A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A szabálysértési ügyben eljáró, illetve a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a nyilvántartás részére a Kpt. 5. § (2) bekezdésében előírt adatközlést a 2. számú melléklet szerinti adatlapon vagy közvetlen (on-line) kapcsolat útján teljesíti.

(2) A bíróság az adatszolgáltatást a határozatának megküldése helyett az (1) bekezdésben meghatározott módon is teljesítheti.

(3) *  A helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az adatszolgáltatást a helyszíni bírság kiszabásáról kiállított formanyomtatványnak (a továbbiakban: formanyomtatvány) a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság útján történő megküldésével teljesíti.

(4) * 

2. § (1) *  A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) az adatközlést követő öt napon belül nyilvántartásba veszi a beérkező adatot, ezzel egyidejűleg értesíti az ügyfelet, ha a Kpt. 3. § (3) bekezdése alapján az értesítési kötelezettség a Nyilvántartót terheli, vagy ha a nyilvántartásban szereplő pontok száma a 13-at elérte vagy meghaladta.

(2) A Kpt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti értesítésnek tartalmaznia kell az eljáró bíróság ügyszámát, a cselekménynek a bíróság határozatában szereplő minősítését, valamint a cselekményhez rendelt pontok számát.

3. § (1) *  A Kpt. 7. §-ában meghatározott pontszám elérése esetén a Nyilvántartó az eljáró bíróság, hatóság adatközlésének nyilvántartásba vételét követő három napon belül a vezetői engedély visszavonása céljából tájékoztatja az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal).

(2) *  A Kpt. 7. §-ának (1) bekezdése alapján hozott határozat – az általános tartalmi elemeken túl – tartalmazza a vezetői engedély visszavonásának alapját képező összpontszámot, az egyes ügyekben eljáró bíróság, hatóság határozatának (elismervénynek) ügyszámát (sorszámát), a határozat (elismervény) keltét, az elkövetett cselekmények megnevezését és a hozzájuk rendelt pontok számát, valamint a visszavont vezetői engedély típusát, azonosító jelét és a leadására nyitva álló határidőt.

4. § (1) *  Az önkéntes utánképzést tanúsító igazolás engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezése esetén az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján a nyilvántartásban lévő összpontszámból kell a Kpt. 9. § (1) bekezdésében előírt csökkentést elvégezni. A csökkentést követően maradt pontszámról a Nyilvántartó értesíti az ügyfelet.

(2) Az utánképzésről szóló igazolás alapján a Nyilvántartó a nyilvántartott pontszámok csökkentését a legkorábban nyilvántartásba vett pontok vonatkozásában, a pontok nyilvántartásba vételének sorrendjében érvényesíti. Amennyiben a pontok csökkentésére a nyilvántartásban soron következő pontok számának megbontásával kerülhet sor, a maradó pontok elévülésére a Kpt. 6. §-a (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

(3) *  A Nyilvántartó az elektronikus úton beérkezett, önkéntes utánképzést tanúsító igazolás alapján legfeljebb három napon belül gondoskodik az előéleti pontok csökkentéséről.

5. § (1) *  A határozattal visszavont vezetői engedély átvételét, illetve visszaadását a járási hivatal végzi.

(2) * 

(3) *  Az ügyfél kérelmére a járási hivatal haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély visszaadására, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.

5/A. § *  A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes

a) szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1. számú melléklet,

b) közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

5/B. § *  Az 1. számú melléklet 2012. április 15-ig hatályos 1001, 1506 és 1507 kódszám alatt meghatározott tényállásaihoz rendelt pontszámokat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (4) bekezdésére figyelemmel a 2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.

5/C. § *  Az 1. számú melléklet 2021. május 13. napjáig hatályos 07 kódszám alatt meghatározott tényállásához rendelt pontszámot a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ára figyelemmel a 2021. május 14-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A B C
1 Kód- szám Tényállás Pontszám
2 10 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:
3 1002 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése; 6
4 12 A közúti közlekedés rendjének megzavarása;
5 1201 A közúti közlekedés rendjének megzavarása; 5
6 1202 A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén; 6
7 13 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére); 5
8 15 Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható:
9 1502 Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §]; 3
10 1503 Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)–(4) bek.]; 3
11 1504 Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.]; 6
12 1505 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bek. d) pont]; 2
13 1506 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt
[KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont];
6
14 1507 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont]; 6
15 1509 A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása
[KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];
6
16 1510 Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja]; 6
17 1512 A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása
[KRESZ 48. § (7)–(9) bek.];
3
18 1513 Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.]; 3
19 1514 Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] – csak halmazatként alkalmazható; 1
20 1515 Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése
[KRESZ 14. § (1) bek. e), h)–m), o)–u), y), valamint z/1) pont];
3
21 1516 A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül
[KRESZ 43. § (3) bek.];
5
22 1517 Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.]; 1
23 1518 Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bek. c), k) pont]. 2

1/A. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

Kódszám Tényállás Pontszám
16 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése
1601 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. melléklet 1. pont a)–c) alpontja, 2. pont a)–c) alpontja, 3. pont a)–c) alpontja, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 11/B. melléklet 1. pont a)–c) alpontja, 2. pont a)–c) alpontja, 3. pont a)–c) alpontja]; 4
1602 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont d)–e) alpontja, 2. pont d)–e) alpontja, 3. pont d)–e) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1. pont d)–e) alpontja, 2. pont d)–e) alpontja, 3. pont d)–e) alpontja]; 6
1603 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont f)–g) alpontja, 2. pont f)–g) alpontja, 3. pont f)–g) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1. pont f)–g) alpontja, 2. pont f)–g) alpontja, 3. pont f)–g) alpontja]; 8
17 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2., 3. pont]; 8
18
19 Az autópálya leállósávján történő haladás [KR. 5. melléklet 1. pont, BR. 11/E. melléklet 1. pont]; 6
20
21 A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 1. és 3. pont, BR. 11/F. melléklet 1. és 3. pont]; 4
22 A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 2. pont, BR. 11/F. melléklet 2. pont]; 4
23 Ittas vezetés
2301 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 1. pont]; 6
2302 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 2. pont]; 8
2303 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 3. pont]; 8
24 A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése [KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont]; 8
25 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés
2501 a) lakott területen [BR. 11/A. melléklet 1. pont];
b) lakott területen kívül [BR. 11/A. melléklet 2. pont];
3
2502 autóúton, autópályán [BR. 11/A. melléklet 3. pont]. 5
26 *  Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás [BR. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott] 9
27 *  Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban közúti közlekedési szolgáltatás végzése során gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel [BR. 1. melléklet 9., 9/A. pontja] 5

2. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

Eljáró bíróság hatóság megnevezése kódja:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Értesítés a közúti közlekedési előéleti pontrendszer nyilvántartó hatóság számára

Vezetésre jogosító okmány azonosítója: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Családi név: |_|_| . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
dr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Utónév: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Születési családi név: |_|_| . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
dr.
Születési utóneve: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Anyja családi neve: |_|_| . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
dr.
Anyja utóneve: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Születési hely: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|. ker
Születési idő: |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
Vezetésre jogosító okmány típusa: Vezetői engedély: |_|
Járművezetői engedély: |_|
Járművezetői igazolvány: |_|
Vezetésre jogosító okmány kiadásának időpontja: |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
Vezetésre jogosító okmány elvételének időpontja: |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
Cselekmény jogszabály szerinti megnevezése:
Kód Tényállás, minősítés Szabályszegéshez rendelt pontok száma
|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
|_|_|
A cselekmény elkövetésének ideje: |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| |_|_|
A Kpt. 4. § (2) bekezdés szerinti halmazati összpontszám:
Járművezetői eltiltás: |_| Járműkategória vezetésétől eltiltás: |_| Járműfajtától eltiltás: |_|
Kategória: |_|_|_|_| Járműfajta: |_|
Végleges eltiltás: |_| Utánképzés igazolásáig: |_|
Bírósági eljárás jogerős befejezéséig: |_| Orvosi alkalmassági igazolásáig: |_|
Szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig: |_| Pályaalkalmasság igazolásáig: |_|
Járművezetői vizsga letételéig: |_|
Időtartama legfeljebb |_|_| hónap
Határozat jogerőre emelkedésének vagy helyszíni bírság kiszabásának ideje: |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
Határozat ügyszáma vagy elismervény sorszáma: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. H. ................................................, |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
...........................................
A Nyilvántartó!
Ügyfél azonosító: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Iktatószám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nyilvántartóhoz érkezés ideje: |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
Pontszám megállapítás időpontja: |_|_|_|_| . |_|_| . |_|_|
Megállapított összpontszám: |_|_|
...................................................
Nyilvántartó ügyintézője