A jogszabály mai napon ( 2024.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződő Felek által a Megállapodás megerősítéséről szóló utolsó jegyzékváltás 1999. november 1. napján megtörtént, ezért a Megállapodás 2000. január 1. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Szabadkereskedelmi Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság, a továbbiakban megfelelően „Magyarország”, „Lettország” vagy „a Felek”,

megerősítve a jogrenden, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán alapuló pluralista demokrácia melletti szilárd elkötelezettségüket,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek a gazdasági integráció folyamatában, amely az európai kontinens stabilitásának fontos dimenziója, és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

újólag megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záró dokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az európai gazdasági együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záró dokumentumában foglalt elvek melletti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból fokozatosan kiküszöböljék a kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően,

határozottan meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

azzal a céllal meghatározva a jelen Szabadkereskedelmi Megállapodás megvalósítását, hogy óvják és védjék a környezetet, és biztosítsák a természeti erőforrások optimális felhasználását a fenntartható növekedés elveinek megfelelően,

figyelemmel arra, hogy jelen Megállapodás egyik kitétele sem értelmezhető akként, hogy a Feleket felmentené más nemzetközi megállapodásokban, különösen a WTO-t létrehozó megállapodásban vállalt kötelezettségeik alól, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Célok

1. A Felek egy átmeneti időszak alatt, legkésőbb 2000. december 31-ig fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és összhangban az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkével, valamint a XXIV. Cikk Értelmezéséről szóló Egyetértéssel, melyet a WTO-t létesítő megállapodással hoztak létre.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása,

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása,

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás,

d) a Felek közötti együttműködés fokozása.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

2. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az „ipari termékek” kifejezés a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik a meglevő importvámot és azzal egyenértékű hatású terheket, kivéve az 1. sz. Jegyzőkönyv szerintieket.

4. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám – amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentenek az 1999. február 11-én alkalmazott legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel lesz.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor „erga omnes” alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

4. A Felek tájékoztatják egymást vámjaikról.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk (importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezései a fiskális jellegű vámokra is vonatkoznak.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján egymás között eltörlik az összes exportvámot és azokkal egyenértékű hatású terheket.

7. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek importjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek, a II. Mellékletben foglaltak kivételével.

8. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek exportjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek azok kivételével, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

II. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

9. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezéseit a Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni. A „mezőgazdasági termékek” a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó, valamint az I. mellékletben szereplő termékeket jelenti.

10. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától nem emelik az importvámjaikat és az importra kirótt vámmal egyenértékű hatású terheket.

11. Cikk

Kölcsönös engedmények nyújtása

A jelen Megállapodás Felei a 2. számú Jegyzőkönyvben meghatározott kedvezményeket nyújtják egymásnak, e fejezet rendelkezéseivel és a Jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban.

12. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám – amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentenek az 1999. február 11-én alkalmazott legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel lesz.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor „erga omnes” alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

13. Cikk

Engedmények és agrárpolitikák

1. A jelen Megállapodáshoz tartozó 2. számú Jegyzőkönyv szerint nyújtott engedmények érintetlenül hagyásával e fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását vagy az ebből eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött Mezőgazdasági Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek teljesítését.

2. A Felek a Vegyesbizottságon keresztül tájékoztatják egymást agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére azonnali konzultációkat tartanak a helyzet megvizsgálására.

14. Cikk

Különleges védintézkedések

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen 27. Cikkétől (Általános védintézkedések) függetlenül, tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére, ha a valamelyik Fél területéről származó olyan mezőgazdasági termék importja, amelyre a jelen Megállapodás alapján engedményt adtak, komoly piaczavarást okoz a másik Fél piacán, az érintett Fél a megfelelő megoldás megtalálása érdekében haladéktalanul konzultációkat kezd. A kérdés megoldásáig az érintett Fél megteheti az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

15. Cikk

Állat-egészségügyi, egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

1. A Felek az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályaikat diszkrimináció-mentesen alkalmazzák, és nem vezetnek be semmilyen új intézkedést, amelynek indokolatlan korlátozó hatása van a kereskedelemre.

2. Az állat-egészségügyi intézkedések és az állatorvosi szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon az e téren meglévő nemzetközi megállapodásokkal.

3. A növény-egészségügyi intézkedések és a növényvédő szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon az e téren meglévő nemzetközi megállapodásokkal.

III. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. Cikk

Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. Jelen Megállapodás 3. számú Jegyzőkönyve rögzíti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés vonatkozó módszereit.

2. A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket – beleértve a Vegyesbizottság által végzett rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat – annak biztosítására, hogy a jelen Megállapodás 1. és 2. számú Jegyzőkönyveinek rendelkezéseit és a Megállapodás 3. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 4. Cikkének (Alapvámok), 5. Cikkének (Fiskális jellegű vámok), 6. Cikkének (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 7. Cikkének (Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 8. Cikkének (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 10. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 12. Cikkének (Alapvámok), 17. Cikkének (Belföldi adózás) és 28. Cikkének (Szerkezeti átalakítás) rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, és hogy mielőbb csökkentsék a kereskedelmet terhelő formalitásokat, és kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak a rendelkezések érvényesítése során felmerülő nehézségekre.

17. Cikk

Belföldi adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amelyek közvetlenül vagy közvetve diszkriminációt okoznak a Felek országaiból származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében az exportőrök részére történő belföldi adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékre kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

18. Cikk

Általános kivételek

A jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra vagy a tranzitárukra vonatkozóan olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyek az alábbiak alapján indokoltak: a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelme; a művészeti, történelmi vagy régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és az ezüstre vonatkozó szabályok; a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése, ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

19. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a) alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása;

b) alapvető biztonsági érdekeinek védelme, nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése vagy nemzeti politikájának érvényesítése;

(i) a fegyverek, lőszerek és hadi felszerelések forgalma terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit; valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű forgalma terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják, vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy egyéb nukleáris robbanó eszközök elterjedésének megakadályozása terén, vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

20. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépésekor biztosítsák a diszkrimináció-mentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó személyek között.

2. A jelen cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, közvetlenül vagy közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy az exportot a Felek között. E rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak a Felek által más szervre átruházott monopóliumokra is.

21. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemhez kapcsolódó, konvertibilis devizában történő fizetések és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármely devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, amelyben valamely Fél devizabelföldije vesz részt.

3. A 2. bekezdés rendelkezéseitől függetlenül az árumozgással kapcsolatos folyó fizetésekre vonatkozó intézkedéseknek összhangban kell állniuk a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkében foglalt feltételekkel.

22. Cikk

A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével – amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet – összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok közötti egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által a domináns helyzettel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az 1. bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása de jure vagy de facto nem gátolja a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok ellátását.

3. A II. fejezetben hivatkozott termékek esetében a jelen cikk 1. bekezdésének a) pontjában rögzített előírások nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatra, amelyek a nemzeti piac szervezetének szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes a jelen cikk 1., 2. és 3. bekezdésével, és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

23. Cikk

Állami támogatás

1. Valamely Fél által akár állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, akár bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti a Felek közötti kereskedelmet.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a II. fejezetben hivatkozott termékekre.

3. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, és – kérésére – tájékoztatják a másik Felet a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

4. Ha az egyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

– ellentétes az 1. bekezdés előírásaival, vagy

– a Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint. Ilyen intézkedések csak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény és bármely más, ezek keretében megtárgyalt, a Felek között alkalmazandó, idevágó megállapodás által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangban hozhatók.

24. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek fokozatosan kialakítják a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, figyelemmel arra, hogy a másik Fél szállítói számára lehetővé tegyék a szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételt a közbeszerzési piacokon.

3. A Vegyesbizottság megvizsgálja a jelen cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket, és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések megvalósítására, a szabad piacrajutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A 3. bekezdésben foglalt vizsgálat során a Vegyesbizottság – különösen a nemzetközi fejlemények és a vonatkozó szabályozások fényében – megvizsgálhatja a 2. bekezdésben említett piacnyitás körének és/vagy mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény keretében tárgyalt vonatkozó Megállapodáshoz.

25. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkrimináció-mentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják, és a Megállapodás hatálybalépéséig olyan szintre hozzák, amely megfelel a jelen Megállapodás III. mellékletében felsorolt többoldalú megállapodások alapvető követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja különösen a szerzői jogok, beleértve a szoftverek és az adatbázisok, valamint a szomszédos jogok, az áru és szolgáltatási védjegyek, a földrajzi árujelzők – ideértve az eredetmegjelölési hivatkozásokat –, az ipari formatervek, a szabadalmak, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységekről, mint a Kereskedelmi Világszervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezete, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

4. A Felek a jelen Megállapodás követelményeit meghaladóan a TRIPS Megállapodással nem ellentétes további megállapodásokat köthetnek.

26. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megteheti a megfelelő intézkedéseket az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkével összhangban, a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

27. Cikk

Általános védintézkedések

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy a közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

28. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél hozhat a 3. Cikk (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló kivételes intézkedéseket vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen ha ezek a nehézségek súlyos társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet kell fenntartaniuk. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Fél országából származó, az I. fejezet szerint meghatározott teljes ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek az alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezek az intézkedések legfeljebb három évig alkalmazhatóak, és legkésőbb a Megállapodás hatálybalépésétől számított harmadik év végén megszűnnek.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék esetében, ha több mint három év telt el a jelen Megállapodás hatálybalépése vagy az adott termékre vonatkozó összes vám- és mennyiségi korlátozás, valamint az azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések felszámolása óta.

6. Az érintett Fél a Vegyesbizottságon keresztül tájékoztatja a másik Felet azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett ágazatokról még az intézkedések bevezetése előtt konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságban. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja azt az ütemtervet, amely szerint az e cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez az ütemterv éves egyenlő ütemezésben előírja a vámok megszüntetését, legkésőbb a bevezetésük után két évvel megkezdve azt. A Vegyesbizottság ettől eltérő ütemtervet is megállapíthat.

29. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 6. Cikk (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek) és a 8. Cikk (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések) rendelkezéseinek betartása

a) olyan harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát okozza vagy azzal fenyeget,

és amennyiben a fent hivatkozott helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

30. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás céljait megvalósítsák.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

31. Cikk

A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen cikk következő bekezdéseiben ismertetett és védintézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek megkísérlik, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél a termékei olyan importját, amely alkalmas a 27. Cikkben (Általános védintézkedések) hivatkozott helyzet előidézésére, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról történő gyors információszolgáltatás, tájékoztatja erről a másik Felet.

3. A jelen cikk 7. bekezdésében foglaltak fenntartásával a védintézkedésekhez folyamodni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes szükséges információt. A Felek a Vegyesbizottságban haladéktalanul, de nem később, mint a kérést követő 30 napon belül, konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy megoldást találjanak.

4. a) A 26. Cikk (Dömping), a 27. Cikk (Általános védintézkedések) és a 29. Cikk (Reexport és súlyos hiány) figyelembevételével a Vegyesbizottság megvizsgálja az ügyet vagy a helyzetet, és bármilyen döntést hozhat, ami az érintett Fél által közölt nehézségek megszüntetéséhez szükséges. Ha ilyen döntés az ügy Vegyesbizottság elé történő terjesztésétől számított harminc napon belül nem születik, az érintett Fél megteheti a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A 30. Cikk (A kötelezettségek teljesítése) figyelembevételével az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy az ügyben megtett első értesítés napjától számított három hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 22. Cikk (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok) és a 23. Cikk (Állami támogatás) figyelembevételével az érintett Fél a Vegyesbizottságnak megad minden szükséges segítséget az eset kivizsgálásához, és – ahol helyénvaló – a kifogásolt gyakorlat kiküszöböléséhez. Ha az érintett Fél a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság az ügy előterjesztésétől számított hatvan nap alatt nem tud megállapodást elérni, a panaszos Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek leküzdésére.

5. A meghozott védintézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzetek orvoslásához, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják a jelen Megállapodás működését.

6. A meghozott védintézkedésekről a Vegyesbizottságban időszakos konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék vagy megszüntessék azokat, ha a feltételek már nem igazolják a fenntartásukat.

7. Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél – a 22. Cikkben (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok), a 23. Cikkben (Állami támogatás) és a 32. Cikkben (Fizetési mérleg nehézségek) foglalt esetekben – azonnal megteheti a helyzet rendezéséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni, és a Feleknek a Vegyesbizottságban a lehető leghamarabb konzultációkat kell folytatniuk.

32. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. A Felek törekednek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak, beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is.

2. Ha valamelyik Fél a fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat – beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is –, amelyek korlátozott időtartamúak és nem tarthatnak hosszabb ideig, mint ami a fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket – ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak – fokozatosan enyhíteni kell, és amint a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, meg kell szüntetni. Az érintett Fél előzetesen tájékoztatja a másik Felet az intézkedések bevezetéséről, és amikor ez lehetséges, megszüntetésük ütemtervéről.

33. Cikk

Fejlődési záradék

1. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekeinek szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése azáltal, hogy új területekre terjesztik ki azokat, akkor indoklással ellátott javaslatát a másik Fél elé kell terjesztenie. A Felek utasíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot, és – ahol helyénvaló – tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárásból eredő megállapodások megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek a Felek részéről saját belső eljárásaikkal összhangban.

IV. Fejezet

INTÉZMÉNYI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Cikk

A Vegyesbizottság

1. A jelen Megállapodás alapján a Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amelyben mindkét Fél képviselteti magát.

2. A jelen Megállapodás végrehajtását felügyeli és biztosítja a Vegyesbizottság.

3. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információcserét folytatnak, és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak a Vegyesbizottság keretében. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

4. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodás által előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

35. Cikk

A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármelyik Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyesbizottság konszenzus alapján jár el.

3. Ha az egyik Fél Vegyesbizottsági képviselője belső jogi követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat – ha abban nincs későbbi időpont feltüntetve – ezen követelmények teljesítéséről szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás tekintetében a Vegyesbizottság fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart a feladatai ellátásához.

36. Cikk

Vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek és határmenti kereskedelem

A jelen Megállapodás nem gátolja vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amennyiben azok nem befolyásolják negatívan a Felek közötti kereskedelmet és különösen a származási szabályokra vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket.

37. Cikk

Mellékletek, Jegyzőkönyvek és módosítások

1. A jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról. Ebben az esetben a módosítások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján lépnek hatályba a módosítások.

38. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés megérkezett.

39. Cikk

Érvényesség és felmondás

1. A jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.

2. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A felmondás az azt a napot követő hetedik hónap első napján lép hatályba, amelyen a másik Fél kézhez vette az értesítést.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1999. június 10-én, két azonos eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások)

I. Melléklet

A 2. és a 9. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke

KN kódszám A termék rövid ismertetése
290543 Mannit
290544 Szorbit (D-glucit)
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok
3501–3505 Fehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek – enzimek
380910 Végkikészítő szerek keményítőtartalommal
382460 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4101–4103 Nyers és kikészített bőr
4301 Nyers szőrme
5001–5003 Nyers selyem és selyemhulladék
5101–5103 Gyapjú és állati szőr
5201–5203 Nyers pamut, pamuthulladék kártolva vagy fésülve
5301 Len nyersen
5302 Valódi kender (cannabis sativa) nyersen

II. Melléklet

(A 7. cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája)

Magyarország

1. Az alábbiakban felsorolt, Lettországból származó termékekre a Magyar Köztársaságba való importtal kapcsolatos mennyiségi korlátozások és ezekkel egyenértékű hatású intézkedések fokozatosan megszűnnek a jelen Megállapodás hatálybalépésétől, 2001. január 1-jéig.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Magyar Köztársaság a következő éves értékplafont nyitja Lettországból származó termékekre:

Az értékplafon megnevezése Az értékplafon USD-ban
Hal, konzerv hal 500 000

1999. évi importengedély-köteles termékek listája

Magyarország
0301 Élő hal:
– Más élő hal:
0301 91 – – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern):
0301 91 10 00 – – – Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
0301 91 90 00 – – – Más
0301 92 00 00 – – Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00 – – Ponty
0301 99 – – Másféle:
– – – Édesvízi (és vándorló) hal:
0301 99 19 – – – – Másféle:
0301 99 19 99 – – – – – Egyéb
0305 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30 – Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
– – Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex 0305 30 11 00 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex 0305 30 19 00 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex 0305 30 30 00 – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex 0305 30 50 00 – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90 – – Más:
ex 0305 30 90 01 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex 0305 30 90 99 – – – Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve „egyéb” halból
– Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00 – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00 – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49 – – Másféle:
0305 49 10 00 – – – Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00 – – – Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00 – – – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00 – – – Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0305 49 50 00 – – – Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80 – – – Más:
0305 49 80 01 – – – – Szardínia
0305 49 80 99 – – – – Egyéb
– Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00 – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00 – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00 – – Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69 – – Másféle:
0305 69 10 00 – – – A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00 – – – Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00 – – – Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00 – – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90 – – – Más:
0305 69 90 01 – – – – Szardínia
0305 69 90 99 – – – – Egyéb
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
– Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00 – – Lazac
1604 12 – – Hering:
1604 12 10 00 – – – Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
– – – Más:
1604 12 91 00 – – – – Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00 – – – – Másféle
1604 13 – – Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
– – – Szardínia:
1604 13 11 00 – – – – Olivaolajban
1604 13 19 00 – – – – Másféle
1604 13 90 00 – – – Más
1604 14 – – Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
– – – Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00 – – – – Növényi olajban
– – – – Más:
1604 14 16 00 – – – – – Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00 – – – – – Másféle
1604 14 90 00 – – – – Bonito (Sarda spp.)
1604 15 – – Makréla:
– – – Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00 – – – – Filé
1604 15 19 00 – – – – Másféle
1604 15 90 00 – – – Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00 – – Ajóka
1604 19 – – Másféle:
1604 19 10 00 – – – Szalmonidák, a lazac kivételével
– – – Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00 – – – – Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00 – – – – Másféle
1604 19 50 00 – – – Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
– – – Más:
1604 19 91 00 – – – – Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
– – – – Másféle:
1604 19 92 00 – – – – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 – – – – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00 – – – – – Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00 – – – – – Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00 – – – – – Másféle
1604 20 – Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00 – – Halpaszta (surimi) készítmény
– – Más:
1604 20 10 00 – – – Lazacból
1604 20 30 00 – – – Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00 – – – Ajókából
1604 20 50 00 – – – Szardíniából, bonitóból, Scomber Scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00 – – – Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00 – – – Más halból
2825 Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex 2825 10 00 00 – Hidrazin-nitrátok
2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
– Klorátok:
2829 11 00 00 – – Nátrium-klorát
ex 2829 19 00 00 – – Másféle klorátok
2829 90 – Más:
2829 90 10 00 – – Perklorátok
2838 2838 00 00 00 Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex 2838 00 00 00 Fulminátok
2850 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00 – Azidok
2903 Szénhidrogének halogénszármazékai:
– Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00 – – Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00 – – 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19 – – Másféle:
2903 19 10 00 – – – 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30 – Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
– – Bromidok:
ex 2903 30 31 00 – – – Dibróm-etán
2903 30 33 00 – – – Bróm-metán (metilbromid) (Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovarölő szerek.)
– Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00 – – Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00 – – Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00 – – Triklór-trifluor-etán
2903 44 – – Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00 – – – Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00 – – – Klór-pentafluor-etán
2903 45 – – Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00 – – – Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00 – – – Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00 – – – Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00 – – – Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00 – – – Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00 – – – Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00 – – – Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00 – – – Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00 – – – Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00 – – – Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00 – – – Más
2903 46 – – Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00 – – – Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00 – – – Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00 – – – Dibróm-tetrafluoretán
ex 2903 47 00 00 – – Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
2903 49 – – Másféle:
– – – Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00 – – – – Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00 – – – – Más
– – – Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00 – – – – Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00 – – – – Más
– Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 – – 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00 – – – Lindán
2903 51 90 00 – – – Más
– Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00 – – Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69 – – Másféle:
2903 69 90 – – – Más:
2903 69 90 01 – – – – Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02 – – – – Poliklórozott terfenilek
ex 2903 69 90 99 – – – – Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 90 – Más:
2904 90 40 00 – – – Triklór-nitrometán (klorópikrin)
2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90 – Más:
ex 2908 90 00 01 – – Nitroszármazékok
2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30 – Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2909 30 90 00 – – Nitrofen
2910 Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2910 90 00 00 – Endrin, dieldrin
2914 Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
– Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00 – – Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2915 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
– Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid:
2915 24 00 00 – – Ecetsavanhidrid
2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
– Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00 – – Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00 – – Fenilecetsav észterei
2919
2919 00 Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90 – Más:
2919 00 90 03 – – Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
– Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00 – – Antranilsav és sói
2924 Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
– Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00 – – 2-acetilamino-benzoesav (N–Acetil-antranilsav)
2924 29 – – Másféle:
ex 2924 29 90 00 – – – 2-acetamino benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
– Más
2932 91 00 00 – – Izoszafrol
2932 92 00 00 – – 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00 – – Piperonal
2932 94 00 00 – – Szafrol
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
– Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00 – – Piperidin és sói
2933 90 – Más:
2933 90 95 – – Másféle:
2933 90 95 05 – – Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
2939 Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
– Efedrin és sói:
2939 41 00 00 – – Efedrin és sói
2939 42 00 00 – – Pszeudoefedrin és sói
– Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
2939 61 00 00 – – Ergometrin és sói
2939 62 00 00 – – Ergotamin és sói
2939 63 00 00 – – Lizergsav és sói
3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10 – Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10 – – Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 10 90 – – Más:
3004 10 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 20 – Más antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 20 10 – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 20 90 – – Más:
3004 20 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
– Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 31 – – Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 31 90 – – – Más:
3004 31 90 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 32 – – Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 32 90 – – – Más:
3004 32 90 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 39 – – Másféle:
3004 39 10 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 39 90 – – – Más:
3004 39 90 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 40 – Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10 – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 40 90 – – Más:
3004 40 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 50 – Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10 – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 50 90 – – Más:
3004 50 90 02 – – – Humán gyógyászati célra
3004 90 – Más:
– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11 – – – Jód-, vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 90 19 – – – Másféle
3004 90 19 02 – – – – Humán gyógyászati célra
– – Más:
3004 90 91 – – – Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 91 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3004 90 99 – – – Másféle:
3004 90 99 02 – – – – Humán gyógyászati célra
3006 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
3006 30 00 – Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensek:
3006 30 00 01 – – Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
3006 60 – Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
– – Hormon alapú:
3006 60 11 – – – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3006 60 11 01 – – – – Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 11 99 – – – – Egyéb
3006 60 19 – – – Másféle:
3006 60 19 01 – – – – Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 19 99 – – – – Egyéb
3006 60 90 – – Spermicid alapú:
3006 60 90 01 – – – Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 90 99 – – – Egyéb
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
– Illóolajok kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:
3301 29 – – Másféle:
– – – Más:
3301 29 61 – – – – Nem terpénmentes:
3301 29 61 01 – – – – – Szasszafrasz olaj
3301 29 91 – – – – Terpénmentes:
3301 29 91 01 – – – – – Szasszafrasz olaj
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosó-készítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
3402 20 – Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is:
3402 20 10 00 – – Felületaktív készítmények
3402 20 90 00 – – Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90 – Más:
3402 90 10 – – Felületaktív készítmények:
3402 90 10 01 – – – Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3402 90 90 – – Mosó- és tisztítókészítmények:
3402 90 90 01 – – – Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3601 3601 00 Lőpor:
3601 00 00 01 – Fekete lőpor
3601 00 00 99 – Egyéb
3602 3602 00 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
3603 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00 – Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90 – Más:
3603 00 90 01 – – Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99 – – Egyéb
3604 Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00 – Tűzijátékok
3604 90 – Más:
3604 90 00 01 – – Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02 – – Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
ex 3604 90 00 99 – – Egyéb pirotechnikai termék a karácsonyfa csillagszóró kivételével
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10 – Rovarölők:
3808 10 20 – – Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01 – – – DDT hatóanyagú készítmények
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
– Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00 – – Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
3824 79 00 00 – – Másféle
3824 90 – Más:
– – Más:
3824 90 95 – – – Másféle:
3824 90 95 07 – – – – Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
ex 3824 90 95 08 – – – – Részlegesen halogénezett fluorozott-brórozott aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20 – Használt légabroncs:
4012 20 10 – – Polgári repüléshez:
4012 20 10 01 – – – Újrafutózható
4012 20 10 02 – – – Használt, de forgalomképes
4012 20 90 – – Más:
4012 20 90 01 – – – Újrafutózható
4012 20 90 02 – – – Használt, de forgalomképes
4203 *  Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4203 10 – Ruházati cikk:
4203 10 00 01 – – Természetes bőrből
4203 10 00 02 – – Mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4303 *  Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru:
4303 10 – Ruházati cikk és ruházati tartozék:
4303 10 10 00 – – Fehér bundájú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
4303 10 90 00 – – Más
4303 90 00 00 – Más
4304 4304 00 *  Műszőrme és ebből készült áru
4304 00 00 02 – Felsőruházati cikk
4304 00 00 99 – Egyéb
4420 Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
4420 10 – Kis szobor és más díszműáru fából:
4420 10 11 00 – – Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 10 19 00 – – Másféle fából
4420 90 – Más:
– – Intarziás és berakott famunka:
4420 90 11 00 – – – Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 19 00 – – – Másféle fából
– – Más:
4420 90 91 00 – – – Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 99 00 – – – Másféle
4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy ívben, a 4801 és 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével, kézi merítésű papír és karton:
ex 4802 Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes és jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vonalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben, a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével:
ex 4811 Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vonalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
5511 *  Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
5511 10 00 00 – Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
5511 20 00 00 – 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
5511 30 00 00 – Mesterséges vágott szálból
5701 *  Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5701 10 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5701 10 10 – – 10 tömegszázalékot meghaladó selyem- vagy hulladékselyem tartalommal, a burett kivételével:
5701 10 10 01 – – – Kézi csomózású
5701 10 10 02 – – – Gépi csomózású
– – Más:
5701 10 91 – – – Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
5701 10 91 01 – – – – Kézi csomózású
5701 10 91 02 – – – – Gépi csomózású
5701 10 93 – – – Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
5701 10 93 01 – – – – Kézi csomózású
5701 10 93 02 – – – – Gépi csomózású
5701 10 99 – – – Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
5701 10 99 01 – – – – Kézi csomózású
5701 10 99 02 – – – – Gépi csomózású
5701 90 – Más textilanyagokból:
5701 90 10 – – Selyemből, selyemhulladékból a burett kivételével, szintetikus szálból, az 5605 vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
5701 90 10 01 – – – Kézi csomózású
5701 90 10 02 – – – Gépi csomózású
5701 90 90 – – Más textilanyagból:
5701 90 90 01 – – – Kézi csomózású
5701 90 90 02 – – – Gépi csomózású
5702 *  Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is:
5702 10 00 00 – Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg:
5702 20 00 00 – Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
– Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcinálva:
5702 31 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 32 00 00 – – Műszálas textilanyagból
5702 39 – – Másféle textilanyagból:
5702 39 10 00 – – – Pamutból
5702 39 90 00 – – – Más
– Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 41 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 42 00 00 – – Műszálas textilanyagból
5702 49 – – Másféle textilanyagból:
5702 49 10 00 – – – Pamutból
5702 49 90 00 – – – Más
– Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva:
5702 51 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 52 00 00 – – Műszálas textilanyagból
5702 59 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 91 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 92 00 00 – – Műszálas textilanyagból
5702 99 00 00 – – Másféle textilanyagból
5703 *  Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5703 10 00 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5703 10 00 01 – – Szövetalappal
5703 00 00 99 – – Egyéb
5703 20 – Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
– – Nyomott, rojtozott:
5703 20 11 – – – Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 11 01 – – – – Szövetalappal
5703 20 11 99 – – – – Egyéb
5703 20 19 – – – Másféle:
5703 20 19 01 – – – – Szövetalappal
5703 20 19 99 – – – – Egyéb
– – Más:
5703 20 91 – – – Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 91 01 – – – – Szövetalappal
5703 20 91 99 – – – – Egyéb
5703 20 99 – – – Másféle:
5703 20 99 01 – – – – Szövetalappal
5703 20 99 99 – – – – Egyéb
5703 30 – Más műszálas textilanyagból:
– – Polipropilénből:
5703 30 11 – – – Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 11 01 – – – – Szövetalappal
5703 30 11 99 – – – – Egyéb
5703 30 19 – – – Másféle:
5703 30 19 01 – – – – Szövetalappal
5703 30 19 99 – – – – Egyéb
– – Más:
– – – Nyomott-csomózott:
5703 30 51 – – – – Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 51 01 – – – – – Szövetalappal
5703 30 51 99 – – – – – Egyéb
5703 30 59 – – – – Másféle:
5703 30 59 01 – – – – – Szövetalappal
5703 30 59 99 – – – – – Egyéb
– – – Más:
5703 30 91 – – – – Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 91 01 – – – – – Szövetalappal
5703 30 91 99 – – – – – Egyéb
5703 30 99 – – – – Másféle:
5703 30 99 01 – – – – – Szövetalappal
5703 30 99 99 – – – – – Egyéb
5703 90 00 – Más textilanyagból:
5703 90 00 01 – – Szövetalappal
5703 90 00 99 – – Egyéb
5704 *  Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is:
5704 10 00 00 – Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2
5704 90 00 00 – Más
5705 5705 00 *  Más szőnyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is:
5705 00 10 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5705 00 10 01 – – Szövetalappal
5705 00 10 99 – – Egyéb
5705 00 30 – Műszálas textilanyagból:
5705 00 30 01 – – Szövetalappal
5705 00 30 99 – – Egyéb
5705 00 90 – Más textilanyagból:
5705 00 90 01 – – Szövetalappal
5705 00 90 99 – – Egyéb
5805 5805 00 00 00 *  Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is
6101 *  Férfi- vagy fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
6101 10 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6101 10 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 10 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 20 – Pamutból:
6101 20 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 20 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 30 – Műszálból:
6101 30 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 30 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 90 – Más textilanyagból:
6101 90 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 90 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 *  Női vagy leányka felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
6102 10 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6102 10 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 10 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 20 – Pamutból:
6102 20 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 20 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 30 – Műszálból:
6102 30 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 30 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 90 – Más textilanyagból:
6102 90 10 00 – – Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 90 90 00 – – Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6103 *  Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
– Öltöny:
6103 11 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 12 00 00 – – Szintetikus szálból
6103 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Ruhaegyüttes:
6103 21 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 22 00 00 – – Pamutból
6103 23 00 00 – – Szintetikus szálból
6103 29 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Zakó és blézer:
6103 31 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 32 00 00 – – Pamutból
6103 33 00 00 – – Szintetikus szálból
6103 39 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6103 41 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6103 41 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 41 90 00 – – – Más
6103 42 – – Pamutból:
6103 42 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 42 90 00 – – – Más
6103 43 – – Szintetikus szálból:
6103 43 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 43 90 00 – – – Más
6103 49 – – Másféle textilanyagból:
6103 49 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
– – – Más:
6103 49 91 00 – – – – Mesterséges szálból
6103 49 99 00 – – – – Másféle
6104 *  Női vagy leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
– Kosztüm:
6104 11 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 12 00 00 – – Pamutból
6104 13 00 00 – – Szintetikus szálból
6104 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Ruhaegyüttes:
6104 21 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 22 00 00 – – Pamutból
6104 23 00 00 – – Szintetikus szálból
6104 29 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Ujjas és blézer:
6104 31 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 32 00 00 – – Pamutból
6104 33 00 00 – – Szintetikus szálból
6104 39 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Ruha:
6104 41 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 42 00 00 – – Pamutból
6104 43 00 00 – – Szintetikus szálból
6104 44 00 00 – – Mesterséges szálból
6104 49 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Szoknya és nadrágszoknya:
6104 51 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 52 00 00 – – Pamutból
6104 53 00 00 – – Szintetikus szálból
6104 59 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6104 61 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6104 61 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 61 90 00 – – – Más
6104 62 – – Pamutból:
6104 62 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 62 90 00 – – – Más
6104 63 – – Szintetikus szálból:
6104 63 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 63 90 00 – – – Más
6104 69 – – Másféle textilanyagból:
6104 69 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
– – – Más:
6104 69 91 00 – – – – Mesterséges szálból
6104 69 99 00 – – – – Másféle textilanyagból
6106 *  Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
6106 10 00 00 – Pamutból
6106 20 00 00 – Műszálból
6106 90 – Más textilanyagból:
6106 90 10 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6106 90 30 00 – – Selyemből vagy selyemhulladékból
6106 90 50 00 – – Lenből vagy ramiból
6106 90 90 00 – – Más textilanyagból
6110 *  Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
6110 10 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6110 10 10 00 – – Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel
– – Más:
– – – Férfi vagy fiú:
6110 10 31 00 – – – – Gyapjúból
– – – – Finom állati szőrből:
6110 10 35 00 – – – – – Kasmír kecske szőréből
6110 10 38 00 – – – – – Másféle
– – – Női vagy leányka:
6110 10 91 00 – – – – Gyapjúból
– – – – Finom állati szőrből:
6110 10 95 00 – – – – – Kasmír kecske szőréből
6110 10 98 00 – – – – – Másféle
6110 20 – Pamutból:
6110 20 10 00 – – Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
– – Más:
6110 20 91 00 – – – Férfi vagy fiú
6110 20 99 00 – – – Női vagy leányka
6110 30 – Műszálból:
6110 30 10 00 – – Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
– – Más:
6110 30 91 00 – – – Férfi vagy fiú
6110 30 99 00 – – – Női vagy leányka
6110 90 – Más textilanyagból:
6110 90 10 00 – – Lenből vagy ramiból
6110 90 90 00 – – Más
6112 *  Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból:
– Tréningruha:
6112 11 00 00 – – Pamutból
6112 12 00 00 – – Szintetikus szálból
6112 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
6112 20 00 00 – Síöltöny
– Férfi- vagy fiúfürdőruha:
6112 31 – – Szintetikus szálból:
6112 31 10 – – – Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal:
6112 31 10 01 – – – – Gumizott
6112 31 10 99 – – – – Egyéb
6112 31 90 – – – Más
6112 31 90 01 – – – – Gumizott
6112 31 90 99 – – – – Egyéb
6112 39 – – Másféle textilanyagból:
6112 39 10 – – – Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal:
6112 39 10 01 – – – – Gumizott
6112 39 10 99 – – – – Egyéb
6112 39 90 – – – Más
6112 39 90 01 – – – – Gumizott
6112 39 90 99 – – – – Egyéb
– Női- vagy leányka fürdőruha:
6112 41 – – Szintetikus szálból:
6112 41 10 – – – Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal:
6112 41 10 01 – – – – Gumizott
6112 41 10 99 – – – – Egyéb
6112 41 90 – – – Más:
6112 41 90 01 – – – – Gumizott
6112 41 90 99 – – – – Egyéb
6112 49 – – Másféle textilanyagból:
6112 49 10 – – – Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal:
6112 49 10 01 – – – – Gumizott
6112 49 10 99 – – – – Egyéb
6112 49 90 – – – Más:
6112 49 90 01 – – – – Gumizott
6112 49 90 99 – – – – Egyéb
6113 6113 00 *  Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
6113 00 10 – Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
6113 00 10 01 – – Gumizott
6113 00 10 99 – – Egyéb
6113 00 90 – Más:
6113 00 90 01 – – Gumizott
6113 00 90 99 – – Egyéb
6114 *  Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
6114 10 00 00 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6114 20 00 00 – Pamutból
6114 30 00 00 – Műszálból
6114 90 00 00 – Más textilanyagból
6117 *  Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
6117 10 00 00 – Sál, kendő, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
6117 20 00 00 – Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
6201 *  Férfi- és fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 62 03 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
6201 11 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6201 11 00 01 – – – Fiúméretben
6201 11 00 99 – – – Egyéb
6201 12 – – Pamutból:
6201 12 10 – – – Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 12 10 01 – – – – Fiúméretben
6201 12 10 99 – – – – Egyéb
6201 12 90 – – – Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű:
6201 12 90 01 – – – – Fiúméretben
6201 12 90 99 – – – – Egyéb
6201 13 – – Műszálból:
6201 13 10 00 – – – Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 13 90 00 – – – Ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömegű
6201 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Más:
6201 91 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6201 92 00 00 – – Pamutból
6201 93 00 00 – – Műszálból
6201 99 00 00 – – Másféle textilanyagból
6202 *  Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
6202 11 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 12 – – Pamutból:
6202 12 10 00 – – – Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 12 90 00 – – – Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 13 – – Műszálból:
6202 13 10 00 – – – Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 13 90 00 – – – Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Más:
6202 91 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 92 00 00 – – Pamutból
6202 93 00 00 – – Műszálból
6202 99 00 00 – – Másféle textilanyagból
6203 *  Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
– Öltöny:
6203 11 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 12 00 00 – – Szintetikus szálból
6203 19 – – Másféle textilanyagból:
6203 19 10 00 – – – Pamutból
6203 19 30 00 – – – Mesterséges szálból
6203 19 90 00 – – – Más
– Ruhaegyüttes:
6203 21 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 22 – – Pamutból:
6203 22 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6203 22 80 00 – – – Más
6203 23 – – Szintetikus szálból:
6203 23 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6203 23 80 00 – – – Más
6203 29 – – Másféle textilanyagból:
– – – Mesterséges szálból:
6203 29 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
6203 29 18 00 – – – – Másféle
6203 29 90 00 – – – Más
– Zakó és blézer:
6203 31 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 32 – – Pamutból:
6203 32 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6203 32 90 00 – – – Más
6203 33 – – Szintetikus szálból:
6203 33 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6203 33 90 00 – – – Más
6203 39 – – Másféle textilanyagból:
– – – Mesterséges szálból:
6203 39 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
6203 39 19 00 – – – – Másféle
6203 39 90 00 – – – Más
– Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6203 41 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6203 41 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6203 41 30 00 – – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6203 41 90 00 – – – Más
6203 42 – – Pamutból:
– – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 42 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
– – – – Más:
6203 42 31 00 – – – – – Denimből
6203 42 33 00 – – – – – Kordbársonyból
6203 42 35 00 – – – – – Másféle
– – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 42 51 00 – – – – Ipari és munkaruha
6203 42 59 00 – – – – Másféle
6203 42 90 00 – – – Más
6203 43 – – Szintetikus szálból:
– – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 43 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
6203 43 19 00 – – – – Másféle
– – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 43 31 00 – – – – Ipari és munkaruha
6203 43 39 00 – – – – Másféle
6203 43 90 00 – – – Más
6203 49 – – Másféle textilanyagból:
– – – Mesterséges szálból:
– – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 49 11 00 – – – – – Ipari és munkaruha
6203 49 19 00 – – – – – Másféle
– – – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 49 31 00 – – – – – Ipari és munkaruha
6203 49 39 00 – – – – – Másféle
6203 49 50 00 – – – – Más
6203 49 90 00 – – – Más
6204 *  Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
– Kosztüm:
6204 11 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 12 00 00 – – Pamutból
6204 13 00 00 – – Szintetikus szálból
6204 19 – – Másféle textilanyagból:
6204 19 10 00 – – – Mesterséges szálból
6204 19 90 – – – Más:
6204 19 90 01 – – – – Selyemből
6204 19 90 99 – – – – Egyéb
– Ruhaegyüttes:
6204 21 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 22 – – Pamutból:
6204 22 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6204 22 80 00 – – – Más
6204 23 – – Szintetikus szálból:
6204 23 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6204 23 80 00 – – – Más
6204 29 – – Másféle textilanyagból:
– – – Mesterséges szálból:
6204 29 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
6204 29 18 00 – – – – Másféle
6204 29 90 – – – Más:
6204 29 90 01 – – – – Selyemből
6204 29 90 99 – – – – Egyéb
– Ujjas és blézer:
6204 31 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 32 – Pamutból:
6204 32 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6204 32 90 00 – – – Más
6204 33 – – Szintetikus szálból:
6204 33 10 00 – – – Ipari és munkaruha
6204 33 90 00 – – – Más
6204 39 – – Másféle textilanyagból
– – – Mesterséges szálból:
6204 39 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
6204 39 19 00 – – – – Másféle
6204 33 90 00 – – – Más
– Ruha:
6204 41 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 42 00 00 – – Pamutból
6204 43 00 00 – – Szintetikus szálból
6204 44 00 00 – – Mesterséges szálból
6204 49 – – Másféle textilanyagból:
6204 49 10 – – – Selyemből vagy selyemhulladékból:
6204 49 10 01 – – – – Selyemből
6204 49 10 02 – – – – Selyemhulladékból
6204 49 90 00 – – – Más
– Szoknya és nadrágszoknya:
6204 51 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 52 00 00 – – Pamutból
6204 53 00 00 – – Szintetikus szálból
6204 59 – – Másféle textilanyagból:
6204 59 10 00 – – – Mesterséges szálból
6204 59 90 00 – – – Más
– Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6204 61 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6204 61 10 00 – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6204 61 80 00 – – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6204 61 90 00 – – – Más
6204 62 – – Pamutból:
– – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 62 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
– – – – Más:
6204 62 31 00 – – – – – Denimből
6204 62 33 00 – – – – – Kordbársonyból
6204 62 39 00 – – – – – Másféle
– – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 62 51 00 – – – – Ipari és munkaruha
6204 62 59 00 – – – – Másféle
6204 62 90 00 – – – Más:
6204 63 – – Szintetikus szálból:
– – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 63 11 00 – – – – Ipari és munkaruha
6204 63 18 00 – – – – Másféle
– – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 63 31 00 – – – – Ipari és munkaruha
6204 63 39 00 – – – – Másféle
6204 63 90 00 – – – Más
6204 69 – – Másféle textilanyagból:
– – – Mesterséges szálból:
– – – – Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 69 11 00 – – – – – Ipari és munkaruha
6204 69 18 00 – – – – – Másféle
– – – – Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 69 31 00 – – – – – Ipari és munkaruha
6204 69 39 00 – – – – – Másféle
6204 69 50 00 – – – – Más
6204 69 90 00 – – – Más
6206 *  Női- vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
6206 10 00 00 – Selyemből vagy selyemhulladékból
6206 20 00 00 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6206 30 00 00 – Pamutból
6206 40 00 00 – Műszálból
6206 90 – Más textilanyagból:
6206 90 10 00 – – Lenből vagy ramiból
6206 90 90 00 – – Más
6210 *  Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha:
6210 10 – Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 10 – – Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 00 01 – – – Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
– – Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetből:
6210 10 91 – – – Steril csomagolásban:
6210 10 91 01 – – – – Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 10 99 – – – Másféle:
6210 10 99 01 – – – – Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 20 00 00 – A 6201 11–6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 30 00 00 – A 6202 11–6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 40 00 00 – Más férfi és fiúruha
6210 50 00 00 – Más női és leánykaruha
6211 *  Tréningruha, síöltöny és fürdőruha, más ruha:
– Fürdőruha:
6211 11 00 00 – – Férfi vagy fiú
6211 12 00 00 – – Női vagy leányka
6211 20 00 00 – Síöltöny
– Más férfi vagy fiúruha:
6211 31 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6211 31 00 01 – – – Férfi
6211 31 00 99 – – – Egyéb
6211 32 – – Pamutból:
6211 32 10 00 – – – Ipari és munkaruha
– – – Tréningruha, bélelt:
6211 32 31 00 – – – – Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
– – – – Más:
6211 32 41 00 – – – – – Felső részek
6211 32 42 00 – – – – – Alsó részek
6211 32 90 00 – – – Más
6211 33 – – Műszálból:
6211 33 10 00 – – – Ipari és munkaruha
– – – Tréningruha, bélelt:
6211 33 31 00 – – – – Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
– – – – Más:
6211 33 41 00 – – – – – Felső részek
6211 33 42 00 – – – – – Alsó részek
6211 33 90 00 – – – Más
6211 39 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Más női vagy leánykaruha:
6211 41 00 00 – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6211 42 – – Pamutból:
6211 42 10 00 – – – Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
– – – Tréningruha, bélelt:
6211 42 31 00 – – – – Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
– – – – Más:
6211 42 41 00 – – – – – Felső részek
6211 42 42 00 – – – – – Alsó részek
6211 42 90 00 – – – Más
6211 43 – – Műszálból
6211 43 10 00 – – – Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
– – – Tréningruha, bélelt:
6211 43 31 00 – – – – Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
– – – – Más:
6211 43 41 00 – – – – – Felső részek
6211 43 42 00 – – – – – Alsó részek
6211 43 90 00 – – – Más
6211 49 00 – – Másféle textilanyagból:
6211 49 00 01 – – – Selyemből
6211 49 00 99 – – – Egyéb
6213 *  Zsebkendő:
6213 10 00 00 – Selyemből vagy selyemhulladékból
6213 20 00 00 – Pamutból
6213 90 00 00 – Más textilanyagból
6214 *  Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
6214 10 00 00 – Selyemből vagy selyemhulladékból
6214 20 00 00 – Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6214 30 00 00 – Szintetikus szálból
6214 40 00 00 – Mesterséges szálból
6214 90 – Más textilanyagból:
6214 90 10 00 – – Pamutból
6214 90 90 00 – – Más
6215 *  Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli:
6215 10 00 00 – Selyemből vagy selyemhulladékból
6215 20 00 00 – Műszálból
6215 90 00 00 – Más textilanyagból
6301 *  Takaró és útitakaró:
6301 10 00 – Elektromos melegítővel felszerelve:
6301 10 00 01 – – Kötött vagy hurkolt
6301 10 00 99 – – Egyéb
6301 20 – Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6301 20 10 00 – – Kötött vagy hurkolt
– – Más:
6301 20 91 00 – – – Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati szőrből
6301 20 99 00 – – – Másféle
6301 30 – Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
6301 30 10 00 – – Kötött vagy hurkolt
6301 30 90 00 – – Más
6301 40 – Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus szálból:
6301 40 10 00 – – Kötött vagy hurkolt
6301 40 90 – – Más:
6301 40 90 01 – – – Szövetből
6301 40 90 02 – – – Nem szőtt textíliából
6301 90 – Más takaró és útitakaró:
6301 90 10 00 – – Kötött vagy hurkolt
6301 90 90 – – Más:
6301 90 90 01 – – – Szövetből
6301 90 90 02 – – – Nem szőtt textíliából
6302 *  Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília:
6302 10 – Ágynemű, kötött vagy hurkolt:
6302 10 10 00 – – Pamutból
6302 10 90 00 – – Más textilanyagból
– Más ágynemű, nyomott:
6302 21 00 00 – – Pamutból
6302 22 – – Műszálból:
6302 22 10 00 – – – Nem szőtt textíliából
6302 22 90 00 – – – Más
6302 29 – – Másféle textilanyagból:
6302 29 10 00 – – – Lenből vagy ramiból
6302 29 90 00 – – – Más textilanyagból
– Más ágynemű:
6302 31 – – Pamutból:
6302 31 10 – – – Lennel keverve:
6302 31 10 01 – – – – Damaszt
6302 31 10 99 – – – – Egyéb
6302 31 90 – – – Más:
6302 31 90 01 – – – – Damaszt
6302 31 90 99 – – – – Egyéb
6302 32 – – Műszálból:
6302 32 10 00 – – – Nem szőtt textíliából
6302 32 90 00 – – – Más
6302 39 – – Másféle textilanyagból:
6302 39 10 – – – Lenből:
6302 39 10 01 – – – – Damaszt
6302 39 10 99 – – – – Egyéb
6302 39 30 00 – – – Ramiból
6302 39 90 – – – Más textilanyagból:
6302 39 90 01 – – – – Damaszt
6302 39 90 99 – – – – Egyéb
6302 40 00 00 – Asztalnemű, kötött vagy hurkolt
– Más asztalnemű:
6302 51 – – Pamutból:
6302 51 10 – – – Lennel keverve:
6302 51 10 01 – – – – Damaszt
6302 51 10 99 – – – – Egyéb
6302 51 90 – – – Más:
6302 51 90 01 – – – – Damaszt
6302 51 90 99 – – – – Egyéb
6302 52 00 – – Lenből:
6302 52 00 01 – – – Damaszt
6302 52 00 99 – – – Egyéb
6302 53 – – Műszálból:
6302 53 10 00 – – – Nem szőtt textíliából
6302 53 90 00 – – – Más
6302 59 00 – – Másféle textilanyagból:
6302 59 00 01 – – – Damaszt
6302 59 00 99 – – – Egyéb
6302 60 00 00 – Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköző vagy hasonló pamut, frottírszövetből
– Más:
6302 91 – – Pamutból:
6302 91 10 – – – Lennel keverve:
6302 91 10 01 – – – – Kötött-hurkolt
6302 91 10 99 – – – – Egyéb
6302 91 90 – – – Más:
6302 91 90 01 – – – – Kötött-hurkolt
6302 91 90 99 – – – – Egyéb
6302 92 00 – – Lenből:
6302 92 00 01 – – – Kötött-hurkolt
6302 92 00 99 – – – Egyéb
6302 93 – – Műszálból:
6302 93 10 00 – – – Nem szőtt textíliából
6302 93 90 – – – Más:
6302 93 90 01 – – – – Kötött-hurkolt
6302 93 90 99 – – – – Egyéb
6302 99 00 – – Másféle textilanyagból:
6302 99 00 01 – – – Kötött-hurkolt
6302 99 00 99 – – – Egyéb
6303 *  Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny:
– Kötött vagy hurkolt:
6303 11 00 00 – – Pamutból
6303 12 00 00 – – Szintetikus szálból
6303 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Más:
6303 91 00 00 – – Pamutból
6303 92 – – Szintetikus szálból:
6303 92 10 00 – – – Nem szőtt textíliából
6303 92 90 00 – – – Más
6303 99 – – Másféle textilanyagból:
6303 99 10 00 – – – Nem szőtt textíliából
6303 99 90 00 – – – Más
6304 *  Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Ágyterítő:
6304 11 00 00 – – Kötött vagy hurkolt
6304 19 – – Másféle:
6304 19 10 – – – Pamutból:
6304 19 10 01 – – – – Nem szőtt textíliából
6304 19 10 99 – – – – Egyéb
6304 19 30 – – – Lenből vagy ramiból:
6304 19 30 01 – – – – Nem szőtt textíliából
6304 19 30 99 – – – – Egyéb
6304 19 90 – – – Más textilanyagból:
6304 19 90 01 – – – – Nem szőtt textíliából
6304 19 90 99 – – – – Egyéb
– Más:
6304 91 00 00 – – Kötött vagy hurkolt
6304 92 00 – – Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
6304 92 00 01 – – – Nemezből
6304 92 00 99 – – – Egyéb
6304 93 00 00 – – Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
6304 99 00 00 – – Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
6306 *  Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
– Ponyva, vászontető és napellenző:
6306 11 00 00 – – Pamutból
6306 12 00 00 – – Szintetikus szálból
6306 19 00 00 – – Másféle textilanyagból
– Sátor:
6306 21 00 00 – – Pamutból
6306 22 00 00 – – Szintetikus szálból
6306 29 00 00 – – Másféle textilanyagból
6307 *  Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 10 – Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló törlőruhák:
6307 10 10 00 – – Kötött vagy hurkolt
6307 10 30 00 – – Nem szőtt textíliából
6307 10 90 – – Más:
6307 10 90 01 – – – Nemezből
6307 10 90 99 – – – Egyéb
6307 20 – Mentőmellény és mentőöv:
ex 6307 20 00 99 – – Golyóálló mellény
6307 90 – Más:
6307 90 10 – – Kötött vagy hurkolt:
6307 90 10 01 – – – Gumifonalból
6307 90 10 99 – – – Egyéb
– – Más:
6307 90 91 00 – – – Nemezből
6307 90 99 – – – Másféle:
6307 90 99 01 – – – – Szalag, öv belső erősítésére
6307 90 99 02 – – – – Nem szőtt textíliából
6307 90 99 99 – – – – Egyéb
6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva:
6401 10 – Lábbeli beépített védő fém cipőorral:
6401 10 10 00 – – Gumi felsőrésszel
6401 10 90 00 – – Műanyag felsőrésszel
– Más lábbeli:
6401 91 – – Térdet takaró lábbeli:
6401 91 10 00 – – – Gumi felsőrésszel
6401 91 90 00 – – – Műanyag felsőrésszel
6401 92 – – Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
6401 92 10 00 – – – Gumi felsőrésszel
6401 92 90 00 – – – Műanyag felsőrésszel
6401 99 – – Másféle:
6401 99 10 00 – – – Gumi felsőrésszel
6401 99 90 00 – – – Műanyag felsőrésszel
6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel:
– Sportcipő:
6402 19 00 00 – – Másféle
6402 20 00 00 – Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
6402 30 00 00 – Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
– Más lábbeli:
6402 91 00 – – Bokát takaró:
6402 91 00 01 – – – Kosárlabda- és tornacipő
6402 91 00 99 – – – Egyéb
6402 99 – – Másféle:
6402 99 10 – – – Gumi felsőrésszel:
6402 99 10 01 – – – – Tornacipő
6402 99 10 99 – – – – Egyéb
– – – Műanyag felsőrésszel:
– – – – Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6402 99 31 00 – – – – – 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
6402 99 39 00 – – – – – Másféle
– – – – Más talpbélés hossza:
6402 99 91 – – – – – 24 cm-nél kisebb:
6402 99 91 01 – – – – – – Tornacipő
6402 99 91 99 – – – – – – Egyéb
– – – – – Legalább 24 cm:
6402 99 93 – – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
6402 99 93 01 – – – – – – – Tornacipő
6402 99 93 99 – – – – – – – Egyéb
– – – – – – Más:
6402 99 96 – – – – – – – Férfi:
6402 99 96 01 – – – – – – – – Tornacipő
6402 99 96 99 – – – – – – – – Egyéb
6402 99 98 – – – – – – – Női:
6402 99 98 01 – – – – – – – – Tornacipő
6402 99 98 99 – – – – – – – – Egyéb
6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és bőr felsőrésszel:
– Sportcipő:
6403 19 00 00 – – Másféle
– Lábbeli bőrtalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel:
6403 20 00 01 – – Női lábbeli, hüllőbőr felsőrésszel
6403 20 00 99 – – Egyéb
6403 30 00 00 – Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül:
6403 40 00 00 – Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
– Más lábbeli bőrtalppal:
6403 51 – – Bokát takaró:
– – – A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 51 11 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 51 15 00 – – – – – Férfi
6403 51 19 00 – – – – – Női
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 51 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 51 95 00 – – – – – Férfi
6403 51 99 00 – – – – – Női
6403 59 – – Másféle:
– – – Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 59 11 – – – – 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 59 11 01 – – – – – Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 11 99 – – – – – Egyéb
– – – – Más, a talpbélés hossza:
6403 59 31 00 – – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – – Legalább 24 cm:
6403 59 35 00 – – – – – – Férfi
6403 59 39 – – – – – – Női:
6403 59 39 01 – – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 39 99 – – – – – – – Egyéb
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 59 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 59 95 00 – – – – – Férfi
6403 59 99 – – – – – Női:
6403 59 99 01 – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 99 99 – – – – – – Egyéb
– Más lábbeli:
6403 91 – – Bokát takaró:
– – – A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 91 11 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 91 13 00 – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
– – – – – Más:
6403 91 16 00 – – – – – – Férfi
6403 91 18 00 – – – – – – Női
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 91 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 91 93 00 – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
– – – – – Más:
6403 91 96 00 – – – – – – Férfi
6403 91 98 00 – – – – – – Női
6403 99 – – Másféle:
– – – Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 99 11 – – – – 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 99 11 01 – – – – – Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 11 99 – – – – – Egyéb
– – – – Más, a talpbélés hossza:
6403 99 31 00 – – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – – Legalább 24 cm:
6403 99 33 00 – – – – – – Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
– – – – – – Más:
6403 99 36 00 – – – – – – – Férfi
6403 99 38 – – – – – – – Női:
6403 99 38 01 – – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 38 99 – – – – – – – Egyéb
– – – Más, a talpbélés hossza:
6403 99 91 00 – – – – 24 cm-nél kisebb
– – – – Legalább 24 cm:
6403 99 93 00 – – – – – Férfi vagy női cipőként nem meghatározható lábbeli
– – – – – Más:
6403 99 96 00 – – – – – – Férfi
6403 99 98 – – – – – – Női:
6403 99 98 01 – – – – – – – Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 98 99 – – – – – – – Egyéb
6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag felsőrésszel:
– Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal:
6404 11 00 00 – – Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
6404 19 – – Másféle:
6404 19 90 00 – – – Más
6404 20 – Lábbeli bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal:
6404 20 90 00 – – Más
6405 Más lábbeli:
6405 10 – Lábbeli bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr felsőrésszel:
6405 10 10 00 – – Fa- vagy parafa talppal
6405 10 90 00 – – Más anyagból készült talppal
6405 20 – Lábbeli textilanyag felsőrésszel:
6405 20 10 00 – – Fa- vagy parafa talppal
– – Más anyagból készült talppal:
6405 20 99 00 – – – Másféle
6405 90 – Más:
6405 90 10 00 – – Gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal
6405 90 90 – – Más anyagból készült talppal:
6405 90 90 01 – – – Fa- vagy parafa talppal
6405 90 90 02 – – – Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal
6405 90 90 99 – – – Egyéb
7102 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül:
7102 10 00 00 – Osztályozatlan
– Nem ipari:
7102 31 00 00 – – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt
7102 39 00 – – Másféle:
7102 39 00 01 – – – Köszörülve, csiszolva
7102 39 00 99 – – – Egyéb
7103 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7103 10 00 00 – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
– Másképpen megmunkált:
7103 91 00 – – Rubin, zafír és smaragd:
7103 91 00 01 – – – Vágva, hasítva
7103 91 00 02 – – – Köszörülve, csiszolva
7103 91 00 99 – – – Egyéb
7103 99 00 – – Másféle:
7103 99 00 01 – – – Vágva, hasítva
7103 99 00 02 – – – Köszörülve, csiszolva
7103 99 00 99 – – – Egyéb
7104 Szintetikus vagy rekonstruált drágakő, vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő, vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7104 10 00 – Piezoelektromos kvarc:
7104 10 00 01 – – Köszörülve, csiszolva
7104 10 00 99 – – Egyéb
7104 20 00 00 – Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90 00 – Más:
7104 90 00 01 – – Vágva, hasítva
7104 90 00 02 – – Köszörülve, csiszolva
7104 90 00 99 – – Egyéb
7105 Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor:
7105 10 00 00 – Gyémántból
7105 90 00 00 – Más
7106 Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
7106 10 00 00 – Por
– Más:
7106 91 – – Megmunkálatlan:
7106 91 10 00 – – – Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00 – – – Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92 – – Félgyártmány:
7106 92 10 – – – Hímzőszál, flitter és kivágott darabok:
7106 92 10 01 – – – – Flitter legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 10 99 – – – – Egyéb
– – – Más:
7106 92 91 – – – – Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 91 01 – – – – – Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 91 02 – – – – – Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 91 99 – – – – – Egyéb
7106 92 99 – – – – Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
7106 92 99 01 – – – – – Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 99 02 – – – – – Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 99 99 – – – – – Egyéb
7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
– Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00 – – Por
7108 12 00 00 – – Más, megmunkálatlan alakban
7108 13 – – Más, félgyártmány alakban:
7108 13 10 – – – Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01 – – – – Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99 – – – – Egyéb
7108 13 30 – – – Cső, csőidom és üreges rúd:
7108 13 30 01 – – – – Cső és üreges rúd
7108 13 30 99 – – – – Egyéb
7108 13 50 – – – Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7108 13 50 01 – – – – Fólia
7108 13 50 02 – – – – Lemez
7108 13 90 00 – – – Más
7109 7109 00 00 00 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7110 Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
– Platina:
7110 11 00 00 – – Megmunkálatlan vagy por alakban
7110 19 – – Másféle:
7110 19 10 – – – Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7110 19 10 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 10 99 – – – – Egyéb
7110 19 30 – – – Cső, csőidom és üreges rúd:
7110 19 30 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 30 99 – – – – Egyéb
7110 19 50 – – – Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7110 19 50 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 50 99 – – – – Egyéb
7110 19 90 – – – Más:
7110 19 90 01 – – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 90 99 – – – – Egyéb
– Palládium:
7110 21 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29 00 – – Másféle:
7110 29 00 01 – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 29 00 99 – – – Egyéb
– Ródium:
7110 31 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39 00 – – Másféle:
7110 39 00 01 – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 39 00 99 – – – Egyéb
– Irídium, ozmium és ruténium:
7110 41 00 00 – – Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49 00 – – Másféle:
7110 49 00 01 – – – Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 49 00 99 – – – Egyéb
7111 7111 00 00 00 Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány
7112 Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez:
7112 10 00 00 – Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 20 00 00 – Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 90 00 – Más:
7112 90 00 01 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 90 00 02 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós műgyantákból
7112 90 00 03 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
7112 90 00 04 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 90 00 05 – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 90 00 99 – – Egyéb
7113 Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
– Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 – – Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 01 – – – Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározott érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 02 – – – Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 99 – – – Egyéb
7113 19 00 – – Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 19 00 01 – – – Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg
7113 19 00 02 – – – Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
7113 19 00 99 – – – Egyéb
7113 20 00 00 – Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7114 Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
– Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 – – Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01 – – – Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02 – – – Háztartási edény
7114 11 00 03 – – – Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 11 00 04 – – – Más díszműáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 19 00 00 – – Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7114 20 00 00 – Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
7116 10 00 00 – Természetes vagy tenyésztett gyöngyből
7116 20 – Drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
– – Kizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből készítve:
7116 20 11 00 – – – Nyaklánc, karkötő és hasonló termékek természetes drágakőből vagy féldrágakőből, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszerűen felfűzve
7116 20 19 00 – – – Másféle
7116 20 90 00 – – Más
7118 Érme
7118 10 – Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00 – – Ezüstből
7118 10 90 00 – – Más
7118 90 00 00 – Más
8211 Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés és vágópenge kivételével:
– Más:
ex 8211 92 00 00 – – Közbiztonságra különösen veszélyes más kés, rögzített pengéjű
ex 8211 93 00 00 – – Közbiztonságra különösen veszélyes kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
8526 10 – Radarkészülék:
ex 8526 10 90 00 – – Gépjármű sebességmérő készüléket jelző, zavarókészülék
8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
– Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 21 – – Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 21 10 – – – Új:
8703 21 10 02 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 10 99 – – – – Egyéb
8703 21 90 – – – Használt:
8703 21 90 02 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 03 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 90 04 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 99 – – – – Egyéb
8703 22 – – 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
– – – Új:
8703 22 11 – – – – Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 22 11 02 – – – – – Katalizátoros
8703 22 11 99 – – – – – Egyéb
8703 22 19 – – – – Másféle:
8703 22 19 02 – – – – – Személygépkocsi, katalizátoros
8703 22 19 99 – – – – – Egyéb
8703 22 90 – – – Használt:
8703 22 90 02 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 03 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 22 90 04 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 99 – – – – Egyéb
8703 23 – – 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 23 90 – – – Használt:
8703 23 90 02 – – – – Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 04 – – – – Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 06 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 23 90 07 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 08 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 09 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1601–2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 10 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 1601–2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 11 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 12 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 99 – – – – Egyéb
8703 24 – – 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 24 90 – – – Használt:
8703 24 90 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 24 90 03 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 24 90 04 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 24 90 99 – – – – Egyéb
– Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő:
8703 31 – – Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 31 10 – – – Új:
8703 31 10 01 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 10 02 – – – – Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 10 99 – – – – Egyéb
8703 31 90 – – – Használt:
8703 31 90 01 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 02 – – – – Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 03 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 04 – – – – Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 99 – – – – Egyéb
8703 32 – – 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 32 90 – – – Használt:
8703 32 90 01 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 03 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 04 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 05 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 06 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 07 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 08 – – – – Személygépkocsi és lakóautó 2001–2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 99 – – – – Egyéb
8703 33 – – 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 33 90 – – – Használt:
8703 33 90 01 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 02 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 33 90 03 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 04 – – – – Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 33 90 99 – – – – Egyéb
8906 8906 00 Más hajó, a hadihajó, mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével:
8906 00 10 00 – Hadihajó
9020 9020 00 Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével:
ex 9020 00 90 00 – Gázálarc nem polgári repüléshez
9301 9301 00 00 00 Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
9302 9302 00 Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9302 00 10 00 – 9 mm kaliberű és nagyobb
9302 00 90 00 – Más
9303 Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
9303 10 00 00 – Elöltöltős lőfegyver
9303 20 – Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 10 00 – – Egycsövű, sima furatú
9303 20 95 00 – – Másféle
9303 30 00 00 – Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez
9303 90 00 00 – Más
9304 9304 00 00 00 Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével
9305 A 9301–9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00 – Revolverhez és pisztolyhoz
– A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00 – – Sörétes fegyvercső
9305 29 – – Másféle:
9305 29 30 00 – – – Durván alakított fegyveragy
9305 29 95 00 – – – Másféle
9305 90 – Más:
9305 90 10 – – A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
9305 90 10 01 – – – Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 10 02 – – – Szövetből
9305 90 10 99 – – – Egyéb
9305 90 90 – – Más:
9305 90 90 01 – – – Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 90 02 – – – Szövetből
9305 90 90 99 – – – Egyéb
9306 Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00 – Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek része
– Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 21 00 00 – – Töltény sörétes fegyverhez
9306 29 – – Másféle:
9306 29 40 00 – – – Töltény
9306 29 70 00 – – – Más
9306 30 – Más töltény és része:
9306 30 10 00 – – A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyhoz
– – Más:
9306 30 30 00 – – – Katonai fegyverekhez
– – – Más:
9306 30 91 00 – – – – Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00 – – – – Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00 – – – – Másféle
9306 90 – Más:
9306 90 10 00 – – Katonai célokra
9306 90 90 00 – – Más
9307 9307 00 00 00 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
9404  *  Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is:
9404 30 – Hálózsák:
9404 30 10 00 – – Tollal vagy pehellyel töltve
9404 30 90 00 – – Más
9404 90 – Más:
9404 90 10 00 – – Tollal vagy pehellyel töltve
9404 90 90 00 – – Más
9506 Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
– Más:
9506 99 – – Másféle:
9506 99 90 – – – Más:
ex 9506 99 90 99 – – – – Íj, számszeríj, nyílvessző
9601 Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is):
9601 10 00 – Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
9601 10 00 01 – – Megmunkált elefántcsont
9601 10 00 02 – – Elefántcsont áru
9601 90 – Más:
9601 90 10 00 – – Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
9601 90 90 – – Más:
9601 90 90 01 – – – Megmunkált teknősbékahéj
9601 90 90 02 – – – Megmunkált gyöngyház vagy csont
9601 90 90 03 – – – Áru teknősbékahéjból vagy csontból
9601 90 90 99 – – – Egyéb
9701  *  Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla:
9701 10 00 00 – Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90 00 – Más:
9701 90 00 01 – – Szárított virágból
9701 90 00 02 – – Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03 – – Szárított növényrészből
9701 90 00 04 – – Fából; fémből
9701 90 00 99 – – Egyéb
9702 9702 00 00 00  *  Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703  *  Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból
9703 00 00 01 – Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99 – Egyéb
9705 9705 00 00 00 Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
9706 9706 00 00 00 Száz évnél idősebb régiség

III. Melléklet

A szellemi tulajdonról

(A 25. Cikk 1. bekezdésében hivatkozott rendelkezések)

1. A 25. Cikk 1. bekezdésében említett többoldalú egyezmények a következők:

– a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO egyezmény (TRIPS Egyezmény, 1994.);

– az irodalmi és művészeti alkotások védelmét célzó Berni Egyezmény (Párizsi Okmány, 1971.);

– az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló nemzetközi egyezmény (Róma, 1961.);

– a gyári vagy kereskedelmi védjeggyel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (Genf, 1977., módosítva 1979-ben);

– a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló, a Madridi Megállapodást kiegészítő Jegyzőkönyv (Madrid, 1989.);

– 1977. április 28-i Budapesti Szerződés a szabadalmi eljárás céljára mikroorganizmusok letétbe helyezésének nemzetközi elismeréséről (1977., módosítva 1980.);

– az új növényváltozatok védelméről szóló Nemzetközi Egyezmény (UPOV) (Genfi Okmány, 1991.).

A Vegyesbizottság olyan határozatot hozhat, hogy a 25. Cikk 1. bekezdése más nemzetközi egyezményekre is érvényes.

2. A Felek megerősítik, hogy nagy fontosságot tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeknek:

– az ipari tulajdon védelmét célzó Párizsi Egyezmény (Stockholmi Okmány, 1967. módosítva 1979-ben);

– Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Washington, 1970., módosítva 1979-ben és 1984-ben);

– 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Konvenció.

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

(A 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája)

1. Azon import vámokat, amelyeket Magyarországon a Lettországból származó és az „A” Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

– a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 15%-ára,
– 2001. január 1-jén az alapvám 0%-ára.

2. Azon import vámokat, amelyeket Lettországban a Magyarországból származó és a „B” Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

– a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 15%-ára,
– 2001. január 1-jén az alapvám 0%-ára.
„A” Melléklet
Az 1. Sz. Jegyzőkönyv 1. bekezdésében hivatkozott érzékeny termékek listája
Magyarország

2514 00

2515 12

2516 11

2516 12

2516 90

2701 12

2701 19

2701 20

2702 10

2702 20

2703 00

2710 00 81 00

2710 00 83 00

2710 00 87 00

2710 00 88 00

2710 00 89 00

2710 00 92 00

2710 00 94 00

2710 00 96 00

2710 00 98 01

2710 00 98 99

2807 00

2844 40 40 00

2848 00

2903 11

2903 12

2903 13

2903 14

2903 15

2903 16

2903 21

2903 23

2903 30

2903 41

2903 42

2903 43

2903 44

2903 45

2903 46

2903 47

2903 49

2903 51 90 00

2903 59

2903 61

2903 62

2904 20 10 00

2905 45

2909 11

2909 19

2909 20

2909 30

2909 42

2909 44

2909 49

2909 50

2912 11

2915 24

2915 31

2915 33

2916 19

2916 20

2916 39

2917 11

2917 12

2917 13

2917 14

2917 20

2917 31

2917 32

2917 33

2917 34

2917 35

2917 36

2917 37

2918 11

2918 12

2918 13

2918 14

2918 15

2918 16

2918 17

2918 19

2918 21

2918 22

2918 23

2918 29

2918 30

2918 90

2919 00

2920 10

2920 90

2921 11

2921 12

2921 21

2921 22

2921 29

2921 41 00 99

2921 43

2921 44

2921 45

2921 49

2921 59

2922 11

2922 12

2922 19

2922 21

2922 22

2922 29

2922 30

2922 41

2922 42

2922 50

2925 19

2925 20

2926 20

2930 10

2930 20

2930 30

2930 40

2933 11

2933 19

2933 21

2933 40 10 00

2933 40 30 00

2933 40 90 01

2933 40 90 99

2933 51

2933 90 20 00

2933 90 40 01

2933 90 95 02

2933 90 95 03

2933 90 95 04

2936 10

2936 21

2936 22

2936 23

2936 24

2936 25

2936 26

2936 27

2936 28

2936 90

2937 10

2937 21

2937 22

2937 29

2937 92

2937 99 00 01

2939 10

2939 21

2939 29

2939 30

2939 41

2939 42

2939 49

2939 50

2939 61

2939 62

2939 63

2939 69

2939 70

2939 90

3002 10 10 01

3002 10 91 01

3002 10 95 00

3002 90

3006 10

3006 20

3006 30

3006 40

3006 50

3006 60 11 99

3006 60 19 99

3006 60 90 99

3101 00 00 01

3101 00 00 99

3102 10

3102 21

3102 29

3102 30

3102 40

3102 50

3102 60

3102 70

3102 80

3102 90

3103 10

3103 20

3103 90

3105 10

3105 20

3105 30

3105 40

3105 51

3105 59

3105 60

3105 90

3203 00 19 99

3203 00 90 00

3206 11

3206 19

3206 20

3206 30

3206 41

3206 43

3206 50

3302 10 10 01

3302 10 10 99

3302 10 21 00

3302 10 29 01

3302 10 29 99

3303 00

3304 10

3304 20

3304 30

3304 91

3304 99

3306 20 00 01

3401 11

3401 19

3401 20

3402 11

3402 12

3402 13

3402 19

3402 20

3402 90

3601 00

3602 00

3603 00

3604 10

3604 90 00 01

3604 90 00 99

3605 00

3606 10

3606 90

3804 00

3808 10

3808 20

3808 30

3808 40

3808 90

3822 00 00 04

3823 11

3823 12

3823 13

3823 19

3823 70

3916 10

3917 21 10 99

3917 21 91 00

3917 21 99 99

3917 22 10 99

3917 22 91 00

3917 22 99 99

3917 31 90 01

3918 10

3918 90

3926 10

3926 20

3926 30

3926 40

3926 90 10 00

3926 90 50 00

3926 90 91 00

3926 90 99 01

3926 90 99 99

4001 10

4001 21

4001 22

4001 29

4001 30

4008 11

4009 10

4009 20

4009 30

4009 40

4009 50

4010 11

4010 12

4010 13

4010 19

4010 21

4010 22

4010 23

4010 24

4010 29

4011 10

4011 20 10 02

4011 20 90 02

4011 30

4011 40

4011 50

4011 91

4011 99

4012 10

4012 20

4012 90

4013 10 90 02

4013 20

4013 90

4016 99 52 00

4016 99 58 00

4016 99 82 01

4016 99 88 01

4109 00

4110 00

4202 11

4202 12

4202 19 10 00

4202 19 90 01

4202 19 90 02

4202 19 90 03

4202 21

4202 22

4202 29

4202 31

4202 32

4202 39 00 01

4202 39 00 02

4202 39 00 03

4202 91

4202 92

4202 99 00 01

4202 99 00 02

4202 99 00 03

4203 10

4203 21

4203 29

4203 30

4203 40

4204 00

4205 00

4302 20 00 01

4401 10

4401 22

4402 00 00 01

4403 91 00 99

4403 92 00 99

4407 26 31 00

4407 26 39 00

4407 26 50 00

4407 29 20 00

4407 29 31 00

4407 29 50 00

4407 91 10 01

4407 91 10 99

4407 91 31 00

4407 91 39 00

4407 91 50 00

4407 91 90 99

4407 92 10 01

4407 92 10 99

4407 92 30 00

4407 92 50 00

4407 92 90 99

4407 99 30 00

4407 99 50 00

4408 39 70 01

4408 39 81 01

4408 39 89 01

4408 90 11 01

4408 90 11 02

4408 90 21 00

4408 90 25 00

4408 90 35 01

4408 90 81 01

4408 90 89 01

4418 10

4418 20

4418 30

4418 40

4418 50

4418 90

4419 00

4601 10

4601 20

4601 91

4601 99

4602 10

4602 90

4801 00 10 00

4802 20

4802 30

4802 40

4802 51

4802 52

4802 53

4802 60

4803 00

4804 11

4804 19

4804 21

4804 29

4804 31

4804 39

4804 41

4804 42

4804 49

4804 51

4804 52

4804 59

4805 21

4805 22

4805 29

4805 30

4805 40

4805 50

4805 60 10 00

4805 60 40 00

4805 60 60 00

4805 60 90 02

4805 60 90 99

4805 70 11 00

4805 70 19 99

4805 70 90 02

4805 70 90 99

4805 80 11 00

4805 80 19 03

4805 80 19 99

4805 80 90 03

4805 80 90 99

4806 10

4806 30

4806 40

4810 11 91 01

4810 11 91 02

4810 11 99 01

4810 11 99 02

4810 12 00 01

4811 31 00 01

4811 39 00 01

4814 20 00 99

4820 10

4820 20

4820 30

4820 40

4820 50

4820 90

4907 00 30 00

4907 00 91 00

4907 00 99 00

5007 10

5007 20

5007 90

5106 10

5106 20

5107 10

5107 20

5111 11

5111 19

5111 20

5111 30

5111 90

5112 11

5112 19

5112 20

5112 30

5112 90

5113 00

5205 11

5205 12

5205 13

5205 14

5205 15

5205 21

5205 22

5205 23

5205 24

5205 26

5205 27

5205 28

5205 31

5205 32

5205 33

5205 34

5205 35

5205 41

5205 42

5205 43

5205 44

5205 46

5205 47

5205 48

5208 11 10 99

5208 11 90 99

5208 12

5208 13 00 99

5208 19 00 99

5208 21 10 99

5208 21 90 99

5208 22

5208 23 00 99

5208 29 00 99

5208 31 00 99

5208 32

5208 33 00 99

5208 39 00 99

5208 41 00 99

5208 42

5208 43 00 99

5208 49 00 99

5208 51 00 99

5208 52

5208 53 00 99

5208 59 00 99

5209 11

5209 12

5209 19

5209 21

5209 22

5209 29

5209 31

5209 32

5209 39

5209 41

5209 42

5209 43

5209 49

5209 51

5209 52

5209 59

5210 11 10 99

5210 11 90 99

5210 12 00 99

5210 19 00 99

5210 21 10 99

5210 21 90 99

5210 22 00 99

5210 29 00 99

5210 31 10 99

5210 31 90 99

5210 32 00 99

5210 39 00 99

5210 41 00 99

5210 42 00 99

5210 51 00 99

5210 52 00 99

5210 59 00 99

5211 11

5211 12

5211 19

5211 21

5211 22

5211 29

5211 31

5211 32

5211 39

5211 41

5211 42

5211 43

5211 49

5211 51

5211 52

5211 59

5212 11 10 99

5212 11 90 99

5212 12 10 99

5212 12 90 99

5212 13 10 99

5212 13 90 99

5212 14 10 99

5212 14 90 99

5212 15 10 99

5212 15 90 99

5212 21

5212 22

5212 23

5212 24

5212 25

5306 10 90 00

5306 20 90 00

5309 11

5309 19

5309 21

5309 29

5311 00 90 01

5401 10 11 00

5401 10 19 00

5402 10 90 01

5402 31 10 01

5402 31 30 01

5402 31 90 01

5402 32 00 01

5402 41 10 01

5402 41 30 01

5402 41 90 01

5402 51 10 01

5402 51 30 01

5402 51 90 01

5402 61 10 01

5402 61 30 01

5402 61 90 01

5404 10

5404 90

5407 10

5407 20

5407 30

5407 41

5407 42

5407 43

5407 44

5407 51

5407 52

5407 53

5407 54

5407 61

5407 69

5407 71

5407 72

5407 73

5508 10 11 00

5508 10 19 00

5509 11

5509 12

5509 21

5509 22

5509 31

5509 32

5509 41

5509 42

5509 51

5509 52

5509 53

5509 59

5509 61

5509 62

5509 69

5509 91

5509 92

5509 99

5602 10

5602 21

5602 29

5602 90

5603 11

5603 12

5603 13

5603 14

5603 91

5603 92

5603 93

5603 94

5701 10

5701 90

5702 10

5702 20

5702 31

5702 32

5702 39

5702 41

5702 42

5702 49

5702 51

5702 52

5702 59

5702 91

5702 92

5702 99

5805 00

5806 10

5806 20

5806 31

5806 32

5806 39

5806 40

5810 10

5810 91

5810 92

5810 99

5811 00

5901 10

5901 90

5903 10

5903 20

5903 90

5907 00 90 01

5907 00 90 02

5907 00 90 99

6101 10

6101 20

6101 30

6101 90

6102 10

6102 20

6102 30

6102 90

6103 11

6103 12

6103 19

6103 21

6103 22

6103 23

6103 29

6103 31

6103 32

6103 33

6103 39

6103 41

6103 42

6103 43

6103 49

6104 11

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 23

6104 29

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39

6104 41

6104 42

6104 43

6104 44

6104 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

6105 10

6105 20

6105 90

6106 10

6106 20

6106 90

6107 11

6107 12

6107 19

6107 21

6107 22

6107 29

6107 91

6107 92

6107 99

6108 11

6108 32

6108 39

6108 91

6108 92

6108 99

6109 10

6109 90

6110 10

6110 20

6110 30

6110 90

6111 10

6111 20

6111 30

6111 90

6112 11

6112 12

6112 19

6112 20

6112 31

6112 39

6112 41

6112 49

6113 00

6114 10

6114 20

6114 30

6114 90

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

6115 91

6115 92

6115 93

6115 99

6116 10

6116 91

6116 92

6116 93

6116 99

6117 10

6117 20

6117 80

6117 90

6201 11

6201 12

6201 13

6201 19

6201 91

6201 92

6201 93

6201 99

6202 11

6202 12

6202 13

6202 19

6202 91

6202 92

6202 93

6202 99

6203 11

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 23

6203 29

6203 31

6203 32

6203 33

6203 39

6203 41

6203 42

6203 43

6203 49

6204 11

6204 12

6204 13

6204 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

6204 31

6204 32

6204 33

6204 39

6204 41

6204 42

6204 43

6204 44

6204 49

6204 51

6204 52

6204 53

6204 59

6204 61

6204 62

6204 63

6204 69

6205 10

6205 20

6205 30

6205 90

6206 10

6206 20

6206 30

6206 40

6206 90

6207 11

6207 19

6207 21

6207 22

6207 29

6207 91

6207 92

6207 99

6208 11

6208 19

6208 21

6208 22

6208 29

6208 91

6208 92

6208 99

6209 10

6209 20

6209 30

6209 90

6210 10

6210 20

6210 30

6210 40

6210 50

6211 11

6211 12

6211 20

6211 31

6211 32

6211 33

6211 39

6211 41

6211 42

6211 43

6211 49

6212 90

6213 10

6213 20

6213 90

6214 10

6214 20

6214 30

6214 40

6214 90

6215 10

6215 20

6215 90

6216 00

6217 10

6217 90

6302 10

6302 21

6302 22

6302 29

6302 31

6302 32

6302 39

6302 40

6302 51

6302 52

6302 53

6302 59

6302 60

6302 91

6302 92

6302 93

6302 99

6303 11

6303 12

6303 19

6303 91

6303 92

6303 99

6306 11

6306 12

6306 19

6306 21

6306 22

6306 29

6306 31

6306 39

6306 41

6306 49

6306 91

6306 99

6309 00 00 99

6310 10

6310 90

6401 10

6401 91

6401 92

6401 99

6402 12

6402 19

6402 20

6402 30

6402 91

6402 99

6403 12

6403 19

6403 20

6403 30

6403 40

6403 51

6403 59

6403 91

6403 99

6404 11

6404 19

6404 20

6405 10

6405 20

6405 90

6406 10

6406 20

6406 91

6406 99

6506 99

6908 10 10 99

6908 10 90 99

6908 90 11 99

6908 90 21 99

6908 90 29 99

6908 90 31 99

6908 90 51 99

6908 90 91 99

6908 90 93 99

6908 90 99 99

6911 10

6911 90

6912 00

6914 10

6914 90

7003 12

7003 20

7005 10

7005 21

7005 29

7005 30

7007 11

7007 19

7007 21

7007 29

7013 10

7013 21

7013 29

7013 31

7013 32

7013 39

7013 91

7013 99

7102 39 00 99

7102 91 00 99

7102 99 00 99

7107 00

7108 13 10 01

7108 13 10 99

7108 13 30 01

7108 13 30 99

7108 13 50 02

7108 13 90 00

7108 20

7109 00

7110 19 10 99

7110 19 30 99

7110 19 50 99

7110 19 90 99

7110 29 00 99

7110 39 00 99

7110 49 00 99

7113 11

7113 19

7113 20

7114 11

7114 19

7114 20

7117 11

7117 19

7117 90

7118 10

7118 90

7202 21

7202 29

7202 30

7202 60

7202 70

7202 80

7202 92

7202 93

7202 99

7204 50

7205 10

7205 21

7205 29

7206 10

7206 90

7207 20 11 00

7207 20 32 01

7207 20 51 00

7207 20 71 01

7207 20 90 01

7208 10

7208 25

7208 26

7208 27

7208 36

7208 37

7208 38

7208 39

7208 40

7208 51

7208 52

7208 53

7208 54

7208 90

7209 15

7209 16 10 01

7209 16 10 99

7209 16 90 01

7209 16 90 99

7209 17

7209 18

7209 25

7209 26 10 01

7209 26 10 99

7209 26 90 01

7209 26 90 99

7209 27

7209 28

7209 90 10 01

7209 90 10 99

7209 90 90 01

7209 90 90 99

7210 11 10 01

7210 11 90 01

7210 12 11 01

7210 12 19 01

7210 12 90 01

7210 20

7210 30

7210 41

7210 49

7210 50

7210 61

7210 69

7210 70

7210 90

7211 13

7211 14

7211 19

7211 23

7211 29

7211 90

7212 10 10 01

7212 10 10 99

7212 10 91 01

7212 10 91 99

7212 10 93 01

7212 10 93 99

7212 10 99 01

7212 10 99 99

7212 20

7212 30

7212 40

7212 50

7212 60

7213 10 00 01

7213 10 00 99

7213 20

7213 91

7213 99

7214 10

7214 20 00 99

7214 30

7214 91

7214 99

7215 10

7215 50

7215 90

7216 10

7216 21

7216 22

7216 31

7216 32

7216 33

7216 40

7216 50

7216 61

7216 69

7216 91

7216 99

7217 10

7217 20

7217 30

7217 90

7218 10

7218 91

7218 99

7223 00

7224 10

7224 90

7225 11

7225 19

7225 20

7225 30

7225 40

7225 50

7225 91

7225 92

7225 99

7226 11

7226 19

7226 20

7226 91

7226 92

7226 93

7226 94

7226 99

7227 10

7227 20

7227 90

7228 10

7228 20

7228 30

7228 40

7228 50

7228 60

7228 70

7228 80

7229 10

7229 20

7229 90

7301 10

7301 20

7302 10

7302 20

7302 30

7302 40

7302 90

7303 00

7304 21

7304 31 10 01

7304 31 91 01

7304 31 99 01

7304 39 10 01

7304 39 20 01

7304 39 30 01

7304 39 51 01

7304 39 59 01

7304 39 91 01

7304 39 93 01

7304 39 99 01

7304 41 10 01

7304 41 90 01

7304 49 10 01

7304 49 30 01

7304 49 91 01

7304 49 99 01

7304 51 11 01

7304 51 19 01

7304 51 30 01

7304 51 91 01

7304 51 99 01

7304 59 10 01

7304 59 31 01

7304 59 39 01

7304 59 50 01

7304 59 91 01

7304 59 93 01

7304 59 99 01

7304 90 10 01

7304 90 90 01

7305 11

7305 12

7305 19

7305 20

7305 31

7305 39

7305 90

7306 10

7306 20

7306 30 10 01

7306 30 10 02

7306 30 10 03

7306 30 21 00

7306 30 29 00

7306 30 51 01

7306 30 59 01

7306 30 71 01

7306 30 71 02

7306 30 78 01

7306 30 78 02

7306 30 90 01

7306 30 90 02

7306 40 10 01

7306 40 10 02

7306 40 10 03

7306 40 91 01

7306 40 91 02

7306 40 91 03

7306 40 99 01

7306 40 99 02

7306 40 99 03

7306 50 10 01

7306 50 10 02

7306 50 10 03

7306 50 91 00

7306 50 99 01

7306 50 99 02

7306 60 10 01

7306 60 31 01

7306 60 39 01

7306 60 90 01

7306 90 00 01

7307 11

7307 19

7307 21

7307 22

7307 23

7307 29

7307 91

7307 92

7307 93

7307 99

7308 10

7308 20

7308 30

7308 40

7308 90

7309 00

7310 10

7310 21

7310 29

7311 00

7312 10

7312 90

7313 00

7314 12

7314 13

7314 14

7314 19

7314 20

7314 31

7314 39

7314 41

7314 42

7314 49

7314 50

7315 11

7315 12

7315 19

7315 20

7315 81

7315 82

7315 89

7315 90

7316 00

7317 00

7318 11

7318 12

7318 13

7318 14

7318 15

7318 16

7318 19

7318 21

7318 22

7318 23

7318 24

7318 29

7319 10

7319 20

7319 30

7319 90

7320 10

7320 20

7320 90

7321 11

7321 12

7321 13

7321 81

7321 82

7321 83

7321 90

7322 11

7322 19

7322 90

7323 10

7323 91

7323 92

7323 93

7323 94

7323 99

7324 10

7324 21

7324 29

7324 90

7325 10

7325 91

7325 99

7326 11

7326 19

7326 20

7326 90

7614 10

7614 90

7616 10

7616 91

7616 99

8202 10

8306 30

8310 00

8407 10

8409 91

8409 99 00 99

8413 30

8413 40 00 99

8413 50

8413 60

8413 70 10 99

8413 70 21 99

8413 70 29 99

8413 70 30 99

8413 70 40 99

8413 70 50 99

8413 70 61 99

8413 70 69 99

8413 70 70 99

8413 70 80 99

8413 70 91 99

8413 81 90 99

8413 82

8413 91 10 99

8413 91 90 99

8413 92

8414 20

8414 30

8414 40

8414 80 10 99

8414 80 21 99

8414 80 29 99

8414 80 31 99

8414 80 39 99

8414 80 41 99

8414 80 49 99

8414 80 60 99

8414 80 71 99

8414 80 79 99

8414 80 90 99

8414 90 10 99

8414 90 90 99

8418 21

8418 22

8418 29

8418 30

8418 40

8418 91 00 01

8422 11

8422 19

8422 20

8422 40

8422 90 90 99

8426 20 00 01

8426 41 00 01

8426 49 00 01

8428 31 00 01

8428 32 00 01

8428 33 10 01

8428 33 90 01

8428 90 10 01

8428 90 30 01

8428 90 71 01

8428 90 79 01

8428 90 91 01

8428 90 98 01

8429 11

8429 19

8429 40 90 00

8429 51 10 02

8429 51 91 02

8429 51 99 02

8429 52 10 02

8429 52 90 02

8429 59 00 02

8433 11

8433 19

8433 20

8433 30

8433 40

8433 52

8433 53

8433 59

8433 60

8433 90

8435 10

8435 90

8442 50 21 01

8442 50 23 01

8442 50 29 01

8442 50 80 01

8443 11 00 01

8443 12 00 01

8443 19 10 01

8443 19 31 01

8443 19 35 01

8443 19 39 01

8443 19 90 01

8443 21 00 01

8443 29 00 01

8443 30 00 01

8443 59 20 00

8443 59 80 01

8443 90 10 01

8443 90 90 01

8458 11 41 99

8458 11 49 99

8458 11 80 99

8458 19 20 99

8458 19 40 99

8458 19 80 99

8458 91 80 99

8458 99 00 99

8470 50

8481 20

8481 30

8481 40

8481 80

8481 90

8482 10 10 99

8482 10 90 99

8482 20 00 99

8482 30 00 99

8482 50 00 99

8482 80

8483 20

8483 30

8483 40

8483 50

8483 60

8483 90

8508 10

8508 20

8508 80

8509 10

8509 20

8509 30

8509 40

8509 80

8510 30

8511 10

8511 20

8511 30

8511 40

8511 50

8511 80

8511 90

8517 11

8517 19 10 01

8517 19 10 02

8517 19 10 99

8517 19 90 00

8517 21

8517 22

8517 30

8517 50

8517 80

8517 90

8521 10 10 00

8521 10 30 01

8521 10 30 99

8521 10 80 01

8521 10 80 99

8521 90

8524 10

8524 40

8524 51

8524 52

8525 10

8525 20

8525 30

8525 40

8526 10

8526 91

8526 92 10 00

8526 92 90 99

8527 12

8527 13

8527 19

8528 12

8528 13

8528 21 14 01

8528 21 16 01

8528 21 18 01

8528 21 90 01

8528 22 00 01

8528 30 10 01

8528 30 90 01

8529 10

8529 90

8534 00

8535 10

8536 10

8536 20

8536 30

8536 41

8536 49

8536 50

8536 61

8536 69

8536 90

8537 10

8537 20

8542 14 91 00

8542 19 05 01

8542 19 98 00

8542 30 10 00

8544 11 10 00

8544 11 90 99

8544 19 10 00

8544 19 90 99

8544 20

8544 30

8544 41

8544 49

8544 51

8544 59

8544 60

8544 70

8545 11

8545 19

8545 90 90 01

8601 10

8601 20

8602 10

8602 90

8604 00 00 99

8605 00

8702 10

8702 90

8703 10

8703 21

8703 22

8703 23

8703 24

8703 31

8703 32

8703 33

8703 90

8704 10

8704 21 10 02

8704 21 10 03

8704 21 31 02

8704 21 39 00

8704 21 91 02

8704 21 99 00

8704 22 10 01

8704 22 10 99

8704 22 91 01

8704 22 91 99

8704 22 99 01

8704 22 99 99

8704 23

8704 31 10 99

8704 31 31 00

8704 31 39 00

8704 31 91 99

8704 31 99 00

8704 32

8704 90

8705 30

8705 90 10 00

8705 90 90 03

8706 00

8707 10

8707 90

8708 10 10 99

8708 10 90 99

8708 21

8708 29 10 99

8708 29 90 99

8708 31

8708 39 10 99

8708 39 90 99

8708 40 10 99

8708 40 90 99

8708 50 10 99

8708 50 90 99

8708 60 10 99

8708 60 91 99

8708 60 99 99

8708 70 10 99

8708 70 50 99

8708 70 91 99

8708 70 99 99

8708 80 10 99

8708 80 90 99

8708 91 10 99

8708 91 90 99

8708 92 10 99

8708 92 90 99

8708 93 10 99

8708 93 90 99

8708 94 10 99

8708 94 90 99

8708 99 10 99

8708 99 30 99

8708 99 50 99

8708 99 92 99

8708 99 98 99

8712 00 10 02

8712 00 10 99

8712 00 30 02

8712 00 30 99

8712 00 80 00

8801 10

8801 90

8802 20

8802 30

8802 40

8802 60

8803 90

8901 10

8901 20

8901 30

8901 90

8903 10

8903 91

8903 92

8903 99

8904 00

8905 10

8905 20

8905 90

8906 00

8907 10

8907 90

9004 90

9007 11

9007 19

9007 20

9007 91

9007 92

9018 41

9018 49 10 00

9018 49 90 99

9018 50

9018 90 10 00

9018 90 20 00

9018 80 30 00

9018 90 41 00

9018 90 49 00

9018 90 50 00

9018 90 60 00

9018 90 70 00

9018 80 85 01

9018 90 85 99

9026 10 10 02

9026 10 91 01

9026 10 99 01

9027 10 90 00

9027 90 90 99

9302 00

9303 10

9303 20

9303 30

9303 90

9304 00

9305 10

9305 21

9305 29

9305 90

9306 10

9306 21

9306 29

9306 30

9306 90

9307 00

9401 10

9401 20

9401 30

9401 40

9401 50

9401 61

9401 69

9401 71

9401 79

9401 80 00 01

9401 90

9402 10

9402 90

9403 10

9403 20

9403 30

9403 40

9403 50

9403 60

9403 70

9403 80

9403 90

9405 10

9405 20

9405 40

9405 50

9406 00

9502 10

9502 91

9502 99

9601 10

9601 90

9602 00

9603 10

9603 30

9603 40

9603 50

9603 90

9608 10

9608 20

9608 30

9608 39

9608 40

9608 50

9608 60

9609 10

9609 20

9609 90 10 00

„B” Melléklet
Az 1. Sz. Jegyzőkönyv 2. bekezdésében hivatkozott érzékeny termékek listája
Lettország

2918 14

3304 10

3304 20

3304 30

3304 91

3305 10

3305 20

3305 30

3305 90

3605 00

4303 10

4303 90

5212 11

5212 12

5212 13

5212 14

5212 15

5212 21

5212 22

5212 23

5212 24

5212 25

5802 11

5802 19

5802 20

5802 30

6101 10

6101 20

6101 30

6101 90

6102 10

6102 20

6102 30

6102 90

6103 11

6103 12

6103 19

6103 21

6103 22

6103 23

6103 29

6103 31

6103 32

6103 33

6103 39

6103 41

6103 42

6103 43

6103 49

6104 11

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 23

6104 29

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39

6104 41

6104 42

6104 43

6104 44

6104 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

6105 10

6105 20

6105 90

6106 10

6106 20

6106 90

6107 11

6107 12

6107 19

6107 21

6107 22

6107 29

6107 91

6107 92

6107 99

6108 11

6108 19

6108 21

6108 22

6108 29

6108 31

6108 32

6108 39

6108 91

6108 92

6108 99

6109 10

6109 90

6110 10

6110 20

6110 30

6110 90

6111 10

6111 20

6111 30

6111 90

6113 00

6114 10

6114 20

6114 30

6114 90

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

6115 91

6115 92

6115 93

6115 99

6116 10

6116 91

6116 92

6116 93

6116 99

6117 10

6117 20

6117 80

6117 90

6206 20

6201 11

6201 12

6201 13

6201 19

6201 91

6201 92

6201 93

6201 99

6202 11

6202 13

6202 19

6202 91

6202 92

6202 93

6202 99

6203 11

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 29

6203 31

6203 32

6203 33

6203 39

6203 41

6203 42

6203 43

6203 49

6204 11

6204 12

6204 13

6204 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

6204 39

6204 41

6204 42

6204 43

6204 44

6204 49

6204 51

6204 52

6204 53

6204 59

6204 61

6204 62

6204 63

6204 69

6205 10

6205 20

6205 30

6205 90

6206 10

6206 20

6206 30

6206 40

6206 90

6207 11

6207 19

6207 21

6207 22

6207 29

6207 91

6207 92

6207 99

6208 11

6208 19

6208 21

6208 22

6208 29

6208 91

6208 92

6208 99

6301 10

6301 20

6301 30

6301 40

6301 90

6302 10

6302 21

6302 22

6302 29

6302 31

6302 32

6302 39

6302 40

6302 51

6302 52

6302 53

6302 59

6302 60

6302 91

6302 92

6302 93

6302 99

6303 11

6303 12

6303 19

6303 91

6303 92

6303 99

6304 11

6304 19

6304 91

6304 92

6304 93

6304 99

6306 31

6306 39

6306 41

6306 49

6306 91

6306 99

6307 10

6307 20

6307 90

6308 00

6310 10

6310 90

6401 10

6401 91

6401 92

6401 99

6403 20

6403 30

6403 40

6403 51

6403 59

6403 91

6403 99

6404 19

6404 20

6405 10

6405 20

6405 90

7002 20

7010 10

7010 20

7013 10

7013 29

7013 32

7013 39

7013 99

8508 10

8508 20

8517 19

8518 50

8604 00

9401 10

9401 20

9401 30

9401 40

9401 50

9401 61

9401 69

9401 71

9401 79

9401 80

9401 90

9403 10

9403 20

9403 30

9403 40

9403 50

9403 60

9403 70

9403 80

9403 90

9405 10

9405 20

9405 30

9405 50

9405 60

9405 91

9405 92

9405 99

9504 10

9504 20

9504 30

9504 40

9504 90

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

(Hivatkozás a 11. Cikkben)

Magyarország és Lettország közötti mezőgazdasági kedvezmények cseréje
1. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt Lettországból származó mezőgazdasági termékekre Magyarország kedvezményes elbánást biztosít jelen Megállapodás származási szabályokra vonatkozó 3. Sz. Jegyzőkönyv előírásaival összhangban.

2. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt Magyarországból származó mezőgazdasági termékekre Lettország kedvezményes elbánást biztosít jelen Megállapodás származási szabályokra vonatkozó 3. Sz. Jegyzőkönyv előírásaival összhangban.

„A” Melléklet
A 2. Sz. Jegyzőkönyv 1. Cikkében hivatkozott termékek listája

(Lett export Magyarországra)

Vámtarifaszám Mennyiség (tonna vagy liter) Kvótán belüli
kedvezményes vámtétel (%)
0704 250 21
0706.10 200 21
1102 500 25
1108.13 100 16
1601 100 30
1602 150 LNK 60%-a
1603 100 35
1604 500 000 USD 21,6
1605 100 41
1704.10 250 57,4
1704.9010 57,4
1704.9030–1704.9099 49,2
1806.31–1806.90 300 25
1806.310001 *  6
1806.310002 * 
1806.321001 * 
1806.321002 * 
1806.329001 * 
1806.329002 * 
1806.901901 * 
1806.903101 * 
1806.903901 * 
1806.905001 * 
1806.906001 * 
1806.907001 * 
1806.909001 * 
1902.11–1902.19 200 25
1905.30–1905.40 200 49,3
1905.301101 *  6
1905.301901 * 
1905.303001 * 
1905.305101 * 
1905.305901 * 
1905.309101 * 
1905.309901 * 
1905.401001 * 
1905.409001 * 
2005 100 20
2009.11 500 20
2009.19–2009.40 21
2009.50–2009.90 25
2201 1 000 001 15
2203 500 001 LNK 60%-a
2204.10 1 000 001 39
2208 800 001 LNK 60%-a
„B” Melléklet
A 2. Sz. Jegyzőkönyv 2. Cikkében hivatkozott termékek listája

(Magyar export Lettországba)

Vámtarifaszám Mennyiség (tonna vagy liter) Kvótán belüli
kedvezményes vámtétel (%)
0603.10.13 10 12
0710.2100 1000 9
0712 100 9
0713.10.90 200 6
1101.0015 1500 35
1602 100 LNK 60%-a
1704.10 250 4
1704.9010–1704.9051 6
1704.9061–1704.9065 6
1704.9071–1704.9075 9
1704.9081–1704.9099 6
1806.31–1806.90 300 25
1902.11 550 10
1902.19
1902.40
1905 200 31
2001 1000 9
2002 *  500 9
2005.40 50 9
2005.51 150 9
2005.59 100 9
2005.80 50 7
2005.90 100 9
2008.11 250 7
2008.19
2008.60 150 9
2009.11 *  500 7
2009.19 *  7
2009.20 *  7
2009.30 *  9
2009.40 *  9
2009.50 *  9
2009.60 *  9
2009.80 *  9
2009.90 *  7
2103.20 250 9
2104.10 100 7
2202 1 000 001 Ls 0,018
2203 500 001 LNK 60%-a
2205.10 800 001 Ls 0,06
2208 1 000 001 LNK 60%-a
2309.10 200 3
2309.90 *  9

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV * 

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS AZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

I. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
Meghatározások

E Jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) az „előállítás” mindenfajta megmunkálást vagy feldolgozást jelent, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b) az „anyag” a termék előállítása során felhasznált összes alkotóelemet, nyersanyagot, komponenst vagy alkatrészt stb. jelent;

c) a „termék” az előállított terméket jelenti, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d) az „áru” anyagot és terméket egyaránt jelent;

e) a „vámérték” az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. Cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi Megállapodás szerint meghatározott értéket jelenti (WTO Vámérték Egyezmény);

f) a „gyártelepi ár” azt az árat jelenti, amit a termékért a gyártelepen fizetnek annak a magyarországi vagy lett gyártónak, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja a megmunkálás során felhasznált összes anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely a létrejött termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g) az „anyagok értéke” a felhasznált nem származó anyagok behozatala idején megállapított vámértéket, vagy ha az nem ismert és nem is állapítható meg, akkor Magyarországon vagy Lettországban az anyagokért fizetett első megállapítható árat jelenti;

h) a „származó anyagok értéke” a g) pontban meghatározott ilyen anyagok értékét jelenti, értelemszerűen alkalmazva;

i) a „hozzáadott érték” a gyártelepi ár és a 3. és 4. Cikkekben említett országokból származó összes beépített anyag vámértékének különbözetét jelenti. Amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, akkor Magyarországon vagy Lettországban az anyagokért fizetett első igazolható árat kell figyelembe venni;

j) az „árucsoportok” és „vámtarifaszámok” az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszert – e Jegyzőkönyvben a továbbiakban „Harmonizált Rendszer” vagy „HR” – alkotó nómenklatúrában alkalmazott árucsoportokat és vámtarifaszámokat (négy számjegyű kódok) jelentik;

k) az „osztályozott” az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő osztályozását jelenti;

l) a „szállítmány” olyan termékeket jelent, amelyeket vagy egyszerre küld az exportőr egy címzettnek, vagy az exportőrtől a címzetthez továbbított küldeményhez egyetlen fuvarokmány, vagy ilyen okmány hiányában egyetlen számla tartozik;

m) a „terület” magában foglalja a területi vizeket is.

II. Cím
A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
2. Cikk
Általános követelmények

1. A Megállapodás alkalmazása során az alábbi termékek tekintendők Lettországból származónak:

a) az 5. Cikk értelmében teljes egészében Lettországban előállított termékek;

b) Lettországban előállított termékek, melyek olyan anyagokat tartalmaznak, melyeket nem teljes egészében ott állítottak elő, feltéve, hogy azok a 6. Cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Lettországban;

2. A Megállapodás alkalmazása során az alábbi termékek tekintendők Magyarországról származónak:

a) az 5. Cikk értelmében teljes egészében Magyarországon előállított termékek;

b) olyan, Magyarországon előállított termékek, amelyek nem teljes egészében ott előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy azok a 6. Cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Magyarországon.

3. Cikk
Kumuláció Lettországban

1. A 2. Cikk 1. bekezdésében foglaltak sérelme nélkül azokat a termékeket kell Lettországból származónak tekinteni, amely termékeket Bulgáriából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)  * , a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Magyarországról, Izlandról, Litvániából, Lettországból, Norvégiából, Lengyelországból, Romániából, Szlovéniából, a Szlovák Köztársaságból, Törökországból vagy a Közösségből – Lettország és ezen országok közötti megállapodásokhoz mellékelt származási szabályokat tartalmazó Jegyzőkönyv előírásai alapján – származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Lettországban elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a 7. Cikkben hivatkozott műveleteken. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Lettországban elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben hivatkozott műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Lettországból származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik a Lettországban elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Lettországban nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet.

4. Cikk
Kumuláció Magyarországon

1. A 2. Cikk 2. bekezdésében foglaltak sérelme nélkül azokat a termékeket kell Magyarországról származónak tekinteni, amely termékeket Bulgáriából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)  * , a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Magyarországról, Izlandról, Litvániából, Lettországból, Norvégiából, Lengyelországból, Romániából, Szlovéniából, a Szlovák Köztársaságból, Törökországból vagy a Közösségből – Magyarország és ezen országok közötti megállapodásokhoz mellékelt származási szabályokat tartalmazó Jegyzőkönyv előírásai alapján – származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a 7. Cikkben hivatkozott műveleteken. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben hivatkozott műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Magyarországról származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik a Magyarországon elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Magyarországon nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet.

5. Cikk
Teljes egészében előállított termékek

1. Az alábbiakat kell teljes egészében Magyarországon vagy Lettországban előállítottnak tekinteni:

a) valamelyikük földjéből vagy a hozzájuk tartozó tengerfenékből kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és nevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) Magyarország vagy Lettország hajóival, területi vizeiken kívüli tengerből nyert halászati és más, tengerből származó termékek;

g) kizárólag az f) pontban hivatkozott termékekből, a feldolgozó hajóik fedélzetén előállított termékek;

h) kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a csak újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas gumiabroncsokat is;

i) az ott folytatott feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) valamelyikük területi vizein kívül fekvő tengerfenékből vagy altalajból kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos jogot szereztek az e tengerfenékből vagy altalajból történő kitermelésre;

k) a kizárólag az a)–j) pontokban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

2. Az 1. bekezdés f) és g) bekezdéseiben használt „hajóik” és „feldolgozó hajóik” kifejezés

csak olyan hajókra vonatkozik,

a) amelyeket Magyarországon vagy Lettországban bejegyeztek vagy nyilvántartásba vettek;

b) amelyek Magyarország vagy Lettország zászlója alatt hajóznak;

c) amelyek legalább 50%-ban Magyarország vagy Lettország állampolgárainak tulajdonában állnak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezen államok valamelyikében van, s amelynek igazgatója vagy igazgatói, igazgatótanácsának vagy felügyelő bizottságának elnöke és az ilyen testületek tagjainak többsége Magyarország vagy Lettország állampolgára, továbbá – gazdasági társaság esetében – a társaság tőkéjének legalább a fele ezen államoknak, köztestületeiknek vagy állampolgáraiknak a tulajdonában áll;

d) amelyek kapitánya és tisztjei Magyarország vagy Lettország állampolgára; és

e) amelyek legénységének legalább 75%-a Magyarország vagy Lettország állampolgáraiból áll.

6. Cikk
Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

1. A 2. Cikk szempontjából nem teljes egészében előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, ha teljesültek a II. számú Mellékletben szereplő listán felsorolt feltételek.

A fent hivatkozott feltételek a Megállapodásban szereplő összes termék esetében feltüntetik azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállítás során el kell végezni a felhasznált nem származó anyagokon, és e feltételek csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Következésképpen, ha egy termék, amely a listán szereplő feltételek teljesítésével elnyerte a származó helyzetet, más termék előállítása során kerül felhasználásra, akkor nem vonatkoznak rá azok a feltételek, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beépítették, és nem kell az előállítása során felhasznált nem származó anyagok közé beszámítani.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak ellenére, azon nem származó anyagok, amelyeket a listán szereplő feltételek szerint nem lehet felhasználni a termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve, hogy

a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 százalékát;

b) a jelen bekezdés alkalmazásával sem lépik túl a nem származó anyagok maximális értékére a listában megadott százalékarányok bármelyikét.

Ez a bekezdés nem alkalmazható a Harmonizált Rendszer 50–63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

3. Az 1. és 2. bekezdést a 7. Cikk rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni.

7. Cikk
Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

1. A 2. bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a származó termék helyzet megszerzéséhez az alábbi műveleteket nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni függetlenül attól, hogy a 6. Cikk követelményei teljesültek-e vagy sem:

a) a fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek;

b) csomagok megosztása és összeállítása;

c) mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más bevonat eltávolítása;

d) textíliák vasalása vagy gyűrtelenítése;

e) egyszerű festési és fényezési műveletek;

f) gabonafélék és rizs hántolása, részbeni vagy teljes fehérítése, fényezése és glazúrozása;

g) cukor színezését vagy formázását szolgáló műveletek;

h) gyümölcs, diófélék és zöldség hámozása, magozása és feltörése, kifejtése;

i) élezés, egyszerű őrlés vagy vágás;

j) rostálás, szitálás, válogatás, osztályozás, minősítés, összeállítás (beleértve a készletek összeállítását);

k) egyszerű palackozás, üvegbe, kannába, zsákba, ládába, dobozba helyezés, kartonon vagy raklapon való rögzítés és minden más egyszerű csomagolási művelet;

l) a termékekre vagy csomagolásukra jelzés, címke, logo vagy más megkülönböztető jel felerősítése vagy rányomtatása;

m) termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül;

n) áruk alkatrészeinek egyszerű összeszerelése, hogy azok egy teljes árucikket képezzenek vagy termékek szétszedése alkatrészekre;

o) az a)–n) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

p) állatok levágása.

2. Minden műveletet, amelyet egy adott terméken Magyarországon vagy Lettországban elvégeztek, együttesen kell figyelembe venni annak megállapításához, hogy a termék megmunkálása vagy feldolgozása az 1. bekezdés alapján nem kielégítőnek tekintendő-e.

8. Cikk
Minősítési egység

1. E Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti osztályozáskor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy

a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket a Harmonizált Rendszer értelmében egyetlen vámtarifaszám alá kell osztályozni, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

b) ha a szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá osztályozott bizonyos számú azonos termékből áll, az e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket külön kell figyelembe venni.

2. Ha áruosztályozási szempontból a Harmonizált Rendszer 5. Szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell osztályozni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

9. Cikk
Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai és az árban benne foglaltatnak vagy azokat külön nem számlázzák le, a szóban forgó berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

10. Cikk
Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. Szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha a tartalmát alkotó összes termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó termékekből tevődik össze, a készletet mint egészet, származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 százalékát.

11. Cikk
Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy egy termék származó-e, nem szükséges megállapítani, hogy származó-e az előállítása során felhasználható:

a) energia és fűtőanyag;

b) létesítmény és berendezés;

c) gépek és szerszámok;

d) azok az áruk, amelyek nem épülnek be, és amelyeket nem arra szántak, hogy beépüljenek a termék végső összetételébe.

III. Cím
TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK
12. Cikk
Területi elv

1. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. Cím alatt rögzített feltételeket Magyarországon vagy Lettországban megszakítás nélkül kell teljesíteni, a 3. és 4. Cikkben, valamint az e cikk 3. bekezdésében foglaltak kivételével.

2. A 3. és 4. Cikkben foglaltak kivételével, ha Magyarországról vagy Lettországból más országba exportált árukat visszaszállítanak, akkor azokat nem származónak kell tekinteni, hacsak a vámhatóság számára kielégítően nem bizonyítható, hogy

a) a visszaszállított áruk az exportálttal azonosak; és

b) az adott országban vagy az exportálás során nem mentek keresztül a jó állapotban való megőrzéshez szükséges mértéket meghaladó műveleten.

3. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó II. Címben rögzített feltételeket nem érinti a Magyarországon vagy Lettországon kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet olyan anyagokon végeztek el, amelyeket Magyarországról vagy Lettországból exportáltak, és azt követően oda visszaszállítottak, feltéve, hogy

a) a szóban forgó anyagok teljes egészében Magyarországon vagy Lettországban előállított anyagok, vagy a 7. Cikkben hivatkozott műveleteken túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson az exportálásukat megelőzően mentek keresztül; és

b) a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

(i) a visszaszállított árukat az exportált anyagokon végzett megmunkálással vagy feldolgozással állították elő,

és

(ii) a Magyarországon vagy Lettországon kívül az e cikk szabályainak alkalmazása révén keletkezett teljes hozzáadott érték nem haladja meg azon végtermék gyártelepi árának 10 százalékát, amelyre a származó helyzetet igénylik.

4. A 3. bekezdés alkalmazásában, a II. Címben, a származó helyzet megszerzése érdekében rögzített feltételek nem érvényesek a Magyarországon vagy Lettországon kívül végbement megmunkálásra vagy feldolgozásra. Ahol azonban a II. számú Melléklet listájában a végtermék származó helyzetének meghatározásánál az összes beépített nem származó anyag maximális értékét megadó szabályt alkalmaznak, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke és az e cikk alkalmazása révén a Magyarországon vagy Lettországon kívül nyert teljes hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a megadott százalékot.

5. A 3. és 4. bekezdés alkalmazásában, a „teljes hozzáadott érték” jelenti mindazon költségeket, amelyek Magyarországon vagy Lettországon kívül merültek fel, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

6. A 3. és 4. bekezdésben foglalt szabályok nem alkalmazhatók azokra a termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. számú Melléklet listájában meghatározott feltételeknek, vagy amelyeket csak akkor lehet kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a 6. Cikk 2. bekezdésében meghatározott általános tolerancia értékeket alkalmazzák.

7. A 3. és 4. bekezdés szabályai nem alkalmazhatók a Harmonizált Rendszer 50–63. Árucsoportjaiba tartozó termékekre.

8. Bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, amely e cikk szabályai alá tartozik, és amelyet Magyarországon vagy Lettországon kívül végeznek el, passzív feldolgozás vagy hasonló eljárás keretében végezhető.

13. Cikk
Közvetlen szállítás

1. A Megállapodás szerint biztosított kedvezményes eljárás csak e Jegyzőkönyv követelményeit kielégítő olyan termékekre vonatkozik, amelyeket Magyarország és Lettország között, vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott bármely ország területén át közvetlenül szállítanak. Az egységes, oszthatatlan szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve, hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országának vámhatósági felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakás, ismételt berakás vagy a jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

Származó termékek csővezetéken Magyarország vagy Lettország területén kívüli területen is szállíthatók.

2. Az 1. bekezdésben említett feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságához benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a) egyetlen fuvarokmány, amely kiterjed az exportőr országból a tranzitországon való áthaladásra, vagy

b) a tranzitország vámhatósága által kiállított igazolás, amely:

(i) megadja az áruk pontos megnevezését,

(ii) feltünteti az áruk ki- és ismételt berakásának időpontját, és – ahol lehetséges – a hajóneveket vagy más igénybe vett fuvareszközöket,

és

(iii) igazolja, hogy milyen feltételek mellett maradtak az áruk a tranzitországban; vagy

c) ezek hiányában, bármely bizonyító erejű okmány.

14. Cikk
Kiállítások

1. A 3. és 4. Cikkben hivatkozott országokon kívüli országban tartott kiállításra elküldött, és a kiállítás után Magyarországra vagy Lettországba történő importálás céljából eladott származó termékek a bevitelkor azzal a feltétellel részesednek a Megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, ha a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

a) az exportőr e termékeket Magyarországról vagy Lettországból olyan országba szállította, ahol a kiállítást tartották, és a termékeket ott ki is állították;

b) a termékeket ez az exportőr eladta vagy más módon értékesítette egy magyarországi vagy lettországi személynek;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána szállították el ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

d) a termékeket – miután kiállításra szállították ki azokat – nem használták semmi más célra, csak a kiállításon való bemutatásra.

2. Az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani az importáló ország vámhatóságának. A kiállítás nevét és címét fel kell tüntetni. Ha szükséges, a kiállítás körülményeiről további okmányszerű igazolást lehet megkövetelni.

3. Az 1. bekezdésben foglaltak irányadók minden kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti telephelyeken külföldi termékek értékesítése céljából, s amelynek során a termékek vámellenőrzés alatt maradnak.

IV. Cím
VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY KIVÉTEL
15. Cikk
A vámvisszatérítés vagy a vámfizetés alóli kivétel tilalma

1. Azon nem származó anyagok, amelyeket Magyarországról, Lettországból vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott valamelyik országból származó termék előállításához használtak fel, s amelyekre az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt bocsátottak vagy állítottak ki, Magyarországon vagy Lettországban nem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vámfizetés alóli kivétel hatálya alá.

2. Az 1. bekezdés szerinti tilalmat Magyarországon vagy Lettországban az előállítás során felhasznált anyagokat terhelő vámok – vagy azzal azonos hatású díjak – részleges vagy teljes visszafizetését, elengedését vagy ki nem fizetését eredményező rendelkezésekre kell alkalmazni, amennyiben az ilyenfajta vámvisszafizetés, elengedés vagy meg nem fizetés – kifejezetten vagy hatásában – érvényesül az említett anyagokból előállított termékek exportja során, de nem kell alkalmazni a fenti tilalmat, ha ezeket a termékeket belföldi felhasználásra megtartják.

3. A származást igazoló okmánnyal ellátott termékek exportőre – a vámhatóság kérésére – bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy a szóban forgó termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokkal kapcsolatban nem történt vámvisszatérítés, és hogy az ilyen anyagokra vonatkozó összes vámot vagy azzal egyenlő hatású díjakat ténylegesen megfizették.

4. Az 1–3. bekezdés rendelkezései a 8. Cikk 2. bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. Cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, és a 10. Cikk szerinti készletekben lévő termékekre is vonatkoznak, ha ezek a tételek nem származóak.

5. Az 1–4. bekezdés rendelkezései csak az olyan jellegű anyagokra vonatkoznak, amelyekre a Megállapodás kiterjed. Továbbá, nem zárják ki mezőgazdasági termékekre a Megállapodás rendelkezései szerinti exportra alkalmazható export-visszatérítési rendszer alkalmazását.

V. Cím
A SZÁRMAZÁS IGAZOLÁSA
16. Cikk
Általános követelmények

1. A Lettországból származó termékek Magyarországra történő importálásuk, és Magyarországról származó termékek Lettországba történő importálásuk esetén a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik az alábbiak bármelyikének benyújtása ellenében:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, melynek mintáját a III. számú Melléklet tartalmazza; vagy

b) a 21. Cikk 1. bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által adott nyilatkozat (a továbbiakban: számlanyilatkozat), a számlán, a szállítólevélen vagy bármely más olyan kereskedelmi okmányon, amely a szóban forgó termékeket, azonosítás céljából, kellő részletességgel ismerteti; a számlanyilatkozat szövegét a IV. számú Melléklet tartalmazza.

2. Az 1. bekezdés fenntartásával e Jegyzőkönyv szerinti származó termékek, a 26. Cikkben meghatározott esetekben, a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik anélkül, hogy szükséges lenne a fentiekben hivatkozott okmányok bármelyikét benyújtani.

17. Cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására irányuló eljárás

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

2. E célból az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, melyek mintáit a III. számú Melléklet tartalmazza. Ezeket az űrlapokat egy olyan nyelven kell kitölteni, amelyen ez a Megállapodás készült, és az exportáló ország hazai jogának rendelkezései szerint. Kézírással történő kitöltés esetén az űrlapokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A termék leírását az erre a célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, a leírás utolsó sora alatt vízszintes vonalat kell húzni, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

3. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kérő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása szerinti exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termék származó helyzetét, valamint e Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

4. Magyarország vagy Lettország vámhatósága köteles kiadni az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha a szóban forgó termék Magyarország, Lettország vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott valamelyik más ország származó termékének tekinthető, és teljesíti e Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

5. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadó vámhatóság köteles megtenni minden szükséges intézkedést a termékek származó helyzetének ellenőrzésére és e Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek érvényesítésére. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen és az exportőr könyvelését megvizsgálja, vagy bármilyen más szükségesnek tartott egyéb ellenőrzést lefolytasson. Biztosítania kell, hogy a 2. bekezdésben hivatkozott űrlapokat megfelelően kitöltsék. Különösképpen ellenőriznie kell, hogy a termékek leírására fenntartott helyet oly módon töltsék ki, hogy az kizárja a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

6. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának keltét a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

7. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kibocsátja és az exportőr rendelkezésére átadja, amint a tényleges export megtörtént vagy azt biztosították.

18. Cikk
Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványok

1. A 17. Cikk 7. bekezdésétől függetlenül, a vonatkozó termékek exportálása után kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány, ha

a) azt tévedés vagy vétlen mulasztás vagy speciális körülmények miatt nem állították ki az exportálás idején;

vagy

b) a vámhatóság előtt kellően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadták, de technikai okokból az importálás során nem fogadták el.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásához az exportőrnek fel kell tüntetnie kérelmében az EUR.1 szállítási bizonyítvány tárgyát képező termékek exportálásának helyét és időpontját, valamint a kérelem okát.

3. A vámhatóság csak annak ellenőrzése után állíthat ki visszamenőleges hatályú EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha az exportőr által megadott adatok megegyeznek a vonatkozó nyilvántartási adatokkal.

4. A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi kifejezések valamelyikével kell jóváhagyni:

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY
LV „IZDOTS PEC PREU EKSPORTA
HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL

5. A 4. bekezdésben hivatkozott jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

19. Cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

1. Egy EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kibocsátó vámhatósághoz fordulhat, és – az annak birtokában levő exportokmányok alapján – másodlat kiállítását kérheti.

2. Az így kibocsátott másodlatot az alábbi kifejezések egyikével kell ellátni:

EN „DUPLICATE
LV „DUBLIKATS
HU „MÁSODLAT

3. A 2. bekezdésben hivatkozott jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

4. A másodlat, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása napjának is, attól a naptól kezdve érvényes.

20. Cikk
Korábban kiadott vagy készült származást igazoló okmány alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

Ha a származó termékeket Magyarországon vagy Lettországban vámhivatali ellenőrzés alá helyezik, lehetővé válik, hogy az eredeti származást igazoló okmányt helyettesítsék egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal annak érdekében, hogy e termékek mindegyikét vagy egy részét Magyarországon vagy Lettországon belül máshova elküldjék. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

20a. Cikk
Könyvelés szerinti elkülönítés

1. Amennyiben azonos és egymással felcserélhető, származó és nem-származó anyagok fizikai elkülönítése jelentős költséggel vagy anyagi nehézséggel járna, a vámhatóság – az érintett írásbeli kérelmére – engedélyezheti az úgynevezett „könyvelés szerinti elkülönítés” módszerét az ilyen készletek kezelésére.

2. A módszernek biztosítania kell, hogy – egy meghatározott időszak alatt – az előállított, származónak minősülő termékek mennyisége ugyanannyi legyen, mint abban az esetben, amikor fizikailag elkülönített készleteket használnak fel.

3. A vámhatóság a módszer alkalmazásának engedélyezését az általa megfelelőnek tartott feltételekhez kötheti.

4. A módszert a terméket gyártó országban alkalmazott általános könyvviteli szabályok figyelembevételével kell alkalmazni és a nyilvántartásokat annak megfelelően kell vezetni.

5. E könnyítés kedvezményezettje – az esettől függően – kiállíthat származást igazoló okmányt, vagy kérelmezheti annak kibocsátását a származónak tekinthető termékmennyiségre. A vámhatóság felszólítására a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogyan állította elő azt a mennyiséget.

6. A vámhatóság felügyeli az engedély felhasználását és azt bármikor visszavonhatja, amennyiben a kedvezményezett az előírtaktól eltérő módon használja fel az engedélyt, vagy a jelen Jegyzőkönyvben foglalt bármely más feltételt nem teljesít.

21. Cikk
A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

1. A 16. Cikk 1. bekezdés b) pontjában hivatkozott számlanyilatkozatot tehet:

a) a 22. Cikk szerinti elfogadott exportőr,

vagy

b) bármelyik exportőr, bármilyen egy vagy több csomagból álló, származó termékeket tartalmazó szállítmányra vonatkozóan, amennyiben annak összértéke nem haladja meg a 6000 eurót.

2. Számlanyilatkozat akkor tehető, ha a szóban forgó termékek Magyarországról, Lettországból vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más ország valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik e Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

3. A számlanyilatkozatot tevő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, valamint e Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló összes megfelelő okmányt.

4. Az exportőr a számlanyilatkozatot – amelynek szövegét a IV. számú Melléklet tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, a Mellékletben közölt nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával, és az exportáló ország hazai jogszabályainak megfelelően köteles megtenni. Ha a nyilatkozat kézzel írott, akkor tintával, nyomtatott betűkkel kell írni.

5. A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 22. Cikkben meghatározott elfogadott exportőr azonban nem köteles aláírni az ilyen nyilatkozatokat, feltéve, ha írásban közli az exportáló ország vámhatóságával, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amelyen személye ugyanúgy azonosítható, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

6. A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek exportálása időpontjában vagy azt követően állíthatja ki azzal a feltétellel, hogy azt a termékek importját követően legkésőbb két éven belül bemutatják az importáló országban.

22. Cikk
Elfogadott exportőr

1. Az exportáló ország vámhatósága felhatalmazhat bármely exportőrt (a továbbiakban: elfogadott exportőr), aki gyakran szállít a Megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy a szóban forgó termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen. Az ilyen felhatalmazást kérő exportőr a vámhatóság számára köteles megadni minden biztosítékot a termékek származó helyzetének, valamint e Jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének megállapításához.

2. A vámhatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatja meg az elfogadott exportőri jogállást.

3. A vámhatóság az elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

4. A vámhatóság ellenőrzi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel a felhatalmazást.

5. A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Ezt köteles megtenni, ha az elfogadott exportőr az 1. bekezdésben hivatkozott biztosítékot tovább nem nyújtja, ha nem teljesíti a 2. bekezdésben hivatkozott feltételeket, vagy ha bármi más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

23. Cikk
A származást igazoló okmány érvényessége

1. A származást igazoló okmány az exportáló országban történt kiállítása napjától számított 4 hónapig érvényes, és ezen időn belül be kell mutatni az importáló ország vámhatóságának.

2. Az 1. bekezdésben megállapított végső benyújtási határidő után a vámhatóságnak bemutatott származást igazoló okmány akkor fogadható el a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha az okmányoknak a megállapított végső határidő előtti benyújtását kivételes körülmények tették lehetetlenné.

3. A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származást igazoló okmányokat, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatták.

24. Cikk
A származást igazoló okmány benyújtása

A származást igazoló okmányokat az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani az ezen ország által megállapított eljárás szerint. E hatóság megkövetelheti a származást igazoló okmány fordítását, és azt is, hogy az import árunyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a Megállapodás alkalmazásához megkövetelt feltételeknek.

25. Cikk
Behozatal részletekben

Ha – az importőr kérésére és az importáló ország vámhatósága által rögzített feltételek mellett – a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. Áruosztályába vagy a 7308 és 9406 vámtarifaszám alá tartozó termékeket a Harmonizált Rendszer 2. a) Szabálya szerint szétszerelve vagy összeszereletlenül, részletekben importálnak, az első részlet behozatalakor e termékekre egyetlen származást igazoló okmányt kell benyújtani a vámhatóságnak.

26. Cikk
Kivételek a származás igazolása alól

1. Magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származást igazoló okmány benyújtása nélkül származó termékként kell vámkezelni, feltéve, hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint e Jegyzőkönyv alkalmazásának feltételei fennállnak s e nyilatkozat valódiságához nem fér kétség. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a CN22/CN23 vámárunyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

2. Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas, vagy családjuk személyes használatára szolgáló termék behozatalát nem lehet kereskedelmi importnak tekinteni, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

3. A fentieken túlmenően ezen termékek összértéke kis csomagok esetén nem haladhatja meg az 500 eurót, az utasok személyes poggyásza esetén pedig az 1200 eurót.

27. Cikk
Bizonyító okmányok

A 17. Cikk 3. bekezdésében és a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek Magyarországról, Lettországból vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik e Jegyzőkönyv egyéb követelményeit, többek között az alábbiakból állhatnak:

a) közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a szállító által, a szóban forgó áruk előállítása érdekében végzett feldolgozási folyamatokról, amelyek például számvitelében vagy belső könyvvitelében találhatók;

b) a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító okmányok, amelyeket Magyarországon vagy Lettországban bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályoknak megfelelően használják fel;

c) az anyagok magyarországi vagy lettországi megmunkálását vagy feldolgozását bizonyító okmányok, amelyeket Magyarországon vagy Lettországban adtak vagy bocsátottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályok szerint használják fel;

d) EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok, amelyek a felhasznált anyagok származását bizonyítják, s amelyeket Magyarországon vagy Lettországban ezzel a Jegyzőkönyvvel összhangban, vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott országok valamelyikében, e Jegyzőkönyvben foglalt szabályokkal azonos származási szabályokkal összhangban adtak vagy bocsátottak ki.

28. Cikk
A származást igazoló és a bizonyító okmányok megőrzése

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább három évig megőrizni a 17. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

2. A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni a számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

3. Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, köteles legalább három évig megőrizni a 17. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott kérelmet.

4. Az importáló ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. Cikk
Eltérések és alaki hibák

1. A származást igazoló okmányon szereplő nyilatkozat és a termékek importjához szükséges vámalakiságok elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozat közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi a származást igazoló okmányt eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

2. Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint a származást igazoló okmányon előforduló gépelési hibák, nem jelentenek okot az okmány visszautasítására, ha ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányban szereplő nyilatkozat helyességét.

30. Cikk
Euróban kifejezett összegek

1. A 21. Cikk 1. bekezdésének b) pontjában és a 26. Cikk 3. bekezdésében foglaltak alkalmazásakor, azokban az esetekben, amikor a termékeket az eurótól eltérő valutában számlázták le, Magyarországnak, Lettországnak, valamint a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más országok nemzeti valutájának az euróban kifejezett összegekkel megegyező egyenértékét évente határozza meg minden érintett ország.

2. Egy szállítmányra vonatkozóan a 21. Cikk 1. bekezdésének b) pontjában vagy a 26. Cikk 3. bekezdésében foglalt könnyítések az érintett ország által meghatározott összegnek megfelelően alkalmazhatók, hivatkozással arra a valutanemre, amelyben a számlát kiállították.

3. Magyarország vagy Lettország nemzeti valutájában meghatározott összeg megegyezik az euróban kifejezett összegnek az adott nemzeti valuta október első munkanapján érvényes árfolyamon számított egyenértékével. Magyarország és Lettország az összegeket október 15-ig közlik, és azokat a következő év január 1-jétől alkalmazzák.

4. Egy ország felfelé vagy lefelé kerekítheti, az euróban meghatározott összeg átváltása során, a nemzeti valutájában kifejezett összeget. A kerekített összeg nem térhet el 5 százaléknál nagyobb mértékben az átváltás során kiszámított összegtől. Egy ország változatlanul tarthatja az euróban kifejezett összegre vonatkozó nemzeti valutájának egyenértékét, ha – a 3. bekezdésben biztosított évenkénti kiigazítás idején – az összegnek az átváltása – még bármiféle kerekítést megelőzően – azt eredményezi, hogy a növekedés a nemzeti valuta egyenértékében nem nagyobb, mint 15 százalék. A nemzeti valuta egyenértéke változatlan maradhat, ha az átváltás az egyenérték csökkenését eredményezné.

5. Az euróban kifejezett összegeket a Vegyes Bizottság Magyarország vagy Lettország kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Vegyes Bizottság figyelembe veszi, hogy célszerű az érintett értékhatárok hatásának reális feltételek közötti fenntartása. E célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

VI. Cím
AZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK
31. Cikk
Kölcsönös segítségnyújtás

1. Magyarország és Lettország vámhatóságai átadják egymásnak az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához a vámhivatalaikban használt bélyegzőlenyomatok mintáját és az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok megerősítéséért felelős vámhatóságok címét.

2. A Jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából Magyarország és Lettország az illetékes vámszerveken keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok hitelességének és az ezen okmányokban foglalt információk helyességének ellenőrzésében.

32. Cikk
A származást igazoló okmányok megerősítése

1. A származást igazoló okmányok utólagos megerősítését szúrópróbaszerűen vagy akkor végzik el, ha az importáló ország vámhatóságának alapos oka van kételkedni az okmányok hitelességében vagy a kérdéses termékek származó helyzetében, vagy e Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

2. Az 1. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása céljából az importáló ország vámhatósága köteles visszaküldeni az EUR.1 szállítási bizonyítványt és – ha benyújtották – a számlát, a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát az exportáló ország vámhatóságának, szükség szerint megadva azokat az okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik. Minden olyan okmányt és információt, ami arra utal, hogy a származást igazoló okmányon megadott adatok helytelenek, el kell küldeni a megerősítési kérelem alátámasztására.

3. A megerősítési eljárást az exportáló ország vámhatósága folytatja le. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen és az exportőr számvitelét megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott ellenőrzést lefolytasson.

4. Ha az importáló ország vámhatósága úgy határoz, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggeszti a szóban forgó termékekre a kedvezményes elbánás megadását, a termékek kiadását az importőrnek bármely szükségesnek ítélt óvintézkedéshez kötheti.

5. A megerősítést kérő vámhatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell a megerősítés eredményéről. Az eredményeknek egyértelműen jelezniük kell, hogy az okmányok hitelesek-e, és hogy a szóban forgó termékek Magyarország, Lettország vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e a jelen Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

6. Ha alapos kételyre okot adó esetekben a megerősítésre vonatkozó kérés keltétől számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz kielégítő információt a kérdéses okmány hitelességének vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérést előterjesztő hatóságok – kivételes körülmények esetétől eltekintve – a kedvezményes elbánás jogosultságát visszautasítják.

33. Cikk
A viták rendezése

Ha a 32. Cikk szerinti megerősítési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni a megerősítést kérő vámhatóság és az e megerősítés lefolytatásáért felelős vámhatóság között, vagy ha e Jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdést vetnek fel, az ilyen vitákat a Vegyes Bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatósága közötti vitákat minden esetben a szóban forgó ország jogszabályai szerint kell rendezni.

34. Cikk
Büntetések

Büntetéssel kell sújtani minden olyan személyt, aki termékek kedvezményes elbánásának igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít vagy állíttat ki.

35. Cikk
Vámszabad területek

1. Magyarország és Lettország minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a származást igazoló okmány fedezete alatt szállított – a szállítás során területükön levő vámszabad területet igénybe vevő – termékeket ne helyettesítsenek más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állaguk megőrzését célzó szokásos műveletek.

2. Az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha Magyarországról vagy Lettországból származó termékeket származást igazoló okmány fedezete alatt vámszabad területre importálnak és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok az exportőr kérésére új EUR.1 szállítási bizonyítványt állítanak ki, feltéve, hogy a kezelés vagy feldolgozás e Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történik.

VII. Cím
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. Cikk
Vámügyi Albizottság

1. A Felek Vámügyi Albizottságot hoznak létre, amelynek feladata az adminisztratív együttműködés biztosítása azzal a céllal, hogy e jegyzőkönyvet a Felek helyesen és egységesen alkalmazzák. A vámügyek területén az Albizottság bármely más feladattal is felruházható.

2. Az Albizottság a felek vámügyi kérdésekért felelős szakértőiből áll.

37. Cikk
Mellékletek

E Jegyzőkönyv mellékletei a Jegyzőkönyv szerves részét képezik.

38. Cikk
A Jegyzőkönyv módosítása

A Vegyes Bizottság határozatot hozhat e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

39. Cikk
A Jegyzőkönyv alkalmazása

A Felek megtesznek minden szükséges intézkedést e Jegyzőkönyv alkalmazására.

A 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV I. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Bevezető megjegyzések a II. számú Mellékletben foglalt listához

1. Megjegyzés:

A lista felsorolja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján minden termék a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthető.

2. Megjegyzés:

2.1. A lista első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoport számot, a második oszlop pedig leírja az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árukat. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy – a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított – szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlop tételét egy „ex” előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

2.2. Ahol az 1. oszlopban több vámtarifaszám összevontan vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlopban a termékek leírására általános kifejezéseket adtak meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

2.3. Ha a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének leírását, amelyre a 3. vagy a 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4. Ahol az első két oszlopban szereplő tételre egy – mind a 3., mind a 4. oszlopban megállapított – szabály vonatkozik, az exportőr választhat – alternatívaként –, hogy vagy a 3. oszlopban ismertetett szabályt, vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs származási szabály, akkor a 3. oszlopban ismertetett szabályt kell alkalmazni.

3. Megjegyzés:

3.1. A Jegyzőkönyv 6. Cikkének – a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó – rendelkezései attól függetlenül érvényesek, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználták vagy Magyarország, vagy Lettország más gyárában.

Például:

Egy a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort – amelyre a szabály kimondja, hogy a befoglalható nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át – az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított egyéb acélötvözet”-ből készítettek.

Ha ezt a kovácsolást Magyarországon végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a lista ex 7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolt darabot tehát származóként lehet figyelembe venni a motor értékének kiszámításánál, függetlenül attól, hogy azt Magyarország ugyanazon gyárában vagy egy másik gyárában gyártották-e. A nem származó ingot értékét így nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásánál.

3.2. A listában szereplő szabály a megkövetelt minimális mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, és több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; viszont a kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Így, ha a szabály úgy szól, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, akkor az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de későbbi szakaszban már nem.

3.3. A 3.2. Megjegyzés sérelme nélkül, ahol egy szabály az „előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból” kifejezést használja, ott bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot (a termékkel azonos vámtarifaszám és leírás alá tartozó anyagot is) fel lehet használni, azonban bármely specifikus korlátozó feltételnek alávetve, amit szintén tartalmazhat a szabály. Az „előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a ... vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve” vagy „előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat” kifejezés azonban azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszámú anyagot fel lehet használni, amelynek a leírása eltér a lista 2. oszlopában megadott termékétől.

3.4. Ha a lista egyik szabálya úgy szól, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Például:

Az 5208–5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok között vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat vagy mindkettőt.

3.5. Ha a lista egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső természetüknél fogva nem tudják kielégíteni a szabályt. (Lásd még az alábbi 6.2. Megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban.)

Például:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát, amiket nem gabonafélékből állítanak elő.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek – bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból – az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan természetű anyagból gyárthatók.

Például:

Az ex 62. Árucsoportba tartozó, nem szövött anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha erre a fajta árura csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet nem szövött ruhaanyagból kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött ruhaanyagokat általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis – azaz a szál fázis lesz.

3.6. Ha a lista egyik szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor ezen százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, az összes felhasznált nem származó anyag maximális értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó százalékos arányokat sem.

4. Megjegyzés:

4.1. A listában használt „természetes szálak” kifejezés a mesterséges és szintetikus szálakon kívüli egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és – egyéb megjelölés hiányában – magába foglalja a kártolt, fésült vagy másként feldolgozott – de nem fonott – szálakat.

4.2. A „természetes szálak” kifejezés magába foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101–5105 vámtarifaszámok alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201–5203 vámtarifaszámok alá tartozó pamutszálakat és az 5301–5305 vámtarifaszámok alá tartozó más növényi szálakat is.

4.3. A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papír előállítására szolgáló anyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. Árucsoportokba nem osztályozható anyagok leírására szolgálnak.

4.4. A listában használt „vágott műszál” kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszámok alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. Megjegyzés:

5.1. Ahol a lista egy adott termékével kapcsolatban e Megjegyzésre hivatkoznak, ott a 3. oszlop feltételei nem alkalmazandók az ezen termék előállítása során felhasznált textilalapanyagokra, melyek együttesen, minden felhasznált textilalapanyag teljes tömegének 10 vagy kevesebb százalékát képviselik. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. Megjegyzést is.)

5.2. Az 5.1. Megjegyzésben jelölt tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű, két vagy több textilalapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

Az alábbiakat kell textilalapanyagoknak tekinteni:

– selyem,

– gyapjú,

– durva állati szőr,

– finom állati szőr,

– lószőr,

– pamut,

– papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

– len,

– kender,

– juta és egyéb textilipari rostszálak,

– szizál és egyéb textilipari agaveszálak,

– kókusz, manilakender, rami és egyéb növényi textilszálak,

– szintetikus végtelen szál,

– mesterséges végtelen szál,

– áramvezető végtelen szál,

– szintetikus polipropilén vágott szál,

– szintetikus poliészter vágott szál,

– szintetikus poliamid vágott szál,

– szintetikus poliakrilnitril vágott szál,

– szintetikus poliimid vágott szál,

– szintetikus politetrafluoretilén vágott szál,

– szintetikus polifenilénszulfid vágott szál,

– szintetikus polivinilklorid vágott szál,

– egyéb szintetikus vágott szál,

– mesterséges viszkóza vágott szál,

– egyéb mesterséges vágott szál,

– paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonal,

– paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliészter szegmensekkel ellátott poliuretán fonal,

– legfeljebb 5 mm széles, átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett, két rétegű

= műanyag film csík, amely alumíniumfólia magot vagy alumíniumporral bevont vagy

= nem bevont műanyag filmmagot tartalmazó, 5606 vámtarifaszám alá tartozó termék (fémezett fonal),

– az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek.

Például:

Kevert fonal – az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal –, melyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek. Következésképpen, a nem származó vágott szálak – amelyek nem elégítik ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy a textilpépből történő előállítást) – felhasználhatók a fonal tömegének 10 százalékáig.

Például:

Kevert szövet – az 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet –, melyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó fésült gyapjúfonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek. Következésképpen, a szintetikus vágott szál – amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást) –, vagy a fésült gyapjúfonal – amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból történő előállítást) –, vagy a két anyag keverékéből készült fonal, azzal a feltétellel használható fel, hogy ezen fonalak teljes tömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 százalékát.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó frottírszövet, amit az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készítenek, csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet olyan, amelyet két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készítenek, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Például:

Ha a szóban forgó frottírszövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készítik, akkor nyilvánvaló – mivel a felhasznált két fonal két különböző textilalapanyag – a pamutszövet, ennek megfelelően, kevert termék.

5.3. „Paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat” tartalmazó termék esetén ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 százalék.

5.4. A „legfeljebb 5 mm széles, átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett, két rétegű műanyag filmcsík, amely alumíniumfólia magot vagy alumíniumporral bevont vagy nem bevont, műanyag filmmagot tartalmaz” a csík vonatkozásában ez a tűréshatár 30 százalék.

6. Megjegyzés:

6.1. Azon textiltermékek esetében, amelyeket a listában a jelen Megjegyzésre utaló lábjegyzettel jelöltek meg, a lista 3. oszlopában szereplő, a késztermékekre vonatkozó szabályt ki nem elégítő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, feltéve, hogy a terméktől eltérő vámtarifaszám alá kell azokat osztályozni, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. Megjegyzéstől függetlenül az 50–63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok szabadon felhasználhatóak a textiltermékek előállítása során, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textíliát.

Például:

Ha a lista egyik szabálya kimondja, hogy egy bizonyos textilterméket (pl. nadrágot) fonalból kell előállítani, ez nem jelenti azt, hogy fémcikkeket, pl. gombokat ne lehessen felhasználni, mivel ezeket nem az 50–63. Árucsoportba osztályozzák. Ugyanezen oknál fogva, ez nem akadályozza meg zipzárak felhasználását, bár a zipzárak általában textíliát is tartalmaznak.

6.3. Ahol százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50–63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok értékét figyelembe kell venni a beépített nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. Megjegyzés:

7.1. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok esetében a „speciális célú eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszámok esetében a „speciális célú eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

ij) izomerizálás,

k) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok tekintetében olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266–59 T módszer);

l) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés a szűrés kivételével;

m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénezése (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem tekinthető specifikus eljárásnak;

n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve legalább 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó, a gázolajon és fűtőolajon kívüli egyéb nehéz olajok esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

p) a nyers termékek esetében (kivéve az ásványi viaszt, ozokeritet, lignitviaszt vagy tőzegviaszt, paraffinviaszt 0,75 tömegszázalékot meg nem haladó olajtartalommal) csak az ex 2712 vámtarifaszám esetén a frakcionált kristályosítással kivitelezett olajtalanítás.

7.3. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám esetében az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem szerzik meg a származást.

A 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE

Az előállított termék származó helyzetének elnyerése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

Előfordulhat, hogy a Megállapodás nem terjed ki az összes, a listában szereplő termékre. Ezért a Megállapodás más részeit is figyelembe kell venni.

Vámtarifaszám Árumegnevezés A nem származó anyagokon végzendő megmunkálás vagy
feldolgozás a „származó” helyzet megszerzése érdekében
(1) (2) (3) vagy (4)
1. Árucsoport Élő állatok Az 1. Árucsoportba tartozó összes állatnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség Előállítás, melynek során az 1. és 2. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
3. Árucsoport Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok Előállítás, melynek során a 3. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 4. Árucsoport Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve: Előállítás, melynek során a 4. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítő anyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is Előállítás, melynek során:
– a 4. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
– a 2009 vámtarifaszám alá tartozó összes gyümölcslének (kivéve az ananász, citrom vagy grapefruit levet) származónak kell lennie, és
– a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 5. Árucsoport Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve: Előállítás, melynek során az 5. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 0502 Sertés- és vaddisznószőr és sörte, előkészítve; A szőr, sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
6. Árucsoport Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő lombozat Előállítás, melynek során:
– a 6. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie, és
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók Előállítás, melynek során a 7. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
8. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héja Előállítás, melynek során:
– az összes felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie, és
– a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9. Árucsoport Kávé, tea, matétea és fűszerek; kivéve: Előállítás, melynek során a 9. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
0902 Tea, aromásítva is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 0910 Fűszerkeverékek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
10. Árucsoport Gabonafélék Előállítás, melynek során a 10. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 11. Árucsoport Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér; kivéve: Előállítás, melynek során az összes felhasznált gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó ehető zöldségeknek, gyökereknek és gumóknak, valamint gyümölcsöknek teljes egészében előállítottnak kell lenniük
ex 1106 Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
12. Árucsoport Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány Előállítás, melynek során a 12. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (pl. balzsam) Előállítás, melynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
– Növényi anyagból nyert nyálka és dúsító, modifikálva (átalakítva) Előállítás nem modifikált (átalakított) növényi anyagból nyert nyálkából és dúsítóból
– Más Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
14. Árucsoport Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termék Előállítás, melynek során a 14. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 15. Árucsoport Állati vagy növényi zsír és olaj, valamint ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, kivéve: Előállítás, bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
1501 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír, a 0209 és az 1503 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Zsír csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vámtarifaszám alá tartozó anyag vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csont kivételével
– Más Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és belsőségből
1502 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, az 1503 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Faggyú csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagot vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csont kivételével
– Más Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
– Más Előállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1505 Finomított lanolin Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
– Más Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1507–1515 Növényi olajok és frakcióik:
– Szójaolaj, földimogyoró-olaj, pálmaolaj, kókuszdió-(kopra)olaj, pálmamagbél-olaj, babassuolaj, tungolaj és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciók és olaj műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
– Szilárd frakciók, a jojobaolajból nyert kivételével Előállítás az 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokból
– Más Előállítás, melynek során az összes felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve Előállítás, melynek során:
– a 2. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie, és
– az összes felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban az 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével Előállítás, melynek során:
– a 2. és 4. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie, és
– az összes felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
16. Árucsoport Húsból, halból, rákból, rákféléből és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék Előállítás:
– az 1. Árucsoportba tartozó állatból, és/vagy
– melynek során a 3. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 17. Árucsoport Cukor és cukoráruk; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyag hozzáadásával Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
– Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
– Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Más Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyagnak származónak kell lennie
ex 1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1704 Cukorkaáru (beleérve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat, és
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
18. Árucsoport Kakaó és kakaókészítmények Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat;
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
– Malátakivonat Előállítás a 10. Árucsoportba tartozó gabonafélékből
– Más Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat, és
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
– 20 tömegszázalékot meg nem haladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle és puhatestű állat tartalommal Előállítás, melynek során az összes felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie
– 20 tömegszázalékot meghaladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle és puhatestű állat tartalommal Előállítás, melynek során:
– az összes felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie; és
– a 2. és 3. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 1806 alá tartozókat;
– amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek [a durum búza és a gömbölyű kukorica (Zea indurata maize) és származékai kivételével] teljes egészében előállítottnak kell lennie, és
– amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 11. Árucsoportba tartozók kivételével
ex 20. Árucsoport Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények, kivéve: Előállítás, melynek során az összes felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2001 Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 2004 és
ex 2005
Burgonya liszt, dara vagy pehely formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
2006 Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)püré, gyümölcs- és dió-(mogyoró-)krém, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat, és
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2008 – Dió, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül Előállítás, melynek során a 0801, 0802 és 1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált származó dió és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
– Földimogyoróvaj; gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafa csúcsrügy, kukorica Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
– Más, kivéve a más módon megfőzött, nem párolt vagy nem vízben forralt gyümölcs és dió (mogyoró), cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. Árucsoport Különböző ehető készítmények; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum, és ezeken a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek a kivonata, eszenciája, koncentrátuma Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során az összes felhasznált cikóriának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
– Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár felhasználható
– Mustárliszt és -dara és elkészített mustár Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével
2106 Másutt nem említett élelmiszer-
készítmény
Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. Árucsoport Italok, szesz és ecet; kivéve: Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során az összes felhasznált szőlőnek vagy szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat;
– melynek során a 17. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át; és
– melynek során az összes felhasznált gyümölcslének (az ananász, citrom vagy grapefruit levek kivételével) származónak kell lennie
2207 Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2207 vagy a 2208 vámtarifaszám alá tartozóak kivételével; és
– amelynek során az összes felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha az összes felhasznált egyéb anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható
2208 Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 2207 vagy a 2208 vámtarifaszám alá tartozókat; és
– amelynek során az összes felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha az összes egyéb anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható
ex 23. Árucsoport Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 2301 Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból Előállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2303 Kukoricakeményítő gyártásánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé koncentrátumot), melynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot Előállítás, melynek során az összes felhasznált kukoricának teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2306 Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, melynek olívaolaj-tartalma meghaladja a 3%-ot Előállítás, melynek során az összes felhasznált olívának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény Előállítás, melynek során:
– az összes felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, húsnak vagy tejnek származónak kell lennie; és
– a 3. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 24. Árucsoport Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve: Előállítás, melynek során a 24. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manilaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból Előállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak származónak kell lennie
ex 2403 Fogyasztási dohány (elszívásra) Előállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak származónak kell lennie
ex 25. Árucsoport Só, kén, földek és kövek; gipsz, mész és cement, kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 2504 Természetes kristályos grafit, széntartalommal dúsítva, tisztítva és őrölve A nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése
ex 2515 Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy legfeljebb 25 cm vastagságú négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában A több mint 25 cm vastagságú márvány vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva legfeljebb 25 cm vastagságú tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában A több mint 25 cm vastagságú kő vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519 Aprított természetes magnézium-karbonát (magnezit), hermetikusan lezárt tartókban, és magnézium-oxid, tisztán is, kivéve az olvasztott vagy kiégetett (szinterezett) magnéziát Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban, természetes magnézium-karbonát (magnezit) felhasználható
ex 2520 Fogászati kötőanyag Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524 Természetes azbeszt rostok Előállítás azbeszt koncentrátumból
ex 2525 Csillámpor A csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530 Földfesték, kalcinálva vagy por alakban A földfestékek kalcinálása vagy őrlése
26. Árucsoport Ércek, salakok és hamuk Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 27. Árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 2707 Olaj, amelyben az aromás alkotóelemek tömege meghaladja a nem aromás alkotóelemekét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdesztillál 250 °C-ig (beleértve a lakkbenzin és benzol keverékeket), energetikai vagy tüzelőanyag célokra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során az összes felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2709 Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze: olajhulladék Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során az összes felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2711 Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során az összes felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2712 Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2714 Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2715 Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-
bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)
Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 28. Árucsoport Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2805 „kevert fém” (Mischmetal) Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2811 Kén-trioxid Előállítás kén-dioxidból Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2833 Alumínium-szulfát Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840 Nátriumperborát Előállítás dinátrium tetraborát pentahidrátból Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 29. Árucsoport Szerves vegyi anyagok, kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2901 Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2902 Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilolok energetikai vagy tüzelőanyag célra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2905 Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol fémalkoholátjai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban, a vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2932 – Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2934 Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból. Azonban a 2932, 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2939 Mákszalma-koncentrátum, amely legalább 50 tömegszázalék alkaloidot tartalmaz Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 30. Árucsoport Gyógyszeripari termékek; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
– Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban a termékkel azonos leírású anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Más:
– – Emberi vér Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban a termékkel azonos leírású anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Állati vér terápiás vagy megelőzési célra Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban a termékkel azonos leírású anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin, vérglobulin és a szérumglobulin kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban a termékkel azonos leírású anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban a termékkel azonos leírású anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban a termékkel azonos leírású anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és 3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével):
– A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Más Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át; és
– melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 3006 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4 k) pontjában meghatározott gyógyszerhulladék A termék származása az eredeti áruosztályozásnak megfelelően kerül meghatározásra
ex 31. Árucsoport Trágyázószerek; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, ha teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3105 Két vagy három trágyázó elemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
– nátrium-nitrát,
– kalcium-ciánamid,
– kálium-szulfát,
– kálium-magnézium-szulfát
Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
– melynek során az összes felhasznált anyag teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 32. Árucsoport Cserző és színező kivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3201 Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205 Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények *  Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszámok kivételével. Azonban a 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. Árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő „csoport”  *  -ját is beleértve. Azonban a termékkel azonos csoportba tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 34. Árucsoport Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3403 Kenőanyag készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több speciális célú eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során összes felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3404 Műviaszok és elkészített viaszok:
– Paraffinalapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingács, izzasztott préselt paraffinviasz Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:
– a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok;
– vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, melyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz; és
– a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok. Azonban ezek az anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 35. Árucsoport Fehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3505 Dextrinek és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:
– Észterezett és éterezett keményítők Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3507 Másutt nem említett elkészített enzimek Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. Árucsoport Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. Árucsoport Fényképészeti és mozgó-fényképészeti termékek; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton vagy textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
– Azonnal előhívó film színesfényképészethez, csomagolva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 3701 és a 3702 vámtarifaszámok alá tartozókat. Azonban a 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 3701 és 3702 vámtarifaszámok alá tartozókat. Azonban a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámok alá tartozókat Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704 Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 3701–3704 vámtarifaszámok alá tartozókat Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. Árucsoport A vegyipar különböző termékei; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3801 – Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza-elektródokhoz Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolajkeverékéből álló grafit, paszta formában Előállítás, melynek során az összes felhasznált 3403 vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3803 Finomított tallolaj Nyers tallolaj finomítása Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3805 Tisztított szulfátterpentin alkohol A nyers szulfátterpentin alkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3806 Észtergyanták Előállítás gyantasavból Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3807 Fakátrány (fakátrányszurok) Fakátrány desztillációja Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír) Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretáló szerek és pácanyagok) Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810 Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonó anyagai Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalék anyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
– Petróleum vagy bitumenes ásványolaj-tartalmú elkészített adalékanyagok kenőolajokhoz Előállítás, melynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi vagy műanyag lágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi vagy műanyag stabilizátorok Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814 Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818 Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819 Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820 Fagyásgátló és jégoldókészítmények Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822 Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek és elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referencia anyag Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol
– Ipari monokarboxil-zsírsav, finomításból nyert olajsav Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
– Ipari zsíralkoholok Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is);
– A következők e vámtarifaszám alól:
– – Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
– – Nafténsav, vízben oldhatatlan sói és észterei
– – Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
– – Petróleumszulfonát, kivéve az alkáli fémek, az ammónia vagy az etanolaminok petróleumszulfonátjai; bitumenes ásványi anyagokból és sóikból nyert olajok tiofenezett szulfonsavai
– – Ioncserélők
– – Getter vákuumcsövekhez
– – Lúgos vasoxid gáztisztításhoz
– – Ammóniákvíz és széngáz tisztítás folyamán kimerült oxid Szulfonaftén sav, vízben oldhatatlan sói és észterei
– – Kozma- és Dippel-olaj
– – Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek
– – Zselatinalapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3901–3915 Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre a szabályokat lásd az alábbiakban:
– Addíciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkoztatva több mint 99 tömegszázalék Előállítás, melynek során:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át; és
– a fenti korlátozáson belül a 39. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át *  Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3907 – Polikarbonátból és akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha teljes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át * 
– Poliészter Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és/vagy előállítás tetrabromo-polikarbonátból (bisphenol A)
3912 Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3916–3921 Műanyag félgyártmányok és cikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alábbi szabályok érvényesek:
– Sík termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy az egyszerű téglalapra vágást (a négyzetet is beleértve); egyéb termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más
– – Addíciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkozva több mint 99 tömegszázalék Előállítás, melynek során:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át; és
– a fenti korlátozáson belül a 39. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– – Más Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át *  Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3916 és
ex 3917
Profil és cső Előállítás, melynek során:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át; és
– a fenti korlátozáson belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3920 – Ionomer lap vagy film Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lapok Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3921 Fémezett műanyag fólia Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából *  Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922–3926 Műanyag cikkek Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. Árucsoport Gumi és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 4001 Rétegelt lap vagy kreppgumi lábbelihez Természetes gumilemezek laminálása
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
– Újrafutózott légabroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs A használt gumiabroncsok újrafutózása
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 4011 és a 4012 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 4017 Keménygumi cikkek Előállítás keménygumiból
ex 41. Árucsoport Nyers bőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 4102 Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről
4104–4106 Szőrtelen vagy gyapjú nélküli, cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem kikészítve Az előcserzett bőr ismételt cserzése; vagy Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
4107, 4112 és 4113 Szőrtelen vagy gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 4104–4113 vámtarifaszámok alá tartozó kivételével
ex 4114 Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr Előállítás a 4104–4106, 4107, 4112 vagy 4113 vámtarifaszám alá tartozó anyagból, feltéve, hogy azok teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. Árucsoport Bőráruk; nyerges és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 43. Árucsoport Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 4302 Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
– Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák Az össze nem állított cserzett vagy kikészített szőrme szabás és összeállításon túli fehérítése vagy festése
– Más Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
ex 44. Árucsoport Fa és faipari termékek; faszén; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 4403 Gömbfa, négy oldalán durván faragva Előállítás durvára faragott fából, kéregtelenítve is, vagy pusztán durvára faragva
ex 4407 Hosszában fűrészelt vagy hasított, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés
ex 4408 Lap furnérozásra (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, illetve rétegelt lemez készítésére, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva Lapolás, gyalulás, csiszolás vagy végillesztés
ex 4409 Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
– Gyalult vagy végillesztéssel összeállított Gyalulás vagy végillesztés
– Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás
ex 4410-tól
ex 4413-ig
Szegélyléc és díszléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is Peremezés vagy mintázás
ex 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag Előállítás méretre nem vágott lapból
ex 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei Előállítás hasított dongákból, melyeket a két főfelület fűrészelésén túl nem munkáltak meg
ex 4418 – Ács- és épületasztalos-ipari termék fából Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat. Azonban parkettalécek, zsindelyek és hasítékok felhasználhatók
– Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás
ex 4421 Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó megmunkált fa kivételével
ex 45. Árucsoport Parafa és parafaáruk; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
4503 Természetes parafából készült áru Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából
46. Árucsoport Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
47. Árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 48. Árucsoport Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 4811 Vonalozott, margózott vagy négyzethálós papír és karton Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
4816 Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4818 Toalett (WC) papír Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
ex 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat és
– melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4820 Jegyzettömb Előállítás, melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
ex 49. Árucsoport Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 4909 és a 4911 vámtarifaszám alá tartozókat
4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
– Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 4909 és a 4911 vámtarifaszám alá tartozókat
ex 50. Árucsoport Selyem; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
ex 5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is) kártolt vagy fésült Selyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-től ex 5006-ig Selyemfonal és selyemhulladékból font fonal Előállítás:  * 
– kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers
selyemből vagy selyemhulladékból, – nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5007 Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás:  * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 51. Árucsoport Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr, fonal és szövet; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
5106–5110 Gyapjúból, finom és durva állati szőrből és lószőrből készült fonal Előállítás * :
– kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5111–5113 Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült szövet:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 52. Árucsoport Pamut; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
5204–5207 Pamutfonal és cérna Előállítás * :
– kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5208–5212 Pamutszövet:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 53. Árucsoport Más növényi textilszál, papírfonal és papírszövet; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
5306–5308 Fonal más növényi textilszálakból; papírfonal Előállítás * :
– kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5309–5311 Szövet más növényi rostból; papírszövet:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– jutafonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatátás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401–5406 Fonal, szál és cérna végtelen műszálból Előállítás * :
– kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5407 és 5408 Szövet végtelen műszálból
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5501–5507 Vágott műszálak Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5508–5511 Fonal és varrócérna vágott műszálból Előállítás * :
– kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5512–5516 Szövet vágott műszálból:
– Gumifonalat tartalmazó
Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült,
vagy fonásra más módon elő nem
készített műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 56. Árucsoport Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
– Tűnemezből Előállítás * :
– természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
Azonban:
– az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
– az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
– az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál finomsága minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, feltéve, hogy azok teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás * :
– természetes szálakból,
– kazeinből készített vágott műszálból, vagy
– vegyipari anyagokból vagy textilpépből
5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:
– Gumifonal és -zsineg, textilanyaggal bevonva Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből
– Más Előállítás * :
– nem kártolt vagy nem fésült vagy más módon fonásra elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5605 Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból;
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5606 Paszományozott fonal az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
57. Árucsoport Szőnyegek és más textil padlóborítók:
– Tűnemezből Előállítás * :
– természetes szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
– az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
– az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál,
– az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál finomsága minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, feltéve, hogy azok teljes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Jutaszövet hátoldalként felhasználható
– Más nemezből Előállítás * :
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Más Előállítás * :
– kókuszrost- vagy jutafonalból,
– szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
– természetes szálakból, vagy
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített vágott műszálból.
Jutaszövet hátoldalként felhasználható
ex 58. Árucsoport Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:
– Gumifonallal kombinált Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített vágott műszálból,
vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805 Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és a keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
5810 Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban Előállítás:
– bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat; és
– melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
5901 Szövetek, mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez Előállítás fonalból
5902 Kerékköpeny kordszövet, magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem fonalból:
– legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal Előállítás fonalból
– Más Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5903 Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével Előállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5904 Linóleum kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is Előállítás fonalból7
5905 Textil falborító:
– Gumi, műanyag vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve Előállítás fonalból
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5906 Gumizott szövet az 5902 vámtarifaszám alá tartozó kivételével:
– Kötött vagy hurkolt Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Szintetikus végtelen szálból készült más szövet több mint 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal Előállítás vegyi anyagokból
– Más Előállítás fonalból
5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára Előállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5908 Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya szövet, impregnálva is:
– Fehér izzású gázharisnya, impregnált Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a termék vámtarifaszáma alá tartozókat
5909–5911 Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:
– Polírozó korong vagy gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó nemezből készítettek kivételével Előállítás a 6310 vámtarifaszám alá tartozó fonalból, szövethulladékból vagy rongyból
– Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó papírgyártásnál vagy más műszaki céllal általánosan használatos, szövet, csőszerű vagy végtelen, egy vagy több lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, nemezelve is, impregnálva vagy bevonva is Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– az alábbi anyagokból:
– – poli-tetrafluor-etilén fonalból,  * 
– – fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,
– – m-feniléndiamin és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból,
– – poli-tetrafluor-etilén végtelen szálból,  * 
– – poli-p-fenilén tetraftalamid szintetikus textilszálból álló fonalból,
– – fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból,  *  ,
– – poliészterből, valamint tereftálsav és 1,4 ciklohexandi-metanol- és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
60. Árucsoport Kötött és hurkolt kelmék Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. Árucsoport Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
– Fazonra szabott, vagy közvetlenül fazonra készített, kötött vagy horgolt, két vagy több darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve Előállítás fonalból * ,  * 
– Más Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
ex 62. Árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve: Előállítás fonalból,  *  ,  * 
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 és
ex 6211
Női és leányka, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
ex 6210 és
ex 6216
Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, feltéve, hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
6213 és
6214
Zsebkendő, sál, kendő, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
– Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból,  * ,  * 
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
– Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból,  *  ,  * 
vagy
Az előállítást nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul [pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás (dekatálás), impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása], feltéve, hogy a felhasznált 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó nem nyomott áruk összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
6217 Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; a ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei a 6212