A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 29. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közterület-felügyelők egyenruhájáról, jelvényéről, szolgálati igazolványáról, valamint a közterület-felügyelőkről és a számukra kiadott jelvényről, szolgálati igazolványról vezetett központi nyilvántartásról, a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a közterület-felügyelőre (a továbbiakban: felügyelő);

b) a felügyelő munkáltatójára (a továbbiakban: munkáltató); valamint

c) *  a felügyelő hatósági szolgálati igazolvánnyal (a továbbiakban: szolgálati igazolvány) és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel (a továbbiakban: felügyelői jelvény) történő ellátását, továbbá ezek nyilvántartását végző szervre.

2-8. § * 

9. § *  A felügyelői jelvény és a szolgálati igazolvány leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

10. § *  (1) A szolgálati igazolvány sorszámmal ellátott biztonsági okirat, ezért szigorú elszámolási rend alá tartozik.

(2) *  A munkáltató haladéktalanul kezdeményezi a rendőrségnél a szolgálati igazolvány bevonását, ha tudomására jut a felügyelő alkalmazását kizáró bármely körülmény.

(3) *  A visszavont szolgálati igazolványt és a visszavont felügyelői jelvényt a munkáltató a rendőrségnek küldi meg selejtezés céljából. A visszavont szolgálati igazolványt és a visszavont felügyelői jelvényt a rendőrség selejtezi.

(4) *  A szolgálati igazolvány, illetve a felügyelői jelvény elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését a szolgálati igazolvány, illetve a felügyelői jelvény birtokosa - a tudomására jutást követően haladéktalanul - köteles jelenteni a munkáltatónak. A munkáltató a jelentést követően azonnal intézkedik - a rendőrség megkeresése útján - az elveszett szolgálati igazolvány, illetve felügyelői jelvény érvénytelenítésére. A Belügyminisztérium az érvénytelenítésről az elveszett szolgálati igazolvány, illetve felügyelői jelvény sorszámának közzététele útján gondoskodik.

(5) Az elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés miatt szükségessé váló új szolgálati igazolvány és felügyelői jelvény készítési költségei az abban elmarasztalt személyt terhelik. Ha a szolgálati igazolvány és a felügyelői jelvény birtokosa vétlen, a költségeket a munkáltató viseli.

10/A. § *  (1) *  A szolgálati igazolvány, valamint a felügyelői jelvény kiadását a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) - a 4. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó formanyomtatványon - kell kezdeményezni.

(2) *  A járási hivatal kép- és aláírás felvételt készít, rögzíti az adatokat, és a kitöltött formanyomtatványt a Belügyminisztérium útján megküldi a rendőrségnek.

11. § Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

12. § * 

1. számú melléklet a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelethez * 

2. számú melléklet a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelethez * 

I. A közterület-felügyelő felügyelői jelvénye

1. A jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul 6 számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű körben Magyarország címere felette félkörívben „KÖZTERÜLET”, alatta félkörívben „FELÜGYELŐ” felirat, a kört 16 háromszög határolja, amelynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A felügyelői jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

II. A közterület-felügyelő szolgálati igazolványa

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó okmány.

3. számú melléklet a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelethez * 

4. számú melléklet a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelethez * 

A közterület-felügyelői igazolvány és jelvény kiadásához szükséges formanyomtatvány tartalmi elemei

1. A közterület-felügyelő adatai

1.1. családi és utónév

1.2. születési családi és utónév

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési családi és utóneve

1.5. lakcím

1.6. fénykép (2 példányban)

2. A munkáltató szerv adatai

2.1. megnevezés

2.2. cím

3. Keltezés

4. A közterület-felügyelő sajátkezű aláírása

5. Az adatok hitelességét igazoló közterületfelügyelet-vezető (jegyző, mint a közterület-felügyelő munkáltatója) aláírása