A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A rendelet hatálya a rendelet mellékletében felsorolt villamos háztartási gépekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a kizárólag ipari vagy professzionális célokra tervezett gépekre, berendezésekre és készülékekre;

b) az épületek vagy azok szerves részét vagy felszerelését képező berendezésekre, mint például a légkondicionáló, fűtő és szellőző berendezések (kivéve a háztartási ventilátorokat, tűzhely fölé szerelhető pára- és szagelszívókat és a szabadon álló fűtőberendezéseket), központi fűtés olajégőire, illetve a vízellátó és a szennyvízelvezető rendszer szivattyúira;

c) berendezések alkatrészeire;

d) elektroakusztikai berendezésekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) háztartási gép: minden, elsősorban lakásban (beleértve a pincét, garázst és egyéb melléképületeket) történő felhasználásra tervezett gép, gépnek valamely része vagy készülék, különös tekintettel a karbantartásra, takarításra, élelmiszerek előkészítésére és tárolására, hő- és hideg előállítására és elosztására, valamint légkondicionálásra szolgáló háztartási, illetve egyéb nem ipari célú berendezésekre;

b) háztartási gépcsalád: a különféle háztartási gépek valamennyi modellje vagy típusa, melyeket azonos célra terveztek, azonos elven működő energiaforrás táplál és rendszerint több modellt vagy típust foglal magába;

c) háztartási gépek sorozata: az azonos modellhez vagy típushoz tartozó valamennyi háztartási gép, amely meghatározott jellemzőkkel rendelkezik, és amelyet ugyanaz a gyártó állít elő;

d) háztartási gépek gyártási tétele: az azonos körülmények között gyártott sorozat egy meghatározott mennyisége;

e) zajkibocsátás: a háztartási gépeknek a levegő által közvetített 1 pikowatt (pW) hangteljesítményre vonatkoztatott LWA A-hangteljesítményszintje decibelben (dB);

f) nemzeti szabványként közzétett európai szabvány: a CEN vagy a CENELEC európai szabványügyi bizottságok által jóváhagyott, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvénynek megfelelően magyar nemzeti szabványként közzétettek;

g) tagországi nemzeti szabvány: az Európai Közösségek gyártó tagországában alkalmazott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány;

h) *  gyártó:

ha) a háztartási gépnek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, illetve aki a háztartási gépen elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a háztartási gép gyártójaként tünteti fel,

hb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló.

3. § (1) *  A zajkibocsátási adatokat a gyártónak a külön jogszabályban *  előírt címkén kell feltüntetnie.

(2) Amennyiben egy gépcsalád esetében külön jogszabály *  alapján rendelkezésre áll egy energiahatékonyságot jelölő címke, akkor a zajkibocsátást ezen a címkén kell feltüntetni.

(3) A zajkibocsátási adatokat az 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti feltételekkel összhangban kell meghatározni.

(4) *  Az adatot az 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti elvek alapján a fogyasztóvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint ellenőrzi.

(5) A szolgáltatott adatok pontosságáért a gyártó felel.

4. § A zajkibocsátási adatokra vonatkozó hivatkozással nem korlátozható és nem tiltható meg olyan háztartási gépek forgalomba hozatala, amelyek zajkibocsátására vonatkozó adatait e rendelet előírásainak megfelelően tüntették fel.

5. § (1) A háztartási gép zajkibocsátásának meghatározására szolgáló általános mérési módszer pontossága olyan legyen, hogy a mérési eredmény (az A-hangteljesítményszint) szórása ne haladja meg a 2 dB-t. A szórás a mérések összes bizonytalansági tényezőjének - a gép zajszintjének az egyes mérések közötti megváltozásának kivételével - eredője.

(2) Az (1) bekezdés szerinti általános mérési módszert minden gépcsalád esetében ki kell egészíteni a rendeltetésszerű használat és a megismételhetőség és reprodukálhatóság biztosítása céljából a berendezés helyére, felszerelési módjára, terhelésére és üzemeltetésére vonatkozó adatokkal, valamint a reprodukálhatósági szórás értékével. A reprodukálási szórást minden egyes gépcsaládra meg kell határozni.

(3) Az egy tételhez tartozó háztartási gépek címkén feltüntetett zajszintjének ellenőrzésére alkalmazott statisztikai módszer mintavételezéses mérés legyen, az elkülönített tételeken végzett egyoldalú statisztikai próbával.

(4) *  A statisztikai módszer alapvető statisztikai paramétereit úgy kell megválasztani, hogy ha a gyártási tétel 6,5%-ának zajkibocsátási szintje magasabb a garantált zajszintnél, akkor az elfogadás valószínűsége 95% legyen. Amennyiben a háztartási gép vizsgálatára vonatkozó szabványban nincs külön megadva, az egyszerű vagy az egyenértékű minta 3 elemű legyen, a választott statisztikai módszerhez pedig 3,5 dB teljes referencia szórást kell alkalmazni.

6. § *  Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzések során azt állapítja meg, hogy az azonos gyártási tételhez tartozó háztartási gép zajkibocsátása nagyobb a címkén feltüntetett értéknél, és a gyártó felhívás ellenére sem vonja ki a forgalomból, vagy haladéktalanul nem javítja a címkén feltüntetett adatokat, a fogyasztóvédelmi hatóság a címkén feltüntetett érték korrigálásáig felfüggeszti a vizsgált termékkel azonos gyártási tételben előállított berendezés forgalomba hozatalát.

7. § Amennyiben a háztartási gépek zajkibocsátásának feltüntetési módja és az ellenőrzés megfelel

a) a nemzeti szabványként közzétett európai szabványok követelményeinek, vagy

b) a tagországi nemzeti szabványok követelményeinek, akkor úgy kell tekinteni, hogy az megfelel e rendelet előírásainak.

8. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2002. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 7. § b) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) * 

(4) *  Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 86/594/EGK irányelve a háztartási készülékek zajkibocsátásáról.

Melléklet a 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelethez * 

A rendelet hatálya alá tartozó villamos háztartási gépek

Villamos kézi szerszámok

Porszívók, takarítógépek

Ventilátoros fűtőberendezések

Mosógépek, centrifugák [a 77/1999. (XII. 22.) GM rendelet 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott berendezésekre vonatkozóan]

Hőtároló rendszerű, helyiségfűtő készülékek

Ventilátorok

Villanyborotvák, motoros bőr-, haj- és testápoló készülékek

Villamos étel-előkészítő készülékek (pl. keverők, aprítok)

Szagelszívók, páraelszívók