A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

az állatvédelmi bírságról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § *  (1) * 

(2) A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét – a jogsértés körülményeitől függően – meg kell szorozni az 1–4. melléklet szerinti szorzókkal.

(3) Több tényállás együttes fennállása esetén az egy táblázatban található szorzókat táblázatonként összeadva kell a mellékletre vonatkozó értéket megállapítani.

(4) A mellékletenként kapott szorzókat összeszorozva kapott számmal meg kell szorozni a bírság alapösszegét, amely által kapott szorzat a bírság mértéke.

(5) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó jogsértés közvetlenül nem befolyásolja az állat jólétét vagy tíz vagy annál kevesebb gerinces állat egyedét érinti, úgy a 2. melléklet szerint alkalmazandó szorzó 1.

(6) Ha a jogsértést okozó cselekményt szándékosan követték el, az adott tényálláshoz tartozó legmagasabb szorzót vagy szorzókat kell alkalmazni.

3. § *  (1) Az állatvédelmi képzés, illetőleg annak hátralévő része helyébe lépő állatvédelmi bírság mértékét úgy kell megállapítani, hogy egy nap képzésen való részvételnek ötvenezer forint állatvédelmi bírság felel meg.

(2) Az állatvédelmi képzésen való részvétel állatvédelmi bírságra történő átváltása esetén a bírság összege legalább százezer forint.

4. § *  Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét.

5. § *  E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

6. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.

7. § *  Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatcsoporthoz köthető szorzók

1.
A bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője
2.
Mulasztó
3.
Alkalmazan-dó szorzó
a) természetvédelmi oltalom vagy nemzetközi aa) természetes személy 2–4
egyezmény védelme alatt álló állat ab) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 4–8
b) kutatási, kísérleti célra szolgáló állat, ba) természetes személy 2–4
veszélyes állat, szállított állat bb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 3–7
c) nagy létszámú állattartó telepen, gazdasági ca) természetes személy 1–3
haszon céljából tartott állat cb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 2–6
d) kis létszámú állattartó telepen, gazdasági da) természetes személy 1–3
haszon céljából tartott állat db) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 1–5
e) fogságban – nem kedvtelésből – tartott, nem ea) természetes személy 1–3
háziasított állat, beleértve a cirkuszi és állatkerti állatokat eb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 2–6
f) kedvtelésből tartott állat fa) természetes személy 1–3
fb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 1–5
g) egyéb, az Ávt. hatálya alá tartozó állat ga) természetes személy 1–2
gb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 1–5

2. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatlétszámhoz köthető szorzók

1. A bírság kiszabására okot adó jogsértés tíznél több gerinces állat egyedét érinti, és ez a tartott populáció 2. Alkalmazandó szorzó
a) legfeljebb 20%-a 1
b) több mint 20%, de legfeljebb 40%-a 1,5
c) több mint 40%, de legfeljebb 60%-a 2
d) több mint 60%, de legfeljebb 80%-a 2,5
e) több mint 80%-a 3

3. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó egyes szorzók

1. A mulasztó 2. Alkalmazandó szorzó
a) engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben leírtaktól eltérően folytatott 3
b) a képzettséghez, gyakorlathoz kötött beavatkozást a feltételeknek való megfelelés nélkül végezte el 3
c) az állat rendszeres ellenőrzését elmulasztotta 3
d) a kötelezően előírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette 2
e) a hatóság által előírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette 2
f) az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el 3
g) ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 5

4. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minősített esetek és szorzók

1. A mulasztó 2. Alkalmazandó szorzó
a) állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül oltotta ki 10
b) állatot kínzott 10
c) az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette 10
d) az állatot emberre vagy állatra uszította, állatviadalra idomította, állatviadalt szervezett, tartott, továbbá az állatviadalra fogadást szervezett, az állatviadalon közreműködött, részt vett, fogadást kötött, állatviadal céljára állatot tenyésztett, képzett, idomított, forgalmazott, vagy épületet, földterületet, eszközt rendelkezésre bocsátott 10
e) az állatot károsította 8
f) az állatot olyan teljesítményre kényszerítette, amely felismerhetően meghaladta annak teljesítőképességét 8
g) az állatot természetellenes vagy önpusztító tevékenységre szoktatta 8
h) az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott 6
i) az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott 6
j) az előírt férőhely-igényeket nem teljesítette, az állat mozgását a megengedettől eltérően korlátozta 5
k) az állat helytelen takarmányozása által annak egészségét veszélyeztette 5
l) az állatot annak kíméletét nem biztosító módon mozgatta, terelte 5
m) szállításkor a rakodási sűrűséget helytelenül határozta meg 8
n) a szállítási és pihentetési időket helytelenül választotta meg 8
o) szállításkor egyéb körülményt helytelenül választott meg 5
p) az állat életének kioltása előtt kábítási kötelezettséget mulasztott 8
q) érzéstelenítési kötelezettség alá tartozó beavatkozást érzéstelenítés nélkül végzett 5
r) az állat küllemét sebészeti úton, nem engedélyezett módon változtatta meg 6
s) az állat egészségét veszélyeztető szert alkalmazott, vagy állatgyógyászati terméket indikáció vagy állatorvosi utasítás nélkül alkalmazott 2
t) az állat állat-egészségügyi ellátásáról nem gondoskodott 3
u) egyéb jogszabályban foglalt állatjóléti kötelezettségét megsértette 2–4