A jogszabály mai napon ( 2022.08.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 42. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános szabályok

1. § (1) A Kknyt. 27. § szerinti adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésért, illetőleg értesítésért (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás) igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) *  Mentesek a díjfizetési kötelezettség alól - a rendszerhasználati költség kivételével - a Kknyt. 19. §-a (1) bekezdésének a)-l) pontjaiban, valamint a (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek a külön jogszabályban megjelölt közfeladataik ellátásához szükséges adatok igénylése esetén.

Díjalkalmazási szabályok

2. § *  (1) A díj mértékét és megállapításának módját - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a melléklet tartalmazza.

(2) A Kknyt. 19. § (1) bekezdés p) pontja szerinti díjszedésre jogosult szervezet a közvetlen hozzáféréssel teljesített adatszolgáltatásért a törvényben meghatározott közfeladatainak ellátásából származó, az előző éves értékesítés nettó árbevétele 0,025%-ának megfelelő éves átalánydíj, de legalább havi nettó 5 millió Ft megfizetésére köteles.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átalánydíj időarányos részét a tárgyévben havonta, a tárgyhónap 5. napjáig kell megfizetni.

3. § *  A közvetlen hozzáféréssel teljesített adatszolgáltatás esetén

a) *  az 1. § (2) bekezdése szerinti adatigénylő - a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a), c), j) és k) pontjában, továbbá a Kknyt. 19. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában megjelölt szervek kivételével - rendszerhasználati költséget köteles fizetni; a rendszerhasználati költség a Melléklet I. pont a) alpontjában meghatározott díjtétel 10%-a,

b) a Kknyt. 19. §-a (1) bekezdésének m) és n) pontja, valamint 21. §-a alá tartozó adatigénylők a melléklet I. pontjának a) alpontjában meghatározott díjtétel 50%-át fizetik.

4. § * 

5. § (1) *  A díjat az adatszolgáltató által megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni. A díjfizetési kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az adatszolgáltató hatóságnál az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak.

(2) Egyedi személy-, jármű-, okmányazonosító (a továbbiakban: egyedi azonosító), illetve csoportképző ismérvek alapján igényelt adatszolgáltatási kérelemhez csatolni kell a melléklet I., illetve II. pontja alapján számított díj megfizetését tanúsító igazolást.

(3) A csoportképző ismérvek alapján történő adatszolgáltatás teljesítését megelőzően az adatszolgáltató tájékoztatja az igénylőt a fizetendő díj várható összegéről és a teljesítés idejéről.

(4) Az adatszolgáltatás akkor teljesíthető, ha az igénylő a díjat igazoltan megfizette.

(5) A csoportképző ismérvek alapján teljesített adatszolgáltatásért megállapított díjból le kell vonni a melléklet II. pontja szerinti előzetes tájékoztatásért befizetett díjat.

(6) A díjat vissza kell téríteni, ha az adatszolgáltatás teljesítésének elmaradása az adatszolgáltatónak felróható.

(7) * 

A díjak felhasználása

6. § (1) *  A közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) által teljesített adatszolgáltatásért - ideértve az okmánytárból történő másolat kiadását is - befizetett díj a Nyilvántartó bevételét képezi.

(2) *  A közlekedési igazgatási hatóság által teljesített, a Kknyt. 16. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adatszolgáltatásért befizetett díj a közlekedési igazgatási hatóság bevételét képezi.

(2a) * 

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a külön jogszabály *  rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet az 54/1999. (XII. 25.) BM rendelethez * 

Az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak mértéke és megállapításának módja

Az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak megállapítása szempontjából egy tétel egy szolgáltatott adatnak felel meg.

I. Egyedi azonosító alapján

a) egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft,
b) kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, értesítés díja személyenként: 700 Ft, de legalább 1400 Ft.

II. Csoportképző ismérvek alapján egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén [5. § (3) bekezdés] az előzetes tájékoztatás díja: 6750 Ft.

a) A tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés céljára történő adatszolgáltatás díja:

Szolgáltatott tétel Ft/tétel
1-10 000 55
10 001-50 000 40
50 001-től 34

A fizetendő díj legkisebb mértéke: 10 000 Ft.

b) A csoportképző ismérvek alapján meghatározott személy vagy személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésének díja:

Szolgáltatott tétel Ft/tétel
1-10 000 190
10 001-50 000 175
50 001-től 162

A fizetendő díj legkisebb mértéke: 15 000 Ft.

III. Az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft.


  Vissza az oldal tetejére