A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi XC. törvény

a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1999. évi központi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § Az Országgyűlés az 1999. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét – a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül – 3 510 634,1 millió forintban, azaz hárommillió-ötszáztízezer-hatszázharmincnégy egész egytized millió forintban,

b) bevételi főösszegét – a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül – 3 136 461,0 millió forintban, azaz hárommillió-egyszázharminchatezer-négyszázhatvanegy egész millió forintban,

c) hiányát 374 173,1 millió forintban, azaz háromszázhetvennégyezer-egyszázhetvenhárom egész egytized millió forintban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

3. § A hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások és a hitelfelvételből származó bevételek részletezését az e törvény 1. számú mellékletének a XLIV. A költségvetés hitelfelvételei és adósságának törlesztése fejezete tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. §-ban foglalt hiányt finanszírozza, valamint a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa, és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) követeléseit kezelje.

(2) A központi költségvetésnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 82. §-ában meghatározott hitelei 1999-ben érvényes kamatlába 8,22%.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÁS ALRENDSZEREI EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés céltartalék-előirányzatai

5. § (1) A központi költségvetési szerveknél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) az 1999. évben megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerinti, továbbá a kormányzati struktúra átalakításával kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések részbeni, illetőleg teljes fedezetére céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 12. cím, 2. alcím 1. előirányzat-csoportnál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatóak a Magyar Televízió Rt. és a Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések a pénzügyminiszterrel kötött megállapodás szerint.

(3) A céltartalék terhére nem nyújthatnak be igényt a társadalombiztosítási alapok által finanszírozott intézmények, továbbá azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük fedezi, illetve azon munkavállalók után, akiket saját bevételük terhére foglalkoztatnak.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) Az Állami Privatizációs Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 1999. évben a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjának bevételéből 8000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni. Az ezen felüli bevétel 5000 millió forint záró pénzkészletet meghaladó részét a 11. számú mellékletben részletezett ráfordítások teljesítése után az államadósság törlesztésére kell fordítani. Az államadósság e bekezdés szerinti csökkentésének módjáról a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter állapodik meg.

(2) *  Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 30 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és az adóskonszolidációs követelések értékesítéséből származó bevételek együttesen nem érik el a 30 000 millió forintot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti.

(3) *  Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, amelyből 1822,3 millió forintot az 1998. évi ugyanezen jogcímen nyújtott támogatás maradványa fedez. A hozzájárulás módjáról és feltételeiről az 50. § (11) bekezdésében foglaltakra is kiterjedően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter 1999. december 15-ig köt megállapodást. A piacra jutás támogatására az ÁPV Rt. 1822,3 millió forint támogatást nyújt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

(4) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 1500 millió forinttal járul hozzá a gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatásához.

(5) Az agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalására 1500 millió forintot fordít az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére.

(6) A nem az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kármentesítésére 1000 millió forintot fordíthat az ÁPV Rt. a privatizációs bevételekből.

(7) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv.tv.) 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra 1999. évben az ÁPV Rt. nem jogosult.

(8) Az ÁPV Rt. egyedi 500 millió forint feletti reorganizációs, illetve válságkezelési célú döntéseihez a Kormány egyedi jóváhagyása szükséges.

(9) Az ÁPV Rt. egyedi, reorganizációs és válságkezelési célú döntéseinél figyelembe veszi az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás 62. Cikkelyében foglalt versenyjogi és egyéb szabályokat. Amennyiben döntése érinti az említett Cikkelyben foglalt szabályokat, előzetesen kikéri a pénzügyminiszter véleményét. A Magyar Köztársaság által az Európai Megállapodás 62. Cikkely 4. § b) pontjában vállalt információszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében az ÁPV Rt. a hatáskörébe tartozó döntésekről a pénzügyminiszternek a szükséges tájékoztatást megadja.

(10) A privatizációs tartalék a következő célokra használható fel:

a) jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kifizetések,

b) készfizető kezességek, illetve az átvállalt tartozások kiegyenlítése,

c) a belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetések,

d) E-hitel garancialehívás teljesítése,

e) elvont ingatlanok után beálló kezesi felelősség rendezése,

f) bírósági végzések alapján történő kifizetések,

g) a „reverzális levelek” alapján történő kifizetések,

h) a villamosipari dolgozókkal az energiaszektor privatizációja kapcsán kötött megállapodás teljesítésének fedezete,

i) a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján az átalakuló társaságoknak a privatizáció után visszautalásra kerülő 20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték Hányad),

j) a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati igények rendezése,

k) a tartósan állami tulajdonú társaságok tőkehelyzetének rendezése.

(11) A Priv.tv. hatálya alá, de nem az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó társaságokban az állami részesedés után 1999. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka, valamint az e társaságok értékesítéséből származó bevételnek a privatizáció költségeivel csökkentett része a központi költségvetést illeti meg.

(12) 1996. évben az ÁPV Rt. a Kormány és a privatizációt felügyelő miniszter határozata alapján 3000 millió forint értékű ingatlan átvételének vételárát előlegezte meg a Honvédelmi Minisztériumnak. A tranzakció lezárásához a Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelésében lévő felesleges ingatlanvagyonból 3000 millió forint forgalmi értékű, az ÁPV Rt. és a Honvédelmi Minisztérium megállapodása alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) egyetértésével, kiválasztott ingatlanokat – természetvédelmi területek kivételével – ad át az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába 1999. évben. Az átadást követően az érintett ingatlanok jegyzékét a kincstári vagyonkörből történő utólagos kivonás jóváhagyása érdekében meg kell küldeni a kincstári vagyonért felelős miniszternek.

(13) *  Az ÁPV Rt. a 11. számú melléklet II. 3. c) Egyéb célú eszközvásárlások előirányzat terhére a Magyar Televízió Rt. ingatlanainak részletfizetéssel történő megvásárlására – a Kormány előzetes jóváhagyásával – 6000 millió forintot fordíthat.

(14) *  A 11. számú melléklet II. 3. d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán előirányzat terhére megvásárolt részvénycsomagot, kiegészítve az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában lévő Richter Gedeon Rt. részesedéssel a privatizációs tartalékba kell helyezni, ezek későbbi értékesítési bevételét a privatizációs tartalékban meghatározott célokra lehet felhasználni. * 

7. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő, nem értékesíthető ingatlanokat, valamint a volt szovjet laktanyákat illetően – foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai, iparfejlesztési célok megvalósításának elősegítésére – eseti döntést hozzon azok térítésmentes helyi önkormányzati tulajdonba adásáról.

8. § (1) A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítésének ellenértékéből ki kell egyenlíteni a költségvetési szerv köztartozását. Az ezt követően fennmaradó összegből – a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének javaslatára – a pénzügyminiszter határozza meg jogcímenként a javaslatban szereplő központi költségvetési szerv által az építési beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra és rekonstrukcióra felhasználható összeget. A köztartozás mértékét és az értékesítés költségének összegét meghaladó bevételhányad 50%-a a központi költségvetési szervet illeti meg. A pénzügyminiszter által indokoltnak tartott esetben e visszahagyott bevételhányad magasabb is lehet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a Honvédelmi Minisztériumra, amely a vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítésének ellenértékét – köztartozásai kiegyenlítését követően – teljes egészében az (1) bekezdésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

(3) A központi költségvetési szervek az (1) bekezdésben meghatározott értékesítésből befolyt és az általuk felhasználható ellenérték összegével – amennyiben azt nem tervezték meg – a kiadási és bevételi előirányzatukat növelhetik. A bevételeknek az (1) bekezdésben meghatározott hányadot meghaladó része a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(4) Az Egészségügyi Minisztérium kormányzati beruházási céljainak megvalósítása érdekében a fejezet vagyonkezelésében lévő egészségügyi intézmények ingatlanértékesítéséből befolyó ellenértéknek a köztartozások és az ingatlanelidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összegével – legfeljebb összesen 2500 millió forint értékhatárig – az egészségügy felhalmozási célú előirányzatain belül a 9. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait az egészségügyi miniszter megemelheti.

(5) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 10 millió forint egyedi könyv szerinti bruttóérték-határig saját hatáskörben, 10 millió forint felett a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint értékesítheti. Az értékesítésből származó bevétel összegével – amennyiben azt nem tervezték meg – az intézményi dologi kiadások és felhalmozási kiadások előirányzatai saját hatáskörben növelhetők.

(6) Az Áht. 108. §-a (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 20 000 forint.

(7) A kincstári vagyonnak a központi költségvetési szervek közötti vagy a költségvetési szerv, illetve szervezeti egysége megszüntetése esetén a feladatait ellátó szervezet részére történő bérbeadásánál az Áht. 108. §-ának (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(8) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy – a Magyar Honvédség szervezeti átalakulásával összhangban – a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, feleslegessé váló ingatlanok – elsősorban szociális, kulturális, oktatási és foglalkoztatáspolitikai célú – hasznosítására eseti döntést hozzon, amennyiben az ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítése eredménytelen volt. E döntés vonatkozhat az ingatlan térítésmentes, illetve kedvezményes önkormányzati tulajdonba adására is. Az így sem hasznosítható ingatlanokat az esetleges veszélyhelyzet elhárítása után becsült forgalmi értéken a KVI részére – megállapodás alapján, térítésmentesen – át kell adni. Az átadást 1999. december 1-jéig kell befejezni.

(9) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a kormányzati célprogram keretében megvalósuló vagy megvalósult szennyvíztisztító telepek állami tulajdonban lévő forgalomképes részeit – a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium javaslata alapján – határozatával ingyenesen a vagyontárgy elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzat tulajdonába adja.

(10) A Honvédelmi Minisztérium jogosult a (8) bekezdésben meghatározott határidőt megelőzően 9000 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó mértékben ingatlanok KVI-nek történő hasznosítási, értékesítési célú átadására. A KVI köteles az ezen ingatlanok értékesítéséből származó ellenértéket a Honvédelmi Minisztérium részére 30 napon belül átadni.

(11) A XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 3. alcím, 17. Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat-racionalizálás miatti műszaki fejlesztés előirányzat-csoport 1500 millió forint előirányzatát a MÁV Rt. veheti igénybe abban az esetben, ha a társaságon belüli egyes szervezeti egységeknél végrehajtott létszámcsökkentés műszaki fejlesztéssel oldható meg. Ennek igénybevételére a MÁV Rt. által dokumentált, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter által együttesen jóváhagyott feltételek, illetve adatok alapján kerülhet sor.

9. § A KVI vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon átmeneti vagy tartós hasznosításából, értékesítéséből származó – kiadásokkal csökkentett – bevétel a központi költségvetés központosított bevételét képezi. A bevételből a KVI javaslatára a kincstári vagyonért felelős miniszter egyedi hozzájárulása alapján 1200 millió forint a vagyonhasznosítással, illetve a vagyongazdálkodással kapcsolatos, az állami feladatellátással összefüggő kiadásokra fordítható. Ezen belül a KVI vezérigazgatója 30 millió forintig ügyletenként – de éves szinten legfeljebb 300 millió forintig – dönt. A KVI vezérigazgatója ezen döntéséről a kincstári vagyonért felelős minisztert negyedévente utólag tájékoztatja.

A központi költségvetési szervekkel kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A központi költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó, a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított eredményének 82%-át használhatja fel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1999. évi eredményelszámolás alapján, a fennmaradó 18% pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) A vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része teljes egészében felhasználható, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához kíván igénybe venni.

11. § (1) A központi költségvetési szervek bevételei közül

a) az intézményi ellátás díja,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési) feladatok díjbevétele, az átengedett bírságbevételek,

d) az illetékjellegű bevételek

eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a saját bevételként számolható el, 50%-a pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Teljes egészében saját bevételként számolható el az a többletbevétel, illetve az azzal összefüggően végrehajtott előirányzat-emelés összege, amely jogszabály alapján

a) évközi díjtételemelésből, bírságemelésből,

b) saját hatáskörben végrehajtott díjmegállapításból, díjemelésből

keletkezett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-változtatást az eredeti előirányzat teljesítését követően legalább havonta, a hónap 20. napjáig kell végrehajtani és a Kincstárnak bejelenteni. A központi költségvetést megillető részt az előirányzat-maradvány elszámolása során kell kimutatni, és annak jóváhagyását követően kell rendezni.

12. § (1) A központi költségvetési szervek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei – kivéve a központi edzőtáborokat, a Népstadion és Létesítményeit, a nemzeti sportuszodákat, valamint a Nemzeti Színházat, a Magyar Állami Operaházat, a Magyar Nemzeti Múzeumot, a Magyar Nemzeti Galériát, az Országos Széchenyi Könyvtárat, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságot, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletet, a Szerencsejáték Felügyeletet, az Országos Vérellátó Szolgálatot, a törzsvagyon hasznosításából származó bevételek tekintetében a Magyar Tudományos Akadémiát – a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken 1999. évben ténylegesen befolyó bevételeiknek 95%-át használhatják fel, a fennmaradó 5% pedig – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:

a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, a vér és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételei;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a költségvetési szervek által nyereség nélkül továbbszámlázottat;

c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül:

ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérletidíj-bevételei,

cb) a lízingdíjbevétel,

cc) az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel,

cd) áruértékesítésből és szolgáltatásból származó vállalkozási bevételek,

ce) az egyéb bevételek;

d) a pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége, hozama.

(3) A központi költségvetési szervek közül az (1) bekezdésben nevesített Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság havonta 100 millió forintot, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet éves szinten – havi bontásban – 750 millió forintot, a Szerencsejáték Felügyelet éves szinten – havi bontásban – 1150 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó 20. napjáig.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell intézkedni. A havonkénti rendezéstől és befizetéstől mindaddig el lehet tekinteni, amíg a központi költségvetési szerv (2) bekezdésben foglalt összes bevétele nem éri el az eredeti kiadási előirányzat 5%-át. A tárgyévet terhelő befizetési kötelezettségnek legkésőbb december 20-ig eleget kell tenni, ha ezen időpontig a teljesítendő összeg nem érte el az előbbiekben meghatározott mértéket.

13. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 70 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevők egy főre megállapított támogatási normatívája 468 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 195 000 forint/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 204 000 forint/fő/év.

14. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra az e törvény 3. számú mellékletében és 8. számú melléklet I. részében megállapított, a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív állami hozzájárulás illeti meg, kivéve a 3. számú melléklet 18. e)–g) pontjában meghatározottakat, továbbá a 8. számú melléklet I. része 5–6. pontjait. Nem vonatkoznak rájuk a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 1. l)–m), o), valamint 2–4. pontjai.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén az (1) bekezdés szerinti normatív és normatív-kötött hozzájárulások kétszerese jár a 8. számú melléklet I. része 2–4. pontjai kivételével.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott, közoktatási feladatot ellátó központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét a felügyeletét ellátó szervtől igényelheti.

(4) A közoktatási feladatot ellátó központi költségvetési szerv a január 1-jei és a szeptember 1-jei létszámáról január 15-ig, illetve szeptember 15-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni. A fenntartó a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás igénybevételére.

(5) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott, közoktatási célú normatív hozzájárulások elszámolása – a zárszámadás keretében – a költségvetési év súlyozott számtani átlaglétszáma alapján történik a 8. számú melléklet I. része 2–4. pontja szerint igénybe vett támogatások kivételével. A súlyozott átlaglétszám kiszámításánál a tárgyévi január 1-jei létszámot 8 hónapra, a szeptember 1-jei létszámot 4 hónapra kell figyelembe venni. A 8. számú melléklet I. része 2–4. pontja szerinti támogatásokkal az ott meghatározott szabályok alapján történik az elszámolás.

15. § A fogva tartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek (kivéve a büntetés-végrehajtási intézeteket) sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 140 000 forint/foglalkoztatott, fogva tartott/év, de 1999. évben összességében 515 millió forint fordítható.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

Állami hozzájárulás és támogatás

16. § (1) Az Országgyűlés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján – önkormányzatonként és jogcímenként a pénzügyminiszter és a belügyminiszter az Áht. 63. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig együttes rendeletben hirdeti ki. * 

17. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra,

b) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzat részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint,

c) helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Cct.) szabályozott címzett és céltámogatás formájában. Ezen belül az 1999. évi új induló címzett támogatásokra 2000 millió forint használható fel,

d) egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint. E támogatásokat – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, illetve szakmai mutatók alapján – önkormányzatonként és jogcímenként a 16. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni, * 

e) a termelő, valamint a Cct. 4. számú melléklete II–III. pontja szerint támogatásban részesült, humán infrastrukturális feltételekben meglévő területi fejlettségi különbségek mérséklésére kormányrendeletben meghatározott, területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek helyi önkormányzatai részére a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint,

f) felhalmozási és vis maior célokra szolgáló céljellegű decentralizált támogatásokra, amelyek felhasználására a megyei területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés döntési jogosultságát a Cct. szabályozza.

Ezen előirányzat a következőkre tagozódik:

fa) felhalmozási és vis maior feladatokra, amely előirányzatból normatívan az egyes megyékre, illetve a fővárosra jutó rész elosztásának módját a Cct. határozza meg;

fb) vis maior tartalékra, amelyből a megyei területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés további összeget vehetnek igénybe, ha az fa) pont szerinti éves előirányzatuknak az első félévben legalább 10%-át, a második félévben halmozottan legalább 20%-át az önkormányzati feladatokat érintő, természeti és más katasztrófából eredő károk enyhítésére már felhasználták. Az igények teljesítéséről – a vis maior felhasználás felülvizsgálatával – a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben dönt.

(2) A normatív módon elosztott központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásoknak – a nem helyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – lemondásból felszabaduló előirányzatai az (1) bekezdés fb) pontjában, valamint a 18. §-ban meghatározott előirányzatot növelik. Ezen előirányzatokat növeli továbbá az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely a 30. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.

(3) Amennyiben az e törvény 30. §-a szerint normatív állami hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult szervezet év közben feladatot ad át helyi önkormányzat részére, amelynek az kötelező feladatellátási körébe tartozik, akkor az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú mellékletek igényjogosultsági szabályai alapján.

18. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján, önállóságuk és működőképességük védelme érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok, valamint – külön törvény alapján – a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételek szerint.

(2) A fővárosi önkormányzat látja el a közgyűlés által szabályozott módon a 25. § szabályai keretében – a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében – az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatot az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alkalmazásával. A fővárosi önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból az e törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint számított forráshiány mutatható ki.

19. § (1) Az Áht. 64. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti, az állami támogatás jogtalan felhasználásához kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség számítása szempontjából normatív módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 5. b)–c), 6–18. pontjai, a 4. számú melléklet I.6. pontja és a 8. számú melléklet szerinti előirányzatok együttes összege.

(2) Az Áht. 64. §-ában, valamint az e törvény 6. számú mellékletében meghatározott kamatokat a központi költségvetés Egyéb vegyes bevételek (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 22. cím, 1. alcím, 8. előirányzat-csoport), illetve az Egyéb vegyes kiadások (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 11. kiemelt előirányzat) jogcímeken kell elszámolni.

Átengedett, megosztott bevételek

20. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1997. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a, 199 864,3 millió forint illeti meg a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzatot megilleti az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 15%-a, összesen 74 949,1 millió forint.

(3) A helyi önkormányzatokat együttesen az (1) bekezdés szerint kimutatott személyi jövedelemadó 17,4%-a, összesen 87 018,5 millió forint normatívan illeti meg az e törvény 4. számú melléklete I. 2–8. pontjaiban foglalt jogcímek szerint.

(4) Az (1) bekezdés szerinti adó 7,6%-a, összesen 37 896,7 millió forint felhasználásával – a bevételeikben meglevő aránytalanság mérséklése érdekében – a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadónak és az iparűzési adóból elérhető bevétel meghatározott hányadának (adóerő-képességnek) az egy főre eső együttes összege alapján a települési önkormányzatokat

a) kiegészítés illeti meg, vagy

b) a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai csökkennek

az e törvény 4. számú melléklet I. 1. pontja szerint.

(5) A (2)–(4) bekezdésben foglaltakat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve a 16. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni. * 

21. § (1) A települési önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett adóból a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50%-a az önkormányzatot illeti meg. Ha a képviselő-testület, illetve a közgyűlés az alsó adótételnél magasabb mértéket állapít meg, a különbözetből származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

22. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának – állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő – értékesítéséből származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

23. § A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a a területileg illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

24. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 1999. január 1-jétől beszedett illeték – az ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték kivételével – 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat, az ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékbevétel 90%-a a központi költségvetést, 10%-a pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a 4. számú melléklet II. részében meghatározottak szerint.

(2) Az illetékhivatalok működésével kapcsolatos költségeket a beszedett bevételből részesedő önkormányzatok viselik, a 4. számú melléklet II. részében szabályozott módon.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

25. § A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, valamint a 64/A–64/C. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

26. § (1) A gyermeknevelési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a lakáscélú adósságkezelési támogatás, valamint – a Munkaerőpiaci Alapból – a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, továbbá a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat 1999. évben első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti – külön jogszabály szerinti – éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az e törvény 5. számú melléklete 1. és 16. pontjaiban, a 6. számú melléklet 1. pontjában, a 7. számú mellékletben, valamint a 8. számú melléklet I.1. és II. pontjaiban meghatározott előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint a nettó finanszírozás keretében történik.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége

27. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó – a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított – eredményének 18%-át köteles az 1999. évi eredményelszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése

28. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alapot és az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiakban: Alapok) terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében az Alapok bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentesen hitelt nyújt.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím,

a) 1. kiemelt előirányzat szerinti támogatás átutalása legfeljebb az előirányzat mértékéig,

aa) az első három negyedévben negyedévente a tényleges magánnyugdíj-pénztári befizetésekkel megegyező összegben, legfeljebb az időarányos mértékig,

ab) a negyedik negyedévben az I–III. negyedévi tényleges befizetések és a várható negyedik negyedévi befizetések alapján,

b) 2. kiemelt előirányzat szerinti támogatás átutalása – legfeljebb annak mértékéig – az 1999. december havi utolsó ellátás kifizetése után

történik.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím szerinti támogatás átutalása – legfeljebb az előirányzat időarányos mértékéig – január, április, július és október hónapban a pénzügyminiszter által jóváhagyott és a Kincstárnak megküldött finanszírozási terv alapján történik.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak a Kincstárnak megküldött finanszírozási terv alapján lehet, amely tartalmazza a hitel legnagyobb napi összegét és éves növekményét. A finanszírozási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban a tényleges igénybevételhez igazítva kell elkészíteni, havonta a finanszírozási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani. Az ellátások központi intézkedésen alapuló emelése, illetve a hóközi állományváltozás által indokolt esetben a finanszírozási terv módosítható.

(5) A Kincstár az Alapok által folyósított, de nem az Alapból finanszírozott ellátásokat az azokat folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott éves finanszírozási terv alapján finanszírozza. A folyósítás a folyósító szerveknek az ellátások folyósítására, azok esedékességére vonatkozó jogszabályok alapján három hónapra előre és ezen belül napi bontásban készített, havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25. napjáig a Kincstárnak és a Pénzügyminisztériumnak benyújtott finanszírozási terv szerint történik.

(6) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Alapok befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik. A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

29. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és kiadásait – alaponként, jogcímenként az e törvény 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A pénzalapoknál a jogcímek közötti átcsoportosítást a pénzalapokról szóló törvények rendelkezései szabályozzák.

(3) A Kincstár a pénzalap kiadási előirányzataira addig teljesít kifizetést – kivéve a Munkaerőpiaci Alapból a munkanélküli járadék, előnyugdíj, nyugdíj előtti munkanélküli segély és a jövedelempótló támogatás, illetve ezek közterheinek kifizetése –, amíg a pénzalap bevételei és az előző évi maradványa erre fedezetet biztosítanak, és a folyó évi bevételek és kiadások különbsége nem haladja meg a jóváhagyott egyenleget.

(4) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe a megváltozott munkaképességűek támogatására 9990 millió forintot fizet be.

(5) A pénzalap – a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése időbeni ütemének eltérése esetén – a finanszírozási igényei teljesítéséhez igénybe veheti az előző évi maradványát, illetve legfeljebb három hónapra, de a következő évre át nem húzódóan a KESZ-t. A KESZ igénybevételt indokoltság esetén a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Társadalmi önszerveződések támogatása

30. § (1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási és a külön törvényben meghatározott felsőoktatási közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) a közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit az e törvény 3. számú mellékletében és a 8. számú melléklet I. része 1–4. pontjaiban megállapított normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal azonos jogcímeken és feltételek mellett, azonos összegű normatív állami hozzájárulás illeti meg, kivéve a 3. számú melléklet 18. e)–g) pontjaiban meghatározottakat. Nem vonatkoznak rájuk a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 1. pont l)–m), o), valamint a 2–4. pontjai,

b) a közoktatási feladatokat ellátó, a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket – a közhasznú társaságok kivételével – az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg,

c) a nem állami felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra az e törvény 3. számú mellékletében és a 8. számú melléklet I. részében megállapított normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív állami hozzájárulás illeti meg, kivéve a 3. számú melléklet 18. pont e)–g) pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. része 5–6. pontjában meghatározottakat; nem vonatkoznak rájuk a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 1. pont l)–m), o), valamint 2–4. pontjai,

d) a nem állami felsőoktatási intézmények gyakorlóintézményei esetén a c) pont szerinti normatív állami hozzájárulás és támogatás kétszerese jár a 8. számú melléklet I. része 2–4. pontjai kivételével,

e) nem jár normatív állami hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében résztvevőknek, ha költségeik megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből igényt tartanak,

f) az egyházi felsőoktatási intézményeket normatív állami hozzájárulás illeti meg az Ftv.-ben meghatározottak szerint,

g) a felsőoktatási közfeladatokat ellátó nem állami és nem egyházi intézmények fenntartóit az 1996. szeptember 1-je előtt felvett nappali tagozatos hallgatók felsőoktatási képzéséhez 80 000 forint/fő/év hozzájárulás illeti meg,

h) a szociális közfeladatot ellátó, a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket – a közhasznú társaságok kivételével – a i) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg,

i) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó nem állami intézmények fenntartóit a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú melléklet 6–11. pontjaiban megállapított normatív állami hozzájárulásával azonos jogcímeken és feltételek mellett, azonos összegű normatív állami hozzájárulás illeti meg.

(2) A közoktatási feladatok ellátásához biztosított normatív állami hozzájárulást és támogatást a fenntartó székhelye szerinti illetékes közigazgatási hivataltól kell igényelni. A finanszírozás havi ütemezésben történik.

(3) A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartójának az (1) bekezdés szerinti normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylését 1999. január 1. után létrehozott intézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásáról szóló határozat jogerősítő záradékkal ellátott példánya, a közoktatási intézmény alapító okiratának másolata, a bankszámla-szerződésének másolata csatolásával, valamint a kitöltött létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján, egyébként a tényleges, a tanügyi okmányokkal dokumentálható adatszolgáltatás alapján

a) már működő intézmény esetén a tárgyév január 1-jei és a becsült szeptember 1-jei létszámát figyelembe véve január 31-ig,

b) új intézmény esetében a tárgyév szeptember 1-jei létszámát figyelembe véve szeptember 15-ig

kell benyújtani a területileg illetékes közigazgatási hivatalhoz.

(4) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója szeptember 1-jei létszámáról szeptember 15-ig köteles a fenntartó székhelye szerinti illetékes közigazgatási hivatal részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) pontokban meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatások elszámolása – a zárszámadás keretében – a költségvetési év súlyozott számtani átlaglétszáma alapján történik a 8. számú melléklet I. része 2–4. pontja szerint igénybe vett támogatások kivételével. A súlyozott átlaglétszám kiszámításánál a tárgyévi január 1-jei létszámot 8 hónapra, a szeptember 1-jei létszámot 4 hónapra kell figyelembe venni. Ha év közben bármely hónapban a tényleges létszám 10%-ot meghaladó mértékben elmarad a tervezett létszámtól, a hozzájárulásokat folyósító szervet erről nyolc napon belül értesíteni kell. A folyósító szerv az értesítés alapján módosítja az érintett fenntartók pénzellátását. Ebben az esetben az elszámolás a havi beírt létszámok éves átlaga alapján történik. A 8. számú melléklet I. része 2–4. pontja szerinti támogatásokkal az ott meghatározott szabályok alapján történik az elszámolás.

(6) Az (5) bekezdés szerinti elszámolást a hozzájárulást folyósító szervezetnek kell benyújtani a tárgyévet követő január 31-éig. A közigazgatási hivatal a helyszínen ellenőrizheti az igénylés és a felhasználás jogszerűségét. Abban az esetben, ha a normatív állami hozzájárulások és támogatások együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 30 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani.

(7) Az (1) bekezdés f)g) pontjaiban meghatározott felsőoktatási hallgatói kör normatív támogatásának elszámolása – a zárszámadás keretében – a költségvetési év átlaglétszáma alapján történik. Az átlaglétszámot a tárgyév márciusi és az októberi statisztikai létszámjelentés alapján kell kiszámítani.

(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények normatív állami hozzájárulását külön kormányrendeletben meghatározottak szerint kell igényelni és folyósítani. A folyósítás feltétele a személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó intézmény esetében:

a) az intézmény működési feltételei és szolgáltatásai, valamint az intézményi térítési díj megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,

b) a közfeladatokat ellátó nem állami szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy rendelkezik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint pénzügyi forrásokkal.

(9) A fővárosi és megyei közigazgatási hivatal a feltételeknek megfelelő – megyei szinten, ezen belül fenntartótípusonként, jogcímenként, az egyházi intézményfenntartóknál egyházanként összesített – támogatási igényt a Belügyminisztériumhoz nyújtja be.

(10) A normatív állami hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó, szociális közfeladatokat ellátó intézmények esetében a tárgyévi tervezett átlaglétszám, de legfeljebb a működési engedélyben szereplő létszám erejéig és a fővárosi és megyei közigazgatási hivatallal szerződésben vállalt kötelezettség mellett vehető igénybe. Az intézmény a tárgyév július 31-éig, illetve a tárgyévet követő január 31-éig a tényleges feladatmutatók alapján számol el a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalnak az igénybe vett hozzájárulással.

(11) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.

(12) A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosultak. Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdés alapján számított támogatási összeg 65 216 Ft/ellátott, oktatott fő, amely a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az ott figyelembe vehető létszámok alapján.

(13) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi intézmények fenntartói a normatív állami hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosultak. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 6–11. pontjában megállapított normatíva 29,1%-a.

(14) A (12) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a Belügyminisztérium egyházanként, a közigazgatási hivatalok adatszolgáltatása alapján állapítja meg és havi 1/12 összegű részletekben folyósítja. A közigazgatási hivatalok a fővárosi és megyei önkormányzatoktól – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (11) bekezdésében szabályozott nyilatkozatok, illetve a megkötött közoktatási megállapodások alapján – kérik az adatszolgáltatást a kiegészítő támogatásnál figyelembe vehető fenntartói körről az egyházak támogatásáról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. Ha a közoktatási megállapodást helyi önkormányzat kötötte, intézkedni kell a kiegészítő támogatás összegének a közigazgatási hivatal részére történő átutalásáról.

(15) A (13) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásra a (8)–(10) bekezdés alapján járó normatív állami hozzájárulás megállapítására és folyósítására vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(16) A (12)–(13) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásokkal való elszámolásra az (5)–(6) és (10) bekezdésben foglalt szabályok az irányadóak.

31. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Társadalmi önszerveződések támogatása cím, 1. Társadalmi és karitatív feladatok támogatása alcím 2. Az szja meghatározott részének az adózó rendelkezés szerinti közcélú felhasználása kiemelt előirányzatot a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 31. §-a (2) bekezdése alapján befolyó támogatásokat a szociálisan rászoruló családok, gyermekek és fiatalok támogatására kell fordítani. Az előirányzat felhasználásáról, pályázati úton történő felosztásáról a (2)–(5) bekezdésben foglaltak alapján az Országgyűlés kijelölt bizottságai határoznak. * 

(2) A költségvetési támogatás a családsegítő szolgáltatásokat, illetőleg a gyermekjóléti szolgálatot működtető helyi önkormányzatok, valamint a családok segítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő feladataikat közhasznú tevékenységként ellátó közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek egyszeri és kivételes támogatására szolgál.

(3) A támogatás összege kizárólag a közhasznú tevékenységet megvalósító program fejlesztéséhez, új programok tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, működő programok tárgyi feltételeinek javításához, képzések, tanácsadó szolgálatok megszervezésével, fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokhoz használható fel. A támogatás nem vehető igénybe a szervezet folyamatos működését, fenntartását célzó kiadásokra.

(4) Az elnyert támogatást a kedvezményezett szervezettel, önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Kincstár folyósítja. A megállapodásban meg kell határozni a támogatott program végrehajtásáról szóló beszámolás és a pénzügyi elszámolás rendjét. A támogatás felhasználását a reá irányadó szabályok alapján az Állami Számvevőszék is ellenőrzi.

(5) A megállapodásban rögzíteni kell azt is, hogy a támogatásban részesített önkormányzat, közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet az elnyert összeget kizárólag a támogatott tevékenységre fordíthatja. Amennyiben a kedvezményezett szervezet – neki fel nem róható okból – a megállapodásban rögzített kötelezettségeit csak részben valósítja meg, az igénybe nem vett támogatás, annak zárolásával visszavonásra kerül. Ha a kedvezményezett szervezet neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás egészét vagy arányos részét a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetnie.

(6) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kedvezményezett előirányzaton 1999. évben az ezeréves államiságunk megünneplésével kapcsolatos programok támogatását kell érteni.

32. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, a társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatására előirányzott keretek (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím, 8. cím, 1. alcím, 1. kiemelt előirányzat) felhasználásáról – kijelölt bizottságainak javaslata alapján – az Országgyűlés dönt. * 

(3) A nem állami intézmények – kivéve a pártokat –, valamint más közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek az általános tartalék, továbbá a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között. E támogatási lehetőségeket a felhasználásért felelős szerveknek nyilvánosságra kell hozniuk.

ÖTÖDIK FEJEZET

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

33. § (1) A Kormány által 1999. évben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-ának a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,0%-át. * 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzések (készletek) finanszírozására. * 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított mérték – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozások miatt bekövetkező emelkedés esetét kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

34. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 33. §-ban foglaltakon túl a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza rekonstrukciójához felvett hitel 1999-ben még fennálló állományára a hitelezőváltással összefüggésben kezességet vállaljon. * 

35. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 33. §-ban foglaltakon túl a központi költségvetés terhére

a) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, a német Újjáépítési és Hitelbankkal (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW), továbbá az Északi Beruházási Bankkal kötendő, valamint az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjával kötött hitelszerződéseknél az ezen intézmények által megkívánt formában – összegszerű korlátozás nélkül – kezességet vagy szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon, * 

b) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. külföldről felvett és felvételre kerülő – fejlesztési célú – közép- és hosszú lejáratú hiteleire, illetve a kötvénykibocsátásaiból eredő fizetési kötelezettségei teljesítésére kezességet vállaljon. E kezességvállalások együttes állománya 1999. december 31-én legfeljebb 120 000 millió forint lehet. * 

36. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 33. §-ban foglaltakon túl a hitelintézetek által nyújtott agrárhitelekre a központi költségvetés terhére 16 000 millió forint összegben kezességet vállaljon. * 

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 33. §-ban foglaltakon túl a Földhitel és Jelzálogbank jelzálogleveleinek kibocsátásához a központi költségvetés terhére 5000 millió forint értékben kezességet vállaljon.

37. § Az Áht. 33. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.

38. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 1999. december 31-én legfeljebb 85 000 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalt exportcélú garanciaügyletek állománya 1999. december 31-én legfeljebb 80 000 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalt politikai és árfolyamkockázatok elleni biztosítások állománya 1999. december 31-én legfeljebb 250 000 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

39. § (1) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára – a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a központi költségvetés viszontgaranciát vállal. A Hitelgarancia Rt.

a) természetes személy,

b) gazdasági társaság,

c) közhasznú társaság,

d) szövetkezet,

e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejött szervezet (a továbbiakban: vállalkozás)

hitelintézetekkel szembeni – 15 évnél rövidebb lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből eredő – kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, ha a vállalkozás által teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma – az MRP szervezet kivételével – a 300 főt nem haladja meg.

(2) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 65 000 millió forintot.

(3) A Hitelgarancia Rt. által vállalt kezesség mértéke vállalkozásonként nem haladhatja meg a 400 millió forintot, illetőleg

a) a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-át, 10 millió forint alatti hitelszerződések esetében a kötelezettség 90%-át,

b) mezőgazdasági tőkepótló hitel esetében – kivéve az 5 millió forint alattiakat – éves átlagban 60%-át.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgarancia kiterjed a Hitelgarancia Rt.-nek a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény alapján működő kockázati tőketársaságnak és kockázati tőkealapnak az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt vállalkozásban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességre is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló és a vállalkozással szemben fennálló követelés behajtására. A társaság által behajtott – költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

40. § (1) Az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.

(2) Az (1) bekezdésben vállalt költségvetési viszontgarancia – a mezőgazdasági tőkepótló hitelek kivételével – az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(3) Az Alapítvány természetes személyek, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, magánvállalkozások (a továbbiakban együtt: jogosult), hitelintézetekkel szembeni – 15 évnél rövidebb lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből eredő – kötelezettségeiért vállalhat készfizető kezességet, ha a jogosult által teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma a 250 főt nem haladja meg.

(4) Az Alapítvány által a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesség állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 42 000 millió forintot.

(5) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-os mértékét. Az 5 millió forintot meghaladó hitelszerződések és bankgarancia-szerződések esetében e kötelezettségek éves átlagban pedig nem haladhatják meg a 60%-os mértéket és jogosultanként a 100 millió forintot, kivéve az agrárintegrátorokat.

(6) Az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott – költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

41. § Az Országgyűlés tudomásul veszi az 1998. évi gabonatermelésre a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet alapján felvett, állami kezességgel biztosított, legfeljebb egyéves lejáratú hitelek további egy évvel történő meghosszabbítását. Az állami kezességvállalás a meghosszabbított időtartamra változatlanul hatályos, és nem számít be a 33. § (1) bekezdésében megállapított összegbe.

42. § (1) Az állam az e törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott feltételek mellett kezességet vállal a központi költségvetés terhére a hazai állami felsőoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben az erre adott megbízás alapján első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben – nappali tagozaton – tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú és a devizajogszabályok szerint devizabelföldinek minősülő hallgatók által tandíj, illetőleg költségtérítés kifizetése céljából a Magyar Köztársaság területén bejegyzett hitelintézettől – a (4)–(5) bekezdésben és külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – forintban felvett hitel meghatározott részének (a továbbiakban: hitel) visszafizetésére.

(2) Az állami kezességvállalás mértéke a felvett hitel, de legfeljebb a hitelrészletek igénybevétele időpontjában érvényben lévő – az éves költségvetési törvényekben megállapított – egy főre eső hallgatói normatívák összege mint tőke, az ehhez kapcsolódó ügyleti kamat, a jogszabály által meghatározott büntetőkamat és a bírósági végrehajtásra irányuló eljárás megindítása közvetlen költségei összegének nyolcvan százaléka.

(3) Az állami kezességvállalás egy hallgató tanulmányainak teljes időtartama alatt legfeljebb tíz félév hitelfelvételére terjed ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelre számított teljes ügyleti kamat és kezelési költség éves mértékét úgy kell megállapítani, hogy az a hitelszerződés fennállása alatt ne haladja meg a pénzügyminiszter által rendeletben meghatározott mértéket.

(5) A hitel után a (4) bekezdésben meghatározott ügyleti kamaton és kezelési költségen kívül egyéb költség, illetőleg díj nem számítható fel.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, és azt adók módjára kell behajtani.

(7) Nem kell a tartozást a központi költségvetésnek megfizetni abban az esetben, ha a hitelfelvevő meghalt, vagy a visszafizetés esedékességekor munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható, vagy munkanélküli és a munkanélkülisége megszakítás nélkül a kezesség beváltásától számítva legalább öt évig fennáll.

(8) Ha a hitelfelvevő a visszafizetés esedékességekor munkanélküli, de a kezesség beváltásától számított öt éven belül munkába áll, akkor a munkába állását követő egy év elteltével válik a költségvetés által kifizetett összeg adók módjára behajthatóvá. Ebben az esetben a kifizetéstől eltelt időre kamatot, illetőleg késedelmi pótlékot nem kell felszámítani.

43. § (1) A 33–36. § alapján vállalt kezesség után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell felszámítani. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének legfeljebb 0,5%-a lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Kormány nyilvános határozatban alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, illetve indokolt esetben elengedheti. * 

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

44. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

b) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (az I. Országgyűlés fejezet, 6. cím), a társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1. kiemelt előirányzat),

c) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. cím, 5. alcím),

d) az egyházak támogatása (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 3. alcím).

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I–VIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére az Áht. 46. §-ában foglalt kivétellel.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

45. § (1) A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

a) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásainál (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 1. alcím) és a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásoknál (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 5. alcím),

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül:

ba) a körjegyzőség támogatásánál (5. számú melléklet 1. pontja),

bb) a lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásnál (5. számú melléklet 3. pontja),

bc) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásánál (5. számú melléklet 4. pontja),

bd) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 9. pontja),

be) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésénél (5. számú melléklet 10. pontja),

bf) lakáscélú adósságkezelési támogatásnál (5. számú melléklet 11. pont),

bg) a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulásoknál (5. számú melléklet 16. pontja),

amennyiben a 49. § (5) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,

c) a végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret előirányzatánál (X. Miniszterelnökség fejezet, 12. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport),

d) az állatkártérítésnél (XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 6. alcím),

e) a társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátásoknál (XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 16. cím), kivéve az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulást (16. cím, 3. alcím, 2. előirányzat-csoport), a terhességmegszakítást (16. cím, 3. alcím, 3. előirányzat-csoport), a folyósított ellátások utáni térítést (16. cím, 3. alcím, 8. előirányzat-csoport),

f) a polgári szolgálatnál (XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport),

g) a kárrendezési célelőirányzatnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. előirányzat-csoport),

h) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím), az egyéb vállalati támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 3. alcím),

i) a vegyes kiadások egyes jogcímeinél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 9., 11–12., 14. és 19. kiemelt előirányzat),

j) a fogyasztói árkiegészítésnél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 15. cím),

k) a lakástámogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím),

l) az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím),

m) a pénzbeli kárpótlásnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 2. alcím),

n) a Vám- és Pénzügyőrség (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatánál és annak a munkaadókat terhelő járulékainál legfeljebb 6%-kal, a teljesítmények figyelembevételével, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint,

o) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanításnál (VI. Bíróságok fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport),

p) a nemzetközi elszámolásokkal kapcsolatos kiadásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 28. cím),

q) az államadósság költségvetési elszámolásainál (XLI. fejezet),

r) a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő kamattámogatásnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoport),

s) a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatásnál a játékadó 50%-os mértékéig (XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 5. cím, 1. alcím, 11. előirányzat-csoport), a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatásánál (XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 5. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport, 3–4. kiemelt előirányzat) a sorsolásos játékok játékadója 12%-os és a totó játékadója 100%-os tényleges teljesülése mértékéig,

t) az oktatási célú, valamint a szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása, valamint az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 1–3. előirányzat-csoportok),

u) az otthonteremtési támogatásnál (XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 10. alcím, 10. előirányzat-csoport),

v) a mozgáskorlátozottak támogatásánál (XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 10. alcím, 11. előirányzat-csoport),

w) a gyermektartásdíjak megelőlegezésénél (XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 10. alcím, 12. előirányzat-csoport és a VI. Bíróságok fejezet, 2. cím, 3. alcím),

x) hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz előirányzatnál (XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport,

y) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásánál (XV. Gazdasági Minisztérium fejezet, 27. cím, 1. alcím),

z) *  A Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. előirányzat-csoport), a Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 11. cím, 1. előirányzat-csoport), a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 12. cím, 1. előirányzat-csoport) szolgáló előirányzatoknál

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 20. cím, 1. alcím Általános forgalmi adó előirányzatának 103%-os és a 21. cím, 1. alcím Személyi jövedelemadó előirányzatának 102%-os együttes teljesülése esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzata legfeljebb 5136 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulék legfeljebb 1849 millió forinttal túlléphető. Amennyiben a felsorolt bevételek itt előírt teljesítése 1999. november 25-ig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben az APEH rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A 3. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a XLIV. A költségvetés hitelfelvételei és adósságának törlesztése fejezetnél a kiadások és bevételek külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhetnek az előirányzattól. A fejezet belföldi hitelfelvételeinek bevételei és az éven belüli belföldi hitel- és állampapír-törlesztési kiadásai előirányzattal nem rendelkeznek, és az Áht. 113/A. §-ának figyelembevételével a központi költségvetés hiánya vagy többlete alakulásának, valamint az állampapír-piaci helyzetnek megfelelően teljesülnek.

(4) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény alapján az 1998. évben keletkezett piaci zavarok elhárítása céljából felvásárolt termékek vagy a termékek feletti rendelkezési jogot megtestesítő értékpapírok értékesítéséből származó, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. Piacra jutási támogatás megtérülése alcím bevétele kiesésének összegével a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. Piacra jutási támogatás alcím kiadási előirányzatát csökkenteni kell.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

46. § A Kormány év közben fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 3. alcím, 6. előirányzat-csoport előirányzatai terhére.

47. § (1) A Kormány a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeten belül a 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport és a 11. cím előirányzatai között indokolt esetben átcsoportosítást hajthat végre.

(2) *  A Kormány felhatalmazást kap, hogy

a) a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím 4. alcím, 10. előirányzat-csoport, 1. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai kiemelt előirányzat 1998. évben fel nem használt előirányzat maradványából legfeljebb 5647,6 millió forintot a 11. cím, 1. Piacra jutási támogatás alcím javára,

b) a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 5. alcím, 1. Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok előirányzat-csoport évközi többletbevételéből legfeljebb 4000 millió forintot ugyanezen cím, 6. alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés előirányzat-csoportra

átcsoportosítson, illetve

c) az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciós és egyéb beruházásai, az egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása, az egyházi közgyűjtemények és közcélú egyházi feladathoz ingatlan juttatás támogatása előirányzatok felhasználásáról – az egyházakkal történő egyeztetés alapján – döntsön.

(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés általános tartalékát 1999. év januárjában meg kell emelni a

a) gazdálkodó szervezetek támogatása, beleértve az agrárgazdaság támogatását is,

b) közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása,

c) kiemelt beruházások, beruházási célprogramok,

d) egyéb felhalmozási kiadások,

e) költségvetési szervek – beleértve az I–VIII. fejezeteket is – támogatással fedezett kiadásai – ideértve a személyi juttatási előirányzatot is,

f) támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai,

g) társadalmi önszerveződések támogatása,

h) egyéb kiadások,

i) kormányzati rendkívüli kiadások,

j) állam által vállalt kezesség érvényesítése

előirányzatainak 1,9%-os mértékű csökkentésével.

(4) a) A központi költségvetés általános tartalékát tovább növeli a helyi önkormányzatok állami támogatás és hozzájárulás előirányzatának 1,9%-os mértéke. E tartalék növelését a helyi önkormányzatoknál a 20. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jövedelemadó terhére, a helyben maradó személyi jövedelemadó előirányzattal arányosan kell végrehajtani. Ez nem érinti a 20. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzatokat normatívan megillető személyi jövedelemadót és a 20. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelemkiegészítés szabályait és összegét.

b) Az a) pont szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben céltartalékként irányozzák elő.

c) Az a) pontban foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 16. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni. * 

d) A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63. § (3) bekezdése szerinti pénzellátása a c) pont szerint csökkentett személyi jövedelemadó összeg figyelembevételével történik a 49. § (4) bekezdésében foglalt intézkedést is figyelembe véve.

(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak végrehajtására és az átcsoportosított összegek elkülönített kezelésére a Kormány kap felhatalmazást.

(6) A Kormány a tényleges műsorterjesztési költségekre vonatkozó szerződések ismeretében a Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. előirányzat-csoport), a Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 11. cím, 1. előirányzat-csoport) és a Duna Televízió műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 12. cím, 1. előirányzat-csoport) szolgáló előirányzatok között szükség szerint átcsoportosít. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 75. §-a (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 450 millió forint összegű előirányzatot hoz létre.

(7) A X. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport Speciális eszközök fejlesztése előirányzat felhasználásáról a pénzügyminiszter egyetértése mellett a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter dönt.

(8) A VI. Bíróságok fejezet, 2. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 4. Egyéb központi beruházások kiemelt előirányzatából 450 millió forint kizárólag az elsőfokú bíróságok megerősítésére használható fel.

(9) A szociális és családügyi miniszter a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 10. alcím, 27. előirányzat-csoport Üdülés szociális célú támogatása előirányzat felhasználására vonatkozóan felhatalmazást kap arra, hogy

a) ha a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) közhasznú szervezetté nyilvánítása 1999. március 31-ig megtörténik, akkor e támogatást teljes egészében az MNÜA rendelkezésére bocsássa;

b) amennyiben az MNÜA közhasznú szervezetté nyilvánítása az a) pontban meghatározott időpontig nem történik meg, akkor az előirányzat célszerű felhasználásáról pályázat kiírásával gondoskodjon.

48. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. évben a fejezeteknél – kivéve az I–VIII. fejezetet – az 1998. évi záró-létszámhoz képest 3%-os mértékű létszámcsökkentést kell végrehajtani. A létszámcsökkentéssel felszabaduló személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a létszámcsökkentést végrehajtó költségvetési szervnél az egyéb működési, felhalmozási előirányzatok emelésére használható fel. Azon fejezeteknél, ahol az egy főre jutó személyijuttatás-növekedés nem éri el a 11%-ot, felhasználható személyi juttatásként is, de az egy főre jutó növekmény nem haladhatja meg a 11%-ot.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtására, ezen belül a mentesítettek körének, a végrehajtás feltételrendszerének meghatározására, a szükséges előirányzat-átcsoportosításokra.

49. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, kiemelt előirányzatokra – felmérés alapján – történő átcsoportosítására és az igénylés feltételeit részletesen szabályozó útmutató kiadására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(2) A költségvetési fejezetek 11. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

(3) A 17. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-módosításról a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben intézkedik.

(4) A pénzügyminiszter 1999. július 31-ig jelentést készít a Kormány részére az első félév gazdasági folyamatairól. A Kormány a jelentés figyelembevételével dönt az általános tartalék részét képező – a 47. § (3)–(4) bekezdése szerint létrehozott – elkülönített tartalék átcsoportosításáról az államháztartási feladatok finanszírozására.

(5) A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 3. alcím) jogcímei között, továbbá a 2. és 3. alcím, valamint a 8. alcím 2. előirányzat-csoport között – a felhasználás iránti igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre.

(6) A 17. § (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosításról a fejezet felügyeletét ellátó miniszter értesítése alapján a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel együtt intézkedik.

(7) A X. Miniszterelnökség fejezet, 9. cím, 6. alcím, 1–2. előirányzat-csoportokon szereplő előirányzatok fejezetekre, címekre, alcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra történő átcsoportosítására – az előirányzat eredeti rendeltetésének változatlanul hagyása mellett – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője kap felhatalmazást.

50. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek – mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. cím Közbeszerzések Tanácsa, a X. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím Kormányzati Ellenőrzési Iroda, *  11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok, valamint a 12. cím központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. cím Közbeszerzések Tanácsa felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a 10. cím Kormányzati Ellenőrzési Iroda esetében a szervezet elnöke, a 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok felett a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter látja el.

(3) A költségvetési törvényjavaslat részeként benyújtott fejezeti részletező táblázatban szereplő fejezeti kezelésű előirányzat jogcímen belül kiemelt előirányzatok szerint megtervezett összegtől az elemi költségvetésben nem lehet eltérni. Ha a fejezeti kezelésű előirányzati jogcím fejezeti részletező táblázatban szereplő és az e törvény szerint megállapított előirányzat között eltérés van, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát a fejezet felügyeletét ellátó szerv megállapítja, majd jóváhagyásra 1999. január 10-ig a Kormány elé terjeszti. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok egyes jogcímein belül az elemi költségvetésben megtervezett előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kivételével, melyek előirányzata az adott fejezeti kezelésű előirányzat összegének legfeljebb 10%-át kitevő mértékben növelhető. E mértéken felüli átcsoportosítást a Kormány engedélyez.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által támogatott modernizációs program I. fázisában részt vevő intézménycsoportok körében a külön megállapodásban rögzített előirányzat-átcsoportosítási jogokat az érintett intézményeknek átadja.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a felsőoktatásban az 1999. év során végrehajtandó szervezeti intézkedésekkel összefüggően a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 2–6. címeinek kiadási és bevételi előirányzatait, illetőleg e címeken belül is a kiemelt előirányzatokat egymás között átcsoportosítsa.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerveket, hogy a felügyeletük alá tartozó, kizárólag saját bevételből gazdálkodó költségvetési szervei részére – ha törvény másképp nem rendelkezik – befizetési kötelezettséget írjanak elő, mely összeg a fejezetnél év közben jelentkező többletfeladatok ellátásának fedezetére használható fel.

(8) A XV. Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1., 3., 4. előirányzat-csoport, továbbá a 25. cím, 4. alcím, valamint a 25. cím, 6. alcím felhasználásáról a gazdasági miniszter dönt.

(9) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat felhasználásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter – az Országos Területfejlesztési Tanáccsal történő egyeztetés után – dönt.

(10) Az építésügyi célelőirányzat XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 40. előirányzat-csoport terhére a bevételek tervezett mértékéig lehet kötelezettséget vállalni. Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a tényleges fizetési kötelezettség és a befolyt bevételek különbözetét a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatából átcsoportosítsa.

(11) Az állami vagyon privatizációjából származó, területfejlesztési célokra fordítható bevételt terhelő kiadások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és az azt terhelő kiadások időbeli eltéréséből fakadó átmeneti finanszírozási igények teljesítéséhez a Kincstár kamatmentes hitelt nyújt. A hitel összegéről, folyósítási és törlesztési feltételeiről a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter köt megállapodást.

(12) A XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím fejezeti kezelésű előirányzatok, 3. alcím beruházási célprogramok, 19. előirányzat-csoport: a MÁV Rt. modernizációs program támogatása 6000 millió forint előirányzatból 3800 millió forint a tervezett PHARE-segélyhez szükséges költségvetési támogatás.

HETEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

51. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 1999. évben 5080 forint.

52. § Az üdülési csekkek értékének felső határa 1999-ben 2500 millió forint, amely az inaktív rétegek üdülési támogatására biztosított céltámogatás-résszel túlléphető.

53. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 1999. évben 26 000 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott illetményalap a Ktv. 45. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában megjelölteknél – ide nem értve a közigazgatási államtitkárokat – 23 400 forint.

54. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 1999. évben 160 000 forint.

55. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény (1. fizetési fokozat) 1999. évben 160 000 forint.

56. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés fedezetének számítási alapja 1500 forint/fő/hónap. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést első ízben 1999. szeptember 1-jét követően lehet megállapítani.

57. § Az 1998. december 31-ét követő és a 2000. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, árvaellátás 1998. évi legkisebb összegei – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 12. § (3) bekezdése, a 29. § (6) bekezdése és az 56. § (4) bekezdése rendelkezéseitől eltérően – 1999. január 1-jétől 12 százalékkal emelkednek. Az említett nyugellátások 1999. évi legkisebb összegeit, továbbá a Tny. 50. §-ának (6) bekezdése szerinti együttfolyósítási összeghatárt kormányrendelet tartalmazza. * 

58. § (1) * 

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a kárpótlást a jogerős és végrehajtható határozat hozzá érkezésétől számított 30 napon belül fizeti ki.

59. § Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezés alapján a fegyveres erők 1999. évi költségvetési létszámának felső határát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

60. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdése alapján az életjáradék összege 1999. március 1-jétől az 1998. évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az 1992. évi XXXI. törvény alapján 1998. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az 1992. évi XXXI. törvény mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni, figyelembe véve a korábbi években megvalósult járadékemeléseket is.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. §-ának (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 1999. március 1-je után az (1) bekezdésben foglaltak szerint emelkedik.

61. § A Paksi Atomerőmű Rt. 1999. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 9164,9 millió forint, amelyet a Paksi Atomerőmű Rt. havonta, egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

62. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű megyéi felzárkóztatása érdekében

a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program (XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 37. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat) 1999. évi állami támogatásának fedezetét a decentralizált agrártámogatásokon túl, a c) pontban felsorolt fejezeti kezelésű támogatási célprogramok, célelőirányzatok 1999. évi pályázati rendszerben felhasználható kerete 8%-ának terhére biztosítsa, továbbá a program megvalósításában érintett Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze pályázati rendszerben működő előirányzatának az áthúzódó determinációval együtt számított 8%-át különítse el;

b) a Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területfejlesztési támogatásának fedezetéül a decentralizált agrártámogatási forrásokon túl a c) pontban felsorolt fejezeti kezelésű támogatási célprogramok, célelőirányzatok, illetve a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének az áthúzódó determinációval együtt számított 1999. évi pályázati rendszerében felhasználható keret 10%-ának megfelelő keretösszeget különítsen el. * 

Az elkülönített keretek felhasználásáról a tárcákkal egyeztetett megyei feladattervek alapján az érintett minisztériumok és megyei területfejlesztési tanácsok kötnek megállapodást.

c) A leghátrányosabb helyzetű megyék felzárkóztatása érdekében az a)b) pontban meghatározott mértékű forrást a következő fejezeti kezelésű célprogramokból, célelőirányzatokból kell biztosítani:

ca) XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat (Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása), 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat (Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és fásítás), 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzat (Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás);

cb) XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat (Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai);

cc) XV. Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport (Gazdaságfejlesztési célelőirányzat), 25. cím, 4. alcím (Turisztikai célelőirányzat), 25. cím, 7. alcím, 1. előirányzat-csoport (Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat);

cd) XVI. Környezetvédelmi Minisztérium fejezet, 8. cím, 6. alcím, 1. előirányzat-csoport (Környezetvédelmi feladatok);

ce) XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 6. alcím, 1. előirányzat-csoport (Útfenntartás és fejlesztés), 13. cím, 7. alcím, 1. előirányzat-csoport (Vízügyi alapfeladatok);

cf) XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 1. előirányzat-csoport (Egyéb közmunkaprogramok támogatása), 15. cím, 10. alcím, 2. előirányzat-csoport (Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök);

cg) XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 7. alcím (Nemzeti Örökség Program pályázati rendszerben működtetett része).

d) Az elkülönített keretek felhasználásáról az érintett miniszterek és a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei 1999. február 15-ig kössék meg a megállapodásokat.

63. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy vizsgálja meg az 1999. szeptember 30-ig ténylegesen igénybe vett és a kárfizetési idő szerint 1999. december 31-ig várható teljesítés alapján a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettségre (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 4. alcím) előirányzott összeg 1999. évi várható felhasználását, tekintse át a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tőkeellátottságát, és döntsön a várható maradvány vagy egy részének a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. részére – új kiadási jogcímen – történő tőkeemeléséről.

64. § (1) A Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt. és a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez – ideértve az 1998. évről áthúzódó kiadásokat is – igazodóan közvetlenül az Antenna Hungária Rt.-nek kell folyósítani. A támogatás kiszámításánál csak az állandó stúdióra és fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összeget mind kiadásként, mind állami támogatásként a megrendelő részvénytársaság köteles a könyvelésében feltüntetni.

(2) A XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 5. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport, 3. és 4. kiemelt előirányzatát, valamint az 5. cím, 1. alcím, 11. előirányzat-csoport előirányzatát a Kincstárral negyedévenként kell elszámolni.

65. § Az EXPO ’96. Nemzetközi Világkiállítás lemondása miatt a kártérítési peres ügyek fedezetére 1994 decemberében a ’96. Kft. (korábban EXPO ’96. Kft.) mérlegében elkülönített 1050 millió forintot és hozadékait – 1999-től kezdődően – az értékpapírok lejáratát követő 15 napon belül a központi költségvetésbe be kell fizetni.

66. § (1) Az 1999. január 1-jei hatállyal megszűnt elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: megszűnt alapok) jogutódja a megszűnt alapok felügyeletéért felelős miniszter.

(2) A megszűnt alapok feladatait, bevételeit és kiadásait az alábbi fejezetek tartalmazzák:

a) Útalaptól átvett feladatok mint „Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat” (XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 6. alcím),

b) Vízügyi Alaptól átvett feladatok mint „Vízügyi célelőirányzat” (XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 7. alcím),

c) Központi Környezetvédelmi Alaptól átvett feladatok, mint „Környezetvédelmi alap célfeladatok” (XVI. Környezetvédelmi Minisztérium fejezet, 8. cím, 6. alcím),

d) Nemzeti Kulturális Alaptól átvett feladatok mint „Nemzeti kulturális alapprogram” (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 12. alcím).

(3) Az Útalap 1998. december 31-én fennálló adósságát az államadósság terhére a központi költségvetés átvállalja.

(4) Az 1999. január 1-jén megszűnő elkülönített állami pénzalapok pénzmaradványát 1999. január 1-jén át kell utalni a fejezeti kezelésű célelőirányzat számlájára.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a (4) bekezdés szerint átutalt pénzmaradványok 1999. évi felhasználásának összegéről és ütemezéséről döntsön.

67. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a 66. § (2) bekezdésének a)–c) pontjában felsorolt fejezetekért felelős minisztereket, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben szabályozzák a fejezeti kezelésű célelőirányzatokba a megszűnt alapoktól átvett feladatokkal kapcsolatban:

a) pályázati rendszer működtetését,

b) a kiadások feletti döntési hatáskört,

c) a teljesíthető kiadások körét,

d) a kiadásokkal, nyilvántartásokkal, ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb szabályokat. * 

(2) A 66. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti Nemzeti Kulturális Alapprogram tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakat a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló külön törvény szabályozza.

68. § (1) A fejezeti kezelésű célprogramok feladatainak ellátásához szükséges bevételi forrásokat és mértéküket a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A fejezeti kezelésű célprogramok támogatásai terhére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az éves kiadási előirányzat 40%-ának megfelelő összegű éven túli kötelezettség vállalható.

69. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét az e törvény 13. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet módosítása

70. § * 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

71. § * 

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosítása

72. § * 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

73. § * 

A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosítása

74. § * 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

75. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4)–(5) * 

(6) Az 1991. évi XXXIV. törvény 11. §-ának (3) bekezdésében a (2) bekezdésre hivatkozás (3) bekezdésre, a 12. § (3) bekezdésének d) pontjában a 11. § (2) bekezdésre való hivatkozás 11. § (3) bekezdésre, a 12. § (3) bekezdés c) pontjában a 27. § (8) bekezdésre hivatkozás 27. § (9) bekezdésre és a 28/A. § (4) bekezdésében a 11. § (2) bekezdésre hivatkozás 11. § (3) bekezdésre változik.

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény módosítása

76. § * 

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosítása

77. § * 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

78. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

79. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

80. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

(21) * 

(22) * 

(23) * 

(24) * 

(25) * 

(26) * 

(27) * 

(28) * 

(29) * 

(30) * 

(31) * 

(32) * 

(33) * 

(34) * 

(35) * 

(36) * 

(37) * 

(38) * 

(39) * 

(40) * 

(41) * 

(42) * 

(43) * 

(44) * 

(45) * 

(46) * 

(47) * 

(48) * 

(49) * 

A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

81. § * 

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosítása

82. § * 

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása

83. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) Az 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 1. számú melléklete az e törvény 14. számú melléklete szerint módosul.

(5) Az Áfa tv. 4. számú melléklete az e törvény 15. számú melléklete szerint módosul.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

84. § * 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

85. § * 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

86. § * 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

87. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

88. § * 

Az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvény módosítása

89. § * 

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosítása

90. § * 

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

91. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

92. § (1) * 

(2) * 

(3) Az 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv.tv.) mellékletében a tulajdonosi jogokat gyakorló földművelésügyi miniszter cím alatti felsorolás a következők szerint módosul:

(Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi miniszter)

„Concordia Közraktár Rt. 100%.
Városépítési Tudományos és Tervező Kht. 100%”

Ezzel egyidejűleg a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Kht. tekintetében a környezetvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása megszűnik.

(4) A Priv.tv. mellékletében a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. cím alatti felsorolás kiegészül a tartós állami tulajdon részarányának változatlanul hagyásával a következő társaságokkal:

(Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.)

„Eximbank Rt. 100%
MEHIB Rt. 100%
Hitelgarancia Rt. 50%+1 szavazat
Szerencsejáték Rt. 100%
Reorg Rt. 50%+1 szavazat
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100%”

Ezzel egyidejűleg a pénzügyminiszter tulajdonosi joggyakorlása megszűnik.

(5) A Priv.tv. mellékletében a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. cím alatti felsorolásból a következő társaságok törlésre kerülnek:

Balatonfüredi Volán Kft. 50%+1 szavazat
Dudari Volán Kft. 50%+1 szavazat
Sümegi Volán Kft. 50%+1 szavazat
Tapolcai Volán Kft. 50%+1 szavazat
Várpalotai Volán Kft. 50%+1 szavazat

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

93. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása

94. § * 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

95. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény módosítása

96. § * 

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosítása

97. § * 

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény módosítása

98. § (1) * 

(2)–(3) * 

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítása

99. § * 

A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása

100. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

101. § * 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

102. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

103. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

104. § (1) * 

(2) * 

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény módosítása

105. § * 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

106. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

107. § * 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

108. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

109. § (1) * 

(2) * 

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

110. § * 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

111. § (1) * 

(2) * 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

112. § * 

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLI. törvény módosítása

113. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény módosítása

114. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) *  Az 1998. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete helyébe az e törvény 16. számú melléklete lép.

115. § * 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLVIII. törvény módosítása

116. § * 

117. § * 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

118. § (1)–(5) * 

(6) Az 1993. évi XXIII. törvény melléklete e törvény 17. számú melléklete szerint módosul.

Az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény módosítása

119. § * 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

120. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény

a) 75. §-ával megállapított, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 33. §-ának (1) bekezdése és 33/A. §-a,

b) * 

c) 104. §-ával megállapított, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-ának (1) bekezdése, 30. §-ának (2)–(3) bekezdése,

d) 10. számú melléklet 18. pontja

1999. február 15-én lép hatályba.

(3) Az e törvény 78. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. §-ának (2) bekezdése, a 79. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. §-ának (6) bekezdése, a 91. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 33. §-ának (2) bekezdése, 81. §-a és a 87. § (3) bekezdésének b) pontja, a 102. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 63. §-ának (2) bekezdése, és a 107. §-ával megállapított, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése 1999. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak az ezt követően közölt felmentésekre lehet alkalmazni.

(4) Az e törvény 106. §-ával megállapított, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 10. §-ának (2) bekezdése, 73. §-ának (1) és (3)–(4) bekezdése; 113. §-ával megállapított, az értékpapírok forgalombahozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLI. törvény 46. §-ának (2)–(3) bekezdése; 114. §-ával megállapított, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló törvény 1. §-ának a)–c) pontjai, 4. §-ának (2) bekezdése, 6. §-ának (2), (4)–(5), (11)–(13) bekezdései, 34/A. §-a, az e törvény 114. § (8)–(12) bekezdéseivel megállapított 1–2. számú mellékletének módosítása, valamint 11. számú melléklete; a 116. §-ával megállapított, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLVIII. törvény 61. §-ának (2)–(3) bekezdése, valamint az e törvény 80. §-ának (31) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 102. §-ának (12) bekezdése 1998. december 27-én lép hatályba.

(5) Az e törvény 80. §-ának (42) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-a 1999. február 15-én lép hatályba.

(6) Az e törvény 75. §-ával megállapított, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (1), (4)–(5) bekezdései, valamint a 35. §-ban foglalt rendelkezések 2000. január 1-jén lépnek hatályba.

(7) Az e törvény 80. §-ával megállapított, az Áht. 23. §-ának rendelkezéseit első ízben a 2000. évi költségvetési törvény tervezése során kell alkalmazni.

(8) Az 1992. évi XXXIII. törvény az e törvény 14/A. számú mellékletével kiadott 3. számú melléklettel egészül ki.

(9) A 128. § (1) bekezdés h) pontja alapján az 1998/1999. nevelési évben, tanévben kifizetésre kerülő minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés fedezetét az intézményfenntartó valamennyi közoktatási intézményét figyelembe véve megtervezi, és oly módon osztja szét az intézményei között, hogy az 1998/1999. nevelési évre, tanévre megállapított minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés kifizetéséhez szükséges összeg a közoktatási intézményben rendelkezésre álljon.

(10) Az e törvény 80. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (4) bekezdésének második „A helyi önkormányzatok által a tárgyévet megelőzően igénybe vett címzett és céltámogatásnak a tárgyév második félévében visszafizetett és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására, valamint a céljellegű decentralizált támogatás éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékára átcsoportosított összege a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási előirányzatát, valamint a céljellegű decentralizált támogatás tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékának előirányzatát növeli.” mondatában, valamint a 84. §-ával megállapított, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 9. § (2) bekezdése első mondatának „december 31-ig a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására és a céljellegű decentralizált támogatás éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékára fel nem használt összeg a tárgyévi előirányzatból ki nem elégíthető, de a feltételeknek megfelelő – a szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott –, az igénykielégítési sorrendben következő céltámogatási igények kielégítésére fordítható” szövegrészben megállapított rendelkezéseket az 1998. évi maradványra is alkalmazni kell.

121. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) rendeletben szabályozza az agrárgazdasági célokhoz nyújtandó támogatás folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének, valamint a rendeltetéstől eltérő felhasználás szankcionálásának szabályait,

b) rendeletben állapítsa meg a gazdálkodó szervezetek 1999. évi egyedi termelési támogatásait és annak felhasználási szabályait, * 

c) rendeletben állapítsa meg a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatás szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy

a) rendeletben szabályozza a 39–40. §-ban foglalt viszontgarancia feltételeit, részletes szabályait,

b) rendeletben határozza meg a 42. §-ának (4) bekezdésében meghatározott állami kezességvállalással biztosított hitel teljes ügyleti kamatának és kezelési költségének maximális mértékét,

c) helyt álljon a költségvetési szervek vagyonbiztosítása alapján – a központi költségvetés terhére – az 1971. január 1. napja előtt gépjárművel okozott káreseményekkel összefüggésben a költségvetést terhelő kártérítésekért, a feladat ellátásával jogszabályban költségvetési szervet bízzon meg, és rendeletben határozza meg az ezen balesetekkel összefüggésben folyósított járadékok emelésének mértékét.

(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) a pénzügyminiszterrel és a gazdasági miniszterrel egyetértésben az exporttámogatás feltételeit és mértékeit,

b) az a) pontban nem említett agrártámogatások feltételeit és mértékeit. * 

(4) Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy rendeletben szabályozza a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és a tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (X. 18.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerinti, a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételeket. * 

122. § A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 79. §-ának (2) bekezdésében megjelölt üzemben tartási díj összege 1999. január 1-jétől 640 forint.

123. § A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. §-ának (3) bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében a közbeszerzés értékhatára 1999. december 31-ig

a) árubeszerzés esetén: 15 millió forint,

b) építési beruházás esetén: 30 millió forint,

c) építési műszaki terv készítése esetén: 7,5 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetén: 7,5 millió forint,

e) építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében: 240 millió forint.

124. § Az 1991. július 1-je előtt gépjárművel okozott káreseményekkel összefüggésben a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Államot megillető követelést a Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet

a) elengedheti, ha a kérelmező igazolja, hogy a tartozás megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent,

b) nem kell, hogy érvényesítse az elhalálozott biztosított örököseivel szemben,

c) törölheti, ha a végrehajtási eljárás lefolytatása nem vezetett eredményre, vagy az ismeretlen helyen tartózkodó adós tartózkodási helye az elévülési időn belül nem vált ismertté.

125. § (1) Az elkülönített állami pénzalapok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, a törvény 6. §-ának (3) bekezdésében meghatározott privatizációs ráfordítások, valamint a 17. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban meghatározott támogatási előirányzatok terhére nyújtható fejlesztési célú központi, illetve decentralizált döntési körbe tartozó támogatások pályázati felhívásait legkésőbb 1999. február 28-ig közzé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok fejlesztési célú támogatási rendszereinek döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárásrendjét úgy kell kialakítani, hogy az új induló fejlesztések tekintetében az első támogatási döntések legkésőbb 1999. május 31-ig meghozhatók legyenek.

126. § Az e törvény 114. §-ával megállapított, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvényt módosító rendelkezéseket az 1999. január 31-ig terjedő pótkezelési időszakban is lehet teljesíteni.

127. § Az e törvény 114. §-a tekintetében az Áht. 38/A. §-ának és 41. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

128. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg – a (2) bekezdés kivételével – hatályát veszti

a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 9. §-a,

b) az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény és az annak szövegét megállapító 1992. évi LXXXV. törvény 1–3. §-a, az 1994. évi XXX. törvény 2–5. §-a, 7. §-a, az 1995. évi XXXI. törvény 33–36. §-a, 41. §-a, az 1995. évi CXXI. törvény 91. §-ának (2) és (4) bekezdése, az 1997. évi CIII. törvény 93. §-ának (1)–(5) bekezdése,

c) az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény IV. és VII. fejezete és az annak szövegét megállapító 1994. évi XV. törvény 2. és 4. §-a, az 1995. évi XXI. törvény 3. §-a, az 1995. évi CXXI. törvény 102. §-a, az 1996. évi CXXIV. törvény 78. §-ának (1)–(2) bekezdése, az 1997. évi CIII. törvény 91. §-a, az 1997. évi CXLVI. törvény 69. §-ának (1)–(2) bekezdése,

d) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 7. §-a (2) bekezdéséből a „társadalombiztosítási alrendszer” szövegrész, a 16. §-a és az annak szövegét megállapító 1995. évi CV. törvény 14. §-ának (1) bekezdése, 18/B. §-ának (6) bekezdése és az annak szövegét megállapító 1996. évi CXXI. törvény 8. §-ának (2) bekezdése, a 18/B. §-ának (7) bekezdése és az annak szövegét megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 76. §-ának (6) bekezdése, 18/C. §-a (10) bekezdéséből a „– (6) bekezdésében és a (6) –” szövegrész, 27. §-a és az annak szövegét megállapító 1996. évi CXXI. törvény 13. §-a, a 30. §-a és az annak szövegét megállapító 1995. évi CV. törvény 31. §-a, az 1996. évi CXXI. törvény 14. §-a, 38/A. §-a (2) bekezdéséből a „– társadalombiztosítási alrendszert érintők kivételével –” szövegrész, a 38/A. § (3) bekezdésének a „társadalombiztosítási alrendszert” szövegrész, a 86/B. §-ának (4) bekezdése és az annak szövegét megállapító 1998. évi XXXIX. törvény 20. §-a,

e) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. § (10) bekezdésének utolsó mondata,

f) * 

g) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-ának (12) bekezdése és az azt módosító 1997. évi XII. törvény 11. §-ának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-ának (12) bekezdésére vonatkozó rendelkezése,

h) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. §-ának (4)–(6) bekezdése és az annak szövegét megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 59. §-ának (2) bekezdése, 122. §-ának (11) bekezdése és az annak szövegét megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 59. §-ának (10) bekezdése, 124. §-ának (23)–(24) bekezdése és az annak szövegét megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 59. §-ának (11) bekezdése, amely nem érinti az 1998/1999. nevelési évre, tanévre megállapított minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítéshez való jogosultságot és a megállapított keresetkiegészítés összegét, valamint a törvény 1. számú melléklete Második részének a „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” címe 4. pontja,

i) * 

j) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7. §-ának (5)–(6) bekezdése,

k) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 75. §-ának (2)–(3) bekezdése, valamint 84. §-ának (1) bekezdése, valamint a 11. §-ának (1) bekezdéséből az „és a társadalombiztosítási önkormányzatok választásáról” szövegrész,

l) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 49. §-ának (2) bekezdése, valamint a 87. §-ának (11) bekezdése,

m) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 23. §-ából, továbbá a 24. §-ának (1) bekezdéséből a „valamint társadalombiztosítási” szövegrész,

n) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 1. §-ának (2) bekezdése,

o) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (5) bekezdésének negyedik mondata és (6) bekezdése,

p) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. §-ának (7) bekezdése.

(2) 1998. január 1-jén hatályát veszti: a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 11. § (4) bekezdésének második mondata és az ennek szövegét megállapító 1997. évi CXXXI. törvény 10. §-ának vonatkozó szövege, a 14. § (1) bekezdésének b) pontja és az ennek szövegét megállapító 1997. évi CXXXI. törvény 13. §-ának vonatkozó szövege, a 14. § (4) bekezdésének b) pontja és az ennek szövegét megállapító 1997. évi CXXXI. törvény 13. §-ának vonatkozó szövege.

1. számú melléklet az 1998. évi XC. törvényhez

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám
Elő-
irányzat
csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zaszámt

Cím-
név

Alcím-név
Elő-
irányzat
csoport-
név
FEJEZET

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 6 603,4
1 Működési költségvetés 320,5
1 Személyi juttatások 3 280,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 025,5
3 Dologi kiadások 1 659,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0
2 Felújítás 400,0
4 Egyéb központi beruházás 250,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 15,0 15,0
2 EU-integrációs felkészülés kiadásai 50,0 50,0
3 EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák 20,0 20,0
1–4. cím összesen: 7 008,9 320,5 6 688,4
5 Közbeszerzések Tanácsa 30,0
1 Működési költségvetés 234,7
1 Személyi juttatások 89,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,3
3 Dologi kiadások 124,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5
2 Felújítás 3,3
5. cím összesen: 264,7 234,7 30,0
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 87,8
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ–Magyar Polgári Párt 589,6
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 358,7
3 Magyar Szocialista Párt 700,8
4 Szabad Demokraták Szövetsége 273,9
5 Magyar Igazság és Élet Pártja 217,3
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 67,7
4 Kereszténydemokrata Néppárt 42,2
5 Magyar Demokrata Fórum 87,9
6 Magyar Demokrata Néppárt 28,4
8 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 323,1
2 Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása
176,6
6–8. cím összesen: 2 954,0
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 718,0
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 450,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 4 902,1
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 281,9
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 242,5
10–14. cím összesen: 10 594,5
I. fejezet összesen: 20 822,1 555,2 6 718,4
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 251,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 96,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,4
3 Dologi kiadások 99,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 6,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 4,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 110,0 110,0
II. fejezet összesen: 368,0 368,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság 667,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,0
3 Dologi kiadások 177,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,0
2 Felújítás 5,0
4 Egyéb központi beruházás 108,2
III. fejezet összesen: 667,9 667,9
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 568,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 305,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,3
3 Dologi kiadások 122,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 23,3
IV. fejezet összesen: 568,3 568,3
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék 2 330,6
1 Működési költségvetés 4,1
1 Személyi juttatások 1 190,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 446,7
3 Dologi kiadások 383,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0
2 Felújítás 116,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
4 Egyéb központi beruházás 126,3
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 49,6
1 Működési költségvetés 33,4
1 Személyi juttatások 22,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8
3 Dologi kiadások 33,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0
2 Felújítás 15,2
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 100,0 100,0
V. fejezet összesen: 2 518,7 138,5 2 380,2
VI. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok 25 874,2
1 Működési költségvetés 2 262,4
1 Személyi juttatások 17 192,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 595,6
3 Dologi kiadások 3 404,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0
2 Felhalmozási költségvetés 300,0
1 Intézményi beruházási kiadások 125,3
2 Felújítás 581,9
4 Egyéb központi beruházás 525,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat 2 777,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 223,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,2
3 Dologi kiadások 99,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 366,0
4 Egyéb központi beruházás 2 000,8
3 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások 140,0 9,0 131,0
4 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 50,0 50,0
VI. fejezet összesen: 31 403,8 2 571,4 28 832,4
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek 11 222,4
1 Működési költségvetés 21,5
1 Személyi juttatások 6 426,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 552,7
3 Dologi kiadások 747,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 61,9
2 Felújítás 163,0
4 Egyéb központi beruházás 1 271,9
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 118,1
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 80,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,7
3 Dologi kiadások 8,3
VIII. fejezet összesen: 11 362,5 22,0 11 340,5
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 2 355,0
1 Működési költségvetés 0,4
1 Személyi juttatások 1 503,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 561,7
3 Dologi kiadások 285,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4
2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 118,1
1 Működési költségvetés 309,4
1 Személyi juttatások 368,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,5
3 Dologi kiadások 1 065,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 16,0
1 Intézményi beruházási kiadások 486,1
2 Felújítás 151,0
4 Egyéb központi beruházás 230,0
2 Magyar Közigazgatási Intézet 68,3
1 Működési költségvetés 14,2
1 Személyi juttatások 45,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5
3 Dologi kiadások 18,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0
3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 255,5
1 Működési költségvetés 10,0
1 Személyi juttatások 624,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,4
3 Dologi kiadások 331,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 53,3
2 Felújítás 9,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 495,3
1 Működési költségvetés 1 778,2
3 Dologi kiadások 1 630,2
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 320,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3
4 Egyéb központi beruházás 300,0
3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 567,0
1 Működési költségvetés 141,8
1 Dologi kiadások 183,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 400,4
2 Felújítás 125,0
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 126,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 43,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
2 Célelőirányzatok
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 140,0 140,0
15 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 30,0 30,0
17 X–400-as rendszer üzemeltetése 100,0 100,0
18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 110,0 110,0
41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 97,5 97,5
42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 10,0 10,0
43 Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása 100,0 100,0
52 PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje 579,0 579,0
53 PHARE HU9503 Közigazgatás reformja 415,0 415,0
54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 50,0 50,0
56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 100,0 100,0
57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 95,0 95,0
58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 20,0 20,0
59 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 250,0 250,0
60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 515,0 515,0
61 2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára 325,0 325,0
6 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 450,0 450,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 235,5 235,5
3 EXPO'96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok 300,0 300,0
7 Fejezeti tartalék 330,1 330,1
1–9. cím összesen: 13 508,1 3 264,0 10 244,1
10 Kormányzati Ellenőrzési Iroda * 
1 Kormányzati Ellenőrzési Iroda *  331,1
1 Működési költségvetés 13,9
1 Személyi juttatások 164,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 62,0
3 Dologi kiadások 80,8
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
7,0

7,0
2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része
286,0

286,0
10. cím összesen: 638,0 299,9 338,1
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 4 914,3
1 Működési költségvetés 37,8
1 Személyi juttatások 2 585,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 992,8
3 Dologi kiadások 780,4
2 Felhalmozási költségvetés 41,9
1 Intézményi beruházási kiadások 71,3
2 Felújítás 77,7
4 Egyéb központi beruházás 456,4
5 Lakástámogatás 30,0
2 Információs Hivatal 4 636,0
1 Működési költségvetés 120,0
1 Személyi juttatások 1 505,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,8
3 Dologi kiadások 2 166,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,8
2 Felújítás 37,6
4 Egyéb központi beruházás 428,6
5 Lakástámogatás 20,0
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 7 646,7
1 Működési költségvetés 90,0
1 Személyi juttatások 3 684,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 405,1
3 Dologi kiadások 1 268,4
2 Felhalmozási költségvetés 145,3
1 Intézményi beruházási kiadások 444,6
2 Felújítás 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
4 Egyéb központi beruházás 924,3
5 Lakástámogatás 35,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Speciális eszközök fejlesztése 2 534,4 2 534,4
11. cím összesen: 20 166,4 435,0 19 731,4
12 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 19 000,0
2 Céltartalékok
1 Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret 2 500,0
X. fejezet összesen: 55 812,5 3 998,9 30 313,6
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása 3 296,2
1 Működési költségvetés 32,5
1 Személyi juttatások 1 457,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 539,1
3 Dologi kiadások 655,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 354,4
2 Felújítás 321,8
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 687,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 424,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 165,1
3 Dologi kiadások 72,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 107,2
1 Működési költségvetés 427,1
1 Személyi juttatások 2 272,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 895,8
3 Dologi kiadások 969,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 161,2
2 Felújítás 175,1
5 Lakástámogatás 10,0
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 4 503,9
1 Működési költségvetés 1 034,4
1 Személyi juttatások 2 616,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 107,3
3 Dologi kiadások 1 141,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6
2 Felújítás 116,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
5 Lakástámogatás 19,0
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 926,1
1 Működési költségvetés 34,4
1 Személyi juttatások 222,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,7
3 Dologi kiadások 391,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3
2 Felújítás 3,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 18 613,5
1 Működési költségvetés 972,4
1 Személyi juttatások 4 860,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 877,2
3 Dologi kiadások 4 645,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 661,5
2 Felhalmozási költségvetés 90,0
1 Intézményi beruházási kiadások 5 444,3
2 Felújítás 1 084,7
5 Lakástámogatás 103,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 18 043,3
1 Működési költségvetés 1 070,0
1 Személyi juttatások 10 047,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 032,3
3 Dologi kiadások 4 494,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0
2 Felújítás 170,0
5 Lakástámogatás 69,0
4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2 383,0
1 Működési költségvetés 125,0
1 Személyi juttatások 1 463,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 586,4
3 Dologi kiadások 380,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 21,5
2 Felújítás 38,5
5 Lakástámogatás 14,0
5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 3 070,7
1 Működési költségvetés 90,0
1 Személyi juttatások 1 841,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 739,0
3 Dologi kiadások 509,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,5
2 Felújítás 27,0
5 Lakástámogatás 20,0
6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2 273,3
1 Működési költségvetés 85,0
1 Személyi juttatások 1 342,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 537,2
3 Dologi kiadások 389,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,1
2 Felújítás 53,0
5 Lakástámogatás 14,0
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3 923,0
1 Működési költségvetés 120,0
1 Személyi juttatások 2 358,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 946,7
3 Dologi kiadások 672,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 21,5
2 Felújítás 19,0
5 Lakástámogatás 23,0
8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 397,4
1 Működési költségvetés 95,0
1 Személyi juttatások 1 435,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 575,0
3 Dologi kiadások 407,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 16,3
2 Felújítás 44,0
5 Lakástámogatás 12,0
9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2 613,6
1 Működési költségvetés 79,0
1 Személyi juttatások 1 606,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 634,5
3 Dologi kiadások 384,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 23,9
2 Felújítás 31,0
5 Lakástámogatás 12,0
10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2 247,1
1 Működési költségvetés 96,0
1 Személyi juttatások 1 371,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 548,3
3 Dologi kiadások 372,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,3
2 Felújítás 16,0
5 Lakástámogatás 12,0
11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 2 997,3
1 Működési költségvetés 110,0
1 Személyi juttatások 1 819,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 724,0
3 Dologi kiadások 501,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,2
2 Felújítás 28,0
5 Lakástámogatás 15,0
12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 888,3
1 Működési költségvetés 62,0
1 Személyi juttatások 1 110,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 439,6
3 Dologi kiadások 305,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,8
2 Felújítás 67,0
5 Lakástámogatás 8,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 361,3
1 Működési költségvetés 80,0
1 Személyi juttatások 1 406,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 562,3
3 Dologi kiadások 396,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,7
2 Felújítás 40,0
5 Lakástámogatás 12,0
14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 935,3
1 Működési költségvetés 65,0
1 Személyi juttatások 1 166,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 462,9
3 Dologi kiadások 320,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 21,1
2 Felújítás 20,0
5 Lakástámogatás 9,0
15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 508,7
1 Működési költségvetés 53,0
1 Személyi juttatások 906,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 361,7
3 Dologi kiadások 249,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3
2 Felújítás 17,0
5 Lakástámogatás 8,0
16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 4 634,6
1 Működési költségvetés 132,0
1 Személyi juttatások 2 756,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 103,8
3 Dologi kiadások 783,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 29,4
2 Felújítás 70,0
5 Lakástámogatás 20,0
17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2 448,1
1 Működési költségvetés 110,0
1 Személyi juttatások 1 438,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 576,2
3 Dologi kiadások 481,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,4
2 Felújítás 28,0
5 Lakástámogatás 13,0
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 2 893,6
1 Működési költségvetés 78,0
1 Személyi juttatások 1 736,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 691,8
3 Dologi kiadások 473,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,8
2 Felújítás 32,0
5 Lakástámogatás 13,0
19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 861,0
1 Működési költségvetés 70,0
1 Személyi juttatások 1 142,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 453,0
3 Dologi kiadások 285,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,9
2 Felújítás 23,5
5 Lakástámogatás 8,0
20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 796,9
1 Működési költségvetés 95,0
1 Személyi juttatások 1 074,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 428,3
3 Dologi kiadások 344,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5
2 Felújítás 16,0
5 Lakástámogatás 12,0
21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 117,8
1 Működési költségvetés 85,0
1 Személyi juttatások 1 311,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 523,7
3 Dologi kiadások 313,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3
2 Felújítás 19,0
5 Lakástámogatás 13,0
22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 861,3
1 Működési költségvetés 75,0
1 Személyi juttatások 1 131,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 450,0
3 Dologi kiadások 290,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,9
2 Felújítás 35,0
5 Lakástámogatás 10,0
23 Készenléti Rendőrség 4 968,0
1 Működési költségvetés 330,0
1 Személyi juttatások 2 953,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 158,5
3 Dologi kiadások 1 079,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 45,0
2 Felújítás 41,0
5 Lakástámogatás 20,0
24 Köztársasági Őrezred 2 716,2
1 Működési költségvetés 55,0
1 Személyi juttatások 1 681,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 656,9
3 Dologi kiadások 346,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 44,0
2 Felújítás 12,0
5 Lakástámogatás 30,0
25 Híradástechnikai Szolgálat 1 929,4
1 Működési költségvetés 120,0
1 Személyi juttatások 317,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,1
3 Dologi kiadások 1 544,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,3
2 Felújítás 8,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 4 241,9
1 Működési költségvetés 10,0
1 Személyi juttatások 1 219,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 476,7
3 Dologi kiadások 947,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0
2 Felhalmozási költségvetés 292,4
1 Intézményi beruházási kiadások 916,9
2 Felújítás 674,7
4 Egyéb központi beruházás 180,0
5 Lakástámogatás 103,0
2 Határőrigazgatóságok 16 729,1
1 Működési költségvetés 159,5
1 Személyi juttatások 9 866,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 857,7
3 Dologi kiadások 2 164,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
3 Tanintézetek 1 929,0
1 Működési költségvetés 49,5
1 Személyi juttatások 1 169,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,1
3 Dologi kiadások 351,8
7 Tűzoltóság 2 639,3
1 Működési költségvetés 114,2
1 Személyi juttatások 1 526,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,9
3 Dologi kiadások 434,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6
2 Felhalmozási költségvetés 3,1
1 Intézményi beruházási kiadások 116,1
2 Felújítás 42,7
4 Egyéb központi beruházás 50,0
5 Lakástámogatás 22,2
8 Polgári Védelem 3 219,3
1 Működési költségvetés 32,3
1 Személyi juttatások 1 166,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 486,8
3 Dologi kiadások 604,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 734,0
2 Felújítás 237,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
5 Lakástámogatás 17,0
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 636,8
1 Működési költségvetés 21,6
1 Személyi juttatások 301,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,4
3 Dologi kiadások 146,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 36,7
2 Felújítás 51,9
5 Lakástámogatás 2,8
10 Duna Palota és Kiadó 196,8
1 Működési költségvetés 208,0
1 Személyi juttatások 159,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,6
3 Dologi kiadások 139,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 24,2
2 Felújítás 20,1
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 688,7
1 Működési költségvetés 105,8
1 Személyi juttatások 244,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,8
3 Dologi kiadások 163,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 224,0
2 Felújítás 45,7
12 Rendőrtiszti Főiskola 793,9
1 Működési költségvetés 107,1
1 Személyi juttatások 416,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,9
3 Dologi kiadások 181,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0
2 Felújítás 55,8
5 Lakástámogatás 3,0
13 BM Központi Kórház és intézményei 475,4
1 Működési költségvetés 2 104,0
1 Személyi juttatások 941,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,5
3 Dologi kiadások 1 052,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6
2 Felújítás 163,2
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 2 205,1
1 Működési költségvetés 1 140,8
1 Személyi juttatások 1 151,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,3
3 Dologi kiadások 1 304,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
2 Felhalmozási költségvetés 5,2
1 Intézményi beruházási kiadások 61,7
2 Felújítás 312,7
5 Lakástámogatás 58,0
15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság 285,3
1 Működési költségvetés 511,6
1 Személyi juttatások 161,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 59,6
3 Dologi kiadások 118,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 441,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3
2 Felújítás 16,5
16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 785,2
1 Működési költségvetés 490,6
1 Személyi juttatások 514,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 214,8
3 Dologi kiadások 1 217,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 185,7
2 Felújítás 142,8
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 5 568,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 175,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 109,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 247,0
4 Egyéb központi beruházás 4 494,2
5 Lakástámogatás 95,0
6 Lakásépítés 400,0
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjárműkorszerűsítési program 250,0 250,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 55,0
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása 400,0 400,0
8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0 19,0
11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai 20,0 20,0
16 Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0 35,0
19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 4 304,0 2 060,0 2 244,0
21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai
40,0

40,0
52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei
200,0

200,0
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 27,0 27,0
3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 25,0 25,0
6 Fejezeti tartalék 7,9 7,9
11 COP98 PHARE (EU) 4 472,0 2 756,0 1 716,0
13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása
1 Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 10 720,0 10 720,0
2 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 582,0 1 582,0
2 Nappali szociális intézményi ellátás 138,3 138,3
3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása
441,8

441,8
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása

85,0


85,0
5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 209,3 209,3
6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 374,0 374,0
7 Bölcsődei ellátás 12,0 12,0
3 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 910,0 3 910,0
1–19. cím összesen: 186 977,7 16 043,5 170 934,2
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Üdülőhelyi feladatokhoz 4 148,2
2 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 6 177,2
3 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 539,0
4 Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 757,5
5 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 12 759,0
6 Gyermekvédelmi szakellátás 9 882,9
7 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 10 254,6
8 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 3 326,2
9 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 635,8
10 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához
12 055,9
11 Bölcsődei ellátáshoz 2 335,1
12 Óvodai neveléshez 28 076,6
13 Iskolai oktatáshoz 111 696,1
14 Iskolai szakképzéshez 16 776,0
15 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 9 828,6
16 Alapfokú művészetoktatáshoz 5 136,3
17 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 858,9
18 Hozzájárulásokhoz egyéb közoktatási feladatokhoz 30 277,4
19 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 6 603,5
20 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 3 243,8
2 Központosított előirányzatok
1 Körjegyzőség támogatása 1 500,0
2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 70,0
3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0
4 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 350,0
5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
1 200,0
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 800,0
7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0
8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 730,0
9 Gyermeknevelési támogatás 3 200,0
10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 20 820,0
11 Lakáscélú adósságkezelési támogatás 900,0
12 Gyermek és ifjúsági feladatok 150,0
13 Szakmai fejlesztések támogatása 2 600,0
14 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 492,0
15 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 300,0
16 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos 3 000,0
17 1100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1–4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása
1 000,0
18 Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának és bővítésének támogatása 200,0
19 Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása 1 829,4
3 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
1 Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzat támogatása
8 600,0
2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 600,0
4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épületműködtetési hozzájárulás 3 073,6
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 828,4
3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 123,0
4 Színházak pályázati támogatása 325,0
5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
1 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatáshoz

4 599,1
2 Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 3 542,9
3 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 1 572,7
4 Tanulók tankönyvvásárlásához 2 404,2
5 Érettségi és szakvizsgadíjakhoz 586,2
6 Körzeti, térségi feladatokhoz 1 821,6
2 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 14 900,0
6 Címzett és céltámogatások 48 000,0
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 000,0
8 Céljellegű decentralizált támogatás
1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 000,0
2 Vis maior tartalék 300,0
23. cím összesen: 440 486,7
XI. fejezet összesen: 627 464,4 16 043,5 170 934,2
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 3 295,6
1 Működési költségvetés 518,8
1 Személyi juttatások 1 495,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,3
3 Dologi kiadások 1 253,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0
2 Felhalmozási költségvetés 176,0
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
2 Felújítás 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0
4 Egyéb központi beruházás 250,0
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda 762,0
1 Működési költségvetés 66,4
1 Személyi juttatások 433,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,9
3 Dologi kiadások 188,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
4 Egyéb központi beruházás 14,0
2 Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 2 785,6
1 Működési költségvetés 9 158,1
1 Személyi juttatások 4 187,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 747,0
3 Dologi kiadások 5 039,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 741,5
2 Felújítás 180,0
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények 1 359,8
1 Működési költségvetés 3 744,2
1 Személyi juttatások 1 777,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 714,8
3 Dologi kiadások 1 993,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 389,0
2 Felújítás 150,0
4 Egyéb központi beruházás 74,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 2 443,5
1 Működési költségvetés 1 086,7
1 Személyi juttatások 1 443,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 549,0
3 Dologi kiadások 1 413,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 103,0
2 Felújítás 10,0
4 Egyéb központi beruházás 10,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 355,0
1 Működési költségvetés 648,2
1 Személyi juttatások 802,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,7
3 Dologi kiadások 609,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 223,0
2 Felújítás 20,0
4 Egyéb központi beruházás 30,0
6 Területi Főépítészi Irodák 128,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 55,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5
3 Dologi kiadások 47,9
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 6 761,8
1 Működési költségvetés 2 777,1
1 Személyi juttatások 4 199,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 812,9
3 Dologi kiadások 3 035,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 280,0
2 Felújítás 90,0
4 Egyéb központi beruházás 100,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 522,0
1 Működési költségvetés 2 779,1
1 Személyi juttatások 1 202,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,1
3 Dologi kiadások 2 223,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0
2 Felújítás 120,0
4 Egyéb központi beruházás 150,0
5 Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet
2 Központi Kárrendezési Iroda 932,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 482,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 206,1
3 Dologi kiadások 244,1
3 Agrárintervenciós központ 59,6
1 Működési költségvetés 488,1
1 Személyi juttatások 88,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8
3 Dologi kiadások 122,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 2 246,5
1 Működési költségvetés 806,4
1 Személyi juttatások 890,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 397,0
3 Dologi kiadások 898,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 350,0
2 Felújítás 120,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 370,0
7 Közművelődési intézmények 399,5
1 Működési költségvetés 59,8
1 Személyi juttatások 122,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,7
3 Dologi kiadások 104,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
2 Felújítás 50,0
4 Egyéb központi beruházás 30,0
8 Agrárkutató intézetek 1 443,2
1 Működési költségvetés 1 704,4
1 Személyi juttatások 1 001,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 428,0
3 Dologi kiadások 1 435,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9
6 Kamatfizetések 2,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0
2 Felújítás 63,0
4 Egyéb központi beruházás 192,0
9 FVM kiemelt sportlétesítmények 528,4
1 Működési költségvetés 189,0
1 Személyi juttatások 111,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,7
3 Dologi kiadások 252,1
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 59,0
4 Egyéb központi beruházás 245,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 528,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0
3 Dologi kiadások 290,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 30,0 30,0
2 PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás 776,8 776,8
3 PHARE intézményfejlesztés 3 502,2 3 502,2
4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 640,0 640,0
6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 2 310,0 2 310,0
7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 50,0 50,0
8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 279,7 279,7
9 Agrárkutatási feladatok támogatása 490,0 490,0
12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 1 000,0 1 000,0
13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 20,0 20,0
14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 270,0 270,0
36 Vidékfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Megyei területfejlesztési tanácsok 133,0 133,0
2 Regionális fejlesztési tanácsok 30,0 30,0
3 Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács 9,0 9,0
4 Tervezési-statisztikai régiók regionális fejlesztési tanácsai működési költségeihez hozzájárulás
249,0

249,0
5 Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai 720,0 720,0
37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
1 B.-A.-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 10,0 10,0
2 B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai 469,6 469,6
38 PHARE CBC program
1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 695,0 695,0
2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 5 555,0 5 555,0
4 PHARE iroda működési költségei 160,0 160,0
39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 37,0 37,0
40 Építésügyi célelőirányzatok 220,0 220,0
41 Területi információs rendszer működtetése 60,0 60,0
42 Vízügyi feladatok támogatása 1 500,0 700,0 800,0
3 Beruházási célprogramok
7 Holtág rehabilitáció támogatása 100,0 100,0
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Agrárberuházások támogatása
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 32 440,0 900,0 31 540,0
2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 2 100,0 2 100,0
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 800,0 1 800,0
2 Erdészeti feladatok
1 Erdészeti közcélú feladatok 3 600,0 3 200,0 400,0
2 Erdei vasutak működtetésére 100,0 100,0
3 Jóléti és parkerdőfenntartásra 100,0 100,0
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 400,0 1 400,0
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 900,0 900,0
5 Halgazdálkodási tevékenységek 220,0 220,0
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 600,0 600,0
9 Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 300,0 300,0
10 Vidékfejlesztési célfeladatok
1 Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 4 600,0 1 000,0 3 600,0
2 Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 3 191,0 3 191,0
5 Fejezeti tartalék 330,0 330,0
6 Állatkár-térítés 1 518,9 1 518,9
1–10. cím összesen: 123 269,8 47 556,9 75 712,9
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Piacra jutási támogatás 49 800,0
2 Piacra jutási támogatás megtérülése 11 000,0
3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 48 045,0
4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 300,0
11. cím összesen: 98 145,0 11 000,0
XII. fejezet összesen: 221 414,8 58 556,9 75 712,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 2 251,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 878,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 320,9
3 Dologi kiadások 784,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 262,5
2 HM hivatalai 2 354,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 669,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 197,4
3 Dologi kiadások 1 133,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 8,6
3 HM háttérintézményei 8 609,5
1 Működési költségvetés 400,7
1 Személyi juttatások 4 088,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 038,3
3 Dologi kiadások 2 436,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,8
2 Felhalmozási költségvetés 4,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 375,4
2 Felújítás 15,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5
2 Magyar Honvédség
1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 52 236,8
1 Működési költségvetés 6 321,3
1 Személyi juttatások 13 922,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 887,7
3 Dologi kiadások 28 629,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,5
2 Felhalmozási költségvetés 472,7
1 Intézményi beruházási kiadások 8 307,3
2 Felújítás 3 022,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 142,9
2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 18 652,5
1 Működési költségvetés 896,0
1 Személyi juttatások 11 941,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 213,1
3 Dologi kiadások 3 368,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4
2 Felhalmozási költségvetés 30,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,1
3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 16 305,1
1 Működési költségvetés 453,1
1 Személyi juttatások 10 463,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 888,8
3 Dologi kiadások 2 368,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,3
2 Felhalmozási költségvetés 20,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,4
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal 5 730,2
1 Működési költségvetés 90,8
1 Személyi juttatások 3 135,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 096,3
3 Dologi kiadások 1 398,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0
2 Felhalmozási költségvetés 4,1
1 Intézményi beruházási kiadások 177,7
2 Felújítás 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 279,5
1 Működési költségvetés 2,8
1 Személyi juttatások 774,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 285,8
3 Dologi kiadások 186,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 32,5
2 Felújítás 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 474,1
1 Működési költségvetés 362,6
1 Személyi juttatások 2 190,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 795,4
3 Dologi kiadások 694,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 15,9
2 Felújítás 135,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 427,1
1 Működési költségvetés 94,9
1 Személyi juttatások 862,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 289,6
3 Dologi kiadások 176,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 72,9
2 Felújítás 118,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
5 MH Katonai Ügyészségek 616,9
1 Működési költségvetés 2,3
1 Személyi juttatások 418,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 153,1
3 Dologi kiadások 47,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
6 MH Egészségügyi intézetek 1 644,4
1 Működési költségvetés 5 119,7
1 Személyi juttatások 2 705,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,7
3 Dologi kiadások 2 979,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 235,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 106,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8
3 Dologi kiadások 36,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 53,3
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 3 850,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Egyéb központi beruházás 1 480,0
5 Lakástámogatás 770,0
6 Lakásépítés 1 600,0
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Társadalmi szervek támogatása 163,7 163,7
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 244,7 4 244,7
7 Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság 62,7 62,7
11 Légvédelmi rakétabeszerzés 16 062,0 9 000,0 7 062,0
12 Magyar Honvédség Központi Sportkiképző Bázis fenntartása 170,0 170,0
13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 1 000,0 1 000,0
14 Orosz haditechnikai szállítások 6 700,0 5 200,0 1 500,0
23 Nukleáris baleset elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés 230,0 230,0
24 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez 1 300,0 1 300,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 700,0 700,0
26 Közép-európai béketámogató katonai műveletekben való együttműködés (CENCOOP)
15,0

15,0
27 Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése 305,0 305,0
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 150,0 150,0
XIII. fejezet összesen: 164 051,0 29 480,8 134 570,2
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 230,9
1 Működési költségvetés 1 626,6
1 Személyi juttatások 764,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 264,1
3 Dologi kiadások 440,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 36,0
2 Felújítás 23,1
4 Egyéb központi beruházás 214,5
2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 173,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 74,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3
3 Dologi kiadások 54,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0
3 Szakértői Intézetek 825,6
1 Működési költségvetés 38,4
1 Személyi juttatások 475,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,8
3 Dologi kiadások 140,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Egyéb központi beruházás 70,0
4 IM Büntetés-végrehajtás 17 521,5
1 Működési költségvetés 1 797,1
1 Személyi juttatások 6 540,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 391,2
3 Dologi kiadások 5 636,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 664,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 530,6
2 Felújítás 352,8
4 Egyéb központi beruházás 3 000,0
5 Lakástámogatás 100,0
6 Lakásépítés 100,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 515,0 515,0
2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 44,0 44,0
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0
2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 530,0 530,0
3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 280,0 280,0
5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 17,5 17,5
2 Görög Országos Önkormányzat 17,0 17,0
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 51,0 51,0
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 99,0 99,0
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 27,0 27,0
6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 138,0 138,0
7 Lengyel Országos Önkormányzat 17,0 17,0
8 Örmény Országos Önkormányzat 17,0 17,0
9 Szlovák Országos Önkormányzat 51,5 51,5
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 20,0 20,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 25,0 25,0
12 Ruszin Országos Önkormányzat 13,0 13,0
13 Ukrán Országos Önkormányzat 13,0 13,0
XIV. fejezet összesen: 24 098,8 3 462,1 20 636,7
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 4 152,0
1 Működési költségvetés 97,0
1 Személyi juttatások 1 557,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 596,3
3 Dologi kiadások 1 909,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6
2 Felújítás 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
2 GM Gazdasági igazgatóság 962,5
1 Működési költségvetés 562,4
1 Személyi juttatások 115,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,5
3 Dologi kiadások 729,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási költségvetés 13,4
1 Intézményi beruházási kiadások 311,9
2 Felújítás 69,0
4 Egyéb központi beruházás 265,4
3 GM Jóléti igazgatóság 48,5
1 Működési költségvetés 118,8
1 Személyi juttatások 50,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,2
3 Dologi kiadások 88,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
2 Felújítás 3,0
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés 1 320,0
1 Személyi juttatások 500,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,4
3 Dologi kiadások 698,2
2 Felhalmozási költségvetés 3,0
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0
5 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 38,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4
3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb működési célú támogatása 8,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 34,4
1 Működési költségvetés 7,9
1 Személyi juttatások 16,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5
3 Dologi kiadások 19,0
3 GM Közigazgatási Hivatala 270,3
1 Működési költségvetés 32,7
1 Személyi juttatások 124,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,4
3 Dologi kiadások 131,7
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 34,2
1 Működési költségvetés 26,7
1 Személyi juttatások 25,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8
3 Dologi kiadások 22,2
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 0,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés 1 107,0
1 Személyi juttatások 314,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,0
3 Dologi kiadások 597,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0
2 Felújítás 15,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
7 Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai 135,0
1 Működési költségvetés 213,9
1 Személyi juttatások 77,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,3
3 Dologi kiadások 234,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 309,0
1 Intézményi beruházási kiadások 31,9
2 Felújítás 1,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 279,4
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 46,3
1 Működési költségvetés 28,6
1 Személyi juttatások 27,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 32,6
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 3,0
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 23,6
1 Működési költségvetés 5,2
1 Személyi juttatások 11,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0
3 Dologi kiadások 8,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 656,2
1 Működési költségvetés 509,0
1 Személyi juttatások 243,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,3
3 Dologi kiadások 517,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 167,5
2 Felújítás 43,1
11 Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés 2 000,0
1 Személyi juttatások 253,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,3
3 Dologi kiadások 1 380,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0
12 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés 305,6
1 Személyi juttatások 27,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,5
3 Dologi kiadások 226,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 18,8
2 Felújítás 22,5
13 Magyar Geológiai Szolgálat 764,3
1 Működési költségvetés 1 033,9
1 Személyi juttatások 469,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 194,0
3 Dologi kiadások 991,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 108,3
2 Felújítás 23,9
14 Magyar Bányászati Hivatal 441,3
1 Működési költségvetés 8,7
1 Személyi juttatások 244,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,3
3 Dologi kiadások 94,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,4
2 Felújítás 5,1
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés 741,4
1 Személyi juttatások 266,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,7
3 Dologi kiadások 296,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0
2 Felújítás 5,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 460,5
1 Működési költségvetés 66,8
1 Személyi juttatások 357,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,1
3 Dologi kiadások 742,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 217,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0
2 Felújítás 12,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,9
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés 2 030,0
1 Személyi juttatások 638,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,0
3 Dologi kiadások 642,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 420,0
2 Felújítás 40,0
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 1 739,3
1 Személyi juttatások 626,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,1
3 Dologi kiadások 323,2
2 Felhalmozási költségvetés 17,0
1 Intézményi beruházási kiadások 362,4
2 Felújítás 183,8
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 368,9
1 Működési költségvetés 564,4
1 Személyi juttatások 240,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,6
3 Dologi kiadások 537,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
2 Felújítás 14,1
24 Országos Atomenergia Hivatal 357,5
1 Működési költségvetés 844,9
1 Személyi juttatások 332,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,8
3 Dologi kiadások 492,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 84,3
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0
4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 119,3 119,3
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 125,0 125,0
6 Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei 36,0 36,0
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 15 880,0 1 550,0 14 330,0
3 „Hannover 2000” 563,0 563,0
4 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás
3 000,0

200,0

2 800,0
4 Turisztikai célelőirányzat 6 077,8 3 100,0 2 977,8
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 110,5 1 110,5
7 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok
1 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 7 294,6 1 600,0 5 694,6
2 EU–FP 5 Keretprogram 2 000,0 1 000,0 1 000,0
8 Hadiipari kapacitás fenntartása 147,0 147,0
9 I–II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 12,2 12,2
11 ITD–H Kereskedelmi szolgálat 1 330,8 1 330,8
12 Segélyből megvalósuló programok
1 EU SAVE II program 83,0 38,0 45,0
2 Energetikai PHARE program 388,1 388,1
3 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 17,6 17,6
4 PHARE Turizmus Fejlesztési Program 32,0 32,0
5 ITD–H által kezelt PHARE program 390,2 390,2
6 ÁPV Rt. Kezelésében lévő PHARE programok 4 421,7 4 421,7
13 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Mecseki Uránércbánya bezárása 3 658,5 3 658,5
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 MTESZ támogatása 102,0 102,0
2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 63,0 30,0 33,0
3 Békéltető testületek támogatása 20,0 20,0
15 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 500,0 1 500,0
1–25. cím összesen: 71 888,4 29 087,9 42 800,5
27 Alapok támogatása
1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 70,0
XV. fejezet összesen: 71 958,4 29 087,9 42 800,5
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása 1 942,2
1 Működési költségvetés 222,7
1 Személyi juttatások 633,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,9
3 Dologi kiadások 468,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,5
1 Intézményi beruházási kiadások 93,9
2 Felújítás 120,0
4 Egyéb központi beruházás 600,0
3 Országos Meteorológiai Szolgálat 939,2
1 Működési költségvetés 502,7
1 Személyi juttatások 357,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,2
3 Dologi kiadások 527,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 97,3
1 Intézményi beruházási kiadások 151,7
2 Felújítás 50,0
4 Egyéb központi beruházás 304,7
4 Környezetgazdálkodási Intézet 19,0
1 Működési költségvetés 1 416,8
1 Személyi juttatások 414,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,1
3 Dologi kiadások 795,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5
2 Felhalmozási költségvetés 237,8
1 Intézményi beruházási kiadások 228,3
2 Felújítás 9,5
4 Egyéb központi beruházás 19,0
5 Természetvédelmi területi szervek 1 252,2
1 Működési költségvetés 513,6
1 Személyi juttatások 611,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 245,4
3 Dologi kiadások 518,3
2 Felhalmozási költségvetés 73,4
1 Intézményi beruházási kiadások 88,9
2 Felújítás 75,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 300,0
6 Környezetvédelmi területi szervek 2 255,8
1 Működési költségvetés 633,7
1 Személyi juttatások 1 315,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,6
3 Dologi kiadások 563,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7
2 Felhalmozási költségvetés 0,5
1 Intézményi beruházási kiadások 13,9
2 Felújítás 65,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 400,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 64,0 64,0
9 Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere 100,0 100,0
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 275,0 120,0 155,0
21 Nemzetközi tagdíjak 130,0 130,0
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 110,0 110,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 140,0 140,0
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 900,0 200,0 700,0
32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 15,0 15,0
35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése
1 Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetése 56,0 56,0
2 Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 35,0 35,0
36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai
140,0

140,0
37 Védett természeti értékek megóvása 150,0 150,0
40 Grassalkovich Kastély Közalapítvány természetvédelmi célú támogatása 5,0 5,0
41 Esterházy Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása 5,0 5,0
42 Nemzeti Környezetvédelmi Program
1 Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása
50,0

50,0
2 Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai
15,0

15,0
43 Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése 40,0 40,0
44 Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása 35,0 35,0
45 Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi feladatai 40,0 40,0
46 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése 185,0 185,0
47 Pályázatos támogatások előirányzata 1 500,0 1 500,0
48 Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program 300,0 300,0
5 Nemzetközi segélyprogramok
4 Környezetvédelmi PHARE program (HU–9513) 426,6 426,6
5 Környezetvédelmi PHARE program (HU–9805) 1 876,8 1 876,8
6 Környezetvédelmi alap célfeladatok
1 Környezetvédelmi feladatok 28 338,0 18 375,0 9 963,0
2 PHARE segély 823,0 823,0
7 Fejezeti tartalék 32,5 32,5
XVI. fejezet összesen: 45 895,3 27 676,4 18 218,9
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1 437,6
1 Működési költségvetés 284,8
1 Személyi juttatások 754,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 319,1
3 Dologi kiadások 573,9