A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

133/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1999. augusztus 3-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti, Varsóban, 1998. április 15-én aláírt állat-egészségügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Állat-egészségügyi egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), abból a célból, hogy az állategészségügy területén az együttműködést továbbfejlesszék, különös tekintettel az állatjárványok megelőzésére és leküzdésére, valamint azok széthurcolásának megakadályozására, az állategészségügy terén Egyezmény megkötését határozzák el, és az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikkely

A Szerződő Felek a fertőző állatbetegségek ragályanyagának, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek államaik területére történő behurcolásának megakadályozása érdekében kötelezik magukat, hogy együttműködnek élő állatok, állati eredetű termékek, valamint ragályfogó tárgyak kivitelénél, behozatalánál és átvitelénél.

2. Cikkely

1. A Szerződő Felek illetékes állat-egészségügyi hatóságai, amelyek a Magyar Köztársaságban a Földművelésügyi Minisztérium (Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály), a Lengyel Köztársaságban a mezőgazdasági és élelmiszer-gazdálkodási miniszter kötelezik magukat, hogy

a) haladéktalanul értesítik egymást olyan állatbetegség megállapításáról, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódexének „A” listáján szerepel, illetve olyan állatbetegség megállapításáról, amelyet eddig Magyarország és Lengyelország területén még nem azonosítottak, vagy pedig már évek óta nem fordult elő;

b) az értesítésnek az O.I.E. előírásai szerint kell megtörténnie;

c) Szerződő Felek kívánságra értesítik egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódexének „B” listáján szereplő fertőző állatbetegségekről.

2. Ha valamelyik Szerződő Fél területén a 2. Cikkely 1. a) pontjában megjelölt valamely állatbetegséget megállapítják, akkor a Szerződő Felek kölcsönösen támogatják egymást a kóroktani kórjelzésben, és kívánságra átadják egymásnak az izolált kórokozó tenyészetét.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeresen megküldik egymásnak a Magyar Köztársaságban, illetve a Lengyel Köztársaságban bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek helyzetére vonatkozó havi jelentéseket.

3. Cikkely

A Szerződő Felek lehetővé teszik mindkét államban a nyershús és állati eredetű élelmiszerek kivitelével foglalkozó üzemek állat-egészségügyi feltételeinek kölcsönös, a küldő Fél költségére történő eseti ellenőrzését.

4. Cikkely

A Szerződő Felek az állat-egészségügyi együttműködés és a tudományos kutatások fejlesztése érdekében:

1. elősegítik az állat-egészségügyi és diagnosztikai intézmények együttműködését;

2. a szakfolyóiratok és más, az állategészségüggyel kapcsolatos szakfolyóiratok cseréjét;

3. az állat-egészségügyi jogszabályok cseréjét és a kölcsönös tájékoztatást az állategészségügy szervezeti változásairól;

4. kölcsönösen tájékoztatják egymást szakmai rendezvényekről, és lehetővé teszik egymás szakértőinek ezen rendezvényeken való részvételét.

5. Cikkely

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos szakmai vitát a Szerződő Felek illetékes állat-egészségügyi szervei közvetlen tárgyalásokkal és intézkedésekkel oldják meg.

6. Cikkely

A szakemberek utazásaival kapcsolatos költségeket, ebben az utazás, napidíj és szállásköltségeket - az utazás, napidíj és a szállás költségeit - a küldő Fél fedezi. A további költségeket a kölcsönösség elve szerint, a fogadó Fél fedezi. A szakemberek látogatására az illetékes állat-egészségügyi hatóságok hozzájárulásával kerülhet sor.

7. Cikkely

Jelen Egyezményt a Szerződő Felek ötéves időtartamra kötik, és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt azt írásban fel nem mondja.

Jelen Egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

8. Cikkely

Jelen Egyezmény hatálybalépésének napján érvényét veszti:

1. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között, 1949. október 29-én, Budapesten aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény, valamint

2. az 1959. december 14-én, Szófiában aláírt, az állategészségügyre vonatkozó többoldalú Együttműködési Egyezmény a jelen Egyezményt aláíró Felek egymás közötti viszonya tekintetében.

Ez az Egyezmény 1998. április 15. napján, Varsóban két eredeti példányban került aláírásra, magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére