A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi LXIV. törvény

a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójánál 1994. január 4. napján megtörtént. Magyarországra nézve az Egyezmény 1995. január hó 4. napján hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„127. számú Egyezmény a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

melyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 1967. június 7-én ötvenegyedik ülésszakára ült össze, és

miután úgy határozott, hogy elfogad az egy munkavállaló által hordozható megengedett legnagyobb súllyal kapcsolatban egyes javaslatokat, amely kérdés az ülésszak napirendjének hatodik pontjaként szerepelt, és

miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat Nemzetközi Egyezmény formájában adja közre,

a mai napon, 1967. június 7-én, elfogadja az alábbi Egyezményt, amely „a legnagyobb teherről szóló 1967. évi Egyezmény” néven idézhető:

1. Cikk

A jelen Egyezmény szempontjából

(a) a „rakományok kézi szállítása” kifejezés bármely olyan szállítást jelent, amely során a rakomány súlyát teljes egészében egy munkavállaló viseli; vonatkozik a rakományok felemelésére és lerakására is;

(b) a „rakományok rendszeres kézi szállítása” kifejezés bármely olyan tevékenységet jelent, amely folyamatosan vagy főképpen a rakomány kézi szállítására irányul, vagy pedig rendes körülmények között - jóllehet szakaszosan - kiterjed a rakományok kézi szállítására;

(c) a „fiatalkorú munkavállaló” kifejezés 18 év alatti munkavállalót jelent.

2. Cikk

1. Jelen Egyezmény a rakomány rendszeres kézi szállítására vonatkozik.

2. A jelen Egyezmény a gazdasági tevékenység minden olyan ágazatára vonatkozik, amelynek vonatkozásában az érintett tagállam munkaügyi felügyeleti rendszert működtet.

3. Cikk

Egyetlen munkavállalótól sem követelhető meg, illetve nem engedélyezhető számára olyan rakomány kézi szállítása, amely súlyánál fogva feltehetően veszélyezteti egészségét és biztonságát.

4. Cikk

A 3. Cikkben rögzített elv alkalmazása során a tagállamok vegyenek figyelembe a munka végrehajtásával kapcsolatos valamennyi körülményt.

5. Cikk

Minden tagállam tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy bármely munkavállaló, akit a rakományok - kivéve a könnyű rakományokat - kézi szállítására kijelölnek, a kijelölést megelőzően megfelelő képzésben vagy eligazításban részesüljön a munkamódszereket illetően, melynek célja az egészség megőrzése és a balesetek megelőzése.

6. Cikk

A rakományok kézi szállításának korlátozása vagy megkönnyítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben igénybe kell venni a megfelelő technikai eszközöket.

7. Cikk

1. Korlátozni kell a nők és a fiatalkorú munkavállalók kijelölését a rakományok - kivéve a könnyű rakományokat - kézi szállítására.

2. Amennyiben nők és fiatal munkavállalók végzik a rakományok kézi szállítását, az ilyen terhek megengedett legnagyobb súlya lényegesen kevesebb legyen, mint a felnőtt férfi munkavállalók esetében.

8. Cikk

Minden tagállam jogalkotásával vagy a nemzeti gyakorlattal és feltételekkel összhangban levő bármely egyéb módon, az érintett munkaadók és a munkavállalók reprezentatívabb érintett szervezeteivel konzultálva hozza meg az Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket.

9. Cikk

A jelen Egyezmény hivatalos ratifikációit a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójával kell közölni nyilvántartásba vétel céljából.

10. Cikk

1. A jelen Egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak azokra nézve kötelező, amelyeknek ratifikációit a főigazgató nyilvántartásba vette.

2. Az Egyezmény azon időponttól számított tizenkét hónap múlva lép hatályba, amikor két tagállam részéről történt ratifikációt a főigazgató nyilvántartásba vette.

3. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét hónappal azután lép hatályba, hogy a tagállam ratifikációját nyilvántartásba vették.

11. Cikk

1. A jelen Egyezményt ratifikáló tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójával egy nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel az Egyezményt első hatálybalépésének időpontjától számított tíz év elteltével. Az ilyen felmondás a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével válik hatályossá.

2. Az a tagállam, amely a jelen Egyezményt ratifikálta, és amely az előző bekezdésben említett tíz éves időszak lejárta utáni egy éven belül nem él a jelen cikkben biztosított felmondási jogával, újabb tíz éves időszakra kötelezettségben marad. Ezt követően minden tíz év elteltével mondhatja fel a jelen Egyezményt a jelen cikkben előírt feltételek szerint.

12. Cikk

1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet valamennyi tagállamát köteles értesíteni a Szervezet tagállamai által vele közölt valamennyi ratifikálás, illetve felmondás nyilvántartásba vételéről.

2. A főigazgató a második ratifikáció nyilvántartásba vételéről küldött értesítésével egyidejűleg felhívja a Szervezet tagállamainak a figyelmét az Egyezmény hatálybalépésének időpontjára is.

13. Cikk

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója az előző cikkek rendelkezéseivel összhangban nyilvántartásba vett ratifikációkat és felmondásokat az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. Cikke értelmében valamennyi részletükben nyilvántartásba vétel céljából megküldi az Egyesült Nemzetek főtitkárának.

14. Cikk

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa az általa szükségesnek ítélt időpontokban jelentést terjeszt az Általános Konferencia elé a jelen Egyezmény helyzetéről, és megvizsgálja, kívánatos-e a Konferencia napirendjére tűzni az Egyezmény részleges vagy teljes módosításának kérdését.

15. Cikk

1. Ha a Konferencia a jelen Egyezményt részben vagy egészében módosító új Egyezményt fogad el, akkor az új Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában

(a) az új módosító Egyezmény valamely tagállam által történő ratifikálása, tekintet nélkül a fenti 11. Cikk rendelkezéseire, ipso jure magában foglalja a jelen Egyezmény azonnali felmondását, amennyiben és amikor az új módosító Egyezmény hatályba lép;

(b) az új módosító Egyezmény hatálybalépésekor lezárul a jelen Egyezmény ratifikálásának lehetősége a tagállamok előtt.

2. A jelen Egyezmény jelenlegi formájában és tartalmával mindenképpen érvényben marad mindazon tagállamokra nézve, amelyek a jelen Egyezményt ratifikálták, de a módosító Egyezményt nem.

16. Cikk

A jelen Egyezmény szövegének angol és francia változata egyaránt hiteles.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. január hó 4. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére