A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 47. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: intézmény), az intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban: munkavállaló), valamint - jelenlétük idejére - az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre terjed ki.

2. § Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (a továbbiakban: vezető) gondoskodik:

a) a Tv.-ben meghatározott esetben az intézmény tűzvédelmi szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) és tűzriadó tervének elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, az azokban foglalt rendelkezések betartásáról, szükség szerinti gyakoroltatásáról;

b) a tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet (személy) kijelöléséről, működési feltételeinek biztosításáról.

3. § (1) A Szabályzat tartalmának kialakításakor - arra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túlmenően - figyelemmel kell lenni különösen:

a) az intézményben napszakonként változó létszámú munkavállalókra;

b) a betegek kimentésére rendelkezésre álló helyi, illetve a ténylegesen szükséges létszámra, különös tekintettel a mozgásképtelen vagy korlátozottan mozgásképes személyek kimentésének módozataira és a befogadó hely megjelölésére;

c) az intézményben átmenetileg tartózkodók (látogatók, vizsgálaton megjelentek stb.) mentésének biztosítására;

d) a gyógyító munkához elengedhetetlen egészségügyi dokumentációk, valamint gépek, műszerek, egyéb eszközök stb. lehetőség szerinti mentésének megszervezésére.

(2) A Szabályzat mellékletét képező tűzriadó tervet a rendes munkaidő, illetve a csökkentett munkavállalói létszámmal működő időszakok figyelembevételével kell elkészíteni.

4. § (1) A vezető a rendelet kihirdetésétől számított 90 napon belül a tűzvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket felülvizsgálja, azokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítja, illetve kiegészíti.

(2) *  A vezető a bekövetkezett tűzesetekről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. A bejelentést írásban is meg kell ismételni.

(3) *  Ha az egészségügyi szolgáltató a tűzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget tenni területi, illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt is haladéktalanul értesítenie kell.

(4) *  A tűzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével az egészségügyért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(5) * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg a 36/1981. (Eü. K. 21.) EüM utasítás hatályát veszti.