A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi CXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 41/1999. (V. 7.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról szóló 52/1999. (VI. 3.) OGY határozatban, továbbá az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-ából képzett 1999. évi költségvetési keret elosztásáról szóló 80/1999. (X. 22.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 3 237 447,2 millió forint, azaz hárommillió-kettőszázharminchétezer-négyszáznegyvenhét egész kettőtized millió forint bevétellel,

b) 3 565 766,4 millió forint, azaz hárommillió-ötszázhatvanötezer-hétszázhatvanhat egész négytized millió forint kiadással, és

c) 328 319,2 millió forint, azaz háromszázhuszonnyolcezer-háromszáztizenkilenc egész kettőtized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdése szerint a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességeknek megfelelően 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

72 471,3 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

423 783,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

15 431,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

399 332,3 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 900,6 millió forint összegben vásárolt vissza rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvényeket az MNB-től,

b) 648,9 millió forint összegben vásárolt vissza a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvényeket az MNB-től,

c) 1978,0 millió forint összegben vásárolt vissza konszolidációs államkötvényeket belföldi hitelezőktől,

d) 196 289,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

e) 11 047,0 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1999-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter

a) 928,0 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,

b) 1288,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 5784,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére

használta fel.

(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján az 1999-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter

a) 204,4 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,

b) 283,7 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 1273,9 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére

használta fel.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-a c) pontjában megállapított és az e törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevételek nélküli hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 1999-ben a pénzügyminiszter

a) 311 846,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 24 472,3 millió forint értékben devizahiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1999-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 495 648,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 527 480,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített,

c) 102 180,0 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 7276,5 millió forint összegben bocsátott ki államkötvényeket és 262 243,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 66. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Útalap 1998. december 31-én fennálló adósságát – 1999. január 1-jei hatállyal – az államadósság terhére 21 154,0 millió forint összegben átvállalta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása, valamint az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő – önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett – elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. *  A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott kiegészítő állami támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 746,1 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 113,8 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 38,8 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza. * 

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatainak – figyelemmel az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolására – a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3939,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1439,4 millió forint,

c) az a)–b) pontban meghatározottak egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1999. év után előírt tartozása 2499,7 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe – figyelembe véve az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is –, összesen 34,6 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. * 

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 75,4 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,2 millió forintot – az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján – a PM–BM R. önkormányzatok szerint részletezi. * 

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 17. §-ának (1) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára 12,1 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 63,1 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 0,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. *  A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 224,1 millió forint céltámogatási és 25,6 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PMT–BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2000. március 25. napjától keletkezik.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a PM–BM R.-ben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. §-ának (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek – saját elszámolásuk alapján – pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstár útján a támogatást – 462,8 millió forintot – 2000. május 8-án átutalta.

(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, amely összeget az előző évi költségvetés kiegészítése címén kell elszámolni.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 1999. évi címzett és céltámogatási előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 376,1 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4619,5 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2343,5 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló tartozása az 1999. évben kapott előlegből 64,4 millió forint. Ezen összeget a Kincstár a 2000. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény (a továbbiakban: 1998. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)–(4) és (6) bekezdéseiben előírt összesen 3854,3 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 3999,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1998. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (8) bekezdése szerint biztosítsa.

12. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatai teljesítését a 10. számú melléklet szerint.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 30 000,0 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta, a Költségvetési Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az ÁPV Rt. a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán történő kivásárlására 22 684,0 millió forintot fordított.

13. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 826,0 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2000. december hónapban.

14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 1999. december 31-én 33 380,2 millió forint, amelyből 1615,9 millió forint kölcsön típusú, 31 764,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1998. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 42 527,8 millió forint összegű követelés 1999. év során a következők miatt változott:

a) az 1999. év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 340,9 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8091,3 millió forintot tettek ki,

b) a felszámolásokhoz kapcsolódó követelés-bejelentési díj, a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint felszámolási eljárás során kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 379,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,

c) az Országgyűlés korábbi döntése, az adóskonszolidációban vállalt feltételek teljesítése, illetve csődeljárás keretében ún. kényszeregyezség eredményeként a követelésállomány 336,1 millió forinttal csökkent.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1999. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 52,2 millió forint mozgó járadék,

b) 94,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

17. § Az Országgyűlés mentesíti az Északmagyar Téglaipari Részvénytársaságot (a továbbiakban: ÉT Rt.) az Állami Fejlesztési Bank és az Észak-magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat, Mályi között, 1984. május 30-án megkötött, és a jogutódok (Állami Fejlesztési Intézet, annak megszűnését követően a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Államkincstár) által többször módosított szerződés alapján a központi költségvetés felé fennálló 72,5 millió forint állami kölcsön-, továbbá az ehhez kapcsolódó kamattartozásai megfizetése alól.

18. § Az Országgyűlés jóváhagyja a megszűnt Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnak 96 823 240,0 forint adótartozás megfizetésének az elengedését.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés 2650,0 millió forintot megtérítsen,

b) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek 370,0 millió forintot visszautaljon.

20. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Tb. 1999. évi zárszámadási törvény) megállapításra kerülő 1126,0 millió forint többletet a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja.

(2) Az Országgyűlés a Tb. 1999. évi zárszámadási törvényben megállapított hiányából az Egészségbiztosítási Alapnak 44 031,0 millió forintot a KESZ hitelállományából elengedi.

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 20. §-ának (2) bekezdése alapján 1016,0 millió forintot 2000. december 31-ig térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások” elszámolási számla javára.

22. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Magyar Távirati Iroda Rt. az 1998. évben a központi költségvetés általános tartalékából az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos többletkiadásai fedezetére kapott támogatásból 32,9 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza.

HARMADIK RÉSZ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

23. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény módosítása

24. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) Az 1999. évi CIX. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 1. számú melléklet

a) Bevételek 1. Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím előirányzata 1 733 898,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Társadalombiztosítási járulékbevételek előirányzata 1 085 517,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevétel előirányzata 246 169,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) előirányzata 222 219,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 554 083,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 172 816,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, a Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1749 091,0 millió forintra változik;

b) Kiadások 2. cím Társadalombiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 1 755 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, és egyidejűleg a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, a Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 791 402,0 millió forintra változik.

(9) A TbKtv. 3. számú melléklet

a) Bevételek 1. cím Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 751 294,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Munkáltatói egészségbiztosítási járulék előirányzata 376 823,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 659 930,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 86 742,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 756 683,0 millió forintra változik;

b) Kiadások 2. cím Egészségbiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 781 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás előirányzat-csoport kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 798 994,0 millió forintra változik.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény módosítása

25. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) Az 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi költségvetési törvény) 1. számú mellékletében:

a) a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím kiegészül a 64. Millenáris Kht. támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal, a 65. Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím előirányzata 23 424,8 millió forintra változik. A fejezet kiegészül továbbá a 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt alcímen 60 300,0 millió forint összegű előirányzattal, a 2. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére 10 500,0 millió forint összegű előirányzattal, a 3. Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) alcímen 25 000,0 millió forint előirányzattal, valamint a 4. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatása alcímen 1500,0 millió forint összegű előirányzattal. A X. fejezet összesen kiadási előirányzata 166 981,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 40 768,8 millió forintra változik;

b) a XI. Belügyminisztérium fejezet, 6. Határőrség cím, 1. Határőrség Országos Parancsnokság és szervei alcím támogatási előirányzata 4361,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1117,4 millió forintra, a 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 5. Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 1444,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Központi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1444,5 millió forintra, ugyanezen cím 2. Ágazati célfeladatok alcím, 1. Gépjármű-korszerűsítési program jogcímcsoport támogatási élőirányzata 162,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 162,2 millió forintra változnak. A cím továbbá kiegészül a 15. Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása alcímen 545,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 545,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XI. fejezet 1–19. címeinek kiadási előirányzata 221 885,7 millió forintra, a támogatási előirányzata 193 495,4 millió forintra változik. A 23. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím, 2. Központosított előirányzatok alcím kiegészül a 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcím-csoporton 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 23. cím kiadási előirányzata összesen 450 167,5 millió forintra, a XI. fejezet kiadási előirányzata összesen 672 053,2 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 193 495,4 millió forintra változik;

c) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH egészségügyi intézetek cím támogatási előirányzata 7936,3 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata 3197,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1188,6 millió forintra, a XIII. fejezet kiadási és támogatási előirányzatai összesen 189 580,8 millió forintra változnak;

d) a XVII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 41. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program jogcím-csoport támogatási előirányzata 9800,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 9800,0 millió forintra változik, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata megszűnik. A XVII. fejezet kiadási előirányzata összesen 213 365,1 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 124 696,1 millió forintra változik;

e) a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 2. Illyés Közalapítvány támogatása jogcím támogatási előirányzata 1701,1 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 1701,1 millió forintra változik. A XVIII. fejezet kiadási előirányzata összesen 33 732,5 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 28 871,6 millió forintra változik;

f) a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím kiegészül a 32. Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása jogcím-csoporton 165,0 millió forint támogatási előirányzattal, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 121,3 millió forint kiadási előirányzattal és a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 43,7 millió forint kiadási előirányzattal, valamint a 33. Szociális ágazatban dolgozó egyszeri juttatásának tartaléka jogcím-csoporton 640,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzaton 640,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XIX. fejezet 1–15. cím kiadási előirányzata összesen 46 427,0 millió forintra, támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik. A XIX. fejezet kiadási előirányzata összesen 374 157,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik;

g) a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése jogcím-csoport támogatási előirányzata 854,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 854,0 millió forintra, ugyanezen alcím 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport támogatási előirányzata 2112,9 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 2112,9 millió forintra, továbbá a 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) jogcím-csoport támogatási előirányzata 1195,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 1195,0 millió forintra változik;

h) a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 18. Felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 458,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 458,0 millió forintra, a XXI. fejezet kiadási előirányzata összesen 101 626,9 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 55 989,8 millió forintra változik;

i) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 1 104 700,0 millió forintra, a 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata 682 405,1 millió forintra, a 23. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím előirányzata 31 295,6 millió forintra, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 46 642,0 millió forintra változik. A 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel jogcím-csoport előirányzata megszűnik. A XXII. fejezet kiadási előirányzata összesen 488 584,1 millió forintra, a bevételi előirányzata összesen 2 952 253,5 millió forintra változik;

j) a XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata előirányzat megszűnik. A XLI. fejezet bevételi előirányzata összesen 96 915,9 millió forintra változik.

(7) A 2000. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete a következő 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcímmel, 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal egészül ki, a Központosított előirányzat összesen 18 806,1 millió forintra változik, az Igénybevétel feltételei pedig „A támogatás igénybevételét kormányrendelet szabályozza” szöveggel egészül ki.

(8) A 2000. évi költségvetési törvény 10. számú melléklete az e törvény 12. számú melléklete szerint változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 63. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány 1250,0 millió forintot csoportosított át a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 4. MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség alcímről a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelés alcímre.

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

28. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. §-ának (2) bekezdése,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. §-ának q) pontja, 84. §-ának (2)–(6) bekezdése, 85/A. §-ának (3) bekezdése, 86. §-ának (1)–(7) bekezdései, 86/A. §-ának (4) bekezdése, 86/B. §-ának (2) bekezdése, 86/C. §-a, 86/D. §-a és a 126. §-a.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényre az e törvény hatálybalépését megelőző szabályokat kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez

Millió forintban


Cím-
szám


Al-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Al-
cím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
névFEJEZET1999. évi törvényi módosított előirányzat1999. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 6 484,3 6 555,4
1 Működési költségvetés 320,5 432,3
1 Személyi juttatások 3 265,5 3 266,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 019,9 1 011,2
3 Dologi kiadások 1 584,1 1 665,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 19,9
2 Felhalmozási költségvetés 38,8
1 Intézményi beruházási kiadások 281,1 839,7
2 Felújítás 400,0 553,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,4
4 Egyéb központi beruházás 245,2 2,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 12,0 12,0 2,9 8,4
2 EU-integrációs felkészülés kiadásai 45,0 45,0 26,4
3 EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák 20,0 20,0
4 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra 3,1
6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 45,5
1–4. cím összesen: 6881,8 320,5 6 561,3 7 447,1 471,1 6 563,8
5 Közbeszerzések Tanácsa 29,4 29,1
1 Működési költségvetés 234,7 330,4
1 Személyi juttatások 89,5 89,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,3 33,4
3 Dologi kiadások 123,5 236,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 14,3
2 Felújítás 3,3 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0
5. cím összesen: 264,1 234,7 29,4 392,8 330,4 29,1
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 86,1 86,1
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 578,4 572,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 351,9 348,5
3 Magyar Szocialista Párt 687,5 680,4
4 Szabad Demokraták Szövetsége 268,7 266,1
5 Magyar Igazság és Élet Pártja 213,2 211,1
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 66,4 65,8
4 Kereszténydemokrata Néppárt 41,4 41,0
5 Magyar Demokrata Fórum 86,2 78,5
6 Magyar Demokrata Néppárt 27,9 27,6
8 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 317,0 314,9
2 Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 173,2 173,2
6–8. cím összesen: 2 897,9 2 865,9
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 666,4 2 834,9
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 441,4 437,1
3 Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 52,7
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 809,0 4 626,2
2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 2 433,1
12 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 257,5 1 124,0
1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 257,5 1 124,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 218,9 1 207,0
10–14. cím összesen: 10 393,2 12 715,0
I. fejezet összesen: 20 437,0 555,2 6 590,7 23 420,8 801,5 6 592,9
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 246,4 350,8
1 Működési költségvetés 14,5
1 Személyi juttatások 96,4 211,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,4 40,7
3 Dologi kiadások 96,9 114,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 3,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,7 17,8
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 6,7 6,7
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 1,5 1,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,5
3 Dologi kiadások 4,5 4,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 107,9 107,9
II. fejezet összesen: 361,0 361,0 394,2 20,0 357,5
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság 655,2 648,8
1 Működési költségvetés 8,5
1 Személyi juttatások 258,0 257,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,0 97,3
3 Dologi kiadások 167,1 164,6
2 Felhalmozási költségvetés 11,5
1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 14,0
2 Felújítás 5,0 11,4
4 Egyéb központi beruházás 106,1 105,9
III. fejezet összesen: 655,2 655,2 651,1 20,0 648,8
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 557,5 552,0
1 Működési költségvetés 1,8
1 Személyi juttatások 305,6 305,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,3 116,3
3 Dologi kiadások 122,1 145,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 19,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
IV. fejezet összesen: 557,5 557,5 588,5 4,6 552,0
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék 2 285,4 2 243,7
1 Működési költségvetés 4,1 8,6
1 Személyi juttatások 1 190,9 1 150,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 446,7 416,0
3 Dologi kiadások 341,0 325,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,8
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0 96,0
2 Felújítás 116,0 123,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,0
4 Egyéb központi beruházás 123,9 96,3
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 49,6 68,4
1 Működési költségvetés 33,4 53,2
1 Személyi juttatások 22,9 37,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 13,8
3 Dologi kiadások 33,1 49,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 12,4
2 Felújítás 15,2 11,2
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 100,0 100,0 23,2 23,2
V. fejezet összesen: 2 473,5 138,5 2 335,0 2 364,9 89,8 2 312,1
VI. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok 25 380,1 27 379,7
1 Működési költségvetés 2 262,4 2 480,0
1 Személyi juttatások 16 889,8 16 204,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 479,6 5 853,1
3 Dologi kiadások 3 345,3 4 122,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 15,7
2 Felhalmozási költségvetés 300,0 206,1
1 Intézményi beruházási kiadások 125,3 958,2
2 Felújítás 576,5 711,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,7
4 Egyéb központi beruházás 515,0 2 134,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat 2 723,5 447,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,4
3 Dologi kiadások 97,0 27,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 358,6
4 Egyéb központi beruházás 1 962,8
3 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások 140,0 9,0 131,0 74,2 28,9 131,0
4 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 50,0 50,0 34,4 50,0
VI. fejezet összesen: 30 856,0 2 571,4 28 284,6 30 192,1 2 715,0 28 007,7
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek 11 006,9 10 898,0
1 Működési költségvetés 21,5 21,0
1 Személyi juttatások 6 299,7 6 407,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 505,5 2 442,1
3 Dologi kiadások 730,1 895,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 10,8
2 Felhalmozási költségvetés 30,4
1 Intézményi beruházási kiadások 61,9 46,2
2 Felújítás 163,0 158,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,9
4 Egyéb központi beruházás 1 247,7 890,1
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 118,1 118,1
1 Működési költségvetés 0,5 18,8
1 Személyi juttatások 80,6 77,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,7 29,0
3 Dologi kiadások 8,3 25,2
VIII. fejezet összesen: 11 147,0 22,0 11 125,0 11 024,0 70,2 11 016,1
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 2 355,0 2 749,7
1 Működési költségvetés 0,4 394,4
1 Személyi juttatások 1 503,9 1 488,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 561,7 535,2
3 Dologi kiadások 285,4 1 027,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 27,7
2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 081,7 2 697,9
1 Működési költségvetés 309,4 594,2
1 Személyi juttatások 368,7 375,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,5 144,9
3 Dologi kiadások 1 033,7 1 489,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 7,6
2 Felhalmozási költségvetés 16,0 24,5
1 Intézményi beruházási kiadások 486,1 509,0
2 Felújítás 151,0 130,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0
4 Egyéb központi beruházás 225,6 695,0
2 Magyar Közigazgatási Intézet 68,3 182,3
1 Működési költségvetés 14,2 127,1
1 Személyi juttatások 45,7 96,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 31,3
3 Dologi kiadások 18,3 107,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 24,2
3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 255,5 1 331,1
1 Működési költségvetés 10,0 32,9
1 Személyi juttatások 624,2 726,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,4 269,2
3 Dologi kiadások 331,0 324,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,3
2 Felhalmozási költségvetés 7,9
1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 51,3
2 Felújítás 9,0 2,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 6,4
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 489,6 756,7
1 Működési költségvetés 1 778,2 1 490,8
3 Dologi kiadások 1 630,2 1 197,9
2 Felhalmozási költségvetés 53,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4
2 Felújítás 320,0 208,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 35,8
4 Egyéb központi beruházás 294,3 578,7
3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 567,0 403,5
1 Működési költségvetés 141,8 86,1
3 Dologi kiadások 183,4 132,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 400,4 248,4
2 Felújítás 125,0 76,9
4 Üdülők
9 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 2,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3
3 Dologi kiadások 0,1
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 16,0 73,5
1 Működési költségvetés 17,7
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0
3 Dologi kiadások 2,0 43,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 499,4
2 Felhalmozási költségvetés 12,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 98,9
2 Célelőirányzatok
3 Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására 11,7 11,7
12 Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program 45,0
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 137,0 137,0 107,9 76,2
15 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0
17 X–400-as rendszer üzemeltetése 100,0 100,0 100,1 100,0
18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 100,0 100,0 29,5 13,8
41 Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 97,5 97,5 52,4 8,0 13,5
42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0
43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 90,0 90,0 90,0 90,0
52 PHARE HU–9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje 579,0 579,0 253,3 253,3
53 PHARE HU–9503 Közigazgatás reformja 415,0 415,0 184,6 184,6
54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 50,0 50,0 41,7 50,0
56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 100,0 100,0 0,8
57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 95,0 95,0 49,0 75,0
58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 20,0 20,0 20,0 20,0
59 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 250,0 250,0 117,6 110,3 89,2
60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 515,0 515,0 358,7 463,3
61 2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára 325,0 325,0 21,1 98,1
62 Hajnalcsillag Közalapítvány, Pázmány Péter Egyetem, Stefánium, Oktatási Központ Építmény 200,0 200,0
63 Magyarország 2000. tanácskozás előirányzat-maradvány elszámolásához 5,7
6 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 450,0 450,0 161,6
2 Kormányzati távközlési célprogram 216,8 216,8 0,5 147,1
3 EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok 300,0 300,0 0,6 0,6
7 Fejezeti tartalék 330,1 330,1 49,4
1–9. cím összesen: 13 313,5 3 264,0 10 049,5 12 931,0 3 410,2 9 884,9
10 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 324,7 321,5
1 Működési költségvetés 13,9 15,6
1 Személyi juttatások 164,2 169,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 62,0 65,4
3 Dologi kiadások 80,4 59,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások –6,0 48,6
2 Felújítás 2,0 1,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része 7,0 7,0 7,0
2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része 286,0 286,0
10. cím összesen: 631,6 299,9 331,7 346,5 15,6 328,5
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 4 821,7 4 767,6
1 Működési költségvetés 37,8 150,1
1 Személyi juttatások 2 585,4 2 589,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 992,8 913,5
3 Dologi kiadások 715,5 786,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 41,9 66,9
1 Intézményi beruházási kiadások 52,9 74,0
2 Felújítás 77,7 0,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,7
4 Egyéb központi beruházás 447,1 475,6
5 Lakástámogatás 30,0 15,0
2 Információs Hivatal 4 547,9 4 496,7
1 Működési költségvetés 120,0 51,7
1 Személyi juttatások 1 505,8 1 505,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,8 521,9
3 Dologi kiadások 2 086,8 2 089,7
2 Felhalmozási költségvetés 9,3
1 Intézményi beruházási kiadások 22,8 22,7
2 Felújítás 37,6 45,2
4 Egyéb központi beruházás 420,1 251,9
5 Lakástámogatás 20,0 19,0
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 7 500,6 7 500,0
1 Működési költségvetés 90,0 216,5
1 Személyi juttatások 3 684,6 3 620,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 405,1 1 380,5
3 Dologi kiadások 1 200,1 1 208,2
2 Felhalmozási költségvetés 145,3 31,9
1 Intézményi beruházási kiadások 385,0 395,8
2 Felújítás 100,0 72,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 30,5
4 Egyéb központi beruházás 906,1 388,7
5 Lakástámogatás 35,0 35,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Speciális eszközök fejlesztése 2 486,3 2 486,3 2 425,1
11. cím összesen: 19 791,5 435,0 19 356,5 16 454,0 526,4 19 189,4
12 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 52 257,1
2 Céltartalékok
1 Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret 2 500,0
13 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelése 1 250,0
X. fejezet összesen: 88 493,7 3 998,9 29 737,7 30 981,5 3 952,2 29 402,8
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása 3 226,9 3 701,7
1 Működési költségvetés 32,5 160,3
1 Személyi juttatások 1 457,9 1 566,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 539,1 478,3
3 Dologi kiadások 591,6 963,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,5
2 Felhalmozási költségvetés 111,3
1 Intézményi beruházási kiadások 351,6 530,0
2 Felújítás 319,2 149,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 671,2 684,7
1 Működési költségvetés 0,4
1 Személyi juttatások 424,7 402,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 159,2 152,7
3 Dologi kiadások 62,5 65,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 24,8 30,9
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 012,8 4 021,4
1 Működési költségvetés 427,1 637,9
1 Személyi juttatások 2 272,4 2 428,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 895,8 912,6
3 Dologi kiadások 882,3 878,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,8 173,1
2 Felhalmozási költségvetés 57,2
1 Intézményi beruházási kiadások 161,0 252,2
2 Felújítás 172,6 56,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,8
4 Egyéb központi beruházás 6,0
5 Lakástámogatás 10,0 18,9
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 4 404,6 4 399,5
1 Működési költségvetés 1 034,4 1 382,9
1 Személyi juttatások 2 616,6 2 781,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 107,3 1 083,3
3 Dologi kiadások 1 047,2 1 283,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,8 33,9
2 Felhalmozási költségvetés 19,8
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 545,3
2 Felújítás 111,5 108,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 11,5
5 Lakástámogatás 19,0 18,3
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 904,0 1 375,0
1 Működési költségvetés 34,4 46,6
1 Személyi juttatások 222,6 285,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,7 107,1
3 Dologi kiadások 372,9 784,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16,6 12,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,2 84,0
2 Felhalmozási költségvetés 54,7
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 6,8
2 Felújítás 3,4 2,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 6,9
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 18 185,0 14 839,0
1 Működési költségvetés 972,4 1 049,9
1 Személyi juttatások 4 729,8 4 781,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 825,5 1 695,8
3 Dologi kiadások 4 594,2 3 769,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 532,9 902,6
2 Felhalmozási költségvetés 90,0 74,1
1 Intézményi beruházási kiadások 5 377,3 4 211,4
2 Felújítás 1 084,7 137,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52,7
5 Lakástámogatás 103,0 41,4
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 17 626,3 17 800,9
1 Működési költségvetés 1 070,0 1 853,0
1 Személyi juttatások 9 814,6 10 704,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 939,7 3 839,5
3 Dologi kiadások 4 403,0 4 613,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6
2 Felhalmozási költségvetés 227,1
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 354,1
2 Felújítás 170,0 213,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0
5 Lakástámogatás 69,0 81,0
4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2 328,4 2 460,2
1 Működési költségvetés 125,0 193,6
1 Személyi juttatások 1 433,4 1 523,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,3 555,6
3 Dologi kiadások 368,7 434,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 14,3
1 Intézményi beruházási kiadások 21,5 22,3
2 Felújítás 38,5 102,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,9
5 Lakástámogatás 14,0 19,0
5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 3 001,3 3 095,2
1 Működési költségvetés 90,0 212,0
1 Személyi juttatások 1 803,0 1 897,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 723,6 739,5
3 Dologi kiadások 494,2 576,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 3,8
2 Felhalmozási költségvetés 3,8
1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 26,1
2 Felújítás 27,0 41,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
5 Lakástámogatás 20,0 24,0
6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2 222,4 2 287,0
1 Működési költségvetés 85,0 179,5
1 Személyi juttatások 1 313,6 1 396,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 525,9 507,0
3 Dologi kiadások 378,8 412,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 45,8
1 Intézményi beruházási kiadások 22,1 44,9
2 Felújítás 53,0 117,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,8
5 Lakástámogatás 14,0 15,5 '
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3 833,7 4 100,9
1 Működési költségvetés 120,0 268,0
1 Személyi juttatások 2 308,4 2 511,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 926,9 978,2
3 Dologi kiadások 652,9 685,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,3
2 Felhalmozási költségvetés 28,2
1 Intézményi beruházási kiadások 21,5 90,0
2 Felújítás 19,0 71,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,8
5 Lakástámogatás 23,0 28,6
8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 343,0 2 440,5
1 Működési költségvetés 95,0 170,0
1 Személyi juttatások 1 405,5 1 450,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 562,9 560,4
3 Dologi kiadások 395,7 455,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 6,4
1 Intézményi beruházási kiadások 16,3 43,2
2 Felújítás 44,0 100,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,4
5 Lakástámogatás 12,0 15,0
9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2 554,7 2 506,6
1 Működési költségvetés 79,0 177,2
1 Személyi juttatások 1 573,6 1 551,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 621,4 589,5
3 Dologi kiadások 371,8 460,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 20,2
1 Intézményi beruházási kiadások 23,9 36,1
2 Felújítás 31,0 38,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5
5 Lakástámogatás 12,0 15,0
10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2 195,6 2 364,7
1 Működési költségvetés 96,0 247,1
1 Személyi juttatások 1 342,9 1 464,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 536,9 539,8
3 Dologi kiadások 361,5 452,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 11,8
1 Intézményi beruházási kiadások 22,3 35,4
2 Felújítás 16,0 100,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0
5 Lakástámogatás 12,0 15,0
11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 2 928,9 2 961,2
1 Működési költségvetés 110,0 194,3
1 Személyi juttatások 1 781,5 1 978,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 708,8 562,8
3 Dologi kiadások 486,4 519,5
2 Felhalmozási költségvetés 31,5
1 Intézményi beruházási kiadások 19,2 33,0
2 Felújítás 28,0 47,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,3
5 Lakástámogatás 15,0 18,5
12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 846,6 1 951,5
1 Működési költségvetés 62,0 124,3
1 Személyi juttatások 1 087,2 1 119,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 430,3 429,9
3 Dologi kiadások 296,3 322,2
2 Felhalmozási költségvetés 8,5
1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 45,5
2 Felújítás 67,0 149,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6
5 Lakástámogatás 8,0 11,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 308,2 2 409,8
1 Működési költségvetés 80,0 143,9
1 Személyi juttatások 1 376,4 1 468,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 550,5 550,4
3 Dologi kiadások 385,1 436,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 60,4
1 Intézményi beruházási kiadások 22,7 31,6
2 Felújítás 40,0 62,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5
5 Lakástámogatás 12,0 15,0
14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 891,5 1 925,2
1 Működési költségvetés 65,0 148,8
1 Személyi juttatások 1 141,7 1 138,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 453,2 419,6
3 Dologi kiadások 311,0 368,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 14,6
1 Intézményi beruházási kiadások 21,1 66,3
2 Felújítás 20,0 62,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4
5 Lakástámogatás 9,0 12,0
15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 474,5 1 556,3
1 Működési költségvetés 53,0 84,7
1 Személyi juttatások 886,9 980,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 354,1 361,1
3 Dologi kiadások 241,7 246,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 9,4
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 14,5
2 Felújítás 17,0 31,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,8
5 Lakástámogatás 8,0 11,0
16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 4 530,3 4 636,3
1 Működési költségvetés 132,0 373,4
1 Személyi juttatások 2 697,7 2 877,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 080,6 1 109,8
3 Dologi kiadások 761,1 866,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 21,3
1 Intézményi beruházási kiadások 29,4 24,7
2 Felújítás 70,0 142,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,8
5 Lakástámogatás 20,0 30,0
17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2 391,9 2 485,3
1 Működési költségvetés 110,0 161,4
1 Személyi juttatások 1 407,2 1 478,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 563,7 571,6
3 Dologi kiadások 469,6 478,3
2 Felhalmozási költségvetés 27,0
1 Intézményi beruházási kiadások 20,4 52,9
2 Felújítás 28,0 58,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,1
5 Lakástámogatás 13,0 16,0
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 2 828,4 2 950,4
1 Működési költségvetés 78,0 228,4
1 Személyi juttatások 1 699,8 1 853,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,3 679,2
3 Dologi kiadások 459,5 511,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 16,7
1 Intézményi beruházási kiadások 22,8 16,5
2 Felújítás 32,0 95,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,1
5 Lakástámogatás 13,0 17,0
19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 818,8 1 867,5
1 Működési költségvetés 70,0 187,5
1 Személyi juttatások 1 119,2 1 173,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 443,6 434,8
3 Dologi kiadások 276,6 339,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés 7,2
1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 55,5
2 Felújítás 23,5 31,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
5 Lakástámogatás 8,0 12,0
20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 755,4 1 826,3
1 Működési költségvetés 95,0 187,2
1 Személyi juttatások 1 050,9 1 120,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 419,1 460,2
3 Dologi kiadások 334,9 339,6
2 Felhalmozási költségvetés 20,6
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 58,1
2 Felújítás 16,0 27,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7
5 Lakástámogatás 12,0 14,5
21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 069,6 2 179,2
1 Működési költségvetés 85,0 182,1
1 Személyi juttatások 1 284,4 1 341,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 513,0 500,6
3 Dologi kiadások 302,9 387,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 1,2
2 Felhalmozási költségvetés 12,8
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 11,3
2 Felújítás 19,0 104,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5
5 Lakástámogatás 13,0 17,0
22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 819,3 1 885,9
1 Működési költségvetés 75,0 191,8
1 Személyi juttatások 1 107,9 1 177,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 440,7 431,5
3 Dologi kiadások 280,8 364,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés 18,6
1 Intézményi beruházási kiadások 19,9 21,3
2 Felújítás 35,0 74,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,9
5 Lakástámogatás 10,0 12,0
23 Készenléti Rendőrség 4 851,4 5 119,5
1 Működési költségvetés 330,0 549,3
1 Személyi juttatások 2 888,6 2 988,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 132,6 1 180,0
3 Dologi kiadások 1 054,2 1 057,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés 32,3
1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 192,6
2 Felújítás 41,0 219,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46,5
5 Lakástámogatás 20,0 27,0
24 Köztársasági Őrezred 2 655,9 2 972,4
1 Működési költségvetés 55,0 179,0
1 Személyi juttatások 1 648,2 1 883,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 643,5 673,0
3 Dologi kiadások 333,2 408,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 44,0 114,8
2 Felújítás 12,0 51,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
5 Lakástámogatás 30,0 31,5
25 Híradástechnikai Szolgálat 1 884,7 1 869,2
1 Működési költségvetés 120,0 177,0
1 Személyi juttatások 292,4 339,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,2 131,2
3 Dologi kiadások 1 534,8 1 433,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 542,5
1 Intézményi beruházási kiadások 50,3 684,4
2 Felújítás 8,0 37,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
26 Központi Bűnüldözési Igazgatóság
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 4 089,2 6 755,6
1 Működési költségvetés 10,0 80,1
1 Személyi juttatások 1 219,1 1 238,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 476,7 387,3
3 Dologi kiadások 805,6 1 393,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 196,5
2 Felhalmozási költségvetés 292,4 550,9
1 Intézményi beruházási kiadások 906,5 3 612,4
2 Felújítás 674,7 460,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,8
4 Egyéb központi beruházás 180,0 119,6
5 Lakástámogatás 103,0 119,0
2 Határőrigazgatóságok 16 404,3 16 829,4
1 Működési költségvetés 159,5 309,8
1 Személyi juttatások 9 866,9 10 594,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 857,7 3 663,6
3 Dologi kiadások 1 839,2 2 141,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 724,0
2 Felhalmozási költségvetés 5,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7
3 Tanintézetek 1 876,2
1 Működési költségvetés 49,5
1 Személyi juttatások 1 169,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,1
3 Dologi kiadások 299,0
7 Tűzoltóság 2 579,2 2 624,3
1 Működési költségvetés 114,2 660,2
1 Személyi juttatások 1 526,5 1 597,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,9 598,8
3 Dologi kiadások 375,8 837,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 16,2
2 Felhalmozási költségvetés 3,1 712,1
1 Intézményi beruházási kiadások 114,8 209,8
2 Felújítás 42,7 38,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 531,4
4 Egyéb központi beruházás 50,0
5 Lakástámogatás 22,2 36,2
8 Polgári Védelem 3 157,2 3 028,5
1 Működési költségvetés 32,3 125,0
1 Személyi juttatások 1 166,7 1 239,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 486,8 458,5
3 Dologi kiadások 550,4 753,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8
2 Felhalmozási költségvetés 31,6
1 Intézményi beruházási kiadások 731,2 448,4
2 Felújítás 237,4 137,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
5 Lakástámogatás 17,0 21,5
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 622,8 607,4
1 Működési költségvetés 21,6 58,4
1 Személyi juttatások 301,5 273,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,4 112,4
3 Dologi kiadások 132,8 157,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,6
1 Intézményi beruházási kiadások 36,7 49,9
2 Felújítás 51,2 48,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4
5 Lakástámogatás 2,8 5,8
10 Duna Palota és Kiadó 192,7 197,2
1 Működési költségvetés 208,0 259,5
1 Személyi juttatások 159,6 168,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,6 71,6
3 Dologi kiadások 135,6 188,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 17,6
2 Felújítás 19,9 17,2
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 676,3 4 145,6
1 Működési költségvetés 105,8 1 819,0
1 Személyi juttatások 244,3 767,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,8 294,2
3 Dologi kiadások 159,5 2 227,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 778,9
2 Felhalmozási költségvetés 93,0
1 Intézményi beruházási kiadások 221,8 2 132,8
2 Felújítás 45,7 81,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,3
12 Rendőrtiszti Főiskola 776,6 807,5
1 Működési költségvetés 107,1 237,8
1 Személyi juttatások 404,1 514,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 175,6 173,1
3 Dologi kiadások 181,2 223,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 21,0
1 Intézményi beruházási kiadások 64,0 99,1
2 Felújítás 55,8 58,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4
5 Lakástámogatás 3,0 5,0
13 BM Központi Kórház és intézményei 466,8 500,7
1 Működési költségvetés 2 104,0 2 268,9
1 Személyi juttatások 941,9 1 034,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,5 409,7
3 Dologi kiadások 1 045,0 1 095,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 5,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 7,5
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 62,5
2 Felújítás 161,8 102,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 2 158,7 2 038,7
1 Működési költségvetés 1 140,8 1 292,1
1 Személyi juttatások 1 151,2 1 195,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,3 474,6
3 Dologi kiadások 1 261,3 1 202,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 161,7
2 Felhalmozási költségvetés 5,2 156,9
1 Intézményi beruházási kiadások 61,7 47,3
2 Felújítás 309,7 184,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 184,5
5 Lakástámogatás 58,0 76,5
1 BM Nemzetközi Oktatási Központ 167,4 108,2 62,1
3 Szakközépiskolák 2 175,0
1 Működési költségvetés 125,4
1 Személyi juttatások 1 131,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,0
3 Dologi kiadások 647,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,2
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 29,2
1 Intézményi beruházási kiadások 57,7
2 Felújítás 28,4
15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság 278,7 477,3
1 Működési költségvetés 511,6 6 434,4
1 Személyi juttatások 161,4 318,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 59,6 76,8
3 Dologi kiadások 111,5 6 548,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 441,1 1,7
2 Felhalmozási költségvetés 4,3
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 119,0
2 Felújítás 16,4 7,4
16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 747,1 343,2
1 Működési költségvetés 490,6 185,7
1 Személyi juttatások 514,8 101,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 214,8 42,2
3 Dologi kiadások 1 182,2 219,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 232,8
' 2 Felhalmozási költségvetés 33,5
1 Intézményi beruházási kiadások 185,7 90,8
2 Felújítás 140,2 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,6
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 5 559,0 5 137,5
1 Működési költségvetés 509,7
1 Személyi juttatások 175,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 109,4 302,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,8 267,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 796,8
1 Intézményi beruházási kiadások 245,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 89,5
4 Egyéb központi beruházás 4 494,2 4 803,1
5 Lakástámogatás 95,0
6 Lakásépítés 400,0 133,7
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 250,0 250,0 159,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 55,0 0,6 13,9
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása 400,0 400,0 401,4 400,0
8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0 19,0
9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfavonzata 103,8
11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai 20,0 20,0
16 Iratfelülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0 35,0
18 Területi közigazgatási reform feladatai 0,1
19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 4 304,0 2 060,0 2 244,0 1 612,8 1 383,9 141,1
21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai 40,0 40,0
23 Választás, népszavazás 68,3
25 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 7,6
52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 200,0 200,0 162,0 171,3
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 27,0 27,0 27,0 27,0
3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0 15,0 15,0
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 25,0 25,0 82,0 82,0
6 Fejezeti tartalék 7,9 7,9
11 COP98 PHARE (EU) 4 472,0 2 756,0 1 716,0 3,5 1 711,7
13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása
1 Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása 10 720,0 10 720,0 17 948,0 16,2 17 931,8
2 Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 582,0 1 582,0 3 184,2 96,6 3 087,6
2 Nappali szociális intézményi ellátás 138,3 138,3 344,2 7,2 337,0
3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 441,8 441,8 909,1 8,9 900,2
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 85,0 85,0 290,6 32,7 257,9
5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 209,3 209,3 322,3 6,3 316,0
6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 374,0 374,0 596,6 3,0 593,6
7 Bölcsődei ellátás 12,0 12,0 34,0 0,7 33,3
3 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 910,0 3 910,0 6 302,4 6 302,4
1–19. cím összesen: 183 729,9 16 043,5 167 686,4 210 044,0 30 668,0 182 894,1
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Üdülőhelyi feladatokhoz 4 148,2 4 147,6
2 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 6 177,2 6 177,1
3 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 539,0 3 539,0
4 Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 757,5 1 757,5
5 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 12 759,0 12 786,0
6 Gyermekvédelmi szakellátás 9 882,9 9 882,6
7 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 10 254,6 , 10 225,8
8 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 3 326,2 3 223,7
9 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 635,8 632,8
10 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához 12 055,9 12 055,9
11 Bölcsődei ellátáshoz 2 335,1 2 367,6
12 Óvodai neveléshez 28 076,6 28 037,1
13 Iskolai oktatáshoz 111 696,1 111 601,0
14 Iskolai szakképzéshez 16 776,0 16 576,4
15 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 9 828,6 9 971,4
16 Alapfokú művészetoktatáshoz 5 136,3 5 129,9
17 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 858,9 9 815,2
18 Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz 30 277,4 30 160,8
19 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 6 603,5 6 603,5
20 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 3 243,8 3 243,8
2 Központosított előirányzatok
1 Körjegyzőség támogatása 1 500,0 1 486,3
2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 70,0 70,0
3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0 1 352,6
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 350,0 254,5
5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 200,0 1 195,4
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 800,0 3 774,6
7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 200,0
8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 730,0 725,8
9 Gyermeknevelési támogatás 3 200,0 3 980,3
10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 20 820,0 22 139,6
11 Lakáscélú adósságkezelési támogatás 900,0 356,2
12 Gyermek- és ifjúsági feladatok 150,0 149,1
13 Szakmai fejlesztések támogatása 2 600,0 2 353,2
14 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 492,0 491,9
15 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 300,0 300,0
16 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 000,0 2 054,5
17 1100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1–4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása 1 000,0 999,5
18 Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának és bővítésének támogatása 200,0 200,0
19 Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása 1 829,4 1 829,3
20 Ausztriai deutschlandsbergi tömeges buszbaleset áldozatainak temetési segélyére 3,6
21 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása 300,0
22 Havazás miatt felmerült védekezési kiadások megtérítése 204,1
23 Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására 541,7
24 Önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a 1 615,5
25 Önkormányzati kompokban keletkezett károk helyreállítása 149,8
26 Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését szolgáló támogatás 2 048,2
28 Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben június júliusban keletkezett károk helyreállítása 2 057,0
29 Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a 3 214,1
31 Személyi tulajdonban lévő lakásokban június júliusban keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás 4 550,4
3 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 8 600,0 12 196,1
2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 600,0 35,9
4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épületműködtetési hozzájárulás 3 073,6 3 073,6
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 828,4 1 828,4
3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 123,0 123,0
4 Színházak pályázati támogatása 325,0 325,0
5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
1 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatáshoz 4 599,1 4 550,5
2 Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 3 542,9 3 535,0
3 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 1 572,7 1 550,9
4 Tanulók tankönyvvásárlásához 2 404,2 2 387,7
5 Érettségi és szakvizsgadíjakhoz 586,2 581,2
6 Körzeti, térségi feladatokhoz 1 821,6 1 821,7
2 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 14 900,0 14 900,0
6 Címzett és céltámogatások 48 000,0 39 183,7
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 000,0 8 397,7
8 Céljellegű decentralizált támogatás
1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 000,0 5 093,1
2 Vis maior tartalék 300,0 2 877,7
23. cím összesen: 440 486,7 448 993,1
XI. fejezet összesen: 624 216,6 16 043,5 167 686,4 659 037,1 30 668,0 182 894,1
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 3 295,6 4 221,7
1 Működési költségvetés 518,8 891,7
1 Személyi juttatások 1 495,5 2 069,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,3 750,0
3 Dologi kiadások 1 253,6 1 374,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0 265,2
2 Felhalmozási költségvetés 176,0 229,5
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 149,7
2 Felújítás 100,0 81,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 44,5
4 Egyéb központi beruházás 250,0 300,8
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda 762,0 849,0
1 Működési költségvetés 66,4 104,3
1 Személyi juttatások 433,8 509,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,9 184,5
3 Dologi kiadások 188,7 175,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5
2 Felhalmozási költségvetés 12,6
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 58,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4
4 Egyéb központi beruházás 14,0 25,0
2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 2 785,6 2 685,5
1 Működési költségvetés 9 148,1 8 946,5
1 Személyi juttatások 4 187,9 4 230,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 747,0 1 614,7
3 Dologi kiadások 5 039,4 4 674,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 60,1
2 Felhalmozási költségvetés 10,0 87,8
1 Intézményi beruházási kiadások 741,5 607,1
2 Felújítás 180,0 302,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,6
3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 359,8 1 316,9
1 Működési költségvetés 3 744,2 3 264,0
1 Személyi juttatások 1 777,7 1 672,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 714,8 638,9
3 Dologi kiadások 1 993,5 1 748,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 21,8
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 36,0
1 Intézményi beruházási kiadások 389,0 191,4
2 Felújítás 150,0 193,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,1
4 Egyéb központi beruházás 74,0 79,1
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 2 443,5 2 883,2
1 Működési költségvetés 973,7 989,2
1 Személyi juttatások 1 443,2 1 706,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 549,0 613,3
3 Dologi kiadások 1 413,0 1 269,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 651,8
2 Felhalmozási költségvetés 113,0 275,8
1 Intézményi beruházási kiadások 103,0 360,0
2 Felújítás 10,0 105,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
4 Egyéb központi beruházás 10,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 355,0 1 439,1
1 Működési költségvetés 575,2 799,8
1 Személyi juttatások 802,7 1 035,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,7 374,3
3 Dologi kiadások 609,8 468,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási költségvetés 73,0 47,0
1 Intézményi beruházási kiadások 223,0 251,9
2 Felújítás 20,0 19,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,7
4 Egyéb központi beruházás 30,0 32,8
6 Területi Főépítészi Irodák 128,1 142,3
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 55,7 69,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 23,8
3 Dologi kiadások 47,9 47,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 6 761,8 7 619,2
1 Működési költségvetés 2 777,1 3 528,9
1 Személyi juttatások 4 199,9 4 934,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 812,9 1 935,8
3 Dologi kiadások 3 035,1 3 433,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 49,6
2 Felhalmozási költségvetés 325,8
1 Intézményi beruházási kiadások 280,0 752,2
2 Felújítás 90,0 237,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5
4 Egyéb központi beruházás 100,0 109,5
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 522,0 1 538,8
1 Működési költségvetés 2 779,1 3 063,1
1 Személyi juttatások 1 202,8 1 266,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,1 500,5
3 Dologi kiadások 2 223,1 2 108,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 47,0
2 Felhalmozási költségvetés 73,3
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 269,5
2 Felújítás 120,0 122,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3
4 Egyéb központi beruházás 150,0 194,2
5 Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet
2 Központi Kárrendezési Iroda 932,7 1 719,8
1 Működési költségvetés 700,6
1 Személyi juttatások 482,5 487,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 206,1 178,3
3 Dologi kiadások 244,1 1 655,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,8
1 Intézményi beruházási kiadások 80,4
3 Agrárintervenciós központ 59,6 128,0
1 Működési költségvetés 188,1 1 209,5
1 Személyi juttatások 88,4 114,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8 36,5
3 Dologi kiadások 122,5 1 118,8
2 Felhalmozási költségvetés 300,0 300,0
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 131,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 2 246,5 2 361,1
1 Működési költségvetés 799,7 1 001,1
1 Személyi juttatások 890,0 1 056,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 397,0 417,1
3 Dologi kiadások 898,2 1 164,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 5,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 40,3
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 6,7 252,9
1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 463,1
2 Felújítás 120,0 114,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,2
4 Egyéb központi beruházás 370,0 374,1
7 Közművelődési intézmények 399,5 368,9
1 Működési költségvetés 59,8 81,5
1 Személyi juttatások 122,1 135,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,7 55,7
3 Dologi kiadások 104,5 142,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 36,4
2 Felújítás 50,0 36,1
4 Egyéb központi beruházás 30,0 20,8
8 Agrárkutató intézetek 1 443,2 1 781,2
1 Működési költségvetés 1 704,4 1 669,8
1 Személyi juttatások 1 001,1 1 127,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 428,0 462,9
3 Dologi kiadások 1 435,5 1 374,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9 41,5
6 Kamatfizetések 2,1 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 194,1
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 325,7
2 Felújítás 63,0 90,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,3
4 Egyéb központi beruházás 192,0 237,7
9 FVM kiemelt sportlétesítmények 500,6 492,0
1 Működési költségvetés 189,0 271,3
1 Személyi juttatások 111,6 134,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,7 51,1
3 Dologi kiadások 252,1 317,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási költségvetés 69,1
1 Intézményi beruházási kiadások 28,6
2 Felújítás 59,0 43,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Egyéb központi beruházás 217,2 213,9
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 528,0
1 Működési költségvetés 147,7
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0
3 Dologi kiadások 290,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,7
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 27,0 27,0 15,5 0,9 12,5
2 PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás 776,8 776,8 614,5 614,5
3 PHARE intézményfejlesztés 3 502,2 3 502,2
4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 563,0 563,0 14,8 1,0
6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 2 080,0 2 080,0 525,2 1 352,9
7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 45,0 45,0 39,3 35,3
8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 250,0 250,0 20,0
9 Agrárkutatási feladatok támogatása 440,0 440,0 270,8 255,2
12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 900,0 900,0 453,5 564,3
13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 18,0 18,0 18,0 18,0
14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 245,0 245,0 245,0 245,0
35 Egyéb szervezetek feladataira 278,3 272,7
36 Vidékfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Megyei területfejlesztési tanácsok 130,0 130,0 130,0 130,0
2 Regionális fejlesztési tanácsok 29,4 29,4 29,4 29,4
3 Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács 8,8 8,8 8,8 8,8
4 Tervezési-statisztikai régiók regionális fejlesztési tanácsai működési költségeihez hozzájárulás 244,0 244,0 244,0 244,0
5 Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai 720,0 720,0
37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
1 B.-A.-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 9,8 9,8 1 453,7 209,6 2 509,0
2 B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai 469,6 469,6 688,9 680,4
38 PHARE CBC program
1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 681,0 681,0 663,8 369,2 681,0
2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 5 555,0 5 555,0 1 931,4 1 904,9
4 PHARE iroda működési költségei 156,7 156,7 156,7 156,7
39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 36,2 36,2 107,8 30,0 36,2
40 Építésügyi célelőirányzatok 220,0 220,0 113,3 117,3
41 Területi információs rendszer működtetése 58,8 58,8 58,8 58,8
42 Vízügyi feladatok támogatása 1 400,0 700,0 700,0 1 634,5 506,7 1 396,6
3 Beruházási célprogramok
5 Céltámogatási kiegészítő keret 7,6 246,6
7 Holtág rehabilitáció támogatása 98,1 98,1 3,3 98,1
8 Területfejlesztési feladatok 15,3
9 PHARE CBC program 33,8
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Agrárberuházások támogatása
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 31 841,0 900,0 30 941,0 27 283,7 1 000,0 26 275,0
2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 2 060,0 2 060,0 2 054,3 19,7 2 055,2
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 766,0 1 766,0 1 614,9 1 391,0
2 Erdészeti feladatok
1 Erdészeti közcélú feladatok 3 592,1 3 200,0 392,1 3 672,7 3 199,9 392,1
2 Erdei vasutak működtetésére 98,0 98,0 98,0 98,0
3 Jóléti- és parkerdőfenntartásra 98,0 98,0 91,2 91,2
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 400,0 1 400,0 1 587,3 1 446,3
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 900,0 900,0 870,7 800,5
5 Halgazdálkodási tevékenységek 220,0 220,0 174,3 177,3
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 600,0 600,0 568,1 598,4
9 Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 294,0 294,0 231,8 13,3 224,3
10 Vidékfejlesztési célfeladatok
1 Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 4 532,0 1 000,0 3 532,0 5 652,2 1 137,1
2 Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 3 191,0 3 191,0 175,0 209,8
5 Fejezeti tartalék 330,0 330,0
6 Állatkártérítés 1 518,9 1 518,9 2 815,8 109,0 2 418,9
1–10. cím összesen: 121 831,2 47 556,9 74 274,3 114 213,7 41 967,6 70 617,9
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Piacrajutási támogatás 48 854,0 61 230,1
2 Piacrajutási támogatás megtérülése 11 000,0 4 355,4
3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 47 132,0 40 776,1
4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 294,2 235,7
6 Piacrajutási támogatás privatizációs bevételből 1 822,3
11. cím összesen: 96 280,2 11 000,0 102 241,9 6 177,7
XII. fejezet összesen: 218 111,4 58 556,9 74 274,3 216 455,6 48 145,3 70 617,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 2 251,1 2 604,9
1 Működési költségvetés 6,1
1 Személyi juttatások 878,9 1 135,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 320,9 403,5
3 Dologi kiadások 784,3 735,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 15,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 262,5 229,8
2 Felújítás 3,5
4 Egyéb központi beruházás 50,0
2 HM hivatalai 2 354,7 2 149,0
1 Működési költségvetés 19,6
1 Személyi juttatások 669,0 666,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 197,4 160,0
3 Dologi kiadások 1 133,8 829,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,9 321,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 8,6 10,1
3 HM háttérintézményei 8 609,5 7 410,5
1 Működési költségvetés 400,7 874,8
1 Személyi juttatások 4 088,0 2 981,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 038,3 1 115,0
3 Dologi kiadások 2 436,4 2 377,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,8 152,1
2 Felhalmozási költségvetés 4,5 23,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1 375,4 1 481,6
2 Felújítás 15,3 15,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 15,4
4 Egyéb központi beruházás 14,5
2 Magyar Honvédség
1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 49 756,0 49 093,8
1 Működési költségvetés 6 321,3 4 240,7
1 Személyi juttatások 13 922,3 16 119,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 887,7 5 354,7
3 Dologi kiadások 26 148,8 25 832,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,5 96,5
2 Felhalmozási költségvetés 472,7 3 062,0
1 Intézményi beruházási kiadások 8 307,3 5 483,0
2 Felújítás 3 022,5 3 674,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 142,9 356,0
4 Egyéb központi beruházás 10,0
2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 18 652,5 20 572,5
1 Működési költségvetés 896,0 646,9
1 Személyi juttatások 11 941,7 12 251,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 213,1 3 957,5
3 Dologi kiadások 3 368,3 5 225,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 59,6
2 Felhalmozási költségvetés 30,1 11,9
1 Intézményi beruházási kiadások 20,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,1 21,5
3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 16 305,1 15 848,2
1 Működési költségvetés 453,1 434,4
1 Személyi juttatások 10 463,3 9 783,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 888,8 3 556,4
3 Dologi kiadások 2 368,8 3 079,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,3 53,7
2 Felhalmozási költségvetés 20,4 16,6
1 Intézményi beruházási kiadások 1,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,4 15,3
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal 5 730,2 5 618,6
1 Működési költségvetés 90,8 184,2
1 Személyi juttatások 3 135,0 3 084,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 096,3 982,1
3 Dologi kiadások 1 398,0 1 537,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 8,4
2 Felhalmozási költségvetés 4,1 110,9
1 Intézményi beruházási kiadások 177,7 218,8
2 Felújítás 7,0 18,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 3,7
4 Egyéb központi beruházás 10,0
2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 279,5 1 227,1
1 Működési költségvetés 2,8 13,0
1 Személyi juttatások 774,6 744,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 285,8 263,1
3 Dologi kiadások 186,7 191,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1,8
1 Intézményi beruházási kiadások 32,5 32,5
2 Felújítás 1,3 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 0,5
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 474,1 3 689,7
1 Működési költségvetés 362,6 484,5
1 Személyi juttatások 2 190,6 2 344,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 795,4 789,6
3 Dologi kiadások 694,7 755,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 6,3
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,7
1 Intézményi beruházási kiadások 15,9 129,5
2 Felújítás 135,0 112,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 0,7
4 Egyéb központi beruházás 10,0
2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 427,1 1 533,8
1 Működési költségvetés 94,9 61,4
1 Személyi juttatások 862,6 937,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 289,6 295,6
3 Dologi kiadások 176,5 204,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 2,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 72,9 81,9
2 Felújítás 118,5 158,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
5 MH Katonai Ügyészségek 616,9 516,3
1 Működési költségvetés 2,3
1 Személyi juttatások 418,2 334,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 153,1 120,2
3 Dologi kiadások 47,4 40,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,6 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,1
6 MH Egészségügyi intézetek 1 644,4 2 121,6
1 Működési költségvetés 5 119,7 6 046,3
1 Személyi juttatások 2 705,2 2 646,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,7 1 026,2
3 Dologi kiadások 2 979,2 4 284,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 141,5
2 Felhalmozási költségvetés 25,5
1 Intézményi beruházási kiadások 83,9
2 Felújítás 4,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 235,2 214,9
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 106,1 86,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8 31,1
3 Dologi kiadások 36,8 37,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 46,6
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 3 776,8 3 776,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Egyéb központi beruházás 1 480,0 1 480,0
5 Lakástámogatás 740,0 465,0
6 Lakásépítés 1 556,8 1 556,8
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Társadalmi szervek támogatása 163,7 163,7 163,5 163,7
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 244,7 4 244,7 4 644,7 4 644,7
7 Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság 62,7 62,7
11 Légvédelmi rakétabeszerzés 16 062,0 9 000,0 7 062,0 14 828,8 7 900,0 7 062,0
12 Magyar Honvédség Központi Sportkiképző Bázis fenntartása 170,0 170,0
13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 1 000,0 1 000,0 0,5 1 000,0
14 Orosz haditechnikai szállítások 6 700,0 5 200,0 1 500,0 11 160,9 5 200,0 5 958,6
15 IFOR-kártérítés 39,5 45,3
22 Szennyező források / szennyező területek kármentesítése 305,0 305,0 254,9 255,0
23 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés 230,0 230,0
24 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez 1 300,0 1 300,0 888,7 900,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 700,0 700,0 700,0 700,0
26 Közép-európai béketámogató katonai műveletekben való együttműködés (CENCOOP) 15,0 15,0
29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 524,6 524,6
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 147,1 147,1 147,1 147,1
4 Légvédelmi beruházás 65,8
XIII. fejezet összesen: 161 494,1 29 480,8 132 013,3 166 658,3 30 413,9 136 733,4
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 225,9 216,7
1 Működési költségvetés 1 626,6 2 212,1
1 Személyi juttatások 764,1 734,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 264,1 264,5
3 Dologi kiadások 440,7 616,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 291,3
2 Felhalmozási költségvetés 9,0
1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 176,6
2 Felújítás 23,1 6,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3
4 Egyéb központi beruházás 209,5 170,0
2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 170,4 169,4
1 Működési költségvetés 11,9
1 Személyi juttatások 74,6 81,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3 31,1
3 Dologi kiadások 51,5 56,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0 16,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
3 Szakértői Intézetek 809,9 802,0
1 Működési költségvetés 38,4 43,1
1 Személyi juttatások 475,2 475,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,8 180,0
3 Dologi kiadások 125,5 132,2
2 Felhalmozási költségvetés 1,6
1 Intézményi beruházási kiadások 24,2
2 Felújítás 5,7
4 Egyéb központi beruházás 68,8 26,6
4 IM Büntetés-végrehajtás 17 188,6 17 551,0
1 Működési költségvetés 1 797,1 1 762,9
1 Személyi juttatások 6 540,3 6 982,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 391,2 2 420,5
3 Dologi kiadások 5 619,5 5 488,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 636,2 1 039,2
6 Kamatfizetések 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 94,6
1 Intézményi beruházási kiadások 380,6 493,8
2 Felújítás 275,2 200,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 157,4
4 Egyéb központi beruházás 2 940,0 2 468,9
5 Lakástámogatás 100,0 66,0
6 Lakásépítés 100,0 0,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 505,6 505,6
2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 43,2 43,2 54,0 61,5 42,8
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 9,8 9,8 9,7 9,7
2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 520,0 520,0 515,0 515,0
3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 274,7 274,7 272,0 272,0
5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 17,2 17,2 17,2 17,2
2 Görög Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,0 50,0 50,0 50,0
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 97,1 97,1 97,1 97,1
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 26,5 26,5 13,3 26,5
6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 135,4 135,4 135,4 135,4
7 Lengyel Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7
8 Örmény Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7
9 Szlovák Országos Önkormányzat 50,5 50,5 50,5 50,5
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 19,6 19,6 19,6 19,6
11 Szerb Országos Önkormányzat 24,5 24,5 24,5 24,5
12 Ruszin Országos Önkormányzat 12,8 12,8 12,8 12,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat 12,8 12,8 12,8 12,8
XIV. fejezet összesen: 23 706,7 3 462,1 20 244,6 23 956,2 4 196,7 20 075,1
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 4 073,0 3 944,0
1 Működési költségvetés 97,0 193,8
1 Személyi juttatások 1 557,3 1 781,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,3 633,2
3 Dologi kiadások 1 909,4 1 493,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 86,4
2 Felhalmozási költségvetés 25,7
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 17,9
2 Felújítás 27,4 2,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 51,0
2 GM Gazdasági igazgatóság 943,2 1 011,0
1 Működési költségvetés 562,4 788,3
1 Személyi juttatások 115,6 196,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,5 75,7
3 Dologi kiadások 715,0 904,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 13,7
2 Felhalmozási költségvetés 13,4 99,6
1 Intézményi beruházási kiadások 311,9 288,4
2 Felújítás 69,0 87,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
4 Egyéb központi beruházás 260,4 184,2
3 GM Jóléti igazgatóság 48,5
1 Működési költségvetés 118,8 12,2
1 Személyi juttatások 50,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,2
3 Dologi kiadások 88,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
2 Felújítás 3,0
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés 1 320,0 952,9
1 Személyi juttatások 500,4 499,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,4 72,6
3 Dologi kiadások 698,2 372,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 5,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
5 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 38,1 33,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,2 17,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 6,6
3 Dologi kiadások 5,0 11,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,3 7,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 33,7 33,7
1 Működési költségvetés 7,9 16,6
1 Személyi juttatások 16,8 18,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 6,7
3 Dologi kiadások 18,3 24,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
3 GM Közigazgatási Hivatala 265,2 265,2
1 Működési költségvetés 32,7 52,2
1 Személyi juttatások 124,9 134,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,4 49,9
3 Dologi kiadások 126,6 121,6
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 34,2 34,2
1 Működési költségvetés 26,7 15,6
1 Személyi juttatások 25,8 24,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 9,3
3 Dologi kiadások 22,2 16,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5
2 Felújítás 0,6 0,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés 1 108,0 1 198,4
1 Személyi juttatások 314,5 337,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,0 119,6
3 Dologi kiadások 597,0 579,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 7,6
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 77,3
2 Felújítás 15,0 15,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 1,0
7 Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai 132,4 132,4
1 Működési költségvetés 213,9 392,3
1 Személyi juttatások 77,4 89,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,3 32,5
3 Dologi kiadások 232,2 311,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 113,3
2 Felhalmozási költségvetés 309,0 13,5
1 Intézményi beruházási kiadások 31,9 10,3
2 Felújítás 1,1 2,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 279,4
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 45,4 45,4
1 Működési költségvetés 28,6 39,5
1 Személyi juttatások 27,3 31,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 13,1
3 Dologi kiadások 31,7 32,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7
2 Felújítás 3,0 8,0
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 23,1 23,1
1 Működési költségvetés 5,2 7,4
1 Személyi juttatások 11,8 13,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 5,5
3 Dologi kiadások 8,5 11,7
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 0,4
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 643,7 640,4
1 Működési költségvetés 509,0 321,8
1 Személyi juttatások 243,2 240,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,3 94,4
3 Dologi kiadások 504,6 372,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,0 11,2
2 Felhalmozási költségvetés 11,8
1 Intézményi beruházási kiadások 167,5 120,9
2 Felújítás 43,1 20,9
12 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés 305,6 407,2
1 Személyi juttatások 27,3 33,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,5 12,2
3 Dologi kiadások 226,5 315,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 18,8 16,2
2 Felújítás 22,5 22,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
13 Magyar Geológiai Szolgálat 749,7 745,2
1 Működési költségvetés 1 033,9 1 161,4
1 Személyi juttatások 469,7 498,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 194,0 192,3
3 Dologi kiadások 976,7 1 057,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 21,5
2 Felhalmozási költségvetés 46,4
1 Intézményi beruházási kiadások 108,3 196,5
2 Felújítás 23,9 18,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5
4 Egyéb központi beruházás 0,3
14 Magyar Bányászati Hivatal 432,9 430,3
1 Működési költségvetés 8,7 32,6
1 Személyi juttatások 244,3 258,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,3 97,1
3 Dologi kiadások 86,2 80,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 5,6
2 Felhalmozási költségvetés 10,1
1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 7,4
2 Felújítás 5,1 3,5
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés 741,4 908,1
1 Személyi juttatások 266,7 283,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,7 97,8
3 Dologi kiadások 296,2 399,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 33,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,2 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 72,8
2 Felújítás 5,0 8,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 3,7
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 432,7 1 431,2
1 Működési költségvetés 66,8 131,9
1 Személyi juttatások 357,8 371,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,1 138,6
3 Dologi kiadások 714,5 806,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 217,0 320,7
2 Felhalmozási költségvetés 9,1
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 29,5
2 Felújítás 12,2 14,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,9 15,8
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés 2 030,0 2 101,1
1 Személyi juttatások 638,0 763,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,0 253,7
3 Dologi kiadások 642,0 589,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 21,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 420,0 281,3
2 Felújítás 40,0 43,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1