A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

145/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2000. április 11-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1998. február 26-án aláírt, a vámügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

tekintettel arra, hogy a vámjogszabályok megsértése következtében kárt szenvednek a gazdasági, pénzügyi, szociális, kulturális és kereskedelmi érdekek,

tekintettel arra, hogy a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme veszélyt jelent a közegészségre és a társadalomra,

tekintettel arra, hogy alapvető fontosságú a vámellenőrzési, korlátozási vagy tilalmi intézkedések helyes alkalmazása, a vámok, kiviteli és behozatali illetékek pontos behajtása,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabályok megsértése elleni harcot hatékonyabbá teszi a két vámhatóság szoros együttműködése,

attól az óhajtól vezérelve, hogy folytassák a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság között 1991. szeptember 11-én aláírt Egyetértési és Barátsági Szerződés rendelkezéseinek, nevezetesen a 7., 8. és 12. Cikkében foglaltaknak a megvalósítását,

figyelembe véve az ENSZ 1988. december 20-i, Kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezményét és annak mellékletét,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. „Vámjogszabályok” alatt az olyan törvényi intézkedéseket és egyéb jogi normákat értjük, amelyeket a Felek vámhatóságai alkalmaznak az áruk és fizetőeszközök kivitele, behozatala vagy átvitele esetén, különösen azokat, amelyek a vámokra, adókra, illetékekre, illetőleg a tiltó, korlátozó vagy ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak.

2. „Vámhatóság”: a Magyar Köztársaság részéről a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Francia Köztársaság részéről a Vám és Közvetett Adók Főigazgatósága.

3. „Vámjogszabályok megsértése”: a vámjogszabályoknak a Felek belső jogszabályai által megfogalmazott mindennemű megsértése, vagy a megsértésükre tett mindenféle kísérlet.

4. „Személy”: minden természetes vagy jogi személy.

5. „Ellenőrzött szállítás”: azt a módszert jelenti, amikor illegális vagy gyanús, kábítószert, pszichotrop anyagot, az 1988. december 20-i Egyezmény mellékletét képező I. és II. jegyzéken szereplő anyagokat vagy az ezeket helyettesítő anyagokat tartalmazó szállítmányokat az illetékes hatóságok tudtával és felügyelete mellett kiengedik vagy átengedik egy vagy több ország területén azzal a céllal, hogy az 1988. december 20-i Egyezmény 3. Cikkének (1) bekezdése alapján bűncselekménynek nyilvánított cselekmények elkövetésében érintett személyeket azonosítsák.

2. Cikk

1. A Felek vámhatóságai kölcsönösen együttműködnek a jelen Egyezmény által rögzített feltételek mellett a vámjogszabályok megsértésének megelőzése, kivizsgálása, megállapítása és visszaszorítása céljából.

2. Az előző bekezdésben rögzített együttműködés nem vonatkozik a vámok, adók, illetékek, bírságok és egyéb köztartozások másik Fél javára történő behajtására. Az e célból intézkedésre felkért vámhatóság csupán jelzi a címzettnek a másik Fél közigazgatási hatóságaitól eredő valamennyi, a vámjogszabályok alkalmazását illető eljárást vagy határozatot.

3. A jelen Egyezmény alapján nyújtott segítség az intézkedésre felkért Fél belső jogszabályainak megfelelően és vámhatóságának hatáskörén belül történik.

3. Cikk

A Felek vámhatóságai tájékoztatják egymást:

1. Saját kezdeményezésre, illetve megkeresés alapján a rendelkezésükre álló minden információról, mely érinti

a) azokat a megállapított vagy tervezett rendkívüli cselekményeket, melyek a Felek vámjogszabályai szerint vámjogszabályt sértő cselekménynek minősülnek vagy sérthetik a vámjogszabályokat;

b) a vámjogszabályt sértő cselekmények új eszközeit, illetve módjait;

c) az olyan árukategóriákat, melyekről ismert, hogy import, export és tranzit csempészforgalom tárgyai;

d) azon személyeket, akikről feltételezhető, hogy a másik Fél vámjogszabályába ütköző cselekményt követnek el, illetve követhetnek el;

e) azon szárazföldi, vízi, légi járműveket, melyeknél fennáll a gyanú, hogy a másik Fél vámjogszabályába ütköző cselekmény elkövetésére használják fel azokat;

f) a vámjogszabályok megsértése elleni harc olyan új eszközeit és felderítési módszereit, melyek hatékonyan alkalmazhatóak.

2. Írásbeli megkeresésre és a lehető leggyorsabban minden információról, amelyek

a) a Felek közötti árucserét érintő olyan vámokmányokból származnak, amelyek az intézkedést kérő Fél vámjogszabályai értelmezésében csempészett vagy csempészettnek minősíthető árukra vonatkoznak, s melyek esetleg az említett okmányok megfelelően tanúsított, illetve hitelesített másolata formájában közölhetők;

b) segíthetnek a megkereső Fél vámjogszabályai megsértésének felfedésében.

Az írásbeli megkeresésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a megkereső hatóság neve,

- a folyamatban lévő eljárás természete,

- a megkeresés tárgya és indítékai,

- a bevont felek neve és címe (természetes személyek esetén személyazonosság),

- az ügyet összefoglaló jelentés, valamint az arra vonatkozó jogszabályok.

4. Cikk

Az egyik Fél vámhatóságának megkeresésére a másik Fél vámhatósága - nemzeti vámjogszabálya rendelkezéseinek megfelelően - speciális ellenőrzést folytat:

1. az olyan személyek mozgásáról - különös tekintettel a területére való be- és kilépésre -, akik rendszeresen a vámjogszabállyal ellentétes tevékenységgel gyanúsíthatók, illetve a megkereső Fél által arról ismertek;

2. az olyan gyanús árumozgásokról, melyeket a megkereső Fél vámhatósága jelentős, a területére irányuló, vámjogszabálysértő forgalomként jelez;

3. olyan helyekről, amelyekről a megkereső Fél vámhatósága joggal feltételezi, hogy ott a területére való illegális behozatalra szánt árukat raktároznak;

4. olyan járművekről, vízi, légi vagy egyéb közlekedési eszközökről, amelyekről a megkereső Fél vámhatósága joggal feltételezi, hogy a területén történő vámjogszabályt sértő cselekményekre való felhasználásuk lehetősége fennáll.

5. Cikk

A Felek belső jogszabályainak megfelelően:

1. a Felek vámigazgatásai szükség esetén együttműködnek a kábítószerek és pszichotrop anyagok nemzetközi ellenőrzött szállítása keretében a vámjogszabálysértést elkövető személyek azonosítása érdekében;

2. az ellenőrzött szállítás alkalmazására eseti döntés alapján kerül sor;

3. az ellenőrzött szállítás alá vont küldeményeket sértetlen szállításként vagy - amennyiben az illető Fél vámjogszabálya lehetővé teszi - az illegális áru teljes vagy részleges kiemelésével, behelyettesítésével nyomon követhetik.

6. Cikk

1. A Felek vámhatóságai nem kötelesek teljesíteni a jelen Egyezmény által előírt együttműködést, ha az államuk szuverenitását, biztonságát, közrendjét vagy egyéb lényeges állami érdeküket veszélyezteti, illetőleg ipari, kereskedelmi vagy szakmai titok megsértésével jár.

2. Ha az egyik Fél vámhatósága olyan segítségnyújtást kér, melyet a másik Fél megkeresésére saját maga nem tudna teljesíteni, ezt a tényt megkeresésében jelzi. Ebben az esetben a megkeresett vámhatóság szabadon dönt az ilyen kérés teljesítéséről.

3. Az együttműködés minden visszautasítását meg kell indokolni.

7. Cikk

1. Az egyik Fél vámhatóságának kérésére a másik Fél vámhatósága vizsgálatot indíthat és adatokat gyűjthet, meghallgathatja a vámjogszabályok megsértésével gyanúsítható személyeket, valamint a tanúkat. Eljárási cselekményeinek eredményeit továbbítja a megkereső vámhatósághoz.

2. A megkeresett Fél vámhatósága felhatalmazhatja a megkereső Fél vámhatóságának tisztviselőit, hogy jelen legyenek a vizsgálatok során. Ezeket a vizsgálatokat a megkeresett Fél jogszabályainak megfelelően, és kizárólag a vámhatóságának tisztviselői által kell lefolytatni.

8. Cikk

1. A Felek vámhatóságai intézkedéseket tesznek, hogy a vámjogszabályok megsértésének előrejelzésével, kivizsgálásával, megállapításával vagy visszaszorításával megbízott tisztviselőik az információcsere érdekében személyes és közvetlen kapcsolatban álljanak egymással.

2. Az e célból kijelölt tisztviselők jegyzékét közlik a másik Fél vámhatóságával.

9. Cikk

1. A jelen Egyezmény alkalmazása során kapott információk csak abban az esetben alkalmazhatók más célra, mint amelyet az Egyezmény 2. Cikk 1. bekezdése meghatároz, ha az a vámhatóság, amely azokat közölte, kifejezetten engedélyt ad arra.

2. A jelen Egyezmény alkalmazása során az egyik Fél vámhatósága által kapott információk, közlések és okmányok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyent a saját jogszabályai biztosítanak az ugyanilyen jellegű információkra, közlésekre és okmányokra.

3. Az információt adó vámhatóság ellenőrzi az adatok helyességét. Amennyiben kiderül, hogy helytelen adat került átadásra, vagy az adatot meg kell semmisíteni, a megkereső Fél vámhatóságát haladéktalanul értesíteni kell. A megkereső Fél vámhatósága köteles a helyesbítés, illetve az adatmegsemmisítés végrehajtására.

10. Cikk

1. A Felek vámhatóságai bizonyítási eszközként felhasználhatják a jelen Egyezményben rögzített feltételek mellett kapott információkat és okmányokat mind a jegyzőkönyveikben, jelentéseikben és tanúvallomásaikban, mind pedig a bírósági eljárások és perek során.

2. Az egyik Fél vámhatósága a másik Fél vámhatósága megkeresésére az általa végrehajtott vizsgálat során kapott eredeti okmányokat ez utóbbi rendelkezésére bocsáthatja, amennyiben a másolatok nem elegendőek. Ezeket az okmányokat a legrövidebb időn belül vissza kell szolgáltatni.

3. Az ezen információk és okmányok bizonyító erejét a megkereső Fél hazai joga határozza meg.

11. Cikk

1. A vámjogszabályok megsértését felfedő Fél bírósága vagy hatósága kérésére a másik Fél vámhatósága engedélyezheti tisztviselői számára, hogy az említett bíróság, illetve hatóság előtt tanúként vagy szakértőként megjelenjenek. Ezek a tisztviselők a hatóságaik által meghatározott keretek között tanúskodnak a munkájuk során általuk tapasztalt tényekről.

2. Az idézésnek pontosan rögzítenie kell, hogy a tisztviselőt mely ügyben és milyen minőségben fogják kihallgatni.

3. A jelen cikk rendelkezései nem érintik a két Fél általi, a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó szabályok alkalmazását.

4. A szakértőknek és a tanúknak fizetett utazási költségek és napidíjak a megkereső Fél vámhatóságát terhelik.

12. Cikk

A Felek kölcsönösen lemondanak minden, a jelen Egyezmény alkalmazása során felmerülő költség visszatérítésére irányuló követelésről, mely alól a 11. Cikk jogcímén vállalt költségek kivételt képeznek.

13. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazási területe a Felek jogszabályai által meghatározott vámterületre terjed ki.

14. Cikk

1. A jelen Egyezmény alkalmazási módjairól a Felek vámhatóságai közösen megállapodnak.

2. E célból a Felek vámhatóságainak képviselőiből álló Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság feladata a jelen Egyezmény alkalmazása során felmerülő kérdések megvizsgálása.

A Vegyesbizottság szükség esetén a Felek területén felváltva ül össze.

3. A Vegyesbizottságon belül felmerülő és megoldatlan véleménykülönbségeket diplomáciai úton rendezik.

15. Cikk

1. A Felek értesítést küldenek egymásnak a jelen Egyezmény hatályba léptetéséhez szükséges belső eljárások teljesítéséről. Az Egyezmény az utolsó értesítés keltétől számított második hónap első napjától lép hatályba.

2. A jelen Egyezményt a Felek határozatlan időre kötötték. A Felek bármelyike bármikor felmondhatja azt a másik Fél - diplomáciai úton, írásban történő - értesítésével. A felmondás a diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított hat hónap elteltével lép hatályba.

Készült Budapesten, 1998. február 26-án, két példányban, magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. június 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére