A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/1999. (X. 22.) IM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: tűzvédelmi törvény) 47. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban együtt: bv. szervek), továbbá a bv. szervek személyi állományára és a fogva tartottakra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak).

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tűzvédelmi hatásköre
és feladatai

2. § (1) A bv. szervek tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatos központi feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) végzi, ezen belül:

a) felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. szervek tűzvédelmi tevékenységét, vizsgálja a tűzvédelmi szervezetek működését, a tűzmegelőzéssel, a tűz elleni védekezéssel és a tűzkárok elhárításával kapcsolatos munkát;

b) meghatározza a bv. szervekre vonatkozó különleges tűzvédelmi szabályokat, szakmai irányelveket, a tűzvédelmi feladatokat teljesítők szakképesítésének feltételeit;

c) ellenőrzi a bv. szervek tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel összefüggő adatszolgáltatási, jelentési, beszámolási kötelezettségének teljesítését;

d) *  együttműködik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal a feladatok hatékonyabb megoldása, a tűzvédelmi eszközök gazdaságosabb kihasználása érdekében;

e) biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését a beruházások előkészítése és megvalósítása során.

(2) Az Országos Parancsnokságra háruló, tűzvédelemmel kapcsolatos központi feladatokat az Országos Parancsnokság tűzvédelmi vezetője (a továbbiakban: országos tűzvédelmi vezető) látja el, aki

a) felügyeli a bv. szervek tűzvédelmi szervezetét és a létesítmények tűzvédelmi helyzetét;

b) figyelemmel kíséri a bv. szervek tűzvédelmi szabályzatának és tűzriadó tervének elkészítését, valamint szakmailag ellenőrzi azokat;

c) szervezi és irányítja a tűzvédelmi oktatást, továbbképzést;

d) ellenőrzi a bv. szervek tűzvédelmi tevékenységét, a személyi és az anyagi ellátást, a tűzmegelőzést, a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést;

e) statisztikai nyilvántartást vezet, meghatározza a bv. szervek adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségével kapcsolatos feladatait;

f) legalább évente beszámol és adatot szolgáltat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának (továbbiakban: országos parancsnok);

g) intézkedéseket kezdeményez a tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére, a szükséges felelősségre vonásra;

h) figyelemmel kíséri a beruházások előkészítését és a megvalósítás során a tűzvédelmi előírások érvényesülését.

(3) Az országos tűzvédelmi vezetőt az országos parancsnok nevezi ki.

A bv. szerv vezetőjének feladata, hatásköre

3. § (1) A bv. szerv vezetője

a) kiadja az irányítása alá tartozó bv. szerv tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó tervét, ellenőrzi az abban foglaltak betartását;

b) megteremti és fenntartja a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket;

c) a tűzoltásnál és a műszaki mentésnél - a bv. szerv biztonságára vonatkozó előírásokra is figyelemmel - betartatja a tűzriadó tervben foglaltakat;

d) *  tűzvédelmi vezetőt, illetve tűzvédelmi előadót vagy tűzvédelmi megbízottat foglalkoztat az irányítása alatt álló bv. szervnél;

e) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottak a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerjék és betartsák;

f) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottakat a munkába állás előtt és azt követően - a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott rendszerességgel - oktatásban részesítsék;

g) a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság vezetőjével egyeztetve - megállapodás szerinti időszakonként - együttműködési gyakorlatot szervez, illetve biztosítja annak megtartását.

(2) Az együttműködési gyakorlaton különös tekintettel kell lenni a fogvatartottak létesítményen belüli mozgására vonatkozó biztonsági előírások betartására.

A bv. szervek tűzvédelmi szervezete

4. § (1) *  A bv. szerveknél működő tűzvédelmi szervezet: a tűzvédelmi vezető, illetve előadó és a tűzvédelmi megbízott. A tűzvédelmi szervezet tagjai a bv. szervek személyi állományába tartoznak.

(2) * 

(3) Tűzvédelmi vezetőt kell alkalmazni azoknál a bv. szerveknél, ahol a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 200 főt és az adott létesítmény az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba került besorolásra, illetve azokban a „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeknél, ahol 1000 fő feletti a foglalkoztatottak létszáma.

(4) Tűzvédelmi előadót kell foglalkoztatni azokban az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba besorolt bv. szerveknél, ahol a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 200 főt, illetve a 200 és 1000 fő közötti „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben.

(5) Azoknál a bv. szerveknél, ahol 200 fő alatti a foglalkoztatottak száma, a tűzveszélyességi osztályba való besorolástól függetlenül, önálló tűzvédelmi megbízottat kell alkalmazni.

(6) A tűzvédelmi vezető, a tűzvédelmi előadó, valamint a tűzvédelmi megbízott a tűzvédelmi ügyekben a bv. szerv vezetőjének nevében jogosult eljárni.

(7)-(9) * 

Tűzvédelmi szakképesítési előírások

5. § *  Az országos tűzvédelmi vezetőnek felsőfokú tűzvédelmi és műszaki szakképesítéssel, a bv. szerv tűzvédelmi vezetőjének, tűzvédelmi előadójának és tűzvédelmi megbízottjának középfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) A tűzoltásvezető - a tűzvédelmi törvényben meghatározott tűzoltáshoz - a bv. szerv hivatásos állományú tagját és e szerv rendelkezésre álló eszközeit csak a bv. szerv alapfeladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül rendelheti ki.

(2) A rendelet végrehajtásáról az országos parancsnok gondoskodik, aki intézkedéssel állapítja meg a tűzvédelemre és a műszaki mentésre vonatkozó, jogszabály meghozatalát nem igénylő szabályokat, így különösen

a) a tűzvédelmi szabályzatok kötelező előírásainak;

b) a tűzriadó tervnek;

c) * 

d) a tűzesetekről szóló jelentéseknek;

e) a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak;

f) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének;

g) a tűzvédelmi oktatási napló vezetésének;

h) a tűzvédelmi szakvizsga dokumentálásának;

i) a tűzvédelmi ellenőrzési napló vezetésének;

j) a tűzoltó készülékek nyilvántartásának;

k) a tűzoltó vízforrások megfelelősége felülvizsgálatának;

l) a helyi szabályozások határidejének

szabályait.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.