A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

90/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezményhez kapcsolódó Végrehajtási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következező:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról 1998. május 2-án kötött Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya

a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között, 1998. május 2-án kötött, a szociális biztonságról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 36. Cikkelye 1. bekezdése alapján a következőkben állapodtak meg:

I. Szakasz

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely

Fogalommeghatározások

Az alábbi rendelkezésekben az Egyezményben szereplő fogalmakat az ott rögzített értelmezésben használják.

2. Cikkely

Tájékoztatási kötelezettségek

Az Egyezmény 36. Cikkelye 2. bekezdése szerint felállított összekötő szervek és az Egyezmény 36. Cikkely 4. bekezdése szerinti illetékes német teherviselők feladata a saját illetékességi körükben való általános tájékoztatás az Egyezmény szerinti jogokról és kötelezettségekről.

3. Cikkely

Közlési kötelezettségek

(1) A 36. Cikkely 2. és 4. bekezdésében és a 28. Cikkelyben felsorolt szerveknek saját illetékességi körükben közölniük kell egymással és az érintett személyekkel az Egyezmény 2. Cikkelyének 1. bekezdésében említett jogszabályokból, az Egyezményből és jelen Megállapodásból adódó jogok és kötelezettségek biztosításához szükséges tényeket, és rendelkezésre kell bocsátaniuk az ehhez szükséges bizonyítékokat.

(2) Amennyiben valamely személy az Egyezmény 2. Cikkely 1. bekezdésében említett jogszabályok, az Egyezmény vagy jelen Megállapodás alapján köteles bizonyos tényeket közölni a teherviselővel vagy más szervvel, akkor ez a kötelezettség vonatkozik a másik szerződő állam területén vagy jogszabályai értelmében adódó megfelelő tényekre is. Ez akkor is érvényes, ha valamely személynek meghatározott bizonyítékokat kell bemutatnia.

4. Cikkely

Az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos igazolás

(1) Az Egyezmény 7., 10. és 11. Cikkelyei szerinti esetekben a szerződő állam azon illetékes teherviselője, amelynek a jogszabályait alkalmazni kell, az érintett foglalkoztatásra vonatkozóan igazolást állít ki arról, hogy a munkavállaló és a munkaadó ezen jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ezt az Egyezmény 7. és 11. Cikkelye szerinti esetekben egy adott érvényességi határidővel kell ellátni.

(2) Amennyiben a német jogszabályok alkalmazandók, az igazolást a betegbiztosítás azon teherviselője állítja ki, amelynek a nyugdíjbiztosítási járulékokat fizetik, egyebekben a Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.

(3) Amennyiben a magyar jogszabályok alkalmazandók, akkor az igazolást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár állítja ki.

5. Cikkely

Fizetési eljárás

A másik szerződő állam felségterületén lévő ellátásra jogosultnak járó pénzbeli ellátások közvetlenül vagy az összekötő szervek, illetve az Egyezmény 36. Cikkely 4. bekezdése értelmében illetékes német teherviselők közbeiktatásával teljesíthetők.

II. Szakasz

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

1. Fejezet

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

6. Cikkely

A keresőképtelenség igazolása

(1) A készpénzellátásoknak azon szerződő állam felségterületén tartózkodás ideje alatt történő felvétele érdekében, amelyen az illetékes teherviselőnek nincs székhelye, az érintett személy ambuláns kezelés esetén a keresőképtelenség beálltától számított három napon belül köteles bemutatni a keresőképtelenségére vonatkozó orvosi igazolást a tartózkodási hely teherviselőjének. A tartózkodási hely teherviselője három napon belül ugyanolyan módon, mint saját biztosítottjai esetében ellenőrzi és igazolja ezen személy keresőképtelenségét, az eredményt pedig haladéktalanul közli az illetékes teherviselővel. A kontrollvizsgálat ugyanolyan módon történik, mint a saját biztosítottak kontrollvizsgálata esetén.

(2) Az előzetesen igazolt keresőképtelenség időtartamának meghosszabbodása esetén az 1. bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.

7. Cikkely

A természetbeni ellátásokra jogosultság igazolása

Az Egyezmény 5., 15. és 16. szakaszai értelmében nyújtandó természetbeni ellátások igénybevételéhez a jogosult köteles bemutatni a tartózkodási hely teherviselőjének az illetékes teherviselő által kiállított igazolást.

2. Fejezet

BALESETBIZTOSÍTÁS

8. Cikkely

A keresőképtelenség igazolása

A 6. Cikkelynek a keresőképtelenség igazolásáról szóló rendelkezése értelemszerűen alkalmazandó.

9. Cikkely

A természetbeni ellátásokra való jogosultság igazolása

Az Egyezmény 5., 22. és 23. Cikkelye értelmében nyújtandó természetbeni ellátások teljesítése céljából a jogosult köteles bemutatni a tartózkodási hely szerinti teherviselőnek az illetékes teherviselő által kiállított igazolást.

10. Cikkely

Az üzemi baleset bejelentése

(1) Az üzemi baleset (foglalkozási betegség) bejelentésére azon szerződő állam jogszabályai érvényesek, amelyek értelmében a biztosítás fennáll.

(2) A bejelentést az illetékes teherviselő részére kell megtenni, amely haladéktalanul köteles erről értesíteni a tartózkodási hely szerinti teherviselőt. Amennyiben a bejelentés ehhez érkezik be, úgy ez is köteles azt haladéktalanul megküldeni az illetékes teherviselőnek.

3. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11. Cikkely

A biztosítási idők átszámítása

(1) A német jogszabályoknak megfelelő igényjogosultság megállapításához a biztosítási időknek az Egyezmény 25. Cikkelye szerinti egybeszámításnál a magyar jogszabályok szerinti biztosítási idők az alábbi módon veendők figyelembe:

Egymásnak megfelelő időszaknak számít

harminc nap és egy hónap,

háromszázhatvan nap és tizenkét hónap.

A nevezett szabály alkalmazása nem vezethet oda, hogy az egy naptári évben megszerzett összes biztosítási időként több mint tizenkét hónap kerüljön beszámításra.

(2) Azok a napok, amelyek az 1. bekezdés értelmében részhónapnak felelnek meg, teljes hónapnak számítanak.

12. Cikkely

Statisztikák

Az Egyezmény 36. Cikkelye 2. bekezdése értelmében felállított összekötő szervek és a 36. Cikkely 4. bekezdése értelmében illetékes német teherviselők évente, a december 31-i állapot szerint statisztikákat készítenek a másik szerződő állam felségterületére folyósított ellátásokról. Az adatoknak lehetőség szerint ki kell terjedniük az egyes nyugdíjnemek szerint csoportosított nyugdíjak számára és ezek teljes összegére, illetve a megváltásokra. A statisztikákat a Felek kölcsönösen kicserélik.

III. Szakasz

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

13. Cikkely

Hatálybalépés és a Megállapodás időbeli hatálya

(1) Jelen megállapodás azon a napon lép életbe, amikor a két szerződő állam közölte egymással, hogy a szükséges belső előfeltételek megteremtődtek a hatálybalépéshez.

(2) A jelen Megállapodás az Egyezmény hatálybalépésétől kezdve alkalmazandó és időbeli hatálya is azonos.

Készült Budapesten, 1998. május 2-án, két eredeti példányban, magyar, illetve német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az Egyezmény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére