A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet

a légi árufuvarozás szabályairól

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A légi árufuvarozásra (a továbbiakban: fuvarozás) kötött szerződésre a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.) a szerződésekre vonatkozó általános, továbbá a fuvarozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Abban az esetben, ha a fuvarozás országhatáron túlra vagy országhatáron túlról történik (a továbbiakban: nemzetközi fuvarozás), e rendelet rendelkezéseit csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.

(3) Ha a fuvarozó a fuvarozási szerződést

a) maga teljesíti: a fuvarozás valamennyi szakaszára,

b) közúti, vasúti, vízi közlekedési fuvarozóval együttesen teljesíti (összetett fuvarozás): a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fuvarozó által végzett részfuvarozásra

e rendelet előírásait kell alkalmazni.

A fuvarozási szerződés

2. § (1) A fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében a küldeményt az indulási repülőtérről az érkezési repülőtérre továbbítja, és kiszolgáltatja.

(2) A fuvarozási szerződés alanyai: a fuvarozó és a fuvaroztató. E rendelet alkalmazásában fuvaroztató az, aki a fuvarozóval a szerződést megköti.

(3) Ha a felek megállapodása alapján a fuvaroztató a fuvarlevélen feladóként, illetve címzettként más személyt jelöl meg, a fuvaroztatónak a küldeményre vonatkozó rendelkezési jogosultsága - eltérő megállapodás hiányában - a küldemény megérkezéséről szóló értesítés vétele előtt a feladót, azt követően a címzettet illeti meg. A rendelkezési jogosultság átszállása esetén a feladó, illetőleg a címzett a fuvarozóval szemben a fuvarozási szerződésből eredő jogokat saját nevében érvényesítheti.

(4) Küldemény az egy fuvarlevéllel feladott áru, illetve árudarabok, rakományok összessége.

Az üzletszabályzat

3. § (1) A fuvarozó a fuvarozási szerződésnek a Ptk.-ban és az e rendeletben nem szabályozott feltételeit üzletszabályzatban határozza meg. Az üzletszabályzatra a Ptk.-nak az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai az irányadók.

(2) *  Az üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a fuvarozási szerződésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is, külön - eltérő szedéssel is - megjelölve annak ilyen jellegét. Ha az üzletszabályzat eltérést kíván tenni a jogszabály eltérést engedő szabályától, erre az üzletszabályzatnak a jogszabályi és az üzletszabályzati rendelkezés külön megjelölésével utalnia kell.

(3) *  Az üzletszabályzatot, valamint módosításait a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. A fuvarozó a jóváhagyás után az üzletszabályzatot, valamint módosításait a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, arról tájékoztatást ad, valamint az ügyfélszolgálatai helyein - az ott elhelyezett, erről szóló tájékoztatás mellett - lehetővé teszi annak magyar és angol nyelvű változata megismerését és megvásárlását egyaránt.

2. RÉSZ

ÁRUFUVAROZÁS

I. Fejezet

A fuvarozási szerződés megkötése

4. § A fuvarozási szerződés - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a fuvarozás elvállalásával jön létre.

A fuvarlevél

5. § (1) Fuvarozás esetén fuvarlevelet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell:

a) a fuvarozó megnevezését;

b) a fuvaroztató, a feladó, a címzett nevét és címét;

c) az indulási és rendeltetési helyet;

d) a küldemény megnevezését, darabszámát, valamint a mennyiségére, méretére és tömegére vonatkozó adatokat;

e) a küldemény be- és kirakását végző megjelölését;

f) a küldemény csomagolásának jellemzőit;

g) a fuvardíjat, az alkalmazandó fizetési módot, a költségviselő fél megjelölését;

h) a fuvarlevélhez csatolt kísérő okmányok megnevezését;

i) a felek megállapodása esetén az értékbevallással kapcsolatos bejegyzést;

j) a fuvaroztató nyilatkozatát arról, hogy az üzletszabályzat feltételeit ismeri, és elfogadja.

(2) A fuvarlevél minden olyan adatot, tájékoztatást tartalmazhat, amelyet a felek szükségesnek tartanak.

(3) Minden küldeményről külön fuvarlevelet kell kiállítani.

(4) A feladó felelős a küldeményre vonatkozó, az általa a fuvarozó számára megadott, illetve általa a fuvarlevélbe bejegyzett adatok és nyilatkozatok pontosságáért. A feladó viseli a felelősséget mindazokért a károkért, amelyek pontatlan, szabálytalan adatai és nyilatkozatai következtében a fuvarozóra vagy olyan más személyre hárulnak, akivel szemben a fuvarozó felelős.

(5) A fuvarozó ellenőrizheti, hogy a fuvaroztató által megadott adatok, valamint okiratok a fuvarozás szerződés szerinti teljesítéséhez elegendőek és pontosak-e, továbbá - nemzetközi fuvarozás esetén - a nemzetközi szerződéseknek és a fuvarozás során érintett államok hatósági előírásainak megfelelnek-e.

(6) A fuvarlevélnek a küldemény tömegére, méretére és csomagolására, valamint az árudarabok számára vonatkozó adatai - az ellenkező bizonyításáig - hitelesnek tekintendők.

(7) A fuvarlevél fajtáira (ideértve az elektronikus fuvarlevelet is), tartalmára, kiállítására, érvényességére, felhasználására és pótlására vonatkozó részletes feltételeket a fuvarozó az üzletszabályzatban állapítja meg.

A fuvardíj

6. § A fuvarozót a fuvarozásért a fuvarozási szerződés teljesítésének ellenértéke, továbbá a fuvarozásra szükségesen és hasznosan fordított költség (a továbbiakban együtt: fuvardíj) illeti meg.

II. Fejezet

A fuvarozás teljesítése

7. § (1) A feladó a fuvarozás útirányát megválaszthatja, és útmegszakításokat köthet ki. Amennyiben a feladó a fuvarozás elvállalásának időpontjában ilyen kívánságot nem nyilvánít, az útirányt a fuvarozó választja meg. A fuvarozó a feladó által választott útiránytól üzemkörében felmerülő okból eltérhet.

(2) A fuvarozó a küldeményt egyszerre vagy részletekben továbbíthatja. A részletekben továbbított küldemény továbbításának sorrendjét - eltérő megállapodás hiányában - a feladó határozza meg. A fuvarozó a feladó kívánságára vállalhatja, hogy a küldeményt meghatározott napon és járaton fuvarozza. A fuvarozó e kötelezettségét a fuvarlevélen fel kell tüntetni.

(3) A küldeménynek a légijárműbe való be- és kirakását - ellenkező megállapodás hiányában - a fuvarozó végzi.

(4) A fuvarozó az üzletszabályzatban határozza meg a fuvarozás teljesítésének és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott egyéb szolgáltatásainak részletes feltételeit.

A küldemény tartalma és csomagolása

8. § A küldemény nem, vagy a feltételek teljesítése esetén tartalmazhat olyan tárgyat,

a) amelynek fuvarozását jogszabály, hatósági rendelkezés tiltja, vagy feltételhez köti;

b) amelyet az üzletszabályzat a terjedelme, a tömege vagy egyéb tulajdonsága miatt, továbbá repülésbiztonsági, a fuvarozás vagy az üzemeltetés jellegzetességéből eredő okból, vagy a szokásosnál nagyobb gondosságot követelő fuvarozási feltételek miatt a fuvarozásból teljesen vagy feltételesen kizártnak minősített.

9. § (1) A fuvarozó a küldeményt lehetőleg a feladó és/vagy hatósági személy jelenlétében - kivéve, ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik - ellenőrizheti, ha alaposan feltételezhető, hogy a feladó a küldemény tartalmára és csomagolására vonatkozó szabályokat nem teljesítette.

(2) A küldemény ellenőrzéséről a fuvarozó jegyzőkönyvet készít, abban a küldemény tömegét, esetleges sérülését, a vizsgálat körülményeit, a megtett intézkedéseket feltünteti, és a jegyzőkönyv egy példányát a feladónak átadja.

(3) A fuvarozó az üzletszabályzatban határozza meg a küldemény átvizsgálásának feltételeit, módját és végrehajtását.

(4) A diplomáciai és a konzuli poggyász ellenőrzése - az 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés, illetőleg az 1987. évi 13. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én aláírt nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően - kizárólag az érintett diplomáciai, illetve konzuli képviselet tagja jelenlétében végezhető el, és poggyász csak ilyen személynek adható ki.

10. § A fuvarozó az üzletszabályzatban meghatározhatja egyes tárgyak, anyagok csomagolásának módját, továbbá az élő állatok külön jogszabályban meghatározott fuvarozásának további részletes feltételeit.

A címzett értesítése és a küldemény átvétele

11. § (1) A fuvarozó köteles a küldeménynek a rendeltetési repülőtérre való érkezéséről a címzettet - az elviteli határidő feltüntetésével - haladéktalanul értesíteni.

(2) A fuvarozó köteles a fuvarozás befejezése után a fuvarlevél megfelelő példányát és a küldeményt a címzettnek - a ki nem egyenlített fuvardíj megfizetése ellenében - a kiszolgáltatás helyén érvényes előírások, rendelkezések teljesítését követően kiszolgáltatni.

(3) A kiszolgáltatás helye - ellenkező megállapodás hiányában - az érkezési repülőtér.

(4) A küldemény átvételét a címzettel el kell ismertetni.

(5) A címzett köteles a küldemény átvétele céljából az értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül jelentkezni, és a küldeményt a kiszolgáltatás helyén érvényes rendelkezések teljesítése után átvenni.

(6) *  Ha a címzett a küldeményt az (5) bekezdésben megjelölt határidőn belül nem veszi át, a fuvarozó köteles az értesítést három munkanapon belül megismételni. A fuvarozó az első értesítési határidő eredménytelen eltelte után a küldemény tárolásáért díjat számíthat fel. Ha a címzett a küldeményt a második átvételi határidő letelte után sem veszi át, az átvételkor esedékes fuvardíjat nem egyenlíti ki, vagy a kiszolgáltatás egyéb akadályba ütközik, a fuvarozó köteles a feladót bizonyítható módon haladéktalanul értesíteni, és a küldeményt - nemzetközi fuvarozás esetén - a vámjogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével - a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint megőrizni.

(7) *  A vámhivatal az átmeneti megőrzés időtartamának lejártakor köteles a vámáru értékesítéséről rendelkezni. A fuvarozó megbízás nélküli ügyvitele eddig az időpontig terjedhet, ezt követően a vámtörvény rendelkezéseit kell a vámárura alkalmazni.

Veszélyes áruk fuvarozása

12. § A légi árufuvarozási szerződés keretében végzett veszélyes áruk fuvarozására a külön jogszabályban *  foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Hadianyagok és hadifelszerelések fuvarozása

13. § (1) *  Hadianyagok és hadifelszerelések fuvarozása esetén a fuvarozó a fuvarozás megkezdése előtt köteles ellenőrizni, hogy a feladó vagy a feladó által írásos megbízással rendelkező természetes vagy jogi személy és a küldemény rendelkezik-e a hadianyagokkal és hadifelszerelésekkel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez jogszabályokban megkövetelt hatósági engedélyekkel, valamint a fuvarozás során érintett államok által a fuvarozás teljesítéséhez megkövetelt engedélyekkel, valamint, hogy a hadianyagok és hadifelszerelések a fuvarozásukra vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerződések, továbbá a fuvarozás során érintett államok jogszabályainak és hatósági rendelkezéseinek megfelelően fuvarozhatók-e. Bármely feltétel hiányában a fuvarozó a hadianyagok és hadifelszerelések fuvarozását a küldemény átvétele nélkül köteles visszautasítani. A fuvarozó közbiztonsági érdekek védelmében a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságoktól véleményt szerezhet be a döntés előtt.

(2) A hadianyagokat és hadifelszereléseket töltetlen, illetve közvetlenül rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban kell fuvarozni, olyan csomagolásban, amely illetéktelen személy általi felbontását nem teszi lehetővé.

(3) A hadianyagok és a hadifelszerelések fuvarozására vonatkozó okmányokat (engedélyek, fuvarlevelek stb.) legalább egy évig a fuvarozónak meg kell őrizni.

III. Fejezet

A fuvarozási szerződés módosítása

14. § A fuvarozási szerződés módosítása esetén új fuvarlevelet kell kiállítani. Ha a fuvardíj és az útirány változatlan marad, az üzletszabályzat meghatározhatja, hogy a szerződés módosítása a fuvarlevél átragasztásával vagy felülírásával és ezek hitelesítésével is igazolható.

15. § (1) A fuvarozó az üzletszabályzatban meghatározhatja a feladó utólagos rendelkezésének eseteit.

(2) A fuvarozó a feladó rendelkezését nem köteles végrehajtani, ha az a részéről teljesíthetetlen, továbbá, ha üzemeltetésének rendjét vagy a légijárművön fuvarozott egyéb küldemények feladójának érdekeit sérti. Ilyen esetben a fuvarozó köteles a feladót haladéktalanul értesíteni, és új rendelkezést kérni.

A fuvarozási szerződés megszűnése

16. § (1) A feladónak a fuvarozási szerződéstől való elállása esetére az üzletszabályzat kikötheti a fuvarozó bánatpénz iránti igényét.

(2) A fuvarozó a fuvarozási szerződéstől a továbbítás megkezdése előtt elállhat, ha megállapítja, hogy a küldemény a fuvarozásból kizárt, vagy nem az előírásoknak megfelelően

csomagolt feltételesen fuvarozható tárgyat (anyagot) tartalmaz.

IV. Fejezet

A fuvarozási szerződés megszegése, a fuvarozó felelőssége

17. § (1) A fuvarozó köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a feladó és/vagy a címzett rendelkezésére bocsátani, ha észleli, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, továbbá, ha a küldeményt a fuvarozó nem tudja kiszolgáltatni a szerződésben meghatározott határidőben.

(2) A címzett elveszettnek tekintheti a küldeményt és ezzel kapcsolatos jogait érvényesítheti, ha azt a fuvarozó az (1) bekezdésben meghatározott időponttól számított 30 napon belül nem tudja kiszolgáltatni.

A kártérítési igény érvényesítése

18. § (1) A jogosult a fuvarozási szerződésből, illetve annak hibás teljesítéséből eredő kártérítési igényét a fuvarozóhoz intézett írásbeli bejelentéssel érvényesítheti, melyhez csatolni kell a jogosultságot igazoló, valamint a követelés elbírálásához szükséges okiratokat.

(2) A jogosult követelését keresettel abban az esetben érvényesítheti, ha írásbeli bejelentéssel élt, és a fuvarozó azt 3 hónapon belül részben vagy egészben elutasította, vagy a követelést nem egyenlítette ki.

3. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Ez a rendelet 1999. május 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépése után megkötött légi árufuvarozási szerződésekre kell alkalmazni.

20. § *