A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi XCIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó 1998. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 342 580 millió (egymillió-háromszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvan millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 433 355 millió (egymillió-négyszázharmincháromezer-háromszázötvenöt millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 90 775 millió (kilencvenezer-hétszázhetvenöt millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének kiadásai 2092 millió forint összegű – az Ny. Alapnál 509 millió forint, az E. Alapnál 1583 millió forint – előző évek pénz/előirányzat maradványának felhasználását tartalmazzák,

b) az Ny. Alap előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradvány felhasználásának összege az a) pont szerinti összegből 102 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1998. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített végrehajtási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezési módját az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény szabályozza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását

a) 781 119 millió (hétszáznyolcvanegyezer-egyszáztizenkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 801 161 millió (nyolcszázegyezer-egyszázhatvanegy millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 20 042 millió (húszezer-negyvenkettő millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiányból

a) 5317 millió forintot

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi LXX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése alapján 5215 millió forint összegű bevételi többlet, és

ab) az 1. § (2) bekezdés b) pontban megjelölt 102 millió forint összegű, az előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradványa

fedez,

b) 14 725 millió forint rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési költségvetésének

a) bevételi főösszegét 16 697 millió forint,

b) kiadási főösszegét 15 279 millió forint,

c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1927 millió forint

összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 14 millió forint előirányzat maradványból

a) 1613 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire, és

b) 1999. december 31-i hatállyal 328 millió forint befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.

4. § Az Ny. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési költségvetésének mérlegét a 4. számú melléklet, az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását

a) 561 461 millió (ötszázhatvanegyezer-négyszázhatvanegy millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 632 194 millió (hatszázharminckettőezer-egyszázkilencvennégy millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 70 733 millió (hetvenezer-hétszázharminchárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési költségvetésének

a) bevételi főösszegét 21 246 millió forint,

b) kiadási főösszegét 21 307 millió forint,

c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1522 millió forint

összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 29 millió forint előirányzat maradványból

a) 1118 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire, és

b) 1999. december 31-i hatállyal 433 millió forint összeg befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.

7. § Az E. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 6. számú melléklet, az E. Alap működési költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet, az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) az Áht. 86. §-ának (10) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-a alapján a központi költségvetésben tervezett előirányzatból a központi költségvetés 1998. év utolsó napján

aa) az Ny. Alapnak a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatti bevételkiesés címen 20 000 millió forintot;

ab) a költségvetési egyensúly kompenzálása címen 100 millió forintot

kiegyenlített;

b) a Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történő hitelfelvétel kamatkiadása

ba) az Ny. Alapnak 141 millió forint;

bb) az E. Alapnak 430 millió forint;

c) a b) pont ba) alpontjában meghatározott kamat összege a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján számított kamatmentes hitel-igénybevétel összegéhez képest 63,9 millió forinttal túlteljesült.

9. § * 

10. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) 422 millió forintot az Ny. Alap a központi költségvetésnek;

b) 194 millió forintot a központi költségvetés az E. Alapnak

1999. december 31-i hatállyal térítsen meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegből a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások visszatérítése 393 millió forint, a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése 29 millió forint.

11. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a KT. 15. §-ának (2) bekezdése alapján az Ny. Alap 1998. évi vagyongazdálkodási bevételének túlteljesüléséből származó 787 millió forint többletbevételnek a működési költségvetésben felhalmozási célú;

b) a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása terhére a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának

ba) az Ny. Alapnál 559 millió forint;

bb) az E. Alapnál 1011 millió forint;

összesen 1570 millió forint összegű;

c) a KT. 1. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím alatti, a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzat és a b) pont szerint felhasznált előirányzat különbségének 1210 millió forint összegű, 1999. évi pénzeszközátadás címen az 1998. évi központi költségvetés XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 1998. évi előirányzat maradványa terhére történő

felhasználását.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti összegből 1999-ben az Ny. Alap 831 millió, az E. Alap 379 millió forintot vehet igénybe.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) az Ny. Alapnál

aa) a korhatár feletti saját jogú nyugdíjellátásra 647 086 millió forint;

ab) a hozzátartozói ellátásokra 111 045 millió forint;

ac) a korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj I–II. csoportos ellátásokra 23 718 millió forint;

ad) a postaköltségekre és egyéb kiadásokra 2966 millió forint;

ae) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 357 millió forint;

af) a Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 569 millió forint;

b) az E. Alapnál a

ba) természetbeni ellátásokra 458 450 millió forint, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra 299 092 millió forint, a gyógyszertámogatásra 135 474 millió forint;

bb) pénzbeli ellátásokra 149 657 millió forint;

bc) kifizetőhelyeket megillető költségtérítésre 381 millió forint;

bd) postaköltségre és egyéb kiadásokra 1156 millió forint;

be) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 166 millió forint;

bf) Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 254 millió forint;

bg) APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben 12 millió forint;

bh) az önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatásra 381 millió forint;

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 13. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő

ca) nyugdíj-megállapításra, illetve -emelésre 600 millió forint;

cb) egyszeri szociális segélyekre 300 millió forint

összegű kiadás teljesítését.

13. § (1) A gyógyító-megelőző kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának (6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) 792 millió forint összegű túlteljesülését, amelyből 500 millió forintot a központi költségvetés általános tartalékából az egészségügyi intézmények ügyeleti díjemelésére átvett pénzeszköz fedez.

14. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott befektetett eszközök állományának alakulását a 10–11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1998. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása az Ny. Alapnál 3123 millió forint, az E. Alapnál 3088 millió forint.

15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

(2) Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)–d) pontjaiban, valamint a KT. 57. §-ának (4)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1998. december 31-ével elszámolt értékvesztése 424 millió forint. Ebből 144 millió forint az Ny. Alapnál, 280 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 20. §-ában engedélyezett ingatlan rekonstrukcióra;

b) a KT. 21. §-ában az Ny. Alap részére engedélyezett vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel csökkentésére a jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában

nem került sor.

17. § Az Országgyűlés elrendeli az AT. 5/B. §-ának (3) bekezdése alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: APEH) 1998-ban megillető összeg és az APEH részére 1998-ban ténylegesen átutalt összeg különbözetének az E. Alap 1999. évi költségvetésében szereplő postaköltség és egyéb kiadások előirányzat (1998. évi XCI. törvény 5. számú melléklet kiadások, 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 2. kiemelt előirányzatszám) terhére történő átutalását 1999. december 31-ig.

Záró rendelkezések

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai önálló mérlegeiben „költségvetési tartalékának elszámolása” mérlegsoron megjelenített, ellenkező előjelű, azonos összegű – az 1993. évi hitelmegosztásból eredő – elszámolási különbözetet, átadott-átvett pénzeszközként a tartalék terhére, illetve javára 1999. december 31-ig a két Alap egymás között rendezze.

25. § (1) A Kincstár – a 2000. évi váltás előkészítése miatt – 1999. december 20-át követően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai külön e célra megnyitott kincstári számlájáról megelőlegezi a következő évi előirányzatok terhére

a) a működési költségvetési és a személyi juttatásokat is tartalmazó ellátási előirányzatokból a munkavállalók december havi járandóságait;

b) a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint a nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott, de a társadalombiztosítási igazgatási szervek által megállapított, illetve folyósított ellátások időarányos kiadásait

annak érdekében, hogy a következő év január 5-ig esedékes kifizetések fedezete rendelkezésre álljon.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a következő év első banki napján az (1) bekezdésben meghatározott célszámlára megtérítik a megelőlegezett összegeket.

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek
1 354 559

1 337 911
1 Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei 1 257 927 1 291 105
1 Társadalombiztosítási munkáltatói járulék 922 824 965 200
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

8 000

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 12 570 12 126
4 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 187 066 185 059
1 Egyéni járulék 182 466 179 515
2 Munkanélküli járadék után fizetett járulék 2 100 2 101
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500 3 443
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0 26
6 Baleseti járulék 1 496 960
7 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000 9 499
8 Egészségügyi hozzájárulás 96 171 92 592
9 Késedelmi pótlék, bírság 20 800 17 643
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel  *  52 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

6 405

7 185
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi
költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500
5 Egyéb bevételek 2 000 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott
pénzeszközök visszatérítése
(az 1996. évi CXX. tv. alapján)


2 000


1 499
2 Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

500
3 Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés
1
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 13 627 15 021
1 Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek
13 627

15 021
7 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás
20 100

20 100
2 Működési célú bevételek 5 005 4 669
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 980 2 059
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés 65 116
1 Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései 35 38
2 Egyéb működési célú térítések 30 78
3 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 2 780 1 570
4 Egyéb működési célú bevétel 180 924
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1 359 564 1 342 580
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti előirányzat teljesítés
1 A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai 1 342 414 1 395 030
1 Nyugellátások 766 538 781 849
1 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak 640 410 647 086
2 Hozzátartozói ellátások 102 469 111 045
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
23 659

23 718
2 Természetbeni ellátások 423 704 458 450
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300 299 092
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950 1 866
3 Anyatejellátás 300 175
4 Gyógyszertámogatás 102 580 135 474
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593 19 618
6 Utazási költségtérítés 2 981 2 225
3 Pénzbeli ellátások 146 942 149 657
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200 6 924
2 Táppénz 42 068 41 255
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822

99 927
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930 639
5 Kártérítési járadék 922 912
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 381
5 Posta és egyéb kiadások 4 730 4 122
6 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 0 571
2 Működésre fordított kiadások 37 430 36 586
1 Folyamatos működési kiadások 29 760 29 757
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75 65
3 Behajtás ösztönzése 500 637
4 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése
750

718
5 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra 5 078 4 261
6 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100 31
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469 419
8 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 260 523
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 450 823
5 APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100 12
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000 381
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 381 654 1 433 355
Egyenleg –22 090 –90 775

2. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem terhelő ellátások 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesités
1 A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek
1 354 559

1 337 911
1 Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei 1 257 927 1 291 105
1 Társadalombiztosítási munkáltatói járulék 922 824 965 200
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés
8 000

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 12 570 12 126
4 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 187 066 185 059
1 Egyéni járulék 182 466 179 515
2 Munkanélküli járadék után fizetett járulék 2 100 2 101
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500 3 443
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0 26
6 Baleseti járulék 1 496 960
7 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000 9 499
8 Egészségügyi hozzájárulás 96 171 92 592
9 Késedelmi pótlék, bírság 20 800 17 643
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel  *  52 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

6 405

7 185
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi
költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500
5 Egyéb bevételek 2 000 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott
pénzeszközök visszatérítése
az (1996. évi CXX. tv. alapján)


2 000


1 499
2 Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

500
3 Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés
1
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 13 627 15 021
1 Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek
13 627

15 021
7 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás
20 100

20 100
2 Működési célú bevételek 5 005 4 669
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 980 2 059
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése 65 116
1 Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései 35 38
2 Egyéb működési célú térítések 30 78
3 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 2 780 1 570
4 Egyéb működési célú bevétel 180 924
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1 359 564 1 342 580
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
168 400

176 013
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 167 000 174 607
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés
1 400

1 404
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0

2
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
117 570

105 235
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270 73 543
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000 16 459
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000


2 515
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]
10 000

5 780
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300

2 138
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
5 000

4 800
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei 285 970 281 248
Bevételek mindösszesen 1 645 534 1 623 828
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai 1 342 414 1 395 030
1 Nyugellátások 766 538 781 849
1 Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 640 410 647 086
2 Hozzátartozói ellátások 102 469 111 045
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
23 659

23 718
2 Természetbeni ellátások 423 704 458 450
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300 299 092
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950 1 866
3 Anyatejellátás 300 175
4 Gyógyszertámogatás 102 580 135 474
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593 19 618
6 Utazási költségtérítés 2 981 2 225
3 Pénzbeli ellátások 146 942 149 657
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200 6 924
2 Táppénz 42 068 41 255
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822

99 927
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930 639
5 Kártérítési járadék 922 912
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 381
5 Posta és egyéb kiadások 4 730 4 122
6 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 0 571
2 Működésre fordított kiadások 37 430 36 586
1 Folyamatos működési kiadások 29 760 29 757
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75 65
3 Behajtás ösztönzése 500 637
4 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése
750

718
5 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 5 078 4 261
6 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100 31
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469 419
8 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 260 523
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 450 823
5 APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100 12
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000 381
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 381 654 1 433 355
Egyenleg –22 090 –90 775
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai
168 400

176 207
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 167 000 174 801
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 400 1 404
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
0

2
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
117 570

109 757
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270 73 121
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000 16 522
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000


2 993
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]
10 000

9 806
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300

2 114
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
5 000

5 201
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai 285 970 285 964
Egyenleg 0 –4 716
Kiadások mindösszesen 1 667 624 1 719 319
Egyenleg mindösszesen –22 090 –95 491

3. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
784 225

779 324
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 718 048 741 533
1 Munkáltatói járulék 564 945 593 727
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

8 000

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 7 608 7 462
4 Nyugdíjjárulék 125 495 122 397
1 Egyéni járulék 120 895 116 853
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék
2 100

2 101
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500 3 443
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 26
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 26
6 Késedelmi pótlék és bírság 12 000 9 921
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel  *  32 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 2 247 4 595
1 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 247 4 595
4 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 11 830 13 096
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
11 830

13 096
5 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás
20 100

20 100
2 Működési célú bevételek 2 165 1 795
1 Központi költségvetés működési célú térítése 680 759
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés 65 116
1 Hadigondozottak közalapítványa költségtérítése 35 38
2 ÁPV Rt. költségtérítése 30 78
3 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390 559
4 Egyéb működési célú bevétel 30 361
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen: 786 390 781 119
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai 769 538 784 956
1 Nyugellátások 766 538 781 849
1 Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 640 410 647 086
2 Hozzátartozói ellátások 102 469 111 045
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (I–II. csoportos)
23 659

23 718
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 000 2 966
3 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 141
2 Működésre fordított kiadások 16 280 15 279
1 Folyamatos működési kiadások 12 419 12 315
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75 65
3 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619 1 782
4 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469 419
5 Nyugdíjjreform bevezetésének többletkiadásai 698 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 252 357
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 320 569
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen 786 390 801 161
Egyenleg 0 –20 042

4. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés bevételei 95 477
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
11 644

11 644
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
680

759
4 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619 2 575
5 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75 75
6 Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz
469

469
7 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698 698
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 16 280 16 697
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 1 440 1 446
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 152 95
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése
132

86
1 Személyi juttatások 49 31
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 12
3 Dologi kiadások 65 43
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások 1
2 Felügyelő Bizottság működési költségvetése 20 8
1 Személyi juttatások 10 5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 2
3 Dologi kiadások 5 1
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1 288 1 351
1 Működési kiadások 1 288 1 343
1 Személyi juttatások 554 595
2 Munkaadókat terhelő járulékok 242 246
3 Dologi kiadások 477 459
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 12 43
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3
2 Felhalmozási kiadások 8
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 6 540 6 871
1 Működési kiadások 6 000 6 463
1 Személyi juttatások 3 474 3 724
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 340 1 545
3 Dologi kiadások 1 186 1 159
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 35
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 540 192
Felhalmozási kiadások 216
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2 790 3 106
1 Működési kiadások 2 539 2 763
1 Személyi juttatások 1 120 1 232
2 Munkaadókat terhelő járulékok 452 530
3 Dologi kiadások 967 992
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 9
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 251 296
9 Központosított előirányzatok 5 510 3 856
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 649 892
1 Működési kiadások 1 471 788
1 Személyi juttatások 187 54
2 Munkaadókat terhelő járulékok 65 0
3 Dologi kiadások 1211 709
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 25
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 178 89
Felhalmozási kiadások 15
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 3 861 2 964
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619 1 782
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75 65
3 Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai
469

419
4 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698 698
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 16 280 15 279
1998. évi működési előirányzat maradvány 1 927
Előző év működési előirányzat maradványa 14
Működési előirányzat maradvány 1 941

5. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
784 225

779 324
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 718 048 741 533
1 Munkáltatói járulék 564 945 593 727
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

8 000

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 7 608 7 462
4 Nyugdíjjárulék 125 495 122 397
1 Egyéni járulék 120 895 116 853
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék
2 100

2 101
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500 3 443
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 26
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 26
6 Késedelmi pótlék és bírság 12 000 9 921
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel  *  32 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 2 247 4 595
1 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 247 4 595
4 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 11 830 13 096
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
11 830

13 096
5 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti átutalás
20 100

20 100
2 Működési célú bevételek 2 165 1 795
1 Központi költségvetés működési célú térítése 680 759
1 Népjóléti Minisztérium fejezet költségtérítése 600 679
2 PM fejezet költségtérítése (életjáradék személyi kárpótlás alapján)
80

80
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése 65 116
1 Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése 35 38
2 ÁPV Rt. költségtérítése 30 78
3 Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390 559
4 Egyéb működési célú bevétel 30 361
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen 786 390 781 119
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások  *  78 270 73 543
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
63 770

66 235
1 Rokkantsági járadék 2 800 3 229
2 Megváltozott munkaképességűek járadékai 30 800 34 573
3 Egészségkárosodási járadék 1 230 1 248
4 Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság kiegészítése
3 000

3 203
5 Mezőgazdasági járadékok 7 000 6 135
6 Vakok személyi járadéka 3 300 3 423
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
9 170

9 496
9 Házastársi pótlék 5 920 4 539
10 Cukorbetegek támogatása 50 37
11 Lakbértámogatás 250 259
12 Katonai családi segély 250 93
2 Életjáradék személyi kárpótlás alapján 14 500 7 308
1 Pénzbeli kárpótlás 13 000 5 613
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
1 500

1 695
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000 14 459
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000


2 515
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]
10 000

5 780
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300

2 138
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék
5 000

4 800
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen 117 570 105 235
Bevételek mindösszesen 903 960 886 354
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai 769 538 784 956
1 Nyugellátások 766 538 781 849
1 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak 640 410 647 086
2 Hozzátartozói ellátások 102 469 111 045
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (I–II. csoportos)
23 659

23 718
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 000 2 966
3 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 141
2 Működésre fordított kiadások 16 280 15 279
1 Folyamatos működési kiadások 12 419 12 315
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75 65
3 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619 1 782
4 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469 419
5 Nyugdíjjreform bevezetésének többletkiadásai 698 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 252 357
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 320 569
A Nuygdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen 786 390 801 161
Egyenleg 0 –20 042
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270 73 121
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
63 770

65 842
1 Rokkantsági járadék 2 800 3 241
2 Megváltozott munkaképességűek járadékai 30 800 34 295
3 Egészségkárosodási járadék 1 230 1 251
4 Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság kiegészítése
3 000

3 189
5 Mezőgazdasági járadékok 7 000 6 071
6 Vakok személyi járadéka 3 300 3 427
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-
kiegészítések

9 170

9 473
9 Házastársi pótlék 5 920 4 523
10 Cukorbetegek támogatása 50 37
11 Lakbértámogatás 250 256
12 Katonai családi segély 250 79
2 Életjáradék személyi kárpótlás alapján 14 500 7 279
1 Pénzbeni kárpótlás 13 000 5 588
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
1 500

1 691
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000 16 522
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000


2 993
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]
10 000

9 806
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300

2 114
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék
5 000

5 201
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 117 570 109 757
Egyenleg 0 –4 522
Kiadások mindösszesen 903 960 910 918
Egyenleg mindösszesen 0 –24 564

6. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
570 334

558 587
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei 539 879 549 572
1 Munkáltatói járulék 357 879 371 473
2 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 4 962 4 664
3 Egyéni járulék 61 571 62 662
1 Egyéni egészségbiztosítási járulék 61 571 62 662
4 Baleseti járulék 1 496 960
1 Egyéni vállalkozók 0 457
2 Társas vállalkozások 1 496 503
5 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000 9 499
1 Költségvetési szervek 2 820 3 040
2 Gazdálkodó szervek 6 180 6 459
6 Egészségügyi hozzájárulás 96 171 92 592
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása
95 320

91 931
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 851 661
7 Késedelmi pótlék, bírság 8 800 7 722
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel  *  20 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 4 158 2 590
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800

800
2 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 300 206
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 000 955
4 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 058 629
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500
5 Egyéb bevételek 2 000 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2 000


1 499
Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz
500
Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés
1
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 1 797 1 925
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
1 797

1 925
2 Működési célú bevételek 2 840 2 874
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 300 1 300
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés
1 Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése
3 Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390 1 011
4 Egyéb működési célú bevételek 150 563
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 573 174 561 461
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
eredeti
előirányzat
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai 572 876 610 074
1 Természetbeni ellátások 423 704 458 450
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300 299 092
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 29 401 29 400
2 Feladatfinanszírozás összesen 28 088 28 027
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 56 519 56 656
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 159 516 160 694
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 18 357 18 209
6 Ügyeleti díj 4 630 4 628
7 Működési költség előleg keret 1 000 65
8 Végkielégítés 100 391
9 Orvosspecifikus vények kiadása 332 222
10 Felülvizsgáló orvosok díja 267 261
11 Méltányossági alapon történő térítések 90 40
12 Eü. intézmények ügyeleti díj emelése átvett pénzeszközből
499
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950 1 866
3 Anyatejellátás 300 175
4 Gyógyszertámogatás 102 580 135 474
1 Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás
6 295

7 220
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593 19 618
6 Utazási költségtérítés 2 981 2 225
2 Pénzbeli ellátások 146 942 149 657
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200 6 924
2 Táppénz 42 068 41 255
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822

99 927
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930 639
1 Külföldi gyógykezelés 550 373
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120 23
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra 10 2
4 Méltányossági támogatások 250 241
5 Kártérítési járadék 922 912
3 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 381
4 Postaköltség és egyéb kiadások 1 730 1 156
5 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 430
2 Működésre fordított kiadások 21 150 21 307
1 Folyamatos működési kiadások 17 341 17 442
2 Behajtás ösztönzése 500 637
3 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 750 718
4 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 459 2 479
5 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100 31
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 8 166
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 130 254
5 APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100 12
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000 381
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 595 264 632 194
Egyenleg –22 090 –70 733

7. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

Millió forintbanMegnevezés

1997. évi
módosított
előirányzat
törvény
szerint


Szerkezeti változás

Szerkezeti
változással
módosított
1997. évi
előirányzat


Bér
16%-os növekmény


Dologi
10,5%-os
növekmény


Elő-
irányzat
növekmény
Bér- és
dologi
növek-
ményt
tartalmazó
1998. évi
előirányzat

Fejlesz-
tések és
szerkezeti
változások


1998. évi előirányzat

Index
%-ban
9/3

1998.
évi
tény
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
Fix összeg 5 000 120 5 120 492 215 707 5 827 –2 170 3 657 71,4 6 458
Területi pótlék 400 0 400 42 42 442 442 110,5 425
Eseti ellátás díjazása 200 0 200 19 9 28 228 228 113,8 212
Teljesítmény díjazása 19 998 –120 19 878 1 908 835 2 743 22 621 2 170 24 791 124,7 22 191
Új háziorvosi praxisok létesítése 249 0 249 24 10 34 283 283 113,8 114
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 25 847 0 25 847 2 443 1 111 3 554 29 401 0 29 401 113,8 29 400
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
Iskola-egészségügyi ellátás 795 0 795 86 33 119 914 914 114,9 906
Védőnői szolgálat 4 118 0 4 118 454 173 627 4 745 273 5 018 121,9 4 830
Ügyeleti szolgálat 2 966 0 2 966 313 124 437 3 403 3 403 114,7 3 403
Kiegészítő alapellátási feladat 99 –99 0 0 0 0 0 0 0
Fogorvosi szolgáltatás 7 308 0 7 308 753 307 1 060 8 368 8 368 114,5 8 368
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 874 0 874 76 37 113 987 –273 714 81,7 885
Egyéb alapellátás összesen 16 160 –99 16 061 1 682 674 2 356 18 417 0 18 417 114,7 18 392
2. Járóbeteg-szakellátás
Gyermekgyógy. MSZ.SZ 45 0 45 5 2 7 52 52 116,0 55
Nőgyógy. MSZ.SZ 37 0 37 5 2 7 44 44 117,9 47
Nemibeteg-gondozás 652 0 652 66 27 93 745 745 114,4 744
Tüdőgondozás 2 267 0 2 267 227 95 322 2 589 2 589 114,2 2 636
Ideggyógy. gondozás 1 270 0 1 270 126 54 180 1 450 1 450 114,2 1 450
Onkológiai gondozás 615 0 615 63 26 89 704 704 114,5 707
Alkohológiai és drogellátás 415 0 415 43 15 58 473 473 113,9 473
Járóbeteg-szakellátás összesen 5 301 0 5 301 535 221 756 6 057 0 6 057 114,3 6 112
3. Vérellátás 1 500 –1 500 0 0 0 0 0 0 0
4. Mentés betegszállítás 8 548 –6 028 2 520 242 116 358 2 878 2 878 114,2 2 878
5. Egyéb 660 0 660 48 28 76 736 736 111,5 645
Feladatfinanszírozás összesen 32 169 –7 627 24 542 2 507 1 039 3 546 28 088 0 28 088 114,4 28 027
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
Járóbeteg-szakrendelés 29 209 –531 28 678 2 687 1 205 3 892 32 570 400 32 970 115,0 32 876
Járóbeteg-szakambulancia 7 271 630 7 901 758 332 1 090 8 991 8 991 113,8 9 093
Speciális finansz. feladatok 179 –179 0 0 0 0 0 0 0
CT, MRI 5 412 0 5 412 477 127 604 6 016 200 6 216 114,9 6 216
Művesekezelés 6 312 0 6 312 605 265 870 7 182 7 182 113,8 7 482
Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás
1 000

0

1 000

118

42

160

1 160

1 160

116,0

989
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen
49 383

–80

49 303

4 645

1 971

6 616

55 919

600

56 519

114,6

56 656
IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
Aktív ellátás 132 471 –4 132 467 12 904 5 562 18 466 150 933 2 550 153 483 115,9 154 894
Speciális finanszírozású feladat 5 570 –93 5 477 526 30 556 6 033 6 033 110,1 5 800
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen 138 041 –97 137 944 13 430 5 592 19 022 156 966 2 550 159 516 115,6 160 694
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 15 933 4 15 937 1 530 670 2 200 18 137 220 18 357 115,2 18 209
Drog-, alkoholfüggők rehabilitációja, utókezelése
100

100

11

4

15

115

115

114,6

0
3. Kórházi ügyeleti díj 3 000 0 3 000 480 480 3 480 1 150 4 630 154,3 4 628
4. Működési költség előlegkeret 0 0 1 000 1 000 65
5. Eü. intézmények ügyeleti díj emelése 499
Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás összesen
156 974

–93

156 881

15 440

6 262

21 702

178 583

4 920

183 503

117,0

184 095
KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV) 264 373 –7 800 256 573 25 035 10 383 35 418 291 991 5 520 297 511 116,0 298 178
Célelőirányzatok
1. Kórház-átalakítással és létszámracionalizálással összefüggő végkielégítéssel és felmentési időre járó illetménnyel kapcsolatos kiadások


1 000–1 000000100100391
2. Hsz. kieg. támogatás (vény) 300 300 32 32 332 332 110,7 222
3. Felülvizsgáló orvosok díja 230 230 37 37 267 267 116,1 261
4. Méltányossági alapon történő térítések 0 0 90 90 40
Célelőirányzatok összesen 1 530 –1 000 530 37 32 69 599 190 789 148,9 914
Mindösszesen 265 903 –8 800 257 103 25 072 10 415 35 487 292 590 5 710 298 300 116,0 299 092

8. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Al-
cím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve

1998. évi
eredeti
előirányzat


1998. évi
teljesítés
1 Központosított előirányzatok
1 Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz

15 891
2 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1 300
3 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
4 Működés saját bevételei 150 563
5 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 459 2 080
6 Behajtás ösztönzés fedezete 500 635
7 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 750 750
8 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése
100

27
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 21 150 21 246


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Al-
cím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1998. évi
eredeti
előirányzat


1998. évi
teljesítés
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 3 636 3 360
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 100 49
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése
70

40
1 Személyi juttatások 31 17
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 7
3 Dologi kiadások 30 16
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
2 Felügyelő Bizottság működési költségvetése 30 9
1 Személyi juttatások 17 5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 2
3 Dologi kiadások 8 2
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 3 536 3 311
1 Működési kiadások 3 506 3 208
1 Személyi juttatások 1366 1 253
2 Munkaadókat terhelő járulékok 577 478
3 Dologi kiadások 1 520 1 408
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 43 69
2 Felújítások 30 4
2 Felhalmozási kiadások 99
2 Egészségbiztosítási Alap Területi szervei 12 829 13 168
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 18 3
1 Működési kiadások 18 3
1 Személyi juttatások 11 2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások 7 1
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 12 811 13 165
1 Működési kiadások 12 511 12 721
1 Személyi juttatások 6 657 6 678
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 938 2 990
3 Dologi kiadások 2 913 3 036
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 17
2 Felújítások 300 358
3 Felhalmozási kiadások 86
3 Országos Orvosszakértői Intézet 876 914
1 Működési költségvetés 861 899
1 Személyi juttatások 529 555
2 Munkaadókat terhelő járulékok 241 244
3 Dologi kiadások 91 100
4 Pénzeszközátadás
2 Felújítások 15 14
3 Felhalmozások 1
9 Központosított előirányzatok 3 809 3 865
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
2 Felújítások
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 3 809 3 865
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 459 2 479
2 Behajtás ösztönzése 500 637
3 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése
100

31
4 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése és eü. struktúra átalakítása
750

718
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 21 150 21 307
1998. évi működési előirányzat maradvány 1 522
Előző év működési előirányzat maradványa 29
Működési előirányzat maradvány összesen 1 551

9. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Al-
cím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve

1998. évi
eredeti
előirányzat


1998. évi
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
570 334

558 587
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei 539 879 549 572
1 Munkáltatói járulék 357 879 371 473
2 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 4 962 4 664
3 Egyéni járulék 61 571 62 662
1 Egyéni egészségbiztosítási járulék 61 571 62 662
4 Baleseti járulék 1 496 960
1 Egyéni vállalkozók 0 457
2 Társas vállalkozások 1 496 503
5 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000 9 499
1 Költségvetési szervek 2 820 3 0040
2 Gazdálkodó szervek 6 180 6 459
6 Egészségügyi hozzájárulás 96 171 92 592
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása
95 320
91 931
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 851 661
7 Késedelmi pótlék, bírság 8 800 7 722
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel  *  20 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 4 158 2 590
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800

800
2 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 300 206
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 000 955
4 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 058 629
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500
5 Egyéb bevételek 2 000 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott
pénzeszközök visszatérítése
(az 1996. évi CXX. tv. alapján)


2 000


1 499
Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz
500
Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés
1
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 1 797 1 925
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
1 797

1 925
2 Működési célú bevételek 2 840 2 874
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 300 1 300
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése
1 Hadigondozottak Közalapítvány költségtérítése
3 Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390 1 011
4 Egyéb működési célú bevételek 150 563
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 573 174 561 461
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései 167 000 174 607
1 Családi támogatások 156 600 162 978
1 Családi pótlék 117 900 120 862
2 Anyasági támogatás 2 000 2 027
3 Gyermekgondozási díj 2 000 1 092
4 Gyermekgondozási segély 34 700 38 997
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
400

534
1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
400

534
3 Különféle jogcímen adott térítések 10 000 11 095
1 Közgyógyellátás 10 000 11 095
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés
1 400

1 404
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0

2
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen 168 400 176 013
Bevételek mindösszesen 741 574 737 474


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Al-
cím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1998. évi
eredeti
előirányzat


1998. évi
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai 572 877 610 074
1 Természetbeni ellátások 423 704 458 450
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300 299 092
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 29 401 29 40000
2 Feladatfinanszírozás összesen 28 088 28 027
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 56 519 56 656
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 159 516 160 694
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 18 357 18 209
6 Ügyeleti díj 4 630 4 628
7 Működési költség előlegkeret 1 000 65
8 Végkielégítés 100 391
9 Orvosspecifikus vények kiadása 332 222
10 Felülvizsgáló orvosok díja 267 261
11 Méltányossági alapon történő térítések 90 40
12 Eü. intézmények ügyeleti díj emelése átvett pénzeszközből
499
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950 1 866
3 Anyatejellátás 300 175
4 Gyógyszertámogatás 102 580 135 474
1 Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás
6 295

7 220
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593 19 618
6 Utazási költségtérítés 2 981 2 225
2 Pénzbeli ellátások 146 942 149 657
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200 6 924
2 Táppénz 42 068 41 255
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822

99 927
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930 639
1 Külföldi gyógykezelés 550 373
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120 23
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 10 2
4 Méltányossági támogatások 250 241
5 Kártérítési járadék 922 912
3 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 381
4 Postaköltség és egyéb kiadások 1 730 1 156
5 A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 430
2 Működésre fordított kiadások 21 150 21 307
1 Folyamatos működési kiadások 17 341 17 442
2 Behajtás ösztönzése 500 637
3 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 750 718
4 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra 2 459 2 479
5 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100 31
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 8 166
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 130 254
5 APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100 12
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000 381
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 595 264 632 194
Egyenleg –22 090 –70 733
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai 167 000 174 801
1 Családi támogatások 156 600 163 059
1 Családi pótlék 117 900 121 029
2 Anyasági támogatás 2 000 1 948
3 Gyermekgondozási díj 2 000 1 116
4 Gyermekgondozási segély 34 700 38 966
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
400
538
1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
400
538
3 Különféle jogcímen adott térítések 10 000 11 204
1 Közgyógyellátás 10 000 11 204
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 400 1 404
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0

2
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 168 400 176 207
Egyenleg 0 –194
Kiadások mindösszesen 763 664 808 401
Egyenleg mindösszesen –22 090 –70 927

10. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Nyugdíjbiztosítási Alap

Ezer forintban
Megnevezés Nyitóállomány
(1998. 01. 01.)
Állomány-
növekedés
Állomány
csökkenés
Záróállomány
(1998. 12. 31.)
Carbon 58 401 58 401
Glas Trans 348 348
Bentonit 84 84
Drogunion 264 264
Gitr 23 23
Sörárpa 34 34
Bajai kukorica 11 11
Fimcoop iroda 4 040 4 040
Fimcoop Zamárdi 5 076 5 076
Fimcoop Ráckeve 1 564 1 564
Diósgyőr Melegalakító 34 34
Diósgyőr Szivanyú 17 17
Diósgyőr Szerszám 40 40
Hybar 327 327
MGM 163 998 163 998
DIMAG Daru 248 568 248 568
Diósgyőr Melegalakító 15 015 15 015
Diósgyőr Szivanyú 6 501 6 501
Diósgyőr Szerszám 20 314 20 314
Parasztbecsület 180 58 122
Ózdi Energiaszolgáltató 171 790 1 710 790
Ózdi Acéltrans 14 055 14 055
Radius Hungaricus 973 973
Borászati szövetkezet 91 91
Járuléktartozásból 524 929 313 318 6 360 831 887
VIR 346 185 1 346 186
Humán 407 155 407 155
Citadella 19 750 19 750
Ingyenes forgatás 365 935 407 156 773 091
VIR 1 003 937 1 003 937
Nyugber. 783 774 44 201 739 573
Ny. Alapból 1 787 711 44 201 1 743 510
Glas Trans 343 343
MGM 102 383 102 383
Hybar 72 72 16 814
DIMAG 16 814 11 267
DIGÉP 11 267 11 267
Koreng. tartozásból 130 878 414 172 130 464
AUTOKER 3 164 236 3 164 236
Centrum 326 680 326 680
Humán I. 686 669 686 669
OTP 2 672 043 960 000 1 712 043
OTP elsőbbségi részv. 127 957 127 957
Pannon váltó 148 406 148 406
Postabank 2 746 676 2 746 676
Richter 1 763 748 1 763 748
Szegedi Ruha 56 959 56 959
Vértes Erőmű 16 205 16 205
Optima 127 957 127 957
Ingyenesből összesen: 11 709 579 127 957 4 325 925 7 511 612
Lakásfedezeti ÁK 5 672 625 810 375 4 862 250
Nyugdíj I. 3 000 000 362 252 2 637 748
Értékpapírok 8 672 625 1 172 627 7 499 998
Alba Regia 233 464 4 348 229 115
Vízi terv 197 640 2 360 195 280
Kecskemét 178 075 3 631 174 443
Váci Cement 39 560 842 38 718
Gép, berendezés 7 684 2 022 5 661
Járművek 186 46 139
Csopak 49 854 254 49 601
Üzemeltetésre átadott 706 462 13 504 692 958
M/11 14 518 941 535 113 4 376 900 10 677 155
M/12 8 672 625 1 172 627 7 499 998
M/16 706 462 13 504 692 958
Összesen: 23 893 119 848 431 5 563 031 19 222 711

A kimutatás a 01. mérleg űrlap alap 1–17. soroknak megfelelő részletezésében, azon belül a vagyonelemek tételes felsorolása alapján kell kitölteni.

11. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap

Ezer forintban
Megnevezés Nyitóállomány
(1998. 01. 01.)
Állomány-
növekedés
Állomány
csökkenés
Záróállomány
(1998. 12. 31.)
12. Ingatlanok
Ingyenes
Vác 66 356 0 1 412 64 944
Szolnok 54 990 0 1 170 53 820
Eger 11 468 0 244 11 224
IDEX 1 017 600 0 21 200 996 400
Blaha 931 000 2 720 19 054 914 666
Ingyenesből származtatott
Wesselényi telek 89 000 0 0 89 000
Wesselényi épület 2 102 139 0 42 901 2 059 238
12. Ingatlanok összesen: 4 272 553 2 720 85 981 4 189 292
13. Gépek, berendezések, felszer.
Lélegeztetőgép 2 678 0 2 678 0
Betegkocsi 1 201 0 605 596
Oxigénkoncentrátor 7 490 0 4 233 3 257
13. Gépek, berendezések, felszerelések összesen:
11 369

0

7 516

3 853
17. Részesedések
Vásárolt
KH 212 571 0 0 212 571
OMKER 6 0 5 1
Medicor Röntgen 229 482 0 0 229 482
Medicor Meakku 29 278 0 0 29 278
Medicor Szerviz 15 500 0 0 15 500
Medicor Maros B. 32 721 0 8 755 23 966
DEMED üzletrész 11 750 0 0 11 750
MEDOM üzletrész 46 485 0 0 46 485
Medicor Meditü 5 400 0 0 5 400
Mikromeditron 10 400 0 0 10 400
Dispomedicor 80 019 0 0 80 019
Reanál 89 144 0 89 144 0
Club Aliga 40 000 0 26 466 13 534
Vásárolt részesedés összesen: 802 756 0 124 370 678 386
Vagyonjuttatásként átvett
OMKER 375 000 0 122 079 252 921
MAKÖ Rt. (RICO) 270 515 0 0 270 515
Postabank 441 519 0 441 189 330
OTP 2 234 519 0 0 2 234 519
Dominancia Rt. 1 015 404 0 1 015 404 0
Pannon Váltó Rt. 120 238 0 120 238 0
Express Rt. 210 950 0 0 210 950
Szikra Lapnyomda Rt. 280 000 0 0 280 000
Budapesti Hőerőmű Rt. 339 193 0 0 339 193
Tiszai Erőmű Rt. 1 179 328 0 0 1 179 328
ÉMÁSZ 0 0 0 0
ÉDÁSZ 0 0 0 0
DÉDÁSZ 0 0 0 0
TITÁSZ 0 0 0 0
DÉMÁSZ 0 0 0 0
ELMÜ 0 0 0 0
DIGÉP 154 740 0 11 393 143 347
Ingyenes vagyonjutt. átv. részesedés összesen:
6 621 406

0

1 710 303

4 911 103
Ingyenes vagyonjutt.-ból származ.
Postabank 2 335 544 0 2 333 801 1 743
Dispomedicor 121 299 0 0 121 299
Gyógyszerkutató 20 856 0 20 856 0
Hotel Carbona 524 991 4 756 0 529 747
MOL részvény 995 584 995 584 0
Club Aliga Rt. 51 000 33 744 17 256
Ingyenes vagyonjutt.-ból származt. részesedés összesen:
3 002 690

1 051 340

3 383 985

670 045
Jár. tart. ellenében átv. részesedések
Ózdi energia szolg. 0 131 342 16 841 114 501
Ózdi Acéltrans. Fuv. 0 107 462 19 095 88 367
Carbon Közraktár 45 774 0 1 457 44 317
Dorogi Mészmű 0 0 0 0
Glas-Trans Kft. 277 0 277 0
Bentonit 0 0 0 0
DIGÉP 29 150 0 2 359 26 791
FIMCCOPD Iroda 2 292 0 2 292 0
FIMCCOPD Ráckeve 693 0 693 0
FIMCCOPD Zamárdi 3 944 0 1 972 1 972
Hybar Ócsa 0 0 0 0
DROGUNION Rt. 206 0 206 0
Sörárpa 26 0 26 0
Bajai Kukorica 0 0 0 0
Találmány 0 0 0 0
Mg. Bortermelő Ker. Sz. 0 69 0 69
EB. tartozás: DIGÉP 2 885 0 0 2 885
Járuléktart. ellenében átv. részesedések összesen:
85 247

238 873

45 218

278 902
17. Részesedések összesen: 10 512 099 1 290 213 5 263 876 6 538 436
16. Üzemelt.-re, kezelésre átad. eszk.
Club Aliga telek 1 033 650 0 0 1 033 650
épület 850 320 1 500 17 745 834 075
építmény 161 089 25 963 5 920 181 132
képzőművészeti alkotás 2 633 0 0 2 633
Bérházak 29 496 0 01 358 28 138
16. Üzemelt.-re, kezelésre átad. eszk. összesen:
2 077 188

27 463

25 023

2 079 628
MINDÖSSZESEN: 16 873 209 1 320 396 5 382 396 12 811 209

A kimutatás a 01. mérleg űrlap alap 1–17. soroknak megfelelő részletezésben, azon belül a vagyonelemek tételes felsorolása alapján kell kitölteni.

12. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon alakulása

Millió forintban


Megnevezés


Összesen
A Nyugdíj-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
Az Egészség
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
1. Nyitó állomány
(1998. évi LXX. törvény 12. számú melléklet 5. sor)

2121

*779

1342
2. Vagyonátvétel 1998-ban 866 490 376
3. Vagyonelemek értékesítése, megtérülése –16 –8 –8
4. Vagyonelemek értékvesztése, elszámolásának hatása –424 –144 –280
5. 1998. évi záróállomány 2547 1117 1430

Megjegyzés: tartalmazzák az ingóságokra vonatkozó adatokat is, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányad nyitó tétele helyesbítése miatt változott, az 1997. év végi 787 millió forintról 779 millió forintra.