A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi LXXXI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1999. év július hó 29-én megtörtént, erre tekintettel az Egyezmény 1999. július 29-én hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék a személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadását az együttműködés és a kölcsönösség szellemében eljárva,

tekintettel az Európai Unió által jóváhagyott elvekre, valamint az illegális migráció visszaszorításával foglalkozó Budapest Csoport 1997. október 14-15-én megtartott Prágai Konferenciáján elfogadott, az illegális migráció visszaszorítását célzó ajánlásokra,

a jószomszédi kapcsolatok szellemében eljárva,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

1. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél, minden különösebb formaság mellőzésével, a másik Szerződő Fél megkeresése alapján visszafogadja a területére azokat a személyeket, akik nem vagy már nem felelnek meg a megkereső Szerződő Fél területére való belépéshez vagy az ott-tartózkodáshoz szükséges feltételeknek, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy az érintett személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkezik.

(2) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről hitelt érdemlően nem bizonyítható vagy megalapozottan nem vélelmezhető, úgy megkeresésére a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete haladéktalanul, de legkésőbb 4 munkanapon belül tisztázza, hogy az érintett személy rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a mérvadó.

(3) Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél olyan jogellenesen ott tartózkodó állampolgárának tervezett hazaszállítását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel gondozásra van szüksége, bejelenti a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviseletének. A bejelentést követően 10 munkanapon belül válaszolni kell, hogy az átvételre hol és mikor kerül sor.

(4) Mindkét Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresése alapján, ugyanilyen feltételekkel visszafogadja az érintett személyt, ha a visszafogadást követő ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával, amikor elhagyta a megkereső Szerződő Fél államának területét.

II. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak visszafogadása

2. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél visszafogadja a harmadik ország állampolgárát, illetve a hontalan személyeket (továbbiakban: harmadik ország állampolgára), akik jogellenesen lépték át a magyar-szlovén államhatárt.

(2) A megkereső Szerződő Félnek a visszafogadási kérelmet legkésőbb a harmadik ország állampolgárainak jogellenes határátlépését követő 90 napon belül kell eljuttatnia a megkeresett Szerződő Félhez. A visszafogadási kérelemnek tartalmaznia kell az érintett személy adatait, valamint azokat az adatokat, amelyek a megkeresett Szerződő Fél területén való tartózkodást és a jogellenes határátlépést bizonyítják. A megkeresett Szerződő Fél a harmadik ország állampolgárait visszafogadási nyilatkozat alapján veszi át. A visszafogadási kérelmet és a visszafogadási nyilatkozatot a Szerződő Feleknek a jelen Egyezmény végrehajtási megállapodásában meghatározott illetékes hatóságai állítják ki.

(3) A harmadik országok állampolgárait a Szerződő Felek határőrizeti hatóságai minden különösebb formaság nélkül átveszik, amennyiben azt a megkereső Szerződő Fél a jogellenes határátlépést követő 48 órán belül kéri. Ez az eljárás azonban csak akkor kerülhet alkalmazásra, ha a másik Szerződő Fél határőrizeti hatósága olyan adatokkal rendelkezik, amelyek bizonyítják, hogy az érintett személy a közös államhatárt jogellenesen lépte át. Amennyiben ez a minden különösebb formaság nélkül történő visszafogadás elutasításra kerül, abban az esetben a visszafogadást a (2) bekezdés szerint lehet kérelmezni.

(4) A visszafogadási kötelezettség nem áll fenn:

a) olyan harmadik ország állampolgárai esetében, amelynek közös határa van a megkereső Szerződő Fél államának területével;

b) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akik a megkeresett Szerződő Fél területét elhagyva és a megkereső Szerződő Fél államának területére belépve a megkereső Szerződő Féltől vízumot vagy más érvényes tartózkodási engedélyt kaptak, illetve, ha a megkereső Szerződő Fél területén való tartózkodásuk engedélyezett;

c) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akik elhagyták a megkeresett Szerződő Fél területét és a megkereső Szerződő Fél államának területére olyan harmadik ország területéről léptek be, amely országnak a megkereső Szerződő Fél ezen harmadik ország állampolgárait nemzetközi szerződés alapján visszaadhatja;

d) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél az 1967. január hó 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július hó 28-ai Genfi Konvenció alapján vagy a hontalan jogállását az 1954. szeptember 28-ai New York-i Konvenció alapján elismerte;

e) harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akiket a megkeresett Szerződő Fél saját országukba vagy bármely harmadik országba kiutasított.

(5) A megkereső Szerződő Fél - amennyiben ezt a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadástól számított 30 napon belül kéri - azonos feltételekkel visszafogadja területére azt a személyt, akiről a visszafogadást követő ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy a megkereső Szerződő Fél állama területének elhagyása pillanatában nem felel meg a jelen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott visszafogadási kötelezettség feltételeinek.

(6) Amennyiben az érintett személy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, úgy az a Szerződő Fél viseli a közös államhatárig történő szállításának költségeit, amelynek területén tartózkodik.

(7) A személyek visszafogadására kizárólag a Szerződő Felek államhatárán kijelölt határátkelőhelyeken kerülhet sor.

III. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak átszállítása

3. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél minden különösebb formaság mellőzésével, a másik Szerződő Fél megkeresése alapján engedélyezi azon harmadik ország állampolgárainak légi, illetve földi úton történő átszállítását, akiket a megkereső Szerződő Fél azzal a céllal vont kiutasítási intézkedés alá, hogy őket harmadik ország átvegye, és akiknek az átvétele, illetve az átszállítása a további tranzitállamokon keresztül biztosított. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél vízuma nem szükséges.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az elutasítható, ha várható, hogy a harmadik ország állampolgára

a) a célországban vagy az esetleges tranzitországokban ki van téve annak, hogy kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, ill. faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve, továbbá

b) a megkeresett Szerződő Fél országában büntetőeljárást kellene indítani ellene vagy a célországban, illetve az esetleges tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés-végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

(3) Az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz.

(4) A légi úton, rendőri kísérettel történő átszállítást a megkereső Szerződő Fél csak a megkereső Szerződő Fél légitársaságához tartozó gép fedélzetén biztosíthatja és a megkeresett Szerződő Fél repülőterén lévő tranzitvárójának elhagyása nélkül. Szárazföldön a kísérettel történő átszállítást a megkeresett Szerződő Fél biztosítja azzal a feltétellel, hogy a megkereső Szerződő Fél megtéríti számára az ezzel kapcsolatos költségeket.

(5) A megkereső Szerződő Fél köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes dokumentumot, az érvényes úti okmányt, egyéb szükséges engedélyeket, valamint az érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek, továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

(6) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a megkereső Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(7) A harmadik országok állampolgárai visszaadhatók a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszafogadni a hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra előzőleg átvett személyeket.

(8) A harmadik országok állampolgárai hatósági ellenőrzéssel történő átszállításából és az esetleges visszafogadásból keletkező, illetőleg ezzel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

IV. Fejezet

Személyes adatok védelme

4. Cikk

A személyes adatok védelmére mindkét Szerződő Fél érvényes jogszabályi előírásainak figyelembevételével a következő feltételeket kell betartani:

a) a Szerződő Felek az átadott személyes adatokat csak a jelen Egyezményben meghatározott célra és az átadó Szerződő Fél által közölt feltételekkel használhatják fel;

b) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról és az elért eredményekről;

c) a személyes adatok csak a jelen Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Fél előzetes engedélyével történhet;

d) az átadó fél felel az átadott adatok helyességéért. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről;

e) amikor azt a Szerződő Felek államainak jogszabályai lehetővé teszik, az átadott személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról. A tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn azokban az esetekben, ha az információ visszatartásához fűződő közérdek meghaladja az érintett személy érdekét;

f) az átadó Fél az átadáskor közli a saját államának jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül az átadott személyes adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell;

g) mindkét Fél köteles a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;

h) a Felek kötelesek az átadott személyes adatokat hatásosan védeni a jogosulatlan hozzáférés, valamint a változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

V. Fejezet

Határidők

5. Cikk

(1) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb 4 munkanapon belül válaszol a hozzá intézett visszafogadási megkeresésre.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében szereplő határidőt követően a megkeresett Szerződő Fél

a) a jelen Egyezmény 1. Cikkében szereplő személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 7 munkanapon belül,

b) a jelen Egyezmény 2. Cikk (2) bekezdésében szereplő személyeket haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül,

c) a jelen Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdésében szereplő személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül köteles átvenni.

(3) A jelen cikk (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt határidők a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével csupán az átvétellel kapcsolatos jogi és ténybeli akadályok esetén, kizárólag ezen akadályok megszűnéséig hosszabbíthatók meg.

VI. Fejezet

Az Egyezmény végrehajtása

6. Cikk

(1) Jelen Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek belügyminiszterei különösen az alábbiak tekintetében állapodnak meg:

a) az eljáró szervekről és a kölcsönös tájékoztatás módjáról;

b) a végrehajtás során követendő eljárásról, a visszafogadáshoz és átszállításhoz szükséges adatokról és iratokról;

c) az illegális határátlépés bizonyításának módjáról;

d) a személyek visszafogadására kijelölt határátkelőhelyekről;

e) a 3. Cikk (8) bekezdése szerinti költségtérítés módjáról, rendjéről.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási megállapodás jelen Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

7. Cikk

(1) Jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek országai között kiadatásra irányuló jogsegély esetében.

(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek állampolgárainak elismert jogait, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között fennálló nemzetközi szerződések rendelkezéseit, valamint a két állam más nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelezettségeit.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

8. Cikk

(1) Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, jegyzékváltással kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Jelen Egyezmény alkalmazását, az 1. Cikkben foglaltakat kivéve közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon veszi kezdetét.

(3) Jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, Ljubljanában, 1992. október 20-án aláírt Egyezmény hatályát veszti.

(4) Jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik, és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton felmondhatja. Jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 90. napon veszti hatályát.

Készült Ljubljanában, az 1999. év február hónap 5. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláítások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. július 29-től kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére