A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/1999. (I. 14.) FVM-KöM-GM együttes rendelet

a szakmai követelmények kiadásáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi miniszter, valamint a gazdasági miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések jóváhagyott szakmai követelményeit e rendelet mellékleteként kiadjuk.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

Melléklet a 4/1999. (I. 14.) FVM-KöM-GM együttes rendelethez

Sorszám OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése
1. 55 5470 01 Hulladékgazdálkodási technológus
(szakterület megjelölésével)

Hulladékgazdálkodási technológus szakképesítés
szakmai és vizsgáztatási követelményei

I. A szakképesítés adatai az Országos Képzési Jegyzék szerint

1. A szakképesítés azonosító száma: 55 5470 01

2. A szakképesítés megnevezése: Hulladékgazdálkodási technológus

a) Kommunális hulladékgazdálkodó szakirány.

b) Mezőgazdasági hulladékgazdálkodó szakirány.

c) Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodó szakirány.

3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

- középfokú iskolai végzettség,

- egészségügyi alkalmasság.

II. A szakképesítés munkaterülete

1. A szakképesítéssel ellátható tevékenységek

A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)
FEOR száma megnevezése
3126 Környezetvédelmi technikus (Hulladékkezelő technikus)

2. A szakképesítéssel rokon tevékenységek

A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)
FEOR száma megnevezése
Élelmiszer-ipari környezetvédelmi technikus
Környezetvédelmi méréstechnikus
Környezetvédelmi szaktechnikus
Mezőgazdasági környezetvédő technikus
Környezet- és vízgazdálkodási technikus

3. A képesítés célja

A hulladékgazdálkodás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség megszerzése.

A kommunális hulladékgazdálkodó, a mezőgazdasági hulladékgazdálkodó és az élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodó szakirányokban a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakember képes a települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási és ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására.

A szakmai munkák közvetlen elvégzése mellett felkészült munkacsoportok irányítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok menedzselésére is.

A szakképesítés korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

A településen, illetve a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelés során keletkező hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése összefüggő feladatait képes a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani.

4. A munkaterület jellemzése

A hulladékgazdálkodási technológus korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretek birtokában az alábbi tevékenységeket végzi:

1. Települések és kistérségek kommunális hulladékainak gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése.

2. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari melléktermékek, illetve hulladékok gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése.

3. Talajon történő hulladékelhelyezés.

III. A szakképesítés szakmai követelményei

1. A foglalkozás során előforduló legfontosabb feladatcsoportok

Mindhárom szakirány alkalmazásához az alábbi természettudományi, közgazdasági és jogi alapismeretek elsajátítása szükséges:

- matematika,

- fizika,

- biológia,

- kémia,

- közgazdaságtan,

- jogi alapismeretek.

2. Elmélet területén

Ismeret szintjén tudja elsajátítani:

- a műszaki, biztonság- és méréstechnikai eljárásokat,

- a környezet- és természetvédelmi ismereteket,

- a munkájával kapcsolatos szabványokat és egyéb szabályzatokban rögzített követelményeket,

- a korszerű kommunikációs és informatikai eszközök működését.

Megértés szintjén tudja:

- a környezetgazdálkodási technológiákat,

- a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és hulladékgazdálkodási technológiákat,

- a szakirányú vállalkozási tevékenységek folytatásához szükséges ismereteket,

- a vállalkozási, adózási és társadalombiztosítási, számviteli, bank- és pénzügyi előírásokat.

3. Gyakorlat területén

Jártasság szintjén legyen képes:

- az alapvető technológiai folyamatokat megszervezni, üzemeltetni,

- a technológiai folyamatokat, üzemállapotokat ellenőrizni, azok problémáit kezelni,

- aktívan részt venni új technológiák adaptálásában, a tervezési paraméterek meghatározásában,

- a kommunális hulladékot gyűjteni, begyűjteni, szállítani, tárolni, előkezelni, kezelni, ártalmatlanítani, hasznosítani és elhelyezni,

- a mezőgazdasági melléktermékeket és hulladékokat gyűjteni, begyűjteni, szállítani, tárolni, előkezelni, kezelni, ártalmatlanítani, hasznosítani és elhelyezni,

- élelmiszer-ipari hulladékokat gyűjteni, kezelni, újrahasznosítani és elhelyezni,

- veszélyes hulladékok kezeléséről gondoskodni,

- talajok termékenységi állapotát fenntartani, javítani,

- levegő-tisztaságvédelmi feladatokat ellátni,

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatokat megoldani,

- munkájával kapcsolatos szabványokat és egyéb szabályozási előírásokat alkalmazni,

- az adatszolgáltatási feladatokat ellátni,

- a kommunikációs eszközöket használni:

= számítástechnikai eszközöket,

= adatátviteli eszközöket és eljárásokat,

- a külső és belső kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani,

- idegen nyelven legalább alapfokon kommunikálni,

- üzleti tervet készíteni,

- szakirányú vállalkozási tevékenységek folytatásához szükséges ismereteket alkalmazni,

- a vállalkozási, adózási és társadalombiztosítási, számviteli, bank- és pénzügyi ismereteket alkalmazni,

- a szakmai ismeretek, technológiai előírások, szabványok és egyéb szabályozási előírások alapján a környezetvédelmi és környezetgazdálkodási előírásokat meghatározni, üzemeltetni és ellenőrizni,

- a megszerzett ismeretek birtokában önállóan munkavállalóként és vállalkozóként is dolgozni,

- az elsajátított ismereteket folyamatosan fejleszteni.

IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei

1. A szakmai vizsga célja

Annak megállapítása, hogy a vizsgázó:

- az elsajátított ismeretek birtokában képes-e hulladékgazdálkodási feladatokat megérteni, megszervezni, irányítani, ellenőrizni alkalmazotti vagy tulajdonosi minőségben egyaránt,

- kialakította-e a racionális környezetgazdálkodási és ehhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási szemléletet, ismeri-e a kármegelőzési, szennyezésmegelőzési és kárelhárítási feladatok jelentőségét,

- elsajátította-e a hulladékgazdálkodó tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges gyűjtési, begyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési, kezelési, ártalmatlanítási, hasznosítási és elhelyezési technológiákat.

2. A szakmai vizsgán számon kérhető tudás

2.1. Elméleti ismeretek:

- a szabványok és egyéb szabályozási előírások,

- az alapvető mérési technikák és technológiák,

- az alapvető hulladékgazdálkodási technológiai folyamatok a kapcsolódó alapismeretekkel együtt,

= a környezeti hatásvizsgálat elvei;

= a technológiák gépi berendezéseihez szükséges műszaki- és biztonságtechnikai alapismeretek;

- a hulladékgazdálkodás területén alkalmazható kármegelőzési, szennyezésmegelőzési és kárelhárítási eljárások,

- a vállalkozások működési feltételei,

- az adózási, társadalombiztosítási, számviteli, valamint bank- és pénzügyi előírások,

- az üzleti terv készítésének követelményei.

Szakirányok szerinti témák

a) Kommunális hulladékgazdálkodó

- közműellátás feladatai,

- a kommunális hulladék gyűjtésének, begyűjtésének, szállításának, tárolásának, előkezelésének, kezelésének, ártalmatlanításának, hasznosításának és elhelyezésének lehetőségei.

b) Mezőgazdasági hulladékgazdálkodó

- ágazati technológiák,

- a mezőgazdasági hulladék gyűjtésének, begyűjtésének, szállításának, tárolásának, előkezelésének, kezelésének, ártalmatlanításának, hasznosításának és elhelyezésének lehetőségei.

c) Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodó

- ágazati technológiák,

- az élelmiszer-ipari hulladék gyűjtésének, begyűjtésének, szállításának, tárolásának, előkezelésének, kezelésének, ártalmatlanításának, hasznosításának és elhelyezésének lehetőségei.

2.2. Gyakorlat:

- a hulladékgazdálkodási technológiák, azok gépi berendezései és mérőműszerei, a mérési adatok és információk birtokában a beavatkozási javaslatok,

- a gyűjtési, begyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési, kezelési, ártalmatlanítási, hasznosítási és elhelyezési eljárások,

- a költségkalkuláció, árképzés, szállítás, biztosítás, fizetés és fizetési módok, eszközök megfelelő formái,

= a kommunikációs eszközök;

= számítástechnikai, adatátviteli eszközök és eljárások;

= jogszabályok és szabályzók;

= az üzleti érintkezésben használatos alapvető etikett- és protokollszabályok.

Szakirányok szerinti témák

a) Kommunális hulladékgazdálkodó

- a lerakóhely útjainak és közműveinek üzemeltetéséhez szükséges ismeretek gyakorlati alkalmazása,

- a lerakóhely útjainak és közműveinek üzemeltetése során előforduló üzemzavar elhárítása,

- a lerakóhelyi közművek műszaki berendezéseinek üzemeltetése,

- a kommunális hulladék gyűjtési, begyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési, kezelési, ártalmatlanítási, hasznosítási és elhelyezési ismereteinek gyakorlati alkalmazása.

b) Mezőgazdasági hulladékgazdálkodó

- az adott technológia üzemeltetéséhez szükséges ismeretek gyakorlati alkalmazása,

- az adott technológia üzemeltetése során előforduló üzemzavar elhárítása,

- az adott technológia gépi berendezéseinek üzemeltetése,

- a mezőgazdasági hulladék gyűjtési, begyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési, kezelési, ártalmatlanítási hasznosítási és elhelyezési ismereteinek gyakorlati alkalmazása.

c) Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodó

- az adott technológia üzemeltetéséhez szükséges ismeretek gyakorlati alkalmazása,

- az adott technológia üzemeltetése során előforduló üzemzavar elhárítása,

- az adott technológia gépi berendezéseinek üzemeltetése,

- az élelmiszer-ipari hulladék gyűjtési, begyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési, kezelési, ártalmatlanítási, hasznosítási és elhelyezési ismereteinek gyakorlati alkalmazása.

2.3. Személyi követelmények

Alakuljon ki a képzés résztvevőiben szakmai érdeklődés, a pontos, precíz munkavégzés iránti igény, megfelelő higiéniai szemlélet, fizikai állóképesség.

Rendelkezzenek a feladatok vállalásához megfelelő önismerettel, felelősségtudattal és környezetükkel szemben kellő toleranciával.

3. A szakmai vizsga részei

A vizsgáztatás szempontjaira a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az irányadó.

3.1. Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára a vonatkozó MüM rendeletben meghatározott időt kell biztosítani.

Az írásbeli vizsga témakörei a következők:

a) Fizikai, kémiai és biológiai hulladékkezelés a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevételével.

b) Hulladékgazdálkodás ökonómiai, gazdasági szempontok alapján.

c) A választott szakiránynak megfelelően:

1. Kommunális hulladékgazdálkodás.

2. Mezőgazdasági technológiák hulladékgazdálkodása.

3. Élelmiszer-ipari technológiák hulladékgazdálkodása.

3.2. Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga az alábbi részekből áll:

A) Hulladékgazdálkodási technológiák üzemeltetése és az alkalmazott műszaki berendezések működtetése.

B) Mintavételezés műszeres méréstechnikával, mérési eredmények számítógépes feldolgozása és értékelése.

C) Vállalkozási stratégiai terv készítése.

D) Szakdolgozat készítése.

A szakdolgozatban a jelöltnek bizonyítania kell egy meghatározott hulladékgazdálkodási téma kidolgozásával, hogy mennyire képes a tanult elméleti és gyakorlati ismereteket hasznosítani, tudásanyaga alapján a komplex ismeretanyagot egységes egésszé alakítani.

A szakdolgozat témája szabadon választható a szakmai érdeklődésen belül, ha az a képző intézmény által elfogadott gyakorlatorientált témakörökhöz kapcsolódik.

A jelölt legyen képes a szakmai programokra felépített, a magyar nyelv szabályai szerint összeállított, szakmai és formai követelményeknek megfelelő szakdolgozat elkészítésére, melyet a publikációk, valamint az egyéni mérés és tapasztalat alapján értékel.

A végső gyakorlati osztályzatot ezek jegyeinek egyszerű számtani középértéke adja.

3.3. Szóbeli vizsga

A) A szóbeli vizsga a teljes ismeretanyagot felölelő komplex tételsor egy adott tételének kifejtéséből áll.

A szóbeli vizsgán:

- általános hulladékgazdálkodási technológiai,

- szakirány szerinti speciális technológiai,

- az általános gazdasági, vállalkozáselméleti és jogi ismeretek tudnivalóiból tételeket húznak a hallgatók. A szóbeli vizsgán a szakképesítésért felelős minisztériumok által meghatározott tételeket kell alkalmazni.

B) Szakdolgozat megvédése

4. A felmentés feltételei

A vizsgarészek alól felmentés nem adható.

5. A vizsgára bocsátás szakmai feltételei

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a vállalkozási stratégiai terv elfogadása.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A felkészítés és vizsgáztatás követelményei

A vizsgára való felkészítés során az iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben az elméleti tárgyakat oktatóknak a szakterületnek megfelelő tanári vagy felsőfokú szakmai végzettséggel kell rendelkezniük.

A gyakorlati képzést szakirányú főiskolai és pedagógiai, kivételes esetben, ha más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, középfokú szakmai végzettséggel vagy középfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakirányú gyakorlattal rendelkező szakemberek végezhetik.

A szakmai vizsgán a vizsgabizottság tagjainak, illetve a segítő, kérdező tanároknak az előzőekben meghatározott végzettséggel kell rendelkezniük.

Vizsgára való felkészítést, illetve vizsgát csak olyan képzőhely folytathat, amely rendelkezik a szakmai követelmények elsajátításához szükséges felszerelésekkel, eszközökkel, vagy szerződéses keretek között biztosítani tudja ezeket.

A szükséges tárgyi feltételek:

- laboratóriumi eszközök, felszerelések,

- számítástechnikai berendezések, gyakorló számítógéppark,

- kommunális hulladékok gyűjtéséhez, hasznosításához szükséges gépek, eszközök, berendezések,

- mezőgazdasági hulladékok gyűjtéséhez, hasznosításához szükséges gépek, eszközök, berendezések,

- élelmiszer-ipari hulladékok gyűjtéséhez, ártalmatlanításához, hasznosításához szükséges berendezések.

2. Az iratkezelés szabályai

Szakmai vizsga szervezésével csak olyan intézmény bízható meg, amely rendelkezik az oktatási intézményekre érvényes iratkezelési szabályzattal.

Az iratkezelés szabályainál a nevelési és oktatási intézmények működéséről kiadott 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, illetve a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók.


  Vissza az oldal tetejére