A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet

a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról

A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény 25. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátására a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a katonai célra (felhasználásra) rendszeresített robbanóanyagot tartalmazó elhagyott (alkalmazott) hadianyag, eszköz és szerkezet (a továbbiakban: robbanótestek) hatástalanítását (funkcionális megsemmisítését) végző katonai tűzszerészekre és e tevékenységben közreműködő személyekre és szervezetekre terjed ki.

(2) A katonai tűzszerész tevékenysége nem terjed ki a nemzetbiztonsági és az (1) bekezdés alá nem tartozó, a közbiztonság körében jelentkező tűzszerészeti feladatok ellátására. Ezeket a feladatokat a rendőrség látja el.

A talált robbanótestek bejelentése

2. § (1) Aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek vagy ahol ilyen nincs, ott a települési önkormányzat jegyzőjének, aki a bejelentésről köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri szervet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a települési önkormányzat jegyzője vagy az illetékes rendőri szerv a következő intézkedéseket teszi meg:

a) ellenőrzi a bejelentés valódiságát (ehhez – szükség esetén – szakértő személy segítségét veszi igénybe);

b) megjelöli a feltételezett vagy azonosított robbanótest helyét, elhelyezi a robbanásveszélyre utaló figyelmeztető jelzést;

c) bejelentést tesz a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Tűzszerész Ügyeletére a talált robbanótestről, illetőleg az a)–b) pont szerinti intézkedésről;

d) a bejelentő a Tűzszerész Ügyelet által javasolt további indokolt intézkedést (pl. a robbanótest közelében lévő lakóház kiürítése, a veszélyeztetett terület folyamatos őrzése, lezárása) foganatosít.

Az MH Tűzszerész Ügyeletének feladatai

3. § (1) A talált robbanótestre vonatkozó bejelentést követően az MH Tűzszerész Ügyelete a bejelentést nyilvántartásba veszi, és jelenti a tűzszerész szervezet parancsnokának vagy ügyeletes parancsnokának.

(2) A parancsnok (ügyeletes parancsnok) döntése alapján az MH Tűzszerész Ügyelet tájékoztatja a bejelentőt a robbanótest hatástalanításának tervezett módjáról, rendjéről és az azzal kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

(3) A hatástalanítás végrehajtására a szükséges katonai tűzszerész erőt soron kívül kell kirendelni, ha a robbanótestet

a) lakóépületben,

b) oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi vagy más közintézmény területén,

c) vízi vagy szárazföldi útvonalon, közforgalmú repülőtéren,

d) közterületen,

e) vízi létesítmény belső védőterületén lelték fel és a vízszolgáltatást akadályozza; illetve

f) az egyéb helyen talált robbanótest sürgős tűzszerész mentesítése alapos okból indokolt.

(4) A (3) bekezdésben nem említett esetekben a kirendelést 30 napon belül kell végrehajtani.

(5) A katonai tűzszerész erők akadályoztatása esetén a tűzszerész szervezet szolgálati elöljárója a kirendelés határidejét – a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével – meghosszabbítja. Erről a bejelentőt tájékoztatni kell. Akadályoztatásként nem lehet figyelembe venni a térítés ellenében végezhető tűzszerészeti feladatok ellátását.

A talált robbanótestek mentesítése

4. § (1) A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata.

(2) A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítania.

(3) A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében.

(4) A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja.

(5) Közvetlen életveszély fennállása esetén az MH Tűzszerész Ügyelet felkérésére a rendőrség tűzszerész szervezetei jogosultak a katonai tűzszerész szervezet hatáskörébe tartozó intézkedések megtételére.

5. § (1) *  Ha a talált robbanótestet a korlátozott szállíthatósága miatt a helyszínen vagy annak közelében kell megsemmisíteni, az illetékes települési – a fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi – önkormányzat jegyzője, főjegyzője (szükség esetén a szomszédos helyi önkormányzattal egyeztetve) az önkormányzat területén helyet jelöl ki a megsemmisítésre. A kijelölés során köteles figyelembe venni a tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) szakmai utasításait.

(2) A katonai és a rendőrségi tűzszerész szolgálatok kölcsönösen tájékoztatják egymást a tevékenységükről, a tűzszerész mentesítési feladatok végrehajtása során a szükséges mértékben együttműködnek.

A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek feladatai * 

6. § (1) *  A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek vezetői, illetve az ügyeleti szolgálatot ellátók a náluk jelentkező tűzszerész járőr veszélyes anyagait (robbanótest, robbanóanyag, robbantószer) szállító járműveit és eszközeit kötelesek biztonságosan őrzött helyen díjmentesen ideiglenesen elhelyezni. A kijelölt hely vagy terület olyan legyen, hogy egy esetleges robbanás hatásaként személyekben ne, anyagi javakban a lehető legkisebb kár keletkezzen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a járőr kérésére térítés, illetve elszámolás ellenében egyéb logisztikai ellátást biztosítanak.

A tűzszerészeti feladatok költségei

7. § A talált, továbbá a rendőrség által lefoglalt és elkobzott robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok e rendelet szerinti ellátásának költségeit az MH viseli.

Tűzszerészeti feladatok végrehajtása térítés ellenében

8. § (1) A 7. §-ban meghatározott térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet a következő tűzszerészeti feladatokat végezheti térítés ellenében:

a) megrendelésre olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz;

b) robbanótestek azonosítása oly anyaghalmazból (pl. fémhulladék, építési törmelék), amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmazhat;

c) nagyobb mennyiségű, robbanóanyagot tartalmazó (pl. pirotechnikai eszköz) hatástalanítását megrendelésre;

d) tűzszerészeti feladatok ellátását segítő tevékenységre történő felkészítés;

e) szakértői feladatok ellátása.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti megrendelés teljesítését a tűzszerészeti tevékenységet végző szervezet szolgálati elöljárója engedélyezi. Annak végrehajtásáról és idejéről a tűzszerész szervezet parancsnoka határoz.

9. § (1) A katonai tűzszerész szervezet kizárólag megrendelés alapján, a megrendelő írásbeli kérelmére láthatja el a 8. § (1) bekezdés szerinti feladatokat.

(2) A szerződés szerinti kötelezettség nem veszélyeztetheti az e rendelet szerinti térítésmentesen végrehajtandó tűzszerészeti feladatok ellátását.

(3) A szerződés szerinti szolgáltatás díjára a felek megállapodása az irányadó, amely azonban nem lehet kevesebb a szolgáltatás önköltségénél.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) *  A talált robbanótestek bejelenthetősége érdekében az MH az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és az Országos Rendőr-főkapitányságot tájékoztatja az MH Tűzszerész Ügyeletének címéről, elektronikus elérhetőségéről és az adatokban bekövetkezett változásokról.