A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: T.) 16. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § *  E rendelet hatálya a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK) mint finanszírozóra, valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltatás: az Eb. tv. 10–17. §-aiban meghatározott ellátások;

b) *  szolgáltató: az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a finanszírozóval kötött szerződés alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt;

c) *  területi ellátási kötelezettség:

ca) a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői, fogászati ellátás) egészségügyi szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat, illetve saját intézménye vagy más szolgáltató útján biztosít, valamint

cb) a lekötött kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy a kapacitásai felhasználásával az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásban meghatározott ellátási területen élő, a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára külön jogszabályban foglaltak szerinti járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátásokat nyújt;

d) *  finanszírozási elszámolás: az alapdíjnak, a fixdíjnak és a teljesítmény díjának a megállapítása és utalványozásra történő előkészítése;

e) rekordkép: az egészségügyi szolgáltatás teljesítéséről készítendő jelentés formailag és tartalmilag meghatározott egysége;

f) fixdíj: jogszabályban meghatározott összegű havi díjazás;

g) *  alapdíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban a szakfeladatra rendelkezésre álló havi előirányzatnak és a jelentett teljesítménynek a hányadosa szerinti díj;

h) *  teljesítménydíj: az alapdíj és a teljesítmény szorzata;

i) *  finanszírozási szerződés: az egészségügyi szolgáltatásra a finanszírozó és a szolgáltató között létrejött szerződés;

j) *  körzet lakója: az a biztosított, akinek az 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye a körzet területén van;

k) *  teljes munkaidő: napi 8, heti 40 óra;

l) *  Case mix index (CMI): az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozási rendszere szerint elszámolható, adott időszak alatt ellátott finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemző mutató, amely az elszámolt súlyszám és az elszámolt finanszírozási esetszám hányadosa;

m) *  teljesítményegység szolgáltatói átlagértéke: az adott ellátási formában a szolgáltató részére kifizetett tárgyhavi teljesítménydíj és a tárgyhavi elszámolható teljesítmények hányadosa szerinti forintérték;

n) *  szolgáltatásvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek mennyisége;

o) *  teljesítményvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége;

p) *  feladatváltozás: egészségügyi államigazgatási szerv döntése vagy egészségügyi ellátási szerződés, illetve megállapodás alapján az érintett egészségügyi szolgáltatók ellátási területének, vagy a finanszírozási szerződésben lekötött kapacitás mértékének és szakmai összetételének megfelelő szakellátási feladataiknak a változása;

q) *  rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgyűjteményben foglalt ellátási program;

r) *  rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás: rehabilitációs ellátási program alapján végzett olyan nappali ellátás, amelyet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott finanszírozási paraméterek és elszámolhatósági szabályok szerint végeznek;

s) * 

t) *  tervezett éves keret: önálló elszámolási tételként elszámolható, jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége, amelyre a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint jogosult;

u) *  krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program: a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek ellátásának finanszírozási eljárásrendjét megalapozó ellátási program.

3. § *  A NEAK a szolgáltatókkal kötendő finanszírozási szerződést – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – általános szerződési feltételek alkalmazásával, elektronikus úton is megkötheti. A NEAK a finanszírozási szerződés felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét a hatálybalépést megelőzően 30 nappal az egészségbiztosításért felelős miniszter részére jóváhagyásra megküldi, ha a szerződés tartalma nem jogszabályi rendelkezésen alapul, vagy a szerződésmódosításra nem jogszabályváltozás miatt kerül sor. Ha az egészségbiztosításért felelős miniszter a szerződéstervezetre a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt jóváhagyottnak kell tekintetni.

4. § (1) A szolgáltató az általa ellátott betegekről, illetve a nyújtott ellátásokról az elszámoláshoz előírt nyilvántartásokat vezeti. A szolgáltató a finanszírozással kapcsolatos – személyes adatokat nem tartalmazó – nyilvántartásokat legalább 5 évig megőrzi.

(2) *  A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. A finanszírozó a befogadott jelentésről az adott ellátási forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartamú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon a szolgáltató részére.

(3) Finanszírozott teljesítményként a finanszírozási szerződésben meghatározott és ténylegesen teljesített szolgáltatás számolható el a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ-szám) feltüntetésével, amennyiben annak megtérítésére jogszabály alapján más nem köteles.

(4) *  Újszülött ellátásának jelentése TAJ-szám hiányában a születést követő második hónap utolsó napjáig, továbbá ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy elhalálozását megelőző ellátásának és boncolásának jelentése a NEAK által meghatározott elvek szerinti informatikai kód alkalmazásával történik.

(5) *  Abban az esetben, ha az ellátott személy vagy hozzátartozója a TAJ-számot igazoló okmányt az ellátást követő 15 napon belül nem mutatja be, az ellátást végző szolgáltató a finanszírozónál kezdeményezi a TAJ-szám rendelkezésre bocsátását az ellátott személy azonosítására szolgáló, rendelkezésre álló adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme) megküldésével. A finanszírozótól megkapott TAJ-számon történik meg a teljesítmény jelentése.

(5a) *  Ha az ellátott személynek az ellátás igénybevételekor fennálló egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága hatósági eljárás keretében az ellátást követően megállapításra kerül, az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátott személy – a jogviszonya végleges megállapítástól számított 30 napon belül benyújtott – kérelmére a megfizetett térítési díjat visszafizetni. Az egészségügyi szolgáltató a térítési díj visszafizetése esetén, annak igazolása mellett, a nyújtott szolgáltatás pótlólagos elszámolása iránti igényét az 5. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott határidőkön túli esetekben a hatósági eljárás végleges befejezésétől számított második hónap 5. munkanapjáig küldheti meg a finanszírozónak.

(5b) *  A finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltatót felszólítani az ellátott személy által megfizetett térítési díj visszafizetésére, ha az (5a) bekezdés szerint megállapításra kerül, hogy az ellátott személy az ellátásra térítési díj megfizetése nélkül is jogosult lett volna.

(5c) *  Ha az ellátott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága azért nem áll fenn, mert az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, és az ebből keletkező hátralék összege meghaladta az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, akkor az ellátás igénybevételét követően az egészségügyi ellátásra való jogosultság utólag nem igazolható.

(6) *  Ismeretlen, TAJ-számmal és a személy azonosítására szolgáló adatokkal nem rendelkező beteg esetén – az újszülött kivételével – annak adatlapját kell megküldeni a finanszírozónak. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenőrzést követően kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenőrzést az adatlap megküldésétől számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást.

(7) *  A szolgáltató az adatokat az adatkezelési előírások szerint tartja nyilván, és a finanszírozás céljából megküldött adatok valódiságáért felel. A finanszírozó által végzett ellenőrzés során a szolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat bemutatja, és gondoskodik arról, hogy a közreműködő szolgáltató is rendelkezésre bocsássa az adatokat.

(8) *  A szolgáltató a magyar egészségbiztosítási jogszabályok alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek részére nyújtott ellátás után akkor jogosult térítésre, ha az ellátott személy az ellátásra államközi szerződés, nemzetközi szerződés vagy kötelezően alkalmazandó Közösségi szabály alapján jogosult, és az adott ellátásra való jogosultságát az alkalmazandó államközi szerződés, nemzetközi szerződés vagy Közösségi szabály előírásainak megfelelően igazolta. A szolgáltató nyilvántartásának tartalmaznia kell az ellátott személy nevét, születési dátumát, állampolgárságát és az ellátás igénybevételére jogosító igazoláson feltüntetett adatokat. Az „E” térítési kategória alapján nyújtott ellátás esetén a 21. számú melléklet kitöltése kötelező. A kihirdetett államközi szerződések, nemzetközi szerződés és az alkalmazandó Közösségi szabályok listáját, továbbá az ellátások igénybevételére jogosító igazolások kötelezően alkalmazandó mintáit a NEAK tájékoztatóban közzéteszi. A szolgáltató a 21. számú melléklet szerinti adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozónak.

(8a) *  A (8) bekezdés szerinti ellátások esetén a 21. számú mellékletet az e rendelet, valamint a NEAK által kiadott tájékoztató szerinti előírásoknak megfelelően kell kitölteni. Ha a szolgáltató a 21. számú melléklet adathibáját nem javította, az adathiányt nem pótolta, annak okairól az 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben írásban nyilatkoznia kell a NEAK felé.

(9) *  Amennyiben az alapellátást, illetve a szakellátást nyújtó orvos gyógyszerrendelési gyakorlata során a külön jogszabályban foglaltakat az ellenőrzést követő figyelmeztetés után sem tartja be, a finanszírozás összegéből a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó rész levonásra kerül.

(10) *  A Magyarországon tartózkodó beteg sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató Közösségi szabály vagy nemzetközi szerződés alapján jogosult személy esetében kezdeményezi a jogosultság-igazolás kiadását az illetékes külföldi biztosítótól. Ha a külföldi biztosító a jogosultság-igazolás kiadását megtagadja, illetve ha Közösségi szabály, valamint nemzetközi szerződés hatálya alá nem tartozó személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, a szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését. A szolgáltató az esetet a beteg adatlapjának megküldésével és a térítési díj megfizetésének, illetve a behajtás eredménytelenségének egyidejű igazolásával a (2) bekezdés szerint pótlólag, legfeljebb a teljesítést követő hatodik hónap 5. munkanapjáig jelentheti a finanszírozó részére. A szolgáltatás kifizetése a (6) bekezdés szerint történik.

(11) *  A jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg. Az ellátás jelentése és kifizetése a (10) bekezdésben foglaltak szerint történik.

(12) *  Élődonoros szervátültetés esetén, amennyiben a recipiens magyar biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és az átültetésre kerülő szerv külföldi donorból származik, a külföldi donor magyarországi ellátását a donor adatlapjának és a betegdokumentáció másolati példányának a megküldésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató „K” térítési kategóriában jelenti a finanszírozó részére. Az ellátást a finanszírozó minden esetben ellenőrzi.

(13) *  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 46. § (2) bekezdése szerinti személyek által igénybe vett ellátásoknak a miniszteri rendeletben meghatározott összeg feletti finanszírozási díját (a továbbiakban: ellátási díj különbözete) a finanszírozó a szolgáltató részére utalványozza.

(14) *  A (13) bekezdés szerinti személyek által igénybe vett ellátások elszámolása az R.-ben meghatározott díjtételek alapján, a mindenkori alapdíjon történik.

(15) *  Az ellátási díj különbözetének finanszírozási igényét az egészségügyi szolgáltatónak külön jeleznie nem kell, az ellátásra vonatkozó teljesítményjelentési szabályokra az e rendeletben foglaltak irányadóak.

(16) *  Az ellátási díj különbözete csak olyan finanszírozási eset térítéséül utalványozható, amelynek részbeni térítésére az ellátott személy is kötelezhető, és ha az ellátásra az Eütv. 3. § i) pontja miatt került sor. Az ellátási díj különbözetének megállapítására a jelen rendeletben foglalt szabályok irányadóak.

(17) *  A finanszírozó az ellátási díj különbözetet intézményenként utalványozza az ellátott által térítendő legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeggel csökkentett mértékben.

(18) *  Az ellátott által megfizetendő térítési díjra vonatkozóan „S” térítési kategóriában az ellátás nem jelenthető finanszírozásra.

4/A. § *  (1) *  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenőrzési kötelezettsége elmulasztása esetén – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a szolgáltató részére az adott ellátás után járó összeg 10%-a, de legfeljebb 1000 forint levonásra kerül.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a 4. § (4) és (6) bekezdés szerinti esetekre.

(3) *  A Vhr. 12/B. §-a szerinti ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, a nem ellenőrzött ellátási esetek után

a) a háziorvosi szolgáltató díjazásából bejelentkezett biztosított ellátása esetén a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,

b) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató eseti ellátásának díjazásából a tárgyhónapban egy eseti ellátásra jutó díj összegének 10%-a,

c) a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra szerződéssel rendelkező szolgáltató díjazásából a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,

d) *  a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10%-a, de legfeljebb 1000 forint

kerül levonásra.

(3a) *  A (3) bekezdéstől eltérően a mentést és betegszállítást végző szolgáltatók díjazásából levonást nem kell érvényesíteni.

(4) *  A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.

(5) *  A járóbeteg-szakellátást, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából egy ellátási esetnek minősül járóbeteg-szakellátás esetében egy biztosított egy egészségügyi szolgáltatónál egy napon történt ellátása, fekvőbeteg-szakellátás esetében ápolási esetenként az ellenőrzés elvégzésére a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott nap.

(6) *  A mentést és betegszállítást végző szolgáltatókat az elvégzett jogviszony ellenőrzésért külön díjazás nem illeti meg.

(7) *  A NEAK a (4) és (5) bekezdésben meghatározott ellenőrzési díjat a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza.

Várólista alapján nyújtható ellátások elszámolási szabályai * 

4/B. § *  A NEAK a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban – a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint – regisztrált adatok és a fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden naptári évben a tárgyhónapot követő január-novemberi hónapokban a 20. napi, december hónapban a 15. napi (a továbbiakban: egyeztetési időpont) állapot szerint elszámolási egyeztetést végez. Ennek során a NEAK a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az adatokban a tárgyhónapot követő egyeztetési időpont 20. napjának végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni az 4/C. § szerinti eljárások során.

4/C. § *  (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás vonatkozásában adathiánynak minősül, ha az Ebtv. 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető fekvőbeteg-szakellátással kapcsolatosan a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti országos várólista nyilvántartásban (a továbbiakban: országos várólista nyilvántartás) az egyeztetési időpontban a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik.

(2) A fekvőbeteg-szakellátás vonatkozásában adathibának minősül, ha a fekvőbeteg-szakellátás elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a várólista nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételről az országos várólista nyilvántartási rendszerben az egyeztetési időpontban megállapítható, hogy

a) az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból,

b) az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezően nyilvántartandó adatok teljes körét,

c) az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési időpontban nem felel meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak.

(3) A NEAK az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdésben meghatározott adathiba által érintett nyilvántartási tételekről, valamint az érintett fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokról hibalistát készít.

(4) Az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba által érintett ellátások nem finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adathiány megszüntetéséig, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba kijavításáig a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenteni kell. Ha az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása a tárgyhónapot követően sem történik meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyező összeggel a szolgáltató havi finanszírozási díját csökkenteni kell.

(6) Ha a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel, akkor az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.

(7) Ha a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, akkor a tárgyhónapot követő hónaptól kezdődően a hiba kijavításáig a szolgáltató finanszírozását az (5) bekezdés szerint csökkenteni kell.

(8) Ha az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba folyamatosan, a (3) bekezdés szerinti listára való felkerülését követő hetedik egyeztetési időpontban is fennáll, a NEAK az érintett tételeket – az (5) bekezdés szerinti szankció mellőzésével – véglegesen kivezeti a (3) bekezdés szerinti listáról. A kivezetett tételek finanszírozására nem kerül sor.

(9) A (4)–(7) és (10) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a finanszírozási szerződés hatálybalépését követő két hónap teljesítményének elszámolása során.

(10) A várólistán hibásan ütemezett ellátások a (7) bekezdés szerinti hibával azonos elbírálás alá esnek, ezen ellátásokra az (5) bekezdés szerinti szankciót kell alkalmazni. E bekezdés alkalmazásában hibás az ütemezés, ha a várakozási listán nyilvántartott esetről – a szakmai ok miatti halasztással várakozók kivételével – az ütemezés ellenőrzésének időpontjában megállapítható, hogy az ütemezés

a) a lehetséges ellátási helyek kihagyásával történt, és

b) a tervezett ellátás időpontja legalább 14 nappal meghaladja az egészségügyi szolgáltatónál az esetre a hozzá tartozó intézményi várólistán kiadható legkorábbi tervezhető ellátási napot.

(11) A (10) bekezdés szerinti legkorábbi tervezhető ellátási nap meghatározása érdekében a tervezhető ellátási helyek számát úgy kell meghatározni, hogy ellátási naponként az ütemezhető ellátások minimális esetszáma a finanszírozási tárgyévet megelőző év „1” térítési számú kategóriában elszámolt átlagos egy ellátási napra jutó esetszámának várólistánként a 35. számú mellékletben meghatározott százaléka legyen.

(12) *  Nem kell alkalmazni a (10) és (11) bekezdés szerinti szabályokat, ha az egészségügyi szolgáltató várólistáján a finanszírozási tárgyévet megelőző évben a tervezett várakozási idő nem haladta meg a 60 napot.

(13) Az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti intézményi előjegyzési lista tekintetében az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

(14) *  A (12) bekezdés szerinti kivétel nem alkalmazható azon egészségügyi szolgáltató várólistája esetében, amelyen a finanszírozási tárgyévet megelőző évben az azonnali ellátások aránya 20%-kal meghaladta a 35. számú mellékletben meghatározott tervezhetőségi arány alapján elfogadható azonnali ellátások arányát. Azonnali ellátásnak kell tekinteni azt az esetet, ahol a várólistára vétel és az ellátás időpontja között eltelt idő nem érte el a 2 napot.

4/D. § *  (1) Az 5. számú mellékletben a várólista csökkentés soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályokat a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az előirányzat terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a 14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az alapdíj 110%-ának és az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a tárgyhavi teljesítmény számításában.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a várólista csökkentési program kezdő időpontjában már a szolgáltató várólistáján nyilvántartott beteg részére végzett ellátás esetén a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakat a várólista csökkentési program kezdő időpontjában még más szolgáltató várólistáján nyilvántartott, a várólista csökkentési programba bevont, átirányítással más szolgáltató várólistájára áthelyezett és az átirányítás szerinti szolgáltató által ellátott beteg részére végzett ellátás esetén az előirányzaton belül erre a célra országos szinten meghatározott keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni, figyelembe véve az átadó szolgáltatónként a várólista csökkentési cél eléréséhez szükséges többlet ellátási igényt.

(4a) *  A (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell azon esetekre is, amelyek várólista csökkentési programban történő soron kívüli ellátására NEAK kijelölés alapján kerül sor. A programba vonás szükségességéről a NEAK az általa felkért, az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata által előzetesen kijelölt szakértő véleménye alapján egyedileg dönt.

(5) A 40. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a teljesített ápolási nap számítása során a (2) bekezdés szerinti ellátások ápolási napját nem kell beszámítani.

(6) *  A (2)–(4) és (5) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a szolgáltató a 2018. november 1. és 2019. október 31. közötti időszakban a várólista csökkentéssel érintett várólistáihoz tartozó ellátásainak 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt súlyszámot az adott várólista csökkentési programmal érintett tárgyidőszaki finanszírozási év kezdetétől a finanszírozási év végéig terjedő időszakban is teljesítette (a továbbiakban: bázis teljesítmény).

(7) Veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet miatt elhalasztott ellátások esetén a szolgáltató (6) bekezdés szerinti bázis teljesítményét a veszélyhelyzettel, vagy egészségügyi válsághelyzettel érintett finanszírozási évben a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet időtartamával és mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

(8) Ha a (6) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a (2) bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét a finanszírozási év lezárását követően a következő finanszírozási évben elszámolható finanszírozási összegből a NEAK utólagosan visszavonja.

4/E. § *  (1) Az 5. számú mellékletben várólista csökkentés soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályokat a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére a 4/D. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetekre, az előirányzat terhére, a kapcsolódó járóbeteg-szakellátásban a beavatkozást megelőzően kivizsgálási céllal végzett ellátásokat – ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott Laboratóriumi ellátás előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat – a 6/A. és a 14. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.

Jelentési szabályok * 

5. § *  (1) A szolgáltató a finanszírozó által formailag és tartalmilag hibátlannak talált teljesítményjelentésére vonatkozó javított elszámolási igényét – javító jelentésként – legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.

(2) A szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét – pótjelentésként – legfeljebb a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.

(3) A finanszírozó által megküldött hibalista szerint tartalmilag vagy formailag hibásnak vagy hiányosnak talált teljesítményjelentésre vonatkozóan a szolgáltató a korrekciós jelentést a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hibalista akkor küldhető, ha

a) a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő adatai vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem felelnek meg a jogszabályokban, továbbá a kitöltési útmutatóban foglalt előírásoknak, illetve a jelentett adatok a kötelezően jelentendő adatok nem teljes körét tartalmazzák,

b) *  a fekvőbeteg-szakellátást igénybe vevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek, kivéve krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatokat, a robotterápiás vagy egyéb computerizált interaktív terápiás egészségügyi eljárásokat, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálatát, a dialízis ellátásokat, az R. 8. számú melléklete szerinti ellátásokat, továbbá az aktív ellátást követő, legkésőbb egy hónapon belül megkezdett elsőbbségi rehabilitáció ideje alatt, a megelőző aktív ellátást nyújtó másik szolgáltató által végzett járóbeteg-szakellátási tevékenységet.

(5) Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás esetében egy elrendelő lap alapján végzett teljes ellátási időszak hibásnak minősül, ha azonos időszak alatt fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele is jelentésre kerül.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti átfedés hiba korrekciója a teljesítés hónapját követő ötödik hónap 5. munkanapjáig is megküldhető. Ha az átfedés korrekciójára az első elszámoló által, az átfedésekről készített és az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az előírt határidőig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet másként szabályozza.

(7) A finanszírozó által megküldött hibalistán szereplő esetek csak a hibajavítást, illetve a hiány pótlását követően kerülhetnek elszámolásra. Az elszámolás a hibákat kijavító tételek megküldése után, az általános szabályok szerint történik azzal, hogy a már korábban elszámolt tételt módosító javításoknál csak különbözetet lehet elszámolni.

(8) *  Az (1)–(3) és a (6) bekezdés szerinti ellátások elszámolása az elszámolásukkor érvényben lévő díj szerint történik.

(9) *  Ha a szolgáltató a teljesítményét nem számolta el határidőre, a NEAK évente legfeljebb két ízben – utólagos elszámolás mellett – előleget folyósít a szolgáltató kérelmére, amelynek összege legfeljebb a tárgyévet megelőző évi teljesítménydíj egyhavi átlagának egyharmada lehet.

5/A. § * 

5/B. § *  (1) *  A teljesítményjelentések feldolgozását, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb, a finanszírozás mértékének megállapítását érintő elháríthatatlan akadály esetén a NEAK főigazgatója – az egészségügyért felelős miniszter értesítésével egyidejűleg – a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében elrendelheti, hogy az akadály megszűnéséig az érintett egészségügyi szolgáltatók részére az akadály bekövetkezését megelőző, az akadályoztatással érintett ellátási forma háromhavi finanszírozási díja átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerüljön sor. * 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj nem állapítható meg, akkor az egészségügyi szolgáltató részére az adott ellátási formára jellemző országos havi átlagos teljesítménydíj megállapítására kerül sor.

(3) Az elháríthatatlan akadály léte nem érinti az egészségügyi szolgáltatók e rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

(4) *  Az akadály megszűnését a NEAK főigazgatója állapítja meg, melyről értesíti az egészségügyért felelős minisztert. Az akadály megszűnését követően a teljesítményjelentések vonatkozásában az adathiány pótlására, hibás adat javítására nyitva álló – e rendeletben megállapított – határidők újrakezdődnek.

(5) *  Amennyiben az (1), illetve a (2) bekezdés szerint utalványozott finanszírozási díj nem éri el vagy meghaladja a teljesítményjelentések visszamenőleges feldolgozása alapján megállapítható díjat, úgy a különbözetet a NEAK jogosult a következő havi finanszírozási díjjal egyidejűleg utalványozni vagy abból visszatartani.

Elszámoláshoz kapcsolódó egyéb rendelkezések * 

5/C. § *  (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője minden hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozó részére a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által az EESZT-ben rögzített, általa nyújtott előző havi ellátási eseményre vonatkozóan a 14. számú melléklet szerint definiáltak szerint az alábbi adatokat:

a) az intézmény nevét,

b) az ellátó osztály azonosítóját, nevét és szakmakódját,

c) az ellátott beteg TAJ-számát, annak hiányában egyéb személyazonosítóját, törzsszámát, érvényes biztosítás országát vagy a beteg állampolgárságát,

d) a felvétel és a távozás időpontját és

e) * 

(2) A finanszírozó ellenőrzi, hogy az elszámolásra jelentett ellátási esemény az (1) bekezdés szerinti adatok között szerepel-e. Az ellenőrzés szempontja az (1) bekezdésben szereplő adatok egyezősége.

(3) Ha a finanszírozó megállapítja, hogy a finanszírozásra jelentett ellátási esemény nem szerepel az EESZT-ben, úgy az ellátási eseményre vonatkozó finanszírozási díjat visszavonja.

6. § (1) A szolgáltatót a finanszírozási szerződés alapján

a) fixdíj, és/vagy

b) teljesítménydíj

illeti meg.

(2) *  Egy teljesítményegység forintértéke:

a) az e rendeletben előírt tételes díj,

b) *  az a) pont hiányában az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által kihirdetett alapdíj,

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában, a költségvetésben rendelkezésre álló havi keret és az országos teljesítmények hányadosa.

(3) *  A NEAK a szolgáltató részére az (1) bekezdés szerinti díjat havonta, az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete szerint utalványozza.

(4) *  A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítás után az egyes szakfeladatokon még rendelkezésre álló előirányzat osztható fel és fizethető ki, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

(5) * 

6/A. § *  (1) *  Az Eb. tv. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti működési költségelőleg folyósításának kérelmezésekor be kell mutatni az előleg szükségességének részletes indokolását és az intézkedési tervet.

(1a) *  Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa nem nyújthat támogatást vagy vállalhat garanciát, az nem feltétele az Eb. tv. 35. § (4) bekezdése szerinti működési költségelőleg igénybevételének.

(2) *  A működési költségelőleg folyósításáról vagy a kérelem visszautasításáról a NEAK főigazgatója dönt. A működési költségelőlegben részesített szolgáltatókról és az előleg összegéről a NEAK havonta tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert.

(3) *  A főigazgató által engedélyezett működési költségelőleget a NEAK a gyógyító-megelőző ellátás előirányzata működési költség előleg keretéből utalványozza, és a Kincstár folyósítja a szolgáltató részére. A működési költségelőleg maximális összege – a (4) bekezdés szerinti szolgáltatók kivételével – a szolgáltatónak az igénylést megelőző 12 havi finanszírozási összegből számított havi átlagösszeg 80 százaléka.

(4) *  Finanszírozás szempontjából új kapacitáson nyújtott teljesítmény szerint finanszírozott szolgáltatások működési kiadásainak fedezetére utólagos elszámolással finanszírozási előleg folyósítható. Az egyhavi előleg mértéke a finanszírozási szerződés szerinti kapacitás nagyságára és az ellátási formára jellemző országos havi átlagos finanszírozási összeg 50 százaléka. E jogcímen a havi finanszírozási előleg a finanszírozási szerződés megkötését követően legfeljebb két hónapra folyósítható. A finanszírozó a folyósítás határidejének leteltét követően az előleget egyenlő részletekben a következő két havi esedékes finanszírozási összegből levonja.

(5) *  A finanszírozási előleget és a működési költségelőleget a tárgyévben vissza kell fizetni.

(6) *  Ha a finanszírozó ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a finanszírozási előleget nem a kérelemben megjelölt célra használta fel, az előlegnek még fennmaradt részét az egészségügyi intézmény részére járó finanszírozási összegből az Eb. tv. rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt levonja.

(7) *  A NEAK főigazgatója különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásának mellőzéséről.

6/B. § *  (1) *  Amennyiben a finanszírozó ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató az adott teljesítményt magasabb összeg finanszírozására jogosító jogcímen jelentette, akkor a szolgáltató az elszámolt, valamint a ténylegesen elvégzett és megfelelően dokumentált szolgáltatás finanszírozási értéke közötti különbözetet köteles megtéríteni az Eb. tv. 37. § (13) bekezdése szerint számított kamat összegével együtt.

(2) * 

6/C. § *  (1)–(2) * 

(3) *  A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatot és az 1999. április 1-je előtt létrehozott területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező háziorvosi szolgálatot működtető háziorvosi szolgáltató finanszírozási szerződésének megszűnését követően a továbbiakban nem jogosult a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma alapján számított díjazásra. Az 1999. április 1-je után létrehozott területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosi szolgálatot működtető háziorvosi szolgáltató finanszírozási szerződésének megszűnését követően a bejelentkezett biztosítottak tárgyhavi és tárgyhó előtti hónap szerinti állapotnak megfelelő korcsoportos pontszáma alapján jogosult díjazásra. A háziorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnését megelőzően végzett ellátások alapján esedékes minősítő teljesítménydíjazásra finanszírozási szerződése megszűnését követően nem jogosult.

(4) *  A szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését követően a teljesítményen – háziorvosi ellátás esetében a (3) bekezdés szerinti bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszámán – alapuló díjazás szerint jogosult a finanszírozási szerződés megszűnését megelőzően elvégzett jogviszony ellenőrzések után járó díjazásra.

6/D. § *  (1) A finanszírozás keretében járó összeg terhére az Eb. tv. 35. § (1) bekezdés szerinti engedményezés esetén a szolgáltató az írásban megkötött engedményezési szerződést a teljesítést megelőző 30 nappal nyújtja be a finanszírozónak.

(2) *  A szolgáltató és a finanszírozó a finanszírozási szerződésben meghatározott feladat ellátását szolgáló engedményezés teljesítésére szerződés-kiegészítést köt, amennyiben az engedményezett nem a szolgáltató közreműködője, és az engedményezett összeg összességében nem haladja meg a szerződés-kiegészítés megkötésének kezdeményezését megelőző 12 havi finanszírozás összegéből számított egyhavi átlag 10 százalékát, és az engedményezés legalább hat hónapra és havi azonos összegre vonatkozik.

(3) *  A finanszírozó egyidejűleg legfeljebb öt, a szolgáltató által kötött engedményezési szerződés alapján teljesít. Az engedményezett összeg tovább nem engedményezhető. A szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát csak a kedvezményezett fél jóváhagyásával módosíthatja.

6/E. § *  (1) *  Az egészségügyi szolgáltató az általa külföldön történő gyógykezelésre beutalt beteg részére végzett külföldön történő gyógykezelésről a 4. § (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat a NEAK részére a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, ha a beteg a külföldön történő gyógykezelést a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint vette igénybe.

(2) A magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátást az egészségügyi szolgáltató „W” térítési kategóriában jelenti. Az így jelentett ellátások fedezetéül az Egészségbiztosítási Alap „Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése” előirányzata szolgál.

6/F. § *  Gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozása szabályainak megváltozása miatt a megváltozott finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára – a betegellátás zavartalansága érdekében – előleg folyósítható. A folyósítás – amelynek határidejére és visszafizetésére a 6/A. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók – a működési költségelőleg terhére történik.

6/G. § *  A finanszírozó évente egy alkalommal, legkésőbb a naptári év október 31. napjáig jóváhagyásra megküldi a fenntartó részére a fenntartásában álló, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett egészségügyi intézmények következő évi üzemeltetési költségének E. Alapra eső részére vonatkozó számítást. Az adatszolgáltatás az intézmények elmúlt évi teljesítménye alapján számított üzemeltetési költség becslésén alapul, amelyet intézményenként kell közölni. A fenntartó jóváhagyását követően a finanszírozó a fenntartó által jóváhagyott összeget 12 havi egyenlő részletben (a következő naptári év január-december hónapjaiban) levonja az érintett intézmények részére fizetendő havi finanszírozási díjból.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A háziorvosi ellátás finanszírozása

7. § *  (1) *  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet (a továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a finanszírozóval szerződés köt. A szolgáltató a szerződés megkötéséhez nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó orvos a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást.

(2) *  Folyamatos az ellátás, ha

a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési időben rendelőjében háziorvosi tevékenységet végez;

b) *  munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c) *  munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és

d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy

da) a közreműködésre nem tart igényt, vagy

db) feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására.

(3) *  Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezettek száma nem éri el felnőtt és vegyes lakosság esetén az 1200 főt, illetve gyermek lakosság esetén a 600 főt a (2) bekezdés c) pontban meghatározott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejét a bejelentkezett biztosítottak és felnőtt, illetve vegyes lakosság ellátása esetén az 1200 fő, gyermek lakosság ellátása esetén a 600 fő hányadosa szerint kell meghatározni. Amennyiben a bejelentkezett biztosítottak száma eléri vagy meghaladja a fenti biztosítottak számát az ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejére a (2) bekezdés c) pontja az irányadó.

7/A. § *  Az alapellátási szolgálat – kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat – helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni.

8. § (1) *  Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására a NEAK a 2. § j) pontja szerinti lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására. * 

(2) A területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató

a) 14 év feletti 1200–1500 fő lakos (a továbbiakban: felnőtt körzet), vagy

b) életkori korlátozás nélkül 1200–1500 fő lakos (a továbbiakban: vegyes körzet), vagy

c) *  0–14 év közötti 600–800 fő lakos (a továbbiakban: gyermekkörzet)

ellátását biztosítja.

(3) *  A körzethatárok módosítása esetén nem jöhet létre a (2) bekezdésben meghatározott minimumlétszám alatti lakosságszámú felnőtt, vegyes, illetve házi gyermekorvosi körzet. A körzetmódosítást követően a szerződés módosítását a szolgáltató kezdeményezi. Új körzet létesítése esetén nem köthető finanszírozási szerződés, ha az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt és vegyes körzet esetén 1200, gyermekkörzet esetén 600 fő alá csökken.

(4) *  A (2) bekezdésnek megfelelő új körzet esetén a díjazást a NEAK a körzet kialakítását követő egy éven át kiegészíti az adott típusú háziorvosi körzetek előző évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig, amely az első hónaptól kifizetésre kerül.

(5) *  A területi ellátási kötelezettséggel érintett körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője igazolja a NEAK számára minden év március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg.

9. § (1) *  A finanszírozó területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására szerződést köt a Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése szerinti szolgáltatóval, ha * 

a) legalább 200, az Eb. tv. szerint biztosítottnak minősülő személy (a továbbiakban: biztosított), illetve annak törvényes képviselője írásban nyilatkozik, hogy őt kívánja háziorvosának választani – kivéve, ha korábbi szerződése megszűnését jogellenes magatartása idézte elő –, és

b) személyesen biztosítja a 7. § (2) bekezdése szerinti folyamatos ellátást.

(2) *  A finanszírozó az (1) bekezdés szerinti szerződést megkötheti a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) területileg illetékes szervezetének beleegyezésével is, amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek nem teljesülnek. * 

(3) Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnál a szerződés megkötését követő 6. hónapban a bejelentkezett biztosítottak száma nem éri el a 200 főt, vagy az a későbbiekben 200 fő alá csökken, a finanszírozási szerződést a MOK illetékes szervezetének véleménye alapján lehet felmondani vagy fenntartani.

10. § (1) *  A NEAK a fővárosban legfeljebb 5, vármegyeszékhelyenként egy-egy hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására köthet szerződést, amennyiben a fővárosban az adott területen, illetve a vármegyeszékhelyeken a (2) bekezdés szerinti folyamatos ellátás nem biztosított. A heti 30 órás rendelési idővel működő háziorvosi szolgálat díjazása a háziorvosi szolgálatok előző évben elért havi országos átlagdíjának a tárgyévi előirányzat-növekedés mértékével emelt összegével történik. E feladat ellátására csökkentett, de legalább heti 15 óra rendelési időre is köthető szerződés, időarányos díjazás mellett.

(2) *  Az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a NEAK a fővárosban öt, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Veszprémben egy-egy a hajléktalanok ellátását napi 24 órában, heti 168 órában biztosító, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás nyújtására működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval köthet szerződést. A kijelölés a Hajléktalanokért Közalapítvány módszertani javaslatának figyelembevételével történik. Az ellátás kiegészül a fővárosban 1–1, a megnevezett vármegyeszékhelyeken 0,5–0,5 mozgó orvosi szolgálattal. A heti 168 órában működő szolgáltató díjazása az (1) bekezdés szerinti díj 90%-kal növelt összegének négyszerese. A mozgó orvosi szolgálatot a fővárosban az (1) bekezdés szerinti díj 90%-kal növelt összege, a vármegyeszékhelyeken az összeg 50%-a illeti meg.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgálatokat a szerződésben előírt nyilvántartási kötelezettség terheli. A szolgáltató a szerződés szerinti forgalmi adatokat szolgáltatja.

10/A. § *  (1) Az a Felzárkózó Települések Programban résztvevő egészségügyi szolgáltató, amely

a) hajléktalanok háziorvosi ellátására vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik, és

b) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt szakmák közül legalább 5 szakmában telemedicina útján nyújt egészségügyi szolgáltatást

[az a) és a b) pont szerinti feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltató a továbbiakban: Mozgó Egészségügyi Központ], a koordináló és egészségügyi tevékenységéért minden 5000 fő ellátandó lakos után havonta a 10. § (1) bekezdése szerinti díj összegének 7,32-szeresére jogosult. A havi finanszírozási összeg nem haladhatja meg a rendelkezésre álló, időarányos „Mozgó Egészségügyi Központok működtetése” előirányzat egyhavi összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás az e tevékenység végzése során alkalmazott orvosok, egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók teljes bér fedezetét is tartalmazza, ezért az egészségügyi szolgáltató további bértámogatás igénylésére nem jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerint végzett ellátások fedezetéül az Egészségbiztosítási Alap a 2. cím 7. alcím 7. Célelőirányzatok jogcímcsoport „Mozgó Egészségügyi Központok működtetése” előirányzata szolgál.

11. § (1) *  A háziorvosi szolgáltató a háziorvoshoz bejelentkezett biztosítottak után az E. Alapból a 12. § (2) bekezdés szerinti díjazásra jogosult, ha a külön jogszabály szerinti törzskarton, illetve gyermek-egészségügyi törzslap (a továbbiakban együtt: törzskarton) szabályszerű felvétele megtörtént. A házi gyermekorvosi szolgálat legfeljebb a 0–18 éves életkor közötti, a felnőtt háziorvosi szolgálat pedig a 14 éves életkor feletti bejelentkezett biztosítottak után részesül díjazásban. Nem jogosult a szolgáltató a bejelentkezett biztosítottak után díjazásra, ha a 17. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét – figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – nem teljesíti.

(2) *  A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban előírt feladatokat ellátni, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelőzési és szűrési tevékenységet. A háziorvosi ellátás minőségi színvonalának emelése céljából az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben határozza meg a háziorvosi szolgálat típusának megfelelő indikátorokat. A finanszírozó a háziorvosi szolgálat típusának megfelelő gyógyító-megelőző tevékenysége és adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel értékeli az indikátorok szerinti teljesítést, és erről értesíti az adott szolgálat működtetőjét.

(3) *  A díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a 17. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján meghatározott korcsoportonkénti pontszám összegének degressziós tényezővel korrigált értéke, valamint a szakképzettségi szorzó szorzataként kell megállapítani. A degressziót 2400 ponttól, illetve vegyes háziorvosi szolgálat esetén 2600 ponttól kell alkalmazni. Számítási módját a 3. számú melléklet A) pontja tartalmazza. A degresszió számításánál az adott háziorvoshoz bejelentkezett valamennyi biztosítottat figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok ellátására egy vagy több rendelőben, illetve azonos vagy eltérő rendelési időben kerül sor.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti degresszió alkalmazása alól mentesítést kap az a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat, amelyhez bejelentkezett biztosítottak száma nem haladja meg a területi ellátásra kijelölt körzet lakosságszámát, és

a) ahol a körzet egy vagy több önálló település teljes közigazgatási területére is kiterjed, és a körzet székhelyén összesen legfeljebb két azonos típusú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat működik, vagy

b) a településen más azonos típusú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat nem működik. * 

(5) *  A (4) bekezdés szerinti degresszió alóli mentesség a területi ellátásra kijelölt körzet legfeljebb 3600 (gyermekkörzet esetén 1800) főig terjedő lakosságszámra szól. Amennyiben a területi ellátásra kijelölt körzet lakosságszáma meghaladja a 3600 (gyermekkörzet esetén az 1800) főt és a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, a degressziót a 3600 (gyermekkörzet esetén 1800) főt meghaladó bejelentkezett biztosítottak tekintetében kell alkalmazni. A 3600 (gyermekkörzetben 1800) főre figyelembe vehető pontértéket a NEAK számítja ki évente egyszer, a degresszió alól mentesített háziorvosi szolgálatra jellemző korcsoportos szorzók súlyozott átlaga alapján. A degresszióval korrigált pontszámot – a 3. számú melléklet A) pontja szerinti pontérték helyett – a NEAK által kiszámított pontérték alapján kell meghatározni.

(6) *  A (4)–(5) bekezdések szerinti mentesség tényét a NEAK évente április 30-áig felülvizsgálja.

(7) *  Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, a (3) bekezdés szerinti elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára

a) *  a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén – kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet – 1500 ponttal megemelt érték,

b) *  nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 1500 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték.

c) *  további okleveles ápoló, okleveles közösségi kiterjesztett hatáskörű ápoló teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén – kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet – 2000 ponttal megemelt érték,

d) *  további okleveles ápoló, okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatása esetén az a) pont szerinti 2000 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték.

12. § (1) *  Ha a háziorvosi szolgáltató a Hr. szerint a háziorvosi szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost alkalmaz a háziorvos felügyeletével, és erről bejelentést tesz a finanszírozónak, a finanszírozó a szerződést módosítja és az elszámolásban a degressziót – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás (kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétét) esetén – 3900 (vegyes körzet esetén 4100) ponttól alkalmazza. A szakorvos jelölt legfeljebb 4 praxisnál történő egyidejű foglalkoztatása esetén az 1500 pont megosztása a praxisok között arányosan történik.

(2) *  Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti, a 12/A. § (2) bekezdése alapján módosított kiadási előirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa.

(3) * 

(4) *  A korcsoportonkénti pontszámok alapján történő díjazásra a háziorvosi szolgáltató érvényességi időhöz kötötten jogosult. Az érvényességi idő utolsó napjáig ismételt orvosi vizsgálatot kell végezni újabb törzskarton kitöltésével. Az orvosi vizsgálat során nem kell ismételten elvégezni a külön jogszabály szerint előírt vizsgálatokat. Az érvényességi idő számítása a biztosított születési napját követő hónap első napjától kezdődik, és az e bekezdésben meghatározott érvényességi ideig tart.

A korcsoportonkénti pontszám és érvényességi idő:

a) *  0–4 év közötti bejelentkezett biztosított után 4,5 pont 1 év
b) *  5–14 év közötti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 1 év
c) 15–34 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,0 pont 3 év,
d) 35–60 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,5 pont 2 év,
e) 60 év feletti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 2 év.

(5) *  Az érvényességi idő lejártát követően, ha az érvényességi időn belül az orvosi vizsgálat nem történt meg, vagy azt a háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottnál igazolható módon nem kezdeményezte, az esedékes változásjelentésben a biztosítottat ki kell jelenteni. Amennyiben a kijelentést követően orvos-beteg találkozó jön létre, a 11. § (1) bekezdése szerint kell eljárni, az egyidejű ellátás mellett a biztosított újra bejelenthető.

(6) * 

(7) *  A szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján alkalmazandó szakképzettségi szorzó:

a) a (8) bekezdés szerinti alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvosnál 1,0,
b) alapszakvizsgával nem rendelkező, 25 évnél több, körzetben eltöltött gyakorlati idővel rendelkező háziorvosnál 1,2,
c) alapszakvizsgával rendelkező háziorvosnál 1,3.

(8) *  A (7) bekezdés szerinti alapszakvizsgának minősül

a) az általános orvostan szakorvosi szakképesítés,

b) a háziorvostan szakorvosi szakképesítés,

c) a belgyógyász szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, valamint

d) a házi gyermekorvosi szolgálatnál csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés.

12/A. § *  (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelőző tevékenységének a 11. § (2) bekezdése szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább egyikében pontot ér el.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés havi gyakorisággal történik, amely a tárgyhónapot követő második hónapban kerül utalványozásra.

(3) * 

13. § (1) Ha a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat a Hr. 3. §-ának (3) bekezdése alapján olyan térítésmentes ellátásra jogosult személyt lát el (ide nem értve az ügyeleti szolgálatban ellátottakat), aki * 

a) biztosított, azonban az adott szolgálathoz nem jelentkezett be, vagy

b) *  nemzetközi egyezmény, vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján jogosult az ellátásra [a továbbiakban a)–b) együtt: eseti ellátás],

a szolgáltató a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint részesül az E. Alapból díjazásban.

(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell a helyettesítés során is, kivéve, ha az ellátott biztosított a helyettesítő, illetőleg a helyettesített praxisba bejelentkezett.

(3) *  A háziorvosi szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig az ambuláns napló adatai alapján a 4. számú melléklet szerint jelenti az általa nyújtott eseti ellátásokat a finanszírozónak. A NEAK az adatokat összegyűjti, és az eseti ellátások így előálló számával elosztja az eseti ellátás díjazására rendelkezésre álló havi keretösszeget. A kapott összeg, de legfeljebb 600 forint, a tárgyhóban az egy eseti ellátásra kiutalható díj.

(4) *  A háziorvosi szolgáltató részére az általa jelentett eseti ellátások száma és a (3) bekezdés szerinti díj szorzatának megfelelő összeget a NEAK a jelentés leadásának hónapjában utalványozza a 6. § (3) bekezdése szerint.

(5) *  Amennyiben az eseti ellátások díjazására szolgáló havi keretösszeg nem kerül felhasználásra, annak maradványát a háziorvosi szolgálatok következő havi teljesítményarányos díjazásához kell hozzáadni.

14. § (1)–(4) * 

(4a) * 

(4b) * 

(5) *  A területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltató havi 78 000 Ft összegű kiegészítő díjra jogosult, ha a szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma gyermekorvosi szolgálat esetében meghaladja a 300, felnőtt és vegyes szolgálat esetében a 600 főt. A kiegészítő díj az adott havi teljesítménydíjak utalásával egy időben történik.

(5a) *  A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott településen szolgálatonként havi 100 000 forint területi kiegészítő díjazásra jogosult.

(6) *  Ha a finanszírozó ellenőrzése során megállapítja, hogy a háziorvosi szolgálat orvosa nem a Hr. szerint végzi a programozott betegellátást, az ellenőrzési jegyzőkönyv kelte szerinti hónapra folyósított (5), illetve (5a) bekezdésben meghatározott kiegészítő díj 50%-át visszavonja.

(7) *  A 6 hónapon túl betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat betöltése esetén a szolgálat finanszírozása egy éven keresztül kiegészítésre kerül az azonos típusú szolgálatok előző évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig.

(8) *  Azon tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben, amelyekben a területi ellátási kötelezettségnek 6 hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, a háziorvosi szolgálat finanszírozása az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) részére – az OKFŐ-vel munkaviszonyban álló orvos igénybevételével történő feladatellátás esetén – a 10. § (1) bekezdésében meghatározott díjazás számítás szerinti átlagos havi díj 140%-ával történik, amennyiben a körzet lakosságszáma az 1200 főt eléri, alacsonyabb lakosságszám esetén arányosan csökkentett a díjazás. Ezen ellátás idején a 7. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

(9) *  Ha a (8) bekezdés szerinti esetben az OKFŐ-vel munkaviszonyban álló orvos 60 napot meghaladó keresőképtelen állományban van, terhességi-gyermekágyi segélyt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő ellátást vesz igénybe, és a helyettesítését az OKFŐ-vel szerződéses jogviszonyban álló másik háziorvos látja el, a finanszírozás a 10. § (1) bekezdésében meghatározott díjazás számítás szerinti átlagos havi díj 100 százalékával történik, ha a körzet lakosságszáma az 1200 főt eléri, alacsonyabb lakosságszám esetén a díjazás arányosan csökken.

(10) *  A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók havonta 520 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A támogatás utalványozására a (2) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.

15. § * 

16. § *  (1) *  A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – heti 40 órában foglalkoztatott – egészségügyi szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a 36. számú melléklet tartalmazza. A háziorvosi szolgáltató a bértámogatást a szakdolgozó részére fizetendő, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1/A. melléklete III. alap fizetési osztálya sávhatárainak számtani középértékét elérő összegű havi bruttó munkabérre, valamint az ezzel összefüggésben keletkező közteher kifizetéséhez köteles felhasználni.

(2) *  A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szakdolgozói bértámogatásra háziorvosi szolgálatonként a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma alapján a következők szerint jogosult:

a) 3000 pontig heti összesen 40 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

b) 3001–3500 pont között heti összesen 60 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

c) 3501–4000 pont között heti összesen 80 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

d) 4001–4500 pont között heti összesen 100 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,

e) 4501 pont felett heti összesen 120 órában foglalkoztatott szakdolgozók után.

(3) *  Az (1) bekezdés alkalmazása érdekében a háziorvosi szolgáltató megállapítja a szakdolgozónak az Eszjtv. 8. § (8) és (9) bekezdése és az Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti gyakorlati idejét és az igazolásokkal alátámasztott gyakorlati időt lejelenti a NEAK részére. A NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. A szakdolgozói bértámogatás a gyakorlati idő szerint módosul, amelyet a NEAK a nyilvántartásában átvezet.

(3a) *  A (3) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag a szakdolgozó által az egészségügyi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kisebb óraszámban történő foglalkoztatás esetén a háziorvosi szolgáltató időarányos díjazásra jogosult.

(5) A szakdolgozói bértámogatásra a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.

(6) A szakdolgozói bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás előirányzat szolgál.

16/A. § *  (1) *  A háziorvosi szolgáltató ezen jogviszonya tekintetében az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokban egy – heti 40 órában – foglalkoztatott háziorvos után, 2000 fő feletti bejelentett ellátott esetén legfeljebb heti 20 órában további foglalkoztatott háziorvos után havonta háziorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet a háziorvosi szolgáltató a háziorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti háziorvosi bértámogatás összegét a 37. számú melléklet tartalmazza.

(3) A háziorvosi szolgálat orvosa a 37. számú mellékletben a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti praxisközösségre irányadó emelt összegű bértámogatásra azon hónapot követő első naptól azon hónap utolsó napjáig jogosult, amely hónapban az adott praxisközösség megfelel a Pkr. 2. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

(4) *  A háziorvosi szolgálat háziorvosának 37. számú melléklet szerinti gyakorlati idejét az Eszjtv. 8. § (8) és (9) bekezdése és az Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani.

(4a) *  A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag az orvos által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe.

(5) A háziorvosi bértámogatáshoz szükséges gyakorlati időt a NEAK felé igazolni kell. A NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. A háziorvosi bértámogatás a gyakorlati idő szerint módosul, amelyet a NEAK a nyilvántartásában átvezet.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltaknál kisebb óraszámban, vagy rövidebb időtartamban történő foglalkoztatás esetén a háziorvosi szolgáltató időarányos díjazásra jogosult.

(7) A háziorvosi bértámogatásra a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.

(8) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 16. § (1) bekezdése, valamint az (1) bekezdés szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A NEAK a praxisközösséghez történő csatlakozás időpontját és tényét a praxiskezelőn keresztül ellenőrizheti.

(9) A háziorvosi bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás előirányzat szolgál.

16/B. § *  (1) A Pkr. 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott praxisközösségi formában működő praxisközösséghez tartozó körzetek számára folyósított összeget együttesen kell kezelni azzal, hogy

a) a finanszírozás során a degressziót az együttes létszámra kell számolni,

b) a praxisközösség valamely orvosához bejelentkezett biztosított tekintetében eseti ellátási díj nem számolható el, ha a választott háziorvost a praxisközösséghez tartozó más háziorvos helyettesíti.

(2) A Pkr. 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott praxisközösségi formában működő praxisközösségben az (1) bekezdés a) pontja szerinti számítás után a háziorvosok szakképzettségi szorzójának átlagával kell a díjazást megállapítani azzal, hogy a 11. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

16/C. § *  (1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, vállalkozási formában működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat praxistámogatásra jogosult. A praxistámogatás összegét a 41. számú melléklet szerint kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti praxistámogatásra az (1) bekezdés szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.

(3) A praxistámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti, a Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímcsoporton belüli Praxistámogatás előirányzat szolgál.

17. § (1) *  A háziorvosi szolgáltató a 2. és 20. számú melléklet szerinti adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig jelenti a finanszírozónak.

(2) *  A NEAK az (1) bekezdés szerinti jelentés alapján nyilvántartást vezet az egyes háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottakról. Ha egy biztosított egyidejűleg több szolgáltató nyilvántartásában szerepel, a NEAK a legutóbbi bejelentkezést veszi figyelembe, és egyidejűleg törli a másik szolgáltató nyilvántartásából, továbbá a NEAK törli az elhunyt személy adatait is, és a korrigált létszámmal számol. Az utalványozással egyidejűleg tájékoztatja a finanszírozás megszüntetéséről és annak okáról az érintett háziorvosi szolgáltatót.

(3) *  A korcsoportos átsorolást a NEAK havonta, a bejelentkezett biztosítottaknak a hónap utolsó napjához viszonyított életkora alapján végzi.

(4) * 

17/A. § * 

18. § (1) *  A 11–12. § alapján megállapított díjat a NEAK a jelentés leadásának hónapjában utalványozza.

(2) *  A 2. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén az 5. § (7) bekezdése szerint kell eljárni.

18/A. § *  (1) *  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására a NEAK az OKFŐ szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki.

(2) *  A háziorvosi és fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a NEAK az OKFŐ szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki.

(3) *  Az (1) és a (2) bekezdés szerinti pályázati kiírást a NEAK a honlapján közzéteszi. A pályázati kiírás tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét, az elbírálás szempontjait, a pályázható összeg mértékét és az elbírálás határidejét.

(4) *  Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatásról a NEAK és az OKFŐ együttesen dönt.

(5) *  Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül a Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi és fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása előirányzat szolgál.

19. § (1) *  A NEAK az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására

a) a területileg illetékes önkormányzattal vagy azzal az egészségügyi intézményével, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerződést kötött,

b) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátó állami mentőszolgálattal köt szerződést.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerződés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására.

(3) *  A díjazás alapösszege 42 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik: * 

a) * 

b) *  a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított

ba) *  3,1 területi szorzóval megemelt mértéke a 3000 alatti lakosságszámú,

bb) *  2,3 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 001–20 000 közötti lakosságszámú,

bc) *  1,7 területi szorzóval megemelt mértéke a 20 001–40 000 közötti lakosságszámú,

bd) *  1,4 területi szorzóval megemelt mértéke a 40 001–80 000 közötti lakosságszámú

települési önkormányzatok esetében;

c) *  a b) pont szerinti szorzókkal kiszámított összes díj levonása után fennmaradó keretösszegből kerül megállapításra a 80 000 fő feletti lakosságszámnál a díjazás mértéke, amely nem lehet kevesebb az alapösszeg 75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alapösszegének bd) pontban meghatározott területi szorzóval növelt összegének 98 százalékát.

(4) *  Amennyiben a (3) bekezdés ba)–bc) pontja szerinti település esetében a háziorvosi feladatok munkaidőn kívüli ellátása központi ügyelet útján történik, az ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a ba)–bb) pont szerinti esetben 30%-kal, a bc) pont szerinti esetben 20%-kal megemelt ügyeleti díjra jogosult. Amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult.

(5) Az ügyeleti ellátás díját a 6. § szerint kell kiutalni.

(6) *  20 százalékkal megemelt ügyeleti díj azon települések, fővárosban azon fővárosi kerületek esetén állapítható meg, ahol az önkormányzat jegyzője igazolja, hogy a településen tartózkodó személyek száma – az igazolás kiadását megelőző egy naptári évben két hónapon keresztül folyamatosan és tartósan – a településen lakóhellyel rendelkező személyek számának legalább kétszerese.

(7) *  A finanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használható fel.

Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása

20. § (1) *  Az orvos és védőnő által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására a NEAK a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése szerint köt szerződést.

(2) A finanszírozási szerződés megkötéséhez a szolgáltató – az Eb. tv.-ben meghatározottakon túl – csatolja a külön jogszabály szerint az ellátás nyújtására jogosító szerződés másolatát, amely tartalmazza a nevelési, oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók létszámát.

(3) *  A részmunkaidős orvossal működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén a NEAK – a nevelési-oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti létszáma alapján – havonta 47,8 Ft/fő összegű díjat utalványoz az orvosi feladatok ellátására a tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint.

(4) *  Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa által teljes munkaidőben ellátott iskola-egészségügyi feladatok díjazása az iskola-orvosi feladatokra rendelkezésre álló havi keretnek a (3) bekezdés szerinti díjazással csökkentett összege és az országosan összesen ellátandók száma alapján megállapított fejkvótával történik. A szolgáltató részére a (2) bekezdés szerinti létszám és a fejkvóta szorzatának megfelelő díjat a NEAK a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelőző hónapban.

(5) *  Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat főfoglalkozású orvosa a finanszírozási alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben legfeljebb két szakorvost foglalkoztat.

(6) *  A szolgáltató az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben ellátandók létszámát – a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján – minden év október 31. napjáig, a tárgyév szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti a NEAK-nak.

20/A. § *  (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó iskolaorvosi szolgálatot működtető szolgáltató szolgálatonként heti 40 órában foglalkoztatott iskolaorvos után havonta iskolaorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet az iskolaorvosi szolgáltató az iskolaorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani. A bértámogatás összegét a 38. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az iskola-egészségügyi szolgálat orvosának 38. számú melléklet szerinti gyakorlati idejét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (8) és (9) bekezdése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani.

(3) A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag az orvos által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe.

(4) Az iskolaorvosi bértámogatáshoz szükséges gyakorlati időt a NEAK felé igazolni kell. A NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. Az iskolaorvosi bértámogatás a gyakorlati idő szerint módosul, amelyet a NEAK a nyilvántartásában átvezet.

(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az (1) bekezdés szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban.

(6) Az iskolaorvosi bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás előirányzat szolgál.

21. § *  (1) *  A NEAK a területi védőnői ellátás finanszírozására a Vhr. 16. §-ának (3)–(4) bekezdése alapján köt szerződést.

(2) *  A területi védőnői szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál a következő pontszámokat kell figyelembe venni:

Ellátotti csoportok: Pontszáma:
várandós anya után 3
0–7 éves korú gyermek után 3
oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek után 3
oktatási intézményben ellátott gyermek után 1
gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után 2

(3) *  A külön jogszabályban előírt, teljes vagy részmunkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a 20. § (2) bekezdése szerint megadott, illetve e § (13) bekezdése szerint évente korrigált létszám figyelembevételével számított pontérték alapján részesül díjazásban. Az ellátandók közül az oktatási intézménybe járó gyermek l ponttal, a gyógypedagógia ellátásban közreműködő köznevelési intézménybe járó gyermek 2 ponttal vehető számításba. Az oktatási intézményekben létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb munkaidőre is köthető finanszírozási szerződés.

(4) *  A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)–(3) bekezdés szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint értéknek a szorzata alapján kerül megállapításra az (5)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A védőnői szolgáltató az e bekezdés szerinti havi díjazása legalább 12%-át köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani.

(5) Az ellátandók számát és a (2) bekezdésben foglaltak alapján számolt pontszámokat figyelembe véve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot, a teljes munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnőt foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató legfeljebb 1000 pontot érhet el szolgálatonként.

(6) *  Ellátási érdekből a területi védőnői szolgáltató esetén a felső határtól a külön jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg.

(7) *  Ellátási érdekből az oktatási intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói létszámtól eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a felső határtól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak megfelelő 800 pont, illetve a felső határnak megfelelő 1000 pont szerinti díjra jogosult. Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a számított pontszámnak megfelelő finanszírozási díj kerül kifizetésre.

(8) *  Ha az ellátandó tanulók minimum 60%-a gyógypedagógiai ellátásban részesül, és a tanulói összlétszám alapján számított finanszírozott pont értéke eléri a 800 pontot, akkor a szolgálat abban az esetben is finanszírozható a (7) bekezdésben meghatározott módon, ha az ellátandó tanulói létszám nem éri el a jogszabály szerint szükséges mértéket.

(9) *  Nem köthető finanszírozási szerződés új területi védőnői szolgálatra, illetve a körzethatár módosítását követően akkor, ha az ellátandók száma alapján számított pontérték városi településen nem éri el az 500, egyéb településen a 300 pontot.

(10) *  Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre álló előirányzatnak az ellátandók összesített pontszámával történő osztásával havonta kerül kiszámításra azzal, hogy az előirányzatból előzőleg le kell vonni a (10a) és (11) bekezdés szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 500 Ft lehet.

(10a) *  Az (1) vagy (3) bekezdés szerinti feladatokat ellátó védőnői szolgáltató havonta védőnői szolgálatonként 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnői szolgáltató a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt közvetlenül megillető alapbérének (alapilletményének) kiegészítésére köteles fordítani (a továbbiakban: védőnői kiegészítő pótlék).

(10b) *  A védőnői kiegészítő pótlék összegére a védőnői szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.

(10c) *  A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza, kivéve az egészségügyi ágazati béremelés hatálya alá tartozó védőnőket foglalkoztató védőnői szolgáltatók esetében.

(11) *  A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:

a) *  főváros, város: 92 000 Ft,

b) *  község: 103 000 Ft,

c) *  csatolt község: 115 000 Ft,

d) *  külterületi lakott hely: 126 000 Ft.

A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)–d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.

(12) *  Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott területi védőnői szolgálat a (11) bekezdés szerinti fix összegű díjazás 60 százalékára jogosult. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a (3)–(6) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj 60 százalékára jogosult. A díjazás folyósítása szempontjából nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgálat ellátására a szolgáltató teljes munkaidőben legfeljebb két védőnőt foglalkoztat.

(13) *  A szolgáltató a védőnői szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai állapotnak megfelelően október 31. napjáig, illetve körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg bejelenti a NEAK-nak

a) az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszámot az oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján;

b) *  a körzet 0–7 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korúak számát a területileg illetékes jegyző ellenjegyzése alapján;

c) *  a várandós anyák számát a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának igazolása alapján.

(13a) *  A méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási szerződéssel rendelkező területi védőnői szolgáltatók az ellátott esetekről havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig – a NEAK honlapján található rekordkép szerinti adattartalommal – jelentést küldenek a NEAK-nak. Az egy esetre járó díj mértéke 2000 forint, amelyből a védőnői szolgáltató a szűrést végző védőnő díjazására szűrési esetenként 900 forintot – amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza – köteles fordítani. Az eseti díjazás kifizetésére a tárgyhónapot követő második hónapban kerül sor. A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem előirányzata szolgál.

(13b) *  A védőnői szolgáltató a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet a védőnői méhnyakszűrésen résztvevő biztosítottak ellátásáról.

(14) *  A szolgáltató részére az adott havi finanszírozás összegét a NEAK a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelőző hónapban.

(15) *  A szolgáltató a gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységéről a finanszírozási szerződés szerinti adatokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig nyújtja be a finanszírozónak.

(16) *  A gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatot működtető szolgáltatót a (15) bekezdés szerint jelentett esetek száma és az egy ellátott esetre jutó tárgyhavi összeg alapján megállapított díjazás illeti meg. A NEAK a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keret, valamint a (15) bekezdés szerint jelentett összes esetszám alapján havonta állapítja meg az egy ellátott esetre jutó összeget.

21/A. § *  Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató-nevelő bentlakásos intézmények fenntartói együttesen kezdeményezik, hogy legalább 1000 gyermek számára az intézményekben nyújtandó egészségügyi ellátást egy egészségügyi szolgáltatóval végeztetik, – aki/amely központilag szervezi a helyszínen nyújtott gyermek-egészségügyi ellátást, – akkor a működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval erre a speciális egészségügyi ellátási feladatra a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatíva kiegészítéseként a NEAK finanszírozási szerződést köthet. A finanszírozás a költségvetési törvény LXXII. Egészségbiztosítási fejezet Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül a Védőnői ellátás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím előirányzata terhére történik, 1000 gyermekenként 5,9 millió forint összegben havonta, az ezt meghaladó létszám esetén arányos díjazás fizetendő.

21/B. § *  Az anyatejgyűjtő állomás finanszírozása a tárgyévi előirányzat-növekedés mértékével emelt összegű fix díjjal történik.

21/C. § *  Az egészségügyi szolgáltató a speciális gyermek-egészségügyi ellátást nyújtó szolgálat által ellátandók létszámát – a sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató-nevelő bentlakásos intézményekkel kötött megállapodás alapján – minden év szeptember 30-i állapotnak megfelelően október 31-éig, illetve változás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti a NEAK-nak.

III. FOGÁSZATI ELLÁTÁS

22. § (1) *  Az önkormányzattal, illetve az általa területi ellátási (körzet) kötelezettséggel megbízott fogászati ellátást nyújtó szolgáltatóval a NEAK finanszírozási szerződést köt.

(2) *  A finanszírozóval területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladat ellátására kötött szerződés alapján a fogászati ellátást nyújtó szolgálat működtetésének finanszírozására: * 

a) *  a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, továbbá a (4) bekezdésben foglaltakon kívül a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által fenntartott vagy a feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 20-20 szolgálatra,

b) *  a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy az általa ellátandó feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 34 szolgálatra,

c) *  a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy az általa ellátandó feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 100 szolgálatra,

d) az országos fekvőbeteg-ellátó intézetek heti 40 óra szakellátási rendelésre

jogosult.

(2a) *  Az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálat által nyújtott iskolafogászati ellátás finanszírozására a NEAK a Vhr. 16. § (1) bekezdése szerint köt szerződést.

(3) *  A NEAK szerződést köthet fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek ellátására Budapesten heti 90, vármegyénként összességében heti 45–45 fogászati óraszámra. Ez a feladat a fogorvosi körzet működtetése mellett csökkentett fogászati óraszámban, de legalább heti 6 órában is ellátható. Az ellátást nyújtó havi alapdíjra jogosult a rendelkezésre állásra és a speciális tevékenységre tekintettel. Az alapdíj rendelésenként – önálló szervezeti egységkóddal rendelkező szervezeti egységenként – heti 30 óra rendelési idő esetén 12 000 korcsoportos pontszámnak megfelelő összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idő esetén az összeg időarányos része.

(4) *  Az egyetemi képzést és továbbképzést végző intézmény havi alapdíjra jogosult a külön jogszabály szerint fogászati alap- és szakellátást (a továbbiakban: egyetemi fogászati ellátás) nyújtó szolgálatai tevékenységéért, a progresszív ellátásra és a rendelkezésre állásra is tekintettel. Az egészségügyi szolgáltatókat legfeljebb az alábbi heti óraszámra illeti meg az alapdíj:

heti óraszám
a) *  Semmelweis Egyetem, Budapest 1840,
b) *  Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 360,
c) *  Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 360,
d) *  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 360,
e) * 

Az alapdíj rendelésenként – önálló szervezeti egységkóddal rendelkező szervezeti egységenként – heti 30 óra rendelési idő esetén 11 000 korcsoportos pontszámnak megfelelő összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idő esetén ezen összeg időarányos része.

(5) *  A (2) bekezdés szerinti területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó fogászati alap- és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatonként, illetve szakrendelésenként, heti 30 órás rendelési idő esetén 1900 pontnak megfelelő összegű havi alapdíjra jogosult. A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató szakrendelésenként, heti 30 órás rendelés esetén az alábbi korcsoportos pontszámnak megfelelő összegű havi alapdíjra jogosult:

a) szájsebészeti, parodontológiai szakrendelés esetén 1900 pont,
b) fogszabályozási, gyermekfogászati szakrendelés esetén 2300 pont,
c) fogászati röntgen szakrendelés esetén 1900 pont.

Amennyiben a rendelési idő nem éri el a heti 30 órát, az alapdíj időarányos része illeti meg a szolgáltatót.

(6) *  Alapellátási-fogászati ellátás – heti 30 óra rendelési idővel – finanszírozható, ha a területhez tartozó lakosság száma:

a) a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb 1 500 főt,
b) *  az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 18. évét betöltött középiskola, szakképző intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt is
1 500 főt,
c) vegyes szolgálatnál 3 600 főt,
d) felnőtt szolgálatnál 4 000 főt

eléri vagy meghaladja. A rendelési idő az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával arányosan változik a kisebb fogorvosi szolgálat esetén. Finanszírozási szerződés a legalább heti 6 óra rendelési időben működtetett fogászati szolgálatra köthető. Nem köthető új fogászati alapellátási szolgálatra finanszírozási szerződés, ha az új szolgálat létesítése következtében az ellátással érintett település területén lévő finanszírozott szolgálatra jutó lakosságszám felnőtt szolgálat esetén 4000, vegyes szolgálat esetén 3600, gyermekszolgálat esetén 1500 fő alá csökken.

(7) *  Fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra a 23. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel

a) a fővárosban legfeljebb hat,

b) a 20 000 főt meghaladó lakosságszámú településeken legfeljebb egy,

c) a b) pont alá nem tartozó települések bármilyen jellegű bevonásával 20 000 főt meghaladó lakosságszám esetén legfeljebb egy,

valamint az e rendelet hatálybalépésekor is működő ügyeleti szolgálatra köthető finanszírozási szerződés.

(8) *  A területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató és a fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató – ideértve az egyetemi alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatót is – abban az esetben jogosult a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szolgálat, illetve szakrendelés szolgáltatást nyújtott.

23. § (1) *  A fogászati alapellátásban az iskolai, ifjúsági szolgálat az általa a nevelési, oktatási intézményben ellátandók – és a szerződésben megállapított – létszámától függően korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 53,2 Ft/hó. A korcsoportonkénti szorzó iskolai, ifjúsági szolgálat esetén a 22. § (6) bekezdés b) pontja szerinti személyek esetén 4,6.

(2) *  A fogászati alapellátási körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője igazolja a NEAK számára minden év március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg.

(2a) *  A fogorvosi szolgáltató az iskolai, ifjúsági szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben ellátandók létszámát – a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján – minden év október 31. napjáig, a tárgyév szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti a NEAK-nak.

(2b) *  A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálat – szolgálatonként – havi 100 000 forint kiegészítő díjazásra jogosult.

(3) *  A fogászati ügyelet alapdíja:

a) *  50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 480 000 Ft/hó,

b) *  50 001–100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 542 000 Ft/hó,

c) *  100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 638 000 Ft/hó,

d) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon az a)–c) pontban foglalt folyamatos elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetében az a)–c) pont szerinti összeg 50%-a.

(4) *  A NEAK-kal kötött finanszírozási szerződés alapján havi 1,703 millió forint sürgősségi rendelkezésre állási díj illeti meg azt a fogászati ügyeleti ellátást végző szolgáltatót, aki – legalább 500 000 fő feletti lakosságszámú településen – napi 24 órában a folyamatos fogászati ellátást biztosítja.

(5) *  Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskolai, ifjúsági szolgálatok esetén a szolgáltató az alapdíj 60 százalékára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben legfeljebb két fogorvost foglalkoztat.

(6) *  A korcsoportonkénti szorzóval számított korcsoportos-pontszám 6000 pont felett degresszió alá esik. A degresszió számítási módját a 3. számú melléklet C) pontjának megfelelően kell alkalmazni. A degresszió számításánál az adott fogorvos által nevelési, oktatási intézményben ellátandó valamennyi létszámot figyelembe kell venni függetlenül attól, hogy ellátásukra egy vagy több körzetben kerül sor. Az így számított pontértéket a körzetek pontszámának arányában kell figyelembe venni.

(7) *  A fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató a nyújtott ellátások teljesítménypontszáma alapján teljesítményarányos díjazásra jogosult.

(7a) *  A fogorvosi ellátás minőségi színvonalának emelése érdekében az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben határozza meg a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás keretében a gyermek-, felnőtt-, vegyes szolgálat indikátorait. A finanszírozó a fogorvosi szolgálat megfelelő gyógyító-megelőző tevékenysége és adatszolgáltatása alapján, havi rendszerességgel értékeli az indikátorok szerinti teljesítést, és erről értesíti az adott szolgálat működtetőjét.

(8) *  A teljesítmény rögzítése a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik a 6/B. számú mellékletnek megfelelően azzal az eltéréssel, hogy a fogászati alapellátás és ügyelet igénybevételéhez a beküldő kódszámának feltüntetése nem szükséges.

(9) *  Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, az R. 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket a feltüntetett minimumidők figyelembevételével lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak. A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére.

(10) *  Nem számolhatók el az adott fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatának, illetve szakrendelésének tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek. A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat, illetve szakrendelés által jelentett összteljesítményből a havi rendelési idő és a minimumidők alapján meghatározott teljesítmény szerint, időarányosan kerül megállapításra. A havi rendelési idő a finanszírozási szerződésben rögzített heti rendelési idők éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra.

(11) *  Amennyiben a biztosított esetében egy fogorvosi szolgálat, illetve szakrendelés egy napon több beavatkozást végez, a legmagasabb minimumidejű beavatkozáson kívüli beavatkozások minimumideje 10%-kal csökkentve kerül figyelembevételre a (9) és (10) bekezdés alkalmazásánál.

(12) *  Az egyetemre szakképzésre bejelentkezett szakfogorvos-jelölt az egyetem által szakképzésre kijelölt fogorvosi szolgálatban, illetve szakrendelésen történő alkalmazása esetén a havi teljesítmény-elszámolás jelöltenként 50%-kal növelt havi rendelési idő figyelembevételével történik. Szolgálatonként, illetve szakrendelésenként legfeljebb két szakfogorvos-jelölt vehető figyelembe azzal, hogy egy jelölt egyidejűleg egy szolgálatban, illetve szakrendelésen, annak teljes rendelési idejében, a praxist ellátó fogszakorvos felügyeletével folytathat elszámolható tevékenységet. A növelt rendelési idő első alkalommal a szakfogorvos-jelölt alkalmazásának finanszírozóhoz történő bejelentését követő hónap teljesítményének elszámolásakor vehető figyelembe. A szakfogorvos-jelölt után az adott szakképzésre jelentkezést követően – az egyetem igazolása alapján – legfeljebb 48 hónapig lehet a növelt rendelési időt figyelembe venni.

(13) *  Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására az (1) és (3) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.

(14) *  A szakellátást nyújtó fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szakrendelésenként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szakrendelések esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szakrendelések időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására a 22. § (3)–(5) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.

24. § (1) *  A finanszírozó által finanszírozott fogászati alapellátási szolgálatok a területükhöz tartozó lakosok részére – a külön jogszabály előírásai szerint – kötelesek fogászati szűrővizsgálatot végezni a szakmai előírásoknak megfelelően, és arról igazolást adni.

(2) *  A finanszírozó által finanszírozott fogorvosi szolgálat a rendelésén ellátott területen kívül lakó biztosított részére is térítésmentesen köteles nyújtani az Eb. tv. 12. §-ában meghatározott fogászati szolgáltatásokat.

(3) * 

25. § (1) *  A rendelések teljesítményéről a fogászati szolgáltató a 4. § (2) bekezdése és a 23. § (8) bekezdése szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A NEAK a kiszámított díjat a jelentés megküldésének hónapjában utalványozza a szolgáltatónak. A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj és a 23. § (2b) bekezdése szerinti kiegészítő díj, a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenőrzési díj. A NEAK a 25/B. § (2) bekezdése szerinti minősítő teljesítménydíjat a jelentés megküldését követő második hónapban utalványozza a szolgáltatónak.

(2) * 

(3) *  A NEAK egy teljesítménypont forintértékét az éves költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján a 23. § (1)–(5) bekezdések, valamint a (2) bekezdés szerinti kifizetések levonása után havonta állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével. A NEAK a teljesítménypontok havi forintértékéről az elszámolással egyidejűleg tájékoztatást ad.

(4) *  Új fogászati alapellátási szolgálatot, illetve szakellátási szakrendelést az alapdíj és a 23. § (13) bekezdése szerinti rezsitámogatás a szerződéskötés kezdőpontjától illeti meg, melynek utalványozása a 6. § (3) bekezdése szerint történik.

25/A. § *  (1) Az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók, illetve fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók egészségügyi dolgozói a 16. és 16/A. § alkalmazásával jogosultak az ott meghatározottak szerint bértámogatásra. A bértámogatás összegét a 36. és a 37. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 16. § (1) bekezdése, valamint a 16/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A NEAK a praxisközösséghez történő csatlakozás időpontját és tényét a praxiskezelőn keresztül ellenőrizheti.

(3) A fogorvosi és szakdolgozói bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás előirányzat szolgál.

25/B. § *  (1) A fogorvosi szolgáltató a fogorvos gyógyító-megelőző tevékenységének 23. § (7a) pontja szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább egyikében pontot ér el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult fogorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés a 2023. januári időszak értékelésétől kezdődően havi gyakorisággal történik.

(3) A fogorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnését megelőzően végzett ellátások alapján esedékes minősítő teljesítménydíjazásra finanszírozási szerződése megszűnését követően a fogorvosi szolgálatot megillető teljesítménydíjjal együtt jogosult.

25/C. § *  (1) Az alap- és szakellátást nyújtó, vállalkozási formában működő fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató praxistámogatásra jogosult. A praxistámogatás összegét a 41. számú melléklet szerint kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti praxistámogatásra az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.

(3) A praxistámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti, a Fogászati ellátás jogcímcsoporton belüli Praxistámogatás előirányzat szolgál.

IV.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS

Általános szabályok

26. § (1) *  A szolgáltató az egészségügyi szakellátási tevékenysége után az E. Alapból akkor jogosult térítésre, ha

a) az Eb. tv. rendelkezése szerint térítésmentes, illetve részleges térítéssel ellátást nyújt, és

b) *  a 4. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a biztosított TAJ-számát, és a részére nyújtott ellátást a beteg dokumentációjában rögzítette.

(2) *  A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése az érvényes szakmai szabályok szerint megtörtént, és amelyre az ellátást igénybe vevő egészségének megőrzése, helyreállítása érdekében volt szükség.

(3) *  Ha a teljesített szolgáltatás jelentésére finanszírozási eljárásrend van érvényben, a szolgáltató a teljesítmény-jelentése során ennek alapján jelentheti a teljesítményét. A szolgáltató arról a szervezeti egységéről jelentheti az ellátást elszámolásra, amely szervezeti egységén az ellátás történt.

(4) *  A szolgáltató nem számolhatja el a finanszírozó felé a biztosított által ártámogatással igénybe vett gyógyászati ellátást

a) járóbeteg-szakellátási teljesítményként,

b) otthoni szakápolási teljesítményként,

c) ha azt a biztosított fekvőbeteg-intézményben veszi igénybe, a felvételtől az elbocsátás napjáig.

(4a) *  Nem számolható el teljesítmény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/B. §-a szerinti nyilvántartásban szüneteltetett kapacitásként nyilvántartott kapacitás alapján.

(5) *  A egészségügyi ellátások nyújtása során használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek – a NEAK bevonásával történő – folyamatos karbantartásáról, az ehhez szükséges adatok körének meghatározásáról és a változtatások szabályozásáról az egészségügyért felelős miniszter rendeletben gondoskodik.

(6) *  A 14. életévét be nem töltött gyermek részére nyújtott, az 5. számú melléklet Összevont szakellátás jogcím járóbeteg-szakellátás és aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatból finanszírozott ellátások elszámolása 1,2-es szorzó alkalmazásával történik.

(7) *  Az R. 3/A. számú mellékletében szereplő, 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátásokat 1,45 szorzó alkalmazásával kell finanszírozni.

(8) *  Ha az egészségügyi szolgáltató bármilyen térítési kategóriában nyújtott ellátásának díját az e rendeletben meghatározott szorzó alkalmazásával kell megállapítani, több szorzó együttes alkalmazhatósága esetén csak egyszeresen és a magasabb szorzó vehető figyelembe.

26/A. § *  (1) A biztosítottak részére nyújtott, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés l) pontjában meghatározott ellátásokat az egészségügyi szolgáltató a 4. § (1) és (2) bekezdése szerint jelenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beavatkozások nem számolhatók el a 4. § (3) bekezdése szerinti finanszírozott tevékenységként.

(3) *  Az egészségügyi szolgáltató által az orvosbiológiai kutatásokról vezetett nyilvántartás a 26. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A szolgáltató a 26. számú melléklet szerinti adatokat az adott orvosbiológiai kutatáshoz kapcsolódóan elvégzett utolsó beavatkozás hónapját követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozónak.

(4) * 

26/B. § *  (1) *  A Kiemelt várólista csökkentési program (a továbbiakban: Kiemelt várólista csökkentési program) célja, hogy a betegek igényeinek minőségi kiszolgálása mellett biztosítsa a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, a koronavírus-világjárvány elleni védekezés miatt elhalasztott ellátások pótlásával a várólisták mielőbbi csökkentését, ami az egészségügyi ellátórendszer járványügyi feladatainak csökkenésével egyre fokozottabb mértékben kell, hogy teljesüljön. A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását – ide nem értve a 4/D–4/E. §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket – az 5. számú melléklet szerinti várólista csökkentés előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az előirányzat terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a 14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az alapdíj 130%-ának és az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.

(3) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (2) bekezdés szerinti díjemelési összeg 80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző orvos és szakdolgozó az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat

a) a Kiemelt várólista csökkentési programban a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kötelezően, valamint

b) a kapacitáshiány miatt kötelezően

vezetett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén a Kiemelt várólista csökkentési programban a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig kell alkalmazni.

(5) *  Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatók, ha a szolgáltató által a 2022. márciustól decemberig tartó időszakban havonta elvégzett és a NEAK részére 1-es térítési kategóriával jelentett – a Kiemelt várólista csökkentési programban érintett listákhoz tartozó – műtéteinek esetszáma eléri a 2019. márciustól decemberig tartó időszakban időarányosan elvégzett, 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt műtéti esetszámainak 10/12 részét.

(6) *  A szolgáltató az (1)–(4) bekezdés szerinti elszámolásra a Kiemelt várólista csökkentési programban 2022. december 31-éig, az érintett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén, a Kiemelt várólista csökkentési program végrehajtása során a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig jogosult.

(7) Ha az (5) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a (2) bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét a NEAK utólagosan visszavonja.

(8) *  A Kiemelt várólista csökkentési program 26/B. § (4) bekezdése szerinti teljesítését szakmai szempontból a szakmailag érintett országos gyógyintézet ellenőrizheti.

A tervezett éves keret megállapításának szabályai * 

27. § *  (1) A finanszírozási szerződésben minden ellátási forma tekintetében meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, a tervezett éves keret, a teljesítés időbeli ütemezése, valamint a tervezett éves keret feletti ellátások köre. A járóbeteg- és aktív fekvőbeteg-szakellátás, az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátás, az aktív fekvőbeteg-szakellátási háttérrel nem rendelkező önálló egynapos sebészeti ellátások (a továbbiakban: önálló egynapos ellátások), továbbá a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) és laboratóriumi ellátások, valamint a krónikus fekvőbeteg ellátás tervezett éves keretének finanszírozó általi megállapítása az e rendeletben foglaltak szerint történik.

(2) *  A tárgyidőszakot megelőző finanszírozási év (november–október) adatai alapján meghatározott, az (1) bekezdésben nevesített ellátások tervezett éves kereteinek szolgáltatónkénti és ellátási formánkénti bontásban történő kiközlését megelőzően a finanszírozó a meghatározott kereteket megküldi az egészségügyért felelős miniszter részére, aki annak kézhezvételét követő 10 napon belül – a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében – kezdeményezheti a finanszírozónál a meghatározott tervezett éves keretek mértékének a megváltoztatását.

(3) A járóbeteg-szakellátásban és a molekuláris diagnosztikai, valamint az önálló egynapos ellátások és az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók tervezett éves keretét a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben (november–október) nyújtott ellátások képezik. Az egyes szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére – az 5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése nélkül – csak abban az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret újraosztásával.

(4) Aktív fekvőbeteg-szakellátásban a tervezett éves keret mértékét szakmaspecifikusan, azaz szakmánként és betegségcsoportonként, az R. 3. számú melléklete szerinti betegségcsoportok szerint összesített egy esetre jutó országos átlagfinanszírozás mértéke alapján kell meghatározni, az egészségügyi szolgáltató által a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben nyújtott teljesítménye alapján, amely teljesítményben az R. 4. számú melléklete szerinti meghatározott intézeti körben végezhető ellátások és a 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportokba tartozó ellátások a jelentett összsúlyszám szerint kerülnek figyelembevételre.

(5) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a tervezett éves keret meghatározása során figyelembe szükséges venni az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségébe tartozó lakosság szakmák és progresszivitási szintek szerint meghatározott számát – ide nem értve az országos vagy speciális területi ellátási kötelezettséget –, és a megelőző évben szakmaspecifikusan egy lakosra jutó országos átlagos, intézményi case-mix indexszel súlyozott finanszírozási mértéket.

(6) Az egyes szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére – az 5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése nélkül – csak abban az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret újraosztásával.

(7) A krónikus fekvőbeteg szakellátásban a 8. számú melléklet táblázatának 2. és 3. sorában foglalt ellátásai esetén az érintett szervezeti egységekre jutó tervezett éves keret mértékét a tárgyévet megelőző év betegforgalma, ellátási napjai, a krónikus szorzók, valamint a krónikus alapdíj figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató az előző évi teljesítménye alapján számított tervezett éves keretre jogosult a tárgyévben.

(8) Az (7) bekezdés szerinti krónikus fekvőbeteg szakellátás tervezett éves keretére az egészségügyi szolgáltatók az általuk nyújtott ellátási eseményektől függetlenül havonta jogosultak, azzal, hogy ha teljesítményük nem éri el a tervezett éves keret 80%-át, úgy a havi finanszírozás mértékét a teljesítményük alapján kell utalványozni.

(9) A tervezett éves keretek mértéke a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben jelentett ellátások alapján – az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése alapján – csökkenthető vagy növelhető. A tervezett éves keret növekménye vagy csökkenése egyik évről a másikra nem haladhatja meg a 10%-ot. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) esetén a 100% feletti tervezett éves keretkihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók tervezett éves kerete nem csökkenhet.

(10) A finanszírozási évre vonatkozóan az egyes ellátási formákra – a mindenkor hatályos költségvetési törvény figyelembevételével – rendelkezésre álló tervezett éves kereteket a 28. számú melléklet összesítve tartalmazza. A tervezett éves keretet éves szinten, valamint időarányosan – az ellátási igények változásának figyelembevételével – havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret bontását a 28. számú melléklet tartalmazza az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index alapján.

(11) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret havi bontása a szolgáltató által megadott szezonális index alapján történik, azzal, hogy az egyes hónapra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a havi országos szezonális index 20 százalékkal növelt vagy csökkentett mértékét, és a tizenkét havi összes százalékos index összege nem térhet el a 100 százaléktól. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak a tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül határozhatja meg. Ha a szolgáltató nem határozza meg a szezonális indexét, a tervezett éves keret havi bontása a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index figyelembevételével történik.

(12) Az új finanszírozási évre vonatkozó tervezett éves keret megállapításáig – átmenetileg – a járó- és aktív fekvőbeteg-szakellátás, molekuláris diagnosztikai (PCR), önálló egynapos ellátási és általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátási és a laboratóriumi ellátások, krónikus fekvőbeteg-szakellátás tervezett éves keretét a szolgáltató részére a finanszírozási évet megelőző finanszírozási év utolsó hónapjára meghatározott, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli tervezett éves keret (a továbbiakban: átmeneti tervezett éves keret) alapján kell megállapítani. A finanszírozási évet követő hónapokra vonatkozó havi tervezett éves keret meghatározásánál az átmeneti tervezett éves keretet úgy kell korrigálni, mintha az adott hónapra vonatkozó szezonális index egytizenketted lett volna.

(13) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,

a) a népegészségügyi program keretében jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrés és a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat,

b) a jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése és a 42190 kódszámú újszülöttkori objektív hallásszűrés,

c) az R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a 29703 kódszámú boncolás problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a 29704 kódszámú boncolás mellőzésekor végzett tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,

d) a 29/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálatok,

e) a 12611 kódszámú transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során tevékenység,

f) országosan szervezett, népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó 11045, 11303, 11050, 29001, 29003, 29004, 29005, 29006, 42151, 42750, 54524, 54694, 54823 kódszámú beavatkozások,

g) *  meddőségkezelési ellátásokhoz kapcsolódó 16640, 16641, 16642, 16643, 16645 kódszámú beavatkozások kivételével történik.

(14) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő

a) szülés mint esemény,

b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszámérték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait is,

c) boncolás és

d) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások kivételével történik.

(15) A (13) és (14) bekezdésben foglalt ellátásokat a finanszírozó az R.-ben meghatározott súlyszám- vagy pontérték szerint a szolgáltató teljesítményjelentése alapján számolja el.

(16) Ha az egészségügyi szolgáltató önálló egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnik, a feladatára megállapított tervezett éves keretet az egészségügyért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett a finanszírozó év közben is szétoszthatja az önálló egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között.

(17) Intézményi összevonások esetén, ha az egyik intézmény aktív fekvőbeteg-szakellátásra nem, csak önálló egynapos ellátásra vonatkozóan rendelkezett finanszírozási szerződéssel, annak tervezett éves keretének mértékével a másik integrációval érintett egészségügyi szolgáltató aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó tervezett éves keretét kell növelni azzal, hogy ezen keret terhére a továbbiakban is kizárólag egynapos sebészeti tevékenység végezhető.

(18) A finanszírozó az önálló egynapos ellátásra vonatkozó tervezett éves keret megállapításainak szabályaitól eltérhet, ha az egészségügyi szolgáltató a minőségi mutatók – ideértve a szövődmények arányát is – alapján az önálló egynapos ellátásokra finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók országos átlagától eltér. Az eltéréshez az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

(19) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos keret a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret az országos keret terhére az átmeneti tervezett éves keret megállapításának szabálya szerint a finanszírozási év első hónapjára megállapított keret arányában kerül megállapításra.

(20) A finanszírozó a többletkapacitás-befogadásokat, valamint az egyéb ellátási kötelezettségben bekövetkezett változásokat figyelembe véve a tárgyévet követő évben a tervezett éves keretet az esetszámok teljesülésének, és szükség szerint a területi ellátási kötelezettségbe tartozó lakosságszám változásának, valamint az NNK által és jelzése alapján legalább 6 hónapja helyettesítésre kijelölésnek megfelelően korrigálja. A finanszírozó a honlapján szolgáltatónkénti bontásban közzétett minőségi mutatók alapján javaslatot tehet a tervezett éves keret módosítására. A finanszírozó a javaslatot az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásában lévő szolgáltatók vonatkozásában az országos kórház-főigazgató részére, más szerv fenntartásában álló aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában a fenntartó részére jóváhagyásra megküldi. A fenntartó a fenntartásában lévő szolgáltatók vonatkozásában a rendelkezésre álló tervezett éves keret öt százalékáig fenntartói tartalékkeretet hozhat létre. A finanszírozó a tervezett éves kereteket az egészségügyért felelős miniszter egyetértését követően a honlapján közzéteszi.

(21) Ha a finanszírozó tudomására jut, hogy az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségébe tartozó beteg ellátását megtagadta, kikéri az országos tisztifőorvos véleményét, amely alapján a finanszírozó az országos kórház-főigazgató, illetve más szerv fenntartásában álló szolgáltató esetén a fenntartó értesítésével az egészségügyi szolgáltató tervezett éves keretét esetenként járóbeteg-szakellátásban legalább 1, aktív fekvőbeteg-szakellátásban legalább 2 súlyszámnak megfelelő mértékkel csökkenti.

Tervezett éves keret módosítása * 

27/A. § *  (1) A 27. § szerinti tervezett éves keretet módosítani kell:

a) az Eftv. és az Eftv. vhr. alapján engedélyezett, ellátási forma megváltozásával járó kapacitásátcsoportosítás esetén a kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag figyelembevételével,

b) az Eftv. és az Eftv. vhr. alapján történt többletkapacitás-befogadás esetén, kivéve a tervezett éves keret terhére történt többletkapacitás-befogadást,

c) az egészségügyi államigazgatási szerv által megállapított feladatváltozás esetén,

d) az ellátási terület Eftv. és az Eftv. vhr. alapján történő módosításával, kivéve, ha a felek az Eftv. 5/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közös kérelmükben úgy rendelkeznek, hogy a tervezett éves keret ne kerüljön módosításra, illetve ha a b) pont alapján az ellátási terület módosítására az Eftv. és az Eftv. vhr. alapján többletkapacitás-befogadással összefüggően történt, és ha a befogadás más egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét is érinti,

e) a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre és tervezett éves keretre gyakorolt hatásával, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy a finanszírozásra vonatkozó szabályok változáshoz többletforrás biztosítása nem társult,

f) a fenntartó jóváhagyása alapján a kihasználatlan tervezett éves keret fenntartásában lévő szolgáltatók közötti átcsoportosításával, a finanszírozó és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján,

g) az Eftv. 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodás, illetve szerződéskötés esetén.

(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó tervezett éves keretet az átcsoportosított krónikus kapacitásra jutó finanszírozási összeggel csökkenteni, és ezen finanszírozási összegnek megfelelő mértékben növelni kell a krónikus fekvőbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzatát.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti módosítást igénylő feladatváltozás esetén – az egészségügyi államigazgatási szervnek a feladatváltozással érintett valamennyi szolgáltatóra vonatkozó döntése alapján – a finanszírozó a feladatra jutó tervezett éves keretet az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett szolgáltatásoknak a feladatváltozással érintett ellátási terület lakossága által a módosítás évét megelőző finanszírozási évben történt igénybevétele alapján állapítja meg, és csoportosítja át a feladatváltozással érintett szolgáltatók tervezett éves kerete között.

(5) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti módosítás a megállapodó, illetve szerződő felek erre vonatkozó külön megállapodása szerint történik. Külön megállapodás hiányában a feladatváltozással érintett szolgáltatók tervezett éves keretét a finanszírozó a megállapodás, illetve szerződés szerinti feladatra jutó mértékben módosítja.

(6) Ha az ellátási terület változása tervezett éves keret módosítását igényli, az átcsoportosítás az egészségügyi államigazgatási szervnek az ellátási terület változásával érintett valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó döntése alapján, a szolgáltatásoknak a változással érintett ellátási terület lakosai általi, a módosítás évét megelőző finanszírozási évben történt igénybevétele arányában történik.

(7) Ha a szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt ellátási kötelezettségét, a szolgáltató fenntartója a szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítő szolgáltató fenntartójával megállapodik a finanszírozási keret átmeneti átcsoportosításában, illetve rendelkezik a saját fenntartásában lévő intézmények közötti átcsoportosításáról. Megállapodás, illetve fenntartói rendelkezés hiányában a finanszírozó a szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítésének elmaradásával érintett feladatra jutó finanszírozási keretet átcsoportosítja.

(8) Ha váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet feladatnövekedéssel jár, az egészségügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, az országos tisztifőorvos kérelme alapján a 28. számú melléklet szerinti tartalék terhére engedélyezheti az ennek megfelelő, országos alapdíjjal történő díjazás kifizetését. Ha a tartalékban meghatározott forrás túllépése szükséges, az egészségügyért felelős miniszter döntéséhez az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.

(9) Az Eftv. 7. § (3) bekezdése szerinti kapacitás-átcsoportosítás abban az esetben jár – a 27. § (18) bekezdése szerinti eljárás keretében – tervezett éves keret átcsoportosítással, ha

a) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében szereplő szakma megszűnik, a megszűnő szakmához tartozó ellátási területet ezután ellátó egészségügyi szolgáltató részére a feladatra jutó tervezett éves keretet megállapítása a (6) bekezdés alapján történik,

b) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében az egészségügyi szolgáltatónál új szakma kerül kialakításra, és az egészségügyi szolgáltató fenntartója az e szakmához meghatározott ellátási területet korábban ellátó egészségügyi szolgáltató fenntartójával tervezett éves keret meghatározott részének átadásáról és annak mértékéről is megállapodik.

(10) A (9) bekezdés b) pontjában foglaltak irányadók arra az esetre is, amikor a járóbeteg-szakellátás ellátási szintjei között történik a területi ellátási kötelezettség módosítása.

(11) Nem kell módosítani a tervezett éves keretet abban az esetben, ha szünetelés miatt az egészségügyi államigazgatási szerv egy adott szakellátás vonatkozásában más egészségügyi szolgáltatót jelöl ki, és a kijelölés időtartama a 30 napot nem haladja meg.

(12) A (13) bekezdésben meghatározott eset kivételével a fenntartó kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti tervezett éves keret átcsoportosítást.

(13) *  Ha a tervezett éves keret átcsoportosítással érintett egészségügyi szolgáltatók tekintetében a fenntartói jogokat nem ugyanaz a szerv gyakorolja, a szolgáltatók közötti tervezett éves keret átcsoportosítást az egészségügyért felelős miniszter és a fenntartó közösen kezdeményezheti.

27/B. § *  (1) *  A szolgáltató a szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit az a)–e) pont szerint meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével köteles teljesíteni:

a) a működési engedélye szerinti szakmai kompetencia (a továbbiakban: szakmai kompetencia) körébe tartozó sürgősségi ellátások,

b) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó progresszív ellátások,

c) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó nem progresszív ellátások,

d) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó progresszív ellátások,

e) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó nem progresszív ellátások.

(2) * 

(3) *  A járóbeteg-szakellátást is végző aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy önálló egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltató tervezett éves kerete értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. Az egyes ellátási formák között átcsoportosítás kezdeményezhető aktív fekvőbeteg-szakellátásból járóbeteg-szakellátásba, egynapos sebészeti ellátásba, általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátásba vagy mokeluláris diagnosztikai (PCR) ellátásba, illetve egynapos sebészeti ellátásból járóbeteg-szakellátásba.

28. § *  (1) *  A finanszírozó havonta legfeljebb a tárgyidőszakra megállapított tervezett éves keretnek a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig felhasznált tervezett éves keret közötti különbözetnek megfelelő mértékű teljesítményt számol el a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel (a továbbiakban: alapdíj).

(1a) *  Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye – ide nem értve 27. § (11) bekezdés a)–g) pontja, valamint a 4/E. § (2) bekezdése szerinti teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény mértékét, a többletteljesítményt a finanszírozó

a) *  10 százalékig 30 százalékos,

b) *  10 és 20 százalék között 20 százalékos

alapdíjjal számolja el.

(1b) *  Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye – ide nem értve a 27. § (11) bekezdése szerint elszámolt teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, a finanszírozó legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj 25 százalékával számol el.

(1c)–(1e) * 

(2) *  A a 27. § (11) bekezdés a)–g) pontjai, valamint a 4/E. § (2) bekezdése szerinti járóbeteg-szakellátási és a 27. § (12) bekezdése szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatások, valamint a szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítményének elszámolása a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel történik.

(3) *  A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a szolgáltató a tárgyhavi tervezett éves keretet meghaladó teljesítménye után a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat alapján megállapított tárgyhavi finanszírozási keretnek még fel nem használt összege, és a tervezett éves keretet meghaladó országos teljesítmények hányadosa szerinti forintértékkel számolt díjazásra jogosult.

(4) *  A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazás összegét a NEAK kiszámítja, és a jelentés leadásának hónapjában utalványozza.

(5) *  A tervezett éves keret alapján finanszírozott ellátások esetében a jogalap nélkül igénybevett finanszírozást a teljesítményegység teljesítés szerinti hónapra érvényes szolgáltatói átlagértéke szerint kell visszatéríteni.

28/A–28/C. § * 

28/D. § * 

28/E. § *  (1) *  A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a fogvatartottak egészségügyi ellátására évi 1 567,6 millió forint összegben részesül, melyet a finanszírozó havi egyenlő fix összegben utalványoz. Az ellátás fedezetéül az 5. számú melléklet Összevont szakellátás „Fogvatartottak egészségügyi ellátása” előirányzat szolgál.

(2) A fogvatartottak egészségügyi ellátását nyújtó büntetés-végrehajtási szervek a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról az e rendeletben foglaltaknak megfelelően 2021. február 1. napjától kötelesek jelentést küldeni. A finanszírozó a jelentést feldolgozza. A finanszírozás az (1) bekezdés szerinti módon történik.

(3) *  A Debreceni Egyetem Klinikai Központ a fogvatartottak berettyóújfalui ellátására havonta 30 millió forint fix összegű finanszírozásban részesül, amelyet a finanszírozó havonta utalványoz. A finanszírozó az egészségügyi szolgáltató teljesítményjelentése alapján negyedévente kimutatást készít a fogvatartottak ellátásának finanszírozásáról, és szükség esetén kezdeményezi a fix díj vagy a finanszírozási technika módosítását. Az ellátás fedezetéül az 5. számú melléklet Összevont szakellátás „fogvatartottak egészségügyi ellátása előirányzat” szolgál.

(4) *  A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a fogvatartottak egészségügyi ellátását a 14. számú melléklet szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon az „F1” térítési kategóriában jelenti a finanszírozó számára. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ a fogvatartottak egészségügyi ellátását a 6/A. számú melléklet szerinti Ambuláns adatlapon és a 14. számú melléklet szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon az „F1” és „F6” térítési kategóriákban jelenti a finanszírozó számára. Ezen térítési kategóriákat csak e két intézmény jelentheti.

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása

29. § A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerződésében az – Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell határozni:

a) *  a járóbeteg-szakellátást nyújtó rendelési helyeket és a lekötött heti szakrendelési óraszámot, valamint a teljesítmény mennyiségét befolyásoló egyéb kapacitás adatokat;

b) *  az egyes rendelések által végezhető szakmákat, szaktevékenységeket;

c) a rendelések azonosítására alkalmas kódszámait;

d) *  a gondozóintézetek által végezhető szakmákat, szaktevékenységeket és heti óraszámokat;

e) *  a nemibeteg-, a tüdőgondozókat (ideértve az ernyőképszűrést is), valamint az onkológiai, a pszichiátriai, az addiktológiai betegek gondozását végző elkülönített részlegeket, továbbá ezek kódszámát;

f) * 

g) *  a finanszírozó által nem finanszírozott, adott telephelyen működő rendeléseket;

h) *  a tervezett éves keret és a teljesítés időbeli ütemezését.

29/A. § *  (1) *  Az R. 2. számú melléklete szerinti, laboratóriumi szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a mintaszállítás – ide nem értve a mintavételt – díjazása az 5. mellékletben e feladatra meghatározott előirányzat terhére történik.

(2) *  A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) díjazása az 5. számú mellékletben az erre a feladatra meghatározott előirányzat terhére történik.

(3) * 

29/B. § *  (1) A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó járóbeteg-szakellátási szolgáltatások finanszírozását az 5. számú melléklet szerinti „várólista csökkentés” előirányzaton (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően annak felhasználásával kell elvégezni, a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) *  A Kiemelt várólista csökkentési programot 2022. december 31-ig kell teljesíteni.

(3) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók az előirányzat terhére a 39. számú mellékletben felsorolt szakmákban nevesített beavatkozásokat, valamint a 26/B. § (2) bekezdése szerinti fekvőbeteg-ellátási eseményekhez kapcsolódóan az azt megelőzően végzett beavatkozásokat jelentik a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig.

(4) A NEAK a Kiemelt várólista csökkentési program időtartama alatt az előirányzat terhére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet miatt megnövekedett Betegfogadási listák és várakozási idők csökkentése érdekében a (3) bekezdés szerinti szakmákon kívüli azon ellátási területek beavatkozásait is bevonhatja a rendelkezésre álló keret erejéig, ahol a Betegfogadási lista szerinti várakozási idő a 60 napot meghaladja. Ebben az esetben a szolgáltató a NEAK által megadott keretösszeg mértékéig jelenthet elszámolásra teljesített ellátásokat a (2) bekezdés szerinti határidő végéig.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti beavatkozásokat a 6/A. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.

(6) A (3)–(5) bekezdés szerint jelentett ellátásokra az alapdíj 130%-ának és az elszámolható pont szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a 28. § (1) bekezdése szerinti tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában, valamint alkalmazni kell a 26/B. § (5) és (7) bekezdése szerinti kifizetési és ellenőrzési szabályokat.

(7) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (6) bekezdés szerinti díjemelési összeg 80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző orvos és szakdolgozó az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.

(8) Az emelt összegű finanszírozási díj kifizetésének feltétele, hogy az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményét a diagnosztikai ellátás elvégzésétől számított 5 munkanapon belül feltölti az EESZT-be. Ennek hiányában a NEAK a finanszírozási díj utalványozását nem teljesíti.

30. § (1) *  A teljesítmények rögzítése a rendelési helyeken, a gondozást végző részlegeken és a szakambulanciákon a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató megküldi a finanszírozónak a 6/A. számú melléklet szerinti teljesítményjelentést. A teljesítményjelentésnek tartalmazni kell a (4) bekezdés szerinti fekvőbeteg osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből elbocsátott beteg részére nyújtott, járóbeteg-szakellátási teljesítményként nem elszámolható ellátást is.

(2) *  Teljesítményként az R. 2. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátáshoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, ha az ellátás megfelel a 4. § (3)–(4) bekezdéseiben, valamint a 26. §-ban és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban foglaltaknak.

(2a) *  Az egészségügyi szolgáltató a 27. § (11) bekezdés f) pontja szerinti beavatkozásért a megállapított díj – ideértve a 6-os térítési kategóriában fekvőbeteg részére végzett ellátások pontértéke után meghatározható díjat is – 80%-át köteles a szűrést végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Ez a díjazás független a munkavégzés időtartamára vonatkozó egyéb munkajogi szabályozás kapcsán kifizetendő bértől.

(3) *  A gondozóintézetek, valamint a gondozást végző részlegek a 6/A. számú melléklet szerinti adatokat kötelesek szolgáltatni. Az adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig kell megküldeni a finanszírozónak.

(4) *  Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként * 

a) *  a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből történt elbocsátást követően a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiagnózisnak megfelelő főcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve

aa) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által végzett, jogszabályban meghatározott orvosszakértői vizsgálatokat,

ab) a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást,

ac) a jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket,

ad) a fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, ha azok elvégzése a jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg,

ae) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályra gyermeke mellé felvett, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója részére végzett járóbeteg-szakellátást,

af) a 18 éven aluli gerincvelői izomsorvadásban szenvedő, génterápiás gyógyszeres kezelésben részesült gyermekek ellátását,

ag) *  a robotterápiás vagy egyéb computerizált interaktív terápiás egészségügyi eljárásokat;

b) az olyan személy részére nyújtott ellátás, akit az ellátás napján – a rendelő beutalása alapján – a rendelőt működtető egészségügyi intézmény valamely fekvőbetegosztályára felvettek;

c) * 

d) az olyan személy részére nyújtott ellátás, amelynek költségeit az egészségügyi szolgáltató a beutaló (vizsgálatot kérő) szolgáltatóval közvetlenül elszámolja, vagy amely máshonnan megtérítésre kerül.

(5) *  A nyújtott ellátáshoz tartozó önálló elszámolási tételként azt a legmagasabb pontértékű tételt lehet kiválasztani, amely tételhez tartozó szakmai követelményrendszernek az ellátás megfelelt.

(6) *  Ha a szakrendelés egy személy részére több egymással össze nem függő ellátást nyújt, akkor az ellátásokat az (5) bekezdésben foglaltak szerint külön-külön lehet elszámolni. A laboratóriumban végzett terheléses vizsgálatok elszámolása – külön beavatkozási kód hiányában – a vizsgálat szakmai szabályok szerinti ismételt jelentésével történik.

(7) *  A laboratóriumi és a kórbonctani-kórszövettani vizsgálatok teljesítménye akkor is elszámolható, ha az alapellátás vagy a járóbeteg-szakellátás orvosának rendelésére beküldött mintából történt a vizsgálatok elvégzése. Az ellátás időpontjának a mintavétel időpontját kell tekinteni.

(8) *  Ha a fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltató kérésére vagy jogszabály előírása alapján a beteg részére egészségügyi szolgáltatást más szolgáltató nyújt, ennek költségeit a szolgáltatók egymás között számolják el. Az elszámolás során legfeljebb az adott szolgáltatásnak a NEAK által alkalmazott aktuális finanszírozási paraméterei és a 6. § (2) bekezdése szerinti forintértékek vehetők figyelembe.

(9) * 

(10) * 

(11) *  Az (1) bekezdés szerinti jelentést meg kell küldeni a finanszírozónak a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig.

(12) *  A 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a forintérték meghirdetésre a 38. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(13) * 

30/A. § *  (1) *  A vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az R. 13. számú melléklete tartalmazza. A térítési díjak fedezetét a szolgáltatók teljesítményarányos finanszírozási díjazása tartalmazza. A felhasználó intézmény számla alapján közvetlenül fizeti meg a kiadó vértranszfúziós intézet részére az igényelt vérkészítmény(ek) díját.

(2) *  Amennyiben a felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a követelés lejártától számított 8 napon belül (a továbbiakban: késedelem), az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) és a késedelembe esett szolgáltató 10 napon belül köteles egyeztetést lefolytatni. Az egyeztetést az OVSZ kezdeményezi a késedelemre történő felhívással és a számla kiegyenlítésére vonatkozó felszólítással egyidejűleg. Az egyeztetés számlaegyeztetésből és a kiegyenlítésben történő megállapodásból áll.

(3) *  Az egyeztetésre nyitva álló 10 napos határidő eredménytelen elteltét követően vagy a megegyezés ellenére sem teljesített fizetés esetén az OVSZ a számlaegyeztetésnek megfelelő, a tárgyhónap utolsó napjáig felmerülő követelését – díjmegtérítés céljából – a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig eljuttatja a NEAK részére.

(4) *  A NEAK az OVSZ díjmegtérítési, valamint az OVSZ és a szolgáltató által a vérrel való ellátásra kötött szerződésben meghatározott kamat követelését a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a soron következő finanszírozási összeg átutalásakor a követelés mértékével csökkenti az intézmény számlájára átutalandó összeget, és a tartozásnak megfelelő összeget átutalja az OVSZ részére. Amennyiben a követelés mértéke meghaladja az intézmény esedékes finanszírozási összegének 5%-át, az OVSZ követelésének teljesítése több részletben, a havi finanszírozás összegének legfeljebb 5%-áig terjedően történik.

(5) *  Amennyiben fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára az OVSZ járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez, annak díja legfeljebb a mindenkori járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékén kerül meghatározásra az R. 2. mellékletében meghatározott pontértékekkel.

31. § *  (1) A finanszírozás az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata terhére történik. Az ellátások kódjait az R. tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos orvosszakértői tevékenység az R. 2. számú mellékletében meghatározott pontértékkel finanszírozható.

31/A. § *  (1) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók a 2016. november 1-jén lekötött kapacitásuk alapján a 6/C. számú melléklet szerinti fix díjban részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított fix díj a kapacitás bármilyen jogcímen történő növelése esetén sem módosítható.

(3) A finanszírozó az (1) bekezdés alapján megállapított fix díjat csökkenti, ha az egészségügyi szolgáltató kapacitása bármilyen jogcímen – ide nem értve a 6 hónapot meg nem haladó szünetelés esetét – csökken.

(4) Azon egészségügyi szolgáltató részére, amely 2016. november 1-jét követően köt járóbeteg-szakellátás nyújtására finanszírozási szerződést, az (1) bekezdés szerinti fix díjat a finanszírozási szerződés megkötésének napján lekötött kapacitása szerint kell megállapítani.

32. § *  (1) A CT, MRI vizsgálatok elszámolására a szakellátás orvosának beutalása alapján kerülhet sor. A CT vagy MRI berendezés használatához kötött, az R. 2. számú mellékletében meghatározott beavatkozások finanszírozóhoz történő jelentése kizárólag a készülékkel rendelkező munkahely kódján történhet.

(2) A szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozónak a CT–MRI vizsgálatok teljesítményét a 15. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(3) Nem számolható el járóbeteg-szakellátási teljesítményként az aktív fekvőbeteg osztályon kezelés alatt álló beteg részére nyújtott CT, MRI vizsgálat, ideértve az aktív fekvőbeteg ellátással összefüggésben a felvétel és az elbocsátás napján elvégzett vizsgálatot is.

32/A. § *  (1) A rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanúja esetén a CT, MRI egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató a beutaló kiállításának napjától számított 14 napon belül a szükséges képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat köteles elvégezni.

(2) *  A NEAK folyamatosan ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését, melynek eredményéről és a szükséges intézkedésekről a beutaló kiállítóját tájékoztatja.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén, ha a vizsgálat alapján a rosszindulatú daganatos megbetegedés igazolódik, akkor az egészségügyi szolgáltató a vizsgálatnak az R.-ben meghatározott vizsgálati kódja mellett a 99930 kiegészítő kódot is jelentheti, mely tervezett éves keret felett kerül elszámolásra.

(4) *  Ha az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget és helyette más, a NEAK által meghatározott, nem a biztosított ellátására területileg kötelezett szolgáltató végzi el a vizsgálatot, akkor a vizsgálatot elvégző szolgáltatóval a NEAK a (3) bekezdés szerint számol el az ellátásra kötelezett szolgáltató tervezett éves keretének terhére.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a biztosított vonatkozásában a területileg ellátásra kötelezett szolgáltató egyértelműen megállapítható.

32/B. § *  (1) Azok a CT/MRI szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, akik Budapest Főváros Önkormányzatával a budapesti lakosok CT/MRI diagnosztikai ellátására megállapodást kötöttek, a CT/MRI ellátásokat a 15. számú melléklet szerinti adatlapon „BP” térítési kategóriában jelentik a finanszírozó számára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti és „BP” térítési kategóriában jelentett ellátások az E. Alap terhére nem finanszírozhatóak, a CT/MRI diagnosztikai ellátásokat a NEAK adatszolgáltatása alapján Budapest Főváros Önkormányzata finanszírozza.

(3) A nem az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján végzett CT/MRI diagnosztikai ellátások jelentésére és finanszírozására az e rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni.

Betegszállítás * 

33. § *  (1) A betegszállítás finanszírozása a Vhr.-ben meghatározottak szerint kötött szerződés alapján, az 5. számú melléklet Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás kiadási előirányzata terhére történik. A betegszállítás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni – az egészségügyért felelős miniszter és a NEAK főigazgatója által együtt kijelölt szakértői bizottság javaslata alapján – a területi ellátási kötelezettséget, illetve a folyamatos ellátás biztosítását. A betegszállító szolgáltatók saját maguk vagy megbízottjuk útján napi 24, heti 168 órában kötelesek a biztosítottak számára rendelkezésre állni.

(2) A finanszírozást igénylő szolgáltatók erre irányuló igényüket a NEAK-hoz nyújthatják be, amelyet az (1) bekezdésben megjelölt szakértői bizottság bírál el, és tesz javaslatot új szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, valamint a meglévő kapacitások módosítására és az ellátási területre. A bizottság javaslatát a NEAK főigazgatója hagyja jóvá és egyetértés céljából megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) *  A betegszállításra finanszírozási szerződés az adott évi központi költségvetési törvényben az 5. számú melléklet szerinti Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímen rendelkezésre álló előirányzat mértékéig

a) új szolgáltatóval,

b) új kapacitásra,

c) a meglévő kapacitások módosítására

az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével köthető, illetve módosítható.

(4) Ha a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti szerződéskötés éven túli kötelezettség-vállalást is eredményez, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével köthető meg a finanszírozási szerződés.

(5) A betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás finanszírozására elkülönített előirányzat egyhavi összegéből először – a 34. § szerint – a halottszállítás kerül finanszírozásra, a fennmaradó összegből a (12) bekezdés szerinti díjazás levonása után – az országos teljesítmények figyelembevételével – a NEAK állapítja meg az egy kilométerre jutó országos forintértéket.

(6) *  A NEAK a (12)–(20) bekezdés szerint kiszámított díjat a teljesítést követő hónapban utalványozza, amelyből a szolgáltató éves szinten 10%-ot a gépjárműpark fejlesztésére köteles fordítani.

(7) A beteg szállításáról a betegszállításról szóló miniszteri rendeletben előírt adattartalmú, az utalvány adataival megegyező, hiánytalanul kitöltött, a betegszállítási esemény idő és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó elektronikus vagy papíralapú adatlapot kell vezetni. Elektronikus adatlap vezetés esetén az adatlapnak vagy tartalmi elemeinek – a dokumentációkezelésre vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időn belül – a szerződött szolgáltató számítógépes rendszeréből kinyomtathatónak kell lennie.

(8) *  Az elvégzett teljesítményekről a szolgáltató az arra rendszeresített országosan egységes informatikai program alkalmazásával, a NEAK honlapján közzétett adattartalommal jelentést küld a NEAK-nak a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A betegszállító szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló GPS műholdas navigációs rendszert működtető szolgáltató (a továbbiakban: GPS szolgáltató) a saját szerveréről, az elvégzett szállítások validitásának ellenőrzésére, a NEAK által előírt egységes adattartalommal jelentést küld a NEAK részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A teljesítmény-adatok tartalmazzák a finanszírozott gépkocsik azon GPS-adatait, amelyek alkalmasak a gépkocsi teljesítményének, napi futott kilométereinek ellenőrzésére. A GPS szolgáltató az OMSZ betegszállítás irányítása részére valós idejű betekintést biztosít az általa felügyelt betegszállító gépjárművek pillanatnyi helyzetének és mozgásának ellenőrzésére.

(9) *  A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amely a (8) bekezdés szerinti programban rögzítésre került, teljesítése megtörtént, és amelyre a beteg felvételének helyéről a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához – a közlekedési szabályok betartásával a lehetséges legrövidebb, a beteg egészségi állapotának figyelembevételével megválasztott útvonalon – feltétlenül szükség volt.

(10) Nem jelenthető teljesítményként az egészségügyi szolgáltató egy telephelyén belüli, valamint a telephelyei közötti betegszállítás, ha a telephelyek ugyanazon település közigazgatási határán belül helyezkednek el.

(11) A tartalékjárművel teljesített betegszállítás abban az esetben jelenthető, ha a finanszírozási szerződésben aktív kapacitásként lekötött szállító járművet műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni.

(12) A szolgáltatót a beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után betegmozgatási díj illeti meg, amelynek mértéke

a) szállítási esetenként 450 forint,

b) a főváros közigazgatási területén belül történő szállítás esetén az a) pont szerinti díjon felül esetenként további 750 forint.

(13) A szolgáltatót, a szabályosan utalványozott betegszállítási feladatok elvégzése után, futásteljesítménytől függő teljesítménydíj illeti meg. A teljesítménydíj számításának alapja a betegszállítási utalványon jelölt felvételi és átadási települések középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti közlekedési távolság. A beteg felvételének helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye közötti távolság a következők szerint kerül meghatározásra:

a) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye különböző közigazgatási területen helyezkedik el, akkor a felvételi és az átadási települések között a térképadatbázis szerinti távolság-mátrix település középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni;

b) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye ugyanazon közigazgatási területen helyezkedik el, akkor az egyes településeken a NEAK honlapján közzétett lakosságszám arányos besorolás szerinti távolságot kell figyelembe venni;

c) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye a főváros közigazgatási területén belül helyezkedik el, akkor a kerületeken belüli és a kerületek közötti szállítások esetén a NEAK honlapján közzétett távolságot kell figyelembe venni.

(14) Ha egy betegszállító gépjármű egyidejűleg több beteget is szállít, a betegszállító szolgáltató teljesítményjelentésében rögzített felvételi és átadási adatok alapján a közösen megtett útszakasz arányában hasznos és többletkilométereket kell képezni.

(15) Hasznos kilométerenként kell figyelembe venni egyedi betegszállítás esetén a beteg felvételének helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye közötti, a (13) bekezdés szerint meghatározott távolságát. Több beteg egyidejű szállítása esetén a hasznos kilométerek egy betegre jutó arányát az első beteg felvétele és az utolsó beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az attól eltérő, a szállított betegek szempontjából legelőnyösebb útszakasz figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató köteles a betegszállítási feladatok ellátása során a szállítások útirányát a szállított betegek szempontjából legelőnyösebb útvonalon megtervezni, és lehetőség szerint úgy teljesíteni.

(16) Több beteg együttes szállítása esetén többletkilométerként az adott beteg felvételi és az utalványon megjelölt érkezési helye közötti, a (13) bekezdés szerint meghatározott távolság vehető figyelembe úgy, hogy a közösen megtett útszakasz kilométereinek 0,2-szerese számolható el többletteljesítményként. Az elszámolható hasznos és többletkilométerek a betegenként megtett kilométerek arányában oszlanak meg az egyes esetek között.

(17) Több beteg együttes szállítása esetén a 100 kilométert meghaladó hosszú távú szállítások esetében a megtett útszakasz 100 kilométert meghaladó részének díja 0,8-es degressziós szorzóval kerül kiszámításra.

(18) A főváros közigazgatási területén belül történő szállítások esetén a (13) bekezdés c) pontja szerint meghatározott távolság 1,8-es korrekciós szorzóval kerül kiszámításra.

(19) A főváros közigazgatási területére belépő és a főváros közigazgatási területéről kiinduló szállítások esetén a (13) bekezdés a) pontja szerint meghatározott távolság – ha az kevesebb, mint 80 km – 1,4-es korrekciós szorzóval kerül kiszámításra.

(20) Szolgáltatónként, egy aktív gépjármű teljesítményeként havonta legfeljebb átlag 7000 hasznos kilométer, és többlet-férőhelyenként legfeljebb 1400 többletkilométer számolható el. A többletférőhely a gépjármű összes férőhelyeinek – ideértve a gépjárművezető férőhelyét is – kettővel csökkentett száma lehet.

(21) A betegszállítás megrendelője a betegszállítás nem teljesítését, illetve olyan késedelmes teljesítését, mely a beteg állapotának olyan mértékű rosszabbodásához vezetett, hogy ennek következtében a betegszállítás már mentési feladatnak minősült, haladéktalanul köteles írásban jelenteni a NEAK-nak.

(22) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a beteg állapotának rosszabbodása miatti mentési esemény bekövetkezésére a betegszállító szolgáltatónak felróható okból került sor, a NEAK az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja.

(23) Ha a NEAK tudomására jut, hogy a szolgáltató az elszámolható teljesítményt nem a (7)–(9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jelentette, illetve a szállítás során a betegszállítási utalványon jelölt felvételi, vagy átadási címtől való eltérést nem tudja a betegszállításról szóló miniszteri rendeletben előírt módon igazolni, és a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogellenes magatartásra, a magasabb finanszírozási díj jogosulatlan megszerzése céljából került sor, a NEAK az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja.

33/A. § *  (1) *  A mentési feladatot végző szolgáltatók finanszírozása – ide nem értve a koraszülött mentést végző szolgáltatókat – az 5. mellékletben a mentési feladatra meghatározott előirányzat terhére a szolgáltatóval kötött szerződés szerinti fix összegű díjazással történik, melyet a NEAK havonta a tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint utalványoz.

(2) *  A szolgáltató az elvégzett mentési feladatokról a 23. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig jelentést küld a NEAK-nak.

(2a) *  A légimentési tevékenység finanszírozása havi 132,2 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére. A szolgáltató az elvégzett mentési feladatokról a 23. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig jelentést küld a NEAK-nak.

(3) *  A szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, a szerv és a vérminta szállításának díjazása havi 6 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére. A szolgáltató az elvégzett szállítási feladatokról a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig jelentést küld a NEAK-nak.

(4) *  Ha az agyhalottból történő szervkivételre nem annál az egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, ahonnan a szervkivétel hiányában az elhunyt eltemettetésére köteles a holttestet elszállítaná, a szervkivételt végző egészségügyi szolgáltatótól történő halottszállítás teljes költségének megtérítése a (3) bekezdés szerinti díj terhére történik.

33/B. § *  (1) Betegszállításnak kell tekinteni

a) a beteg feltalálási helyén levett vizsgálati anyag – illetékes szakdolgozó által elrendelt – mobil mintavételi gyűjtőpontba, vagy közvetlenül a kijelölt vizsgáló helyre történő, valamint

b) a mobil mintavételi pontokon összegyűjtött vizsgálati anyagok – illetékes szakdolgozó által elrendelt – központi vizsgáló helyre történő

szállítását is.

(2) *  Ha az adott település közigazgatási határán belüli, telephelyek közötti szállításra a veszélyhelyzet miatti áthelyezés vagy az ellátás átszervezése miatt kerül sor, a szállítások indokolt esetben teljesítményként jelenthetőek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szállítások után a szolgáltatót kiegészítő szállítási díj illeti meg, amelynek mértéke megegyezik 33. § (12) bekezdés a) pontja szerinti díjazással azzal, hogy a levett vizsgálati anyag csoportos szállítása esetén ez a kiegészítő díj egy út alkalmával maximum húszezer forint lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítások után a szolgáltatót futásteljesítménytől függő teljesítménydíj illeti meg. A teljesítménydíj számításának alapja az elrendelés szerint jelölt felvételi és átadási települések középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti közlekedési távolság.

(5) Ha egy betegszállító gépjármű egy időben több, a beteg feltalálási helyén levett, (1) bekezdés a) pontja szerinti mintát is szállít, a betegszállító szolgáltató teljesítményjelentésében rögzített felvételi és átadási adatok alapján a közösen megtett útszakasz arányában hasznos és többletkilométereket kell képezni.

(6) Ha a betegszállító gépjármű egy időben több, a mobil mintavételi ponton összegyűjtött, az (1) bekezdés b) pontja szerinti mintát is szállít, melyek felvételére ugyanazon mobil mintavételi ponton egy időben került sor, a szállítások után többlet kilométer nem számolható el.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálati anyag szállítása esetén a következő adatokat szükséges megadni:

a) a mintaadó nevét és TAJ-számát,

b) a minta felvételi és átadási helyét,

c) a megrendelő személy beazonosítására alkalmas adatokat (név, munkahely azonosítója és telefonszám).

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálati anyag szállítása esetén a következő adatokat szükséges megadni:

a) a szállítandó minta mennyiségét,

b) a minta felvételi és átadási helyét,

c) a megrendelő személy beazonosítására alkalmas adatokat (név, munkahely azonosítója és telefonszám).

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyszíni vizsgálati anyag vételhez kapcsolódó szállítás esetén a (7) bekezdésben foglaltakat követően az illetékes szakdolgozó a minta szállításáról elrendelő lapot állít ki, amelyen fel kell tüntetni az elrendelő intézmény és az elrendelő személy azonosító adatait, a begyűjtött, szállításra kerülő mintához tartozó személy TAJ-számát, továbbá meg kell jelölni a minta pontos felvételi és átadási helyét. A fenti adatokat tartalmazó elrendelő lapot, aláírással, pecséttel, keltezéssel ellátva át kell adni a mintavételi anyag szállítását végző betegszállító egységnek.

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti, a mobil mintavételi pontokon összegyűjtött vizsgálati anyagok szállítása esetén a (8) bekezdésben foglaltakat követően az illetékes szakdolgozó a minta szállításáról elrendelő lapot állít ki, melyen fel kell tüntetni az elrendelő intézmény és az elrendelő személy azonosító adatait, a szállítandó mintákhoz tartozóan sorszámozással ellátva fel kell sorolni a mintát adó személyek TAJ-számát, továbbá meg kell jelölni a minta pontos felvételi és átadási helyét. A fenti adatokat tartalmazó elrendelő lapot, aláírással, pecséttel, keltezéssel ellátva át kell adni a mintavételi anyag szállítását végző betegszállító egységnek.

(11) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálati anyag szállítása esetén az adatlapot a vizsgálati anyag szállítási elrendelő lap adatai alapján, mintánként, TAJ-számhoz köthetően kell kiállítani, az adatlapon a mintát adó személy TAJ-számán kívül egyéb személyes adatot nem kell szerepeltetni.

34. § (1) *  A boncolás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekkel nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben, vagy a nem fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történő, kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségtérítése – a kórboncolást végző fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött szerződés alapján – a (2) bekezdés szerinti átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak, továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány adatainak a finanszírozó részére történő megküldését követő hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti halottszállításért közigazgatási határon belül 8400 forint, közigazgatási határon túli esetben 12 600 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, ha a szállításról szóló számlát igazoltan kiegyenlítette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés időpontját kell tekinteni.

(3) *  A betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás finanszírozására elkülönített előirányzat egyhavi összegéből először a halottszállítás kerül finanszírozásra, a maradék összegből a betegszállítás a 33. § szerint kerül finanszírozásra.

Otthoni szakápolás finanszírozása * 

35. § *  (1) Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató (a továbbiakban együtt: szakápolási szolgáltató) finanszírozása a külön jogszabály szerint kötött szerződés alapján, az 5. számú melléklet otthoni szakápolás kiadási előirányzata terhére történik.

(2) A szakápolási szolgáltató vállalja a szerződésben meghatározott ellátási területre az otthoni szakápolás vagy otthoni hospice ellátás igénybevételére jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) otthonában végzendő szakápolást vagy hospice ellátást, és ezt a szerződési ajánlat benyújtásakor a működési területe szerint illetékes települési önkormányzatnak bejelenti. A szolgáltató a külön jogszabályban foglaltak alapján és a szakmai szabályok szerint végzi az ellátást.

(3) Otthoni szakápolást a 9. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti

a) *  a háziorvos saját kezdeményezésre, kezelőorvosi javaslat vagy intézeti zárójelentés alapján,

b) * 

(4) *  Az R. 9. számú mellékletében meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben otthoni szakápolás – a (4a) és (4b) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – elrendelhető.

(4a) *  Azon egynapos sebészeti ellátások esetén, amelyek otthoni szakápolást igényelnek, a beavatkozást megelőzően a sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató feladata a háziorvos értesítése az ambuláns lapon a tervezett műtéti időpont és a szakápolási igény megjelölésével, valamint a beteg telefonos elérhetőségének megadásával.

(4b) *  A háziorvos előzetes elrendeléssel leköti a szükséges szakápolási kapacitást az otthoni szakápolást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál. Az otthoni szakápolási ellátás a varratszedésig tart.

(5) Az otthoni hospice ellátást a 30. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti

a) * 

b) *  a járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató klinikai onkológusának, a daganatos megbetegedés lokalizációja szerint illetékes szakorvosnak vagy az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató palliatív jártasságú szakorvosának vagy palliatív mobil csoport (mobil team) palliatív jártasságú szakorvosának a javaslata alapján vagy saját kezdeményezésre a háziorvos.

(6) Otthoni hospice ellátás elrendelése esetén egyidejűleg otthoni szakápolás nem rendelhető el.

(7) *  A NEAK az otthoni szakápolás 5. számú melléklet szerinti előirányzatának otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra elkülönített keretét a vármegyék között lakosságszám arányában osztja fel. A felosztásnál az 5000 fő alatti lakosságszámú településeket a lakosságszámuk 30 százalékával növelt mértéke szerint kell figyelembe venni.

(8) *  A NEAK az otthoni szakápolás végzésére jogosult szolgáltató szerződési ajánlatát 15 napon belül elbírálja, elfogadás esetén az erről küldött értesítést követően 7 napon belül – a rendelkezésre álló kereten belül – megköti a finanszírozási szerződést. A szerződésben az elszámolható normatív vizitszám, illetve ellátási napok száma (a továbbiakban: kapacitás) – 3 havi bontásban – a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések lakosságszáma alapján kerül meghatározásra. Negyedévre lekötött kapacitást a szolgáltató havi bontásban úgy használhatja fel, hogy egy hónapban a rendelkezésre álló keret legfeljebb 37%-át használhatja fel. A teljesítmény elszámolása havi bontásban történik. A finanszírozási szerződésben lekötött, illetve havonta elszámolt teljesítményt a NEAK háromhavonta felülvizsgálja, és a fel nem használt kapacitást átcsoportosítja oda, ahol arra igény jelentkezik. Negyedévente legfeljebb a három hónapra lekötött kapacitásnak és a tárgyévi időarányos kapacitásmaradvány 10%-ának megfelelő teljesítmény számolható el, ha az országos teljesítés a tárgyhónapban kevesebb, mint a havi előirányzat. A NEAK a következő évi szolgáltatói kapacitás megállapításánál az előző évi teljesítményt is figyelembe veszi.

(9) *  A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 8 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 8 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan csökkentett kapacitás köthető le. A NEAK a teljesített viziteket csak abban az esetben finanszírozza, ha a szakápolás és a szakirányú tevékenységekre számított díjazás aránya nem haladja meg a finanszírozási szerződésben rögzített összes tevékenységre számított díj 70%-át.

(10) *  Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetőek el, amelyek ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – az ápolás tevékenységek esetében az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három, az otthoni hospice ellátás esetében mindösszesen további két alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek – a logopédia kivételével legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként – legfeljebb 28 vizitre rendelhetőek el, amelyek az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetőek, azzal, hogy a krónikus esetek rehabilitációs tevékenységei csak az akut megbetegedésben szenvedő betegek ellátását követően, a fennmaradó szabad kapacitás terhére láthatók el. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt ápolási, illetve szakirányú rehabilitációs tevékenységek új elrendelő lap kitöltésével rendelhetők el. Ápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – esetenként, az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal megismételhetők. Szakirányú tevékenységek újabb megbetegedés esetén 28 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – esetenként, az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további egy alkalommal megismételhetők. Az egy alkalomra elrendelt, az egyik naptári évről a következő naptári évre áthúzódó ellátást abba a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele megkezdődött.

(11) *  Ha a beteg állapota szükségessé teszi, a háziorvos, a NEAK ellenőrző főorvosának egyetértésével, egyedileg meghatározott ápolási és szakirányú tevékenységekre egyaránt, további ellátást rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll.

(12) *  A háziorvos az ellátás befejezését az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.

(13) *  A finanszírozás – az ápolási kategóriánként képzett – vizitdíj alapján történik. A vizitdíjat a 4700 forintos alapdíj és a 12. számú melléklet szerinti szorzók alkalmazásával kell kiszámítani. Az otthoni hospice ellátás finanszírozási egysége az ellátási nap, amely az otthoni ellátáson kívül magában foglalja a folyamatos rendelkezésre állást is. A napidíj mértéke az otthoni szakápolás alapdíjának 120%-a.

(14) *  A NEAK és a szakápolási szolgáltató szerződése alapján a biztosított ellátására naponta egy vizit számolható el, az egy napon történt többszöri ellátás esetén is.

(15) *  Az a szakápolási szolgáltató, aki telephelyén kívül vagy külterületen lakó biztosítottat lát el, a NEAK-kal kötött szerződés alapján területi pótlékra jogosult. A területi pótlék összege a (13) bekezdés szerinti alapdíj 10%-a. A (13) bekezdés szerinti díj 20%-ának megfelelő összegű területi pótlék illeti meg a szolgáltatót, ha 2000 főnél kisebb lakosságszámú településen történt a szakápolás, illetve az otthoni hospice ellátás. A NEAK a telephelyen kívüli településen végzett szakápolás esetén a területi pótlékot a szerződés szerinti havi keretösszegen felül számolja el.

(16) *  A szakápolási szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig – az otthoni szakápolás esetén a 10. számú melléklet, az otthoni hospice ellátás esetén a 31. számú melléklet szerinti adattartalommal – jelentést küld a NEAK-nak. A szakápolási szolgáltató minden hónap utolsó munkanapján részjelentést küld azokról az ellátásokról, amelyek a tárgyhónapban még nem fejeződtek be.

(17) *  A NEAK a megállapított díjat a jelentés leadása hónapjában utalványozza.

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása

36. § (1) *  Fekvőbeteg-szakellátás klinikán, kórházban, szakápolási intézményben, valamint fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben (a továbbiakban együtt: intézmény) végzett minden ellátási esemény, amelynek során a biztosítottat az intézménybe felvették, és ott legalább 24 órán keresztül – nappali kórházi ellátás esetén legalább 6 órán keresztül – tartózkodik.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül a fekvőbeteg-intézményben ellátott biztosított részére

a) a 0 alsó határnapú HBCs szerinti ellátás,

b) a sürgősségi betegellátásra vonatkozó szabályok szerint nyújtott, 6–24 órás ellátás,

c) *  az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálata,

d) a 24 órán belül más intézetbe áthelyezett újszülöttek, továbbá

e) az osztályra történő felvételt követően 24 órán belül meghalt személyek részére nyújtott ellátás is.

(3) *  Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül

a) a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott – az R. 9. számú mellékletében meghatározott – beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésőbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás), valamint

b) az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás.

(4) *  Fekvőbeteg-szakellátás esetén minden osztályos ápolási esetről a 14. számú melléklet szerinti Adatlapot kell felvenni. Az Adatlapon – a zárójelentéssel azonos adattartalommal – kell feltüntetni

a) az intézmény és az ellátó osztály, valamint a beküldő kódját;

b) az ellátott személy nevét, TAJ-számát;

c) az ellátási eset intézeti azonosítószámát (törzsszámát);

d) a felvétel és az elbocsátás időpontját;

e) a betegségek megnevezését, kódját, valamint típusjelét;

f) az elvégzett orvosi beavatkozások jelét és kódját;

g) a kórházból történő távozás módját;

h) a tételes elszámolás alá eső eszközök megnevezését és kódját, továbbá az Adatlapon feltüntetett kiegészítő adatokat.

(5) *  Az ápolást indokoló fődiagnózisnak azt a diagnózist kell feltüntetni, amely az intézményi (osztályos) kezelést meghatározta, amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott szolgáltatások tartoznak. Nem tüntethető fel olyan diagnózis ápolást indokoló fődiagnózisként

a) amelyet a betegnél nem állapítottak meg,

b) amely kezeléséhez szükséges feltételekkel az egészségügyi szolgálat nem rendelkezik,

c) amelyet megállapítottak, de a kezelést alapvetően nem ez határozta meg.

(6) *  A rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátásokat – ide nem értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat, valamint a 1804, 1806, 2301 és a 2303 szakmakóddal rendelkező osztályok ellátásait – a rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól szóló rendelet alapján kell jelenteni.

(7) *  A rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátások – ide nem értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat, valamint a 1804, 1806, 2301 és a 2303 szakmakóddal rendelkező osztályok ellátásait – csak abban az esetben finanszírozhatóak az E. Alap terhére, ha azok finanszírozó felé történő jelentése a 37. § (7) bekezdése és a rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól szóló rendelet alapján történik.

36/A. § *  (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén a külön jogszabályban meghatározott sürgősségi ellátási szinteknek megfelelő szolgáltatást nyújtó, vagy a traumatológiai ellátás területén 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító szolgáltató abban az esetben jogosult az R.-ben meghatározott havi fix összegű díjra, ha

a) a gyógyintézetben intenzív osztály és legalább 3 további szakmában szervezett aktív fekvőbeteg osztály működik, ideértve a mátrix szervezetben működő gyógyintézeteket is,

b) a működési engedély szerinti szakmákban a sürgősségi betegellátás folyamatos biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik,

c) a tárgyhónapban a díjazással érintett szervezeti egység jogszabályban előírt sürgősségi betegellátást végez. A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket – a b) és c) pontban foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni a speciális sürgősségi centrumok esetében.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a 2012. december 31-ét követő intézményi integrációt megelőzően önálló egészségügyi szolgáltatóként működő telephelye után is jogosult az R. 16. számú melléklete szerinti díjazásra, ha a telephely esetében az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, és a díjazásra a telephely

a) az integrációt megelőzően jogosult volt, vagy

b) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti előzetes többletkapacitás-befogadási eljárás keretében válik jogosulttá.

(4) Az egészségügyi szolgáltató akkor is jogosult az R. 16. számú melléklete szerinti díjazásra, ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti telephelyen működő osztály kapacitását olyan telephelyre csoportosítja át, amely az R. 16. számú melléklete szerinti díjazásban nem részesült.

(5) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a 4602 szakmakódú szervezeti egységek által végzett ellátásokról a 13. számú melléklet szerinti adattartalmú adatlapot köteles a havi teljesítményjelentéssel egyidejűleg megküldeni a finanszírozó számára. Az adatlap nélkül a szervezeti egységen nyújtott ellátás nem finanszírozható. Az adatlap formanyomtatványát és annak kitöltési útmutatóját a NEAK a honlapján közzéteszi.

36/B. § *  (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén

a) a 4000 kardiológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,

b) a 0900 neurológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,

c) a 0901 stroke ellátás II. progresszivitási szintjén,

d) az 1900 tüdőgyógyászat szakma III. progresszivitási szintjén

szakmaspecifikus őrzőt működtető egészségügyi szolgáltató 600 000 Ft havi fix összegű díjra jogosult szakmánként azzal, hogy a díjazás nem növelhető több, azonos szakmához tartozó őrző működtetése esetén.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a 2012. december 31-ét követő intézményi integrációt megelőzően önálló egészségügyi szolgáltatóként működő telephelye után is jogosult az (1) bekezdés szerinti díjazásra, ha arra a telephely az integrációt megelőzően jogosult volt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata szolgál.

36/C. § *  Az újszülöttek objektív hallásszűrését követő ellátások végzésére a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban (2917), a Debreceni Egyetem Klinikai Központban (2894), a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben (2877), Pécsi Tudományegyetemen (2912), valamint a Semmelweis Egyetemen (2915) működő verifikációs központok 20 millió forint/év fix összegű finanszírozásban részesülnek, amelyet a finanszírozó minden év januárjában utalványoz.

37. § (1) A fekvőbeteg-szakellátási intézet a 7. számú melléklet szerinti aktív és krónikus ellátást nyújthat. Az aktív ellátás végezhető mátrix szerkezetű fekvőbeteg-ellátó intézményben.

(2) A szerződésben – az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell határozni

a) *  az aktív és krónikus fekvőbeteg-osztályokat, szakmánkénti bontásban;

b) az aktív és krónikus osztályok ágyszámát és kódszámát;

c) az egyes osztályok által nyújtott, finanszírozási szempontból kiemelt feladatokat, amelyek során tételes elszámolás alá eső eszközök felhasználására kerül sor, illetve, amelyek tételes elszámolás alá esnek;

d) *  az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabály szerinti mátrix szerkezetű intézetre szóló engedélyével rendelkező intézet esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokat az intézetre összesítetten, továbbá a krónikus fekvőbeteg-szakellátási osztályokat részletesen;

e) a külön rendeletben meghatározott feltételekhez kötött ellátásokat;

f) *  a teljesítmény mennyiségét és a teljesítés időbeli ütemezését;

g) *  az osztályos háttérrel nyújtott nappali kórházi ellátás lekötött kapacitását napi beteglétszámban, ami nem haladhatja meg az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható napi beteglétszám 50 százalékát, azzal, hogy a nappali kórházi ellátást nyújtó szervezeti egység telephelye megegyezik a kapcsolódó osztályos hátteret biztosító osztály telephelyével.

(3) *  A krónikus betegellátás szakmai csoportosítási szempontjait, súlyozási szorzóit és a jelentési kódokat, amennyiben az ellátás nem tartozik az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások közé, a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási szerződésben vállalt rehabilitációs szakfeladat mellett a krónikus ellátási szakfeladat és ápolási szakfeladat is, illetve a krónikus ellátási szakfeladat mellett az ápolási szakfeladat is – az adott szakfeladatnak megfelelő szorzó alapján – finanszírozható, amennyiben a feladat(ok) ellátására az egészségügyi szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. A krónikus ellátások egységnyi teljesítményének számításához betegségcsoportonként kialakított szorzókat az egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapíthatja meg.

(4) *  A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására – a (4c) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását a NEAK ellenőrzés alapján állapítja meg.

(4a) *  A (4) bekezdés szerinti ellenőrzést

a) az év negyedik negyedévében valamennyi rehabilitációs osztályra kiterjedően,

b) a szolgáltatónál lekötött fekvőbeteg-szakellátási kapacitás szakmai összetételének rehabilitációs ellátást érintő, legalább 15 ágyszámmal történő módosítása esetén a szerződésmódosítást megelőzően,

c) az orvosok létszámadatai vonatkozásában a finanszírozási szerződés adatai alapján negyedévente

kell lefolytatni.

(4b) *  Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy krónikus szakfeladatnak megfelelő szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelő szorzóval kerül finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor tevékenysége – a (4d) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra. A szolgáltató a módosított besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenőrzést követő év január 1-jétől, illetve a finanszírozási szerződés módosításának kezdő hatályától jogosult.

(4c) *  Azon rehabilitációs ellátások esetében, amelyek tekintetében a 8/A. számú melléklet nem határoz meg szakmai szempontokat, a 8. számú melléklet szerinti súlyozási szorzó a finanszírozási összeg megállapítására azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazható, amelyek megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek.

(4d) *  A (4a)–(4c) bekezdésben foglaltakat az Eftv. vhr. szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás hatálya alá nem tartozó esetekben lehet alkalmazni.

(5) *  A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén

a) *  teljesítmény csak olyan osztályról – a 00017, a 00022, a 00023, a 00025, a 00034, a 00036 és a 00037 kódszámú ellátást nyújtó osztály kivételével – számolható el, amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tízet;

b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem biztosítottak, a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját kell alkalmazni;

c) * 

d) *  a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel hónapját követő hetedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzójának alkalmazásával számolható el;

e) *  a d) pont szerinti elszámolási szabályokat nem kell alkalmazni a tartós gépi lélegeztetést igénylő, kómás, illetve tetraplégiában szenvedő betegek ellátása, valamint a pszichiátriai betegek bíróság által elrendelt kötelező gyógykezelése esetében, azzal, hogy a teljes díj kifizetésére a NEAK ellenőrző hálózatának orvosa (főorvosa) ellenőrzését követően kerülhet sor, mely ellenőrzést az ellátó intézménynek kell kezdeményeznie;

f) *  a d) pont szerinti elszámolási szabályok alkalmazása szempontjából a szolgáltatónál 00001 vagy 00015 kódszámú ellátásra az elbocsátást követő naptól számított hat hónapon belül történt ismételt felvétel esetén a megelőző 12 hónapban végzett 00001 és 00015 kódszámú ápolási események időtartamát is figyelembe kell venni.

(6) * 

(7) *  Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerű ellátás, a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás, illetve az egynapos beavatkozási esetekről, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról – a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal – a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig jelentést küld a NEAK-nak. A NEAK megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével együtt az egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végző szervezeteknek, továbbá a teljesítést követő hónap 25. napjáig az egészségügyi szolgáltatók részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét.

(7a) *  A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén a teljesítmények rögzítése a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével és a (7) bekezdés szerinti jelentési rend alapján történik.

(8) *  A krónikus betegellátásban – ideértve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást is – a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) szerinti funkcionális állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni.

(8a) *  A (8) bekezdésben foglaltakon túl a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén meg kell határozni és a betegdokumentációban vezetni kell a rehabilitációs ellátási programban megállapított állapotmutatókat is.

(9) * 

(10) * 

38. § (1) * 

(2) *  A krónikus ellátások súlyozott napi díja és az R. 3. számú melléklete szerinti HBCs súlyszám díja közti átszámítással a fekvőbeteg-ellátás teljesítmény értéke egységesen HBCs súlyszámban is kifejezhető.

(3) *  Az aktív és a krónikus fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozása előre meghatározott országos díjjal történik. Az országos díjat akkor kell változtatni, ha az éves előirányzat keretén belül az egyenletes, kiszámítható finanszírozás biztosítása azt indokolja. A változást a NEAK kezdeményezésére az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös közleményben teszi közzé. * 

(4)–(7) * 

39. § (1) *  A biztosított részére az intézménybe történő felvételétől az elbocsátásáig nyújtott ellátás egy ellátási esetnek számít, függetlenül attól, hogy ez idő alatt az intézmény egy vagy több, szervezetileg önálló osztályán nyújtották az ellátást. Ehhez az ellátási esethez tartozik a felvétel napján az ugyanazon intézetben nyújtott járóbeteg-szakellátás és a határnapon belüli ismételt felvétel is. Krónikus fekvőbeteg-szakellátó intézmények számára azok a napok nem kerülnek finanszírozásra, melyeken a beteg finanszírozott járóbeteg-szakellátást másik egészségügyi szolgáltatónál vesz igénybe.

(2) *  Krónikus fekvőbeteg ellátás esetén – ide nem értve rehabilitációs ellátást és a krónikus nappali kórházi ellátást – az egy ellátási esetben havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás időtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A rehabilitációs krónikus ellátás esetén hetente 48 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás időtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A pszichiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a felső határnapot meghaladó időszakban havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a 40. § (8) bekezdése szerinti díj 50 százalékára jogosult. A 72 óráig, illetve a 48 óráig tartó megszakítás a beteg osztályos felvételét követő 5 napon belül az otthonába bocsátását megelőző 5 napon belül nem számolható el.

(2a) *  Az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat – a (2) bekezdéstől eltérően – az ellátást végző 40. § (8) bekezdése szerinti intézmény az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott ellátási rend betartásával számolhatja el.

(3) Az R. szerinti felső határnapon belüli, ugyanazon intézetbe történő ismételt felvétel az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetekben nem számít az előző kezeléssel összevonva egy ellátási esetnek.

40. § *  (1) *  Egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset – a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (5) bekezdése szerinti transzplantációs és keringéstámogató ellátások kivételével – egy ellátási esetnek minősül, amelynek típusát a fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus minősítése határozza meg. Önálló ellátási esetnek minősül a kórházban meghalt beteg boncolása is. Ha az R1. 18. § (5) bekezdése szerinti ellátás történt, a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás és az azt megelőző és/vagy követő ellátás önálló ellátási esetként számolható el az elszámolási szabályok alapján.

(2) Ha egy beteget több aktív osztályon kezeltek – függetlenül az áthelyezés indokától – egy aktív ellátási esetként kell kezelni. Újabb aktív ellátási esetnek minősül, ha az ellátási esetek között 30 napot meghaladó krónikus osztályon történő elhelyezésre került sor.

(3) Az ellátásokat a (2) bekezdésre is figyelemmel önálló esetekként kell jelenteni, ha a beteget aktív és krónikus osztályon is kezelték.

(3a) *  Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél – ide nem értve az 1903, a 2200, a 2201, a 2203, a 2205, a 2206, a 2207, a 2208, a 2209, a 4003 szakmakóddal rendelkező osztályra történő áthelyezést – a finanszírozási napi díj az aktív ellátás normatív ápolási idejének leteltétől számolható el.

(4) Az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások esetén az aktív ellátást követően a normatív ápolási idő leteltétől kezdődően számolható el a finanszírozási napi díj.

(4a) *  A rövid ellátási (az alsó határnap letelte előtt befejezett) eset után az intézmény nem jogosult a teljes HBCs díjra. Az alsó határnap alatti egy napra eső díj a teljes HBCs díjnak az alsó határnap számával elosztott hányadosa.

(5) Az aktív fekvőbeteg-szakellátási osztályon a főbeavatkozás és a mozgásszervi rehabilitáció szerinti ráépített HBCs is elszámolható, ha az ellátási esetnél az aktív fekvőbeteg-szakellátási ellátáson túl az aktív fekvőbeteg-szakellátási osztályon rehabilitációra is sor került.

(6) Az aktív fekvőbeteg-szakellátási osztályon kezelt felső határnapot meghaladó idejű esetnél (a továbbiakban: hosszú ellátási eset) a felső határnapot meghaladó időtartamra a napi díjazást a krónikus ellátás napi alapdíjának 75 százalékában kell megállapítani. Az intenzív osztályon a hosszú ellátási eset napi díja a krónikus ellátás napi alapdíjának a négyszerese.

(7) *  A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra.

(8) A 39. § (2a) bekezdése szerinti ellátásokat

a) nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint

b) az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató

jelentheti.

(9) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap 1–20. pontjának kitöltésével köteles a 37. § (7) bekezdése szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejeződött be. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít.

(9a) *  A megkezdett aktív fekvőbeteg-ellátás másik szolgáltató által felső határnapon belül történt folytatása esetén az áthelyező szolgáltató az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben a megkezdett ellátás nem minősül sürgős esetnek, vagy nem tartozik az áthelyező szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor az áthelyező szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg.

(9b) *  Fekvőbeteg gyógyintézetből történő elbocsátást követően felső határnapon belül másik gyógyintézetben végzett aktív fekvőbeteg-ellátás esetén – az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével – az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el.

(10) Az Eftv. alapján létrehozott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a hozzárendelt súlyszámmal lehet elszámolni, ha az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak.

(11) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elszámolásának szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter rendelete tartalmazza.

(12) Ha a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelőorvos kezdeményezésére a NEAK ellenőrző főorvosának jóváhagyását követően a rehabilitációs ellátási program – az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel – legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.

41. § (1) *  Krónikus fekvőbeteg-osztályokról naponta csak az osztály ágyszámának megfelelő ápolási nap számolható el a havi teljesítményjelentésben. Az intézmény köteles részjelentést adni azon betegekről, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejeződött be. A krónikus fekvőbeteg-ellátásban teljes ápolási nap csak a beteg 24 órás kórházi benntartózkodása esetén számolható el. A felvétel és az elbocsátás napja egy napnak számít. A 39. § (2) bekezdése szerinti 72 óráig tartó megszakítást teljesített ápolási napként kell figyelembe venni.

(2) *  Az R. 10. számú mellékletében meghatározott – egymással összefüggő kezelési sorozatot alkotó – befejezett vagy lezárt kúraszerű ápolási események elszámolása – ambuláns ellátás esetén is – a HBCs szerint történik.

(3) *  Önálló finanszírozási esetként számolható el az R. 10. számú mellékletében meghatározott, a jelentés és a finanszírozás szempontjából kúraszerű ellátás időszakában, nem a kúraszerű ellátással összefüggően nyújtott sürgős fekvőbeteg ellátás.

Aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében végzett egynapos ellátások * 

41/A. § *  (1) *  Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók által az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló miniszteri rendelet és az R. szerint egynaposként elszámolható teljesítménymennyiség is a tervezett éves keret részét képezi, melyre a tervezett éves keret megállapításának szabályai irányadók.

(2) *  A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményeket a finanszírozó az alapdíj 100%-ával számolja el.

(3) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítmények elszámolása 1,1-es szorzó alkalmazásával történik.

42. § *  A finanszírozással kapcsolatos nem személyes adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Az adatokhoz való hozzáférés és ellenőrizhetőségük érdekében

a) * 

b) *  a NEAK a finanszírozási adatok közül a 22. számú melléklet A) pontja szerinti adatokat honlapján közzéteszi, továbbá a C) pont szerinti adatokat megküldi az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére,

c) *  a finanszírozási adatokról a NEAK – a b) pontban foglaltak mellett – a minisztérium részére esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

43. § (1) *  Az R. 1. számú mellékletében szereplő – tételes elszámolás alá eső – egyszer használatos eszközök és implantátumok felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált eszköz(ök) beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti felhasznált eszközökről és implantátumokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozónak.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti egyes eszközökre és implantátumokra eső éves országos keretszámot a NEAK – a minisztérium egyetértésével – határozza meg. Az eszközök felhasználására a NEAK szolgáltatónként keretösszeget állapít meg. A finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást.

(4) *  A NEAK az (1) bekezdés szerinti eszközöket és implantátumokat természetben is biztosíthatja, erről azonban az intézeteket legalább 3 hónappal előbb értesíti. Ellenkező esetben az intézetek maguk gondoskodnak a beszerzésről, a NEAK az elszámolt eszközök térítésére felső korlátot állapíthat meg.

43/A. § *  (1) *  Az R. 1/A. számú mellékletében szereplő tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználásáról elektronikus nyilvántartást kell vezetni a NEAK által erre a célra rendszeresített elektronikus adatlapon.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásáról a szolgáltató a 17/A. számú melléklet szerinti adatok szolgáltatásával vagy a vényelszámoló rendszeren keresztül számol el a finanszírozóval a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig.

(3) *  Finanszírozó a szolgáltatótól az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek finanszírozásához az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott indikációkban a gyógyszeralkalmazás szakmai feltételeinek ellenőrzése céljából az adott gyógyszer alkalmazási előírásában és a vizsgálati és terápiás eljárási rendben meghatározott kiegészítő adatokat kérhet.

(4) *  A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerekre eső éves országos keretszámot a NEAK – az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg. Adott gyógyszer felhasználására a NEAK szolgáltatónként keretet állapít meg, a finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást.

(5a) *  Amennyiben klinikai vizsgálatban az R. 1/A. számú mellékletében szereplő tételes elszámolás alá eső gyógyszer felhasználására kerül sor, úgy azt az (1) bekezdés szerinti elektronikus adatlapon jelölni szükséges. Az e bekezdés szerint jelentett kezelés szolgáltatót terhelő tételként kerül elszámolásra, az az (5) bekezdés szerinti szolgáltatói keretet nem terheli.

(6) *  A NEAK az (1) bekezdés szerinti gyógyszereket – közvetlenül vagy a gyártó/forgalmazó közreműködésével – természetben is biztosíthatja. A NEAK a természetben biztosított gyógyszerek felhasználása tekintetében is felső korlátot állapíthat meg.

43/B. § * 

44. § (1) Az R. 8. számú mellékletében szereplő ellátások finanszírozása a költségigényesség függvényében egyedileg történik.

(2) *  A még országosan nem elterjedt, az R. 8. számú mellékletében foglalt nagy értékű műtéti eljárások, beavatkozások éves országos keretszámát a NEAK – a minisztérium egyetértésével – határozza meg. A műtétek, eljárások végzésére a NEAK szolgáltatónként keretösszeget állapít meg.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti ellátásokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozónak.

(4) *  Az R. 8. számú mellékletében szereplő PET/CT vizsgálatért járó finanszírozási díjat a NEAK akkor utalványozza, ha a szolgáltató a PET Várólistára történő regisztrációs kötelezettségét teljesítette és a vizsgálat eredményét a várólista rendszerbe feltöltötte.

44/A. § *  Az 1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Ezen ellátási formára meghatározott keret csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra fordítható és számolható el.

44/B. § *  (1) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató

a) a 92700 OENO kódú „Inseminatio arteficialis friss spermával”, a 92701 OENO kódú „Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával”, a 14703 OENO kódú „Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.”, a 92722 OENO kódú „Embryotransfer friss embrióval”, a 92723 OENO kódú „Embryotransfer fagyasztott embrióval”, a 97723 OENO kódú „Stimuláció petesejtnyerés céljából”, a 97728 „Stimuláció nem petesejtnyerés céljából” elnevezésű eljárások esetében „027 Mesterséges megtermékenyítési eljárások” elnevezéssel,

b) a 16640 OENO kódú „Meddőségi vizsgálat, női”, a 16641 OENO kódú „Meddőségi vizsgálat, férfi” elnevezésű eljárások esetében „028 Meddőségi kivizsgálások” elnevezéssel

intézményi regisztrációs listát vezet, azzal, hogy a 14703, a 92722, a 97723 OENO kódú eljárások esetén a regisztrációs kötelezettség csak a beavatkozássorozat első beavatkozására terjed ki.

(2) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató – ha a meddőségkezelési ellátás eredményeképpen igazolható módon közfinanszírozott ellátás keretében egyszeres élveszületési esemény következett be – egyes (nem iker) szülési eseményenként a 14M 673A HBCs 1,5-szeres, többes (iker) születés esetén a HBCs 0,5-szeres értékének megfelelő fix díjban részesül.

(3) Meddőségi vizsgálatok keretében az egészségügyi szolgáltató által elvégzett, a 6/A. számú mellékletben foglaltak szerinti R. jelzésű ellátásokra finanszírozási díj nem számolható el. A meddőségi kivizsgálások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt, „Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások” elnevezésű komplex kód jelentése alapján történik.

(4) A finanszírozó az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatók teljesítményjelentése alapján félévente kimutatást készít a meddőségi kivizsgálások finanszírozásáról, és szükség esetén kezdeményezi díjparaméterek és a finanszírozási technika módosítását.

45. § *  (1) *  Az 5. számú melléklet szerinti Extrafinanszírozás előirányzat terhére az előre nem tervezhető, rendkívüli, egyedi aktív fekvőbeteg-szakellátások a NEAK főigazgatójának döntése alapján akkor finanszírozhatóak, ha az ellátás közvetlen költsége az R. 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportokhoz rendelt súlyszám alapján meghatározott díjtétel közvetlen költségének ötszörösét meghaladja.

(1a) *  Az R. 8. melléklet szerinti ellátások az Extrafinanszírozás előirányzat terhére nem finanszírozhatók.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti igény elbírálása során az ellátás közvetlen költsége a következő elemek figyelembevételével kerül megállapításra:

a) közvetlen gyógyszerköltség,

b) vér, vérkészítmények költsége,

c) diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége.

(3) *  Az ellátásra szakmailag alkalmas egészségügyi szolgáltató az extrafinanszírozási igénybejelentést az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be. Az igénybejelentésben szereplő finanszírozási eset teljesítmény-elszámolását követően a NEAK továbbítja a szolgáltató részére a ráfordításgyűjtéshez szükséges állományokat, amely után a szolgáltatónak 30 nap áll rendelkezésére a ráfordításgyűjtés megküldésére.

45/A. § *  A fekvőbeteg-gyógyintézetben a napi élelmezési nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélküli összege naponta és betegenként átlagosan legalább ötszázötven forint.

Egyéb ellátások

46. § (1) *  A NEAK a dialízis ellátások országosan egységes alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési törvényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos teljesítmények alapján havonta állapítja meg a szerződés szerinti kezelőhelyek száma, valamint a működési idő szerinti mértékig. A dializáló eljárásokat és a dializáló eljáráson belüli arányokat az R. 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) Ha jogszabály lehetővé teszi a dializáló kezelések kúraszerű ellátásként kerülnek finanszírozásra.

(3) *  A szolgáltató a 18. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig küldi meg a finanszírozónak.

46/A. § *  (1) A hemodialízisben részesülő betegek otthoni kezelésének finanszírozási eljárásrendjét megalapozó ellátási programban (a továbbiakban: otthoni hemodialízis program) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt egészségügyi szolgáltató vesz részt.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt egészségügyi szolgáltató felelős az otthoni hemodialízis programba bevonásra kerülő betegek kiválasztásáért, oktatásáért, valamint az otthoni kezelések szakmai felügyeletéért.

(3) Az otthoni hemodialízis program időtartama az első beteg első ellátásától számított 1 év. A otthoni hemodialízis programba legfeljebb 8 beteg vonható be.

(4) Az otthoni hemodialízis programba bevont betegek

a) oktatóközpontban végzett ellátásai a 88533 Oktatóközpontban végzett, oktatással összekötött hemodialízis,

b) az otthonukban végzett ellátásaik a 88534 Otthoni hemodialízis (OHD)

kóddal az e rendeletben foglaltak szerint, a 18. számú melléklet szerinti adattartalommal jelenthetőek a finanszírozó felé.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ellátás finanszírozási díja kezelésenként 40 000 forint, a (4) bekezdés b) pontja szerinti ellátás finanszírozási díja kezelésenként 47 300 forint. Az ellátások fedezetéül az 5. számú melléklet „Művesekezelés” előirányzata szolgál.

(6) Az e § szerint jelentett ellátási esetek tételes adatait, az összefoglaló értékelést, valamint a megállapított finanszírozási díjak mértékére vonatkozó adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig megküldi az egészségügyi szolgáltató részére.

(7) Az egészségügyi szolgáltató az otthoni hemodialízis programban részt vevő betegekről a (3) bekezdés szerinti időtartam lejártát követő hónap 30. napjáig részletes szakmai és pénzügyi értékelést küld a finanszírozó részére.

(8) Az otthoni hemodialízis program időtartamának lejártát követően kizárólag az otthoni hemodialízis program ideje alatt bevont betegek ellátásai jelenthetők, amelyek elszámolása az e §-ban foglaltak szerint, beavatkozásonként 39 000 Ft díjjal történik.

47. § *  (1) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donorellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint díjazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közreműködő személyek díjazására fordítani.

(2) *  A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért – ha azt transzplantáció követi – a NEAK szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint díjazást folyósít.

48. § (1) *  Az érvényes finanszírozási szerződéssel lekötött és finanszírozott körből a legalább egy hónapig tartó rekonstrukció idejére, előzetes bejelentés alapján az intézmény krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egysége részére a teljesítésből ténylegesen kieső ágyakra legfeljebb három hónapra átmeneti díjazás nyújtható. Ennek mértéke a szünetelő krónikus szakellátási ágyanként 1000 forint/nap. E díjazás a rekonstrukció kezdetének hónapját követő harmadik-ötödik hónapban az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg folyósítható az intézménynek. A finanszírozó köteles a folyósítás idején ellenőrzést végezni a szolgáltatónál. Az intézmény a rekonstrukció befejezését köteles 10 napon belül bejelenteni a finanszírozónak.

(2) * 

48/A. § *  Otthoni tartós gépi lélegeztetésre az arra jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval a NEAK finanszírozási szerződést köt. A finanszírozás betegenként 23 520 forint napi fix díjjal történik. Az egészségügyi szolgáltató köteles bejelenteni, ha a szerződésben meghatározott beteg otthoni lélegeztetése bármilyen okból megszűnik. A bejelentés elmulasztásából eredő finanszírozási többletet a finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltató finanszírozási díjából visszavonni.

48/B. § *  A 18. életéven aluli gerincvelői izomsorvadásban szenvedő gyermek otthoni invazív és non invazív lélegeztetésére, az arra jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval a NEAK finanszírozási szerződést köt. A finanszírozás a 48/A. § szerinti napi fix díjjal történik. Az egészségügyi szolgáltató köteles bejelenteni, ha a szerződésben meghatározott beteg otthoni lélegeztetése bármilyen okból megszűnik. A bejelentés elmulasztásából eredő finanszírozási többletet a finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltató finanszírozási díjából visszavonni. A beteg lélegeztetésével összefüggésben gyógyászati segédeszköz közfinanszírozottan nem vehető igénybe.

48/C. § *  A krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási programban (a továbbiakban: CKF program) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (a továbbiakban együtt: ellátásszervező koordinátorok) vesz részt. A CKF program szerinti kezeléssorozat szakmai vezetője az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (a továbbiakban: OKPI).

48/D. § *  (1) A CKF program egy bevonási és egy követési időszakot foglal magában. A bevonási időszak 2021. november 1-től 2022. október 31-ig tart, amely időszak alatt bármikor bevonásra kerülhet a beteg a jelentett esemény függvényében. A követési időszak 2022. november 1-től 2023. október 31-ig tart, mely során a bevont betegek ellátásának monitorozása és szükség szerinti kezelése történik.

(2) A CKF programban a bevonás időszakában a NEAK a 40. számú melléklet szerinti tüdőgondozókból, pulmonológiai szakrendelésekről és tüdőosztályokról beérkező finanszírozási jelentések alapján kiválogatja a COPD fődiagnózissal (BNO J41–44) jelentett eseteket, és ezeket a betegeket lakóhelyük alapján a területi ellátási kötelezettséggel bíró tüdőgondozóhoz rendeli. A CKF programba valamennyi ily módon kiválogatott beteg bevonásra kerül, egyéb szempontok figyelembevétele nélkül.

(3) Nem lehetséges olyan beteg bevonása a CKF programba, akit nem a lakóhelye szerinti tüdőgondozó vagy területi kórház tüdőgyógyászati szakrendelése gondoz.

(4) A NEAK a bevonási időszakban kiválasztott, a CKF programba bevont betegek TAJ számát az adatjelentést követő minden hónap 5. munkanapjáig megküldi az ellátásszervező koordinátorok részére.

(5) A CKF programban a kezeléssorozat kötegelt finanszírozási díja a bevonási, továbbá a követési időszakra betegenként évi 130 000 forint.

(6) A bevonási időszakra vonatkozó kötegelt finanszírozási díjat a finanszírozó az ellátásszervező koordinátorok részére utalványozza az e rendeletben meghatározott módon a (2) bekezdés szerinti adatközlést követő hónap első napjától számított két hónapon belül. Az adatközlés hónapja az a hónap, amikor a bejelentés alapját képező járó- vagy fekvőbeteg-ellátási eseményre sor kerül, illetve a bevonást indokoló fekvőbeteg-esemény befejeződik.

(7) Az ellátásszervező koordinátor a bevonási időszakra járó kötegelt díjra abban az esetben is jogosult, ha a beteg részvétele a CKF program szerinti kezeléssorozatban a bevonási időszakban bármilyen oknál fogva megszakad.

(8) A kötegelt finanszírozási díj követési időszakra vonatkozó díjtételére az ellátásszervező koordinátor abban az esetben jogosult, ha a követési időszak alatt a 40. számú melléklet szerinti tüdőgondozóban, pulmonológiai szakrendelésen vagy tüdőosztályon legalább egy olyan ellátási esemény teljesítésére sor került, ahol az ellátást indokoló fődiagnózis BNO J41–J44. A finanszírozó a díjtételt az ellátásszervező koordinátor részére az ellátás jelentését követő két hónapon belül utalványozza.

(9) Az (5) bekezdés szerinti kötegelt finanszírozási díjtételek fedezetéül az 5. számú mellékletben az erre a feladatra meghatározott előirányzat szolgál.

(10) A CKF program lezárulta után a beteg záró kontrolljáról és értékeléséről a program szakmai vezetője szakmai összefoglalót küld a finanszírozó számára a követési időszakot követő hónap 30. napjáig.

48/E. § *  (1) Az ellátásszervező koordinátor a CKF program keretében történt járó- és fekvőbeteg-szakellátási esetekről az e rendeletben szabályozott módon, az adott ellátási formára előírt adattartalommal jelentést küld a finanszírozó számára.

(2) A CKF program részét képező ellátási lánc valamennyi elemére a 48/D. § (5) bekezdése szerinti kötegelt finanszírozási díj nyújt fedezetet.

(3) A kötegelt finanszírozási díjtétel részét képezik a következők:

a) a beteg kiválasztásának alapját képező első ellátási esemény,

b) az aktív fekvőbeteg-szakellátásban jelentett ellátások, amelyeknél a fődiagnózis J41–J44 BNO-k valamelyike volt,

c) a krónikus fekvőbeteg-szakellátási osztályokról jelentett ellátások, amelyeknél a fődiagnózis J41–J44 BNO-k valamelyike volt, kivéve a rehabilitációt,

d) a 40. számú melléklet szerinti tüdőgondozóból jelentett ellátások,

e) a 40. számú melléklet szerinti tüdőgyógyászati szakrendelésről jelentett ellátások,

f) azok a röntgen-, ultrahang-, CT- és MRI diagnosztika szervezeti egységek által végzett eljárások, melyeknél a beutaló munkahelye a 39. számú melléklet szerinti ellátóhelyek valamelyike,

g) azok a laboratóriumi szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett eljárások, melyeknél a beutaló munkahelye a 40. számú melléklet szerinti ellátóhelyek valamelyike.

(4) A finanszírozó a CKF program keretében jelentésre kerülő járó- és fekvőbeteg-szakellátási esetekre a hatályos finanszírozási szabályok alapján az egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokra járó finanszírozási díjak összegét az R.-ben meghatározott díjtételek alapján megállapítja. A CKF program keretében jelentésre kerülő ellátások a szolgáltatók tervezett éves keretének részét képezik.

(5) A jelentett ellátási esetek tételes adatait, valamint a megállapított finanszírozási díjak mértékére vonatkozó adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig elektronikus formában megküldi az ellátásszervező koordinátorok és az OKPI részére.

(6) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a finanszírozó teljesítményelszámolást finanszírozás céljából nem készít, arra finanszírozási igény – a CKF program szerinti finanszírozáson túl – a finanszírozóval szemben nem támasztható.

(7) Ha a CKF program során a 40. számú mellékletben felsoroltakon kívül egyéb egészségügyi szolgáltató bevonása szükséges az ellátásba, és az ellátás fődiagnózisa BNO J41–J44, az ellátásszervező koordinátor a jogszerűen igénybe vett és teljesített szolgáltatások díját a bevonásra került egészségügyi szolgáltató részére megfizeti.

48/F–48/G. § * 

49. § *  Az 5. számú melléklet tartalmazza a gyógyító-megelőző ellátások jogcímei éves előirányzatait ellátási formák szerinti bontásban. Az ellátási formákra külön soron feltüntetett előirányzatok jogcímenként együttesen is kezelhetők. Az egyes jogcímekhez tartozó ellátási formák között a NEAK főigazgató kezdeményezésére az egészségbiztosításért felelős miniszter átcsoportosíthat azzal, hogy a jogcímek előirányzata nem változhat.

50. § * 

IV/A. BELFÖLDI KÖLTSÉGMÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ESETÉN * 

50/A. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató az uniós beteg részére végzett ellátások elszámolási összegének meghatározásakor az E. Alap elszámolási szabályait a következők figyelembevételével alkalmazza:

a) a havi változó díjjal elszámolt ellátások esetén az ellátás tárgyhónapját megelőző harmadik hónap teljesítményének elszámolásakor meghatározott országos díjat kell alkalmazni,

b) a háziorvosi ellátásban – az a) pontban foglaltakat is figyelembe véve – a 13. § (1) bekezdése szerinti eseti ellátási díjazást kell alkalmazni,

c) a fekvőbeteg-szakellátást, a járóbeteg-szakellátást a kihirdetett alapdíjjal kell elszámolni,

d) a fogászati ellátás során elvégzett, 0 pont értékkel kihirdetett beavatkozásokat az ellátás tárgyhónapját megelőző harmadik hónapra országosan elszámolt, a 22. § (4)–(5) bekezdése szerinti finanszírozási összeg és az elszámolt 0 pontértékű fogászati ellátások száma alapján képzett hányados értékének megfelelően kell elszámolni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti díjakat a NEAK minden hónap 21. napjáig a honlapján közzéteszi.

(3) * 

50/B. § * 

50/C. § *  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti belföldi költségmértéket

a) az 50/A. § (1) és (2) bekezdése alapján,

b) az R. 1. és 1/A. számú melléklete szerinti egyszerhasználatos eszközök, implantátumok és hatóanyagok felhasználása esetén a beszerzési ár alapján

kell megállapítani.

IV/B. *  AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ FINANSZÍROZÁS SZABÁLYAI

50/D. § *  (1) Ha az egészségügyi válsághelyzettel, járványügyi intézkedéssel kapcsolatos védekezés céljaira tekintettel az egészségügyi szolgáltatók működőképessége másképpen nem biztosítható, az egészségügyért felelős miniszter a NEAK főigazgatójának javaslatára dönthet átlagfinanszírozás bevezetéséről, melynek havi mértéke egészségügyi szolgáltatóként a bevezetést megelőző, az akadályoztatással érintett ellátási forma 12 havi utalványozott finanszírozási díja havi átlagának megfelelő díj. Az átlagfinanszírozás éves összege nem haladhatja meg a gyógyító-megelőző ellátások érintett jogcíme éves előirányzatának összegét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak bevezetése nem érinti az egészségügyi szolgáltatók e rendeletben meghatározott kötelezettségeit, ideértve különösen a teljesítményjelentést és a jogviszony ellenőrzést.

(3) *  Az átlagfinanszírozás számítása során figyelmen kívül kell hagyni a nem rendszeres finanszírozási díjakat, továbbá orvosi rendelvényű halottszállítás, valamint a Célelőirányzatok jogcím terhére, a Művesekezelés, a Működési költségelőleg, a Várólista csökkentés, az Extrafinanszírozás, a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás és a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére utalványozott finanszírozási díjat. Ezeknek az ellátásoknak a finanszírozása az általános szabályok szerint történik.

(4) Az átlagfinanszírozás alkalmazása részlegesen, az elrendelésre okot adó körülmény által indokolt mértékben, meghatározott egészségügyi szolgáltatók, ellátási formák és az 5. számú melléklet szerinti egyes ellátási előirányzatok esetében is elrendelhető.

50/E. § *  (1) A válsághelyzeti finanszírozás keretében biztosított átlagfinanszírozás az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésre állása és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében az államháztartás számviteléről és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályokban meghatározottak szerint használható fel, a betegellátás volumene által indokolt mértékben.

(2) Az átlagfinanszírozás felhasználható bármilyen, az átlagfinanszírozásra okot adó körülmény kezelésére szolgáló védelmi vagy védekezéshez kapcsolódóan szükséges, más forrásból meg nem térülő kiadásokra is.

(3) Az átlagfinanszírozás tárgyhónapban fel nem használt összegét az egészségügyi szolgáltató a következő időszak betegellátására, vagy lejárt szállítói tartozásállományának rendezésére fordítja.

(4) Az átlagfinanszírozás terhére elszámolt kiadást a szolgáltató a későbbiekben más bevétele terhére – ideértve az Egészségbiztosítási Alap, valamint a központi költségvetés forrásait – nem számolhatja el.

(5) Az egészségügyi szolgáltató az (1)–(3) bekezdés szerinti kiadásairól az átlagfinanszírozással érintett időszak végén a fenntartója számára beszámolót készít.

(6) A fenntartó az (5) bekezdés szerinti beszámoló alapján vizsgálja a felhasználás jogszerűségét, indokoltságát és arányosságát, a beszámolót jóváhagyja, vagy átdolgozásra visszaküldi és intézkedésre hívja fel a szolgáltatót. A fenntartó a beszámolókra vonatkozó intézményi összesítést elektronikusan megküldi a finanszírozó számára az intézményi beküldési határidőt követő 10 munkanapon belül.

(7) Ha az átlagfinanszírozást az egészségügyi szolgáltató jogszerűtlenül használja fel, a finanszírozó intézkedik a jogszerűtlenül felhasznált összeg következő havi finanszírozásból történő levonásáról.

(8) A finanszírozó havi szinten összeveti a szolgáltatók teljesítményét és az átlagfinanszírozás mértékét, és erről havonta tájékoztatást ad az egészségügyért felelős miniszter részére, amely tartalmazza a NEAK főigazgatójának javaslatát az átlagfinanszírozás további fenntartására, vagy megszüntetésére. A finanszírozó – az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával – az átlagfinanszírozás intézményi mértékét módosíthatja, ha a teljesítményadatok alapján a folyamatos betegellátás érdekében szükséges.

(9) Az átlagfinanszírozás megszüntetéséről a NEAK főigazgatója javaslatára az egészségügyért felelős miniszter dönt.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § * 

52. § (1) *  E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1999. április 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  A 25. § (3) bekezdése 1999. július 1. napján lép hatályba.

(3)–(10) * 

(11) * 

53–54. § * 

55. § * 

56–58. § * 

59. § *  (1) *  Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek a székhelyén vagy a telephelyén 2012. június 30-ával a szakmai minimumfeltételek szerinti sürgősségi ellátáshoz szükséges aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenysége vagy szakmája, szakmái megszűntek, de a megszűnő szakmájában, szakmáiban a székhelyén vagy az adott telephelyen járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez, és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll az erre vonatkozó végleges működési engedély szerint, az R.-ben meghatározott fix összegű díjra jogosult a megállapított TVK-ján felül, feltéve, hogy a szolgáltató a székhely vagy az adott telephely szerinti településen lévő másik telephelyén vagy székhelyén sem végez a megszűnő szakmában, szakmáiban aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenységet.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti fix összegű díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Összevont szakellátás jogcím előirányzata szolgál.

(1b) *  Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltatónak az (1) bekezdésben foglaltak szerint a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmában szűnt meg az aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenysége, de ebben a szakmában a székhelyén vagy az adott telephelyen járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll, az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató csak az egyik jogcímen jogosult díjazásra.

(2) * 

60–62. § * 

63. § * 

64. § *  (1) *  A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fenntartóik útján, az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett határidőig egyedi támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be az egészségügyért felelős miniszter részére, a 2012. szeptember 15-én hatályos 5. számú melléklet szerinti, az intézmények állami tulajdonba vételével és a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségek egyszeri támogatására szolgáló fedezet előirányzata terhére, a (2) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében.

(2) *  Az egészségügyért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a rendelkezésre álló összeg erejéig engedélyezi a fenntartók által megjelölt egészségügyi szolgáltatók részére a támogatásnak az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között kötött támogatási szerződés alapján történő, NEAK általi utalványozását az egészségügyi ellátórendszer 2012. január 1-jétől megkezdődött struktúraátalakításával összefüggésben, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

a) a 2012. június 1-jétől előírt új, szakmai tárgyi minimumfeltételek biztosítása,

b) az egészségügyi szolgáltatás céljára szolgáló ingatlan felújítása,

c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő fejlesztés,

d) a betegek komfortérzetének javítását szolgáló fejlesztés.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala során a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti célok teljesítését szolgáló kérelmeket előnyben részesíti a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti célok teljesítését szolgáló kérelmekhez képest. Az egészségügyért felelős miniszter a rendelkezésre álló összeg kimerülése esetén a támogatásra rendelkezésre álló összegen felüli kérelmeket elutasítja.

(4) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatást az egészségügyi szolgáltató 2014. június 30-ig használhatja fel, és annak az e rendelet szerinti felhasználásáról 2014. szeptember 1-jéig az egészségügyi szolgáltató fenntartója útján számol el az egészségügyért felelős miniszter és a NEAK felé. Az elszámolás eredményéről a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: KEHI) az egészségügyért felelős miniszter tájékoztatja.

(5) *  A támogatás jogszerű felhasználását a KEHI 2014. december 31-éig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a számvitelre vonatkozó törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzés eredményéről a KEHI 2015. február 28-áig tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert. A KEHI ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a KEHI tájékoztatása alapján az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg.

65–66. § * 

67. § * 

68–70. § * 

71. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 27. § (3a) bekezdése alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben az általános szabályok szerint módosítható.

72–73. § * 

74. § *  (1) A 2014. finanszírozási évre vonatkozó TVK meghatározása során a finanszírozó megvizsgálja, hogy az egészségügyi szolgáltató gondozóintézeti, illetve gondozást végző részlegeinek 2013. finanszírozási évi teljesítménye az azt megelőző finanszírozási évhez képest legalább az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 27. § (3c) bekezdése szerint biztosított TVK (e § alkalmazásában a továbbiakban: többlet TVK) mértékének megfelelő növekedést mutat-e. A 2013. finanszírozási évre biztosított többlet TVK nem épül be az egészségügyi szolgáltató 2014. finanszírozási évre vonatkozó járóbeteg-szakellátási TVK-jába, amennyiben a finanszírozó a megfelelő növekedést nem állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során a 2014. finanszírozási évre vonatkozó járóbeteg-szakellátási TVK-ba be nem épülő többlet TVK azon egészségügyi szolgáltatók között kerül felosztásra – az (1) bekezdés szerint megállapított növekedés mértékének arányában –, amelyek esetében a finanszírozó a megfelelő növekedést megállapította.

75. § *  A Módr2.-vel megállapított 28/A. § (3) bekezdésében foglaltakat a 2013. január 1-jétől a Módr2. hatálybalépéséig terjedő időszakra járó díjazás tekintetében is alkalmazni kell.

76. § *  (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/A. § (4), illetve (5) bekezdése szerinti jogkövetkezmények a 2013. október 31-ét követő teljesítmények elszámolásától alkalmazhatóak.

(2) A Módr3. által megállapított 28/B. § (2a) bekezdésében foglaltakat a 2013. január 1-jétől a Módr3. hatálybalépéséig terjedő időszakra járó díjazás tekintetében is alkalmazni kell.

76. § * 

76/A. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 19. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (10)–(11) bekezdésében, 21/A. §-ban, 23. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a 2013. november havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(2) A 2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi, fogászati, fogászati ügyeleti és a 21/A. § szerinti egészségügyi szolgáltatókat 2013 novemberében egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2013. november havi finanszírozásának a Módr4.-gyel érintett díjai 10 havi összegének és a 2013. január–október hónapok között részére kifizetett, a Módr4.-gyel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.

(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani.

(4) A védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október hónapra járó finanszírozási díjainak – ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét – különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2013. november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.

76/B. § *  (1) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel bevezetett szakmafedezeti kiegyenlítés fedezetét a 2021. évtől bevezetett tervezett éves keretek tartalmazzák.

(2) A 2023. finanszírozási évben a tervezett éves keretek meghatározása a 2019. finanszírozási év adatainak figyelembevételével történik. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.13.) megállapított 27. § (5) bekezdése szerinti szabályt az országos súlyszám mennyiség 20%-ának felosztása során kell alkalmazni.

(3) A Módr.13.-mal megállapított 12/A. § (2) bekezdésében és 27. §-ban foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

76/C. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28. § (1a) bekezdését a 2014. január havi kifizetéseknél kell első ízben alkalmazni.

(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. számú melléklet alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben az általános szabályok szerint módosítható.

76/D. § *  (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 11. § (7) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (4a) és (4b) bekezdésében, 21. § (11) bekezdésében, valamint 23. § (2b) bekezdésében foglaltakat a 2014. március havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(2) A 2014. március 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, fogászati alapellátási és védőnői egészségügyi szolgáltatókat 2014 márciusában egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2014. március havi finanszírozásának a Módr5.-tel érintett díjai – ideértve a Módr5.-tel megállapított 14. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti szakdolgozói kiegészítő díjazást, valamint a Módr5.-tel megállapított 23. § (2b) bekezdése szerinti kiegészítő díjazást is – 2 havi összegének és a 2014. január-február hónapok között részére kifizetett, a Módr5.-tel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.

(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani.

(4) A védőnői szolgáltató a 2014. március hónapra és a 2014. február hónapra járó finanszírozási díjainak – ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét – különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2014. március hónapra járó díjazásával egyidejűleg. E bekezdés alkalmazása a 21. § (4) és (11) bekezdése szerinti védőnői díjazásra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti.

(5) A szakdolgozó Módr5.-tel megállapított 14. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti bérének, jövedelmének kiegészítése a szakdolgozót első ízben 2014. január hónaptól illeti meg, amelyet a szakdolgozói kiegészítő díjazás folyósítását követően, legkésőbb a szakdolgozó ezt követően először esedékessé váló bérének, jövedelmének kifizetésekor kell a háziorvosi szolgáltatónak teljesítenie.

76/E. § *  (1) A Módr5.-tel megállapított, a háziorvosi szolgáltató szakdolgozóját közvetlenül megillető kiegészítő díjazást, valamint a Módr5.-tel megállapított védőnői és fogászati alapellátási havi díjazás megemeléséből származó többletjövedelmet nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(2) A 14. § (4a) és (4b) bekezdése, a 21. § (4) és (11) bekezdése, a 76/A. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 76/D. § (3) és (4) bekezdése szerint a szakdolgozót közvetlenül megillető díjazás a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

76/F. § *  (1) A 2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatókat 2014 júliusában egyszeri kiegészítő díjazás illeti meg. A szolgáltató kiegészítő díjazásban a 2013. november 1-je és 2014. május 31-e között részére kifizetett finanszírozási összeg arányában részesül az érintett előirányzat tárgyhavi növekményének összegéből.

(2) Az Országos Mentőszolgálat 2014 júliusában 500 millió forint összegű egyszeri kiegészítő díjazásban részesül az érintett előirányzat tárgyhavi növekményének összegéből.

76/G. § *  (1) A finanszírozó jogosult az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-ban foglaltak figyelembevételével a finanszírozási szerződéseket 2015. december 31-éig újrakötni.

(2) A finanszírozó jogosult a teljesítményjelentések rekordképeit saját hatáskörben módosítani. A finanszírozó a módosított rekordképnek megfelelő adatlapokat az alkalmazást megelőzően 45 nappal korábban köteles a honlapján közzétenni és e tényről a vele szerződött egészségügyi szolgáltatókat értesíteni.

76/H. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2015. (I. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra 2015. január 1-jétől jogosultak az érintett szolgáltatók.

(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj kifizetésére nem kerül sor, helyette a Módr6. által megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti díjat kell kifizetni. Ha a Módr6. által megállapított 14. § (2) bekezdése hatálybalépését megelőzően már sor került az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj kifizetésére, annak összegével csökkenteni kell a Módr6. által megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj és (10) bekezdése szerinti támogatás együttes összegét.

76/I. § *  Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

76/J. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5., 8., 28. és 28/A. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. A 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolása során a tárgyhónapot megelőző hónapig keletkezett TVK maradványt a 28. § (1) bekezdése szerinti elszámolás során 8,33%-kal csökkentett értéken kell figyelembe venni.

(2) *  A 34. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók 2018. január 1-jétől havonta az ott meghatározott fix összegű díjazásra jogosultak, amelynek fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti „Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete” előirányzat szolgál.

76/K. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított, a 2016. január 1-je és 2016. július 31-e közötti időszakra járó finanszírozási összegeket az OEP a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg utalványozza a Módr7. hatálybalépése napján hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára, azzal, hogy az érintett időszakban finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók a finanszírozás időarányos részére jogosultak.

76/L. § *  (1) A védőnői szolgáltató a 2016. szeptember hónapra és a 2016. július hónapra járó finanszírozási díjak különbözetének összegét – ide nem értve a 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően utalványozott összeget köteles a szolgáltatónál védőnői szolgálatot ellátó védőnők havi díjazásának – a 2016. július havi díjazásuk arányában történő – megemelésére fordítani, első alkalommal a 2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg.

(2) A védőnői szolgáltató a 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően utalványozott összeget köteles – a 2016. július havi díjazásuk arányában – a szolgáltatónál védőnői szolgálatot ellátó védőnők egyszeri kiegészítő díjazására fordítani, amit legkésőbb a 2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg kell kifizetni a védőnők részére.

76/M. § *  (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 26. § (6) és (7) bekezdését, 28. § (1e) bekezdését, valamint 5., 28. és 28/A. számú mellékletét a 2017. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 27/A. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat a 2016. évi többletkapacitás befogadásoktól kell alkalmazni.

76/N. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (10a) bekezdése szerinti védőnői kiegészítő pótlék a védőnőt első ízben a 2017. november hónapra járó bérének (illetményének), jövedelmének kifizetésekor illeti meg.

76/O. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2017. június 1-jétől jogosultak.

76/P. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.8.) megállapított 44/B. § (2) bekezdésben foglaltakat a Módr.8. hatálybalépését követően történő meddőségi kezelésre irányuló jelentkezések esetében kell alkalmazni.

(2) * 

76/Q. § *  A 2017. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító egészségügyi szolgáltatókat 2017 decemberében egyszeri kiegészítő díjazás illeti meg. A betegszállító egészségügyi szolgáltatók kiegészítő díjának megállapítására a 2016. december 1. és 2017. november 30. között részükre kifizetett finanszírozási összegek arányában kerül sor az érintett előirányzat tárgyhavi növekményének összegéből.

76/R. § *  Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató – működési formától függetlenül – 2017 decemberében 3 000 000 forint összegű díjazásra jogosult szolgálatonként. A 3 000 000 forint összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok esetében időarányosan csökkentett mértékű díj megállapítására kerül sor. A díjazás a fogorvosi szolgálatok működésével összefüggésben használható fel. A díjazás felhasználása tekintetében a Vhr. 1. melléklet B) pontjában foglaltak az irányadók.

76/S. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.9.) megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2018. március 1-jétől jogosultak.

(2) A Módr.9.-cel megállapított 23. § (13) bekezdése szerinti díjazást a finanszírozó első alkalommal 2018. március hónapra utalványozza.

76/T. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelettel megállapított 34. számú melléklet szerinti finanszírozásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2018 januárjától jogosultak.

76/U. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelettel megállapított 26. § (6) bekezdését a 2018. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

76/V. § *  Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. § (5) bekezdésében megállapított kötelezettségét első ízben a 2019. márciusi teljesítményjelentésével egyidejűleg teljesíti.

76/W. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 33. §-t a 2019. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.

76/X. § *  (1) A 2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező, és a 2018. finanszírozási évben 100% feletti TVK kihasználtságú egészségügyi szolgáltatót a progresszív ellátásban betöltött szerepére tekintettel 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg.

(2) A 2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra a 27. § (6) bekezdése szerint szolgáltatásvolumen szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 2019. július havi molekuláris diagnosztikai vizsgálatai többletteljesítményei alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg.

(3) A 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 2019. július közötti időszakban a 28. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott degresszió alapján csökkentett alapdíjjal elszámolt teljesítményei, valamint az el nem számolható tényleges többletteljesítménye alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatási összegeket a NEAK a honlapján közzéteszi, és 2019. december 31-ig utalványozza az Egészségbiztosítási Alap Laboratóriumi ellátás jogcím és Összevont szakellátás jogcím előirányzatai terhére.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatás felhasználásához szakmai tervet készítenek, amelyet 2020. január 15-ig benyújtanak a fenntartóik részére. A támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatást elsősorban ezen tartozásállomány rendezésére kell fordítaniuk. A tartozásállomány rendezése az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint történhet.

76/Y. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (13) és (14) bekezdés szerinti díjazásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2020. január hónaptól jogosultak.

76/Z. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5/C. § (1) bekezdésében foglalt adatokat az EESZT működtetője először a 2020. április havi teljesítmények vonatkozásában küldi meg a finanszírozó számára legkésőbb 2020. május 8. napjáig.

(2) *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5/C. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a 2021. februári teljesítmények finanszírozásától kell alkalmazni.

(3) *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelettel megállapított 28/E. § (1) és (3) bekezdése szerinti díjat a finanszírozó a 2020. évre vonatkozóan időarányosan 2020. december hónapban utalványozza.

(6) *  A 2021. évre vonatkozóan a tervezett éves aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási, a járóbeteg-szakellátási és a molekuláris diagnosztikai (PCR) keretet a 2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni, amelynek mértéke nem lehet kevesebb az előző évben meghatározott keret mértékénél. E bekezdésben foglaltakat 2021. április 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(7) *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.11.) megállapított 36. § (6) bekezdését a 2021. május 1. napján kezdődő ellátásoktól kell alkalmazni.

(8) *  A Módr.11.-gyel megállapított 36. § (7) bekezdését a 2021. november 1. napján kezdődő ellátásoktól kell alkalmazni.

(9) *  A 2022. évre vonatkozóan a tervezett éves aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási, a járóbeteg-szakellátási, labordiagnosztikai, az önálló egynapos, az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati és a molekuláris diagnosztikai (PCR) keretet a 2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni. E bekezdésben foglaltakat a 2022. januári kifizetésektől kell alkalmazni.

77. § *  E rendeletnek a Pkr.-rel megállapított 16. §-a, 16/A. §-a és 25/A. §-a szerinti bértámogatásra az érintett egészségügyi szolgáltatók – figyelemmel a 16/A. § (3) bekezdésében foglaltakra – először 2021. január hónapra vonatkozóan jogosultak azzal, hogy azt a NEAK 2021 áprilisától utalványozza. Ha a szolgálat 2021. február 28-ig nyilatkozik arról, hogy a Pkr. szerinti valamely praxisközösségbe belép, az érintett orvos a 37. számú mellékletben meghatározott, a Pkr. 2. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti praxisközösségre irányadó, emelt összegű bértámogatásra 2021. január hónapjától jogosult.

77/A. § *  E rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.12.) megállapított 20/A. §-a szerinti iskolaorvosi bértámogatásra az érintett egészségügyi szolgáltatók – a 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – először a 2021. január havi munkabérek kifizetéséhez igényelt, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig utalandó bértámogatásra jogosult azzal, hogy azt a NEAK 2021 júniusától utalványozza.

77/B. § *  E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel megállapított 26/B. § (1)–(3) bekezdésében és 29/B. § (1)–(6) bekezdésében foglaltakat a 2021. szeptember 1-jét követően a Kiemelt várólista csökkentési program keretében elvégzett ellátások tekintetében kell alkalmazni.

77/C. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel megállapított 34. számú melléklet 5. sora szerinti egészségügyi szolgáltató a 34. számú melléklet szerinti fix díjra 2022. január 1-jétől jogosult.

77/D. § *  (1) Az emelt biztonságú pszichiátriai osztály Pilot programban (a továbbiakban: Biztonsági pszichiátriai program) az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet vesz részt.

(2) A Biztonsági pszichiátriai program havi fix díja 45 451 884 forint, amelyre az (1) bekezdés szerinti szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott ideig jogosult.

(3) A Biztonsági pszichiátriai program legalább 12 hónapig működik. A Biztonsági pszichiátriai program az eredményeinek, valamint az ellátásra gyakorolt hatásának figyelembevételével az egészségbiztosításért felelős miniszter hozzájárulásával egy alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható.

77/E. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 33. §-ban foglaltakat a 2023. március havi, a 35. §-ban foglaltakat a 2022. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

77/F. § *  (1) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint 2023. április, május és június hónapokban kompenzálásra (e § alkalmazásában a továbbiakban: kompenzáló támogatás) kerül

a) a 12/A. § szerinti díjazás (e § alkalmazásában a továbbiakban: háziorvosi díjazás) és

b) a 25/B. § szerinti díjazás (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogorvosi díjazás).

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kompenzáló támogatás számításakor a 2023. első negyedévben kifizetett háziorvosi díjazás egyhavi összege és a 2023. márciusban kifizetett, 2023. március 31-én hatályos 14. § (2)–(4) bekezdése alapján megállapított fix díjak összege képezi a bázisösszeget. Ha a 2023. április, május és június hónapokban a havi háziorvosi díjazás és a 14. § (5a) bekezdése alapján megállapított területi kiegészítő díj összege egy adott háziorvosi szolgálatra vonatkozóan a bázisösszegnél több mint 100 000 forinttal kevesebb, a 100 000 forint feletti különbözet tekintetében a szolgáltató kompenzáló támogatásban részesül.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáló támogatás számításakor a 2023. február, március, április hónapokban elvégzett és lejelentett teljesítmény alapján a NEAK a 2022. december 31-ig és a 2023. január 1-től hatályos szabályok szerint is kiszámítja a fogorvosi díjazás havi összegét. Ha a két számítás eredménye az adott hónapban több mint 75 000 forint csökkenést mutat, a 75 000 forint feletti különbözetet kompenzáló támogatásként megkapja a fogorvosi szolgáltató.

77/G. § *  E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelettel megállapított 16/C. §-a és 25/C. §-a szerinti praxistámogatás először 2023. július hónapra vonatkozóan jár, azzal, hogy azt a NEAK 2023. szeptembertől utalványozza.

77/G. § *  E rendeletnek az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6/G. § szerinti

a) adatszolgáltatást a finanszírozó első alkalommal – a 2023. évre vonatkozóan – 2024. január 10. napjáig küldi meg a fenntartó részére,

b) első, 2024. január hónapban esedékes levonást csak az érintett aktív fekvőbeteg-ellátást költségvetési szervként nyújtó, budapesti székhelyű egészségügyi intézmények és az irányításuk alá tartozó városi kórházak, valamint országos társgyógyintézetek esetében kell teljesíteni, az érintett többi egészségügyi szolgáltató vonatkozásában a 12 hónapra jutó összeget 11 havi egyenlő részletben kell levonni 2024 február–december hónapokban.

77/H. § *  2024. január 1. napjától

a) a gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori szűrőprogram koordinálásával kapcsolatos költségeinek támogatására a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza havi 1 125 000 Ft összegű fix díjban,

b) a gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori szűrőprogram végrehajtásának finanszírozására

ba) a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ havi 15 566 665 Ft összegű fix díjban,

bb) a Semmelweis Egyetem havi 20 808 335 Ft összegű fix díjban

részesül.

77/I. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.14.) megállapított 10/A. § szerinti díjazásra az ott meghatározott egészségügyi szolgáltató 2024. március hónaptól jogosult.

(2) Az az egészségügyi szolgáltató, amely a 2024. évben már igényelt működési költségelőleget, ezen kérelméhez kapcsolódva kérheti a működési költségelőleg kiegészítését a Módr.14.-gyel megállapított 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg erejéig.

78. § *  Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

2. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A) VÁLTOZÁSBEJELENTÉS A BEJELENTKEZETT BIZTOSÍTOTTAK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL * 

Jelentési időszak: 199.... év .......................................................... hó
Szolgáltató NEAK kódja:
Szolgáltató neve: ..................................................................................................................................................................................................
helység (irányítószámmal): .................................................................................................................................................
utca/szám: ....................................................................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat kódja:
Háziorvos kódja, neve: ........................................................................................................................................................
Helyettesítés esetén
Helyettesítő orvos kódja, neve: Helyettesítés kezdete:
Biztosított Társadalom-
Páciens
regiszter száma
neve születési ideje
(év, hó, nap)
biztosítási
Azonosító Jel
Változás ideje
(év, hó, nap)
Változás oka
Változás lehetséges okai
K1 Kijelentkezett – átjelentkezéssel
K2 Kijelentkezett – átjelentkezés nélkül
K3 Kijelentkezett – meghalt
K4 Kijelentkezett – érvényesség megszűnt
B5 Bejelentkezett – újonnan
B6 Bejelentkezett – átjelentkezéssel
Tárgyhónapban a rendelőben ellátottak száma: ................... fő,
lakáson ellátottak száma: (orvos által): ............. fő, (ápoló által): .............. fő
Dátum: ............... év .............................................. hó ............. nap
......................................................................... ......................................................................
szolgáltató (működtető) háziorvos

B) * 

3. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Degresszió alkalmazása a teljesítménydíj-fizetés alapjául szolgáló pontszám megállapításánál

A) Háziorvosi ellátás * 

Amennyiben a tárgyhónapban készített összesítő jelentés szerinti biztosítottak utáni korcsoportonkénti pontszám összege a 2400 (vegyes praxisnál a 2600) pontot meghaladja, a díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot az alábbi képlet, illetve táblázat alapján kell meghatározni: * 

ahol

d = degresszióval korrigált pontszám

h = pontszám határérték

1. felnőtt és gyermek szolgálat esetén 2400

2. vegyes szolgálat esetén 2600

3. degresszió alól mentesített szolgálat esetén a szerződés szerint

4. szakorvosjelölt alkalmazása esetén az 1., illetve 2. pont szerinti határértéknek legfeljebb 1200 ponttal növelt összege

n = TAJ-számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti pontszám összege.

B) Háziorvosi ellátás praxisközösségben

A degresszió szerinti korrekció praxisközösség esetén a közösségben levő háziorvosi szolgálatok, és az alkalmazott szakorvosjelöltek számától függően az alábbiak szerint változik:

ahol

m = háziorvosi szolgálatok száma

h = A) pont szerint

j = szakorvosjelölt(ek) alkalmazása esetén a szolgálatonkénti munkaidő alapján figyelembe vehető pontszám.

A teljesítményarányos díj kiszámításához a degresszióval korrigált pontszámértékeket kell szorozni a 11. § (13) bekezdése szerinti, illetve 14. § (3) bekezdése szerint számított szakképesítési szorzóval.

C) Fogászati ellátás

A korcsoportos degresszió számítása a fogászati alapellátásban 6000 korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám felett

ahol

d = degresszióval számolt korrigált korcsoportos pontszám

n = területi kötelezettséggel ellátott lakosok számának korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontértéke.

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT

2400
Pont-
szám
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1
2400 2 400,0 2 405,0 2 410,0 2 415,0 2 419,9 2 424,9 2 429,8 2 434,7 2 439,7 2 444,6 0,5
2500 2 449,5 2 454,4 2 459,3 2 464,1 2 469,0 2 473,9 2 478,7 2 483,5 2 488,4 2 493,2 0,5
2600 2 498,0 2 502,8 2 507,6 2 512,4 2 517,1 2 521,9 2 526,7 2 531,4 2 536,1 2 540,9 0,5
2700 2 545,6 2 550,3 2 555,0 2 559,7 2 564,4 2 569,0 2 573,7 2 578,4 2 583,0 2 587,7 0,5
2800 2 592,3 2 596,9 2 601,5 2 606,1 2 610,7 2 615,3 2 619,9 2 624,5 2 629,1 2 633,6 0,5
2900 2 638,2 2 642,7 2 647,3 2 651,8 2 656,3 2 660,8 2 665,3 2 669,8 2 674,3 2 678,8 0,5
3000 2 683,3 2 687,7 2 692,2 2 696,7 2 701,1 2 705,5 2 710,0 2 714,4 2 718,8 2 723,2 0,4
3100 2 727,6 2 732,0 2 736,4 2 740,8 2 745,2 2 749,5 2 753,9 2 758,3 2 762,6 2 766,9 0,4
3200 2 771,3 2 775,6 2 779,9 2 784,2 2 788,5 2 792,8 2 797,1 2 801,4 2 805,7 2 810,0 0,4
3300 2 814,2 2 818,5 2 822,8 2 827,0 2 831,3 2 835,5 2 839,7 2 843,9 2 848,2 2 852,4 0,4
3400 2 856,6 2 860,8 2 865,0 2 869,1 2 873,3 2 877,5 2 881,7 2 885,8 2 890,0 2 894,1 0,4
3500 2 898,3 2 902,4 2 906,5 2 910,7 2 914,8 2 918,9 2 923,0 2 927,1 2 931,2 2 935,3 0,4
3600 2 939,4 2 943,5 2 947,5 2 951,6 2 955,7 2 959,7 2 963,8 2 967,8 2 971,9 2 975,9 0,4
3700 2 979,9 2 984,0 2 988,0 2 992,0 2 996,0 3 000,0 3 004,0 3 008,0 3 012,0 3 016,0 0,4
3800 3 019,9 3 023,9 3 027,9 3 031,8 3 035,8 3 039,7 3 043,7 3 047,6 3 051,6 3 055,5 0,4
3900 3 059,4 3 063,3 3 067,2 3 071,2 3 075,1 3 079,0 3 082,9 3 086,7 3 090,6 3 094,5 0,4
4000 3 098,4 3 102,3 3 106,1 3 110,0 3 113,8 3 117,7 3 121,5 3 125,4 3 129,2 3 133,0 0,4
4100 3 136,9 3 140,7 3 144,5 3 148,3 3 152,1 3 155,9 3 159,7 3 163,5 3 167,3 3 171,1 0,4
4200 3 174,9 3 178,7 3 182,5 3 186,2 3 190,0 3 193,7 3 197,5 3 201,2 3 205,0 3 208,7 0,4
4300 3 212,5 3 216,2 3 219,9 3 223,7 3 227,4 3 231,1 3 234,8 3 238,5 3 242,2 3 245,9 0,4
4400 3 249,6 3 253,3 3 257,0 3 260,7 3 264,4 3 268,0 3 271,7 3 275,4 3 279,0 3 282,7 0,4
4500 3 286,3 3 290,0 3 293,6 3 297,3 3 300,9 3 304,5 3 308,2 3 311,8 3 315,4 3 319,0 0,4
4600 3 322,6 3 326,3 3 329,9 3 333,5 3 337,1 3 340,7 3 344,2 3 347,8 3 351,4 3 355,0 0,4
4700 3 358,6 3 362,1 3 365,7 3 369,3 3 372,8 3 376,4 3 379,9 3 383,5 3 387,0 3 390,6 0,4
4800 3 394,1 3 397,6 3 401,2 3 404,7 3 408,2 3 411,7 3 415,3 3 418,8 3 422,3 3 425,8 0,4
4900 3 429,3 3 432,8 3 436,3 3 439,8 3 443,3 3 446,7 3 450,2 3 453,7 3 457,2 3 460,6 0,3
5000 3 464,1 3 467,6 3 471,0 3 474,5 3 477,9 3 481,4 3 484,8 3 488,3 3 491,7 3 495,1 0,3
5100 3 498,6 3 502,0 3 505,4 3 508,8 3 512,3 3 515,7 3 519,1 3 522,5 3 525,9 3 529,3 0,3
5200 3 532,7 3 536,1 3 539,5 3 542,9 3 546,3 3 549,6 3 553,0 3 556,4 3 559,8 3 563,1 0,3
5300 3 566,5 3 569,9 3 573,2 3 576,6 3 579,9 3 583,3 3 586,6 3 590,0 3 593,3 3 596,7 0,3
5400 3 600,0 3 603,3 3 606,7 3 610,0 3 613,3 3 616,6 3 619,9 3 623,3 3 626,6 3 629,9 0,3

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT

6000
Pont-
szám
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1
6000 6 000,0 6 005,0 6 010,0 6 015,0 6 020,0 6 024,9 6 029,9 6 034,9 6 039,9 6 044,8 0,5
6100 6 049,8 6 054,8 6 059,7 6 064,7 6 069,6 6 074,5 6 079,5 6 084,4 6 089,3 6 094,3 0,5
6200 6 099,2 6 104,1 6 109,0 6 113,9 6 118,8 6 123,7 6 128,6 6 133,5 6 138,4 6 143,3 0,5
6300 6 148,2 6 153,0 6 157,9 6 162,8 6 167,7 6 172,5 6 177,4 6 182,2 6 187,1 6 191,9 0,5
6400 6 196,8 6 201,6 6 206,4 6 211,3 6 216,1 6 220,9 6 225,8 6 230,6 6 235,4 6 240,2 0,5
6500 6 245,0 6 249,8 6 254,6 6 259,4 6 264,2 6 269,0 6 273,8 6 278,5 6 283,3 6 288,1 0,5
6600 6 292,9 6 297,6 6 302,4 6 307,1 6 311,9 6 316,6 6 321,4 6 326,1 6 330,9 6 335,6 0,5
6700 6 340,3 6 345,1 6 349,8 6 354,5 6 359,2 6 364,0 6 368,7 6 373,4 6 378,1 6 382,8 0,5
6800 6 387,5 6 392,2 6 396,9 6 401,6 6 406,2 6 410,9 6 415,6 6 420,3 6 425,0 6 429,6 0,5
6900 6 434,3 6 438,9 6 443,6 6 448,3 6 452,9 6 457,6 6 462,2 6 466,8 6 471,5 6 476,1 0,5
7000 6 480,7 6 485,4 6 490,0 6 494,6 6 499,2 6 503,8 6 508,5 6 513,1 6 517,7 6 522,3 0,5
7100 6 526,9 6 531,5 6 536,1 6 540,6 6 545,2 6 549,8 6 554,4 6 559,0 6 563,5 6 568,1 0,5
7200 6 572,7 6 577,2 6 581,8 6 586,3 6 590,9 6 595,5 6 600,0 6 604,5 6 609,1 6 613,6 0,5
7300 6 618,2 6 622,7 6 627,2 6 631,7 6 636,3 6 640,8 6 645,3 6 649,8 6 654,3 6 658,8 0,5
7400 6 663,3 6 667,8 6 672,3 6 676,8 6 681,3 6 685,8 6 690,3 6 694,8 6 699,3 6 703,7 0,5
7500 6 708,2 6 712,7 6 717,1 6 721,6 6 726,1 6 730,5 6 735,0 6 739,4 6 743,9 6 748,3 0,4
7600 6 752,8 6 757,2 6 761,7 6 766,1 6 770,5 6 775,0 6 779,4 6 783,8 6 788,2 6 792,6 0,4
7700 6 797,1 6 801,5 6 805,9 6 810,3 6 814,7 6 819,1 6 823,5 6 827,9 6 832,3 6 836,7 0,4
7800 6 841,1 6 845,4 6 849,8 6 854,2 6 858,6 6 862,9 6 867,3 6 871,7 6 876,0 6 880,4 0,4
7900 6 884,8 6 889,1 6 893,5 6 897,8 6 902,2 6 906,5 6 910,9 6 915,2 6 919,5 6 923,9 0,4
8000 6 928,2 6 932,5 6 936,9 6 941,2 6 945,5 6 949,8 6 954,1 6 958,4 6 962,8 6 967,1 0,4
8100 6 971,4 6 975,7 6 980,0 6 984,3 6 988,6 6 992,9 6 997,1 7 001,4 7 005,7 7 010,0 0,4
8200 7 014,3 7 018,5 7 022,8 7 027,1 7 031,4 7 035,6 7 039,9 7 044,1 7 048,4 7 052,7 0,4
8300 7 056,9 7 061,2 7 065,4 7 069,7 7 073,9 7 078,1 7 082,4 7 086,6 7 090,8 7 095,1 0,4
8400 7 099,3 7 103,5 7 107,7 7 112,0 7 116,2 7 120,4 7 124,6 7 128,8 7 133,0 7 137,2 0,4
8500 7 141,4 7 145,6 7 149,8 7 154,0 7 158,2 7 162,4 7 166,6 7 170,8 7 175,0 7 179,1 0,4
8600 7 183,3 7 187,5 7 191,7 7 195,8 7 200,0 7 204,2 7 208,3 7 212,5 7 216,6 7 220,8 0,4
8700 7 225,0 7 229,1 7 233,3 7 237,4 7 241,5 7 245,7 7 249,8 7 254,0 7 258,1 7 262,2 0,4
8800 7 266,4 7 270,5 7 274,6 7 278,7 7 282,9 7 287,0 7 291,1 7 295,2 7 299,3 7 303,4 0,4
8900 7 307,5 7 311,6 7 315,7 7 319,8 7 323,9 7 328,0 7 332,1 7 336,2 7 340,3 7 344,4 0,4

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT

Pont-
szám
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1
2600 2600,0 2605,0 2610,0 2615,0 2619,9 2624,9 2629,8 2634,8 2639,7 2644,6 0,5
2700 2649,5 2654,4 2659,3 2664,2 2669,1 2673,9 2678,8 2683,7 2688,5 2693,3 0,5
2800 2698,1 2703,0 2707,8 2712,6 2714,7 2722,1 2726,9 2731,7 2736,4 2741,2 0,5
2900 2745,9 2750,6 2755,4 2760,1 2764,8 2769,5 2774,2 2778,8 2783,5 2788,2 0,5
3000 2792,8 2797,5 2802,1 2806,8 2811,4 2816,0 2820,6 2825,2 2829,8 2834,4 0,5
3100 2839,0 2843,6 2848,2 2852,7 2857,3 2861,8 2866,4 2870,9 2875,4 2879,9 0,5
3200 2884,4 2888,9 2893,4 2897,9 2902,4 2906,9 2911,4 2915,8 2920,3 2924,7 0,4
3300 2929,2 2933,6 2938,0 2942,4 2946,9 2951,3 2955,7 2960,1 2964,5 2968,8 0,4
3400 2973,2 2977,6 2981,9 2986,3 2990,7 2995,0 2999,3 3003,7 3008,0 3012,3 0,4
3500 3016,6 3020,9 3025,2 3029,5 3033,8 3038,1 3042,4 3046,6 3050,9 3055,2 0,4
3600 3059,4 3063,7 3067,9 3072,1 3076,4 3080,6 3084,8 3089,0 3093,2 3097,4 0,4
3700 3101,6 3105,8 3110,0 3114,2 3118,3 3122,5 3126,7 3130,8 3135,0 3139,1 0,4
3800 3143,2 3147,4 3151,5 3155,6 3159,7 3163,9 3168,0 3172,1 3176,2 3180,3 0,4
3900 3184,3 3188,4 3192,5 3196,6 3200,6 3204,7 3208,7 3212,8 3216,8 3220,9 0,4
4000 3224,9 3228,9 3233,0 3237,0 3241,0 3245,0 3249,0 3253,0 3257,0 3261,0 0,4
4100 3265,0 3268,9 3272,9 3276,9 3280,9 3284,8 3288,8 3292,7 3296,7 3300,6 0,4
4200 3304,5 3308,5 3312,4 3316,3 3320,2 3324,2 3328,1 3332,0 3335,9 3339,8 0,4
4300 3343,7 3347,5 3351,4 3355,3 3359,2 3363,0 3366,9 3370,8 3374,6 3378,5 0,4
4400 3382,3 3386,1 3390,0 3393,8 3397,6 3401,5 3405,3 3409,1 3412,9 3416,7 0,4
4500 3420,5 3424,3 3428,1 3431,9 3435,7 3439,5 3443,3 3447,0 3450,8 3454,6 0,4
4600 3458,3 3462,1 3465,8 3469,6 3473,3 3477,1 3480,8 3484,5 3488,3 3492,0 0,4
4700 3495,7 3499,4 3503,1 3506,9 3510,6 3514,3 3518,0 3521,6 3525,3 3529,0 0,4
4800 3532,7 3536,4 3540,1 3543,7 3547,4 3551,1 3554,7 3558,4 3562,0 3565,7 0,4
4900 3569,3 3573,0 3576,6 3580,2 3583,9 3587,5 3591,1 3594,7 3598,3 3601,9 0,4
5000 3605,6 3609,2 3612,8 3616,4 3619,9 3623,5 3627,1 3630,7 3634,3 3637,9 0,4
5100 3641,4 3645,0 3648,6 3652,1 3655,7 3659,2 3662,8 3666,3 3669,9 3673,4 0,4
5200 3677,0 3680,5 3684,0 3687,5 3691,1 3694,6 3698,1 3701,6 3705,1 3708,6 0,4
5300 3712,1 3715,6 3719,1 3722,6 3726,1 3729,6 3733,1 3736,6 3740,1 3743,5 0,3
5400 3747,0 3750,5 3753,9 3757,4 3760,9 3764,3 3767,8 3771,2 3774,7 3778,1 0,3
5500 3781,5 3785,0 3788,4 3791,8 3795,3 3798,7 3802,1 3805,5 3808,9 3812,3 0,3
5600 3815,8 3819,2 3822,6 3826,0 3829,4 3832,8 3836,1 3839,5 3842,9 3846,3 0,3
5700 3849,7 3853,1 3856,4 3859,8 3863,2 3866,5 3869,9 3873,2 3876,6 3879,9 0,3
5800 3883,3 3886,6 3890,0 3893,3 3896,7 3900,0 3903,3 3906,7 3910,0 3913,3 0,3
5900 3916,6 3919,9 3923,3 3926,6 3929,9 3933,2 3936,5 3939,8 3943,1 3946,4 0,3

4. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Nem bejelentkezett biztosítottak ellátásának nyilvántartási adatai

Jelentési időszak: 199.... év ................ negyedév

(199.... év ..................... hótól 199.... év ..................... hóig)

Szolgáltató NEAK kódja:
Szolgáltató neve: ...................................................................................................................................................................
helység (irányítószámmal): .........................................................................................................................
utca/szám: ...........................................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat kódja:
Háziorvos kódja, neve: ..................................................................................................................................
Sorszám Biztosított neve Társadalombiztosítási Azonosító Jel* Ambuláns napló
sorszáma
Ellátás dátuma
Összesen:
* Külföldi állampolgár részére nyújtott ellátás esetén útlevélszám és állampolgárság megjelölése.
Dátum: ......... év .......................... hó ...... nap
.......................................................... ..........................................................
szolgáltató (működtető) háziorvos

5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Millió forint
Megnevezés 2024. évi előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Praxistámogatás
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás
Indikátorrendszer finanszírozás és teljesítményfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
99 790,7
12 447,7
118 149,6
27 105,3
649,3
13 106,2
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 271 248,8
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat
2 317,1
255,1
24 009,8
483,4
121,6
96,3
2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 283,3
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás
Praxistámogatás
Indikátorrendszer finanszírozás
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás
38 970,3
4 383,3
3 543,4
41 219,1
3. Fogászati ellátás összesen 88 116,1
4. Otthoni szakápolás 8 980,8
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 12 796,9
6. Művesekezelés 38 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi és fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2024. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
Mozgó Egészségügyi Központok működtetése
Működési támogatás
8 161,3
55,0
1 250,0


20,0
905 786,8
3 830,1
38 482,6
320,8
1 673,5
104 466,6
7. Célelőirányzatok összesen 1 064 046,7
8. Mentés 45 560,5
9. Laboratóriumi ellátás 24 758,1
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
Népegészségügy fejlesztése
Működési költségelőleg
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
fogvatartottak egészségügyi ellátása
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
198 122,7
2 717,5
6 000,0
7 700,1
640 808,6
555 056,9
78 824,1
1 927,6
5 000,0
1 000,0
63 634,1
10. Összevont szakellátás összesen 919 983,0
12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2 735,6
13. Finanszírozási rendszer támogatása 23 435,7
14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 129 659,8
ÖSSZESEN 2 657 376,4

6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Ambuláns adatlap * 

1. Javítás: 2. Eredeti dátum:
3. Eredeti szakrendelő: 4. Eredeti naplósorszám:
5. Naplósorszám: 6. Rendelő neve:
7. Rendelő azonosítója: 8. Beküldő munkahely neve*:
9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója: 10. Térítési kategória:
Részleges térítési díj:
9/b. Beutaló orvos kódja:
9/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat:
9/d. Beutaló kelte:
11. Ellátást végző orvos kódja: 12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens állampolgársága:
13. Személyazonosító jel: 14. Személyazonosító típusa:
15. Beteg neve: 16. Születési dátum:
17. Anyja neve**:
18. A beteg leánykori neve**:
19. Lakcím**:
20. Kezelés ideje: 21. Beteg neme:
22. Ellátás típusa:
23. Továbbküldés: 24. Baleset minősítése**:
25. E-adatlap kitöltés
26. DIAGNÓZISOK** Kód
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
27. BEAVATKOZÁSOK Kód Me
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
27/a. Beavatkozások jellege
28. Laboratóriumi vizsgálat kérés:
29. Képalkotó vizsgálat kérés*: 30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*:
31. Fizioterápiás ellátásra utalás*: 32. Útiköltség*:
33. Keresőképesség elbírálása*: 34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:
35. Felírt vények száma**: 36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) vények száma**:
40. *  Intézményi várólista esetazonosító:***
* Kitöltése nem kötelező.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelező.
*** Országos Várólista Rendszerben történő regisztrációs kötelezettség esetén kötelező csak a kitöltése. * 
Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap
............................................................................
az ellátásért felelős orvos
pecsétszám

Kitöltési útmutató

1. Javítás

0 = új rekord

1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére

2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelő

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám

A beteg naplósorszáma (első 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám)

6. Rendelő neve

Az ellátást végző rendelő neve. Elektronikusan nem továbbítandó

7. Rendelő azonosítója

Az ellátást végző rendelő azonosítója

8. Beküldő munkahely neve

Elektronikusan nem továbbítandó

9/a. *  Beutaló orvos munkahelyének azonosítója * 

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló 9 jegyű kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerződés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a működési engedély szerinti szervezeti egységkód, a NEAK ellenőrző orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

9/b. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyű orvosi bélyegző száma

9/c. Ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával.

10. *  Térítési kategória * 

1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

3 = államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

6 = fekvő beteg részére végzett ellátás

9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

A = befogadott külföldi állampolgár

D = menekült, menedékes státuszt kérelmező

E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

F = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

F1 = fogvatartottak ellátása

F6 = fekvőbeteg fogvatartottak részére végzett ellátás

G = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása

H = harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 127. §-a szerinti ellátása

I = magyar biztosítás alapján végzett integrált esetfinanszírozás

J = fekvőbeteg részére végzett ellátás az integrált esetfinanszírozás körében

K = külföldi donor ellátása

M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése

S = Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása

T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás

V = magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján

Y = magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás

0 = élsportoló speciális ellátása

X = várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással

BP = budapesti lakosok CT/MRI ellátása

11. Ellátást végző orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

13. Személyazonosító jel

Lásd a kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa * 

0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2 = 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3 = útlevélszám

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során

15. A beteg neve

Elektronikusan nem továbbítandó

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

19. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező

21. A beteg neme

1 = férfi

2 = nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálatkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg.

22. Az ellátás típusa * 

1 = első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2 = visszarendelés

3 = szakorvosi konzílium

4 = elsősegélynyújtás

5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

6 = szűrés

7 = gondozásba vétel

8 = gondozott beteg ellátása

9 – nappali ellátás

K = az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás

T = telemedicinális ellátás

23. Továbbküldés

0 = továbbküldés nem történt

1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

3 = a beküldő háziorvoshoz irányítva

4 = meghalt

5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6 = a beküldő szakrendeléshez visszairányítva

7 = fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva

8 = házi szakápolásra utalva

24. Baleset minősítése

00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség

11= munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22 = közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31 = háztartási baleset

32 = sportbaleset

34 = állat okozta baleset

40 = közterületen történt baleset

41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezűség következtében létrejött baleset

43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

25. E-adatlap kitöltés

0 = nincs kitöltve

1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelező)

26. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO 10 szerint

27. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me)

A végzett beavatkozás mennyisége

27/a. *  Beavatkozások jellege (J)

A. akut beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás

C. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges akut beavatkozás

D. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges, választott időpontban végzett beavatkozás

K. kúraszerű ellátás keretében végzett beavatkozás

R. meddőségi komplex vizsgálati kód részét képező eljárás

28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelező)

0 = nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés

1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2 = szerológia

3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8 = vizsgálat kérés vérellátótól

9 = egyéb speciális laborvizsgálat

29. Képalkotó vizsgálat kérés

0 = nem történt vizsgálat

1 = csak mellkas röntgen vizsgálat

2 = egyéb natív röntgen vizsgálat

3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

4 = angiográfia

5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7 = ultrahang

8 = izotóp

9 = egyéb képalkotó vizsgálat

30. CT–MRI–PET vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = CT vizsgálat kérés

2 = MRI vizsgálat kérés

3 = PET vizsgálat kérés

4 = CT–MRI–PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = száraz egyéni therápia

2 = száraz csoportos therápia

3 = nedves egyéni therápia

4 = nedves csoportos therápia

5 = száraz és nedves együttes therápia

6 = elektrotherápia

7 = nedves és elektromos therápia együtt

8 = fény- és klímatherápia együtt

32. Útiköltség-térítési igény

0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3 = betegszállítás rendelése

33. Keresőképesség elbírálása

0 = keresőképesség elbírálása nem történt

1 = keresőképtelenség megállapítása korábban keresőképes személynél

2 = keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítása

3 = keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása

4 = keresőképtelenség lezárása halál miatt

5 = keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) felírás kivételével

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

37. * 

38–39. * 

40. *  Intézményi várólista esetazonosító (kitöltése kötelező várólista regisztrációs kötelezettség esetén)

Az Országos Várólista Nyilvántartási Rendszerben regisztrált várólista eset egyedi publikus esetazonosítóját kell megadni.

6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Ellátó orvos bélyegzőszáma ................................................. aláírása

Fogorvosi ambuláns napló

Napló sor-
szám


Dátum

Kezelés idő-
pontja


Küldő
szolgá-
lati
egység
kódjaBeutaló
orvos
pecsét-
száma


Beuta-
lást
meg-
alapozó
ellátást
igazoló
irat
Beteg
neve

Társa-
dalom-
bizto-
sítási
Azono-
sító
Jele


Állam-
polgár-
ság

Azono-
sító jel
típusaSzüle-
tési év,
hó, nap

Lakás

A
kezelt
fog jelzése

Fogfel-
szín
jelzése

Diag-
nózis
Térítési
kategó-
riaRész-
leges
térítési
díj

Fogorvosi beavatkozások kódja Mennyisége


Táp-
pénzbe
vétel
szak-
orvosi
indoka


Kereső-
képte-
lenség
(kezde-
te-vége)
dátuma
Meg-
jegyzés

Térítési kategóriák: * 

1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

3 = államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

6 = fekvőbeteg részére végzett ellátás

7 = A térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott biztosított, amelynek jogcímei szerinti betűjelek:

7G = gyermek,

7I = időskorú 62 év feletti,

7R = rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy,

7S = sürgősségi ellátás,

7T = terhes anya,

7K = közgyógyellátott,

7U = üzemi balesetes.

7B = Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése

8 = Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került sor

9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

A = befogadott külföldi állampolgár

D = menekült, menedékes státuszt kérelmező

E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

F = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása

H = a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 127. §-a szerinti ellátása

K = külföldi donor ellátása

M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése

S = Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása

T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás

V = magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján

Y = magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás

0 = élsportoló speciális ellátása

Szolgáltató NEAK kódja: Szolgáltató neve:
................................................................................ ................................................................................

Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről

A rekord felépítése

(egy rekord egy tevékenységkódot tartalmaz)

Megnevezés

1 elszámolt időszak (év, hó)

2 szolgálati egység kódja

3 kezelést végző orvos pecsétszáma

4 naplósorszám

5 kezelés dátuma (év, hó, nap)

6 kezelés időpontja (óra, perc)

7 küldő szolgálati egység kódja

8 beutaló orvos pecsétszáma

9 beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

10 kezelt személy azonosítószáma

11 személyazonosító típusa

12 érvényes biztosítás országának vagy a páciens állampolgárságának kódja

13 kezelt születési ideje (év, hó, nap)

14 kezelt neme

15 kezelt fog jelölése

16 kezelt fogfelszín jelölése

17 BNO kód (diagnózis)

18 tevékenységkód (beavatkozás kód)

19 térítési kategória

20 részleges térítési díj

21 üres mező

22 táppénzbevétel szakorvosi indokkal (kód)

23 keresőképtelenség (kezdete-vége) dátuma

24 a NEAK hibaszűrése miatt kizárt hiba kódja

A file nevét az alábbi szabályok szerint kell képezni:

1 „F

2–5 „a működtető négyjegyű NEAK kódja

6–7 „a hónap sorszáma

Dátum: ........................................ év.................................................... hó................... nap

....................................................................................
az ellátásért felelős orvos azonosítója és aláírása

6/C. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A járóbeteg-szakellátás fix díja

A B
1 2016. november 1-jén lekötött kapacitás (óra) Havi fix díj
(ezer forint)
2 0–50 50
3 51–250 250
4 251–500 500
5 501–2000 2 000
6 2001–5000 5 000
7 5001– 20 000

7. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A fekvőbeteg-ellátás finanszírozásának minősítési szempontjai

1. Aktív ellátás

A finanszírozás módja szerint aktív ellátásnak minősül az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása. Az aktív ellátás időtartama, illetve befejezése többnyire tervezhető, és az esetek többségében rövid időtartamú.

2. Krónikus ellátás

A finanszírozás módja szerint krónikus ellátásnak minősül az, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. Az ellátás időtartama, illetve befejezése általában nem tervezhető, és jellemzően hosszú időtartamú.

3. *  Mátrix kórházi ellátás

A betegellátás az aktív fekvőbeteg-szakellátó intézetben klinikai típusú és műtétes egységekben történik az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szerint. A kórház ezen belül nem különül el osztálystruktúrákra, hanem a mindenkori ellátási igény szerint végzi az ellátást. * 

8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Krónikus ellátások

A B C
1 Kódja Megnevezése Szorzó
2 00001 Ápolási tevékenység 1,0
3 00015 Krónikus ellátás 1,2
4 00017 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása 4,2
5 00019 Rehabilitációs ellátás* „A” minősítésű** 2,0
6 00020 Rehabilitációs ellátás* „B” minősítésű** 1,5
7 00021 Rehabilitációs ellátás* „C” Minősítés nélkül 1,3
8 00022 Hospice ellátás 1,9
9 00023 Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása 7,3
10 00024 Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása 1,8
11 00025 Tartósan intubált gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása 4,2
12 00026 Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátása 2,0
13 00027 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése 1,8
14 00028 Gyermek- és ifjúság addiktológiai és pszichiátriai rehabilitációs ellátás 2,0
15 00029 Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon, a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 13. § (1) és (3) bekezdése szerinti gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás 2,0
16 00030 Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint*** 1,3
17 00031 Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint**** 1,5
18 00032 Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint***** 2,0
19 00034 Gyermek hospice ellátás1 3,0
20 00035 Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás I. progresszivitási szinten2 2,0
21 00036 Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás II. és III. progresszivitási szinten3, 4 2,8
22 00037 Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás5 3,5
* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése szerinti szakmai szorzó alkalmazható.
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés.
*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.
1 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek palliatív osztályra vagy hospice-házra előírt feltételek.
2 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
3 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
4 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.
5 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a „Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás 10–18 éves kor között” elnevezésű ellátásra előírt feltételek.

8/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A nem pszichiátriai rehabilitációs minősítési kritériumok

Feltétel „A” minősítésű rehabilitáció kritériumai „B” minősítésű rehabilitáció kritériumai „C” Minősítés nélküli rehabilitáció kritériumai
1. Osztályvezető az osztályt legalább 5 éves, igazolt rehabilitációs szakmai gyakorlattal rendelkező rehabilitációs szakorvos vezeti**** az osztályt rehabilitációs szakorvos vezeti az osztály vezetője nem szükséges, hogy rehabilitációs szakorvos legyen
2. Rehabilitációs szakorvos létszám (beleértve a törzsképzését már teljesített, illetve a ráépített képzésben résztvevő szakorvosjelöltet*) 1 FTE** vagy több/50 ágy 0,75 vagy több, de kevesebb, mint 1 FTE**/50 ágy kevesebb, mint 0,75 FTE**/50 ágy
3. Orvos létszám összesen (beleértve az 1. és a 2. pontban megnevezetteket) 20 ágyig 1 FTE** 25 ágyig 1 FTE** 30 ágyig 1 FTE**
minden osztályon további 30 ágyanként 1 FTE**
4/A. Összes, az adott osztály rehabilitációs profiljának megfelelő rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó*** > 1 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó/5 ágy 0,6–1 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó/5 ágy < 0,6 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó/5 ágy
4/B. Mozgásszervi, neurológiai, illetve stroke rehabilitáció esetén a 4/A. pontban megnevezett összes szakdolgozó közül a gyógytornászok létszáma > 0,6 gyógytornász/5 ágy 0,4–0,6 gyógytornász/5 ágy < 0,4 gyógytornász/5 ágy
5. Átlagos ápolási idő 18 napnál több 16–18 nap 11–15 nap
6. Éves halálozás 5% alatt 5% alatt 5% alatt
* A rehabilitációs szakorvosjelöltek 0,5 FTE-ként számolhatók be.
** FTE = teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya
*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minősül: dietetikus, egészségtan tanár, ergoterapeuta, gyógytestnevelő, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, okleveles rehabilitációs szakember, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében.
**** Az igazolt 5 éves szakmai gyakorlat a szakvizsga megszerzésétől számított idő, illetve rehabilitációs osztályon folytatott szakmai tevékenység alapján állapítható meg.

Az egyes rehabilitációs osztályoknak a fenti feltételek teljesítése alapján történő minősítése a következők szerint alakul:

Feltétel Minősítés 1.
Osztályvezető
2. Rehabilitációs szakorvos létszám 3. Orvos létszám összesen 4/A.+4/B. Összes szakdolgozó létszám 5. Átlagos ápolási idő 6. Éves halálozás
A A A A A A,B A
A A A A B A A
A A B A A A A
B A,B A A,B A A,B B
B A,B A A,B B A B
B A,B B A,B A A B
B A,B A B A A,B A,B
B A,B A B B A A,B
B A,B B B A A A,B
B B A A,B A A,B A,B
B B A A,B B A A,B
B B B A,B A A A,B
B A,B A A,B A C A,B
B A,B A A,B B B,C A,B
B A,B B A,B A B,C A,B
B A,B B A,B B A,B A,B
B A,B A A,B C A,B A,B
B A,B C A,B A A,B A,B

Megjegyzés:

Amennyiben a rehabilitációs osztály a fentiek szerinti „A” vagy „B” minősítésnek nem felel meg, az a „C” Minősítés nélküli rehabilitációba sorolandó.

A halálozás és az átlagos ápolási idő tekintetében a november 1. és október 31. közötti időszak tekintendő a finanszírozási év adatának.

9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Szolgáltató NEAK kódja: Elrendelő lap sorszáma: ..........................

SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP

Otthoni szakápolást végző szolgáltató neve: .........................................................................................
címe: .........................................................................................
A beteg neve: .......................................................................................................................................................
lakóhelye: ...............................................................................................................................................
telefonszáma: .........................................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: □□□□□□□□□
születési adatai: .............. év .......................... hó ......... nap
Fekvőbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO–10)* □□□□□
Kórházi kezelés időtartama: .....................................-tól ...................................-ig*
Szakápolás elrendelés dátuma: □□□□□□□□
A beteg szakápolásba vételének dátuma: □□□□□□□□
Meghosszabbítás esetén az első szakápolásba vétel dátuma: □□□□□□□□
Hányadik „folyamatos elrendelés” □□
Alapbetegség (BNO–10) □□□□□
Kísérőbetegség(ek), szövődmény(ek) (BNO–10) □□□□□
Szakápolás elrendelését indokló diagnózis (BNO–10) □□□□□
Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99) □□□□□
Elrendelt vizitek (1 elrendelésnél maximum 14) □□
Gyakorisága:
............................................................................................................................... ...........
Az ellátás típusa: szakápolás
szakirányú terápiás szolgáltatás
(gyógytorna □, fizioterápia □, logopédia □)
A beteg állapota: teljes ápolásra szoruló beteg részleges ápolásra szoruló beteg önellátó beteg
Az orvos szakápolásra vonatkozó elrendelése a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint ellátható tevékenységből.
(A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Elrendelést javasoló orvos neve**: ..................................................................... Pecsét száma: ............................
Elrendelő orvos neve: .......................................................................................... Pecsét száma: ............................
Az elrendelő orvos munkahelyének azonosítója:
Háziorvosi szolgálat kódja: vagy Intézet azonosítója:
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
Dátum: ..................................... év ................ hó ........ nap P. H.

..................................................................
aláírás
Az otthoni szakápolást elfogadom és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen szakápolást nem veszek igénybe. Tudomásul veszem, hogy 1 térítésmentes vizit 3 óránál hosszabb nem lehet.
Dátum: ........................... év ............... hó ....... nap beteg (törvényes képviselő) aláírása:
.......................................
* Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre vonatkoznak.

10. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Szolgáltató NEAK kódja Elszámolási lap sorszáma:

SZAKÁPOLÁSI EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP

Elszámolási időszak: □□□□ év □□ hónap

Otthoni szakápolást végző szolgálat
neve: .......................................................................................................................... telefon: .....................................
címe: .............................................................................................................................................................................
A szakápolásért felelős szakápoló neve: ......................................................................................................................
A beteg neve: ....................................................................................................... Neme * : Férfi
címe: .............................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Születési adatai: ................. év .......................................... hó ............. nap
Fekvő beteg intézeti ápolást indokló diagnózis (BNO–10)
Kórházi kezelés időtartama: ......................................................tól ..........................................ig
Alapbetegség: (BNO–10) * 
Kísérő betegség(ek) (BNO–10) * 
Szakápolást indokló fődiagnózis (BNO–10) * 
Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99)
Szakápolásba vétel időpontja: ..................... év ............................................ hó ................. nap
Ápolási eset lezárásának időpontja: ............. év ........................................... hó ................. nap
Elrendelt vizitek száma: ........... Eddig elszámolt vizitek száma: .............. Hányadik folyamatos elrendelés: ...........
A beteg állapota: □ teljes ápolásra szoruló beteg □ részleges ápolásra szoruló beteg □ önellátó beteg
Nap Ellátás típusa *  Fő tevékenység Ápoló TAJ száma Nap Ellátás típusa *  Fő tevékenység Ápoló TAJ száma
01 17
02 18
03 19
04 20
05 21
06 22
07 23
08 24
09 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
Vizitek száma összesen:

A fő tevékenységek megoszlása * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Területi pótlék: *  igen nem
Dátum: ................ év ......................................... hó ............ nap
........................................................ ........................................................
Szolgáltató cégszerű aláírása P. H. Ellátást végző(k) aláírása

11. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

12. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

SZAKÁPOLÓI, SZAKIRÁNYÚ TERÁPIÁS VIZITEK FINANSZÍROZÁSA

A) *  A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint

Szakápolási ellátás Szakirányú
A beteg önellátó képességének foka elrendelhető vizitek száma és az alapdíj szorzók (rehabilitációs)
1-14-ig további tevékenység, alapdíj szorzók
Teljes ápolást igénylő esetben 1,0 1,0 1,0
Részleges ápolást igénylő esetben 0,9 0,8 1,0
Önellátásra képes beteg esetében 0,8 0,5

B) *  Területi pótlék

A szolgáltató a 35. § (15) bekezdése szerinti területi pótlékra jogosult.

Szakápolási fokozatok:

Teljes ápolásra szorulónak kell tekinteni azt a beteget, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei *  közül hármat vagy annál többet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és szakápolásra szorul.

Részleges ápolásra szorul az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei *  közül legalább két tevékenységet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és betegsége miatt szakápolásra szorul.

Önellátó az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységeit *  más személy igénybevétele nélkül képes elvégezni, de ugyanakkor betegsége/krónikus betegsége miatt otthonában szakápolási feladatok elvégzésére van szüksége pl. stomakezelés, gégetisztítás, lábszárfekély kezelése, műtét utáni seb kezelése, parenterális táplálás és gyógyszerelés.

13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Sürgősségi ellátási esetről szóló adatlap adattartalma

1. Egészségügyi szolgáltató neve

2. Osztály neve

3. Osztály azonosítója

4. Szakmakód

5. Térítési kategória

6. Személyazonosító típusa

7. Személyazonosító jel

8. Ellátás azonosító (Törzsszám/Naplósorszám)

9. A beteg neve

10. A beteg érvényes biztosításának országa vagy a beteg állampolgársága

11. A beteg anyja neve

12. A beteg születési neve

13. Beteg neme

14. Születés dátuma

15. Felvétel jellege

16. Kísérő személy

17. Lakcím

18. Lakcím típusa

19. A megjelenés időpontja

20. A távozás időpontja

21. Triázs időpontja

22. Triázs kategória

23. Re-Triázs időpontja (1)

24. Re-Triázs kategória (1)

25. Re-Triázs időpontja (2)

26. Re-Triázs kategória (2)

27. Beteg státusza változásának időpontja

28. Az ellátó orvos kódja

29. Továbbküldés

30. Továbbküldés szakmakódja

31. A beteg státusza

32. Diagnózisok (megnevezés típusa, kódja, oldalisága)

33. Ellátási esemény (megnevezés, első ellátási esemény, illetve ennek kódja)

14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP
kórházi (osztályos) ápolási esetről
 * 

1. A kórház neve: 2. Osztály neve:
3. Osztály azonosítója: 3/A. Szakmakód: 4. Térítési kategória: 4/A. Részleges térítés:
4/B. Részleges térítési díj összege: 5. Személyazonosító típusa:
6. Személyazonosító jel: 7. Törzsszám:
8. A beteg neve: 9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:
10. Anyja neve: 11. A beteg születési neve:
12. A beteg neme: 13. Születés dátuma:
14. A kísért beteg törzsszáma: 14/A. A beteg kíséretének oka:
16. Lakcím: 16/A. Lakcím típusa:
17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója 17/B. Beutaló orvos kódja:
17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat 18. A felvétel jellege: 19. A felvétel típusa:
20. A felvétel időpontja: 22. A távozás időpontja:
23. A beteg további sorsa: 24. Az ellátó orvos kódja: 25. E-adatlap kitöltés:
26. DIAGNÓZISOK
Megnevezés T Kód D
-1 1
-2 3
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
27. BEAVATKOZÁSOK
Megnevezés Intézet/osztály azonosítója Szakmakód Dátum J N S F M A T Kód L db
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
29. Újszülött súlya (g): 30. Baleset minősítése:
31. *  Intézményi várólista esetazonosító:
32. *  Felhasználói mezők: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dátum: ............... év ............................................ hó ......... nap
......................................................
az ellátásért felelős orvos

Kitöltési útmutató

1. Kórház neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Az ellátást végző kórház neve

2. Osztály neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja

3/A. *  Szakma kódja

Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik

4. *  Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

3. államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

9. külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

A. befogadott külföldi állampolgár

D. menekült, menedékes státuszt kérelmező

E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

F. magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

F1= fogvatartottak ellátása

G. magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása

H. harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása

I. magyar biztosítás alapján végzett integrált esetfinanszírozás

K. külföldi donor ellátása

M. magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R. magyar biztosítás alapján, az Ebtv. 23. §-a szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás

S. Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása

T. uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás

V. magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján

Y. magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

W. magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás

0. élsportoló speciális ellátása

X. várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással

Z. várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, előfinanszírozott elszámolással

4/A. *  Részleges térítés jogcíme

Az alábbi jogcím kódját az utolsó mezőbe kell beírni:

H. külsődleges nemi jellegek megváltoztatása

4/B. *  Részleges térítési díj összege (Ft)

R térítési kategória esetén a részleges térítési díj összegének feltüntetése

5. *  Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

5. menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7. ismeretlen beteg

9. személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során

6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelő egyéb azonosító

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg anyjának a nevét kell megadni

11. A beteg születési neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg születési nevét kell megadni

12. A beteg neme

1. férfi

2. nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg

13. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

14/A. *  A beteg kíséretének oka

1. Beteggel érkező hozzátartozó

2. Anya – újszülött kapcsolat (a kitöltést végző osztályos ellátás során történő szülések esetén kell alkalmazni)

3. Donor – transzplantált beteg kapcsolat

4. Egyéb

5. Fogyatékos beteget kísérő személy

6. Gyermekét szoptató anya

7. 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése

16. Lakcím

A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

16/A. Lakcím típusa

1. Lakóhely

2. Tartós elhelyezést biztosító szociális intézmény

17/A. *  Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerződés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a működési engedély szerinti szervezeti egységkód, a NEAK ellenőrző orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992

17/B. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma, egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával

18. *  A felvétel jellege

1. más fekvőbeteg gyógyintézetből visszahelyezve

2. más fekvőbeteg gyógyintézetből áthelyezve

3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentővel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

C. az előző rekord folytatása

D. *  az Adatlapot kitöltő osztályon / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött

E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértői beutalás

F. rehabilitációs ellátás folytatása az elsőbbségi rehabilitáció megszakítását követően

19. *  A felvétel típusa

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából

1. sürgős ellátás, beleértve a pszichiátrirai beteg sürgősségi felvételét rendőrségi közreműködés nélkül

2. *  nem sürgős ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg felvételét rendőrségi közreműködés nélkül

3. egynapos ellátás

4. kúraszerű ellátás

5. aktív ellátás krónikus osztályon

6. pszichiátrirai beteg sürgősségi felvétele rendőrségi közreműködéssel

7. *  rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – első rehabilitáció

8. *  rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – ismételt rehabilitáció

B. Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelező)

D. önkéntes – a beteg saját kérelmére

E. önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott

F. önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott

J. nem önkéntes – sürgősségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által előírt kötelező gyógykezelés nélkül

K. nem önkéntes – sürgősségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által előírt kötelező gyógykezeléssel

[Eütv. 199. § (5) bekezdés]

L. nem önkéntes – kötelező gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §)

M. bíróság által elrendelt elmemegfigyelés

N. rehabilitációs ellátási program szerinti teljes napi ellátás – elsőbbségi rehabilitáció

P. rehabilitációs ellátási program szerinti teljes napi ellátás – programozható rehabilitáció

20. *  A felvétel időpontja

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált időpont, amikor a felvételt végző orvos a beteg felvételének szükségességéről dönt. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött esetén az újszülöttkori első szűrés kezdetének időpontja.

22. *  A távozás időpontja

A távozás időpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülő, illetve exitált betegnél kötelező. A távozás időpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött esetén az újszülöttkori első szűrés befejezésének időpontja.

23. *  A beteg további sorsa

1. belső kórházi áthelyezés

2. más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés

3. *  otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás befejezettnek minősül

4. meghalt

5. részszámla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

C. folytató rekord következik

D. naparányos finanszírozás, részjelentés

E. naparányos finanszírozást megelőző ellátás lezárása

N. transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ápolás lezárása

M. keringéstámogató ellátás lezárása

P. kemoterápiás protokollváltás történt

R. otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva

S. otthonába bocsátva, elsőbbségi rehabilitációs ellátás megszakítása miatt

T. otthoni parenterális táplálás

24. *  Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma.

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelező)

26. *  Diagnózisok

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség/rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokoló fődiagnózis/rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis

4. szövődmény

5. kísérő betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A. megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külső okai

F. funkcionális (FNO) kód felvételkor

T. funkcionális (FNO) kód távozáskor

K. kiegészítő kód a „*” jelű BNO kóddal a „3” típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja

P. rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség

R. rehabilitációt igénylő indokoló diagnózis az aktív ellátást végző szervezet szerint

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

X. rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévő szerv

N. az oldaliság nem értelmezhető

27. *  Beavatkozások

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végző osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerű onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla

Szakmakód

Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik

Dátum

A beavatkozás kezdési időponja, óra, perc pontossággal

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás

B. daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg otthonában, az onkológiai centrum felügyeletében

C. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges akut beavatkozás

D. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges, választott időpontban végzett beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhető

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

0. nem értelmezhető

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés történt

Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

0. neoadjuváns beavatkozás

1. adjuváns beavatkozás

2. első vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés

5. reoperáció

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi beavatkozás

D. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított implantátum

E. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción túli gyógyszer alkalmazása

F. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapján H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt

I. rehabilitációs terv Rehabilitációs Ellátási Program szerinti ellátásra

K. rehabilitációs terv rehabilitációs ellátási program szerinti ellátásra rehabilitációt indokoló kísérőbetegség miatt

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhető

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött szűrésére vonatkozó OENO kódok esetén nem kell kitölteni a 27. rovatban a Sebgyógyulás (S), a Nosocomiális fertőzés (F), a beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M) rovatokat.

29. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelező

30. Baleset minősítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség

11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31. háztartási baleset

32. sportbaleset

34. állat okozta baleset

40. közterületen történt baleset

41. baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42. idegenkezűség következtében létrejött baleset

43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. *  Intézményi várólista esetazonosító (kitöltése kötelező várólista regisztrációs kötelezettség esetén)

Az Országos Várólista Nyilvántartási Rendszerben regisztrált várólista eset egyedi publikus esetazonosítóját kell megadni.

32. *  Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő, kivéve ahol e melléklet a kitöltés mellőzését lehetővé teszi.*

15. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

CT/MRI jelentés adattartalma

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. *  Jelentést küldő szolgáltató vármegye kódja, NEAK kódja, a vizsgálatot végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. Elvégzett vizsgálat térítési kategóriájának kódja

4. Elvégzett vizsgálat kódja

5. Elvégzett vizsgálat pontértéke

6. Felhasznált kontrasztanyag mennyisége

7. Személyazonosító jel

8. Személyazonosító jel típusa

9. Beteg állampolgársága

10. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

11. Vizsgálat időpontja (év, hónap, nap, óra, perc)

12. Vizsgálattípus kódja

13. Vizsgálat jellegének kódja

14. A vizsgálatra küldő orvos pecsétszáma

15. *  A vizsgálatra küldő intézmény szervezeti egységének 9 jegyű azonosítója, a beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

16. A beutalón szereplő, vizsgálatot indikáló diagnózis BNO kódja

17. Vizsgálat utáni diagnózis BNO kódja

18–19. * 

20. *  Beteg lakcíme (irányítószámmal)

21. *  Naplósorszám

Dátum: .................. év ............................................ hó ............. nap

...........................................................
szolgáltató

16. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

17. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A tételes elszámolású eszközök és nagy értékű műtéti beavatkozások jelentésének adattartalma

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. *  Jelentést küldő szolgáltató vármegye kódja, NEAK kódja, a tevékenységet végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás térítési kategóriájának kódja

4. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás csoportkódja

5. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás kódja

6. Tender keretében biztosított eszköz esetén az egyes eszközök típus szerinti alábontását azonosító mező

7. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás mennyisége

8. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás értéke 1000 forintban, háromtizedes pontossággal

9. Személyazonosító jel

10. Személyazonosító jel típusa

11. Beteg állampolgársága

12. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

13. A beavatkozás időpontja (év, hónap, nap)

14. Műtéti napló száma

15. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám

16. Az eszköz felhasználását/az elvégzett beavatkozást indikáló diagnózis BNO kódja

17. Eszköz/implantátum felhasználása során végzett beavatkozás OENO kódja

18. A felhasznált/beépített eszköz beszerzési számlájának egyedi azonosítója (számlaszám) és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése

20. Beutaló orvos kódja

21. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

22. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

23–24. * 

25. * 

Dátum: .................. év .......................... hó ....... nap

.............................................

szolgáltató

17/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartalma

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. *  Jelentést küldő szolgáltató vármegye kódja, NEAK kódja, a tevékenységet végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. A beavatkozást/kezelést elrendelő és elvégző orvos(ok) kódja (pecsétszáma)

4. A gyógyszeres beavatkozás/kezelés térítési kategóriájának kódja

5. A felhasznált gyógyszer 5 jegyű jelentő kódja és TTT kódja

6. A beteg személyazonosító jele, a személyazonosító jel típusa

7. A beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

8. A beteg állampolgársága

9. A beavatkozás/kezelés időpontja (év, hónap, nap)

10. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám

11. A beavatkozást/kezelést indikáló diagnózis BNO kódja

12. Szakmai protokoll és/vagy kezelési ciklus szerint végezhető beavatkozás/kezelés esetén annak OENO kódja

13. A felhasznált és nem felhasznált gyógyszer mennyisége, a mennyiség egysége

14. A felhasznált gyógyszer kiszerelési egysége, felhasznált kiszerelési egység mennyisége

15. A felhasznált gyógyszer értéke 1000 forintban, háromtizedes pontossággal (csak intézeti saját beszerzés esetében)

16. A terápiás adag meghatározásához szükséges paraméter értéke és egysége

17. A gyógyszer beadásának módja

18. A felhasznált gyógyszer beszerzési számlájának (intézeti saját beszerzés esetében) vagy szállítólevelének (természetben biztosított gyógyszer esetében) egyedi azonosítója és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése

20. *  Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

21. *  Terápiaeredményességi mutatók – készítményenként meghatározva

Dátum: ............ év.......................... hó ....... nap

.......................................

szolgáltató

17/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

18. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentésének adattartama

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. *  Jelentést küldő szolgáltató vármegye kódja, NEAK kódja, kezelést végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. Az elvégzett kezelés térítési kategóriájának kódja

4. Az elvégzett dialíziskezelés típusának kódja

5. A dialíziskezelés során beültetett katéter jelentésére szolgáló azonosító

6. Mobil kezelések jelentésére szolgáló mező

7. *  A NEAK által teljesen vagy részlegesen finanszírozott a tevékenység

8. Személyazonosító jel

9. Személyazonosító jel típusa

10. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

11. Beteg állampolgársága

12. Az elvégzett dialíziskezelés időpontja (év, hónap, nap), kezdetének és befejezésének ideje (óra, perc)

13. Az ellátás jellegére utaló kódszám

14. *  Mobil kezelést indikáló orvos azonosítója (pecsétszáma)

15. *  A beteget a szolgáltató állomásra irányító szervezeti egység 9 jegyű azonosítója (akut kezelés esetén a beutaló orvos munkahelyének 9 jegyű kódja, mobil kezelés esetén azon szervezeti egység 9 jegyű kódja, ahol a kezelést végzik, amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató saját 9 jegyű kódja), és az ellátást igazoló adat (a beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma.)

16. A szolgáltató által vezetett betegnyilvántartással való kapcsolatra szolgáló mező (értékét az adott szolgáltatónál használt kódrendszer határozza meg)

17. A beteg tartózkodási helyének irányítószáma

18. Kezelést indikáló diagnózis BNO kódja

19. A beteg transzplantációs várólistán szerepel-e

20. A beteg transzplantált beteg-e vagy sem

21. A beteg első dialíziskezelésének ideje

22. A kezelés során felhasznált erythropoetin (EPO) mennyisége NE havonta

23. Az EPO-kezelést részben indokoló haematokrit% érték havonta

24. Az EPO-kezelést indokoló haemoglobin érték g/dl-ben havonta

25. Szérum vas érték umol/l negyedévente

26. Ferritin szint ug/1 negyedévente

27. Transferrin negyedévente

28. Hypochrom vvt% negyedévente

29. Albumin g/l negyedévente

30. Kt/V negyedévente

31. URR negyedévente (dializált betegeknél)

32. PCR/g/tskg negyedévente (dializált betegeknél)

33. Számított GRF ml/perc negyedévente (predializált betegeknél)

34. PTH félévente

35. Testsúlykg havonta (kezelés előtti és utáni érték átlaga)

36. Vasterápia (igen:1; nem:2; p.o.:4; iv.: 13, 14, 20) havonta

37. Iv. vas adag/hó; darab ampulla havonta

38. Betegállapot (kód) havonta

39. *  Mobil kezelés esetén a fekvőbetegként kezelt beteg kórházi törzsszáma

40. * 

41. *  Az EPO készítmény TTT kódja

42. *  A kezelés során alkalmazott gép egyedi azonosítója

Dátum: .................. év ............................................ hó ............. nap

...........................................................
szolgáltató

19. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

20. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése * 

Jelentési időszak: 200..... év .................................. hó

Szolgáltató NEAK kódja

Szolgáltató neve:

helység (irányítószámmal)

utca/szám

Háziorvosi szolgálat kódja:

Háziorvos kódja, neve:

Háziorvosi program azonosítója és verziója

Ellátottak száma

A jelentés rekordképének verziószáma

Jelentés készítésének időpontja

Jelentés típusa

Betegforgalmi napló sorszáma

Személyazonosító típusa

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

Páciens törzskarton sorszáma

A páciens nyilatkozata a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatainak megismerhetőségéről

Gondozás

Az ellátás dátuma

Az ellátás helye

Az ellátás formája

Térítési kategória

Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága

EU adatlap kitöltés

igen

nem

Ellátás oka

Diagnózis BNO kód

Továbbküldés oka

Sürgősségi továbbküldés oka

Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja

Továbbküldés iránya

Továbbküldés eszköze

Az Utazási Költségtérítési Utalvány sorszáma

Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz

A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja

A rendelt gyógyszer mennyisége (0000.0000) formában

A rendelés jogcíme

Közgyógyellátási igazolvány száma

Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma

Szűrés kód

Szűrés diagnózis BNO kód, OENO kód

Kitöltési útmutató * 

A jelentés rekordképének verziószáma

Tartalma:

A NEAK által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült.

Jelentés készítésének időpontja

Tartalma:

Az az időpont (másodperc pontosságú időpecsét), amikor a jelentést megfelelő jelentéskészítő program előkészített.

Jelentés típusa

Tartalma:

A jelentés típusa kóddal jelölve

0 = Gondozás változás jelentés

1 = Szűrés jelentés

2 = Gondozás státus jelentés

3 = Tételes betegforgalmi jelentés

Ellátottak száma

Tartalma:

A jelentés hónapjában ellátottak száma

Háziorvosi program azonosítója és verziószáma

Tartalma:

Háziorvosi szakellátási programfejlesztők szabad felhasználására. A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására. Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni.

Betegforgalmi napló sorszáma

A biztosított törzskartonjának sorszáma

A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen.

Tartalma:

Eseti ellátás esetén „0”-val kitöltve.

Személyazonosító típusa

Tartalma:

0 = TAJ-szám mező nincs kitöltve

1 = TAJ-szám mező ki van töltve

2 = 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma

3 = útlevélszám (külföldi állampolgár)

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során

Az orvos országos nyilvántartási száma

Tartalma:

Az orvos személyazonosító bélyegzőjének 5 jegyű száma

A páciens nyilatkozata a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatainak megismerhetőségéről

Tartalma:

1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben, ha a biztosított nem tiltja meg, megismerheti a NEAK adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított nem tiltotta meg azok megismerhetőségét.

2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben, ha a biztosított nem tiltja meg, megismerheti a NEAK adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított megtiltotta azok megismerhetőségét.

Gondozás

Tartalma:

000 = nem gondozott

01A = Gyermek obesitas-hypertonia

02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség

04A = Gyermek asthma-allergia

05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot

06A = Gyermek daganatos betegségek

07A = Gyermekpszichiátriai betegségek

01B = Felnőtt hypertonia

02B = Felnőtt ischaemiás szívbetegség

03B = Felnőtt diabetes mellitus

04B = Felnőtt asthma bronchiale

05B = Felnőtt mozgásszervi kórállapot

06B = Felnőtt daganatos betegségek

07B = Felnőtt pszichiátriai betegségek

Az ellátás helye

Tartalma:

1 = rendelőben

2 = beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén)

3 = tanácsadóban

4 = egyéb helyen

A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

T = telemedicinális ellátás

Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája)

Tartalma:

1 = bejelentkezett biztosított

2 = eseti (ambuláns) ellátás

Térítési kategória * 

Tartalma:

00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása

01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

03 = államközi szerződés alapján végzett ellátás

04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek egyéb NEAK által nem térített ellátása

09 = Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

OA = Befogadott külföldi állampolgár

OD = Menekült, menedékes státust kérelmező

OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

S = Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása

T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás

V = magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján

Y = magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

Állampolgárság

Tartalma:

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.

Az ellátás oka

Tartalma:

0 = akut megbetegedés definitív ellátása

1 = krónikus betegség

2 = krónikus betegség fellángolása

3 = gondozás

4 = adminisztratív ok (pl. mentőutalvány, keresőképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat)

5 = szűrés

6 = tanácsadás

A = baleseti ellátás

B = balesettel kapcsolatos ellátás

C = akut megbetegedés gyanúja

D = hatósági vizsgálat

E = védőoltás

Továbbküldés oka

Tartalma:

0 = nem történt továbbküldés

1 = labordiagnosztika

2 = képalkotó diagnosztika

3 = egyéb diagnosztika

4 = konzílium

5 = terápia

6 = adminisztratív ok

7 = saját labor- és eszközdiagnosztika

Sürgősségi továbbküldés oka:

0 = Nem sürgős továbbküldés

1 = Keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás

2 = Orvosszakmai indok alapján történő sürgős ellátás

Továbbküldés iránya

Tartalma:

az ellátást végző intézmény azonosítója

Továbbküldés eszköze

Tartalma:

1 = Útiköltség utalvánnyal

2 = NEAK által finanszírozott betegszállító gépjárművel

3 = Nem térített utazással

4 = Laborminta

5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

Tartalma:

G = gyógyszer

S = gyógyászati segédeszköz

F = gyógyfürdő

A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja

Tartalma:

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz NEAK TTT szerinti kódja

A rendelést indokoló diagnózis

Tartalma:

A rendelést indokoló diagnózis

A rendelés jogcíme

Tartalma:

001 = Közgyógyellátási igazolványra

002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt)

003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt)

004 = HM jogcímen

005 = Üzemi baleset jogcímen

011 = EÜ90 expediálása közgyógyellátási igazolványra

012 = Közgyógyellátási igazolványra történő eladás (kiemelt)

ALT = Általános (Normatív)

0NT = Nem támogatott gyógyszer

991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás)

Szűrés kód

Tartalma:

Szűrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a hatályos 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet és a rekordképben mellékelt táblázat alapján.

Szűrés diagnózis BNO kód

Tartalma: Szűrés eredményét jelző BNO kód

Negatív szűrés esetén: U9990

Pozitív szűrés esetén: A vezető diagnózis BNO kódja

21. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

„E” térítési kategória alapján történő ellátás jelentése

E-adatlap

1. Érvényes biztosítás országa (országkód) 2. Formanyomtatvány betű és szánjele
3. Vezetéknév
4. Utónevek
5. Születési dátum (nap/hó/év) / /
6. Külföldi biztosítási szám/Személyi azonosító szám
7. Külföldi biztosító azonosító száma
8. Kártya azonosító száma
9. Kártya lejárati ideje / /
10. Formanyomtatvány érvényessége (-tól; -ig) (év/hó/nap) / / / /
11. Külföldi biztosító neve
12. Külföldi biztosító címe
13. Munkahely azonosító 14. Ellátás azonosító (törzsszám/napló sorszám)
15. Az ellátás időpontja (év/hó/nap) / /
16. A felvétel időpontja (év/hó/nap) 17. A távozás időpontja (év/hó/nap)

22. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

A NEAK adatközlése a finanszírozási adatokról * 

A) A NEAK honlapján közzéteszi: * 

1. *  Havi jelentések:

a) alapdíjak és országosan összesített teljesítményadatok havi bontásban,

b) NEAK tájékoztató a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásának havi kifizetéseiről idősorosan,

c) járóbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés,

d) fekvőbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés.

2. Dokumentumok:

a) aktuális tájékoztatók,

b) finanszírozási rendeletmódosítások,

c) adatlapok,

d) *  az egészségügyi ellátás finanszírozásában használt kódrendszerek meghatározásának és alkalmazásainak részletszabályai,

e) kódlisták.

3. Kódállományok:

a) BNO törzs,

b) ambuláns beavatkozási törzs,

c) fekvő beteg beavatkozási törzs,

d) fogászati beavatkozási törzs,

e) gyógyszertörzs,

f) *  az egészségügyért felelős miniszter által kiadott,

fa) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

fb) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

fc) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

fd) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A–L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról, kemoterápiás protokollok jelentési és elszámolási szabályairól, valamint azok részletes leírásáról

szóló miniszteri rendeleti szabályok.

4. Statisztikai adatok

5. *  Fekvő- és járóbeteg-intézetek, valamint háziorvosi, fogorvosi szolgálatok teljesítményadatai NEAK elszámolás szerint (online rendszer)

B) * 

C) *  Jelentési kötelezettség a EMMI részére:

1. *  Háziorvosi szolgálatok teljesítményadatai NEAK elszámolás szerint, havonként

2. *  Gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai, havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben

3. Házi szakápoló szolgálatok tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai, negyedéves és éves összesítésben

4. *  Járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenysége (OENO, eset, beavatkozás, pont stb.) havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben

5. CT, MR szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai, negyedéves, féléves és éves összesítésben

6. Fekvőbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) teljesítmény- és tevékenység adatok ((HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap stb.) negyedéves, féléves és éves összesítésben

7. Fekvőbeteg-szakellátás szakmánkénti és országos HBCs teljesítményadatok, havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben

8. Egészségügyi szolgáltatók szerződésének főbb adatai

9. Védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi teljesítményadatok negyedéves, féléves és éves összesítésben

10. Egyéb alapellátási (teljesítmény) adatok negyedéves, féléves és éves összesítésben (háziorvosi betegforgalmi adatok, fogászati stb.)

11. Irányított betegellátásban részt vevő szervezők teljesítmény- és finanszírozási adatai

12. Tételes és nagy értékű finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökről, negyedéves, féléves és éves összesítésben

23. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

Havi mentési teljesítményjelentés adattartama

I Mentőjárművek összesítő adatai

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás kódja

3. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója

4. Km-óra állása a tárgyhó 1. napján szolgálat megkezdésekor

5. Km-óra állása a tárgyhó utolsó napján a szolgálat leadásakor

6. Légi mentőjármű havi összes repülési ideje

II Esetre vonatkozó mentési jelentés

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap sorszáma

4. Mentőjármű típusa

5. A beteg születési dátuma

6. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele

7. Térítési kategória

8. A beteg állampolgársága

9. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója

10. Mentési esemény dátuma

11. Esemény bejelentésének ideje/feladat megkezdésének ideje

12. Beteg átadásának ideje/feladat befejezésének ideje

13. Mentés típusa

III Mentett betegre vonatkozó adatok jelentése

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap száma

4. Mentést végző kísérő(k) azonosítója

5. A mentés indokául szolgáló diagnózis

6. Beteget átadó egészségügyi intézmény kódja/beteg feltalálási helye

7. Beteget átvevő egészségügyi intézmény kódja

8. Betegfelvétel helye (település közigazgatási kódja)

9. Betegátadás helye (település közigazgatási kódja)

Dátum: ......... év .................. hó ....... nap

...............................................
szolgáltató

24. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

25. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

26. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP orvostudományi kutatásokról

1. Protokoll szám:
2. Engedély kelte:
3. Orvostudományi kutatás megnevezése:
4. A vizsgálat kezdete: 5. A vizsgálat befejezése:
6. A vizsgálatot végző szolgáltató neve: 7. A vizsgálatot végző szolgáltató
azonosítója:
8. Térítési kategória: 9. Személyazonosító típusa:
10. Személyazonosító jel: 11. Ellátás típusa:
12. Vizsgálatot végző orvos kódja:
13. DIAGNÓZISOK Kód