A jogszabály mai napon ( 2020.10.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1999. (VIII. 18.) PM rendelet

az illeték megállapításának mellőzéséről

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 82. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ár- és belvíz, valamint a tartós esőzés okozta földcsuszamlás következtében megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott lakástulajdon (lakóház, lakás) helyett másik lakástulajdon (erre vonatkozó vagyoni értékű jog) vásárlását terhelő illeték megállapításának (kiszabásának) mellőzéséről a következőket rendelem el:

1. § (1) Az illetékhivatal a magánszemély vagyonszerző kérelmére mellőzi a visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítását (kiszabását), ha a magánszemély vagyonszerző és a vagyonszerzés körülményei az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) a magánszemély tulajdonában (résztulajdonában), haszonélvezetében vagy használatában álló - életvitelszerűen lakásként használt - lakása ár- és/vagy belvíz, illetve tartós esőzés okozta földcsuszamlás következtében 1998. vagy 1999. évben megsemmisült, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott (a továbbiakban együtt: megsemmisült) és a magánszemélynek nincs másik lakástulajdona (másik lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada), illetve másik lakástulajdonon fennálló haszonélvezet, használat joga;

b) a megsemmisült lakástulajdon pótlására négymillió forintot meg nem haladó forgalmi értékű lakástulajdont (ilyen lakástulajdonban tulajdoni hányadot) vásárol vagy ilyen lakástulajdonon visszterhesen haszonélvezet, használat jogát szerzi, és ezt a vagyonszerzést legkésőbb 2000. március 31-ig illetékkiszabásra - a vagyonszerzésről szóló okirat földhivatalhoz történő benyújtásával - bejelenti.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tulajdoni hányad szerzésekor akkor kell az illeték megállapítását mellőzni, ha annak aránya nem haladja meg a megsemmisült lakástulajdonra vonatkozó tulajdoni hányadot.

2. § A vagyonszerző a megsemmisült lakás tulajdoni viszonyait hiteles tulajdoni lap másolatával, az 1. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltakat pedig erről szóló nyilatkozatával igazolja a visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására (kiszabására) illetékes illetékhivatalnál. Az illetékhivatal a nyilatkozatban foglaltakat ellenőrzi.

2/A. § *  Az 1. és 2. §-okban foglalt feltételek megléte esetén az ott meghatározott eljárás az irányadó a 2000. év folyamán megsemmisült lakások esetén is azzal, hogy az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt időpont helyett - a 2000. évben megsemmisült lakások vonatkozásában - 2001. március 31-ét kell figyelembe venni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére