendelet szerinti fogalmak értendők.

4. § *  (1) *  Az Eximbank a legalább két éves futamidejű, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott exporthitelek, b) pontjában meghatározott refinanszírozási exporthitelek és az 1. § (1a) bekezdésében szereplő két éves és két éven túli lejáratú követelésvásárlás feltételeire az OECD Megállapodás szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezéseit alkalmazza.

(2) *  Az Eximbank az (1) bekezdésben fel nem sorolt, az 1. § (1) bekezdés a)-g) pontja alapján nyújtható hitelek, pénzkölcsönök és követelésvásárlás feltételeit, a hiteladós felé felszámítandó kamatlábakat az Európai Unió állami támogatási szabályaival, vagy az OECD Megállapodással összhangban alakítja ki. Az Eximbank az egyes hiteltermékekre alkalmazandó kamatlábakra és hitelfeltételekre vonatkozó számítási módszertant belső szabályzatában rögzíti.

5. § *  (1) *  A kamatkiegyenlítés nem vehető igénybe reexportra. Nem minősül reexportnak az olyan külkereskedelmi szerződés alapján teljesített export, amely megfelel a 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

(2) *  A kamatkiegyenlítés két éves és két éven túli futamidejű exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek és követelésvásárlás finanszírozásához csak akkor vehető igénybe, ha

a) *  az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és

b) *  az Eximbank által az OECD Tanácsának az „Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletéről” szóló, vagy az ennek helyébe lépő, az „Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről” szóló Ajánlásának megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás, környezeti hatástanulmány vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak és

c) *  az Eximbank lefolytatta az OECD „Alacsony jövedelmű országoknak történő hivatalos exporthitelnyújtása vonatkozó fenntartható hitelezési gyakorlatok támogatására vonatkozó elvekről és iránymutatásokról” szóló dokumentumban előírt eljárásokat.

6. § *  (1) *  Áruexport e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni.

(1a) *  Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését követően az illetékes Kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni. A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő - az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos - áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be.

(2) *  Szolgáltatás e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A szolgáltatást nyújtó az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását az Eximbank a belső szabályzatában foglalt eljárásnak megfelelően ellenőrzi.

(3) *  Építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó külkereskedelmi szerződés e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed része magyar származású exportnak minősül. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki magyar hányad igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar származású export esetében a finanszírozás csak a magyar származású export exporthitelezésére, valamint az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő követelésvásárlásra terjedhet ki. Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekinthető, ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.

(4) *  Az Eximbank a kamatkiegyenlítési rendszer keretében csak azon beszállítói hitelek kapcsán számolhat el a központi költségvetéssel, amelyek esetében a beszállító az áru eredetének igazolására az annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv által kiállított származási bizonyítványt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez benyújtotta, és mellékelte az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az exportőr a beszállító által beszállított árut vagy az annak felhasználásával előállított másik árut exportálja, vagy a beszállító által nyújtott szolgáltatást a külkereskedelmi szerződésében foglalt kötelezettségei teljesítéséhez veszi igénybe. Ilyen nyilatkozat hiányában elfogadható a beszállító nyilatkozta is arról, hogy az általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.

(5) *  Az Eximbank a kamatkiegyenlítési rendszer keretében csak olyan exportcélú befektetési hitel kapcsán számolhat el a központi költségvetéssel, amely esetében az exportcélú befektetési hitelnyújtás eredményeként megvalósuló befektetés exportárbevételt eredményez, és ha az exportőr az Eximbanknak, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézménynek írásban nyilatkozik arról, hogy az Eximbank által folyósítandó exportcélú befektetési hitelből olyan befektetés valósul meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását, vagy magyar származású szolgáltatás nyújtását és a szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább az exportcélú befektetési hitel összegében. Az exportőr az áru eredetének igazolására az áru exportjának megkezdésekor az annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv által kiállított származási bizonyítványt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be. Az exportőr által beszerzett származási bizonyítvány hiányában a nyilatkozatok megtételére, valamint a befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet által gyártott áru vagy nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a magyar származás igazolására vonatkozó kötelezettség teljesítésére az exportőr helyett a befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet is jogosult. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.

(6) A kamatkiegyenlítési rendszerbe vont ügylet alapját képezheti a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező társaság által legalább öt éve rendeltetésszerűen használatban lévő gépek, berendezések exportja is, azok származására tekintet nélkül.

(7) *  Az Eximbank által a kamatkiegyenlítési rendszer keretében nyújtott versenyképességet javító hitelek és versenyképességet javító refinanszírozási hitelek feltételeinek meg kell felelniük az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseinek vagy az 1. § (5) bekezdése árazásra vonatkozó feltételeinek. További feltétel, hogy a hiteladós gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak több mint fele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint a hiteladóssal biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.

(7a) *  Az Eximbank a kamatkiegyenlítési rendszerben csak olyan, az 1. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott export előfinanszírozási és export előfinanszírozási refinanszírozási hitelek kapcsán számolhat el a központi költségvetéssel, amelyek összege nem haladja meg a (11) bekezdés szerinti külkereskedelmi szerződésben meghatározott összeg 85%-át, és a hiteladós gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak több mint fele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint a hiteladóssal biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.

(8) *  Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott alacsonyabb magyar származású export esetén - amely azonban nem lehet kevesebb, mint az (1) és (3) bekezdésben meghatározott arány fele - teljes finanszírozás abban az esetben nyújtható, ha az exportügylet megvalósulásához nemzeti érdek fűződik. A nemzeti érdekű finanszírozás jóváhagyása a Törvény 1. § (2) bekezdése szerinti miniszter által jóváhagyott döntési rendben meghatározott eljárás szerint történik. Nemzeti érdekű finanszírozás akkor nyújtható, ha a Magyarország hatályos külgazdasági stratégiájában foglaltakra tekintettel a külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó szervezetnél az ügylet hatására

a) a finanszírozási szerződés megkötésének évét megelőző lezárt üzleti évhez képest a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának - így különösen a fő tevékenységet támogató létszámának - legalább 15%-kal történő növelése,

b) új exportpiacok megszerzése magyar származású áruk kivitelének megkezdésével vagy a meglévő exportpiacokon az export volumenének legalább 10%-kal történő növelése,

c) a beszállítói tevékenység volumenének 15%-kal történő növelése, vagy

d) a megújuló energiaszektorba, vagy innovatív ágazatba tartozó ügyletek megvalósítása következik be.

(9) *  Az Eximbank az üzletszabályzatban rögzíti, és legalább évente felülvizsgálja a nemzeti érdek meghatározását alátámasztó szempontokat, az annak igazolásául szolgáló eljárási szabályokat és dokumentációs követelményeket.

(10) *  Amennyiben az Eximbank több, egymással összefüggő szerződéshez kapcsolódóan nyújt finanszírozást, akkor az ebben a §-ban meghatározott mértékű magyar származású export mértékére vonatkozó előírásnak a több, egymással összefüggő szerződés alapján teljesített valamennyi exportügyletre vetítve kell teljesülnie.

(11) *  E § vonatkozásában külkereskedelmi szerződésnek minősül

a) a belföldi gazdálkodó szervezet,

b) *  ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott országban nem jogosult a teljesítésre, úgy az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság, vagy

c) az a) és b) pontban meghatározottak hiányában a nem a teljesítés helye szerinti országban bejegyzett gazdálkodó szervezet

által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.

6/A. § *  (1) Ha az exporthitel, illetve pénzkölcsön által finanszírozott fővállalkozási szerződés teljesítésében kizárólag az Európai Unió egy vagy több tagállamából származó alvállalkozó vesz részt, a kamatkiegyenlítési rendszerbe az Eximbank bevonja ezen alvállalkozói szerződéseket, feltéve hogy az alvállalkozói szerződések keretében szállított árukat vagy a nyújtott szolgáltatásokat a fővállalkozói szerződés tartalmazza vagy azok a fővállalkozási szerződés teljesítésének lényeges kellékeként kerülnek felhasználásra, és ha az ilyen alvállalkozói szerződések értéke:

a) 7 500 000 eurónál kisebb értékű fővállalkozási szerződés esetén legfeljebb a fővállalkozási szerződés értékének 40%-a;

b) 7 500 000 és 10 000 000 euró közötti értékű fővállalkozási szerződés esetén legfeljebb 3 000 000 euró;

c) 10 000 000 eurót meghaladó értékű fővállalkozási szerződés esetén a fővállalkozási szerződés értékének legfeljebb 30%-a.

(2) Ha a fővállalkozási szerződéshez az Európai Unió tagállamaiból és nem a tagállamokból származó alvállalkozói szerződések is kapcsolódnak, a tagállamok alvállalkozóival kötött szerződésekre a kamatkiegyenlítési rendszer kiterjed, feltéve, hogy az összes alvállalkozói szerződés értéke nem haladja meg az (1) bekezdésben foglalt mértékeket.

(3) Az Európai Unió hitelbiztosításra, hitelgaranciákra és pénzügyi hitelekre vonatkozó politikával foglalkozó koordinációs csoportjának keretein belül utólagos információcsere történik azon szerződések tekintetében, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben tagállamokon kívüli alvállalkozást, vagy ezt meghaladó arányban tagállambeli és tagállamon kívüli vegyes alvállalkozást tartalmaznak.

(4) *  A (3) bekezdésben hivatkozott információcserére csak az 500 000 eurót meghaladó összegű és három évnél hosszabb futamidejű hitellel és pénzkölcsönnel finanszírozott szerződések esetén kerül sor.

(5) E § alkalmazása során az Eximbank által az exporthitel, illetve pénzkölcsön felszámított kamatlábának mértékében és a felszámított bankköltségekben nem lehet eltérés arra tekintettel, hogy a fővállalkozó hazai vagy más, az Európai Unió többi tagállamából származó alvállalkozót vesz igénybe.

7. § *  (1) *  Az Eximbank az általa közvetlenül nyújtott, kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek legkisebb kamatlábát a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Európai Unió állami támogatási előírásaival összhangban, az egyéni referencia kamatlábra vonatkozó rendelkezések vagy a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés napján érvényes, az OECD titkárság által közzétett, általánosan vagy az ágazatokra alkalmazandó, a folyósított hitel devizanemére vonatkozó kamatláb figyelembevételével határozza meg. Az így felszámítandó kamatláb mértéke legalább 0,1%. A legkisebb kamatláb meghatározására a versenyképességet javító hitelek kivételével a szerződéskötés napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet javító hitelek esetén a kamatláb a hitel Eximbank általi, belső szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített jóváhagyásának napján kerül rögzítésre, és rögzített a teljes futamidő alatt.

(2) *  Az Eximbank által közvetlenül nyújtott két éves és két éven túli futamidejű exporthitelek, és a két éves és két éven túli futamidejű követelésvásárlás legkisebb kamatlába az OECD Megállapodás rendelkezései szerint megállapított időpontban a hitelnyújtás devizanemére érvényes, az OECD titkársága által közzétett, általánosan vagy az ágazatokra alkalmazandó CIRR kamatláb (a továbbiakban: CIRR), amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt.

8. § *  (1) *  A versenyképességet javító refinanszírozási hitelek, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a refinanszírozási exporthitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, export előfinanszírozási refinanszírozási hitelek és az exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlába a 7. § (1) bekezdésében meghatározott legkisebb kamatláb mínusz 3,5%. Ha az így számított kamatláb nem éri el a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő kamatláb mértéke legalább 0,1%. Az e bekezdésben meghatározott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlábának meghatározására a versenyképességet javító refinanszírozási hitelek és a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés megkötésének napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet javító refinanszírozási hitelek esetén a kamatláb a refinanszírozási hitel Eximbank általi, belső szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített jóváhagyásának napján kerül rögzítésre, és rögzített a teljes futamidő alatt.

(2) *  A két éves és két éven túli futamidejű refinanszírozási exporthitelek és a két éven túli futamidejű exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlába belföldi pénzügyi intézmények esetében a 7. § (2) bekezdésében meghatározott kamatláb mínusz 3,5%. Amennyiben az így számított kamatláb nem éri el a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő kamatláb mértéke legalább 0,1%. Az e bekezdés hatálya alá tartozó hitelek legkisebb kamatlábának meghatározására az OECD Megállapodás rendelkezései szerint megállapított időpontban kerül sor.

(3) Az Eximbank csak azzal a belföldi hitelintézettel köthet a (2) bekezdés szerinti refinanszírozási exporthitel szerződést, amely vállalja, hogy az általa e forrás terhére nyújtott két éves vagy két évnél hosszabb futamidejű hitelek kamatlába legalább CIRR, amely rögzített a hitel teljes futamideje alatt.

(4) *  Az Eximbank csak azzal a belföldi pénzügyi intézménnyel köthet két éven belüli futamidejű refinanszírozási exporthitel szerződést, egyéb export célú refinanszírozási hitelszerződést, export előfinanszírozási refinanszírozási hitelszerződést, valamint exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelszerződést, amely pénzügyi intézménynél e forrás terhére nyújtott két éven belüli futamidejű hitel piaci kamatozású, és az alkalmazott kamatláb eléri vagy meghaladja a kiváló minősítésű ügyfél magas biztosítékkal fedezett ügylete esetén alkalmazandó egyéni referencia kamatláb mértékét.

9. § *  (1) A külföldi hitelintézetnek nyújtott két éves és két éven túli futamidejű refinanszírozási exporthitel legkisebb kamatlába a 7. § (2) bekezdésében szereplő kamatláb.

(2) Az Eximbank külföldi hitelintézetnek csak vevőhitel vagy vevőhitelkeret konstrukcióban, külföldi vevő finanszírozására nyújthat refinanszírozási exporthitelt és csak akkor, ha az vállalja, hogy e forrást legalább az Eximbankkal kötött hitelszerződésben rögzített kamatlábon adja tovább.

10. § *  A kamatkiegyenlítés alapjául szolgáló bázisköltséget az Eximbank javaslatára a CIRR Bizottság negyedévente határozza meg a megelőző negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig. A CIRR Bizottság által megállapított banküzemi költség nem haladhatja meg a jóváhagyott üzleti tervben szereplő mértéket. Minden hitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási szerződés kamatkiegyenlítésénél az adott negyedévben érvényes bázisköltség mértékét kell alkalmazni, kivéve, ha az adott hitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási szerződés kamatkiegyenlítésére a Kormány egyedi döntése szerinti esetben az Eximbank javaslatára a CIRR Bizottság egyedi bázisköltséget határoz meg.

10/A. § *  Ha az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekhez a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mehib Korm. rendelet) alapján a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság biztosítást nyújt az Eximbank részére, és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság a Mehib Korm. rendelet 17. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint a kárt a biztosított hitelszerződés törlesztési ütemtervében meghatározott eredeti esedékességek szerint állapítja meg és fizeti meg, akkor az Eximbank a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaságra átruházott követelés tekintetében is jogosult a kamatkiegyenlítési rendszerben a központi költségvetéssel elszámolni. Ebben az esetben a bázisköltség részét képező kockázati felár mértéke nulla.

10/B. § * 

11. § A kamatkiegyenlítési rendszerben az Eximbank a központi költségvetéssel - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a költségvetési törvényben meghatározott előirányzatok mértékéig számolhat el.

11/A. § (1)-(8) * 

(9) Az Eximbank köteles teljesíteni az OECD Kereskedelmi Igazgatósága által meghatározott adatszolgáltatási, valamint bejelentési kötelezettségeket, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár az OECD-ben.

(10)-(12) * 

(13) *  Az Eximbank az Európai Bizottság számára készítendő éves tevékenységi jelentéshez a 2. mellékletben meghatározott tartalmú jelentést készít. A jelentésben azokat az ügyleteket, amelyekhez az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság közösen nyújtott hivatalos támogatást, az Európai Uniónak és az OECD-nek megküldött jelentések esetén követett gyakorlatnak megfelelően csak az egyik intézmény szerepeltetheti. Az Eximbank a tevékenységi jelentésben megadja közérdekű adatai elektronikus elérhetőségét is.

11/B. § *  Az Eximbank az Európai Bizottság számára készítendő éves tevékenységi jelentéshez a 2. mellékletben e rendelet hatálya alá tartozóan az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő ügyletekkel kapcsolatban szolgáltat adatot. A jelentésben azokat az ügyleteket, amelyekhez az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság közösen nyújtott hivatalos támogatást, az Európai Uniónak és az OECD-nek megküldött jelentések esetén követett gyakorlatnak megfelelően csak az egyik intézmény szerepeltetheti. Az Eximbank a tevékenységi jelentésben megadja közérdekű adatai elektronikus elérhetőségét is és határidőben gondoskodik ezek nyilvánosan hozzáférhetővé tételéről.

12. § *  E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

12/A. § *  E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2019. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 10/A. §-át a Mód. R. hatálybalépését megelőzően megkötött ügyletekre is lehet alkalmazni.

13. § *  A 2. melléklet a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13/A. § *  (1) A 6/A. § az exportgaranciák és az exportfinanszírozás területén az Európai Közösségek más tagállamaiban vagy a tagsággal nem rendelkező országokban lévő felekkel kötött egyes alvállalkozói szerződésekre alkalmazandó szabályokról szóló 1982. december 10-i 82/854/EGK tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 4. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 9. § és a 11/B. § a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének és az I. Melléklet 1. és 2. pontjának és II. Mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. § *  Ez a rendelet

1. a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet,

2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és

3. a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez * 

Irányadó kamatfelárak

Bázispontban kifejezett kamatfelárak
Hitelminősítési kategória Biztosítékokkal való fedezettség
Magas Általános Alacsony
Kiváló (AAA-A) 60 75 100
Jó (BBB) 75 100 220
Kielégítő (BB) 100 220 400
Gyenge (B) 220 400 650
Rossz/Pénzügyi nehézségek (CCC és ennél alacsonyabb) 400 650 1000

2. melléklet a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez * 

A 11/B. §-ban foglaltak teljesítéséhez az 1233/2011/EU rendelet alapján az Európai Bizottság számára összeállítandó éves tevékenységi jelentés tartalmára vonatkozó ellenőrzési lista * 

I. Jelentéstevőre vonatkozó adatok

1 Ország
2 Adatszolgáltatás dátuma
3 Jelentő intézmény, ECA megnevezése

II. A jelentést tevő ország jogára és szabályozására vonatkozó információk

1 Az ECA jogi státusza és mandátuma
2 Az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott exporthitel programok a jelentés (.......) évében
3 A jelentés évére vonatkozó éves beszámoló elérhetősége

III. A jelentést tevő ország exporthitelezésre vonatkozó politikái

1 Általános bemutatás, ideértve mindazon információkat, amelyek segítik a Bizottságot, hogy értékelje a jelentéstevő ECA Európai Unió céljainak és kötelezettségeinek való megfelelését az 1233/2011/EU Rendelet I. melléklet 3. pontja értelmében
2 Az alábbi politikákra vonatkozó sajátos információk
1) Környezet:
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletéről, vagy az ezt felváltó, az Exporthitelekről és a Kellő Környezeti és Társadalmi Körültekintésről szóló Ajánlásának környezeti vonatkozásait?
3 b) egyéb kapcsolódó információk
4 2) Emberi jogok
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletéről, vagy az ezt felváltó, az Exporthitelekről és a Kellő Környezeti és Társadalmi Körültekintésről szóló Ajánlásának emberi jogi vonatkozásait?
5 b) egyéb kapcsolódó információk
3) Vesztegetés elleni intézkedések:
a) Alkalmazzák-e az OECD Vesztegetésre és a hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó Ajánlását?
6 b) egyéb kapcsolódó információk
4) Fenntartható hitelezési gyakorlat:
a) Alkalmazzák-e az OECD Alapelveit és Iránymutatásait az alacsony jövedelmű országokba irányuló fenntartható hitelezési gyakorlatok támogatására?
7 b) egyéb kapcsolódó információk
8 5) Egyéb politikák

IV. Éves tevékenységi adatok:

1 A) Az OECD Megállapodás 5 a 1) pontja szerinti hivatalos támogatás exporthitel garancia vagy biztosítás (tiszta fedezet) nyújtás (HUF és EUR):
2 Eszközök áttekintése
3 Források áttekintése
4 Összesített nominális kockázati kitettség
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
5 a) Kibocsátott biztosítási kötvények alapján összesített nominális kockázati kitettség
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
6 b) Ígérvények és biztosítási ajánlatok alapján összesített nominális kockázati kitettség
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
7 Díjbevétel
8 Megtérülések
9 Kárfizetés vagy garanciabeváltás
10 B) Az OECD Megállapodás 5a 2) pontja szerinti hivatalos támogatás (hivatalos finanszírozási támogatás) nyújtása (HUF és EUR):
11 Eszközök áttekintése
12 Források áttekintése
13 a) a hivatalosan támogatott kölcsönök nominális állományának értéke
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
14 b) mérleg alatti kötelezettségek összesen
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
15 Kamatbevételek
16 Éves eredmény vagy veszteség

V. Feltételes kötelezettségvállalások

1 Tüntesse fel azokat az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenységeit, amelyekből feltételes kötelezettségvállalás jelentkezhet

VI. A környezeti kockázatok értékelése

1 Környezeti kockázatok
2 a) az A Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség értéke (HUF és EUR)
3 b) a B Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség értéke (HUF és EUR)
4 Hogyan kerülnek figyelembe vételre az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenységükben azok a környezeti kockázatok, amelyek egyéb jelentős kockázatokat okozhatnak?

  Vissza az oldal tetejére