A jogszabály mai napon ( 2020.04.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya

a) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

b) az 1. mellékletben meghatározott katasztrófavédelemben részt vevő központi államigazgatási szervek és gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevő), valamint

c) a minisztériumban és a katasztrófavédelemben részt vevőnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személyek (a továbbiakban együtt: munkavállaló)

katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataira terjed ki.

2. § (1) *  A minisztérium a katasztrófavédelem tárcaszintű megszervezése és irányítása érdekében meghatározza a katasztrófavédelemben részt vevők felkészüléssel, védekezéssel, valamint a következmények felszámolásával és a helyreállítással kapcsolatos feladatait.

(2) * 

(3) Az 1. § szerinti munkavállaló jogosult arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa a védekezés szabályait és módjait. A munkavállaló kötelessége közreműködni a katasztrófavédelemben.

3. § (1) *  A minisztérium a kormányzati koordinációs szerv által meghatározott követelmények figyelembevételével meghatározza az ágazat működési területét érintő sajátos védelmi feladatokat, és összehangolja végrehajtásukat.

(2) *  A védekezésre való felkészülés során a minisztérium - a katasztrófák elleni védekezés koordinálásáért felelős minisztériumi szervezeti egység útján - gondoskodik az országos katasztrófavédelmi kommunikációs és információs rendszerhez csatlakozó, tárcán belüli adatközlés, bejelentés, riasztás-értesítés, valamint az ügyeleti szolgálat megszervezéséről és működési feltételeinek megteremtéséről.

4. § (1) *  A katasztrófaveszélyről kapott hivatalos tájékoztatást követően a minisztérium Állandó Ügyeleti Szolgálatot működtet, és gondoskodik az Operatív Csoport megalakításáról.

(2) *  A minisztérium gondoskodik a katasztrófavédelemben részt vevők katasztrófák elleni védekezésbe történő bevonásáról, továbbá a katasztrófavédelemben részt vevők szükség szerinti készenlétbe helyezéséről.

5. § A minisztérium a következmények felszámolása és a helyreállítás során a megváltozott körülményekre figyelemmel módosítja a feladatok ellátásának rendjét. Ennek keretében intézkedik az ágazati védekezési költségek és károk felmérésére, kidolgozza a helyreállítás fontossági sorrendjét és ütemét.

6. § (1) *  A védelemben részt vevő katasztrófavédelemben részt vevő vezetője saját szakterületén irányítja és ellenőrzi a védekezésre való felkészülést, az ügyeleti szolgálat megszervezését és működtetését, továbbá a védekezési időszak feladatainak teljesítését, ideértve a károk felmérését és a következmények felszámolását.

(2) * 

7. § (1) *  A felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a következmények felszámolása és a helyreállítás során a katasztrófavédelemben részt vevő együttműködik a védelmi bizottságokkal, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, az érintett önkormányzatok polgármestereivel, valamint a minisztérium Állandó Ügyeleti Szolgálatával és Operatív Csoportjával.

(2) *  A katasztrófavédelemben részt vevő halasztást nem tűrő esetben köteles közreműködni a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének, illetve a polgármesternek az élet és az anyagi javak védelme érdekében kiadott intézkedései végrehajtásában.

8. § (1) *  Járványos állatbetegségek és növényi károsítók által okozott katasztrófahelyzet esetén a külön jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) * 

9. § Ez a rendelet 2001. szeptember 15-én lép hatályba.

Melléklet a 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelethez * 

A katasztrófavédelemben részt vevő központi államigazgatási szervek és gazdasági társaságok

1. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

2. Nemzeti park igazgatóságok

3. Országos Meteorológiai Szolgálat

4. Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


  Vissza az oldal tetejére