A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítéséről szóló szóbeli jegyzékek cseréje 1999. november 10-én történt meg.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés
a Magyar Köztársaság és Mongólia között
a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről

A Magyar Köztársaság és Mongólia (a továbbiakban: Szerződő Felek)

kiindulva baráti kapcsolataik és együttműködésük hagyományaiból,

kifejezve meggyőződésüket, hogy a közöttük fennálló baráti kapcsolatok és a kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztése és erősítése megfelel mindkét állam népei alapvető nemzeti érdekeinek, és a béke, valamint a biztonság ügyét szolgálja,

attól a szándéktól vezérelve, hogy államközi kapcsolataikat a szuverén egyenlőség, a belügyekbe való be nem avatkozás, illetve a nemzetközi jog egyéb, általánosan elfogadott elvei és normái alapján fejlesszék,

hasznosítva együttműködésük tapasztalatait, törekedve együttműködésük fejlesztésére valamennyi téren,

áthatva attól a szándéktól, hogy hozzájáruljanak Európa, Ázsia és a világ békéjének és biztonságának a megszilárdításához,

megerősítve az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának céljai és elvei iránti elkötelezettségüket,

kötelezettségeket vállalva, hogy tiszteletben tartják az általánosan elfogadott emberi jogi normákat,

kifejezve akaratukat, hogy erősítsék a kapcsolataik jogi alapjait,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek továbbfejlesztik baráti kapcsolataikat és együttműködésüket egymás állami szuverenitásának, a belügyekbe való be nem avatkozás elvének, az egyenjogúságnak, a kölcsönös előnyöknek, az alapvető emberi jogok és szabadság tiszteletben tartása alapján.

2. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a béke, a stabilitás, a nemzetközi biztonság erősítése érdekében, hozzájárulnak az Egyesült Nemzetek Szervezete béketeremtő szerepének erősítéséhez és a konfliktusok rendezéséhez.

3. Cikk

A Szerződő Felek erősítik azon nemzetközi szervezetekben megvalósuló együttműködésüket, amelyeknek mindkét Fél tagja, és támogatják egymás törekvéseit az egyéb nemzetközi szervezetekkel való együttműködést illetően.

4. Cikk

A Szerződő Felek párbeszédet folytatnak minden kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésről, álláspontjaik összehangolása céljából.

5. Cikk

A Szerződő Felek rendszeresen konzultálnak kétoldalú kapcsolataik fejlesztése és elmélyítése céljából, és minden szinten ösztönzik a kétoldalú együttműködést az állami testületek és intézmények, a társadalmi és más szervezetek között, beleértve a helyieket is.

6. Cikk

A Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek gazdasági és kereskedelmi kapcsolataik sokoldalú fejlesztésének a kölcsönös előnyök alapján. Megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy tökéletesítsék és a világpiac normáihoz és gyakorlatához igazítsák gazdasági kapcsolataik mechanizmusát.

A Szerződő Felek belső törvényhozásuknak és nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően kapcsolataikban elősegítik a vállalkozói és más gazdasági tevékenységhez, valamint az áruk, szolgáltatások és a tőke mozgásához szükséges kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek kialakítását.

Elősegítik egymás számára az országaik közötti és regionális szintű üzleti kapcsolatok, valamint a két állam jogi és természetes személyei közötti együttműködés különböző formáinak fejlesztését.

7. Cikk

A Szerződő Felek bővítik és fejlesztik az együttműködést a szállítás terén, beleértve az egymás területén áthaladó személyek és áruk akadálytalan tranzitjának biztosítását, és ennek elősegítésére kétoldalú szerződéseket kötnek.

8. Cikk

A Szerződő Felek a két ország népeinek közelebb kerülése érdekében megteremtik a feltételeket mind az oktatási, tudományos, kulturális és művészeti intézmények, az egészségügyi intézmények, tömegtájékoztatási eszközök, mind az egyének közötti közvetlen kapcsolatok előmozdítása érdekében.

A Szerződő Felek együttműködnek egymás oktatási és tudományos, valamint kulturális és művészeti eredményeinek megismerése, az e téren kialakított kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A Szerződő Felek bátorítják a két ország sport- és ifjúsági szervezetei közötti együttműködést.

9. Cikk

A Szerződő Felek együttműködést alakítanak ki a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószer és fegyverkereskedelem elleni tevékenységükben.

A Szerződő Felek együttműködnek kölcsönös jogsegély nyújtásában a polgárjogi, családjogi és büntetőjogi ügyekben.

10. Cikk

A Szerződő Felek kijelentik, hogy e Szerződés nem irányul harmadik ország ellen, nem érinti az általuk kötött, hatályban levő egyéb nemzetközi szerződésekből eredő jogaikat és kötelezettségeiket.

11. Cikk

E Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos véleményeltérés esetén a Szerződő Felek vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezik, irányadóul véve a nemzetközi jog normáit és alapelveit, különösen az ENSZ Alapokmányát.

12. Cikk

E Szerződés ratifikálási eljárást igényel és a ratifikációs okmányok kicserélésének időpontjában lép hatályba.

E Szerződés hatálybalépésével az 1984. június 1-jei „A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti barátsági és együttműködési Szerződés” érvényét veszti.

13. Cikk

E Szerződés tíz évig marad hatályban és automatikusan öt-öt évvel meghosszabbodik, ha a Szerződő Felek egyike nem nyilvánítja ki írásban, hat hónappal e Szerződés hatályának lejárta előtt, a Szerződés megszüntetésére vonatkozó szándékát.

Készült Budapesten, 1998. január 28-án, két példányban magyar, mongol és angol nyelven, mindhárom szöveg azonos érvényű. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. november 10-től kell alkalmazni.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére