Hatály: közlönyállapot (2000.XII.26.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a szociális és családügyi miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó

a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,

b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként

foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2) E rendelet 6-8. §-ának és 12. §-ának hatálya nem terjed ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának (2) bekezdésében megjelölt gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra.

[A Törvény 21. §-ának (2) bekezdéséhez]

2. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. §-ának (2) bekezdésében meghatározott időnél hosszabb ideig kinevezhető az a személy, aki a gyermek gondozása céljából, illetőleg a gyermek otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő személyt helyettesít.

[A Törvény 23. §-ának (2)-(3) bekezdéséhez]

3. § (1) Magasabb vezető beosztásnak minősül az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontjában megjelölt intézmény (a továbbiakban: intézmény) felügyeletét ellátó személy vagy szerv (miniszter, a helyi önkormányzat képviselő-testülete) által intézményvezetésre adott megbízás.

(2) Vezető beosztásúnak minősül

a) a magasabb vezető beosztású intézményvezető helyettese,

b) az integrált intézmény egy szakmai egységének vezetője és a helyettese,

c) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,

d) a gazdasági vezető, a vezető gondozó, a vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a módszertani osztályvezető.

(3) Az intézményvezetői megbízás feltétele

a) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és

b) az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.

4. § (1) A magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás legalább öt, de legfeljebb tíz évre adható. Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak ismételten is adható (a továbbiakban: a megbízás meghosszabbítása).

(2) A magasabb vezetői beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását is - nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a továbbiakban: pályáztató) látja el. * 

(3) A pályázati felhívást a Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában és a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni. A gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. * 

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) a munkahely és a beosztás megjelölését,

b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás - az (1) bekezdésben meghatározott keretek közötti - időtartamát,

c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,

d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség),

e) a pályázat elbírálásához szükséges kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),

f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),

g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat,

h) a pályázat elbírálásának határidejét.

(5) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(6) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, erkölcsi bizonyítványát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: vezetési program).

(7) A pályázatokat a pályáztató által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

(8) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályáztatónak vagy képviselőjének,

b) a közalkalmazotti tanács tagjának vagy a közalkalmazotti képviselőnek,

c) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

(9) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók megbízására való alkalmasságára vonatkozó véleményét.

(10) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a magasabb vezetői megbízás adására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

(11) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményétől valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

(12) Amennyiben a pályázati eljárás során a pályáztató nem talál megbízásra alkalmasnak tartott személyt, a pályázati eljárást kilencven napon belül meg kell ismételni.

(13) A pályázati eljárás eredményes lezárásáig az intézményvezetői feladatok ellátására vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható az intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendjében foglaltak szerint kell ellátni.

(14) Ha az intézmény vezetőjének a magasabb vezetői megbízása a Törvény 37/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor elérését megelőző három éven belül jár le, részére nyilvános pályázat kiírása nélkül adható további időtartamra szóló magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás, azonban ennek időtartama a felmentési idő kezdő napjáig, illetőleg a felmentési időnek a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kezdő napjáig szólhat.

[A Törvény 39. §-ának (4) bekezdéséhez]

5. § (1) A munkáltató a közalkalmazott számára

a) szociális tanácsadó, valamint

b) gyermekvédelmi tanácsadó

címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott

a) az „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és

b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve

c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.

(3) A szociális szakvizsga megszerzése az adományozás során előnyt jelent.

(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

[A Törvény 40. §-ának (1) bekezdéséhez]

6. § (1) A közalkalmazott minősítésére - a Törvény 40. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - akkor kerülhet sor, ha a közalkalmazott ezt írásban kéri.

(2) A közalkalmazottat írásbeli kérelme alapján legfeljebb két év elteltével lehet újra minősíteni.

(3) A magasabb vezetői, illetve vezetői beosztású személyt a vezetői beosztás betöltését követő második évben, valamint a határozott idejű vezetői megbízás lejártát megelőző hat hónappal minősíteni kell.

(4) A magasabb vezetői, illetve vezetői beosztású közalkalmazott esetében a határozott időtartamú megbízás lejártakor az újabb pályázat elbírálása során a minősítés megállapításait figyelembe kell venni.

(5) A munkáltató az 1. számú melléklet szerinti minősítési lapon köteles a minősítést elvégezni.

(A Törvény 55. §-ához)

7. § (1) A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott gondozónak és a szakgondozónak.

(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni

a) a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak;

b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet].

(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében

a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,

b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,

d) nappali melegedőben szociális munkás, szociális segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében szociális gondozó munkakörben,

e) bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző speciális csoportban gondozó, szakgondozó munkakörben

foglalkoztatják.

(4) A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szociális munkásnak - ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el - legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.

[A Törvény 57. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. § Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult

a) a bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni gondozói és szakgondozói,

b) a konduktori,

c) a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző pedagógusi, foglalkoztatás-szervezői, valamint a bölcsődei speciális csoportban egyéni fejlesztést végző gyógypedagógusi, pszichológusi

munkát végző közalkalmazott.

[A Törvény 61. §-ának (3) bekezdéséhez]

9. § A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

[A Törvény 61. §-ának (4) bekezdéséhez]

10. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha

a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2) A képesítési előírás alól a felmentést - az (1) bekezdésben meghatározott esetekben - határozott időre, de legfeljebb öt évre a munkáltatói jogkör gyakorlója adhatja meg.

[A Törvény 61. §-ának (5) bekezdéséhez]

11. § A képesítési előírás teljesítése alól véglegesen mentesíthető az a közalkalmazott, aki az adott szakterületen legalább tizenöt éve képesítés nélkül végez munkát és a Törvény 37/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti korhatár betöltéséhez öt évnél kevesebb idő van hátra. A mentesítésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

[A Törvény 66. §-ának (4) bekezdéséhez]

12. § Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket a 3. számú melléklet tartalmazza.

[A Törvény 66. §-ának (7) bekezdéséhez]

13. § Azokat a munkaköröket, amelyekben a közalkalmazottak illetményét szakmai szorzó megállapításával kell meghatározni, a 2. számú melléklet I-II. fejezete tartalmazza.

[A Törvény 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

14. § A vezetői pótlék mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza.

[A Törvény 75. §-ának (1) bekezdéséhez]

15. § *  (1) A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) A pótlék mértéke

a) a pótlékalap 100%-a

aa) a pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket, valamint fogyatékos személyeket ellátó intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, gondozó, ideértve az osztályvezetőt, vezető ápolót is,

ab) hajléktalan személyek otthonában, rehabilitációs intézményében elhelyezett személyeket ellátó orvos, ápolók, gondozó, ideértve az osztályvezetőt és a vezető ápolót is, továbbá az átmeneti szálláson, éjjeli menedékhelyen és nappali melegedőben foglalkoztatott szociális munkás,

ac) a szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott,

b) a pótlékalap 50%-a a bentlakásos szociális intézményekben az ellátottak gondozását közvetlenül végző közalkalmazott

esetében.

(3) Az országos, regionális, megyei (fővárosi) módszertani feladatokat ellátó intézmény vezetőjét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 87. § (3) bekezdése és a 88/A. § (1) bekezdése szerinti kijelölés alapján az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért módszertani pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 200%-a.

(4) Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző közalkalmazottat gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. A hivatásos gyámot gyámi pótlék nem illeti meg.

(5) Speciális gyermekotthonban, javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, család- és utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, orvost, ápolónőt speciális otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6) A bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző csoportban foglalkoztatott közalkalmazottat és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthonban a fogyatékos gyermekek habilitációját végző gondozót, szakgondozót gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(7) A kollektív szerződés a (2)-(6) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.

(8) A kollektív szerződés a (2)-(6) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti mértékben.

(9) A (2)-(6) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

16. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet

a) 18. §-a (2) bekezdésének felvezető mondatából az „5. §-ának (2)-(10) bekezdését, (13) bekezdését, (15)-(16) bekezdését” szövegrész,

b) 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja,

c) mellékletének II. pontjában megjelölt munkakörök közül a „gyermek- és ifjúsági felügyelő”,

d) mellékletének III. pontjában szereplő 8. pont.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.

(4) A folyamatban lévő pályázatok elbírálásánál a pályázat kiírása időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

1. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Minősítési lap

1. A közalkalmazott személyi adatai

Neve (leánykori neve): ........................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Születési hely, idő: ..............................................................................................................

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok

A közalkalmazotti jogviszony kezdete: ..............................................................................

A közalkalmazott besorolása: .............................................................................................

A vezetői megbízás kezdete: ...............................................................................................

A minősítés indoka: ............................................................................................................

3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai

3.1. Az ellátással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

3.2. Az ellátottakkal végzett szakmai, gyakorlati munka

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

3.3. Az ellátottakkal történő kapcsolatteremtő képesség, problémafelismerő képesség

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

3.4. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség és a konfliktusok kezelése, feloldása

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, felelősség és hivatástudat

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

3.6. A munkavégzéssel kapcsolatos szorgalom, igyekezet

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

4. Vezetői beosztáshoz kapcsolódó minősítési szempontok

4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény kollektívája, a beosztottak munkavégzésének szervezése

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

5. Egyes speciális ellátásokban dolgozó közalkalmazottak további minősítési szempontjai (fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, szenvedélybetegek):

5.1. A speciális csoport problémáinak kezelésével kapcsolatos szakismeretek

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

5.2. Az ellátottak problémáinak gyakorlati kezelése, megoldása, figyelemmel a speciális szükségletekre:

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

5.3. Egyéb, speciális szempont(ok): ....................................................................................

..............................................................................................................................................

6. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

7. A közalkalmazott munkavégzésének általános megítélése

A munkavégzés

Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

8. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem.

...................................................................

a minősítést végző aláírása, beosztása

A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem.

..................................................

a minősített aláírása

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Megnevezés Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel történő ellátása
orvos * * *
pszichológus * * *
mentálhigiénés munkatárs * * *
mentálhigiénés csoportvezető * * * * *
szociális munkás, utcai szociális munkás * * * *
családgondozó * * *
dietetikus * * * * *
diplomás ápoló, főápoló * * *
foglalkoztatás-vezető * * *
foglalkoztatás-szervező * * *
gyógypedagógus * * * * *
gyógytornász * * *
konduktor, mozgásterapeuta * * *
logopédus * * * * *
szociális munkatárs/szakértő * * * * *
terápiás munkatárs * * *
pedagógus * * * * *
2. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott - felsőfokú végzettséget és szakképzettséget nem tanúsító - szakképesítéssel történő ellátása
a) asszisztens/szakasszisztens
asszisztens * * * *
szakasszisztens *
b) ápoló/szakápoló
szakápoló *  * *
általános ápoló *  * * *
ápoló, csecsemő- és gyermekápoló *  *
segédápoló, ápolási asszisztens *  * *
c) gondozó/szakgondozó
gondozó (irányító gondozó) * * * *
csecsemő- és kisgyermekgondozó *
szociális gondozó és szervező * *
utcai szociális munkás * * * *
családgondozó *
szociális segítő * *
d) egyéb ágazati munkakörök
diétás nővér * *
élelmezésvezető * *
foglalkoztató, munkavezető * * *
főnővér, főápoló * * *
e) kisegítő munkakörök
gépkocsivezető * * *
szociális ügyintéző * * *
falugondnok * * *
szociális segítő * * *
egyéb kisegítő munkakörök * * *

II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel történő ellátása
orvos * * *
pszichológus * * *
pszichológiai tanácsadó * * * * *
családgondozó * * * * *
gyógypedagógus * * * * *
gyógytornász * *
konduktor * *
növendékügyi előadó * * * * *
fejlesztőpedagógus * * * * *
helyettes szülői tanácsadó * * * * *
örökbefogadási tanácsadó * * * * *
hivatásos gyám * * * * *
eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok * * * * *
gyámi gondozói tanácsadó * * * * *
jogász * * *
szaktanácsadó * * * * *
óvónő * * * * *
2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott - felsőfokú végzettséget és szakképzettséget nem tanúsító - szakképesítéssel történő ellátása
a) asszisztens/szakasszisztens
asszisztens * * *
szakasszisztens * *
b) gondozó/szakgondozó
gondozó * * * *
csecsemő- és kisgyermekgondozó *
szakgondozó *
c) egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó *
hivatásos nevelőszülő * *
gyermekfelügyelő * * *
gyermekvédelmi ügyintéző * *
tejkonyhavezető * * *
élelmezésvezető * * *
gépkocsivezető * * *
egyéb kisegítő munkakörök * * *

III. Nem ágazatspecifikus munkakörök

Megnevezés Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök
jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.***
főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.

*


*


*


*
2. Ügyintézői munkakörök
általános titkár, titkárnő

*

*
bér- és társadalombiztosítási humán erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző

*


*


*
egyéb ügyintéző * * * *
3. Irodai és ügyviteli munkakörök
anyagnyilvántartó, bérelszámoló

*

*

*
könyvelő * * * *
adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő
*

*

*

*
leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó pénztáros * * *
telefon-, telex- és telefaxkezelő *
egyéb irodai és ügyviteli munkakörök * * * *
4. Szolgáltató munkakörök
technikus * *
szakmunkás * * * *
fűtő, kazánfűtő * * *
raktáros, raktárkezelő * * *
5. Kisegítő munkakörök
így különösen: betanított munkás, éjjeli őr, hivatalsegéd, kézbesítő, őr/telepőr, portás, segédmunkás

*

Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez

1. Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül

- „F” fizetési osztályba kell sorolni: a főiskolai végzettség és szakképezettség feltételéhez kötött munkakört (szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, óvónő stb.),

- „F”-től „J”-ig terjedően: a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető pl. a szociális munkás munkakör betölthető főiskolai, valamint egyetemi szintű szociális munkás végzettséggel egyaránt,

- „G” fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak pl. intézményvezetői munkakör esetén jogszabályban előírt szociális szakvizsgát tett vezetőt, szakvizsgát tett pedagógust stb.,

- „H” fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. szociális munkás, pedagógus, pszichológus, jogász, gyógypedagógus stb.,

- „I” fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. pedagógus, szociális munkás, pszichológus, intézményvezető stb.,

- „J” fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és tudományos fokozathoz kötött munkakör tartozik pl. pedagógus, szociális munkás stb.

2. A felső-, közép- és alapfokú szakképesítést igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alapfokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

- „A” fizetési osztályba kell sorolni: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. falugondnok;

- „B” fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört, pl. 2/1975. (II. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört, a nevelőszülő végzettséghez kötött munkakört;

- „C” fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például:

- az 1975 előtti - szakosított képzést is tartalmazó - képzés szerint szerzett általános betegápoló, csecsemő- és gyermekgondozói, pszichiátriai ápolói végzettséggel rendelkezőket,

- az 1975 utáni alapképesítésre épülő első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek-idegápolói és gondozói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói, szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói szakképesítést igénylő munkakört, továbbá

- a Nemzeti Alaptanterv szerint alapműveltségi vizsgára épülő szakképesítéshez kötött munkakört pl. szociális gondozó és ápoló;

- „D” fizetési osztályba kell sorolni: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkaköröket, valamint a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő stb.;

- „E” fizetési osztályba kell sorolni: az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és kisgyermekgondozó, vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képesítéssel rendelkezőket.

Megjegyzés:

Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni.

3. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szak/szakmai képesítések

Munkakör Többletképesítés
gyógypedagógus látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség
szakgondozó, csecsemő- és kisgyermekgondozó egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett végzettség, felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség
helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó, gyámi gondozói tanácsadó, hivatásos gyám, eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség
bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó felsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség,
alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés
bármely munkakör amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Magasabb vezetői, illetve vezetői pótlékok

Magasabb vezetői pótlék

1. Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények magasabb vezetőinek pótléka a pótlékalap
250%-a
2. A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények magasabb vezetőinek pótléka
a) országos, regionális, megyei (fővárosi) módszertani feladatokat ellátó intézmény vezetője esetén a pótlékalap
300%-a
b) bentlakásos szociális intézmény vezetője esetén - ide nem értve a lakóotthon vezetőjét - a pótlékalap
250%-a
c) szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmények vezetője esetén a pótlékalap 250%-a
d) szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény és gondozási központ vezetője esetén a pótlékalap
250%-a
e) szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén a pótlékalap 200%-a
f) lakóotthon vezetője esetén a pótlékalap 200%-a

Vezetői pótlék

1. Az országos, regionális, megyei (fővárosi) módszertani feladatokat ellátó intézmény módszertani feladatokat ellátó osztályvezetője esetén a pótlékalap
200%-a
2. Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezetői beosztásban foglalkoztatott közalkalmazottak pótléka a pótlékalap

150%-a
3. A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezetői beosztásban foglalkoztatott közalkalmazottak pótléka a pótlékalap
100%-a

  Vissza az oldal tetejére