A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi XXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a kétoldalú katonai kapcsolatok fejlesztéséről Budapesten, 1998. október 27-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a kétoldalú katonai kapcsolatok fejlesztéséről Budapesten, 1998. október 27-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a kétoldalú katonai kapcsolatok fejlesztéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Felek),

emlékeztetve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében vállalt kötelezettségeikre,

törekedve arra, hogy az átláthatóság és a bizalom növelése érdekében további, kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségeket vállalnak,

meggyőződve arról, hogy a kétoldalú katonai együttműködés kiterjesztésével, a kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségek teljesítésével hozzájárulnak a Felek közötti bizalom, a kapcsolatok, valamint a kelet-közép-európai térség és egész Európa biztonságának erősítéséhez,

elhatározva, hogy továbbfejlesztik a párbeszéden alapuló, bizalom- és biztonságerősítést és a katonai átláthatóságot célul tűző kétoldalú katonai együttműködést,

összhangban az 1994. évi Bécsi Dokumentum 136. paragrafusában foglalt ajánlással, valamint a két állam között már létrejött katonai együttműködési megállapodásokkal,

a következőkről állapodnak meg:

I. Cikk

A katonai információcsere szélesítése és a már meglévő bizalom- és biztonságerősítő intézkedések továbbfejlesztése

1. a) Az intézkedések hatálya kiterjed a magyar-ukrán közös államhatár mentén mindkét ország területén elhelyezkedő 125 km-es mélységű sávra.

b) A bejelentési és megfigyelési kötelezettség olyan tevékenységekre terjed ki, amelyeket a Magyar Honvédség és az Ukrán Fegyveres Erők alakulatai, csapatai, illetve egységei, valamint a Magyar Köztársaság és Ukrajna rendvédelmi szervei és a Határőrség alakulatai, csapatai, illetve egységei folytatnak.

2. A Felek legalább 42 nappal korábban bejelentik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó területen végrehajtásra kerülő szárazföldi katonai tevékenységet a jelen Megállapodás I. Cikk 3. pontja szerint. Ha a tevékenység a tevékenységbe bevont csapatok előzetes értesítése nélkül történik, úgy a bejelentést a Felek a tevékenység megkezdéséig megteszik.

3. A katonai tevékenység bejelentési kötelezettség és legfeljebb öt megfigyelő meghívásának kötelezettsége alá esik, amennyiben annak időtartama alatt bármikor a tevékenységben részt vesz:

- legalább 6000 fő, beleértve a támogató csapatokat is, vagy

- legalább 100 db harckocsi, vagy

- legalább 150 db páncélozott harcjármű, vagy

- legalább 75 db 100 mm-es vagy annál nagyobb űrméretű tüzérségi eszköz.

A Felek nem kötelesek megfigyelőket hívni a csapatok értesítése nélkül végrehajtandó, bejelentésköteles tevékenységekre, amennyiben ezen bejelentésköteles tevékenységek időtartama nem haladja meg a 48 órát.

4. A bejelentési kötelezettség és a megfigyelők hívása vonatkozik a Felek légierejének részvételére is, amennyiben a katonai tevékenység során előreláthatólag legalább 50 vagy több harci repülőgép-bevetés történik, beleértve a harci (speciális támadó, több célú támadó, harci támogató) helikopter-bevetéseket is.

5. Mindegyik Fél a jelen Megállapodás I. Cikk 3. pontjában leírtakon kívül évente egy alkalommal legfeljebb öt megfigyelőt meghív a másik Fél részéről egy zászlóalj (gépesített lövész vagy harckocsi zászlóalj) vagy magasabb szintű gyakorlatra.

6. Egyik Fél sem fog a magyar-ukrán közös határhoz 20 km-nél közelebb eső területeken zászlóaljnál magasabb szintű gyakorlatot lebonyolítani.

II. Cikk

A katonai együttműködés fejlesztése

1. A kétoldalú kapcsolatok további erősítése érdekében a Felek fejlesztik és bővítik katonai kapcsolataikat az 1994. évi Bécsi Dokumentum ajánlásainak, az 1992-ben a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és Ukrajna Honvédelmi Minisztériuma között aláírt keretegyezmény előírásainak, valamint az 1995 decemberében a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és Ukrajna Honvédelmi Minisztériuma között az együttműködés bővítéséről aláírt Jegyzőkönyvnek megfelelően.

2. A Felek kölcsönösen, évente egy alkalommal, a másik Fél területén közös alegység szintű kiképzést és gyakorlatot hajtanak végre, amelynek pontos adatait az éves együttműködési tervekben rögzítik.

3. A Felek a katonai kapcsolatok fejlesztése és a bizalomerősítés keretében kapcsolatban állnak a honvédelmi minisztériumok közötti, közvetlen, folyamatosan működő híradó-összeköttetés révén.

A Felek a jelen Megállapodásban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban diplomáciai csatornákon meghatározzák az értesítések küldésére és fogadására jogosult kapcsolattartási pontokat.

III. Cikk

Az értékelő látogatások és ellenőrzések számának növelése

1. Mindkét Félnek joga van évente, az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumában előírtakon túl, legfeljebb két értékelő látogatásra a másik Fél területén.

2. Mindkét Félnek joga van évente, az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma 74-75. paragrafusában előírtakon túl további, legfeljebb egy ellenőrzés végrehajtására a másik Fél területén, az I. Cikk 1. pont szerinti sávban.

3. A Felek ezenkívül lehetővé teszik, hogy a megfigyelő látogatók és ellenőrök tevékenységében további, legfeljebb három országgyűlési képviselő és újságíró is részt vegyen.

4. Mindkét Félnek joga van elfogadni a másik Fél által lebonyolítandó értékelő látogatást, vagy azt elhalasztásra javasolni, amennyiben területén egy harmadik állam végez ilyen tevékenységet.

IV. Cikk

Általános rendelkezések

1. A bejelentések tartalmának és formájának, illetve a kiegészítő ellenőrzések és értékelő látogatások módjának összhangban kell lenniük az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma vonatkozó előírásaival.

2. A Felek a fentiekhez kapcsolódó minden információt a Felek által az EBESZ munkanyelvei közül választott nyelven, az 1994. évi Bécsi Dokumentum által meghatározott formátumokon és diplomáciai csatornákon keresztül továbbíthatják egymásnak.

V. Cikk

Záró rendelkezések

1. A két Fél képviselői évente - felváltva a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában - értékelő találkozót tartanak, hogy elemezzék a végrehajtást, és hogy javaslatot dolgozzanak ki a jelen Megállapodás keretein belüli együttműködés továbbfejlesztésére. A Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról a Felek rendszeresen közösen tájékoztatják az EBESZ Biztonsági Együttműködési Fórumát.

2. A Megállapodásban foglaltak végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek kétoldalú konzultációk és tárgyalások útján rendezik.

3. Jelen Megállapodás 60 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek.

4. A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható és kiegészíthető.

5. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Mindazonáltal jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg.

Készült Budapesten, 1998. október 27-én, két eredeti példányban, magyar, ukrán és angol nyelven. Mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről
Ukrajna Kormánya
részéről”

3. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás megerősítéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás megtörténtének napján lép hatályba.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére