A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (7) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a vízgazdálkodási közfeladatokat ellátó állami szervekre, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlóira, a vízgazdálkodási társulatokra, a közműves vízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetekre, továbbá - külön jogszabály *  szerint - vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenységet gyakorló egyéb természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre,

b) az a) pontban meghatározott személyek és szervezetek vízgazdálkodási tevékenysége során keletkező, a vízgazdálkodási feladataik ellátásához rendszeresen szükséges alapadatok gyűjtésére, feldolgozására és szolgáltatására vonatkozó jogokra és kötelezettségekre

terjed ki.

(2) * 

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *  vízgazdálkodási alapadat: a Vgtv. hatálya alá tartozó vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeik megőrzésével, kártételeinek elhárításával, továbbá vízilétesítmények megépítésével, üzemeltetésével, vízimunkák megvalósításával, vízhasználatok gyakorlásával összefüggő - a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához szükséges - minden adat, ideértve a leíró és téradatokat, illetve az idősor jellegű adatokat, amelyek megismerése a vizek, vízilétesítmények állapotának feltárását, valamint állapotuk értékelését szolgálja;

b) *  vízgazdálkodási objektumok: a Vgtv. hatálya alá tartozó vizek és azok víztartó képződményeik, valamint a vizek hasznosítását vagy kártételeinek elhárítását szolgáló vízilétesítmények, vízhasználatok és vízimunkák;

c) vízgazdálkodási információs rendszer: a vízgazdálkodási alapadatok nyilvántartásának és feldolgozásának olyan rendszere, amely a társadalom vízzel kapcsolatos igényeire figyelemmel, az ezzel összefüggő döntéseket megalapozó adatokat tartalmazza és kezeli, valamint képes a rokon információs rendszerekkel kapcsolatos adatcserére.

3. § *  (1) A Vgtv. hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények, valamint vízhasználatok leíró műszaki adatainak, téradatainak, továbbá a vízrajzi és egyéb, idősor jellegű adatok nyilvántartása - a műszaki felmérések és adatfelvételek, valamint hidrológiai mérések és megfigyelések alapján - a vízügyi igazgatási szervek feladata.

(2) Ha a Vgtv. hatálya alá tartozó, (1) bekezdés szerinti adat a települési önkormányzat feladataival kapcsolatos, az adat nyilvántartásáról - a jogszabályban meghatározott vízrajzi feladatok kivételével - a települési önkormányzat gondoskodik.

4. § (1) Az állam és a helyi önkormányzatok vízgazdálkodási közfeladatainak ellátását szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása (hasznosítása) érdekében vízgazdálkodási információs rendszert (a továbbiakban: VIZIR) kell létrehozni és működtetni.

(2) A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a VIZIR részére

a) *  a 3. § szerint meghatározott adatok körében a vízügyi igazgatóságok, a vízügyi hatóság, továbbá a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló jegyző adatszolgáltatása alapján a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a vizek és vízilétesítmények tulajdonosai,

b) a 3. §-ban nem érintett, de vízgazdálkodási alapadatként a VIZIR-ben nyilvántartott adatokat a feladat- és hatáskörük, illetve a kormányzati munkamegosztás szerint elsődleges adatkezelő igazgatási szervek,

c) az a)-b) pontba nem tartozó vízgazdálkodási alapadatokat a vízimunkát vagy egyéb vízgazdálkodási tevékenységet végző, vízilétesítményt üzemeltető, illetve vízhasználatot gyakorló (vízjogi engedéllyel rendelkező) természetes és jogi személyek

szolgáltatnak.

(3) *  Az adatszolgáltatás módjáról a vízgazdálkodásért felelős miniszter által irányított minisztérium a honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(4) *  A VIZIR működtetése az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata.

4/A. § *  (1) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a vízügyi igazgatóságok közvetlen adatgyűjtéseit, valamint a gyűjthető adatköröket.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltak szerint az erre a célra kialakított elektronikus felületen keresztül kell teljesíteni.

(3) Az adatszolgáltatás módjáról szóló tájékoztatót, valamint az 1. mellékletben szereplő adatok gyűjtésére szolgáló kérdőívet a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt szervezet a honlapján minden év december 15. napjáig közzé teszi.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körön belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését az adott vízgazdálkodási adatfelvételért felelős vízügyi igazgatóság - megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint a (6) bekezdésben meghatározottak szerint - jogosult elvégezni.

(5) A vízügyi igazgatóság működési területe vonatkozásában az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31. napjáig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesíti.

(6) A vízügyi igazgatóság az adatszolgáltatók és az adatszolgáltatással érintett objektumok körének kijelölését a vízgazdálkodási adatokat tartalmazó nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha évközben az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló vízgazdálkodási adatokat tartalmazó nyilvántartások alapulvételével kell elvégezni.

5. § (1) *  A felszín alatti és a felszíni vizek mennyiségi és minőségi jellemzésére vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattáraiban kell nyilvántartani.

(2) A vízkészletek, vízhasználatok és vízilétesítmények nyilvántartását

a) a leíró, műszaki (így például helyrajzi, geometriai, vízföldtani, talajmechanikai, hidraulikai) adatokat,

b) a vízgazdálkodási objektumokhoz tartozó vízkészlet- és vízhasználat-adatokat, adatsorokat, továbbá

c) a vízilétesítményekkel, a vízimunkákkal és a vízhasználatokkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős - a hatósági nyilvántartás körébe tartozó - tényeket és adatokat

külön jogszabály *  határozza meg.

(3) *  A vízkészlet- és vízhasználati adatok nyilvántartását és feldolgozását a nemzetközi adatszolgáltatási és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program vízgazdálkodást érintő statisztikai adatátvételi igényeknek is megfelelően kell végezni.

6. § (1) A vízgazdálkodási alapadatok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben *  meghatározottak szerint közérdekűek, és az ott meghatározott kivételekkel nyilvánosak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közérdekű adatok megismerésére (szolgáltatására) az ott hivatkozott törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A vízgazdálkodási alapadatok közlése (a továbbiakban együttesen: adatszolgáltatás) - kivéve a közléssel kapcsolatos költségeket - a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek részére térítésmentes.

(4) A (3) bekezdésben nem érintett körben és esetben az adatszolgáltatásért az adatot kezelő szerv vezetője - az adatlapon, táblázatokban vagy gépi adathordozón tárolt adatok kigyűjtésére, továbbá a kigyűjtött adatok rögzítésére, másolására, illetve az adatok továbbítására - költségtérítést állapíthat meg.

(5) Az adatszolgáltatással kapcsolatos költségtérítés mértékére és a teljesítésre vonatkozó szabályokat az adatkezelő szerv vezetője külön szabályzatban határozhatja meg. Ennek hiányában a költségtérítés mértékére, az adatszolgáltatás körét és tartalmát érintő külön megállapodás (szerződés) az irányadó. A költségtérítés a külön jogszabályban *  előírt mértékig terjedhet.

Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó - a 4. § (2) bekezdés c) pontjában érintett - előírásokat első ízben a rendelet hatálybalépését követően évenkénti rendszerességgel, a rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatóban leírt módon kell teljesíteni.

(3) *  E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 4/A. §-t a 2018. évre vonatkozó adatszolgáltatások során kell először alkalmazni.

1. melléklet a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelethez * 

A) Adatgyűjtés

A B C D
1. *  Az adatgyűjtés címe (azonosítója) Az adatgyűjtés gyakorisága Az adatszolgáltatók meghatározása Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
2. *  A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (VH-MEZŐ) évenkénti regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek a tárgyévet követő január 31.
3. *  vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő március 31.
4. *  A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége (VH-FAV) évenkénti azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők a tárgyévet követő március 31.
5. *  A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai (VH-KÖZMŰ) évenkénti víz- és csatornaközműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 30.
6. *  Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai (VH-IPAR) évenkénti az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő gazdasági tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók a tárgyévet követő április 30.
7. *  A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai (VH-FEV) évenkénti az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő január 31.

B) Adatkörök

A B
1. *  Az adatgyűjtés címe (azonosítója) A gyűjthető adatkörök
2. *  Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői [Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)]
3. *  A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (VH-MEZŐ) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai [Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)]
4. *  Öntözés és tógazdaság megoszlása vármegyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület; Értékesített vízmennyiség)
5. *  Termelő és megfigyelőkút, forrás törzsadatai
6. *  A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége (VH-FAV) Termelő és megfigyelőkút, forrás azonosítói
7. *  Termelőkút, megfigyelőkút, forrás vagy galéria mennyiségi mérési adata
8. *  Termelőkút, megfigyelőkút, forrás vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
9. *  A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
10. *  Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
11. *  A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai (VH-KÖZMŰ) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
12. *  Nyomászónák jellemző adatai
13. *  Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
14. *  Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújulóenergia-, biogázhasznosítás
15. *  Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés és -tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
16. *  Az adatszolgáltató és a telephely adatai
17. *  Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai (VH-IPAR) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai
18. *  Üzemi vízgazdálkodási adatok
19. *  Használtvíz-kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői
20. *  A telephely víz és szennyvíztisztítási, valamint szennyvíziszap-kezelési, energetikai és biogáz-hasznosítási adatai
21. *  Víz-, csatornadíj- és munkaügyi adatok
22. *  Az adatszolgáltató azonosító adatai
23. *  A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai (VH-FEV) Felszíni vízkivételek [A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási célja; A vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti mennyisége (m3)]
24. *  Felszíni vízbe történő vízbevezetések [A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és a bevezetett víz eredete (a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3); A bevezetett víz minősége (minősítése)]
25. *  Vízátvezetések [A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja; A vízátvezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3)]
26. *  Tározó adatai [helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai; vízforgalmának tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3)]