A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

241/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Európai Megállapodásnak az Európai Unió egyes EFTA országokkal történt kibővülése és a GATT Uruguay-i Forduló megállapodásainak végrehajtása miatt szükségessé vált Kereskedelmi Adaptációs Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya az egyrészről a Magyar Köztársaság, és másrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás kereskedelemi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását és a GATT Uruguay-i Fordulója mezőgazdasági tárgyalásainak eredményeit, beleértve a jelenlegi kedvezményes rendszer továbbfejlesztését figyelembe vevő változásairól 1998. október 30-án aláírt Jegyzőkönyvét e rendelettel kihirdeti.

(A Jegyzőkönyv hatálybalépésének napja 1999. január 1.)

2. § A Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az egyrészről a Magyar Köztársaság, és másrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás kereskedelemi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását és a GATT Uruguay-i Fordulója mezőgazdasági tárgyalásainak eredményeit, beleértve a jelenlegi kedvezményes rendszer továbbfejlesztését figyelembe vevő változásairól

A Magyar Köztársaság Kormánya

egyrészről,

és

az Európai Közösség (a továbbiakban: a Közösség)

másrészről,

tekintettel az egyrészről a Magyar Köztársaság és másrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt és 1994. február 1-jén hatályba lépett Európai Megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás),

tekintettel az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz 1995. január 1-jei hatállyal történt csatlakozására,

tekintettel arra, hogy az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a csatlakozásukról szóló 1994. évi szerződés 76., 102. és 128. Cikkei alapján 1995. január 1-jétől alkalmazni tartoznak a Közösségeknek egyes harmadik országokkal – köztük Magyarországgal – kötött preferenciális megállapodásait,

tekintetbe véve a Magyar Köztársaság 1995. január 1-jei hatállyal vámkontingensek formájában hozott, a Magyar Köztársaságnak az Osztrák Köztársasággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal szemben alkalmazott kedvezményes vámrendszerét figyelembe vevő átmeneti intézkedéseit; valamint tekintetbe véve a Közösség 1995. január 1-jei hatállyal autonóm vámkontingensek formájában hozott, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a Magyar Köztársasággal szemben alkalmazott kedvezményes vámengedményeit figyelembe vevő átmeneti intézkedéseit, nevezetesen a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékeket illetően,

tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság és a Közösség a GATT Uruguay-i Fordulójának keretében folytatott tárgyalásain vállalt kötelezettségei megkívánják a Magyar Köztársaság és a Közösség vámrendszerének módosítását; különösen a mezőgazdasági, valamint a feldolgozott mezőgazdasági termékek tekintetében,

tekintettel arra, hogy az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása, valamint a GATT Uruguay-i Fordulóján elért eredmények végrehajtása várhatóan befolyásolják az Európai Megállapodás keretében létrejött kétoldalú engedményeket; valamint arra, hogy mindezek miatt szükséges a Megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak módosításáról megállapodni és a változásokat jegyzőkönyvbe foglalni,

tekintettel arra, hogy a Tanács 1995. február 20-án kelt, 95/131/EK *  számú határozatával elfogadta az Európai Bizottságnak a Közösség nevében megkötött, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a textil- és ruházati termékek kereskedelméről szóló Jegyzőkönyvet módosító, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe vevő kétoldalú megállapodás 1995. január 1-jétől történő ideiglenes alkalmazását,

tekintettel arra, hogy a Tanács 1995. december 22-én kelt, 96/224/EK *  számú határozatával elfogadta az Európai Bizottságnak a Közösség nevében megkötött, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a textil- és ruházati termékek kereskedelméről szóló Jegyzőkönyvet felülvizsgáló és azt módosító kétoldalú megállapodás 1996. január 1-jétől történő ideiglenes alkalmazását,

elhatározták, hogy

kölcsönös megegyezéssel meghatározzák a Megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak egyrészről az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozására figyelemmel, másrészről a GATT Uruguay-i Fordulója eredményeinek hatálybalépése miatti változásait és e célból kijelölték meghatalmazottaikat:

A Magyar Köztársaság Kormánya részéről:
.........................................................................
Az Európai Közösség részéről:
.........................................................................

akik megfelelő tartalmú és formában kiállított meghatalmazásaikat kölcsönösen kicserélték,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Textiltermékek

Az EU-nak a textiltermékek kereskedelmére vonatkozó Kiegészítő Jegyzőkönyvét a következőképpen módosítják:

1. A II. számú melléklet helyébe az ehhez a Jegyzőkönyvhöz csatolt ’A’ melléklet szövege lép.

2. A III. számú melléklet I. része helyébe az ehhez a Jegyzőkönyvhöz csatolt ’B’ melléklet szövege lép.

3. Az ’A’ melléklet, IV. cím 14. Cikk 2. bekezdés 2. pontjának második mondata a következőképpen módosul:

„– a jelzett kétbetűs rövidítések a következő tagállamokat jelölik a vámmentesítés tekintetében:

AT = AUSZTRIA

BL = BENELUX ÁLLAMOK

DE = NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

DK = DÁNIA

EL = GÖRÖGORSZÁG

ES = SPANYOLORSZÁG

FI = FINNORSZÁG

FR = FRANCIAORSZÁG

GB = EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

IE = ÍRORSZÁG

IT = OLASZORSZÁG

PT = PORTUGÁLIA

SE = SVÉDORSZÁG”

4. Az ’A’ melléklethez csatolt származási tanúsítvány-minta helyébe a ’C’ mellékletben megadott minta lép.

5. Az ’A’ melléklethez csatolt export engedély-minta helyébe az ehhez a Jegyzőkönyvhöz csatolt ’D’ mellékletben megadott minta lép.

6. A ’C’ mellékletnek az egyes népművészeti és háziipari termékek forgalmában alkalmazandó engedélyeket meghatározó függeléke helyébe az ehhez a Jegyzőkönyvhöz csatolt ’E’ mellékletben megadott minta lép.

7. A ’B’ melléklet helyébe az ehhez a Jegyzőkönyvhöz csatolt ’F’' melléklet lép.

2. Cikk

A feldolgozott mezőgazdasági termékek tekintetében:

1. Az Európai Megállapodás 3. számú Jegyzőkönyvének szövege helyébe az ezen Jegyzőkönyvhöz csatolt ’G’ mellékletben megadott szöveg lép.

2. Az Európai Megállapodás 8. Cikkének első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1. E Fejezet rendelkezéseit azokra a Magyarországról és a Közösségből származó termékekre kell alkalmazni, amelyek a Közösség Kombinált Nómenklatúrájának és a Kombinált Nómenklatúrán alapuló magyar vámtarifának 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiban szerepelnek, kivéve az I. Mellékletben, valamint a 3. számú Jegyzőkönyvben felsorolt termékeket.”

3. A Megállapodás 18. Cikkének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. ,Mezőgazdasági termékek’ azok a termékek, amelyeket a Közösség Kombinált Nómenklatúrájának és a Kombinált Nómenklatúrán alapuló magyar vámtarifának 1-től 24-ig terjedő árucsoportjai tartalmaznak, továbbá az I. Mellékletben, valamint a 3. számú Jegyzőkönyvben felsorolt termékek, kivéve a 3678/91 (EGK) számú rendelet által meghatározott halászati termékeket.”

3. Cikk

A mezőgazdasági termékek tekintetében:

1. Az Európai Megállapodás VIIIa és VIIIb, valamint IXa és IXb mellékletei helyébe a Jegyzőkönyv H és I mellékletének szövege lép.

2. Az Európai Megállapodás 20. Cikkének 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A Magyarországról származó és a Közösségbe exportált termékek tekintetében érvényesülő kedvezményes rendszert a VIII. Melléklet rögzíti.

3. A Közösségből származó és a Magyarországra exportált termékek tekintetében érvényesülő kedvezményes rendszert a IX. Melléklet rögzíti.”

3. A Megállapodás 20. Cikkének 4. pontja hatályát veszti.

4. A Megállapodás Xa, Xb, Xc, XIa, XIb, XIc, XId számú mellékletei hatályukat vesztik.

4. Cikk

A mellékletek e Jegyzőkönyv szerves részét képezik. E Jegyzőkönyv a Megállapodás szerves részét képezi.

5. Cikk

Ezt a Jegyzőkönyvet a Magyar Köztársaság és a Közösség saját eljárásaikkal összhangban jóváhagyják. A Felek az e Jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges minden intézkedést megtesznek.

6. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv attól a naptól számított első hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást az 5. Cikk szerinti eljárásaik befejezéséről.

7. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv két eredeti példányban készült, magyar, valamint angol, dán, finn francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelveken; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Készült, Budapesten és Brüsszelben 1998. október 30-án.

’A–F’ Melléklet * 

’G’ Melléklet * 

3. § Ez a rendelet 1999. január 1-jétől lép hatályba.