A jogszabály mai napon ( 2022.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi VII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről, Oslóban, 1999. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről, Oslóban, 1999. október 12-én aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti és kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Norvég Királyság Kormánya (a továbbiakban: Felek), azon szándékuktól vezérelve, hogy védjék azon minősített katonai információkat (a továbbiakban: minősített információk), melyeket közvetlenül, vagy olyan más közfeladatot ellátó szerveken vagy magánszervezeteken keresztül cserélnek ki, amelyek a Felek honvédelmi minisztériumai fennhatósága alatt foglalkoznak a minősített információkkal, kitűzve a biztonsági feltételek létrehozásának célját, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Alkalmazhatóság

(1) Ezen Egyezmény szerves részét képezi bármely szerződésnek, melyet a jövőben a Felek kötnek vagy aláírnak a következő témákat érintve:

a) a két fél közötti együttműködés a honvédelemre és a katonai kérdésekre vonatkozóan;

b) együttműködés, információcsere, közös tevékenységek, szerződések vagy bármilyen más kapcsolat a Felek szervezetei és/vagy magánvállalatai között a honvédelemre és a katonai biztonsági kérdésekre vonatkozóan;

c) a védelemhez kapcsolódó felszerelések és know-how eladása az egyik Fél által a másik számára;

d) bármely képviselő, alkalmazott vagy tanácsadó (magán vagy más) által a Felek között átadott információk a honvédelemre, biztonságra és katonai kérdésekre vonatkozóan.

(2) Jelen Egyezményt egyik Fél sem használhatja fel olyan minősített információk megszerzésére, melyet a másik Fél egy harmadik Féltől szerzett be.

2. Cikk

Meghatározások

A jelen Egyezmény szempontjából az alábbiakban szereplő kifejezéseket a következőképpen kell értelmezni:

(1) Minősített információ:

a) bármely minősített adathordozó, legyen az minősített tartalmú szóbeli közlés, illetve egy minősített üzenet elektronikus úton történő átadása, vagy az alábbi b) pontban meghatározott „anyag”;

b) az „anyag” kifejezés magában foglalja a c) pontban meghatározott „dokumentumot”, illetve bármely már legyártott vagy még a gyártás folyamatában lévő gépészeti cikket, felszerelést, fegyvert vagy fegyverrendszert;

c) a „dokumentum” kifejezés a rögzített információ bármely formáját jelenti, tekintet nélkül a rögzítő eszköz típusára.

(2) Átadó Fél: az összes természetes vagy jogi személy, akitől a minősített információ származik.

(3) Fogadó Fél: az összes természetes vagy jogi személy, aki minősített információt kap az átadó Féltől.

(4) Intézmény: az összes magán vagy közintézmény, mely a Felek illetékes biztonsági hatóságainak felügyelete alá tartozik, és minősített információkat kezel, őriz vagy tárol.

(5) Harmadik Fél: mindazon kormányok, melyek a jelen Egyezmény szempontjából nem Felek, valamint azok a természetes vagy jogi személyek, akik egyik Félnek sem természetes vagy jogi személyei.

(6) Szerződés: megállapodás két vagy több fél között, amely kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket hoz létre, illetve határoz meg a felek között.

(7) Minősített szerződés: olyan szerződés, mely minősített információt tartalmaz vagy von maga után.

(8) Szerződő: azon természetes vagy jogi személy, akinek törvényes lehetősége van a szerződés megkötésére.

(9) Biztonság megsértése: olyan tett vagy mulasztás, amely ellentétes a nemzeti biztonsági szabályokkal, illetve amely eredménye sértheti vagy veszélyeztetheti a minősített információkat.

(10) Biztonság veszélyeztetése: azt jelenti, hogy a minősített információt veszélyeztetik, mivel annak ismerete részben vagy teljes mértékben olyan természetes vagy jogi személyek birtokába került, akik nem rendelkeztek az ilyen hozzáféréshez szükséges megfelelő biztonsági engedéllyel vagy jogkörrel, vagy amikor az ilyen hozzáférés kockázata fennáll.

(11) Biztonsági engedély: egy vizsgálati eljárást követő pozitív határozat arról, hogy a természetes vagy jogi személy a vonatkozó nemzeti biztonsági szabályok értelmében minősített információt kezelhet, vagy ahhoz hozzáférhet.

(12) Biztonsági garancia: az illetékes biztonsági hatóság által kiadott nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy a minősített információ korlátozott terjesztésű szinten részesül védelemben a nemzeti szabályok értelmében.

(13) „Csak akire tartozik” elve: azt jelenti, hogy a minősített információkhoz való hozzáférés csak akkor garantálható, ha a hozzáférést kérő személynek azon keretek között, ahogy az információt a fogadó Félnek kiadták, hivatalos munkakörével összefüggésben, igazoltan ismernie kell az adott információt.

3. Cikk

A minősített információk kölcsönös megfeleltetése

(1) A Felek által a jelen Egyezményben vállalt kötelezettségek az adott ország vonatkozó belső jogszabályaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Felek, miután kölcsönösen megismerték egymás belső jogszabályaiban szereplő biztonsági intézkedéseket, elhatározzák, hogy a jelen Egyezmény alkalmazásakor a következő jelöléseket használják:

Magyar

„Szigorúan titkos!”

„Titkos!”

„Bizalmas!”

„Korlátozott terjesztésű!”

Angol

Top secret

Secret

Confidential

Restricted

Norvég

Strengt Hemmelig

hemmelig

Konfidensielt

Begrenset

(3) Mindkét Fél vállalja, hogy a másik Féltől származó minősített információk átvételekor azokat ellátja saját, ezen cikk (2) bekezdésében meghatározott nemzeti minősítési megjelöléssel.

(4) Mindkét Fél vállalja, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden - a minősítési rendben vagy a jelölés formális módszereiben bekövetkezett - változásról.

(5) A minősített információk minősítésének módosítására vagy megszüntetésére csak az eredeti minősítést végző Fél jogosult. A minősítés módosításának vagy megszüntetésének szándékáról a másik Felet írásban értesíteni kell.

(6) A minősített információk bármilyen jellegű másolásánál fel kell tüntetni az átadó Fél által megkívánt minősítési fokozatot.

4. Cikk

A Felek kötelezettségei

(1) Mindkét Fél a minősített információkért azok átvételétől számítva felel.

(2) Nemzeti jogszabályaikkal, szabályzataikkal és gyakorlatukkal összhangban, mindkét Fél megfelelő intézkedéseket foganatosít azon minősített információk megvédésére, amelyeket a Felek közötti bármely egyezmény vagy kapcsolat keretében adtak át, kaptak, állítottak elő vagy dolgoztak ki.

(3) A Felek által kicserélt minősített információkat csak a jelen Egyezmény intézkedéseivel összhangban lehet felhasználni. Az egyik Féltől származó információt az átadó Fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem lehet továbbadni harmadik Fél részére.

(4) A közös tevékenységből származó minősített információk nem adhatók át harmadik Félnek mindkét Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

(5) A minősített információkhoz vagy olyan helyekhez és létesítményekhez való hozzáférés, ahol minősített tevékenységeket folytatnak, illetve ahol minősített információt tárolnak, azon személyekre korlátozódik, akik megkapták a 2. Cikkben meghatározott biztonsági engedélyt, illetve akiknek funkciója vagy beosztása szükségessé teszi ezt, vagyis ha a 2. Cikkben meghatározott „csak akire tartozik” elv szerint ismernie kell azt.

(6) Mindkét Fél vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó intézmények tudomására hozza a Felek között aláírt jelen Egyezmény létezését, mihelyt azok tevékenysége minősített információkat érint.

(7) Mindkét Fél kötelezi magát, hogy a felügyelete alá tartozó összes intézmény szigorúan betartja a jelen Egyezményben foglaltakat.

(8) Jelen Egyezmény hatálya kiterjed minden, a Felek között, illetve a Felekkel kapcsolatban álló intézmények között aláírt vagy aláírandó a minősített információk cseréjével, illetve átadásával kapcsolatos szerződésre.

(9) Abban az esetben, ha az egyik Fél és/vagy annak intézményei vagy személyei, akik az 1. Cikkben felsorolt témákkal foglalkoznak, és a másik Fél területén belül teljesítendő szerződést kötnek, és az ilyen szerződés minősített információkkal jár együtt, akkor azon Fél, melynek országában az Egyezmény értelmében sor kerül a teljesítésre, felelősséget vállal az ilyen minősített információk saját szabványaikkal és követelményeikkel összhangban történő kezelésére.

(10) Mielőtt bármilyen, a másik Féltől kapott minősített információt kiadnának valamelyik Fél vállalkozóinak vagy leendő vállalkozóinak, a fogadó Fél:

a) biztosítja, hogy az ilyen vállalkozók vagy leendő vállalkozók és létesítményeik rendelkeznek azon képességgel, hogy kielégítően megvédik a minősített információt;

b) biztosítja, hogy az adott vállalkozók megkapják a megfelelő biztonsági engedélyt;

c) biztosítja, hogy a teljes állomány, amelynek feladata szükségessé teszi a minősített információhoz való hozzáférést, megkapja a megfelelő személyi biztonsági engedélyt;

d) biztosítja, hogy az összes olyan személy, aki hozzáférhet a minősített információkhoz, tájékoztatva lesz azon felelősségéről, amely szerint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban meg kell védenie a minősített információkat.

5. Cikk

Az illetékes biztonsági hatóságok

(1) A jelen Egyezmény valamennyi rendelkezésének végrehajtásáért és felügyeletéért felelős illetékes biztonsági hatóságok a következők:

- a Magyar Köztársaság részéről:

Honvédelmi Minisztérium

1885 Budapest

Postafiók 25

Magyarország;

- a Norvég Királyság részéről:

Védelmi Parancsnokság

Biztonsági Osztály

Postafiók 14

1306 Baerum Postterminal

Norvégia

(2) Mindkét Fél vállalja annak biztosítását, hogy az illetékes biztonsági hatóság ezen Egyezmény intézkedéseit kellőképpen figyelemmel kíséri.

(3) Mindkét illetékes biztonsági hatóság, a saját államának joghatóságán belül előkészíti, elosztja vagy felügyeli azon minősített információk védelmével kapcsolatos biztonsági utasításokat és eljárásokat, amelyeket a Felek közötti bármely egyezmény eredményeként cseréltek ki.

6. Cikk

Konzultáció

Annak érdekében, hogy azonos szintű biztonsági szabályokat használjanak és tarthassanak fenn, mindkét Fél köteles tájékoztatni a másik Felet saját biztonsági szabályairól, eljárásairól és gyakorlatáról, illetve a minősített információk védelmére vonatkozó jogszabályi háttér változásáról, és köteles e célból elősegíteni a Felek illetékes biztonsági hatóságai közötti kapcsolatfelvételt.

7. Cikk

A minősített információk átadása

(1) A minősített információk továbbítása diplomáciai csatornákon keresztül, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező személy útján történik.

(2) A korlátozott terjesztésű és bizalmas minősített információk kicserélésére a biztonsági hatóságok által hivatalosan kinevezett képviselőkön keresztül is sor kerülhet mindkét államban. Ilyen felhatalmazást - ha szükséges - a sajátos katonai projektekkel foglalkozó magánvállalkozások képviselői is kaphatnak.

(3) Minősített információk nagy tételben vagy mennyiségben történő átadását, illetve szállítását esetenként állapítják meg.

(4) Az átadás vagy kicserélés más jóváhagyott eszközeit is használhatják, ha mindegyik illetékes biztonsági hatóság egyetért azzal.

(5) A fogadó Fél köteles megfelelő módon visszajelezni az átadó Félnek a kapott minősített információk megérkezését.

8. Cikk

Látogatások

(1) Olyan épületekbe tett látogatásokat, ahol minősített információt dolgoznak ki, kezelnek vagy tárolnak, illetve ahol minősített katonai projekteket valósítanak meg, a Felek csak akkor teszik lehetővé a másik Fél látogatói számára, ha előzetes írásos engedélyt kaptak a fogadó Fél illetékes biztonsági hatóságától. Az ilyen engedélyt a „csak akire tartozik” elv alapján azon személyeknek adják meg, akiknek a biztonsági ellenőrzése megtörtént.

(2) Hozzáférést olyan minősített információkhoz, valamint olyan épületekhez, illetve létesítményekhez stb., ahol minősített információkat tárolnak vagy kezelnek, az egyik Fél csak akkor engedélyezi a másik Fél látogatói számára, ha azokat már

a) a küldő ország illetékes biztonsági hatósága vagy más illetékes kormányszerve ellenőrizte, illetve felhatalmazták őket a minősített információknak a fogadó ország nemzeti szabályzataival összhangban történő átvételére, és/vagy

b) az adott ország illetékes biztonsági hatósága vagy más illetékes kormányszerve engedélyezte részükre a kért látogatás vagy látogatások teljesítését.

(3) A küldő Fél illetékes biztonsági hatósága, a várt látogatókkal kapcsolatosan legalább három (3) héttel a tervezett látogatás előtt, az ezen cikkben lefektetett intézkedéseknek megfelelően, visszajelez a fogadó Fél illetékes biztonsági hatóságának.

(4) A látogatási kérelem a következőket tartalmazza:

a) a látogató vezetékneve, keresztneve, születésének helye és ideje, állampolgársága, munkaadója, útlevele vagy más azonosító dokumentuma;

b) a látogató biztonsági engedélye a látogatás céljának megfelelően;

c) a látogatás vagy látogatások tárgya és célja (az utalásoknak pontosnak és kielégítően részletesnek kell lenniük, az általános utalásokat és rövidítéseket kerülni kell);

d) a kért látogatás vagy látogatások várható időpontja és időtartama;

e) az összekötő személy a meglátogatandó létesítménynél, korábbi kapcsolatok, illetve bármely információ, mely fontos lehet a látogatás vagy látogatások indokoltságának meghatározásához.

(5) A kérést a következőképpen nyújtják be:

a) a norvég állampolgárok magyarországi látogatási kérelmeit a budapesti Norvég Nagykövetségen keresztül;

b) a magyar állampolgárok norvégiai látogatási kérelmeit az oslói Magyar Nagykövetségen keresztül;

c) másfajta eljárásokra is sor kerülhet, ha a két illetékes biztonsági hatóság megállapodik a dologról.

(6) A látogatási engedélyek érvényessége nem lépi túl a tizenkét (12) hónapot.

(7) A látogatás során kicserélt minősített információkat ugyanolyan fokú védelemmel és minősítési szinttel látják el, mint az átadó Félét.

9. Cikk

Szerződések

(1) Azon Fél illetékes biztonsági hatósága, mely minősített szerződést kíván kötni egy vállalkozóval a másik Fél országában, illetve engedélyezni kívánja egyik saját vállalkozója számára minősített szerződés kötését a másik Fél országában egy minősített katonai projekt keretében, előzetes írásos biztosítékot kell kapjon a másik Fél illetékes biztonsági hatóságán keresztül arról, hogy a javasolt vállalkozó rendelkezik a megfelelő szintű biztonsági engedéllyel, illetve olyan létesítményekkel, ahol a minősített információkat ugyanazon szinten tudja kezelni és tárolni. A korlátozott terjesztésű szinthez a 2. Cikkben meghatározott biztonsági garanciát adnak.

(2) A Felek és/vagy magánszervezetek személyei közötti minden szerződés megfelelő biztonsági részt és biztonsági minősítési listát tartalmaz, mely ezen Egyezmény feltételein alapszik.

(3) Azon illetékes biztonsági hatóság, amely országában a munka elvégzésre kerül, vállalja a felelősséget a szerződésre vonatkozó biztonsági intézkedések meghozatalára és adminisztrálására, ugyanazon szabványok és követelmények alapján, amelyeket a saját minősített szerződéseik védelmével kapcsolatban alkalmaznak.

(4) A vállalkozó jóváhagyás végett már előre benyújtja a minősített alvállalkozói szerződésekben érdekelt alvállalkozók névsorát az illetékes biztonsági hatóságnak. Jóváhagyás esetén az alvállalkozónak ugyanazon biztonsági kötelezettségeknek kell eleget tenniük, mint a vállalkozónak.

(5) Bármely minősített katonai projekt, egyezmény, szerződés vagy alvállalkozói szerződés bejelentését előre továbbítják azon ország illetékes biztonsági hatóságának, ahol a projekt megvalósításra kerül.

(6) Bármely minősített szerződés biztonsági részének két (2) példányát továbbítják azon ország illetékes biztonsági hatóságának, ahol a projekt megvalósításra kerül.

10. Cikk

A titoksértés

A másik Fél által átadott vagy kapott, vagy közös érdekeket érintő bizalmas vagy magasabb szintű minősített információ 2. Cikkben meghatározott megsértése esetén, amely a biztonság 2. Cikkben meghatározott veszélyeztetését eredményezi, azon ország illetékes biztonsági hatósága, ahol a biztonság megsérült, a lehető leghamarabb tájékoztatja a másik ország illetékes biztonsági hatóságát, és lefolytatja a megfelelő vizsgálatot. A másik Fél - kérés esetén - együttműködik a vizsgálatban. Bármely más esetben tájékoztatni kell a másik Felet a vizsgálatok eredményeiről, és végső nyilatkozatot kell kiállítani az okokról és a biztonság megszegésének mértékéről.

11. Cikk

A költségek

Mindkét Fél saját maga viseli a jelen Egyezmény végrehajtásával és annak rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő költségeket.

12. Cikk

A viták rendezése

(1) Mindkét Fél képviselői tárgyalásos úton rendezik a jelen Egyezményben foglaltak értelmezése vagy végrehajtása kapcsán felmerült összes vitát, és nem fordulnak sem harmadik Félhez, sem nemzetközi bírósághoz.

(2) E vita időtartama alatt mindkét Fél továbbra is betartja a jelen Egyezményből fakadó kötelezettségeit.

13. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény 60 nappal azután lép hatályba, hogy a Felek diplomáciai úton írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeknek.

(2) A Felek jelen Egyezményt határozatlan időre kötik. Jelen Egyezményt bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítéssel. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályosul. Jelen Egyezmény megszűnése esetén, a jelen Egyezmény alapján már átadott minősített információkat, amilyen hamar csak lehet, visszaküldik a másik Fél részére. Azon minősített információkat, melyeket nem küldtek vissza, továbbra is a jelen Egyezményben foglalt intézkedések szerint kell védeni.

(3) A jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton írásban kell javasolni, és azok ezen cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

Készült 1999. október 12-én, Oslóban, két eredeti példányban magyar, norvég és angol nyelven, valamennyi példány egyaránt hiteles. A magyar és a norvég szöveg közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű szöveg a mérvadó.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény 13. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére