A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. (A megerősítő okiratok cseréje 1998. április 3-án megtörtént és a Megállapodás ezen a napon, azaz 1998. április 3-án hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás,
amely létrejött egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék (a továbbiakban: Felek)

hivatkozva a Budapesten, 1990. február 9-én, a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról kötött Megállapodásra, mely szerint a Felek úgy döntöttek, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyedi kérdéseket közös megállapodás útján oldják meg,

attól az óhajtól vezérelve, hogy tartós megoldást találjanak a Katolikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozására, valamint néhány vagyoni természetű kérdésre,

szem előtt tartva a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló (1990. évi IV.), illetve a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló (1991. évi XXXII.) törvényeket

a következőkben állapodtak meg:

I.

1. Cikk

Az 1990. évi IV. törvényben felsorolt egyházi közszolgálati tevékenységek finanszírozására az állami intézményekre vonatkozó általános szabályok érvényesek ugyanezen törvény, valamint a jelent Megállapodás rendelkezései szerint.

2. Cikk

Az Egyház az általa fenntartott közoktatási intézmények után (óvodák, általános és középiskolák, diákotthonok) ugyanolyan szintű pénzügyi támogatásban részesül, mint a hasonló intézményeket működtető állami és önkormányzati fenntartó.

3. Cikk

(1) Az Egyház egyetemi és más felsőoktatási intézményei valamennyi évfolyamának 1997. szeptember 1-je előtt felvett nem hitéleti hallgatói után képzési támogatásban és hallgatói juttatásban részesül az állami intézmények hasonló jogcímű normatíváival azonos összegben. Az 1997. szeptember 1-jét követően állami finanszírozású képzésre felvett hallgatók után az állami intézményekével azonos képzési normatíva és hallgatói juttatás, valamint a felsőoktatásról szóló törvény alapján biztosított minden más támogatás jár. Az azonos elbírálás vonatkozik a pályázat alapján szétosztott központosított felsőoktatási előirányzatokra is. E felsőoktatási intézményekben az államilag finanszírozott hallgatók aránya 1997. évi első évfolyamáénál nem lehet kisebb. A Megállapodás hatálybalépését követő öt oktatási év adatainak ismeretében a Felek áttekintik a helyzetet.

(2) A felsőoktatási intézmények és kollégiumok fenntartásához a Magyar Állam a képzési normatíva legalább 50 százalékát garantálja.

(3) A Magyar Állam az államilag finanszírozott egyházi egyetemi és főiskolai hallgatók számára az államilag finanszírozott felsőoktatásban tanulókkal azonos jogcímeken, azonos mértékű hallgatói juttatásokat biztosít, beleértve a lakhatási támogatást is.

(4) Ugyanezek az elvek érvényesülnek a hitélettel összefüggő képzést folytató „akkreditált” felsőoktatási intézményekre is (amelyekről a jelen Megállapodás 1. számú melléklete tételes listát tartalmaz) az alábbi sajátosságokkal:

a) A támogatás nagyságának megállapításához az egyetemi szintű képzés számára a bölcsészkaron, a főiskolai szintű képzés számára a tanárképző főiskolák humán szakán nyújtott támogatás a mérvadó.

b) Az állam garantálja a valamennyi ilyen hitéleti intézmény valamennyi hallgatója utáni finanszírozást. Az államilag finanszírozott összhallgatói létszám nem haladhatja meg az évi 2500 főt.

c) Az esetleges új intézmények finanszírozása külön megállapodás alapján történik, amelyet az állam illetékes hatósága és a Magyar Katolikus Püspöki Kar köt meg.

4. Cikk

(1) Az Egyház kulturális öröksége, ezen belül az egyházi levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban és más gyűjteményekben őrzött értékek és dokumentumok a magyar kulturális örökség egészének fontos részét képezik. Az Egyház és a Magyar Állam vállalja, hogy együttműködik ezen örökség megőrzésében, gyarapításában és közhasználatának biztosításában.

(2) A Magyar Állam részt vállal a vallási kulturális örökség emlékeinek és az egyházi szervek és intézmények tulajdonában lévő műemlékek és művészi alkotások felújításában és megőrzésében, az ugyanolyan állami kézben lévő kulturális örökségnek nyújtott támogatáshoz hasonló mértékben. Anyagilag ugyancsak támogatja az Egyház szervezetei és intézményei tulajdonában lévő levéltárak és könyvtárak működését, melyek állami támogatása megállapításánál – a mindenkori államháztartási lehetőségek, illetve az ellátandó feladatok figyelembevételével – az 1997. évi támogatás összegét kell alapul venni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt elvek, illetve a vallási sajátosságok érvényesülése érdekében az illetékes állami szervek és a Magyar Katolikus Püspöki Kar külön megállapodást köt.

II.

1. Cikk

A Magyar Állam tudomásul veszi a Megállapodás 2. számú mellékletében felsorolt volt egyházi ingatlanok átadására vonatkozó igényt. Az ingatlanokat a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló (1991. évi XXXII.) törvény rendelkezéseinek megfelelően 1998–2011. között évenkénti egyenletes, értékarányos ütemezésben adja át az Egyház tulajdonába.

2. Cikk

(1) A Magyar Állam a II. Fejezet 1. Cikkében említett törvény részleges alkalmazásaként a 2. számú mellékletben fel nem sorolt ingatlanok ellenértékét járadék forrásává alakítja, amely az Egyház hitéleti tevékenységének finanszírozását szolgálja.

(2) A Magyar Állam a pénzbeli kártalanítási igényt hosszú távú befektetésnek tekinti, amelyet évente a forint devizakosárban mért átlagos leértékelésének költségvetésben alapul vett ütemével valorizálni kell. A valorizáció mértékét a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően a tényleges leértékelési ütem szerint korrigálni kell.

(3) A járadék mértéke a pénzbeli kártalanítás összege után a jelenlegi hosszú távú devizabefektetések 5 százalékos várható hozama. Ezt a hozamot úgy kell elérni, hogy 1998-tól a hozam mértéke 4,5 százalék, s ez 2001-től 5 százalékra növekszik. Az Egyház részére a járadék fizetésének 1997. évi bázisösszege – 42 milliárd forint pénzbeli kárpótlási igénnyel számolva – 1890 millió forint.

3. Cikk

Az Egyház az 1991. évi XXXII. törvényen alapuló kártalanítási és ingatlanrendezési igényét a jelen Megállapodásban foglaltak teljesülésével kielégítettnek tekinti.

4. Cikk

(1) A Magyar Állam törvényi lehetőséget biztosít arra, hogy 1998. január 1-jétől a magánszemélyek progresszív személyi jövedelemadójuk (a továbbiakban: Szja) 1 százalékáról az általuk megjelölt egyház vagy egy külön állami alap javára rendelkezzenek.

(2) A Magyar Állam 2001-ig garantálja az egyházaknak az előző évi progresszív Szja-bevétel 0,5 százalékát úgy, hogy ha a rendelkezők által juttatott összeg nem éri el ezt a szintet, a Magyar Állam azt kiegészíti. Az egyházak között a kiegészítés összegét az állampolgári rendelkezések arányában osztja fel, a Katolikus Egyház részére garantált összeg azonban nem lehet 1700 millió forintnál kevesebb. 2001-ben a Felek megvizsgálják a nevezett bevételi forrás helyzetét. (A progresszív személyi jövedelemadó fogalmát a Megállapodást kiegészítő Jegyzőkönyv tartalmazza.)

(3) A Magyar Állam, lehetőségei szerint, továbbra is rendkívüli támogatást ad pontosan meghatározott és a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jelzett célokra.

(4) A jelenleg érvényben lévő, speciálisan az Egyházat, az egyházi személyeket és az egyházi tevékenységet megillető, mind a személyi jövedelemadó, mind a társasági adó terén biztosított kedvezmények, illetve adómentességek körét az Egyház beleegyezése nélkül a Magyar Állam nem szűkíti.

III.

Az Egyház további állami támogatásra jogosult, melynek alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az egyházi közszolgáltatásokat igénybe veszik. E támogatásnak kell biztosítania az egyházi intézményfenntartónak az állami, illetve önkormányzati fenntartóval azonos szintű támogatását, összhangban az 1990. évi IV. törvénnyel. (E támogatás kiszámításának módját a Megállapodást kiegészítő Jegyzőkönyv tartalmazza.)

IV.

A jelen Megállapodás I. Fejezet 3. Cikk (4) bekezdésében, a II. Fejezet 1. Cikkében említett 1–2. számú melléklet, valamint a II. Fejezet 4. Cikk (2) bekezdésében és a III. Fejezetben említett kiegészítő Jegyzőkönyv a Megállapodás szerves részét képezik, teljes egységet együtt alkotnak.

V.

(1) Ha a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban valamilyen nehézség merülne fel, a Felek közös megegyezéssel keresik meg a legmegfelelőbb megoldást.

(2) A jelen Megállapodás a Felek jogi normáinak megfelelően kerül megerősítésre, és a megerősítő okmányok cseréjével lép hatályba, aminek a lehető legrövidebb időn belül meg kell történnie.

(3) Amennyiben a Felek egyike úgy ítéli meg, hogy gyökeresen megváltoztak azok a körülmények, amelyek között a megállapodást megkötötték, tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására.

Aláírásra került Vatikánvárosban, 1997. június 20-án, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Kiegészítő Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti, a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitélet tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló Megállapodáshoz

Kiegészítés a II. Fejezet 4. Cikkéhez:

Progresszív személyi jövedelemadó az az összeg, amely az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmarad.

Kiegészítés a III. Fejezethez:

(1) E támogatás kiszámításához – minden évben a költségvetési tervezés keretében az ott szereplő adatok alapján külön a közoktatásra és külön a szociális ellátásra – az önkormányzatok adott ágazati működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevétel összegével. Az így kapott támogatandó kiadási összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya, s ennek megfelelően kell megállapítani a kiegészítő támogatás összegét. A fentiek szerint számított kiegészítő támogatás összegéből levonható a közoktatásra a központi előirányzatból adott olyan külön támogatás összege, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és az egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak.

(2) E támogatás a megyei Közoktatási Fejlesztési Tervekben szereplő egyházi iskolák tanulói után számítandó, amelyet az adott évi várható átlaglétszám figyelembevételével kell megtervezni.

(3) Az önkormányzati tervezett és tényleges adatok közötti eltérés az illetékes egyházi fenntartóval történő egyeztetésnek megfelelően kerül rendezésre.

(4) A Kormány a közoktatásban vagy szociális ellátásban dolgozók számára a személyi juttatások növelését az önkormányzatok részére nyújtott azonos feltételekkel biztosítja az Egyház részére is.

(5) Ezzel egyidejűleg megszűnnek az állammal, illetve az önkormányzatokkal kötött úgynevezett közoktatási megállapodások (vagy esetleges más, hasonló tartalmú szerződések).

1. számú melléklet

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló Megállapodáshoz

Appendice n. 1.

all’ Accordo fra la Rebubblica di Ungheria e la Santa Sede sul finanziamento delle attivita di servizio pubblico e di altre prettamente religiose („della vita di fede”) svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale

I. Fejezet 3. Cikk (4) bekezdéshez:

Aggiunta al Cap. I, Art. 3. capoverso 4:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

Ferences Hittudományi Főiskola, Budapest

Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

Győri Hittudományi Főiskola, Győr

Szent Gellért Hittudományi Főiskola, Pannonhalma

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola, Budapest

Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Hitoktatói Szaka, Esztergom

Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Hitoktatói Szaka, Zsámbék

2. számú melléklet * 

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló Megállapodáshoz

Appendice N. 2.

all’ Accordo fra la Republica di Ungheria e la Santa Sede sul finanziamento delle attivita di servizio pubblico e di altre prettamente religiose („della vita di fede”) svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a Megállapodásban foglaltakat azonban 1998. április 3-tól kell alkalmazni.