A jogszabály mai napon ( 2022.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi IX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1999. év november hó 25-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Felek)

felismerve a katasztrófák és súlyos balesetek okozta veszélyeket mindkét állam számára,

elismerve, hogy az együttműködés a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése terén, mindkét állam fejlődését és biztonságát segíti,

figyelembe véve a fent említett területen a tudományos és műszaki információcsere előnyeit mindkét Fél számára,

figyelembe véve a katasztrófák és súlyos balesetek lehetőségét, amelyet a Felek saját erőből nem tudnak elhárítani, és ezért szükség van a Felek összehangolt cselekvésére az ilyen veszélyhelyzetek megelőzése és következményeik felszámolása érdekében,

támogatva az Egyesült Nemzetek Szervezetének erőfeszítéseit a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzésének és következményei mérséklése terén, tiszteletben tartva és elismerve a különböző nemzetközi szervezetek keretében létrejött normákat és szabályokat, a vonatkozó nemzetközi egyezményeket, valamint azt a célt, hogy hozzájáruljanak a megfelelő nemzeti joganyag kidolgozásához,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény tárgya

(1) A jelen Egyezmény meghatározza a Felek összehangolt tevékenységének elveit és kereteit, a katasztrófák és súlyos balesetek esetén a kölcsönös segítségnyújtás feltételeit, valamint az együttműködés egyéb formáit.

(2) A jelen Egyezmény keretében a Felek kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek felszámolásához, amelyhez a Felek saját ereje nem elegendő.

2. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése a következő:

„Segítségnyújtás” A Segítséget nyújtó Fél által a Segítséget kérő Fél szükségleteinek kielégítésére biztosított javak, anyagok, szakemberek közreműködése és szolgáltatások nyújtása.
„Segítséget kérő Fél” Azon Fél, amely megkereséssel fordul a másik Félhez segítségnyújtás céljából.
„Segítséget nyújtó Fél” Az a Fél, amely eleget tesz a másik Fél segítség iránti megkeresésének.
„Segélycsapatok” Azok a szakértők vagy azok csoportjai, ezen belül a polgári védelmi szervezet tagjai, akiket a Segítséget nyújtó Fél segítségnyújtásra kijelölt és rendelkeznek a szükséges felszerelésekkel.
„Katasztrófa és súlyos baleset” Egy meghatározott területen vagy létesítményben bekövetkező pusztító természeti erő vagy emberi tevékenység következtében létrejött esemény, amely az emberek életét és egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet jelentős mértékben veszélyezteti vagy ilyen esemény bekövetkezett, és amely rendkívüli intézkedések foganatosítását igényli.
„Segélyszállítmányok” Mindazon anyagi javak, amelyek a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket a katasztrófa sújtotta népesség számára térítésmentes átadásra szánnak.
„Tranzit állam” Bármelyik Fél állama, amelynek államterületén a segélycsapatok közúton, vízi vagy légi úton áthaladnak, vagy amelyen keresztül segítségnyújtás céljából, harmadik ország számára a felszerelést vagy a segélyszállítmányokat átszállítják.
„Személyes adatok” Meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, különösen a családi és utónév, a születési idő, lakcím és más, személyazonosításra alkalmas adatok.

3. Cikk

A segítségnyújtás alapelvei

(1) A Felek együttműködnek a jelen Egyezmény rendelkezései, belső jogszabályaik, valamint azon nemzetközi szerződések szerint, amelyeknek a Felek részesei annak érdekében, hogy azonnali hiteles információt és támogatást nyújtsanak egymásnak a katasztrófák és súlyos balesetek esetén.

(2) Amennyiben bármelyik Fél államának területén katasztrófa vagy súlyos baleset következik be, ez a Fél megkeresésében támogatást kérhet a másik Féltől. A segítséget nyújtó Fél, lehetőségeivel összhangban, katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és/vagy következményeinek elhárítása érdekében segítséget nyújt a segítséget kérő Félnek segélycsapatok, felszerelés és segélyszállítmányok biztosításával.

(3) Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a segítségnyújtás ingyenes.

(4) A segítséget kérő Fél biztosítja a segélyszállítmányok akadálytalan fogadását, és gondoskodik arról, hogy az kizárólag a katasztrófák és súlyos balesetek következtében érintett népesség között, ingyenes elosztásra kerüljön.

(5) A Felek biztosítják, hogy a segítségnyújtás során a segélycsapatokat csak rendeltetésüknek, képzettségüknek és felszereltségüknek megfelelő módon alkalmazzák.

(6) A segélycsapatok tevékenységüket a feladatuk teljesítése után fejezik be, vagy amikor erről a Felek illetékes hatóságai közösen így határoztak. Ezt követően a segélycsapatok haladéktalanul visszatérnek a segítséget nyújtó Fél területére.

4. Cikk

A segítségnyújtás kérése és az információcsere

(1) Katasztrófák és súlyos balesetek esetén a Felek megkeresés alapján, illetékes hatóságaik útján segítséget nyújtanak egymásnak. A segítséget kérő Fél a megkeresésben:

- meghatározza a katasztrófa vagy súlyos baleset helyét, idejét, jellegét, mértékét és mindenkori állapotjellemzőit az adott időpontban;

- tájékoztatást ad a már megtett és tervezett intézkedésekről, az igényelt támogatást részletesen meghatározza, beleértve a segítségnyújtás elsődleges szempontjait.

(2) A segítséget nyújtó Fél késlekedés nélkül dönt a segítségnyújtásról, és tájékoztatja a segítséget kérő Felet az azonnali lehetőségeiről, feltételeiről.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében említett információkat a helyzet alakulásával összhangban folyamatosan pontosítani kell.

5. Cikk

A segítségnyújtás formái

(1) A segítségnyújtás történhet segélycsapatok küldésével, felszerelések, segélyszállítmányok, szükséges információk átadásával vagy más alkalmas módon.

(2) A segítségnyújtás magában foglalja a kutatást, a mentést és más sürgős, katasztrófa vagy súlyos baleset esetén végzett tevékenységet, melynek célja az emberi élet mentése, a lakosság egészségének védelme, a lakosság kimentése a másik Fél államterületére, a környezeti, a kulturális és az anyagi veszteségek, valamint a másodlagos hatások csökkentése.

6. Cikk

A lakosság kimentése és visszafogadása

(1) Azok a személyek, akiket katasztrófa vagy súlyos baleset esetén a segítséget kérő Fél államának területéről a segítséget nyújtó Fél államának területére mentettek ki, ott a legkorábbi visszatérési lehetőségig a szükséges ellátásban részesülnek. A segítséget kérő Fél a segítséget nyújtó Félnek megtéríti ezen személyek tartózkodási és visszaszállítási költségeit, amennyiben ezek nem a másik Fél állampolgárai.

(2) Mindkét Fél visszafogadja azokat a személyeket, akiket a másik Fél államának területére kimentettek.

(3) A segítséget nyújtó Fél államának területére kimentett személyek az államhatárt személyazonosságukat igazoló okmánnyal, ennek hiányában a segítséget kérő Fél hatóságai által kiállított névjegyzékkel léphetik át.

7. Cikk

Tranzit

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megkeresés alapján, a jelen Egyezményben foglaltak szerint elősegítik és biztosítják a segélycsapatok, felszerelések és segélyszállítmányok saját államterületükön való akadálytalan áthaladását, ha a Felek bármelyikének állama tranzit állam.

8. Cikk

Illetékes hatóságok

(1) A segítségnyújtás és a jelen Egyezményben foglaltak végrehajtása tekintetében a következő hatóságok (a továbbiakban: illetékes hatóságok) az illetékesek:

- a Magyar Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium,

- Ukrajna részéről: a Katasztrófák és a csernobili baleset következményeivel kapcsolatos lakosságvédelmi feladatok Minisztériuma.

(2) A Felek illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a további kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekről és személyekről.

(3) Az illetékes hatóságok a jelen Egyezmény végrehajtása során közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással. E célból kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartás pontos adatairól, főleg címükről és távközlési adataikról.

(4) A Felek biztosítják az illetékes hatóságok és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetek folyamatos működését. A Felek az illetékes hatóságokban és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekben bekövetkezett változásról írásban értesítik egymást.

9. Cikk

Vegyes Bizottság

(1) A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek Vegyes Bizottságot hoznak létre a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és következményei mérséklése terén történő együttműködés érdekében. A Vegyes Bizottság létrehozásának feltételeit, feladatait az illetékes hatóságok határozzák meg.

(2) A Vegyes Bizottság üléseit az illetékes hatóságok kölcsönös egyeztetése alapján, szükség szerint tartja, felváltva a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában.

(3) A Vegyes Bizottság tervezi és koordinálja a jelen Egyezmény szerinti közös tevékenységeket, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.

10. Cikk

A segítségnyújtás összehangolása és irányítása katasztrófák és súlyos balesetek esetén

(1) A segítséget kérő Fél területén a mentőmunkálatokat, a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek felszámolását, valamint az érintett lakosságnak nyújtandó segítséget azon személyek és szervezetek irányítják és koordinálják, melyek ezen Fél jogi előírásai alapján erre illetékesek.

(2) A segítséget nyújtó Fél segélycsapatai számára utasítást kizárólag a segélycsapat vezetőjén keresztül lehet adni.

(3) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatósága vagy erre felhatalmazott szerve tájékoztatja a segélycsapatok vezetőit a helyzet alakulásáról a katasztrófa vagy súlyos baleset területén, meghatározza a tevékenység rendjét és ha szükséges, ellátja ezeket a csoportokat tolmácsokkal, valamint egyéb szükséges eszközökkel.

(4) A segítséget kérő Fél gondoskodik a segélycsapatok biztonságáról, biztosítja az ingyenes, halaszthatatlan orvosi ellátást, étkezést és szállást, valamint az alapvető szükségleti cikkeket, amennyiben a segélycsapatok saját készletei elfogytak.

11. Cikk

Határátlépés és a másik Fél államának területén való tartózkodás szabályai

(1) A segítségnyújtás hatékonyságának és gyorsaságának biztosítása érdekében a Felek biztosítják, hogy a határátlépés formaságait a minimálisan szükséges mértékre korlátozzák.

(2) A segélycsapatok tagjai a segítségnyújtás keretében az államhatárt úti okmányok, vízum és tartózkodási engedély nélkül, bármilyen, a személyazonosságot igazoló okmánnyal átléphetik és ott-tartózkodhatnak. A segélycsapat vezetője - felkérésre - bemutatja a segítségnyújtásról szóló megbízólevelet, amely tartalmazza a segítségnyújtás módját, a segélycsapat jellegét, a segélycsapat névjegyzékét. Bemutatja továbbá érvényes, fényképpel ellátott szolgálati igazolványát vagy személyazonosító igazolványát. Különösen sürgős esetben a megbízatás más megfelelő módon is igazolható. A Felek kicserélik egymás között a személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányok mintáit.

(3) Rendkívül sürgős esetekben a határátkelőhelyen kívül is át lehet lépni az államhatárt. Ebben az esetben a helyi illetékes vám- és határforgalom ellenőrző szervet haladéktalanul értesíteni kell.

(4) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget kérő Fél területén egyenruha viselésére, amennyiben ez a segítséget nyújtó Fél államában a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Felek nem korlátozzák a másik Fél segélycsapatainak gépjárművein a megkülönböztető jelzések használatát.

(5) A segélycsapatok tagjai a segítségnyújtás ideje alatt kötelesek tiszteletben tartani a segítséget kérő Félnek a külföldiek tartózkodására vonatkozó jogszabályait.

(6) A Felek az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat akkor is biztosítják, amikor az egyik Fél tranzit állam. Az illetékes hatóságok időben értesítik egymást arról, hogy felmerül a tranzit szükségessége és megállapodnak a végrehajtás rendjében és módjában, valamint - amennyiben az szükséges - a segélycsapatok áthaladásához hivatalos kíséretet biztosítanak.

12. Cikk

Felszerelések és segélyszállítmányok behozatala, kivitele és átszállítása

(1) A Felek megkönnyítik a felszerelések és segélyszállítmányok átszállítását az államhatáron keresztül. A segélycsapat vezetőjének a határátlépéskor a másik Fél vámszerveinek külön-külön jegyzéket kell átnyújtani a behozott, illetve kivitt felszerelésekről és segélyszállítmányokról. Amennyiben rendkívüli sürgős esetben a határátlépés a határátkelőhelyen kívül történik, ezeket a jegyzékeket haladéktalanul át kell adni a megfelelő vámszervnek.

(2) A segélycsapatok csak a felszerelést és a segélyszállítmányokat hozhatják be és vihetik ki.

(3) Az államhatáron keresztül szállított felszerelésre és a segélyszállítmányokra nem érvényesek az áruforgalomra vonatkozó tilalmak és korlátozások. A segélyszállítmányok és felszerelések - a rendeltetés igazolása esetén - mentesek minden vám, adó és egyéb vámmal együtt fizetendő pénzügyi teher alól.

(4) A segélycsapatok által használt gépkocsik és a segélyszállítmányokat szállító gépjárművek esetében a Felek nem igénylik a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket.

(5) Azt a felszerelést, amely nem került végleges felhasználásra, vagy nem semmisült meg, a segítséget nyújtó Fél területére vissza kell szállítani. Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérő Fél államterületén segélyszállítmányként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának, felhasználási helyének megjelölésével be kell jelenteni a segítséget kérő Fél illetékes hatóságának, amely erről haladéktalanul értesíti a segítséget kérő Fél illetékes vámhatóságát, amely a továbbiakban nemzeti jogszabályai szerint jár el.

(6) A (3) és (5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a kábítószert és pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyító készítmények esetében is. Ezeket a készítményeket csak sürgős orvosi szükséglet szerinti mennyiségben vihetik magukkal a segélycsapatok, és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja a segítséget nyújtó Fél államának jogszabályi rendelkezései szerint. Ezen készítmények forgalmát a Felek nem tekintik a kábítószerekről és a pszichotrop anyagokról szóló, a Feleket kötelező nemzetközi szerződések szerinti áruforgalomnak.

(7) A segítséget kérő Fél területére tilos a fegyverek és lőszerek behozatala a segítségnyújtáshoz szükséges ipari robbanóanyagok kivételével.

(8) A segítséget kérő Fél belső jogszabályai szerint illetékes hatóságai ellenőrizhetik a (3)-(6) bekezdésben említett felszerelések és anyagok felhasználását és tárolását.

(9) Az (1)-(8) bekezdésekben foglaltakat tranzitszállítmányok esetén is alkalmazni kell.

(10) A segítséget kérő Fél lehetővé teszi a felszerelések vegyi és sugármentesítését, fertőtlenítését. Abban az esetben, ha ezt nem lehet elvégezni, akkor a felszerelést a segítséget kérő Fél területén hagyják.

13. Cikk

Légi járművek alkalmazása

(1) A segélycsapatok, valamint felszerelésük és a segélyszállítmányok eljuttatására, valamint a segítségnyújtás egyéb, gyors végrehajtására légi járművek használhatók.

(2) A segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága tájékoztatja a segítséget kérő Fél illetékes hatóságát arról, hogy légi járművet alkalmaznak a segítség nyújtásához, megjelölve a légi jármű adatait, típusát, a bejegyző ország és a lajstromjel megadásával, a légi személyzet tagjainak számát, a szállítmány jellegét, a járatok menetrendjét és az utasok listáját, a repülés várható útvonalát, a leszállási helyet, valamint a repülési idő adatait.

(3) Mindkét Fél lehetővé teszi, hogy a segítséget nyújtó Fél államából érkező légi járművek az (1) bekezdésben meghatározott célból átrepüljenek államának felségterületén és hivatalos nemzetközi repülőtér igénybevétele nélkül, a kijelölt helyen le-, illetve felszállhassanak.

(4) A segítséget nyújtó Fél mentesül - a jelen Egyezmény végrehajtása során - a segítséget nyújtó légi jármű átrepülése, leszállása, várakozása, felszállása és a számára nyújtott navigációs szolgáltatások után járó díjak megfizetése alól.

(5) Amennyiben a jelen Egyezmény mást nem tartalmaz, a légi járművek a Nemzetközi Polgári Légiforgalmi Szervezet (ICAO) és a Felek államának jogszabályai szerint közlekednek.

(6) A Felek illetékes hatóságai a segítségnyújtást biztosító repülőjáratoknál a légi jármű üzemanyag-ellátásra és karbantartási szolgáltatásaira vonatkozó költségtérítésről minden egyes esetben külön megállapodnak.

14. Cikk

Kártérítés

(1) A Felek egymással szemben lemondanak minden őket megillető kártérítési igényről olyan vagyoni kár esetében, beleértve a környezetben bekövetkező kárt is, ha a kárt a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő megbízatása teljesítése közben a segélycsapat tagja okozta, továbbá minden olyan kártérítési igényről, amelyek a segélycsapat valamely tagjának egészségkárosodásából vagy halálából adódik, abban az esetben, ha az a jelen Egyezmény feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(2) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Fél segélycsapatának tagja a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladat végzése közben a segítséget kérő Fél államának területén harmadik személy sérelmére kárt okoz, úgy a felelősség a segítséget kérő Felet terheli.

(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

(4) Ezen cikkben meghatározott kártérítési felelősség a segélycsapatok esetében a segítséget kérő Fél államterületére történő belépéstől annak elhagyásáig áll fenn.

(5) Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek a kártérítési igények elbírálásának megkönnyítése érdekében. Ebből a célból kicserélik a rendelkezésükre álló valamennyi információt.

15. Cikk

Az együttműködés formái

(1) A jelen Egyezmény keretében történő együttműködés formái a következők:

a) katasztrófák és súlyos balesetek előrejelzése, megelőzése, értékelése és következményeinek felszámolása terén, miközben kicserélik tudományos és technikai, valamint gyakorlati tapasztalataikat;

b) konferenciákat, tanulmányutakat, tudományos programokat és szakmai tanfolyamokat rendeznek szakembereik részére, beleértve a megfelelő oktatási intézmények együttműködését és közös gyakorlatok végzését;

c) kicserélik az információikat a katasztrófák és súlyos balesetek által okozott veszélyeztetettségről, illetve ezek következményeiről, különösen azokban az esetekben, amikor ezek a másik Fél területét is érinthetik;

d) katasztrófák és súlyos balesetek okainak kivizsgálása.

(2) A Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseit - a 11. Cikk (1)-(2) bekezdései kivételével - megfelelően alkalmazzák a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott együttműködés egyéb formái tekintetében.

16. Cikk

Együttműködés a nemzetközi és nemzeti szervezetekkel

Kölcsönös megállapodás alapján a Felek felkérhetik az érdekelt nemzetközi és nemzeti szervezeteket, intézményeket, hogy a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos tevékenységekbe kapcsolódjanak be.

17. Cikk

A személyes adatok védelme

Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény alapján személyes adatokat adnak át, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni, a Felek hatályos jogszabályainak figyelembevételével:

a) Az adatokat átvevő Fél azokat csak azokra a célokra használhatja fel, melyek a jelen Egyezményben szerepelnek és csak az adatokat átadó Fél által meghatározott feltételek mellett.

b) Az adatokat átvevő Fél - kérelemre - tájékoztatja az adatokat átadó Felet az átadott adatok felhasználásáról és a segítségük által elért eredményekről.

c) A személyes adatok csak a jelen Egyezmény végrehajtásában közreműködő és a személyes adatok kezelésére jogosult szerveknek (a továbbiakban: adatkezelésre jogosult szervek) adhatók át. Az adatok más szerveknek csak az adatot átadó szerv előzetes írásbeli hozzájárulásával továbbítható.

d) Az adatot átadó szerv köteles ügyelni az átadandó adatok helyességére, valamint tekintettel az átadás céljára, ezek szükségességére és megfelelőségére. Ennek során figyelembe kell venni a belső jogi előírásokban meghatározott adattovábbítási tilalmakat. Abban az esetben, ha megállapítják, hogy helytelen adatokat adtak át, vagy olyan adatokat, melyeket nem lett volna szabad átadni, akkor ezt a tényt haladéktalanul közölni kell az adatot átvevő szervvel. Az utóbbi köteles az adatokat kijavítani vagy az adatokat megsemmisíteni.

e) Abban az esetben, ha az adatot átadó szerv számára érvényes előírások a továbbított személyes adatokra vonatkozóan különleges törlési határidőt írnak elő, az adatot átadó szerv felhívja ezekre a határidőkre az átvevő szerv figyelmét. Ezektől a határidőktől függetlenül az átadott személyes adatokat törölni kell akkor, amikor nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat átadták.

f) Az adatot átadó és az átvevő szerv köteles a személyes adatok átadásáról és átvételéről nyilvántartást vezetni.

g) Az adatot átadó és az átvevő szervek kötelesek az átadott személyes adatokat hatékonyan védeni a jogosulatlan hozzáférés, a jogtalan változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

18. Cikk

Más nemzetközi szerződések rendelkezései

A jelen Egyezmény nem érinti a Felek más nemzetközi szerződésekben meghatározott jogait vagy kötelezettségeit.

19. Cikk

A viták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Felek illetékes hatóságai tárgyalások útján, s ha szükséges, diplomáciai úton rendezik.

20. Cikk

Az Egyezmény módosítása

A Felek a jelen Egyezményt kölcsönös egyetértéssel, Jegyzőkönyvben módosíthatják és kiegészíthetik. Az Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba, amikor a Felek értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

21. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól, és azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba, amikor a Felek értesítették egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) A jelen Egyezményt bármelyik Fél felmondhatja. Az Egyezmény attól a naptól számított hat hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló diplomáciai jegyzék a másik Félhez megérkezett.

(3) Az Egyezmény megszűnése az Egyezmény fennállása alatt érvényesen vállalt kötelezettségekért való helytállást nem érinti.

Készült Budapesten, 1998. október hó 27. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. december 25-től kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére