A jogszabály mai napon ( 2024.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi XCI. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

a) bevételi főösszegét 1 569 500 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 611 154 millió forintban,

c) hiányát 41 654 millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 1-2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KÖLTSÉGVETÉSE

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap

a) bevételi főösszegét 914 665 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 914 665 millió forintban,

c) egyenlegét nulla millió forintban

állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 3-4. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

3. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 654 835 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 696 489 millió forintban,

c) hiányát 41 654 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 5-6. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. § (1) Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételek és kiadások az:

a) 1. cím társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek,

b) 3. cím működési célú bevételek,

c) 5. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek,

d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím, 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatait,

e) 6. cím vagyongazdálkodás kiadásai.

(2) Teljesítésként a 6. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzaton a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek teljesítésének kiadásai a vagyonértékesítési bevétel terhére számolhatók el.

(3) A 4. cím működési kiadások előirányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ának (2) bekezdése szerint módosítható.

5. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátások előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a 12. kiemelt előirányzat, a tartós megtakarítást eredményező kapacitásleépítéssel vagy belső átalakítással együttjáró létszámleépítéssel összefüggő felmentéssel, végkielégítéssel kapcsolatban kifizetett összegek előirányzatot meghaladó többletével teljesülhet túl.

(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások személyi juttatásait és járulékait - ideértve a 13. havi illetményt a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél, valamint az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgyévi kiadásait - és a dologi kiadásokat.

(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok között - ide nem értve a 12. felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások és a 14. gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartalékát - az egészségügyi miniszter a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelő személlyel együtt átcsoportosíthat.

6. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatainak felhasználásáról - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának figyelembevételével - éves és a tényleges igénybevételhez igazodóan havi, ezen belül napi bontásban finanszírozási tervet kell készíteni és benyújtani a Magyar Államkincstárnak. Indokolt esetben a finanszírozási terv módosítható.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatok időarányostól való eltérését év közben az éves előirányzat 5%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.

(3) *  A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.

(4) *  Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül.

7. § (1) *  Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható.

(2) Az Ny. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata nyugdíjmegállapítási és -folyósítási feladatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 555 millió forintot, valamint az ingatlanberuházásra 400 millió forintot tartalmaz.

8. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei a 2. cím, 1. alcím nyugellátások előirányzat összegéből különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyugellátás (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére 600 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre 350 millió forintot használhatnak fel.

9. § (1) *  Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20-22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - értékesíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonértékesítésből származó bevételből, a vagyonértékesítés költségeinek elszámolása után az Ny. Alapnál 39 100 millió forintot, az E. Alapnál 14 600 millió forintot az ellátások fedezetére kell fordítani (5. cím, 1. alcím).

(3) Az 5. cím, 1. alcím az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek előirányzatának teljesítését a bevételek tényleges teljesítésének megfelelő előirányzat-csoporton és kiemelt előirányzatokon kell elszámolni.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzaton felüli többletbevételek felhasználásáról döntsön.

10. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás előirányzatán belül, az alap kiadásainak 1%-áig zárolt céltartalék kerül előirányozásra.

(2) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 49. §-ának (4) bekezdése szerinti jelentés figyelembevételével a Kormány dönt az (1) bekezdés szerint képzett 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 14. kiemelt előirányzat szerinti céltartalék előirányzatának a gyógyító-megelőző feladatok finanszírozására történő felhasználásáról.

11. § (1) A 3. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat működési költségtérítés előirányzat a nem társadalombiztosítási alapok terhére folyósított ellátásokkal kapcsolatos költségeknek a központi költségvetésből történő megtérítése, amely

a) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 820 millió forint,

b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint (amely az 1999. április 1-jétől átvételre kerülő gyermeknevelési támogatás folyósításának feladataira 100 millió forintot tartalmaz).

(2) A működésre fordított kiadásokból

a) a 4. cím, 3. alcím, 6. előirányzat-csoport a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadása 600 millió forint összegben,

b) a 4. cím, 3. alcím, 5. előirányzat-csoport az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez rendelt kiadások 813 millió forint összegben kizárólag a cél szerint használható fel.

(3) A 4. cím, 3. alcím, 8. előirányzat-csoport központosított intézményi kiadás előirányzata 1437 millió forint, amely az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának hatáskörében a 4. cím, 1., 2. alcímekre használható fel.

12. § (1) A 3. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat tartalmazza a társadalombiztosítás világbanki hitelből megvalósuló informatikai programjának támogatását, valamint a hazai hozzájárulás és a tárgyévi törlesztés fedezetét.

(2) A 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat - alaponként 2000-2000 millió forint - a társadalombiztosítás világbanki hitelből megvalósuló informatikai programjának kiadásaira, valamint a világbanki hitel igénybevételéhez kapcsolódó hazai kiadásokra és a tárgyévi törlesztés összegére használható fel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása és annak az alapok közötti tényleges felhasználásához igazodó átcsoportosítása a Kormány egyetértésével történhet.

12/A. § *  (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell.

13. § *  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

14. § (1) A társadalombiztosítási igazgatási szervek elhelyezését és célirányos tevékenységét, tárgyi eszközhátterét biztosító gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a gazdasági társaságok megszűnéséről, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek a végelszámolásról szóló rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a társaságokban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felügyeletét, valamint a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányítását a Kormány nevében ellátó, a Kormány rendeletében meghatározott személy gyakorolja;

b) a társaságok megszűnésével a társasággal szemben fennálló, illetve a társaságot megillető követelések - a c) pontban foglaltakat kivéve - nem válnak lejárttá;

c) a hitelezők a társaságokkal szemben fennálló ismert követeléseiket a hitelezőknek szóló felhívás közzétételét követő 15 napon belül jelenthetik be;

d) a társaságokat terhelő vagyoni kötelezettségek az Ny. Alapot terhelik, a társaságokat megillető vagyoni jogokat az Ny. Alap gyakorolja. A társaságoknak a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona az Ny. Alapot illeti meg. Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök a működési vagyon részét képezik;

e) a társaságok megszűnésével összefüggő, a gazdálkodó szervezet vezetőjét terhelő kötelezettségeket az a) pontban megjelölt személy teljesíti, ideértve a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti éves beszámolónak és az eredmény felosztása utáni zárómérlegnek a társaság megszűnése napjával történő elkészítési kötelezettségét is.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti eljárás illetékmentes.

15. § A társadalombiztosítási igazgatási szervek működését szolgáló, a 7. számú mellékletben részletezett, az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott ingatlanok e törvény hatálybalépésének napjától a működési vagyon részét képezik.

16. § * 

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK
ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló
1997. évi CLIII. törvény módosítása

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

23. § * 

24. § * 

25. § * 

26. § (1) * 

(2) * 

27. § * 

28. § * 

29. § * 

30. § (1) * 

(2) * 

31. § * 

32. § * 

A Kiváló és Érdemes Művészi járadékról szóló 1997. évi XCVII. törvény módosítása

33. § * 

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁVAL
ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény módosítása

34. § * 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

35. § * 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

36. § * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek
állami felügyeletéről szóló
1998. évi XXXIX. törvény módosítása

37. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása

38. § * 

Záró rendelkezések

39. § (1) E törvény - a 17-22. §-ok, valamint a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 23., 26. és 63. §-aira vonatkozó rendelkezések kivételével - 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvényjavaslat 17-22. §-ai, valamint a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 23. és 26. §-ára vonatkozó rendelkezés a törvény kihirdetésétől számított 30. napon, a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 63. §-ára vonatkozó rendelkezés a kihirdetés napján lépnek hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. §-ának e) pontja, továbbá a 13. §-ának b) pontjából „a nyugdíjbiztosítási önkormányzat és az egészségbiztosítási önkormányzat” szövegrész,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 23. §-ának a) pontjából „a társadalombiztosítási képviselők” szövegrész, valamint az azt megállapító 1996. évi XX. törvény 43. §-a i) pontjának azonos szövegrésze,

c) * 

d) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (5) bekezdéséből az „illetve egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási önkormányzat”, továbbá a 12. §-ának (3) bekezdéséből a „valamint egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási önkormányzati képviselő” szövegrész,

e) * 

f) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 32. §-ának g) pontjából „a társadalombiztosítási képviselők” szövegrész,

g) * 

h) * 

i) * 

j) * 

k) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a (3) bekezdésének e) pontjából „az egészségbiztosítási önkormányzattól” szövegrész azzal, hogy az 1998. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell az egészségbiztosítási önkormányzattól és azok szerveitől kapott támogatást is,

l) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 23. §-ából „a 7. számú melléklet 1. pontjában részletezett”, valamint a 26. §-ából „a kapacitások rendelkezésre állásáért fix összeggel és” szövegrész, a 63. §-a,

m) az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 6. §-a (2) bekezdésének e) pontjából az „és társadalombiztosítási önkormányzati” szövegrész,

n) az 1998. évi XXXIX. törvény 7. §-ának a) pontjából az „(igazgatóságok)” szövegrész,

o) az 1992. évi LXXXIV. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése, a 2. § (3) bekezdéséből a „tartalékai” szövegrésze, a 6. §-ának (2) és (4) bekezdése, 11. §-a (1) bekezdésének b), c) és f) pontja, az 5/A. §-a és az azt módosító 1998. évi XXXIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, az 5/B. §-a és az azt megállapító 1997. évi CXII. törvény 8. §-a, az 5/C. §-a és az azt megállapító 1997. évi CLIII. törvény 35. §-a, valamint az azt módosító 1998. évi XXXIX. törvény 16. §-ának (2) bekezdése,

p) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. §-ának (7) bekezdéséből, valamint a törvény 6. számú melléklete C) címének 1. pontjából a „társadalombiztosítási önkormányzattal” szövegrész,

r) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-ának (8) bekezdéséből „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztára, kirendeltségei és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatósága” szövegrész.

(4) * 

(5) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1999. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont az 1999. január 1. napján hatályos, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) *  az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a működési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje,

b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó mellékletekben 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás 1-13. kiemelt előirányzatokon belüli szakmai előirányzatok összegét a finanszírozásról szóló rendeletben közzétegye,

c) az egészségügyi intézmények egymásnak nyújtott szakmai szolgáltatásai térítési rendjének kialakítására és az ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítására vonatkozó szabályokat kidolgozza,

d) az APEH 1999-re vonatkozó adatszolgáltatásának és az 1998. évre, valamint az azt megelőző évekre fennmaradó tartozások - különösen a tartozást mutató folyószámla-állomány vonatkozásában - kezelésének eljárási rendjét rendeletben szabályozza.

(7) * 

(8) a) * 

b) * 

(9) * 

(10) * 

(11) a) * 

b) * 

c) * 

1. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei
és kiadásai

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


BEVÉTELEK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
1 Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 509 160
1 Társadalombiztosítási járulékbevételek 951 252
1 Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési
szervektől

261 880
2 Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

629 757
3 Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb
szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi
intézmények, pártok stb.)


22 069
4 Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka 37 546
1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett
tb. járulék

17 045
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb.
járuléka

20 501
2 Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 204 237
1 Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül)
171 270
1 Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka
166 962
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka
4 308
2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)
23 286
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0
1 Rokkantsági transzfer 0
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 0
4 Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék 6 500
5 Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett
nyugdíjjárulék

3 181
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 23 173
1 Baleseti járulék 514
2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 1 005
3 Egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezett
személyek által fizetett 11%-os járulék

800
4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 10 500
1 Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől 3 530
2 Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

6 714
3 Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől 116
4 Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól 140
5 Közteherjegy után befolyt járulék 87
6 Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt.
és egészségbizt. járulék

10 267
7 Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási
járulék

0
8 Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 0
4 Egészségügyi hozzájárulás 171 677
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 151 577
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési
szervektől

41 729
2 Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd.
szervezetektől, vállalkozásoktól

100 348
3 Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb
szervezetektől

3 517
4 Egyéni vállalkozók által fizetett tételes
egészségügyi hozzájárulás

5 983
2 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 20 100
5 Késedelmi pótlék, bírság 21 600
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 1 371 939
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 45 500
6 Központi költségvetési hozzájárulások 130 081
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési
térítés

890
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp.
költségvetési hozzájárulás

2 700
3 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp.
költségvetési térítés

10 500
4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés
pótlására ktg.vetési tám.

69 857
5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 19 434
6 Jövedéki adóból átadott pénzeszköz 26 700
7 Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett
pénzeszköz

0
7 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb
bevételek

7 140
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 330
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 1 800
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 3 000
4 Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk.
visszatérülése (1996. évi CXX. tv. 28. §)

650
5 Önkorm. kórházak csődjével összefüggő
tám.visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.]

360
6 Működési költségelőleg visszatérülése 1 000
3 Működési célú bevételek 6 640
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 53 700
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 53 700
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből
származó bevétel

0
1 Immateriális javak értékesítése 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0
4 Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú
értékpapírok értékesítése

0
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel
0
1 Immateriális javak értékesítése 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 0
1 Kamatbevételek 0
2 Osztalékok 0
3 Egyéb vagyonhasznosításból származó
bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó
árfolyamnyereség


0
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 569 500
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


KIADÁSOK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
2 Társadalombiztosítási ellátások kiadásai 1 573 556
1 Nyugellátások 1 010 786
1 Öregségi nyugdíj 615 687
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 266 770
1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

119 866
2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0
3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

29 220
4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

117 684
5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

0
6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0
7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

0
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0
3 Hozzátartozói nyugellátás 127 379
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 950
1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő
nyugellátás

600
2 Egyszeri szociális segély 350
2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 56 932
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 802
2 Táppénz 46 800
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 300
1 Külföldi gyógykezelés 650
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 180
4 Méltányossági támogatások 350
4 Kártérítési járadék 1 030
3 Természetbeni ellátások 500 531
1 Gyógyító-megelőző ellátás 350 165
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 506
2 Védőnői szolg., anya-, gyermek-
és ifjúságvédelem

8 558
3 Fogászati ellátás 10 079
4 Gondozóintézeti gondozás 7 223
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű
halottszállítás

3 810
6 Járóbeteg-szakellátás 48 285
7 CT, MRI 7 349
8 Művesekezelés 8 836
9 Házi szakápolás 1 285
10 Fekvőbeteg-szakellátás 209 153
11 Működési költségelőleg 650
12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások 117
13 Célelőirányzatok 1 364
14 Gyógyító-megelőző ellátások kiadási
előirányzatának céltartaléka

6 950
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 000
3 Anyatejellátás 215
4 Gyógyszertámogatás 122 932
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 116 312
2 Speciális szerződés szerint támogatott magasárú
gyógyszerkiadás

6 620
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 22 582
6 Utazási költségtérítés 2 637
4 Egyéb kiadások 5 307
1 KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 0
2 APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott
összeg

0
3 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszat.
támogatás

0
4 Egyéb kiadások 5 307
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 4 807
4 Működésre fordított kiadások 35 413
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 2 185
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 2 185
1 Felújítás 0
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 275
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 1 910
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 611 154
EGYENLEG - 41 654

2. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


BEVÉTELEK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
3 Működési célú bevételek 6 640
1 Központi hivatali szervek 2 417
1 Működési bevételek 2 417
1 Működési költségtérítés az államháztartáson
belülről

2 320
2 Működési költségtérítés államháztartáson
kívülről

70
3 Egyéb működési bevétel 27
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi
költségvetésből

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2 Igazgatási szervek 223
1 Működési bevételek 223
1 Működési költségtérítés az államháztartáson
belülről

0
2 Működési költségtérítés államháztartáson
kívülről

0
3 Egyéb működési bevétel 223
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi
költségvetésből

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
3 Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok 4 000
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz 4 000
1 Világbanki megállapodás alapján átvett
pénzeszköz hazai hozzájárulással
és tőketörlesztéssel


4 000
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett
pénzeszköz

0
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


KIADÁSOK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
4 Működésre fordított kiadások 35 413
1 Központi hivatali szervek 5 085
1 Működési kiadások 5 040
1 Személyi juttatások 2 075
2 Munkaadókat terhelő járulékok 781
3 Dologi kiadások 2 126
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58
2 Felhalmozási kiadások 45
1 Intézményi beruházási kiadások 0
2 Felújítás 45
2 Igazgatási szervek 21 322
1 Működési kiadások 20 249
1 Személyi juttatások 10 818
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 277
3 Dologi kiadások 5 151
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3
2 Felhalmozási kiadások 1 073
1 Intézményi beruházási kiadások 11
2 Felújítás 1 062
3 Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok 9 006
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 6 156
1 Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel 4 000
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 156
5 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése
813
6 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 600
8 Központosított intézményi kiadás 1 437

3. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


BEVÉTELEK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 872 625
1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 620 782
1 Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel költségvetési
szervektől

170 902
2 Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

410 976
3 Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől
(egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok
stb.)


14 402
4 Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási járuléka 24 502
1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett
nyugdíjbiztosítási járulék

11 124
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett
nyugdíjbiztosítási járuléka

13 378
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel 129 957
1 Egyéni nyugdíjjárulék 96 990
1 Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka 94 551
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka
2 439
2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék
(2%)

23 286
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0
1 Rokkantsági transzfer 0
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 0
4 Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék 6 500
5 Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett
nyugdíjjárulék

3 181
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 7 395
2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 500
5 Közteherjegy után befolyt járulék 50
6 Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási
járulék

6 845
7 Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási
járulék

0
5 Késedelmi pótlék, bírság 12 500
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 770 634
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 24 000
6 Központi költségvetési hozzájárulások 99 791
3 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi
költségvetési térítés

10 500
4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés
pótlására ktg.vetési tám.

69 857
5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 19 434
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 2 200
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 200
3 Működési célú bevételek 2 940
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 39 100
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 39 100
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel
0
1 Immateriális javak értékesítése 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0
4 Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése
0
2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel
0
1 Immateriális javak értékesítése 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 0
1 Kamatbevételek 0
2 Osztalékok 0
3 Egyéb vagyonhasznosításból származó
bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó
árfolyamnyereség


0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 914 665
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


KIADÁSOK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 896 621
1 Nyugellátások 893 102
1 Öregségi nyugdíj 615 687
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 149 086
1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)
119 866
2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)
0
3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)
29 220
5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

0
6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0
7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

0
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0
3 Hozzátartozói nyugellátás 127 379
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 950
1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő
nyugellátás

600
2 Egyszeri szociális segély 350
4 Egyéb kiadások 3 519
1 KESZ igénybevétel miatti kiadás 0
4 Egyéb kiadások 3 519
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 519
4 Működésre fordított kiadások 16 414
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 1 630
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 1 630
1 Felújítás 0
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 260
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 1 370
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN 914 665
EGYENLEG 0

4. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


BEVÉTELEK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
3 Működési célú bevételek 2 940
1 Központi hivatali szerv 892
1 Működési bevételek 892
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről 820
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 70
3 Egyéb működési bevétel 2
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből
0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2 Igazgatási szervek 48
1 Működési bevételek 48
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről
0
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről
0
3 Egyéb működési bevétel 48
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből
0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 2 000
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz 2 000
1 Világbanki megállapodás alapján átvett
pénzeszköz hazai hozzájárulással
és tőketörlesztéssel


2 000
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz
0
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


KIADÁSOK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
4 Működésre fordított kiadások 16 414
1 Központi hivatali szerv 1 539
1 Működési kiadások 1 539
1 Személyi juttatások 720
2 Munkaadókat terhelő járulékok 273
3 Dologi kiadások 531
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15
2 Felhalmozási kiadások 0
1 Intézményi beruházási kiadások 0
2 Felújítás 0
2 Igazgatási szervek 9 883
1 Működési kiadások 9 155
1 Személyi juttatások 4 845
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 917
3 Dologi kiadások 2 393
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0
2 Felhalmozási kiadások 728
1 Intézményi beruházási kiadások 0
2 Felújítás 728
3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 4 992
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 955
1 Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel 2 000
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 955
6 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 600
8 Központosított intézményi kiadás 1 437

5. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


BEVÉTELEK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 636 535
1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek 330 470
1 Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől
90 978
2 Egészségbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól
218 781
3 Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)

7 667
4 Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási járuléka 13 044
1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék
5 921
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka
7 123
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 74 280
1 Egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel 74 280
1 Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 72 411
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka
1 869
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 15 778
1 Baleseti járulék 514
2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 505
3 Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 800
4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 10 500
1 Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől 3 530
2 Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

6 714
3 Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől 116
4 Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól 140
5 Közteherjegy után befolyt járulék 37
6 Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási
járulékbevétel

3 422
4 Egészségügyi hozzájárulás 171 677
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 151 577
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési
szervektől

41 729
2 Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd.
szervezetektől, vállalkozásoktól

100 348
3 Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb
szervezetektől

3 517
4 Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás
5 983
2 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 20 100
5 Késedelmi pótlék, bírság 9 100
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 601 305
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 21 500
6 Központi költségvetési hozzájárulások 30 290
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési
térítés

890
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp.
költségvetési hozzájárulás

2 700
5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 0
6 Jövedéki adóból átadott pénzeszköz 26 700
7 Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett
pénzeszköz

0
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 4 940
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 330
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 1 800
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 800
4 Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszköz visszatérülése (1996. évi CXX. tv.)
650
5 Önkorm. kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérítés [1997. évi XLIII. tv. 11. § (6) bek.]
360
6 Működési költségelőleg visszatérülése 1 000
3 Működési célú bevételek 3 700
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 14 600
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 14 600
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel
0
1 Immateriális javak értékesítése 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0
4 Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése
0
2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel
0
1 Immateriális javak értékesítése 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 0
1 Kamatbevételek 0
2 Osztalékok 0
3 Egyéb vagyonhasznosításból származó
bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó
árfolyamnyereség


0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 654 835
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


KIADÁSOK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 676 935
1 Nyugellátások 117 684
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 117 684
4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)
117 684
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0
3 Hozzátartozói nyugellátás 0
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 56 932
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 802
2 Táppénz 46 800
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 300
1 Külföldi gyógykezelés 650
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 180
4 Méltányossági támogatások 350
4 Kártérítési járadék 1 030
3 Természetbeni ellátások 500 531
1 Gyógyító-megelőző ellátás 350 165
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 506
2 Védőnői szolg., anya-, gyermek-
és ifjúságvédelem

8 558
3 Fogászati ellátás 10 079
4 Gondozóintézeti gondozás 7 223
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
3 810
6 Járóbeteg-szakellátás 48 285
7 CT, MRI 7 349
8 Művesekezelés 8 836
9 Házi szakápolás 1 285
10 Fekvőbeteg-szakellátás 209 153
11 Működési költségelőleg 650
12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások 117
13 Célelőirányzatok 1 364
14 Gyógyító-megelőző ellátások kiadási
előirányzatának céltartaléka

6 950
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 000
3 Anyatejellátás 215
4 Gyógyszertámogatás 122 932
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 116 312
2 Speciális szerződés szerint támogatott magasárú
gyógyszerkiadás

6 620
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 22 582
6 Utazási költségtérítés 2 637
4 Egyéb kiadások 1 788
4 Egyéb kiadások 1 788
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 1 288
4 Működésre fordított kiadások 18 999
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 555
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 555
1 Felújítás 0
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 15
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 540
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN 696 489
EGYENLEG -41 654

6. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


BEVÉTELEK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
3 Működési célú bevételek 3 700
1 Központi hivatali szerv 1 525
1 Működési bevételek 1 525
1 Működési költségtérítés államháztartáson belül 1 500
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívül 0
3 Egyéb működési bevétel 25
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi
költségvetésből

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2 Igazgatási szervek 175
1 Működési bevételek 175
1 Működési költségtérítés államháztartáson belül 0
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívül 0
3 Egyéb működési bevétel 175
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi
költségvetésből

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 2 000
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz 2 000
1 Világbanki megállapodás alapján átvett
pénzeszköz hazai hozzájárulással
és tőketörlesztéssel


2 000
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett
pénzeszköz

0
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


KIADÁSOK
(előirányzat neve)


1999. évi
előirányzat
4 Működésre fordított kiadások 18 999
1 Központi hivatali szerv 3 546
1 Működési kiadások 3 501
1 Személyi juttatások 1 355
2 Munkaadókat terhelő járulékok 508
3 Dologi kiadások 1 595
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43
2 Felhalmozási kiadások 45
1 Intézményi beruházási kiadások 0
2 Felújítás 45
2 Igazgatási szervek 11 439
1 Működési kiadások 11 094
1 Személyi juttatások 5 973
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 360
3 Dologi kiadások 2 758
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3
2 Felhalmozási kiadások 345
1 Intézményi beruházási kiadások 11
2 Felújítás 334
3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 4 014
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 3 201
1 Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel
2 000
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 1 201
5 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési
rendszerek fejlesztése

813

7. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A működési vagyon részét képező ingyenes vagyonjuttatásból származó vagyonelemek, ingatlanok

1. Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (Kecskemét, Deák F. tér 5.) 100%-ban a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz rendelt állami tulajdon.

2. Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Váci Kirendeltség (Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.)

6265/10000 az Egészségbiztosítási Alaphoz

3735/10000 a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz

rendelt állami tulajdonrész.

Szolnok Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 3-5.) 100%-ban az Egészségbiztosítási Alaphoz rendelt állami tulajdonrész.

3. Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Eger, Klapka u. 1.) 100%-ban az Egészségbiztosítási Alaphoz rendelt állami tulajdonrész.

8. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez *