A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

az Országos Könyvtári Kuratóriumról

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kt.) 100. §-a (1) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  Az Országos Könyvtári Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) mellett működő konzultatív testület.

2. § (1) A Kuratórium

a) *  véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, döntést vagy intézkedést kezdeményez az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) és a Könyvtári Intézet (a továbbiakban: Intézet) tevékenységét illetően, különös tekintettel a Kt. 55. §-ában, a 60. §-a (3) bekezdésében, 60/B. § (5) bekezdésében, valamint 61. § (4) bekezdésében felsorolt feladatokra,

b) figyelemmel kíséri a Kt. 70. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat,

c) közreműködik az OSZK és az Intézet intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat értékelésében,

d) megvitatja a miniszter, a Kuratórium tagja, az OSZK és az Intézet, valamint a könyvtári területen működő országos szakmai szervezetek (a továbbiakban: szakmai szervezetek) által megtárgyalni javasolt témákat.

(2) *  A Kuratórium véleményezi:

a) az OSZK és az Intézet munkatervét és beszámolóját,

b) az OSZK költségvetési tervét és beszámolóját, valamint a költségvetési források és a feladatok összehangolását,

c) az OSZK szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását,

d) *  az Intézet fejlesztésének fő irányait, stratégiai tervét.

(3) *  A Kuratórium részt vesz a modern nemzeti könyvtár kialakítását szolgáló stratégiai fejlesztési, beruházási, informatikai és szakmai tervek kidolgozásában, javaslatot tesz a fejlesztést szolgáló döntésekre, véleményezi az előrehaladási jelentések és beszámolók tervezeteit.

3. § (1) *  A miniszter a Kuratórium tagjainak jelölésére vonatkozó felhívást megbízatásuk lejárta évének február 28. napjáig teszi közzé a kormányzati portálon.

(2) *  A Kuratórium tagjai a tudományos kutatás, a felsőoktatás, a gazdasági élet, a könyvtárak, a szakmai szervezetek képviselői, továbbá az OSZK könyvtárhasználói közül jelölhetők és delegálhatók. Kormánytisztviselő nem jelölhető és nem delegálható.

(3) Csak olyan személy jelölhető a Kuratórium tagjának, aki a jelöléséhez hozzájárult.

(4) * 

(5) Nem jelölhető olyan személy, aki az OSZK vagy az Intézet dolgozója.

(6) Jelölésre jogosultak a szakmai szervezetek, az OSZK és az Intézet. A jelölésre jogosultak több személyre is tehetnek javaslatot. Egy személyt több szervezet is jelölhet.

4. § *  (1) *  A Kuratórium 9 tagból áll. A Kuratórium 5 tagját a miniszter delegálja, további 4 tagját a miniszter a 3. § (6) bekezdése szerint jelöltek közül választja ki és bízza meg. A Kuratórium tagjainak megbízatása négy évre szól. A miniszter által delegált tag megbízatását annak lejártakor − legfeljebb négy évre − a miniszter egy alkalommal meghosszabbíthatja.

(2) A miniszter az általa delegált tagot bármikor visszahívhatja. A jelöltek közül megbízott tag megbízatását a miniszter visszavonhatja, ha egymást követően három kuratóriumi ülésen nem vesz részt.

(3) A kuratóriumi tagság megbízási időszak lejárta előtti megszűnése esetén, ha a tagság a 3. § (6) bekezdés szerinti jelölésen alapult, a miniszter új tagot a megbízási időszak hátralévő idejére az adott időszakra jelölt személyek közül bíz meg. A miniszter által delegált tag tagságának megbízási időszak lejárta előtti megszűnése esetén a miniszter új tagot a megbízási időszak hátralévő idejére delegál.

5. § (1) *  A Kuratórium elnökét a Kuratórium első ülésén a tagok nyílt szavazással maguk közül választják meg. A Kuratórium első ülését a tagok megbízását követő 30 napon belül a miniszter hívja össze.

(2) A Kuratórium elnöke

a) irányítja a Kuratórium munkáját,

b) előkészíti a Kuratórium munkatervét,

c) összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,

d) javaslatot tesz a Kuratórium üléseinek napirendjére,

e) képviseli a Kuratóriumot.

(3) Az elnököt – akadályoztatása esetén – az általa felkért tag helyettesíti.

(4) *  A Kuratórium elnökének munkáját az OSZK-ban foglalkoztatott titkár segíti. A titkár az elnök irányítása mellett szervezi a testület munkáját, elvégzi az ügyviteli és adminisztratív teendőket. Ennek keretében:

a) gondoskodik az ülések előkészítéséről,

b) gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről, a döntések írásba foglalásáról és az érdekeltek részére történő elküldéséről,

c) figyelemmel kíséri a Kuratórium által kitűzött határidők megtartását,

d) szervezi a Kuratórium tagjainak részvételét a 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában,

e) kialakítja a Kuratórium folyamatos működéséhez szükséges elektronikus kapcsolattartás felületét, és gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges dokumentumok, a Kuratórium üléseit előkészítő anyagok és meghívók elektronikus továbbításáról.

6. § (1) *  A Kuratórium működését az ügyrend szabályozza, amelyet a Kuratórium kétharmados többséggel fogad el, és a miniszter hagy jóvá. Az ügyrendnek tartalmaznia kell a tagok 2. §-ban meghatározott feladatok ellátásában való részvételére, az elektronikus kapcsolattartásra, a döntéshozatalra, valamint a 9. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és költségek elszámolására vonatkozó szabályokat.

(2) A Kuratórium éves munkaterv alapján folytatja tevékenységét.

(3) A Kuratórium évente legalább háromszor ülésezik.

(4) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 7 tag jelen van.

(5) A Kuratórium döntéseit – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) *  A testület munkájában tanácskozási joggal részt vesznek a miniszter által megbízott képviselők, az OSZK és az Intézet vezetője.

(7) A Kuratórium elnöke a Kuratórium üléseire – állandó vagy eseti jelleggel, tanácskozási joggal – más szakembereket is meghívhat.

7. § *  A Kuratórium elnöke a Kuratórium tevékenységéről évente egyszer beszámol a miniszternek, és rendszeresen tájékoztatja a sajtót.

8. § (1) A Kuratórium a feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet az OSZK-tól és az Intézettől.

(2) Az OSZK és az Intézet tájékoztatja a Kuratóriumot a javaslatok megvalósításáról, illetve a Kuratórium véleménye, kezdeményezése alapján tett intézkedésekről.

9. § *  (1) A Kuratórium elnöke és tagjai a miniszter által meghatározott díjazásra, és a testületben végzett munkájukkal kapcsolatos igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazása nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.

(2) A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásának, és a Kuratórium működési költségeinek keretét a miniszter állapítja meg. A költségek fedezetét az OSZK költségvetésében évente külön soron kell biztosítani.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben a bíráló bizottság eljárására megállapított szabályok értelemszerűen vonatkoznak a Kuratórium 2. § (1) bekezdése c) pontjában előírt értékelő munkájára is.

(4) *  A rendeletnek az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2016. (X. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdése szerinti feladatokat a Kuratórium 2018. december 31-ig látja el.

(5) *  A (4) bekezdésben foglalt határidőhöz kötött feladatvégzési kötelezettségre tekintettel a Módr. hatálybalépésekor megbízásukat töltő elnök és tagok megbízatásának időtartama 2018. december 31-ig meghosszabbodik. A Módr. hatálybalépésével a titkári tisztséget betöltő tag titkári tisztsége megszűnik.