Hatály: közlönyállapot (1998.XII.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS IGÉNYELBÍRÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. § (1) A családtámogatási ellátásra való jogosultságot a formanyomtatványon benyújtott kérelem, az igazolás, továbbá a nyilatkozat alapján kell elbírálni. Hiányosan benyújtott, továbbá pontatlanul kitöltött igény esetén az igénylőt 15 napos határidővel pótlásra kell felszólítani.

(2) Amennyiben a családtámogatási ellátásra vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy az igénybejelentés napjának a kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos igénybejelentés is megtörténik.

(3) A családtámogatási ellátást igénylő személyazonosító adatait személyi igazolvány, a gyermekre vonatkozó adatokat eredeti születési anyakönyvi kivonat, ennek hiányában, más erre alkalmas közokirat bemutatásával kell igazolni. A Társadalombiztosítási Azonosító Jel hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolvánnyal igazolható.

(4) Azokról a körülményekről, amelyekről nem kell igazolást benyújtani, de az igényelbírálás szempontjából jelentőségük van, az igénylő írásban nyilatkozik.

(5) A családtámogatási ellátásra való jogosultságot

a) a szülővel együttélő házastárs a házassági anyakönyvi kivonata,

b) a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat,

c) a gyám, a gyámrendelő határozat

bemutatásával vagy másolatának csatolásával igazolja.

2. § A Cst. 38. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában esedékesség napja alatt annak a hónapnak az utolsó napját kell érteni, amely hónapban a családtámogatási ellátást ki kellett volna fizetni, át kellett volna utalni.

3. § A Cst. 39. §-a alapján - írásban - be kell jelenteni

a) nevelési ellátás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt

aa) a gyermeknek, a személynek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,

ab) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,

ac) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését,

ad) a 18 éven felüli gyermek, személy rendszeres jövedelmét,

ae) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,

af) az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését,

ag) a Cst. 13. §-a alapján megállapított, egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését;

b) a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt

ba) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,

bb) az ellátásra jogosult által - a gyermek másfél éves kora előtt - folytatott kereső tevékenységet,

bc) az ellátásra jogosult által - a gyermek másfél éves kora után - folytatott kereső tevékenységet, kivéve, ha a kereső tevékenység a Cst. 21. §-ának b) pontjában, vagy a 24. §-ában megjelölt módon és időtartamban történik,

bd) ha az ellátásra jogosult a Cst. 27. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,

be) a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezését, ide nem értve a 22. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt eseteket,

bf) az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,

bg) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét;

c) a méltányossági jogkörben megállapított gyermekgondozási segély folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt a b) pont alpontjaiban megjelölt bejelentési kötelezettségen túl

ca) a gyermek szüleinek a gyermek nevelésében történő akadályoztatásának megszűnését,

cb) a gyermek - méltányossági gyermekgondozási segély megállapítására okot adó - betegségének megszűnését.

4. § Ha a jogosultsági feltételek hiánya miatt - ide nem értve a gyermekre vonatkozó életkori feltételt -, vagy a jogosult személy döntése alapján a családtámogatási ellátásra való jogosultságot megszüntetik, úgy ismételt igénybejelentés alapján a jogosultsági feltételek feléledése esetén a támogatás ugyanazon gyermek után ismét megállapításra kerül.

NEVELÉSI ELLÁTÁS

5. § (1) A nevelési ellátásra vonatkozó igény benyújtása az 1. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés nevelési ellátásra” című formanyomtatványon történik.

(2) Nevelési ellátásra vonatkozó igény esetén, ha a gyermek után már folyósítottak nevelési ellátást, úgy az igényelbíráló szerv (Cst. 35. §) megkeresi az előző igényelbíráló szervet a „Nevelési ellátás folytatólagos igénylésére jogosító igazolás” beszerzése végett. A megkeresett szerv az igazolást a megkereséstől számított 8 napon belül köteles megküldeni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti igénybenyújtást követően a gyermekek számában változás áll be, úgy ezen változást az 1/A. számú melléklet szerinti „Bejelentés a gyermekszám változásáról” című formanyomtatványon kell közölni.

(4) Az igényelbíráló szerv az igénybejelentéssel egyidejűleg a gyermek születési anyakönyvének hátoldalára rávezeti a „Nevelési ellátást igényel” szöveget, aláírja és bélyegzőlenyomatával ellátja.

6. § (1) Arra a hónapra, amelyben a nevelési ellátásra való jogosultság megszűnik, még az ellátást folyósítani kell.

(2) Ha ugyanabban a hónapban a gyermek után más személy válik jogosulttá a nevelési ellátásra, az új jogosultnak a jogosultság beálltát követő hónaptól jár az ellátás.

7. § (1) A közoktatási intézmény vezetője - az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapításához - a 2. számú melléklet szerinti „Igazolás a tankötelezettség kezdetéről”, illetőleg „Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról” című formanyomtatványon igazolja

a) szeptember 30-áig a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdését;

b) minden tanév szeptember 30-áig a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállását, az utolsó tanévben a megszűnés várható időpontját;

c) a gyermek tankötelezettségének megszűnése hónapjában a tanulói jogviszony fennálltát.

(2) Az iskoláztatási támogatásra jogosult személy az (1) bekezdés szerinti igazolást a kézhezvételtől számított 8 napon belül benyújtja az igényelbíráló szervhez.

8. § A Cst. 12. §-ának b) pontja szerinti - nevelési ellátásra nem jogosító, de a gyerekszámba beszámító - gyermek esetében

a) az ellátás igénylésekor, továbbá

b) az ellátás folyósításának időtartama alatt minden év szeptember 30-áig igazolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását.

9. § A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetében a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást.

10. § A Cst. 9. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetben az iskoláztatási támogatást a saját jogán ellátásra jogosult személy igénylése alapján kell megállapítani, folyósítani.

11. § (1) A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményi elhelyezéskor a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, a vagyonkezelő eseti gondnok, illetőleg a szociális intézmény vezetője a családi pótlékra vonatkozó igényt a 3. számú melléklet szerinti „Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén” című formanyomtatványon igényli.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnéséről - ideértve az intézményi áthelyezést is -, ha az érinti a családi pótlékra jogosult személyt, úgy az intézmény vezetője 15 napon belül értesíti a családi pótlékot folyósító szervet.

(3) Ha az intézményben elhelyezett gyermek (személy) egybefüggően 30 napot meghaladóan a családjánál tartózkodik, a családi pótlékra jogosult (1) bekezdés szerinti személy a családi pótlék időarányos részét a szülőnek készpénzben kifizeti.

(4) A szociális intézményben elhelyezett személy után járó családi pótlék személyre szóló felhasználásának minősül a személyi térítési díjra, a költőpénzre, valamint a személyes szükségletekre történő felhasználás.

(5) A gyermekotthonban nevelt gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek vagyonkezelői joggal felruházott gyámja, illetőleg vagyonkezelő eseti gondnoka kérheti az illetékes gyámhivataltól a családi pótlék zsebpénzre történő felhasználását a külön jogszabályban meghatározott mérték erejéig.

(6) A gyámhivatal a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok (5) bekezdés szerinti kérelmére engedélyezi a családi pótlék zsebpénz biztosítására történő folyamatos felhasználását.

12. § Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a nevelési ellátást új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy egyébként az ellátásra való jogosultság fennáll.

13. § Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya a tanítási év, illetőleg az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, és az új tanítási év kezdetére tanulói jogviszonyt létesít, akkor utána arra az időre, amely alatt nem állt tanulói jogviszonyban utólag kell nevelési ellátást megállapítani.

14. § (1) A Cst. 13. §-a szerinti egyedülállóság igazolására a nevelési ellátás igényléshez csatolni kell

a) sorkatonai szolgálat esetén a katonai szervnek a szolgálat fennálltáról szóló igazolását, polgári szolgálat esetén a megyei, fővárosi munkaügyi központ igazolását;

b) tanulói, hallgatói jogviszony esetén annak fennállásáról a közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény igazolását. Az igazolást továbbá minden év szeptember 30-áig is be kell nyújtani;

c) vakok személyi járadékában részesülés esetén a járadék megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság járadék folyósításáról szóló igazolását;

d) a Cst. 13. §-ának bc)-bd) alpontja szerinti nyugellátás, átmeneti járadék esetén a nyugdíjfolyósító szerv igazolását a nyugellátás formájáról és havi összegéről. Az igazolást minden év február 28-áig kell benyújtani;

e) a Cst. 13. §-ának be) alpontja szerinti szociális és egyéb ellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a folyósító szerv igazolását.

(2) Az (1) bekezdés b) és d)-e) pontokban megjelölt esetben a nevelési ellátás igényléséhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot is.

Tankötelezettséggel összefüggő rendelkezések

15. § (1) A gyermekjóléti szolgálat a települési önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) a Cst. 17. §-ának (1) bekezdése szerinti megkeresése alapján

a) felhívja a gyermeket és annak szülőjét, gyámját a tankötelezettség teljesítésére;

b) személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok rendezésében;

c) együttműködik a közoktatási intézménnyel, ennek keretében tájékozódik eljárásának eredményéről.

(2) Ha a gyermekjóléti szolgálat a gyermek tankötelezettségének teljesítésével összefüggésben nem ér el eredményt a Cst. 17. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül, úgy erről a tényről a külön jogszabályban előírt módon tájékoztatja a jegyzőt.

16. § (1) A gyámhivatal a Cst. 17. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felhasználásának ellenőrzését a szülő, gyám eseti számadással történő kötelezése útján teljesíti. Az eseti számadás gyakoriságáról a gyámhivatal határozatban rendelkezik.

(2) A számadásra kötelezett személy a gyermek eltartására fordított kiadásokat számla benyújtásával igazolja. A gyámhivatal, illetőleg - a gyámhivatal megkeresése nyomán - a gyermekjóléti szolgálat környezettanulmány elvégzésével ellenőrzi az iskoláztatási támogatás összegének gyermekre történő fordítását.

(3) A számadásra kötelezett személy a jegyzőnél is előterjesztheti a számadást, aki ezt továbbítja a területileg illetékes gyámhivatalhoz.

17. § Ha a gyámhivatal az eseti számadás elbírálása, illetve a környezettanulmány elvégzése során indokolatlan, nem a gyermek eltartását célzó kiadást tapasztal, úgy megkeresi a jegyzőt a védelembevétel elrendelése iránt, ha erre ezidáig még nem került sor.

18. § (1) Ha a 16-17. §-ban megjelölt eljárás nem vezet eredményre, úgy a gyámhivatal a szülő, gyám vagyonkezelői jogát a nevelési támogatás vonatkozásában megvonja, és a nevelési támogatás kezelésére eseti gondnokot rendel ki.

(2) Eseti gondnokul kirendelhető a gyermekjóléti szolgálat családgondozója is.

(3) A kirendelt eseti gondnok biztosítja az iskoláztatási támogatás személyre szóló felhasználását, amelyről havonta számadással tartozik az őt kirendelő gyámhivatalnak.

GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁSOK

Gyermekgondozási segély

19. § (1) A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igény benyújtása a 4. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra” című formanyomtatványon történik. Ha a gyermek után gyermekgondozási segélyt már folyósítottak, úgy az igényelbíráló szerv megkeresi az előző igényelbíráló szervet a „Gyermekgondozási segély folytatólagos igénylésére jogosító igazolás” beszerzése végett. A megkeresett szerv a megkereséstől számított 8 napon belül köteles az igazolást megküldeni.

(2) Az igényelbíráló szerv az igénybejelentéssel egyidejűleg a gyermek születési anyakönyvi kivonatának hátoldalára rávezeti a „Gyermekgondozási segélyt igényelt” szöveget, aláírja és bélyegzőlenyomatával látja el.

(3) Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, amennyiben reá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek, úgy az igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást.

20. § A gyermekgondozási segélyben részesülő személy tartós, legalább 30 nap időtartamú betegsége alatt a gyermekgondozási segély folyósítása - kérelemre - a táppénzre vonatkozó szabályok alkalmazása okán szünetel.

Gyermeknevelési támogatás

21. § A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a 4. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra” című formanyomtatványon történik. Ha a gyermek után gyermeknevelési támogatást már folyósítottak, úgy az igényelbíráló szerv az előző igényelbíráló szervtől beszerzi a „Gyermeknevelési támogatás folytatólagos igénylésére jogosító igazolás”-t.

Gyermekgondozási támogatások közös szabályai

22. § (1) A gyermekgondozási támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy

a) a gyermek másfél évesnél idősebb, és az intézményi elhelyezés a napi 4 órás időtartamot nem haladja meg, vagy

b) a gyermekgondozási támogatásra jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy

c) az intézményi elhelyezés az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést szolgálja.

(2) A Cst. 27. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem minősül szociális intézményi elhelyezésnek a gyermek rehabilitációs, habilitációs célú foglalkoztatására irányuló napközbeni intézményi elhelyezése.

(3) Ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el - ide nem értve az (1)-(2) bekezdésben megjelölt esetet - úgy az ellátás folyósítása szünetel.

Méltányosságból megállapított gyermekgondozási segély

23. § (1) Ha az igénylő a gyermekgondozási segély megállapítását, illetve meghosszabbítását a Cst. 22. §-a alapján kéri a szociális és családügyi minisztertől (a továbbiakban: miniszter), az igényt a 4. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra” című formanyomtatványon az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei, fővárosi egészségbiztosítási pénztárhoz (a továbbiakban: MEP) nyújtja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igényléshez csatolni kell

a) a Cst. 22. §-ának aa) alpontjában megjelölt esetben a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról;

b) a Cst. 22. §-ának ab) alpontjában megjelölt esetben a szülő egyedülállóságáról és jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatot;

c) a Cst. 22. §-ának ba) alpontja szerinti esetben a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető.

(3) A MEP a méltányossági jogkörben megállapítható gyermekgondozási segélyre irányuló igényt megvizsgálja, és amennyiben szükséges a kérelmezőt hiánypótlásra felszólítja. A MEP a méltányossági döntésre az iratanyagot megfelelően előkészíti és azt megküldi a miniszternek.

(4) Ha a miniszter a méltányossági kérelemnek helyt ad, úgy az erről szóló jogerős határozat egy példányát - a gyermekgondozási segély folyósítása céljából - megküldi a MEP-nek.

(5) A MEP az egy évnél hosszabb időtartamra megállapított gyermekgondozási segély jogosultsági feltételeit évente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a gyermekgondozási segély - méltányossági alapon történő megállapításának - jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, úgy erről soron kívül tájékoztatja a minisztert.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

24. § (1) Az anyasági támogatásra vonatkozó igény benyújtása az 5. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés anyasági támogatásra” című formanyomtatványon történik.

(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell

a) a Cst. 29. §-ának a) pontjában megjelölt esetben a terhesgondozást végző orvos igazolását arról, hogy a szülő nő - a terhesgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint - a szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson;

b) a Cst. 29. §-ának b) pontjában megjelölt esetben a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolatát;

c) a Cst. 29. §-ának c) pontjában megjelölt esetben a jogerős gyámrendelő határozat másolatát.

(3) Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást nem kell az igényhez csatolnia.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

b) halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát;

c) az anya halotti anyakönyvi kivonatát, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt;

d) a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát a Cst. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben;

e) a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló gyámhatósági határozatot a Cst. 33. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben.

(5) Az igényelbíráló szerv az anyasági támogatás kifizetésének tényét a születési anyakönyvi kivonat, - a gyermek halva születése esetén - a halva születést bizonyító okirat hátoldalára rávezeti, aláírja és bélyegzőlenyomatával ellátja.

25. § Ha az anyasági támogatásra való jogosultság az igénylés hiányossága miatt nem bírálható el, úgy az igénylőt hiánypótlásra kell felszólítani. Ha a hiányzó adatokat, iratokat postai úton küldik be, az igényt soron kívül el kell bírálni, és a támogatást 15 napon belül postautalványon a jogosult részére ki kell utalni.

JOGALAP NÉLKÜL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁS

26. § A jogalap nélkül felvett ellátásokról az igényelbíráló szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a visszafizetésre kötelezett személyazonosító adatait,

b) a jogalap nélkül igénybe vett ellátás összegét, időtartamát, okát,

c) a visszafizetésre kötelező jogerős határozat keltét,

d) a visszafizetés rendezésének módját.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

27. § A családtámogatási ellátás igényléséhez szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatványok előállításáról, továbbá az igényelbíráló szervhez történő továbbításáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) gondoskodik.

28. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az időskorúak járadékának, a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának, a rendszeres szociális segélynek és az ápolási díjnak (a továbbiakban együtt: szociális ellátás) az összege - ha az önkormányzat rendelete eltérően nem rendelkezik - a kérelem benyújtásának hónapjában a megállapított szociális ellátás”

29. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A jegyző az ápolási díjból a jogosultakat terhelő nyugdíjjárulékot - ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is - levonja.

(2) A jegyző a tárgyhót követő hónap 12. napjáig gondoskodik

a) az ápolási díjból levonásra került nyugdíjjáruléknak, továbbá a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatra jutó részének a területileg illetékes járulékbeszedést végző szervhez, valamint magán-nyugdíjpénztári tag esetében a magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak a választott magánnyugdíjpénztárhoz - külön jogszabály szerint - történő befizetéséről,

b) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása után fizetendő, tételes egészségügyi hozzájárulásnak a területileg illetékes adóhatósághoz történő befizetéséről.”

30. § Az R. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Belügyminisztérium 15 napon belül gondoskodik a kifizetett rendszeres szociális segély összegének a fővárosi önkormányzat részére történő megtérítéséről, és erről tájékoztatja a Szociális és Családügyi Minisztériumot.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az iskoláztatási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 1999. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapításához minden tanköteles korú, illetve nem tanköteles korú, de közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre vonatkozóan az igényelbíráló szervhez 1999. szeptember 30-ig be kell nyújtani a közoktatási intézmény igazgatójának 7. § szerinti igazolását.

(3) A jegyző, a családtámogatási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató vezetője, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója, valamint a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóságának igazgatója köteles átadni

a) a MEP igazgatójának

aa) a folyamatban lévő, de 1999. január 1-jéig még el nem bírált családtámogatási ügyek iratanyagát legkésőbb 1999. január 15-ig,

ab) legkésőbb 1999. március 31-ig a továbbfolyósításhoz szükséges adatokat azon jogerősen elbírált családtámogatási ügyek esetében, amelyekben az ellátás folyósítása folyamatban van;

b) az általuk - külön jogszabály alapján - vezetett nyilvántartások adatait az OEP-nek, MEP-nek.

(4) A (3) bekezdés ab) alpontjában és b) pontjában meghatározott feladatok végrehajtásának módjáról és ütemezéséről

a) az OEP főigazgatója a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójával, valamint a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság igazgatójával 1999. január 31-ig,

b) a MEP igazgatója az önkormányzat jegyzőjével, valamint a családtámogatási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatóval 1999. január 31-ig

megállapodást köt.

(5) Az 1999. év március hónapjára járó, de április hóban folyósítandó családtámogatási ellátást még a Cst. 50. § (5)-(7) bekezdésében megjelölt szervek kötelesek folyósítani.

(6) Gyermeknevelési támogatás és a támogatás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék címen - az R.-ben foglaltak szerint - utoljára 1999. március hónapban igényelhető előleg. Az R. 7. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával az 1999. év március hónapban igénybe vett előleggel oly módon kell elszámolni - az R. 1. számú mellékletének kitöltésével -, hogy a 8. c) alpontban és 10. pontban az előleg helyett a 8. b) alpont szerint számított különbözetet megfelelő előjellel - visszafizetési kötelezettség esetén negatív előjellel, visszaigénylés esetén pedig pozitív előjellel - kell feltüntetni.

32. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet és az azt módosító

aa) 172/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet,

ab) 49/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet,

ac) 36/1997. (II. 26.) Korm. rendelet,

ad) 279/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet,

ae) 15/1998. (I. 30.) Korm. rendelet;

b) az R. 4. §-ának (5) bekezdése; 7. §-a (9) bekezdésének b) pontja; 8. §-ának (3) bekezdésében az „és erről tájékoztatja a Népjóléti Minisztériumot” szövegrész; 2. számú melléklete 6. pontjában és 5. számú melléklete 5. pontjában az „az 1996. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a alapján” szövegrész;

c) a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Re.) I. fejezetének alcíme, 1-4. §-a; 7. §-a; 2. számú melléklete.

(2) 1999. április 30-ával hatályát veszti az R. 4. §-ának (1) bekezdésében a „gyermeknevelési támogatásra jogosult esetében lakó- vagy tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: lakóhelye)” szövegrész; 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja; 7. §-ának (2) bekezdése; 7. §-a (5) bekezdésében a „gyermeknevelési támogatás összegét, valamint a” szövegrész; 1. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 7. §-ának (8)-(9) bekezdésében és 8. §-ának (3) bekezdésében a „Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész, a 8. §-ának (2) bekezdésében a „Munkaügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe a „Szociális és Családügyi Minisztériumot” szövegrész, 8. §-ának (4) bekezdésében a „Népjóléti Minisztériumot” szövegrész helyébe a „Belügyminisztériumot” szövegrész, 8. §-ának (5) bekezdésében a „Népjóléti Minisztérium” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” szövegrész, a 8. §-ának (6) bekezdésében a „Népjóléti Minisztériumot” szövegrész helyébe a „Szociális és Családügyi Minisztériumot” szövegrész lép;

b) az Re. 5. §-ának (1) bekezdésében az „a gyermeknevelési támogatásban” szövegrész helyébe az „az ápolási díjban” szövegrész, 18. §-ában a „Népjóléti Minisztérium” szövegrész helyébe a „Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész lép.

(4) 1999. május 1-jén az R. 7. §-ának (8) bekezdésében az „az 1-4. számú melléklet” szövegrész helyébe az „a 2-4. számú melléklet” szövegrész lép.

1. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár Iktatási adatok:
- - -

IGÉNYBEJELENTÉS NEVELÉSI ELLÁTÁSRA
(CSALÁDI PÓTLÉK ÉS ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS)

I.
IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ ADATOK

A kitöltési útmutató szerint személyi igazolvány és TAJ-számot igazoló hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány alapján kell kitölteni!

1. Neve: ....................................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) ............................................. Szül. év: ....................... hó ................... nap ...........
Anyja leánykori neve: .................................................................................................................................................
Házastárs neve: ....................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) .................................................................................................................................
Állandó lakóhely címe: ...............................................................................................................................................
A folyósítást kérem: ............................................................................................................................ címre, vagy
........................................................................................................................................... pénzintézetnél vezetett
........................................................................................................................................................ számlaszámra.
2. Az igénybejelentést közvetlenül megelőzően a háztartásban élő gyermeke (gyermekei) után családi pótlékban vagy iskoláztatási támogatásban részesült neve: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
TAJ-száma: Szül. év: ................................. hó ....................... nap ..............
Anyja neve: .................................................................................................................................................................
Előző folyósító szerv neve: .........................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................
Utoljára mely hónapra folyósítottak ellátást: 19............................................................................................ hónap
3. Iskoláztatási támogatást saját jogon igénylő neve: .....................................................................................................
TAJ-száma: Szül. év: ................................. hó ....................... nap ..............
Az iskoláztatási támogatási igény jogalapja: árvaság
átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülés
Állandó lakóhely címe: ...............................................................................................................................................
A folyósítást kérem: ............................................................................................................................ címre, vagy
........................................................................................................................................... pénzintézetnél vezetett
........................................................................................................................................................ számlaszámra.
4. EGYEDÜLÁLLÓ VAGY ANNAK MINŐSÜLŐ IGÉNYLŐ NYILATKOZATA
A családi pótlékot és/vagy iskoláztatási támogatást egyedülállóként igényelem
............ év .................. hó ................. napjától egyedülálló vagyok, mert: .................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
és az erről szóló igazolást csatolom.

II.
GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Igénylő háztartásában élő gyermek

1.

A gyermek Igénylőnek Mióta él Az

családi és utóneve
szül. év,
hó,
nap

TAJ-száma
anyjának
leánykori neve
saját gyermeke
nevelt gyermeke
házastársa gyerm.
háztartá-
sában
év, hó, nap
igényelt
ellátás
típusa

2. A háztartásban lévő gyermekek közül gyámhatósági határozattal nevelésbe vett gyermek

neve: ........................................................ TAJ-száma:

3. A gyermekek közül ................................................................................................................

............................................................................ nevű gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos.

4. A háztartásban élő 18 évesnél idősebb tanuló, hallgató vagy súlyosan fogyatékos személy, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik:

neve: ..........................................................................................................................................

mikortól rendelkezik rendszeres jövedelemmel: ...................... év .................. hó ............. nap

jövedelmének forrása: ...............................................................................................................

5. Gyermeknevelési ellátást (családi pótlékot, iskoláztatási támogatást) a II. pontban felsorolt gyermek/ek után .................... év ................................... hó ........... naptól igényelem.

III.
NEVELÉSI ELLÁTÁSBAN (CSALÁDI PÓTLÉKBAN, ISKOLÁZTATÁSI
TÁMOGATÁSBAN) RÉSZESÜLŐ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A családi pótlékban vagy iskoláztatási támogatásban részesülő köteles 15 napon belül az illetékes egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség) külön felhívása nélkül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátása folyósítását érinti.
Köteles például bejelenteni, ha
- a gyermek elkerül a háztartásból vagy tanulói jogviszonya megszűnik;
- a 18. életévét betöltött tanuló, vagy tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek rendszeres jövedelemmel rendelkezik, azaz három egymást követő hónapban a jövedelme a havi legkisebb munkabér összegét meghaladja;
- a felsőfokú tanulmányokat folytató eltartott gyermek tanulmányait befejezi;
- az igénylő nevében, lakcímében változás történik vagy egyedülállósága megszűnik;
- az igénylő egybefüggően három hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik.
NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem azt, hogy köteles vagyok a gyermeknevelési ellátás folyósítását érintő változásokat bejelenteni. Ha a változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszatéríteni.
Kelt.: .................................................. ..................................................
az igénylő saját kezű aláírása

NYILATKOZAT
együtt élő szülők családi pótlék, iskoláztatási támogatás igényléséhez

Alulírottak kijelentjük, hogy a háztartásunkban eltartott gyermek/ek után

19....................... év .......................... hó ............. naptól

név ............................................................ (szül. év. .................. hó ......................... nap .......)

igényli a családi pótlékot, iskoláztatási támogatást.

........................................................ ..................................................
szülők aláírása

---------------------------------------------------- Itt levágandó! -----------------------------------------

Az alábbi igazolást az igényelbíráló szerv tölti ki és adja át az igénylőnek!

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ..................................................... nevű igénylő családi pótlék - iskoláztatási támogatási igényét a mai napon bejelentette.

Kelt: ......................................... P. H. ...........................................................
igényelbíráló szerv által megbízott
felelős személy aláírása

IGÉNYELBÍRÁLÓ SZERV TÖLTI KI!

A nevelési ellátást:
...................................... sz. anyakönyvi kivonat ....................................... sz. igazolvány
alapján állapítom meg.
Becsatolva ....................................... tanévről iskolai, az egyedülállóság megállapításához
....................................... igazolás.
19.................... év ....................................... hótól ...................................... Ft/hó összegű
...................................... családi pótlékot, iskoláztatási támogatást állapítok meg.
Kelt: ............................... ................................ ................................
igényelbíráló felülvizsgáló

IV.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az igénybejelentő lapot két példányban kell kiállítani. Ha az igénybejelentőt személyesen adja át a folyósító szerv részére, akkor saját példányán igazoltassa annak átvételét. Ha postán küldi meg, akkor ajánlott küldeményként adja fel és a feladóvevényt az igénybejelentő lap egy példányával együtt őrizze meg.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, illetőleg benyújtani:

- a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát;

- az iskoláztatási támogatás igényléséhez, illetve tanköteles koron túl a tanulói jogviszony igazolásához iskolalátogatási bizonyítványt;

- ha a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához a betegség jellege szerinti gyermekklinika, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakgondozó intézmény által kiadott orvosi igazolást, felnőtt korú súlyosan fogyatékos személy családi pótlékának igényléséhez az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleményét;

- az egyedülállóságot, vagy annak minősülést igazoló okiratot (pl.: bírósági végzés válóperről, a jövedelem típusának igazolása stb.).

Az igénybejelentés kérdéseire a megfelelő adatok beírásával, vagy a megfelelő válaszok aláhúzásával kell válaszolni!

Az egyes pontok kitöltésére vonatkozó útmutatás:

I/2-es ponthoz:

Ha az igénylő a most feltüntetett gyermekre vagy gyermekekre tekintettel előzőleg már részesült családi pótlékban vagy iskoláztatási támogatásban, vagy azt olyan gyermek után igényli, aki után már személy kapott ellátást, az igényelbíráló szerv a nevelési ellátást akkor állapítja meg, ha az előző folyósító szervtől beszerezte a „Nevelési ellátás folytatólagos igénylésére jogosító igazolvány”-t.

I/4-es ponthoz: az egyedülállóság jogcímei:

a) hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa,

b) férje, élettársa sorkatonai, polgári szolgálatot teljesít,

c) az igénylő vagy házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és nincs jövedelme (nem kell figyelembe venni a jövedelmet, ha a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jövedelme a minimális munkabér összegét nem haladja meg),

d) igénylő vagy házastársa, élettársa vakok személyi járadékában részesül,

e) igénylő vagy házastársa, élettársa rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas és nyugdíjának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét és egyéb jövedelme nincs, vagy az nem haladja meg a munkabér legkisebb összegét,

f) igénylő vagy házastársa, élettársa nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül, és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs, vagy az kevesebb, mint a munkabér legkisebb összege,

g) igénylő vagy házastársa a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és nincs jövedelme, vagy az kevesebb, mint a munkabér legkisebb összege.

II/1-es ponthoz:

A gyermekek neve és adatai után a megfelelő választ kell beírni. Nevelt gyermekként csak a gyámhatósági határozattal nevelésbe adott gyermeket lehet figyelembe venni. Az igényelt ellátás típusának megjelölésénél családi pótlékot vagy iskoláztatási támogatást kell beírni.

II/4-es ponthoz:

Az ellátásra való jogosultság megállapításának szempontjából jövedelemként a személyi jövedelemadó törvény szerinti olyan adóköteles jövedelmeket kell figyelembe venni, amelynek havi összege meghaladja a minimális munkabér havi összegét.

Rendszeres jövedelemmel akkor rendelkezik a gyermek, ha a jövedelme három egymást követő hónapban meghaladja a minimális munkabér havi összegét.

III. ponthoz:

Mindkét nyilatkozatot saját aláírásukkal hitelesítik a szülők, illetve az ellátást egyedülállóként igénylő személy az igénylőlapot saját kezűleg írja alá.

Különösen fontos megjegyezni mindazokat az eseteket, amikor a nevelési ellátást igénybe vevő személynek bejelentési kötelezettséget ír elő a hatályos jogszabály!

1/A. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár Iktatási adatok:
- - -

BEJELENTÉS A GYERMEKSZÁM VÁLTOZÁSRÓL
(A CSALÁDI PÓTLÉK ÉS ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ)

A kitöltési útmutató szerint személyi igazolvány és TAJ-számot igazoló hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány alapján kell kitölteni!

1. Igénylő neve: ........................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) ............................................. Szül. év: ....................... hó ................... nap ...........
Anyja leánykori neve: .................................................................................................................................................
Házastárs neve: ....................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) .................................................................................................................................
Állandó lakóhely címe: ...............................................................................................................................................
A folyósítást kérem: ............................................................................................................................ címre, vagy
........................................................................................................................................... pénzintézetnél vezetett
........................................................................................................................................................ számlaszámra.
2. AZ ÚJSZÜLÖTT/EK VAGY A HÁZTARTÁSBA KERÜLT GYERMEK/EK ADATAI:
vezeték- és
keresztnév
TAJ-szám szül. év, hó,
nap
anyja neve mikortól került a
háztartásba
év, hó, nap
az igényelt
ellátás típusa
3. A háztartásba került gyermek/ek közül gyámhatósági határozat alapján nevelésbe vett gyermek/ek neve/i: ............
.....................................................................................................................................................................................
4. A háztartásba került gyermek/ek közül tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek/ek neve/i: ...............
.....................................................................................................................................................................................
5. A háztartásban élő 18 évesnél idősebb tanuló, vagy súlyosan fogyatékos személy, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik:
neve: ............................................................................................................................................................................
mikortól rendelkezik rendszeres jövedelemmel: ......................... év .......................................... hó ............... nap
jövedelmének forrása: ...............................................................................................................................................
6. Az igénybejelentést közvetlenül megelőzően a háztartásba kerülő gyermeke/i után családi pótlékban vagy iskoláztatási támogatásban részesült neve/i: ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
TAJ-száma: Szül. év: ................................. hó ....................... nap ..............
Anyja neve: .................................................................................................................................................................
Előző folyósító szerv neve: .........................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................
Utoljára mely hónapra folyósítottak ellátást: 19........................................................................................... hónap
7. Nevelési ellátást (családi pótlékot, iskoláztatási támogatást) a bejelentett gyermek/ek figyelembevételével
............. év ..................................................... hó .............. naptól kérem megállapítani.
8. Amennyiben a gyermek/ek eltartásában bármilyen változás történne, azt köteles vagyok a változást követő 15 napon belül bejelenteni. Tudomásul veszem, hogy a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt jogalap nélkül felvett családi pótlékot vagy iskoláztatási támogatást köteles vagyok megtéríteni.
Kelt.: ........................................................
..................................................
az igénylő aláírása
Igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: ........................................................
..................................................
ügyintéző aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Ez a nyomtatvány a nevelési ellátáshoz (családi pótlék, iskoláztatási támogatás) korábban benyújtott igénybejelentés módosítására szolgál, azzal együtt értelmezendő.

A gyermekszám változását bejelentő lapot is két példányban kell kitölteni, az egyik példányt a korábbi igénybejelentő lappal együtt kell megőrizni.

Ha az igénylő személyesen nyújtja be a bejelentő lapot a folyósító szervnek, annak átvételét célszerű igazoltatni, a postán benyújtott bejelentő lapról pedig a feladóvevényt megőrizni.

A háztartásba került gyermekre vonatkozó adatokat

- születési anyakönyvi kivonattal,

- iskolások esetében iskolalátogatási bizonyítvánnyal,

- tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotát bizonyító szakirányú orvosi igazolással,

- nevelésbe vett gyermekek esetében gyámhatósági határozattal

kell igazolni.

A háztartásban élő 18 évesnél idősebb gyermek esetében rendszeres jövedelemnek azt a jövedelmet kell tekinteni, amikor a gyermek adóköteles bevétele legalább három egymást követő hónapban meghaladja a legkisebb munkabér havi összegét.

A nyomtatványt a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő adatoknak aláhúzással történő kiválasztásával kell kitölteni.

2. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár Iktatási adatok:
- - -

I.
IGAZOLÁS
a tankötelezettség kezdetéről

A tanköteles korú gyermekek után járó iskoláztatási támogatás igényléséhez a tanulói viszony létrejöttekor az oktatási intézmény/iskola tölti ki!

A tanuló neve: ................................................................................................................................................................
Születési év: 19....................................... hó ......................... nap
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................................................................................................
Az iskola neve: ..............................................................................................................................................................
Az iskola címe: ..............................................................................................................................................................
Nem állami oktatási intézmény esetén a működési engedély száma: ............................................................................
A tanuló tankötelezetté vált, és tanulmányait megkezdte: ............................................................................................
A tankötelezettség megszűnésének várható időpontja: ......................................................................................
Kelt.: ....................................................................
P. H.
.............................................................
az iskola igazgatójának aláírása

Az iskoláztatási támogatást igénylő tölti ki!

A támogatást igénylő neve: .......................................................... TAJ-száma:
Lakcíme: ........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

II.
IGAZOLÁS
a tanulói jogviszony fennállásáról

Az igazolást a közoktatási intézmény azok számára adja ki, akik a tankötelezettségük felső korhatárát már betöltötték, de 20 évesnél fiatalabbak, és szülőjük iskoláztatási támogatást igényel.

A tanulói jogviszony fennállását az iskoláztatási támogatást igénylőnek első ízben akkor kell igazoltatnia, amikor a gyermek életkora szerint már nem tanköteles, ezt követően minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az igazolást az ellátást folyósító szervhez.

Figyelem! Az igazolást csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alap- vagy középfokú oktatási formákban részt vevők számára lehet kiállítani.

A tanuló neve: ................................................................................................................................................................
Születési év: 19....................................... hó ......................... nap
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................................................................
Az iskola neve: ..............................................................................................................................................................
Az iskola címe: ..............................................................................................................................................................
Nem állami oktatási intézmény esetén a működési engedély száma: ............................................................................
Mikor kezdte meg a tanuló az iskolában a tanulmányait: ......................... év ........................................ hó .......... nap
A tanulói jogviszony megszűnésének várható időpontja: ......................... év ........................................ hó .......... nap
Ha a tanulói jogviszony szünetel, a szünetelés időtartama: ..........................................................................................
Ha a tanulói jogviszony megszűnt, annak időpontja: ......................... év ............................................... hó ......... nap
Kelt.: ....................................................................
P. H.
.............................................................
az iskola igazgatójának aláírása

Az iskoláztatási támogatást igénylő tölti ki!

A támogatást igénylő neve: .......................................................... TAJ-száma:
Lakcíme: ........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

3. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár Iktatási adatok:
- - -

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉS
INTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS ESETÉN

I.
IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ ADATOK

Vagyonkezelői joggal felruházott gyám, a vagyonkezelői eseti gondnok vagy a szociális intézmény vezetője tölti ki!

A kitöltési útmutató szerint személyi igazolvány és TAJ-számot igazoló hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány alapján kell kitölteni!

1. Igénylő neve: ........................................................................... TAJ-száma:
Gyámhatóság kirendelő határozatának, vagy az intézményi elhelyezést dokumentáló határozat (ügyirat) száma:
........................................................................................................................................................................................
A gyermeket ellátó intézmény neve: .............................................................................................................................
A gyermeket ellátó intézmény címe: .............................................................................................................................
A gyermeket ellátó intézmény vezetőjének neve: .........................................................................................................
2. Az igénybejelentést közvetlenül megelőzően az intézményben élő gyermek után családi pótlékban vagy
iskoláztatási támogatásban részesülő neve: ...................................................................................................................
TAJ-száma: Szül. éve: ................................. hó ....................... nap ..............
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Előző folyósító szerv neve: ...........................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................
Utoljára melyik hónapra folyósítottak ellátást: 19............................................................................................... hónap
3. Folyósítást kérem ........................................................................................................................................... címre
.................................................................................................................................................. pénzintézetnél vezetett
................................................................................................................................................................ számlaszámra.
4. A családi pótlékot a II. pontban nevezett gyermek után .......................... év ........................... hó ............. napjától
igényelem.

II.
GYERMEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek neve: ............................................................................. TAJ-száma:
Anyja neve: .......................................................... Szül. éve: .............................. hónap ....................... nap ...............
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: igen - nem
Az intézetben tartózkodás kezdetének időpontja: ........................... év ................................... hónap ................... nap

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem azt, hogy köteles vagyok a családi pótlék folyósítását érintő változásokat bejelenteni.

Ha a változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegének visszatérítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket magamra nézve elismerem.

Kelt.: .........................................................

..........................................................
az igénylő saját kezű aláírása

IGÉNYELBÍRÁLÓ SZERV TÖLTI KI!

A családi pótlékot:
.................................................... sz. gyámhatósági határozat, illetve az intézményi elhelyezést dokumentáló ügyirat
...................................................................................................... számú személyi igazolvány alapján állapítom meg.
Becsatolva ..................................................... által kiállított magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolás.
19............................. év ............................... hótól ................................. Ft/hó összegű családi pótlékot állapítok meg.
Kelt.: ...............................................................
................................................ ................................................
igényelbíráló felülvizsgáló

---------------------------------------------------- Itt levágandó! -----------------------------------------

Az alábbi igazolást a megállapító szerv tölti ki és adja át az igénylőnek!

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ..................................................... nevű igénylő ................................... nevű gyermek után a családi pótlék igényét a mai napon bejelentette.

Kelt.: ......................................... P. H. ...........................................................
megállapító szerv által megbízott
felelős személy aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Ez a nyomtatvány az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekotthonban elhelyezett, javítóintézetben nevelt, büntetés-végrehajtási intézetben élő, vagy szociális intézménybe beutalt személy után járó családi pótlék igénylésére szolgál. Minden esetben a gyám, vagy a vagyonkezelői eseti gondnok vagy a szociális intézmény vezetője tölti ki.

Ha a családi pótlékot igénylő személy egyidejűleg több gyermek után is jogosult a családi pótlékra, azt minden gyermek után külön kell az adatlap kitöltésével igényelni.

Az igénybejelentés kérdéseire a megfelelő adatok beírásával, vagy a megfelelő adatok aláhúzásával kell válaszolni.

A családi pótlékot igénylő lapot két példányban kell kitölteni, melyből az egyik példányt az igénylő megőrzi. Ha az igénylőlapot postán küldi meg, akkor őrizze meg a feladóvevényt, ha személyesen nyújtja be, saját példányán igazoltassa az átvételt.

Ha az igénylő olyan gyermek után igényli a családi pótlékot, aki után már más személy kapott családi pótlékot vagy iskoláztatási támogatást, az igényelbíráló szerv a nevelési ellátást akkor állapítja meg, ha az előző folyósító szervtől beszerezte a „Nevelési ellátás folytatólagos igénylésére jogosító igazolvány”-t.

Ha a gyámnak, illetve eseti gondnoknak a gyámhatóság által elrendelt megbízatása lejár, vagy az intézményi elhelyezés megszűnik, köteles azt a családi pótlékot folyósító szervnek 15 napon belül bejelenteni!

4. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár Iktatási adatok:
- - -

IGÉNYBEJELENTÉS GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁSRA
(GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY ÉS GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS)

I.
IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ ADATOK

A kitöltési útmutató szerint személyi igazolvány és TAJ-számot igazoló hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány alapján kell kitölteni!

1. Neve: ....................................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) ............................................. Szül. év: ....................... hó ................... nap ...........
Anyja leánykori neve: .................................................................................................................................................
Házastárs neve: ....................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) ................................................................................................................................
Állandó lakóhely címe: ...............................................................................................................................................
A folyósítást kérem: ............................................................................................................................ címre, vagy
........................................................................................................................................... pénzintézetnél vezetett
........................................................................................................................................................ számlaszámra.
2. Tagja-e valamelyik magánnyugdíjpénztárnak: igen - nem
Magánnyugdíjpénztár neve: ........................................................................................................................................
Magán-nyugdíjpénztári tagdíjam befizetését ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... pénzintézetnél vezetett
.............................................................................................................................................. számlaszámra kérem.
3. A gyermekgondozási segély - gyermeknevelési támogatás folyósítását
.................. év ................................... hó ................................. napjától igényelem.
4. A gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás igénylését közvetlenül megelőzően folytatott-e
kereső tevékenységet: igen - nem
A kereső tevékenység típusa: alkalmazott - egyéni vagy társas vállalkozó - egyéb
Foglalkoztató neve: .....................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................
A foglalkoztató társadalombiztosítási törzsszáma: .....................................................................................................
5. Munkaviszonyát, vállalkozását, egyéb kereső tevékenységét megszüntette-e: igen - nem
Igényelt-e fizetés nélküli szabadságot: igen - nem
6. Az igénybejelentést közvetlenül megelőzően a háztartásban élő gyermeke (gyermekei) után gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesült neve: ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
TAJ-száma: Szül. év: ................................. hó ....................... nap ..............
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Előző folyósító szerv neve: ...........................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................
Utoljára melyik hónapra folyósítottak ellátást: 19............................................................................................... hónap

II.
GYERMEK(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK

A gyermekgondozási segély vagy a gyermeknevelési támogatás folyósítását az alább felsorolt gyermek(ek)re tekintettel kérem:

Gyermek neve
TAJ-száma
Szül. év,
hó, nap
Anyjának
leánykori neve
Igénylőnek
saját gyermeke
nevelt gyermeke
házastársa gyerm.
Háztartás-
ba kerülés
időpontja
év, hó, nap
Igényelt
ellátás
típusa

III.
JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOK

1. Kijelentem, hogy
- a gyermekgondozási segély folyósítása alatt kereső tevékenységet a gyermek másfél éves korának betöltéséig nem folytatok;
- a gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermek másfél éves kora után, illetőleg a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt kereső tevékenységet a vonatkozó rendelkezésben előírt korlátozások szerint végzek (lásd útmutatót);
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában említett rendszeres pénzellátásban nem részesülők (lásd útmutató);
- a gyermekem, gyermekeim után házastársam gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban nem részesül.
Kelt.: ............................................................
.............................................................
az igénylő aláírása
2. Nyilatkozat a vállalkozás keretében személyes közreműködéssel járó keresőtevékenység felfüggesztéséről
A vállalkozás megnevezése: ..........................................................................................................................................
A vállalkozás székhelye: ...............................................................................................................................................
A vállalkozási engedély száma, cégbejegyzés száma: ..................................................................................................
Társadalombiztosítási folyószámlaszám (törzsszám): ...................................................................................................
Társas vállalkozás adószáma: - -
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermek másfél éves korának betöltéséig vállalkozásomban személyes közreműködéssel járó kereső tevékenységet nem folytatok.
Kelt.: ............................................................
.............................................................
aláírás
3. A gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő köteles 15 napon belül az illetékes egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség) külön felhívása nélkül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát vagy ez ellátása folyósítását érinti.
Köteles bejelenteni például, ha:
- a gyermekgondozási támogatás folyósítása alatt újabb gyermek születik;
- a gyermekgondozási támogatásra jogosító gyermek/ek a háztartásból kikerül/nek;
- gyermek/ek napközbeni (óvodai, bölcsődei, napközi otthoni) ellátásban részesül/nek, kivéve, ha a szülő felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy a szülő kereső tevékenységet végez, vagy a gyermek iskola-előkészítésben, vagy gyógypedagógiai fejlesztésben részesül/nek;
- az ellátást igénylő egybefüggően három hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik;
- a szülő ismét folytatja (teljes munkaidőben) a kereső tevékenységét.
NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem azt, hogy köteles vagyok a gyermekgondozási támogatás folyósítását érintő változásokat bejelenteni. Ha a változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszatéríteni.
Kelt.: ............................................................
.............................................................
az igénylő saját kezű aláírása

Az alábbi igazolást az igényelbíráló szerv tölti ki és adja át az igénylőnek!

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ..................................................... nevű igénylő a gyermekgondozási segély - gyermeknevelési támogatás iránti igényét a mai napon bejelentette.

Kelt.: ......................................... P. H. ...........................................................
igényelbíráló szerv által megbízott
felelős személy aláírása

---------------------------------------------------- Itt levágandó! -----------------------------------------

IV.

AZ IGÉNYELBÍRÁLÓ SZERV TÖLTI KI!
A gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást .........................................................................................
......................................................................................................................................................... számú anyakönyvi
kivonat(ok), ............................................................................................................. számú gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás folytatólagos igénylésére jogosító igazolvány alapján állapítom meg.
Becsatolva: ................................................................................................................... igazolás.
19................ év .................................... hó .................. naptól gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást megállapítottam.
................................................ ................................................
igényelbíráló felülvizsgáló

V.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az igénybejelentő lapot két példányban kell kiállítani. Ha az igénybejelentőt személyesen adja át a folyósító szerv részére, ahhoz saját példányán igazoltassa annak átvételét. Ha postán küldi meg, akkor ajánlott küldeményként adja fel és a feladóvevényt az igénybejelentő lap egy példányával együtt őrizze meg.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, illetőleg benyújtani:

- a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát:

- ha tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel kéri a gyermekgondozási segély megállapítását, akkor a betegség jellege szerinti gyermekklinika, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakgondozó intézmény által kiadott orvosi igazolást;

- ha az igénylő állami gondoskodás alatt álló gyermeket nevelőszülőként nevel, a gyámhatóság határozatát a gyermek elhelyezéséről;

- ha az igénylő gyám a gyámhatóság határozatát a gyám rendeléséről.

Az egyes pontok kitöltésére vonatkozó útmutatás:

Ahol a nyomtatvány több választ kínál fel, a helyes választ aláhúzással kell jelölni.

I/4-es ponthoz:

- Az „alkalmazott” szót azoknak kell aláhúzniuk, akik munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, illetőleg munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban, illetve szolgálati viszonyban álltak vagy állnak jelenleg is.

- Egyéni vagy társas vállalkozónak az a személy minősül, aki vállalkozói engedély birtokában folytat kereső tevékenységet.

- Az egyéb kategóriába sorolandók például az őstermelők, a segítő családtagok, a megbízással foglalkoztatottak stb.

I/5-ös ponthoz:

Az alkalmazásban állóknál a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának feltétele a fizetés nélküli szabadság igénybe vétele. A gyermek másfél éves koráig sem az alkalmazásban álló személy, sem a vállalkozó, sem az egyéb kategóriába tartozó igénylő nem folytathat kereső tevékenységet. A legkisebb gyermek másfél éves korát követően a gyermekgondozási segélyt igénybe vevő legfeljebb napi 4 órát tölthet kereső tevékenységgel. A kereső tevékenységre vonatkozó korlátozó szabályok érvényesek a gyermeknevelési támogatás igénybe vétele esetén is. A 4-es pontot ezen jogszabályi előírások ismeretében kell kitölteni, valamint e szabályok tudomásul vételéről a III. pontban foglaltak szerint nyilatkozni kell. A gyermekgondozási támogatásra nem jogosultak azok a személyek, akik rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek.

I/6-os ponthoz:

Ha az igénylő a jogosultság szempontjából figyelembe vehető gyermek/ekre tekintettel előzőleg már részesült ellátásban, vagy a gyermek/ek után már más személy kapott ellátást, az igényelbíráló szerv a gyermekgondozási támogatást akkor állapítja meg, ha az előző folyósító szervtől beszerezte a „Gyermekgondozási támogatás folytatólagos igénylésére jogosító igazolvány”-t.

III. ponthoz:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontja értelmében rendszeres pénzellátások:

A táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az 1991. évi IV. tv. (Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a házastársi pótlék, a házastárs után járó jövedelempótlék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.

5. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár Iktatási adatok:
- - -

IGÉNYBEJELENTÉS
ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA

A kitöltési útmutató szerint személyi igazolvány és TAJ-számot igazoló hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány alapján kell kitölteni!

1. Igénylő neve: ........................................................................... TAJ-száma:
(Asszonyoknál leánykori név is) ................................................ Szül. év: ............... hó .......................... nap ............
Anyja leánykori neve: ....................................................................................................................................................
Állandó lakóhely címe: ..................................................................................................................................................
Anyasági támogatást igényelek az
19..... év .................... hó ..... nap született ................................................................................................ nevű
született ................................................................................................ nevű
született ................................................................................................ nevű
gyermek(ek) után.
Anyasági támogatást igénylő személy: vér szerinti szülő - örökbe fogadó szülő - gyám
Anyasági támogatás kifizetését
- azonnal helyben kérem,
- vagy ................................................................................................................................................................. címre,
- vagy ....................................................................................................................................... pénzintézetnél vezetett
................................................................................................................................................................ számlaszámra.
.....................................................
az igénylő aláírása

Az anyasági támogatás csak akkor fizethető ki, ha az igénybejelentéssel egyidejűleg az útmutatóban szereplő okmányokat is bemutatja.

AZ IGÉNYELBÍRÁLÓ SZERV TÖLTI KI

A jogosultság igazolására bemutatva:
- a gyermek(ek) ............................................................................................... számú születési anyakönyvi kivonat,
- egyéb okmány megnevezése, száma: .........................................................................................................................
Az anyasági támogatás kifizethető: igen - nem
Ha nem, akkor az igénylő pótlólag a következő iratok benyújtására lett felszólítva:
........................................................................................................................................................................................
Kelt.: ....................................................................
...................................................................... ......................................................................
igényelbíráló felülvizsgáló

IGAZOLÁS

Az alábbi igazolást az igényelbíráló szerv tölti ki és adja át az igénylőnek!

Igazolom, hogy ............................................. nevű igénylő .......................................... nevű
gyermek(ek) után az anyasági támogatásra vonatkozó igényét bejelentette.

Kelt.: ...............................................

...............................................................
megállapító szerv által megbízott
felelős személy aláírása

------------------------------------------ Itt levágandó! ------------------------------------------------

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az anyasági támogatás igénybejelentésére vonatkozó nyomtatványt egy példányban kell kitölteni. Ha az igénylő az igénybejelentő lapot személyesen nyújtja be, igazoltassa annak átvételét, ha postán küldi meg, az ajánlott küldemény feladóvevényét a kifizetés teljesítéséig őrizze meg.

Az anyasági támogatás igénybevételéhez az alábbi dokumentumokat kell bemutatni, illetve benyújtani:

- a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonatát;

- a gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadás engedélyezéséről szóló jogerős határozatot;

- ha az anyasági ellátást a gyám igényli, a gyámhatóság jogerős határozatát arról, hogy a gyermek a gyám gondozásába került;

- ha a vér szerinti anya meghal, az anyasági támogatást igénylő apának, illetve annak, aki a gyermek gondozását ellátja, be kell mutatnia az anya halotti bizonyítványát.

A nyomtatványt a hiányzó adatok beírásával, vagy a megfelelő válasz aláhúzással történő kiválasztásával kell kitölteni.


  Vissza az oldal tetejére