A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

193/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó közösségi programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

1. § A Kormány - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó közösségi programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 1998. november 23-i, 2/98. számú határozata
a Magyar Köztársaságnak a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó közösségi programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról

A Társulási Tanács

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodást,  * 

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét *  Magyarországnak a közösségi programokban történő részvételéről, különösen annak 1-2. Cikkét,

tekintettel arra, hogy az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének megfelelően Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, egyedi programokban, projektumokban és más közösségi akciókban, nevezetesen a kis- és középvállalkozások területén,

tekintettel az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkére, azokat a módozatokat és feltételeket, amelyeknek megfelelően Magyarország részt vesz az 1. Cikkben foglalt tevékenységekben, a Társulási Tanács határozza meg,

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

Magyarország részt vesz az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozó harmadik többéves programjában (1997-2000.) a jelen határozat szerves részét képező 1-2. számú mellékletben rögzített feltételeknek és módozatoknak megfelelően.

2. Cikk

Jelen határozat a program időtartamára marad hatályban.

3. Cikk

Jelen határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

1. számú melléklet

Magyarország részvételének módozatai és feltételei az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozó harmadik többéves programjában (1997-2000.)

1. Magyarország részt vesz az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozó harmadik többéves programjához (a továbbiakban: program) kapcsolódó valamennyi akcióban, összhangban - amennyiben e határozat másként nem rendelkezik - a Tanács 1996. december 9-i 97/15/EK számú, az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozó harmadik többéves programjáról (1997-2000.) szóló határozatában *  és különösen annak 7. Cikke 1. bekezdésében feltüntetett célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel.

2. A jogosult magyar intézmények, szervezetek és természetes személyek jelentkezésének, a jelentkezés benyújtásának, értékelésének és kiválasztásának szabályai és feltételei ugyanazok, mint amelyek a jogosult közösségi intézményekre, szervezetekre és egyénekre vonatkoznak.

3. Adott esetben a program közösségi jellegének biztosítása érdekében a Magyarország által javasolt nemzetközi projektumok és tevékenységek megvalósításához szükség van arra, hogy azokban részt vegyen minimális számú partner közösségi országból is. Ezt a minimális számot a program megvalósítása során kell meghatározni, figyelembe véve a különböző tevékenységek természetét, az adott projektumban részt vevő partnerek, valamint a programban részt vevő országok számát.

4. Magyarország minden évben hozzájárulást fizet az Európai Közösségek általános költségvetésébe a programban való részvételéből adódó költségek fedezésére (lásd a 2. számú mellékletet). A Társulási Bizottság jogosult a hozzájárulás mértékét szükség esetén módosítani.

5. Magyarország és a Közösség tagállamai - a fennálló rendelkezések keretei között - mindent megtesznek azért, hogy megkönnyítsék és elősegítsék mindazon, arra jogosult személyek szabad mozgását és tartózkodását, akik a határozat hatálya alá tartozó tevékenységben való részvétel céljából utaznak Magyarország és a Közösség tagállamai között.

6. Nem érintve a Bizottságnak és az Európai Közösség Számvevőszékének az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozó harmadik többéves programjáról szóló határozat (6. Cikk) alapján a programok értékelésében viselt felelősségét, Magyarország és az Európai Közösségek bizottsága közösen, a partnerség alapján, folyamatosan figyelemmel kíséri Magyarország részvételét a programban. Ennek érdekében Magyarország a Bizottság elé terjeszti a szükséges jelentéseket, és részt vesz a Közösség más, e célt szolgáló sajátos tevékenységeiben.

7. Nem érintve az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra vonatkozó harmadik többéves programjáról szóló határozat 4. Cikkében említett eljárásokat, Magyarország meghívást kap a Program Bizottság rendes üléseit megelőző, a határozat végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésről folytatandó egyeztető ülésre. E rendes ülések eredményeiről a Bizottság tájékoztatja Magyarországot.

8. A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések és a programokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív rendelkezések vonatkozásában használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.

2. számú melléklet

Magyarország pénzügyi hozzájárulása az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozó harmadik többéves programjához (1997-2000.)

1. Magyarország pénzügyi hozzájárulása fedezi:

- a program keretében a magyar résztvevőknek az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott tevékenységekben való részvételéhez nyújtott pénzügyi támogatásokat;

- a Magyarország részvételéből eredő igazgatási jellegű többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a programok igazgatása során jelentkeznek.

2. A programból a magyar kedvezményezettek számára nyújtott támogatások vagy más pénzügyi hozzájárulás együttes összege, az igazgatási többletköltségek levonását követően, költségvetési évenként nem haladhatja meg a Magyarország által befizetett hozzájárulás mértékét.

Amennyiben a Magyarország által az Európai Közösségek általános költségvetésébe a programhoz befizetett hozzájárulás az igazgatási többletköltségek levonását követően meghaladja a magyar kedvezményezetteknek nyújtott támogatások vagy más pénzügyi hozzájárulás együttes összegét, a Bizottság a különbséget a következő költségvetési időszakra átvezeti, majd levonja a következő évben esedékes hozzájárulásból. A program záró mérlegében jelentkező maradványösszeget visszafizetik Magyarországnak.

3. 1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 896 981 ECU. Ebből az összegből 58 681 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

4. Magyarország hozzájárulásának kezelésére a Közösség általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok érvényesek.

A Bizottság e határozat hatálybalépésekor és azt követően minden év elején felhívást intéz Magyarországhoz az e határozat szerint rá eső pénzügyi befizetés teljesítésére. A hozzájárulást ECU-ben kell meghatározni, és a Bizottság ECU-ben vezetett bankszámlájára kell átutalni.

Magyarország az e határozat szerinti éves költségvetési hozzájárulását a fizetési felhívásnak megfelelően, de legkésőbb a felhívás megküldését követő három hónapon belül teljesíti. A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a késedelem időpontjától kamatfizetési kötelezettség terheli Magyarországot a még be nem fizetett összegre vonatkozólag. A kamat mértéke az Európai Pénzügyi Együttműködési Alap által ECU-ben végrehajtott műveletek esetén a késedelem hónapjában érvényes kamatláb 1,5%ponttal emelt értéke.

5. Magyarország a 3. pontban említett igazgatási többletköltségeket saját nemzeti költségvetéséből fedezi.

6. Magyarország a programban való részvétele fennmaradó költségeinek 50%-át saját nemzeti költségvetésből fedezi.

A PHARE programokra érvényes szabályos eljárásoknak megfelelően, a fennmaradó költségek 50%-át Magyarország éves PHARE forrása fedezi.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1998. december 1-jétől kell alkalmazni. Végrehajtásáról a gazdasági miniszter és a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére