A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/1999. (II. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodást létrehozó jegyzékváltás 1998. november 30-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között létrejött, a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola jogállásáról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Szóbeli jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének, és van szerencséje javaslatot tenni megállapodás megkötésére a két Kormány között a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola jogállásáról.

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola jogállásáról szóló Megállapodás rendelkezései az alábbiak:

1. Cikk

A Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola (a továbbiakban: az Iskola) hatáskörét és munkamódszerét az Iskola alapító okirata határozza meg, amelynek összhangban kell állnia a jelen Megállapodás rendelkezéseivel. Az Iskola általános és középiskola tizennégy évfolyammal. Az Iskola által kiállított bizonyítványok megfelelnek az Amerikai Egyesült Államok iskolarendszerében kiadott bizonyítványoknak.

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban: a Felek) megállapítják, hogy az Iskola jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, amelynek székhelye a Magyar Köztársaság területén van.

Az Iskola fenntartója: az Amerikai Nemzetközi Iskola Budapest Alapítvány (a továbbiakban: a Fenntartó).

A Felek kijelentik, hogy az Iskola működésére, ha a Megállapodás másként nem rendelkezik, a magyar jogszabályok az irányadók.

2. Cikk

Az Iskola oktatási intézmény, és a magyar nép, valamint az Iskolában képviselt országok népei közötti szorosabb kulturális kapcsolatokat ösztönzi. Az Iskola irányító testülete az Iskolai Igazgatótanács, amelyet az Igazgatótanács tagjai képviselnek.

Az Iskola a rendelkezésére álló helyek függvényében felvesz olyan tanulókat, akiknek angol nyelvtudása elegendő ahhoz, hogy a tanítást követni tudják, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg olyan tanulók felvételét, akiknek anyanyelve vagy első nyelve az angol.

3. Cikk

Az Iskola jogosult ösztöndíjprogramokba bekapcsolódni, hogy elősegítse a magyarországi állandó lakos magyar állampolgár tanulók felvételét.

4. Cikk

A Felek egyetértenek abban, hogy az Iskola az Igazgatótanács útján a tanári testület tagjait és az iskola egyéb alkalmazottait (a továbbiakban: az iskolai személyzet) helyileg vagy külföldről alkalmazza, ahogy azt az iskolaszemélyzet létszáma megkívánja, illetményüket és egyéb javadalmazásukat az Iskola költségvetéséből biztosítja. A nem magyar állampolgár és nem állandó magyarországi lakos iskolai személyzet tagjai illetményüket és egyéb javadalmazásukat amerikai dollárban kaphatják, foglalkoztatásuk mentes a külföldi állampolgárok munkavállalásáról szóló magyar jogszabályok alól.

Az Iskola költségvetését az Igazgatótanács állapítja meg. A Magyar Köztársaság Kormánya nem köteles az Iskola részére felszerelést vagy elhelyezést biztosítani.

A jelen Megállapodás szempontjából az iskolai személyzet tagjaként értendők az Iskola igazgatója, tanárai, adminisztratív és üzemeltetési feladatot ellátó dolgozói, amennyiben nem magyar állampolgárok és nem állandó magyarországi lakosok.

5. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya:

1. Mentesíti a Fenntartót - a jövedéki adó kivételével - valamennyi adó és illeték megfizetése alól, és visszatéríti a közvetett adókat. A mentesség és a visszatérítés feltétele az, hogy az előbbi közterhek az Iskola oktatási céljai és programja megvalósítása során vagy az Iskola létesítésével és szervezésével kapcsolatban keletkezzenek.

2. Mentesíti az Iskolát az Iskola által oktatási célra megszerzett vagy használt ingatlan után fizetendő illeték alól.

3. Mentesíti az Iskolának a jelen Megállapodással kapcsolatos munkavégzés céljából Magyarországon tartózkodó iskolai személyzet nem magyar állampolgár és Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező tagjait és ezek családtagjait a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól, valamint az Iskolát a társadalombiztosítási járulékfizetési és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól (a mentesség a Magyarországon a magyar és állandó lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgárokat nem érinti). A fenti személyek a magyar társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatásokban egyéni szerződés alapján részesülhetnek.

4. Feljogosítja a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező magyar és nem magyar állampolgárságú iskolai személyzet tagjait és családtagjait, hogy a jövedéki adó kivételével, adó-, vám- és illetékmentesen hozzanak be Magyarországra és vigyenek ki behozatali tilalom alá nem eső javakat.

Adó-, vám- és illetékmentesen behozható:

a) bármely áru vagy felszerelési tárgy, amelyet az iskolai személyzet tagja abból a célból hoz be, hogy oktatási tevékenységét teljesítse;

b) az iskolai személyzet tagjai és családtagjaik személyes használatára szolgáló, külföldön vásárolt tárgyak (alkalmazottanként egy gépkocsit is beleértve, de a jövedéki termékeket kivéve), amelyeket az iskolai személyzet tagjaként történő alkalmazása igazolt időpontjától számított hat hónapon belül hoznak be, illetve érkezik be részükre Magyarországra.

Az a)-b) pontokban megjelölt behozott, illetve beérkező vámárut három éven belül, a fentiek szerint nem kedvezményezett jogállású személy részére elidegeníteni vagy használatra átadni csak a vám- és egyéb pénzügyi terhek megfizetése után szabad. Az iskolai személyzet tagja köteles a raktározási és szállítási költségeket, valamint bármely más költségszolgáltatás díját megfizetni.

5. Az iskolai személyzet tagjai és családtagjai számára díjmentesen tartózkodási engedélyt biztosít. A tartózkodási engedélyt a tervbe vett foglalkoztatási időszakot igazoló irat alapján az Iskola fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság adja ki. A beutazáshoz szükséges vízumot a Magyar Köztársaság illetékes nagykövetsége, illetve (fő)konzulátusa soron kívül állítja ki.

6. Mentesíti az Iskolát az import vámok, adók és illetékek megfizetése alól az Iskola általi használat céljából vásárolt, vagy az Iskola részére adományozott tankönyvek, iskolai felszerelések, egyéb oktatási anyagok, építési anyagok, bútorzat, gépjárművek, szemléltető eszközök és sporteszközök vonatkozásában.

7. Hozzájárul, hogy az Iskola belterületi ingatlantulajdont szerezzen, és építkezéseket végezzen, feltéve, hogy ezek az Iskola létesítésével, szervezésével, oktatási céljaival és tevékenységével kapcsolatosak.

8. A Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár tanulók után folyósítja a mindenkori közoktatási célú normatív állami támogatás összegét.

6. Cikk

Az 5. Cikk 4. és 6. pontjában jogosított személyek és az Iskola vámmentességét a Magyar Köztársaság Kormánya által meghatalmazott szerv igazolja.

A közvetett adók visszatérítése a Fenntartó részére a fenti szerv által igazolt és az adóhatósághoz írásban benyújtott kérelemre történik. Adó-visszaigénylési jog csak olyan számlák (gyűjtőszámlák) után érvényesíthető, amelynek közvetett adó tartalma eléri vagy meghaladja a budapesti diplomáciai testület számára előírt megfelelő értékhatárt.

7. Cikk

Az Iskola tandíjat szed, amelynek mértékét az Igazgatótanács állapítja meg. Szociális megfontolásokból az Igazgatótanács bizonyos tanulók részére tandíjmentességet vagy a tandíj mértékének csökkentését állapíthatja meg. Az Iskola Igazgatótanácsa útján szintén jogosult ösztöndíjprogramok létesítésére. A tandíjat amerikai dollárban számítják, kivéve azon magyar állampolgárok és a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező külföldiek vonatkozásában, akik a tandíjat magyar forintban fizetik.

8. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és a Felek közötti jegyzékváltás napján lép hatályba. A kicserélendő jegyzékek tartalmazzák a Megállapodás szövegét.

Bármely Szerződő Fél a Megállapodást írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás rendelkezései a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napját követő tanév végétől számított két évig hatályban maradnak.

A Megállapodás felmondása esetén, annak az iskolaévnek a végétől, amikor a Megállapodás megszűnik, az Iskola nem működhet a jelen rendelkezések alapján.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja, hogy amennyiben a fentiek elfogadhatóak az Amerikai Egyesült Államok Kormánya számára, úgy a jelen jegyzék és a Nagykövetség visszaigazoló válaszjegyzéke képezzen nemzetközi megállapodást.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezt az alkalmat is megragadja, hogy az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségét ismételten őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Kelt Budapesten, 1998. november 30.

Note Verbale

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honour to propose that the two governments conclude an Agreement regarding the status of the American International School of Budapest.

The terms of the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the United States of America regarding the status of the American International School of Budapest are as follows:

Article 1

The authority and working method of the American International School of Budapest (hereinafter: ”the School”) shall be defined in the deed of foundation of the School which shall be in accordance with the provisions of the present Agreement. The School shall be comprised of an elementary school and a high school consisting of fourteen (14) grades. Report cards issued by the School shall correspond to report cards issued under the school system of the United States of America.

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the United States of America (hereinafter: ”the Parties”) hereto affirm that the School is a non-profit organisation with a legal personality, seated in the territory of the Republic of Hungary.

The Maintainer of the School is the American International School of Budapest Foundation (hereinafter: ”the Maintainer”).

The Parties hereto assert that the operation of the School shall be governed by Hungarian legal regulations, unless otherwise provided by this Agreement.

Article 2

The School is an educational institution which shall foster cultural relations between the Peoples of Hungary and the Peoples of countries represented in the School. The governing body of the School shall be the School Board which shall be represented by its members.

The Parties understand that subject to space availability, the School may admit students whose English knowledge is sufficient to follow the course of instruction, provided this does not prevent the admission of students whose mother tongue or first language is English.

Article 3

The School shall be entitled to participate in scholarship programs in order to promote the admission of Hungarian students.

Article 4

The Parties understand that the faculty and other employees of the School (hereinafter: ”the School personnel”) shall be employed by the School through the School Board locally or from abroad, as it is necessary to meet the requirement in the number of the School personnel, with their salary and other benefits to be provided from the Budget of the School. Members of the School personnel who are citizens of a country other than Hungary and are not permanent residents of Hungary may receive their salaries and other benefits in US dollars, and may be employed exempt from the Hungarian regulations on the employment of foreign citizens.

The budget for the operation of the School shall be set by the School Board. The Government of the Republic of Hungary has no obligation to provide equipment or premises to the School.

For the purposes of this Agreement, the School director, teachers of the School and its administrative and operational personnel shall be considered the members of the School personnel, provided that they are citizens of a country other than Hungary and are not permanent residents of Hungary.

Article 5

The Government of the Republic of Hungary:

1. Shall exempt the Maintainer from the payment of any and all taxes and charges, excepting excise tax and shall reimburse the indirect taxes paid. The condition of the exemption and reimbursement is that the aforcsaid taxes and charges shall originate in the fulfilment of the School's educational objective and execution of its program, and the establishment and organisation of the School.

2. Shall exempt the School from fees payable on real estate acquired or used by the School for educational purposes.

3. Shall exempt from the payment of pension contribution and health insurance contribution the members of the School personnel - being citizens of a country other than Hungary and not having permanent residence in Hungary - who reside in Hungary to perform work under this Agreement and their family members, and shall exempt the School from the payment of social security and health contributions (this exemption shall not apply to Hungarian citizens and citizens of a country other than Hungary having permanent residence in Hungary). The abovementioned persons may benefit from the Hungarian social security system under the regime of individual contracts.

4. Shall entitle the members of the School personnel and their family members - who are Hungarian citizens and who arc citizens of a country other than Hungary and are not permanent residents of Hungary - to import and export to and from Hungary goods, except those which are subject to import restrictions, free of customs duties, tax and fees, except for excise tax.

Articles free of customs duties, tax and fees shall include the following:

a) Any goods or equipment which are imported by a member of the School personnel for the purpose of performing educational activities.

b) Objects for the personal use of the members of the School personnel and their family members, including one car for each employee, purchased or received from abroad, excepting goods subject to excise tax, which are brought to Hungary within six (6) months from the date of the beginning of the employment of the member of the School personnel as certified by the School.

Within three (3) years from the date of importation, goods imported under paragraph a) and b) may not be alienated or transferred for use to persons others than those who enjoy the benefits of this Agreement unless the applicable customs duty has been paid in full. Members of the School personnel shall be required to pay costs of storage and transportation, as well as any other public charges.

5. Shall provide a residence permit without fee to members of the School personnel and their family members. The residence permit, based upon the instrument certifying the projected employment period, shall be issued by the competent police Headquarters. The entrance visa shall be issued promptly by the appropriate Embassy or Consulate of the Republic of Hungary.

6. Shall exempt the School from the payment of import customs duty, taxes and charges on school books, equipment and other educational material, construction materials, furniture, vehicles, audio-visual devices and sports equipment purchased or donated and to be used by the School.

7. Shall approve that the School acquire non-arable real estate internal zoned for the development of an educational facility and carry out construction thereon, provided it is related to the establishment, organisation, educational purposes and activities of the School.

8. Shall pay for Hungarian citizen students the amount of the prevailing standard state public education subsidy.

Article 6

Customs exemption of the School and individuals entitled thereto under paragraphs 4 and 6 of Article 5 shall be attested by the organ, authorized to do so by the Government of the Republic of Hungary.

The refund of indirect taxes to the Maintainer shall be made upon request, certified by the aforementioned organ and submitted to the tax authority. The right for the reimbursement is established by the invoices, the indirect tax content of which reaches or exceeds the limit set out for the diplomatic corps in Budapest in that respect.

Article 7

The School shall collect tuition fees the rate of which shall be set by the School Board. For welfare considerations, the School Board may establish exemption from tuition or decrease the rate of tuition fee for certain students. The School, throught the School Board, shall be entitled to establish scholarship programs. Tuition fees shall be calculated in United States Dollars, except for Hungarian citizens and foreigners having a permanent domicile in Hungary, who shall pay the equivalent tuition fee in Hungarian Forints.

Article 8

This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the day of the exchange of Notes between the Parties. The Notes to be exchanged will contain the text of this Agreement.

Either Party may terminate this Agreement upon two (2) years written notice, through diplomatic channels. The Provisions of this Agreement shall govern the operation of the School until two (2) years from the end of the academic year following the date of receipt of the termination notice.

In the event of the termination of this Agreement, following the end of the academic year when the Agreement terminates, the School may no longer operate under the terms herein.

Since the Government of the Republic of Hungary has already approved the terms of the above Agreement, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary has the honour to suggest that, if the foregoing is acceptable to the Government of the United States of America, this Note and the Note of the Embassy of the United States of America in reply shall constitute an Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary takes the opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

Budapest, 30 November, 1998”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. november 30-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére