A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 53. § (5) bekezdésében, valamint a 85. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A szabályozás célja

1. § (1) Az érzékeny természeti területek (a továbbiakban: ÉTT) bevezetésének célja a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.

(2) A rendelet célja:

Az ÉTT

a) kijelölése, létesítése és fenntartása,

b) területén folytatott természetkímélő gazdálkodás ösztönzése az általános támogatási feltételeinek meghatározása által.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a kijelölési és a létesítési eljárásra, valamint e rendelet előírásai alapján kijelölt ÉTT-re, illetve az ÉTT-en létesített mezőgazdasági hasznosítású földrészletekre,

b) az ÉTT tulajdonosaira és használóira.

Az érzékeny természeti területek kijelölésének szempontjai

3. § (1) ÉTT az ország olyan mezőgazdasági hasznosítású térségeiben jelölhető ki, ahol

a) azt a természeti értékek védelme, állapotuk megőrzése és a degradáció elkerülése szükségessé, továbbá a földrészletek természeti állapota és jelentősége indokolttá teszi;

b) a földrészletek az ökológiai hálózathoz kapcsolódóan az élőhelyek, életközösségek biológiai sokféleségének megőrzéséhez szükséges biológiai kapcsolatok fenntartását, helyreállítását, a sokféleség megőrzését szolgálják;

c) a földrészletek túlnyomó részén hagyományos jellegű gazdálkodási módok, formák a jellemzőek, vagy ezek újbóli elterjesztése lenne indokolt;

d) az a) pontban felsorolt célok megvalósítása érdekében speciális gazdálkodási módszerek, illetve földhasználati, termesztéstechnológiai korlátozásokra van szükség.

(2) ÉTT-et különösen a

a) rét, legelő, nádas, halastó művelési ágú termőföldeken;

b) hagyományos és természetkímélő módon hasznosított, valamint a nem megfelelő hasznosítás által veszélyeztetett, illetve jelentős természeti érték előfordulási helyeként ismert szántó, szőlő, kert, gyümölcsös, fásított terület művelési ágú földrészleteken;

c) az a)–b) pontban meghatározott területek közé ékelődött, legfeljebb 0,15 ha kiterjedésű, természetes, természetközeli állapotú erdőterületeken és művelés alól kivettként nyilvántartott egybefüggő földrészleteken kell kialakítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott szempontok alapján az ÉTT kijelölése az alábbi kategóriákban történik:

a) kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon (5–10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül;

b) fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges;

c) tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kategóriák szerint – a jogszabály előkészítése során elvégzett elemzések alapján – kijelölt kiemelten fontos, fontos és tervezett ÉTT térségét a rendelet 1. számú melléklete, az e térségekben lévő települések felsorolását pedig e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az ÉTT kijelölése során biztosítani kell, hogy – a művelési ágtól függetlenül összefüggően – legalább a 3000 hektárt elérje.

(6) Egy adott ÉTT legfeljebb 25%-a kerülhet országos jelentőségű védett természeti területre. Ennél nagyobb mértéket csak akkor lehet meghatározni, ha a természeti értékek és az extenzív mezőgazdasági termelés megőrzése érdekében elkerülhetetlenül szükséges.

Az ÉTT létesítésének eljárási rendje

4. § (1) Az 1–2. számú mellékletben kijelölt területeken kívül további ÉTT létesítésére – a (2) bekezdés szerinti tartalommal – bárki tehet javaslatot az illetékes nemzeti parkigazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóság).

(2) A létesítésre vonatkozó javaslat tartalmazza:

a) az adott földrészletek, élőhelyek leírását, természeti értékeinek, természetvédelmi jelentőségének rövid bemutatását;

b) a földrészlet pontos lehatárolását, helyrajzi számokra lebontva;

c) a földrészletekre jellemző hagyományos, természetkímélő állattenyésztési és növénytermesztési rendszerek bemutatását;

d) a földrészleteken folytatott extenzív gazdálkodási módok és formák részletes leírását;

e) a földrészletek természeti értékeinek fennmaradását esetlegesen veszélyeztető tényezők, tevékenységek rövid leírását;

f) a földrészletek természeti értékeinek, illetve az extenzív gazdálkodási módok és formák fennmaradását biztosító intézkedéseket;

g) a monitoring és értékelő rendszer tartalmi elemeit.

(3) *  A javaslat alapján az igazgatóság elvégzi az ÉTT megvalósíthatósági elemzését e rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és a létesítési eljárás megkezdéséről – de legkésőbb a javaslat beérkezést követő 90 napon belül – az igazgatóság tájékoztatja az érintett ingatlanok tulajdonosait (vagyonkezelőit), valamint hirdetményi úton – az érintett települési önkormányzat, az igazgatóság, valamint a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró kormányhivatal a helyben szokásos módon – a nyilvánosságot.

5. § (1) *  Az ÉTT létesítésének előkészítésekor megvalósíthatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell tartani, melynek során az igazgatóság a földművelésügyi és földügyi igazgatási hatáskörében eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) bevonásával – megvizsgálja, hogy indokolt-e az adott földrészletek ÉTT-ké nyilvánítása, a javasolt földrészletek megfelelnek-e az e jogszabályban meghatározott feltételeknek, továbbá ÉTT-ké nyilvánítás esetén az e rendeletben meghatározott célok eléréséhez milyen intézkedések szükségesek, illetve azok megvalósíthatóak-e.

(2) A létesítés előkészítése során az igazgatóság:

a) a természeti állapot részletes felméréséről dönthet;

b) helyszíni bejárást tarthat;

c) szakértő bevonása iránt intézkedhet;

d) gazdasági elemzéseket, hatékonysági vizsgálatot végeztethet;

e) meghatározza azokat az extenzív gazdálkodási módokat, amelyek leghatékonyabban szolgálják a vizsgált ÉTT térségben az e jogszabályban meghatározott célkitűzéseket,

f) meghatározza a 3. § (3) bekezdés szerinti ÉTT kategóriát.

(3) A vizsgálatot követően, annak eredménye tükrében az igazgatóság helyszíni bejárással egybekötött tárgyalást is tarthat, mindazok bevonásával, akiket az ÉTT-ké nyilvánítási eljárás érint.

(4) A létesítés előkészítésébe a természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetek szövetségei által delegált, legfeljebb három személyt is be kell vonni, feltéve, hogy az érintett szervezetek ez irányú igényüket – a delegált személyek nevének és címének megadásával – a 4. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztésétől számított 30 napon belül szóban vagy írásban bejelentik az igazgatóságnál.

6. § *  Az ÉTT létesítésének előkészítését követően az igazgatóság a létesítésre vonatkozó javaslatát – valamennyi előkészítés során keletkezett irattal együtt – felterjeszti a természetvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter). A miniszter dönt az ÉTT létesítéséről és módosítja az 1–2. számú mellékleteket.

7. § Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT-re – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Tvt. természeti területekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az ÉTT-en folytatott gazdálkodás támogatása

8. § (1) Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT földrészletein folytatott természetkímélő gazdálkodáshoz a 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program végrehajtása érdekében az agrárgazdasági célok költségvetési támogatásáról szóló külön jogszabály szerint támogatás vehető igénybe.

(2) A természetkímélő gazdálkodás előírásait, a támogatás részletes feltételeit és mértékét a 8. § (1) bekezdés szerinti külön jogszabály és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás alapján megkötött szerződés tartalmazza.

(3) *  A támogatás biztosítása érdekében – térségi ÉTT bontásban – a miniszter pályázati felhívást tesz közzé.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza:

a) a támogatásban részesítendő természetkímélő gazdálkodásra vonatkozó választható előírások ÉTT-kénti felsorolását;

b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, a főbb gazdálkodási kötelezettségek tartalmi követelményeinek meghatározását;

c) az egyes támogatások összegét, folyósításának módját, időtartamát;

d) a b) pont szerinti támogatási szerződés megszegéséhez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezményeket;

e) az előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

f) egyéb, a támogatás szempontjából lényeges információkat.

(5) *  A felhívást a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és legalább egy országos és egy – az adott térséget magában foglaló – regionális lapban közzé kell tenni. A felhívást az érintett települések önkormányzati, valamint az igazgatóság és a kormányhivatal hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni.

9. § (1) *  A támogatási szerződésről – a 8. § (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – a miniszter intézkedik.

(2) A természetvédelmi célú gazdálkodás üzemtervét az igazgatóság hagyja jóvá, amely nélkül a szerződés érvénytelen.

(3) Az agrártámogatások folyósítására vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák a támogatási szerződés megkötésére, ellenőrzésére, megszüntetésére, továbbá a támogatás folyósításának részleteire vonatkozó – e rendeletben nem szabályozott – előírásokat.

10. § (1) A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult:

a) *  a miniszter,

b) az igazgatóság,

c) a támogatást folyósító szerv.

(2) A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére az (1) bekezdésben jogosultak ellenőrzési tevékenységüket összehangoltan végzik.

(3) Az 1. §-ban meghatározott cél elérése érdekében a támogatott tevékenységek megvalósítását évente ellenőrizni kell, és amennyiben azok az érvényes szerződés alapján, az előírások szerint megtörténtek, kerülhet sor a kifizetésre.

(4) Az egyes összefüggő ÉTT-en elindított programokat 5 évente természetvédelmi szempontból felül kell vizsgálni (a továbbiakban: felülvizsgálat).

(5) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az egyes földrészleteken végzett tevékenységek, és az egyes előírások teljesítése során az 1. § (1) bekezdésében meghatározott célok elérésében milyen konkrét eredmények, illetve hatások mutathatók ki.

(6) A felülvizsgálat eredményeit a későbbi előírások és tevékenységek meghatározása során figyelembe kell venni.

11. § (1) A támogatási szerződés előírásainak megszegésére – amennyiben a támogatási szerződés attól eltérően nem rendelkezik – a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A támogatási szerződésben különösen az alábbi hátrányos jogkövetkezmények köthetők ki:

a) a támogatás folyósításának felfüggesztése határozott időtartamra vagy mindaddig, amíg a szerződésszerű állapot helyreállításra nem kerül;

b) a támogatás mértékének csökkentése;

c) a támogatási szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondása.

(3) Abban az esetben, ha a szerződésszegő magatartás megvalósítja a természet védelmét szolgáló jogszabály előírásának vagy a természet védelmét szolgáló hatósági határozat előírásának a megszegését, a szerződést megszegő – külön jogszabályban meghatározottak szerint – természetvédelmi bírság fizetésére is köteles.

12. § (1) Az ÉTT az ökológiai hálózat bármely részén – a 3. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak érdekében – kijelölhető.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok és információk körét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok és információk közül az ÉTT-en folytatott természetkímélő gazdálkodásra vonatkozó adatokat, információkat, táblatörzskönyveket a tevékenység folytatója rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal az igazgatóság részére megküldi.

(3) A (2) bekezdés szerint, valamint a szerződés szerint szolgáltatott adatok, információk megőrzése, kezelése az igazgatóság feladata.

(4) A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatok, információk – külön jogszabály szerinti államtitok, szolgálati titok, személyes adat, illetve üzleti titok kivételével – nyilvánosak.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – kihirdetése napján lép hatályba.

(2) *  Az e rendelettel létrehozott ÉTT körét és indokoltságát, valamint a célok megvalósulását ötévente az igazgatóság – a kormányhivatal bevonásával – felülvizsgálja, és a szükséges módosításokra javaslatot tesz a miniszter számára. Ennek során a 4. § (2)–(3) bekezdéseit, illetve 5. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) A rendelet 4. § (1)–(2) bekezdései szerinti javaslatot a 13. § (2) bekezdése szerinti javaslatba kell beépíteni.

1. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelethez * 

Az ÉTT kijelölt térségei kategóriánként * 

1.1. Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei
Nemzeti Park
Igazgatóság
ÉTT megnevezése
ANPI Észak-Cserehát
Aggteleki Nemzeti Park törzsterület, Galyaság
BFNPI Marcal-medence
Tapolcai-medence
Káli-medence
BNPI Hevesi-sík
Borsodi-Mezőség
Bodrogköz, Kopaszhegy
Heves-borsodi dombság
BNP puffer területei (Kisgyőr községhatár gyepei, patakvölgyei, Ásottfa-tető „ősi” gyümölcsösei)
Ózd környéke
DDNPI A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok, gyepek és lápos talajon kialakult szántók
Fás legelők Baranya vármegyében
DINPI Turjánvidék
Gerje-perje sík
Velencei-tó és Sárvíz völgye
Szentendrei-sziget
FHNPI Őrség-Vendvidék
Hanság
HNPI Szatmár-Bereg régió
A Hortobágyi NP pufferzónája
KNPI Dunavölgyi-sík
A Tisza homokhátsági vízgyűjtője
KMNPI Dévaványa környéke
Vásárhelyi-Csanádi puszták
Kis-Sárrét
1.2. Fontos ÉTT-ek térségei
Nemzeti Park Igazgatóság ÉTT megnevezése
ANPI Putnoki-dombvidék
Közép-Cserehát
BFNPI Sümeg–Rigács–Apácatorna–Káptalanfa települések közé eső területek
Dörögdi-medence
Bakonyjákó–Oroszi-Pápasalamon–Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része
Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület
BNPI Zempléni-hegység
Hernád-völgy
DDNPI
DINPI Hajta és Tápió-mente
Csákvár–Zámoly medence
Által-ér mente
Gerecse és Pilis közti dombvidék
FHNPI Mosoni-sík Rába-mente
HNPI Bihari-sík – Nagykunság régiója
Dél- és Kelet-Nyírség
KNPI
KMNPI Gyula-Dobozi ártér
Körösszög
Kígyósi területek
Vésztő–Szeghalom környéke
1.3. Tervezett ÉTT-ek térségei
Nemzeti Park Igazgatóság ÉTT megnevezése
ANPI A Sajó és a Hernád köze
BFNPI
BNPI Kesznyéteni TK
Takta-köz
DDNPI Zákány–Őrtilos környéke
DINPI Ipoly–völgy
Csepel-sziget és környéke
Monor-Irsai halomvidék
Sárrét és térsége
Váli-patak völgye
FHNPI Szigetköz
HNPI A Jászság régiója
KNPI
KMNPI

Rövidítések magyarázata:

ANPI Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

BNPI Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

BFNPI Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

DDNPI Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

DINPI Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

FHNPI Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

HNPI Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

KNPI Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

KMNPI Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság

2. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelethez * 

Érzékeny természeti területekkel érintett települések felsorolása

I. Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei

Vármegye Település kódja Települések neve
1.1.1. Észak-Cserehát
Borsod-Abaúj-Zemplén 02820 Abaújlak
Borsod-Abaúj-Zemplén 10357 Abod
Borsod-Abaúj-Zemplén 27049 Becskeháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 27429 Bódvalenke
Borsod-Abaúj-Zemplén 23977 Büttös
Borsod-Abaúj-Zemplén 08493 Csenyéte
Borsod-Abaúj-Zemplén 31954 Debréte
Borsod-Abaúj-Zemplén 29708 Felsőgagy
Borsod-Abaúj-Zemplén 28307 Gagybátor
Borsod-Abaúj-Zemplén 03744 Gagyvendégi
Borsod-Abaúj-Zemplén 19293 Galvács
Borsod-Abaúj-Zemplén 25672 Hidvégardó
Borsod-Abaúj-Zemplén 05005 Irota
Borsod-Abaúj-Zemplén 25742 Kány
Borsod-Abaúj-Zemplén 17066 Keresztéte
Borsod-Abaúj-Zemplén 19576 Krasznokvajda
Borsod-Abaúj-Zemplén 28219 Litka
Borsod-Abaúj-Zemplén 02024 Martonyi
Borsod-Abaúj-Zemplén 11758 Meszes
Borsod-Abaúj-Zemplén 12371 Pamlény
Borsod-Abaúj-Zemplén 32683 Perecse
Borsod-Abaúj-Zemplén 29717 Rakaca
Borsod-Abaúj-Zemplén 16133 Rakacaszend
Borsod-Abaúj-Zemplén 08147 Szászfa
Borsod-Abaúj-Zemplén 09830 Szemere
Borsod-Abaúj-Zemplén 16902 Tornabarakony
Borsod-Abaúj-Zemplén 27836 Tornaszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén 30517 Tornaszentjakab
Borsod-Abaúj-Zemplén 03957 Viszló
1.1.2. Aggteleki Nemzeti Park törzsterület, Galyaság
Borsod-Abaúj-Zemplén 02820 Abaújlak
Borsod-Abaúj-Zemplén 10357 Abod
Borsod-Abaúj-Zemplén 09362 Aggtelek
Borsod-Abaúj-Zemplén 08217 Alsótelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén 27049 Becskeháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 27429 Bódvalenke
Borsod-Abaúj-Zemplén 33303 Bódvarákó
Borsod-Abaúj-Zemplén 05926 Bódvaszilas
Borsod-Abaúj-Zemplén 08493 Csenyéte
Borsod-Abaúj-Zemplén 13356 Égerszög
Borsod-Abaúj-Zemplén 02741 Fáj
Borsod-Abaúj-Zemplén 29708 Felsőgagy
Borsod-Abaúj-Zemplén 31671 Felsőtelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén 05494 Gadna
Borsod-Abaúj-Zemplén 28307 Gagybátor
Borsod-Abaúj-Zemplén 03744 Gagyvendégi
Borsod-Abaúj-Zemplén 19293 Galvács
Borsod-Abaúj-Zemplén 25672 Hidvégardó
Borsod-Abaúj-Zemplén 16577 Imola
Borsod-Abaúj-Zemplén 05005 Irota
Borsod-Abaúj-Zemplén 15680 Jósvafő
Borsod-Abaúj-Zemplén 07764 Kánó
Borsod-Abaúj-Zemplén 10612 Komjáti
Borsod-Abaúj-Zemplén 19576 Krasznokvajda
Borsod-Abaúj-Zemplén 28219 Litka
Borsod-Abaúj-Zemplén 02024 Martonyi
Borsod-Abaúj-Zemplén 11758 Meszes
Borsod-Abaúj-Zemplén 33419 Perkupa
Borsod-Abaúj-Zemplén 06053 Ragály
Borsod-Abaúj-Zemplén 32258 Szakácsi
Borsod-Abaúj-Zemplén 16753 Szalonna
Borsod-Abaúj-Zemplén 08077 Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén 20871 Szin
Borsod-Abaúj-Zemplén 11493 Szinpetri
Borsod-Abaúj-Zemplén 16179 Szögliget
Borsod-Abaúj-Zemplén 07889 Szőlősardó
Borsod-Abaúj-Zemplén 03160 Szuhafő
Borsod-Abaúj-Zemplén 24606 Szuhogy
Borsod-Abaúj-Zemplén 28635 Teresztenye
Borsod-Abaúj-Zemplén 16902 Tornabarakony
Borsod-Abaúj-Zemplén 18801 Tornanádaska
Borsod-Abaúj-Zemplén 27836 Tornaszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén 30517 Tornaszentjakab
Borsod-Abaúj-Zemplén 04914 Trizs
Borsod-Abaúj-Zemplén 10144 Varbóc
Borsod-Abaúj-Zemplén 03063 Zádorfalva
2.1.1. Marcal-medence
Veszprém 31307 Adorjánháza
Veszprém 27058 Békás
Vas 29203 Boba
Vas 27094 Celldömölk
Veszprém 32814 Csögle
Veszprém 33871 Egeralja
Veszprém 10445 Egyházaskesző
Veszprém 19141 Kamond
Vas 10913 Karakó
Veszprém 19734 Kemeneshőgyész
Veszprém 23700 Kiscsősz
Veszprém 04288 Kispirit
Veszprém 16142 Külsővat
Veszprém 26374 Magyargencs
Veszprém 22220 Marcaltő
Vas 14809 Mersevát
Veszprém 23560 Mezőlak
Veszprém 04668 Mihályháza
Veszprém 23551 Nagyacsád
Veszprém 21403 Nagypirit
Veszprém 05652 Nemesgörzsöny
Vas 03674 Nemeskeresztúr
Vas 02839 Nemeskocs
Veszprém 31945 Pápa
Vas 27793 Szergény
Veszprém 26204 Várkesző
Veszprém 24651 Vinár
Veszprém 23597 Zalaszegvár
2.1.2. Tapolcai-medence
Veszprém 03267 Badacsonytördemic
Veszprém 12238 Balatonederics
Veszprém 09520 Gyulakeszi
Veszprém 25803 Hegymagas
Veszprém 07931 Kisapáti
Veszprém 21962 Lesenceistvánd
Veszprém 17871 Lesencetomaj
Veszprém 02787 Nemesgulács
Veszprém 28422 Nemesvita
Veszprém 03948 Raposka
Veszprém 24891 Szigliget
Veszprém 29434 Tapolca
2.1.3. Káli-medence
Veszprém 03072 Balatoncsicsó
Veszprém 03638 Balatonhenye
Veszprém 33844 Balatonrendes
Veszprém 02422 Hegyesd
Veszprém 14553 Kapolcs
Veszprém 05634 Káptalantóti
Veszprém 26037 Kékkút
Veszprém 23454 Kővágóörs
Veszprém 25858 Köveskál
Veszprém 04534 Mindszentkálla
Veszprém 24040 Monostorapáti
Veszprém 22512 Monoszló
Veszprém 30793 Salföld
Veszprém 07092 Szentbékkálla
Veszprém 29434 Tapolca
Veszprém 09733 Vigántpetend
3.1.1. Hevesi-sík
Heves 06503 Átány
Heves 27517 Besenyőtelek
Heves 30261 Dormánd
Heves 02981 Egerfarmos
Heves 24235 Erdőtelek
Heves 03276 Füzesabony
Heves 14526 Heves
Heves 04084 Hevesvezekény
Jász-Nagykun-Szolnok 24086 Jászivány
Jász-Nagykun-Szolnok 22798 Jászkisér
Heves 32179 Kál
Heves 18281 Kisköre
Heves 14535 Kömlő
Heves 31662 Mezőtárkány
Heves 19567 Pély
Heves 22196 Poroszló
Heves 07180 Sarud
Heves 16160 Tarnaszentmiklós
Heves 14076 Tenk
Heves 07083 Tiszanána
Heves 27623 Újlőrincfalva
3.1.2. Borsodi-Mezőség
Borsod-Abaúj-Zemplén 03823 Ároktő
Borsod-Abaúj-Zemplén 06707 Borsodivánka
Borsod-Abaúj-Zemplén 05865 Egerlövő
Borsod-Abaúj-Zemplén 04677 Emőd
Borsod-Abaúj-Zemplén 23719 Gelej
Borsod-Abaúj-Zemplén 25399 Igrici
Borsod-Abaúj-Zemplén 13833 Mezőcsát
Borsod-Abaúj-Zemplén 11323 Mezőkeresztes
Borsod-Abaúj-Zemplén 19433 Mezőkövesd
Borsod-Abaúj-Zemplén 18379 Mezőnagymihály
Borsod-Abaúj-Zemplén 24156 Négyes
Heves 22196 Poroszló
Borsod-Abaúj-Zemplén 22169 Szentistván
Borsod-Abaúj-Zemplén 02291 Tiszabábolna
Hajdú-Bihar 15644 Tiszacsege
Borsod-Abaúj-Zemplén 03717 Tiszadorogma
Borsod-Abaúj-Zemplén 10977 Tiszavalk
3.1.3. Bodrogköz, Kopaszhegy
Borsod-Abaúj-Zemplén 30784 Bodrogkeresztúr
Borsod-Abaúj-Zemplén 33808 Bodrogkisfalud
Borsod-Abaúj-Zemplén 31778 Olaszliszka
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14739 Rakamaz
Borsod-Abaúj-Zemplén 20516 Sárazsadány
Borsod-Abaúj-Zemplén 33817 Szegi
Borsod-Abaúj-Zemplén 31510 Szegilong
Borsod-Abaúj-Zemplén 21740 Tarcal
Szabolcs-Szatmár-Bereg 24475 Timár
Borsod-Abaúj-Zemplén 18306 Tokaj
Borsod-Abaúj-Zemplén 15149 Vámosújfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén 05096 Viss
Borsod-Abaúj-Zemplén 15617 Zalkod
3.1.4. Heves-borsodi dombság
Borsod-Abaúj-Zemplén 14331 Arló
Heves 11527 Balaton
Borsod-Abaúj-Zemplén 25159 Bánhorváti
Borsod-Abaúj-Zemplén 30669 Borsodbóta
Borsod-Abaúj-Zemplén 19406 Bükkmogyorósd
Heves 22099 Bükkszentmárton
Borsod-Abaúj-Zemplén 28459 Csernely
Borsod-Abaúj-Zemplén 14289 Csokvaomány
Borsod-Abaúj-Zemplén 27669 Dubicsány
Borsod-Abaúj-Zemplén 08004 Hét
Borsod-Abaúj-Zemplén 32090 Királd
Borsod-Abaúj-Zemplén 07038 Lénárddaróc
Heves 28282 Nagyvisnyó
Borsod-Abaúj-Zemplén 28033 Nekézseny
Borsod-Abaúj-Zemplén 14492 Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén 27410 Putnok
Borsod-Abaúj-Zemplén 15945 Sajómercse
Borsod-Abaúj-Zemplén 11332 Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 27757 Sajóvelezd
Borsod-Abaúj-Zemplén 02875 Sáta
Heves 05643 Szilvásvárad
Borsod-Abaúj-Zemplén 18351 Uppony
3.1.5. Bükki Nemzeti Park védőzónája
Heves 24022 Bátor
Heves 04400 Bekölce
Heves 33260 Bélapátfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 25195 Bogács
Borsod-Abaúj-Zemplén 16124 Borsodgeszt
Borsod-Abaúj-Zemplén 27890 Bükkaranyos
Borsod-Abaúj-Zemplén 19406 Bükkmogyorósd
Borsod-Abaúj-Zemplén 08022 Bükkszentkereszt
Heves 22099 Bükkszentmárton
Borsod-Abaúj-Zemplén 32887 Bükkzsérc
Borsod-Abaúj-Zemplén 06974 Cserépfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén 25575 Cserépváralja
Borsod-Abaúj-Zemplén 14289 Csokvaomány
Borsod-Abaúj-Zemplén 04686 Dédestapolcsány
Heves 20491 Eger
Heves 12821 Egerbakta
Heves 26019 Egerbocs
Heves 16610 Egercsehi
Heves 16328 Felsőtárkány
Borsod-Abaúj-Zemplén 05847 Harsány
Borsod-Abaúj-Zemplén 32993 Kács
Borsod-Abaúj-Zemplén 06691 Kazincbarcika
Borsod-Abaúj-Zemplén 22840 Kisgyőr
Borsod-Abaúj-Zemplén 32498 Kondó
Borsod-Abaúj-Zemplén 07038 Lénárddaróc
Borsod-Abaúj-Zemplén 27395 Mályi
Borsod-Abaúj-Zemplén 14915 Mályinka
Heves 31282 Mikófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 30456 Miskolc
Heves 31565 Mónosbél
Heves 28282 Nagyvisnyó
Borsod-Abaúj-Zemplén 28033 Nekézseny
Heves 18810 Noszvaj
Heves 27216 Ostoros
Borsod-Abaúj-Zemplén 26745 Parasznya
Borsod-Abaúj-Zemplén 21193 Radostyán
Borsod-Abaúj-Zemplén 21670 Sajókápolna
Borsod-Abaúj-Zemplén 22479 Sajólászlófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 16054 Sajószentpéter
Borsod-Abaúj-Zemplén 04729 Sály
Heves 05643 Szilvásvárad
Borsod-Abaúj-Zemplén 18892 Szomolya
Borsod-Abaúj-Zemplén 08165 Tard
Borsod-Abaúj-Zemplén 14784 Tardona
Borsod-Abaúj-Zemplén 30447 Tibolddaróc
Borsod-Abaúj-Zemplén 21810 Varbó
3.1.6. Ózd környéke
Borsod-Abaúj-Zemplén 25690 Domaháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 25104 Hangony
Borsod-Abaúj-Zemplén 14492 Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén 11332 Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 23782 Sajópüspöki
Borsod-Abaúj-Zemplén 25690 Domaháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 25104 Hangony
Borsod-Abaúj-Zemplén 14492 Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén 11332 Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 23782 Sajópüspöki
4.1.1. A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok, gyepek és lápos talajon kialakult szántók
Somogy 06080 Ádánd
Somogy 27377 Balatonberény
Somogy 33853 Balatonboglár
Somogy 19460 Balatonendréd
Somogy 20729 Balatonfenyves
Somogy 07117 Balatonföldvár
Somogy 07375 Balatonkeresztúr
Somogy 33862 Balatonlelle
Somogy 14562 Balatonmáriafürdő
Somogy 11916 Balatonőszöd
Somogy 16601 Balatonszabadi
Somogy 24907 Balatonszárszó
Somogy 22822 Balatonszemes
Somogy 21324 Balatonszentgyörgy
Somogy 16470 Balatonújlak
Somogy 24457 Bálványos
Somogy 17358 Buzsák
Somogy 03799 Csákány
Somogy 27270 Csömend
Somogy 13985 Felsőmocsolád
Somogy 31644 Fiad
Somogy 14632 Fonyód
Somogy 22707 Főnyed
Somogy 06451 Gamás
Somogy 23904 Gyugy
Somogy 18634 Hács
Somogy 06211 Hollád
Somogy 33394 Kapoly
Somogy 05263 Karád
Somogy 04598 Kereki
Zala 18421 Keszthely
Somogy 11174 Kéthely
Somogy 30827 Kisberény
Somogy 15510 Kőröshegy
Somogy 18148 Kötcse
Somogy 14863 Látrány
Somogy 26675 Lengyeltóti
Somogy 32355 Libickozma
Somogy 10010 Lulla
Somogy 18500 Marcali
Somogy 23630 Mernye
Somogy 21652 Nagybajom
Somogy 20598 Nagycsepely
Somogy 25520 Nagyszakácsi
Somogy 17561 Nemesvid
Somogy 10959 Nikla
Somogy 16823 Ordacsehi
Somogy 07056 Öreglak
Somogy 19026 Pusztakovácsi
Somogy 23311 Pusztaszemes
Somogy 14942 Ságvár
Somogy 02051 Sávoly
Somogy 32133 Sérsekszőlős
Somogy 17631 Siófok
Somogy 23092 Siójut
Somogy 32470 Somogybabod
Somogy 18078 Somogyfajsz
Somogy 15626 Somogysámson
Somogy 27535 Somogysimonyi
Somogy 06600 Somogyszentpál
Somogy 32601 Somogytúr
Somogy 19442 Somogyvár
Somogy 04835 Somogyzsitfa
Somogy 18607 Szegerdő
Somogy 15194 Szólád
Somogy 05810 Szőkedencs
Somogy 11101 Szőlősgyörök
Somogy 13693 Táska
Somogy 23968 Teleki
Somogy 17844 Tikos
Somogy 10153 Torva
Somogy 07205 Újvárfalva
Somogy 06877 Visz
Somogy 09645 Vörs
Somogy 11466 Zala
Zala 10348 Zalakomár
Somogy 06008 Zamárdi
4.1.2. Fás legelők Baranya vármegyében
Baranya 06868 Adorjás
Baranya 09663 Babarcszőlős
Somogy 30474 Babócsa
Somogy 14395 Bakháza
Baranya 07603 Bánfa
Baranya 20464 Baranyahídvég
Somogy 32799 Barcs
Baranya 15495 Basal
Somogy 06910 Bélavár
Baranya 30049 Besence
Baranya 21892 Bogádmindszent
Baranya 10694 Bogdása
Somogy 18120 Bolhó
Baranya 13365 Botykapeterd
Baranya 07533 Bürüs
Baranya 19901 Csányoszró
Baranya 13851 Csertő
Somogy 05971 Csokonyavisonta
Baranya 22576 Csonkamindszent
Somogy 24314 Csököly
Baranya 11086 Cún
Somogy 31352 Darány
Baranya 07773 Dencsháza
Baranya 32373 Diósviszló
Baranya 28617 Drávacsehi
Baranya 28121 Drávacsepely
Baranya 17419 Drávafok
Somogy 13611 Drávagárdony
Baranya 32391 Drávaiványi
Baranya 09159 Drávakeresztúr
Baranya 12380 Drávapiski
Baranya 21698 Drávasztára
Somogy 15884 Drávatamási
Baranya 28273 Endrőc
Baranya 08819 Felsőszentmárton
Baranya 12751 Gerde
Baranya 18333 Gilvánfa
Somogy 14599 Görgeteg
Baranya 28404 Gyöngyfa
Baranya 22664 Gyöngyösmellék
Somogy 08837 Háromfa
Somogy 16726 Hedrehely
Baranya 21023 Hegyszentmárton
Somogy 09946 Hencse
Somogy 24846 Heresznye
Baranya 03285 Hirics
Baranya 33932 Hobol
Somogy 19150 Homokszentgyörgy
Somogy 21333 Istvándi
Baranya 04297 Kacsóta
Somogy 26453 Kadarkút
Baranya 06415 Kákics
Somogy 06105 Kálmáncsa
Somogy 08411 Kastélyosdombó
Baranya 06965 Katádfa
Baranya 10542 Kémes
Baranya 06789 Kemse
Baranya 08572 Kétújfalu
Baranya 20552 Királyegyháza
Baranya 18908 Kisasszonyfa
Baranya 33905 Kisdobsza
Baranya 08651 Kisszentmárton
Baranya 12353 Kistamási
Somogy 09858 Komlósd
Baranya 08110 Kórós
Somogy 13745 Kőkút
Somogy 28291 Lábod
Somogy 16258 Lad
Somogy 11040 Lakócsa
Baranya 18865 Lúzsok
Baranya 05412 Magyarmecske
Baranya 04385 Magyartelek
Baranya 16443 Markóc
Baranya 15219 Marócsa
Baranya 07737 Merenye
Somogy 20905 Mike
Baranya 29522 Molvány
Baranya 29540 Mozsgó
Baranya 18111 Nagycsány
Baranya 33899 Nagydobsza
Somogy 32805 Nagykorpád
Baranya 27164 Nagypeterd
Baranya 14191 Nagyváty
Baranya 18236 Nemeske
Baranya 26329 Nyugotszenterzsébet
Baranya 20686 Okorág
Baranya 18661 Ózdfalu
Baranya 07010 Páprád
Baranya 17792 Patapoklosi
Somogy 15592 Patosfa
Somogy 29197 Péterhida
Baranya 29762 Pettend
Baranya 23506 Piskó
Somogy 28361 Potony
Baranya 11518 Rádfalva
Somogy 05078 Rinyabesenyő
Somogy 32674 Rinyakovácsi
Somogy 26754 Rinyaszentkirály
Somogy 20622 Rinyaújlak
Somogy 20321 Rinyaújnép
Baranya 04516 Rózsafa
Baranya 18050 Sámod
Baranya 28741 Sellye
Baranya 23205 Siklósbodony
Baranya 23807 Somogyapáti
Somogy 05500 Somogyaracs
Baranya 25070 Somogyhatvan
Baranya 21281 Somogyviszló
Baranya 31714 Sósvertike
Baranya 02547 Sumony
Baranya 34032 Szaporca
Somogy 32841 Szentborbás
Baranya 32009 Szentdénes
Baranya 33613 Szentegát
Baranya 15866 Szentlőrinc
Baranya 26578 Szigetvár
Baranya 05528 Szörény
Somogy 10986 Szulok
Somogy 16735 Tarany
Baranya 32072 Teklafalu
Baranya 13675 Tengeri
Baranya 32744 Tésenfa
Baranya 20978 Téseny
Baranya 26994 Tótszentgyörgy
Somogy 16407 Tótújfalu
Somogy 29780 Vízvár
Baranya 28538 Vajszló
Baranya 08138 Várad
Baranya 24952 Vásárosbéc
Baranya 18519 Vejti
Somogy 19017 Visnye
Baranya 17747 Zádor
Baranya 25122 Zaláta
5.1.1. Turjánvidék
Pest 23199 Alsónémedi
Pest 32027 Bugyi
Pest 09247 Dabas
Pest 09584 Dunaharaszti
Pest 32106 Inárcs
Pest 32230 Kakucs
Bács-Kiskun 05856 Kunadacs
Bács-Kiskun 07728 Kunbaracs
Bács-Kiskun 31918 Kunpeszér
Bács-Kiskun 05786 Ladánybene
Pest 04075 Ócsa
Pest 05281 Örkény
Pest 08332 Táborfalva
Pest 27386 Tatárszentgyörgy
5.1.2. Gerje-perje sík
Pest 27872 Abony
Pest 31653 Albertirsa
Pest 11341 Cegléd
Pest 20640 Ceglédbercel
Pest 05184 Csemő
Pest 11004 Jászkarajenő
Pest 32771 Kocsér
Pest 32975 Kőröstetétlen
Pest 24466 Mikebuda
Pest 19716 Nagykőrös
Pest 20066 Nyársapát
Pest 09821 Pilis
Jász-Nagykun-Szolnok 29346 Tiszajenő
Bács-Kiskun 30623 Tiszakécske
Jász-Nagykun-Szolnok 31866 Tiszavárkony
Jász-Nagykun-Szolnok 07490 Tószeg
Pest 22008 Törtel
5.1.3. Velencei-tó és Sárvíz völgye
Veszprém 24068 Ősi
Veszprém 33127 Berhida
Fejér 09779 Csór
Fejér 32018 Iszkaszentgyörgy
Fejér 13903 Nádasdladány
Veszprém 25450 Öskü
Fejér 02699 Sárkeszi
Fejér 11776 Sárszentmihály
Fejér 14827 Székesfehérvár
Veszprém 11439 Várpalota
5.1.4. Szentendrei-sziget
Pest 23463 Budakalász
Budapest 09566 Budapest
Pest 25362 Dunabogdány
Pest 18616 Dunakeszi
Pest 23649 Göd
Pest 29850 Kisoroszi
Pest 30809 Leányfalu
Pest 04905 Pócsmegyer
Pest 15440 Szentendre
Pest 26213 Szigetmonostor
Pest 28866 Sződliget
Pest 31963 Tahitótfalu
Pest 24934 Vác
Pest 33729 Verőce
Pest 28413 Visegrád
6.1.1. Őrség-Vendvidék
Vas 13453 Őrimagyarósd
Vas 10630 Őriszentpéter
Zala 08767 Alsószenterzsébet
Vas 22549 Alsószölnök
Vas 08873 Apátistvánfalva
Vas 17020 Bajánsenye
Vas 03911 Csákánydoroszló
Zala 02583 Csesztreg
Zala 27492 Csöde
Vas 04224 Csörötnek
Vas 15990 Daraboshegy
Vas 08013 Felsőjánosfa
Vas 29841 Felsőmarác
Zala 30890 Felsőszenterzsébet
Vas 23287 Felsőszölnök
Vas 30906 Gasztony
Vas 10676 Halogy
Vas 18032 Hegyhátszentjakab
Vas 21838 Hegyhátszentmárton
Vas 07977 Ispánk
Vas 31680 Ivánc
Vas 22716 Kemestaródfa
Vas 26596 Kercaszomor
Zala 15112 Kerkafalva
Zala 22080 Kerkakutas
Vas 19761 Kerkáskápolna
Vas 19345 Kétvölgy
Vas 11147 Kisrákos
Vas 13028 Kondorfa
Vas 13532 Körmend
Zala 08916 Magyarföld
Vas 03221 Magyarlak
Vas 25423 Magyarszombatfa
Zala 31981 Márokföld
Vas 06716 Nádasd
Vas 29869 Nagyrákos
Vas 31556 Nemesmedves
Zala 32665 Nemesnép
Vas 17093 Orfalu
Vas 23108 Pankasz
Vas 26736 Rábagyarmat
Zala 14298 Ramocsa
Vas 23861 Rátót
Vas 26806 Rönök
Vas 16504 Szaknyér
Vas 20932 Szakonyfalu
Vas 10223 Szalafő
Vas 02440 Szatta
Vas 31583 Szentgotthárd
Zala 18652 Szentgyörgyvölgy
Vas 19521 Szőce
Vas 11633 Vasszentmihály
Vas 18430 Velemér
Vas 07940 Viszák
Zala 23834 Zalaháshágy
Zala 30313 Zalalövő
6.1.2. Hanság
Győr-Moson-Sopron 33385 Acsalag
Győr-Moson-Sopron 29407 Agyagosszergény
Győr-Moson-Sopron 15042 Babót
Győr-Moson-Sopron 06196 Barbacs
Győr-Moson-Sopron 10560 Bezi
Győr-Moson-Sopron 04367 Bogyoszló
Győr-Moson-Sopron 15501 Bősárkány
Győr-Moson-Sopron 27085 Cakóháza
Győr-Moson-Sopron 04039 Csorna
Győr-Moson-Sopron 15033 Enese
Győr-Moson-Sopron 33996 Farád
Győr-Moson-Sopron 06956 Fehértó
Győr-Moson-Sopron 09885 Fertőd
Győr-Moson-Sopron 09487 Fertőendréd
Győr-Moson-Sopron 15343 Fertőszentmiklós
Győr-Moson-Sopron 31440 Fertőszéplak
Győr-Moson-Sopron 19309 Győrsövényház
Győr-Moson-Sopron 18403 Hegykő
Győr-Moson-Sopron 29221 Jánossomorja
Győr-Moson-Sopron 06646 Jobaháza
Győr-Moson-Sopron 28334 Kapuvár
Győr-Moson-Sopron 11262 Kóny
Győr-Moson-Sopron 26444 Maglóca
Győr-Moson-Sopron 06770 Markotabödöge
Győr-Moson-Sopron 15121 Osli
Győr-Moson-Sopron 22831 Petőháza
Győr-Moson-Sopron 15422 Rábatamási
Győr-Moson-Sopron 03753 Rábcakapi
Győr-Moson-Sopron 30021 Sarród
Győr-Moson-Sopron 15714 Szárföld
Győr-Moson-Sopron 03364 Szilsárkány
Győr-Moson-Sopron 04172 Tárnokréti
Győr-Moson-Sopron 04589 Veszkény
Győr-Moson-Sopron 25797 Vitnyéd
7.1.1. Szatmár-Bereg régió
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09353 Aranyosapáti
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26480 Barabás
Szabolcs-Szatmár-Bereg 25441 Benk
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28246 Beregdaróc
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20677 Beregsurány
Szabolcs-Szatmár-Bereg 22239 Botpalád
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09681 Cégénydányád
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12928 Csaholc
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29416 Csaroda
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09715 Császló
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26107 Csegöld
Szabolcs-Szatmár-Bereg 30641 Csenger
Szabolcs-Szatmár-Bereg 24095 Csengersima
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26851 Csengerújfalu
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18795 Darnó
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18528 Eperjeske
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18971 Fehérgyarmat
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10791 Fülesd
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14377 Fülpösdaróc
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13727 Gacsály
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04996 Garbolc
Szabolcs-Szatmár-Bereg 03629 Géberjén
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04613 Gelénes
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13000 Gemzse
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29443 Gulács
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10126 Győrtelek
Szabolcs-Szatmár-Bereg 19558 Gyügye
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33774 Gyüre
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12061 Hermánszeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg 05616 Hetefejércse
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09654 Ilk
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17075 Jánd
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07843 Jánkmajtis
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13143 Jéke
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32869 Kérsemjén
Szabolcs-Szatmár-Bereg 19424 Kisar
Szabolcs-Szatmár-Bereg 08509 Kishódos
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16036 Kisnamény
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29300 Kispalád
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09751 Kisszekeres
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12672 Kisvarsány
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07445 Kocsord
Szabolcs-Szatmár-Bereg 22336 Komlódtótfalu
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16665 Kölcse
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23612 Kömörő
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26091 Lónya
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07995 Lövőpetri
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29984 Magosliget
Szabolcs-Szatmár-Bereg 02088 Mánd
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17826 Mándok
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33224 Márokpapi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18874 Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20668 Mátyus
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29799 Méhtelek
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32656 Mezőladány
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31750 Milota
Szabolcs-Szatmár-Bereg 19211 Nábrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04710 Nagyar
Szabolcs-Szatmár-Bereg 21485 Nagydobos
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06488 Nagyecsed
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26976 Nagyhódos
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27988 Nagyszekeres
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33783 Nagyvarsány
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27119 Nemesborzova
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07904 Nyírcsaholy
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11095 Nyírlövő
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11129 Olcsva
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10834 Olcsvaapáti
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27924 Ópályi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31769 Ököritófülpös
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29559 Panyola
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27748 Pap
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23685 Pátyod
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32692 Penyige
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17215 Porcsalma
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09061 Rápolt
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17428 Rozsály
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23889 Sonkád
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18005 Szamosangyalos
Szabolcs-Szatmár-Bereg 22017 Szamosbecs
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16300 Szamoskér
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10436 Szamossályi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13046 Szamosszeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg 30085 Szamostatárfalva
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31273 Szamosújlak
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31237 Szatmárcseke
Szabolcs-Szatmár-Bereg 29911 Tákos
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04312 Tarpa
Szabolcs-Szatmár-Bereg 09423 Tiszaadony
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17817 Tiszabecs
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20172 Tiszabezdéd
Szabolcs-Szatmár-Bereg 24448 Tiszacsécse
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04446 Tiszakerecseny
Szabolcs-Szatmár-Bereg 08794 Tiszakóród
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11907 Tiszamogyorós
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13541 Tiszaszalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27544 Tiszaszentmárton
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33747 Tiszavid
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27261 Tisztaberek
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20260 Tivadar
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16957 Tornyospálca
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13213 Tunyogmatolcs
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13602 Túristvándi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 08998 Túrricse
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31398 Tyukod
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10117 Újkenéz
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28981 Ura
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31820 Uszka
Szabolcs-Szatmár-Bereg 27322 Vámosatya
Szabolcs-Szatmár-Bereg 08934 Vámosoroszi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18324 Vásárosnamény
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16203 Záhony
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06275 Zajta
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28750 Zsarolyán
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13037 Zsurk
7.1.2. Hortobágyi Nemzeti Park védőzónája
Borsod-Abaúj-Zemplén 03823 Ároktő
Hajdú-Bihar 02918 Balmazújváros
Békés 13471 Bucsa
Borsod-Abaúj-Zemplén 20774 Csobaj
Békés 09432 Ecsegfalva
Hajdú-Bihar 15741 Egyek
Hajdú-Bihar 16568 Görbeháza
Hajdú-Bihar 03045 Hajdúböszörmény
Hajdú-Bihar 22406 Hajdúnánás
Hajdú-Bihar 05175 Hajdúszoboszló
Borsod-Abaúj-Zemplén 02282 Helyőkürt
Hajdú-Bihar 04118 Hortobágy
Hajdú-Bihar 02307 Kaba
Jász-Nagykun-Szolnok 04923 Karcag
Jász-Nagykun-Szolnok 17145 Kenderes
Jász-Nagykun-Szolnok 25919 Kisújszállás
Jász-Nagykun-Szolnok 22567 Kunhegyes
Jász-Nagykun-Szolnok 23171 Kunmadaras
Hajdú-Bihar 28103 Nádudvar
Hajdú-Bihar 09478 Nagyhegyes
Jász-Nagykun-Szolnok 21689 Nagyiván
Borsod-Abaúj-Zemplén 02866 Oszlár
Hajdú-Bihar 23117 Polgár
Heves 22196 Poroszló
Borsod-Abaúj-Zemplén 21272 Prügy
Hajdú-Bihar 10162 Püspökladány
Borsod-Abaúj-Zemplén 03708 Taktabáj
Borsod-Abaúj-Zemplén 18245 Taktaharkány
Borsod-Abaúj-Zemplén 28787 Taktakenéz
Borsod-Abaúj-Zemplén 02291 Tiszabábolna
Hajdú-Bihar 15644 Tiszacsege
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06433 Tiszadada
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12593 Tiszadob
Borsod-Abaúj-Zemplén 03717 Tiszadorogma
Jász-Nagykun-Szolnok 29726 Tiszafüred
Hajdú-Bihar 30845 Tiszagyulaháza
Jász-Nagykun-Szolnok 28699 Tiszaigar
Borsod-Abaúj-Zemplén 13888 Tiszakeszi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23524 Tiszalök
Borsod-Abaúj-Zemplén 28398 Tiszalúc
Jász-Nagykun-Szolnok 15787 Tiszaörs
Borsod-Abaúj-Zemplén 08633 Tiszapalkonya
Borsod-Abaúj-Zemplén 30377 Tiszatarján
Borsod-Abaúj-Zemplén 28352 Tiszaújváros
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07597 Tiszavasvári
Hajdú-Bihar 32568 Újszentmargita
Hajdú-Bihar 11925 Újtikos
8.1.1. Dunavölgyi-sík
Bács-Kiskun 11864 Érsekcsanád
Bács-Kiskun 33589 Érsekhalma
Bács-Kiskun 17686 Ágasegyháza
Bács-Kiskun 21944 Akasztó
Bács-Kiskun 03522 Baja
Bács-Kiskun 13408 Ballószög
Bács-Kiskun 10472 Császártöltés
Bács-Kiskun 12344 Csengőd
Bács-Kiskun 07861 Dunapataj
Bács-Kiskun 14766 Dunatetétlen
Bács-Kiskun 07612 Dunavecse
Bács-Kiskun 04109 Dusnok
Bács-Kiskun 31468 Fülöpháza
Bács-Kiskun 14058 Fülöpszállás
Bács-Kiskun 18759 Hajós
Bács-Kiskun 18458 Harta
Bács-Kiskun 27845 Homokmégy
Bács-Kiskun 21999 Izsák
Bács-Kiskun 19789 Kecel
Bács-Kiskun 22530 Kerekegyháza
Bács-Kiskun 09344 Kiskőrös
Bács-Kiskun 05856 Kunadacs
Bács-Kiskun 07728 Kunbaracs
Bács-Kiskun 31918 Kunpeszér
Bács-Kiskun 28130 Kunszentmiklós
Bács-Kiskun 30632 Miske
Bács-Kiskun 32540 Nemesnádudvar
Bács-Kiskun 16939 Orgovány
Bács-Kiskun 08679 Öregcsertő
Bács-Kiskun 18670 Páhi
Bács-Kiskun 29115 Solt
Bács-Kiskun 18218 Soltszentimre
Bács-Kiskun 21245 Sükösd
Bács-Kiskun 25061 Szabadszállás
Bács-Kiskun 19530 Szakmár
Bács-Kiskun 19947 Szalkszentmárton
Bács-Kiskun 25432 Tabdi
Bács-Kiskun 20525 Tass
Pest 27386 Tatárszentgyörgy
Bács-Kiskun 08785 Újsolt
Bács-Kiskun 33604 Újtelek
8.1.2. A Tisza homokhátsági vízgyűjtője
Csongrád-Csanád 10339 Ásotthalom
Csongrád-Csanád 23676 Balástya
Bács-Kiskun 13408 Ballószög
Bács-Kiskun 25937 Balotaszállás
Bács-Kiskun 08305 Bócsa
Bács-Kiskun 32823 Bugac
Bács-Kiskun 33631 Bugacpusztaháza
Csongrád-Csanád 32285 Csengele
Bács-Kiskun 12025 Csólyospálos
Csongrád-Csanád 05111 Csongrád
Bács-Kiskun 33598 Felsőlajos
Csongrád-Csanád 33020 Forráskút
Bács-Kiskun 33622 Fülöpjakab
Bács-Kiskun 26383 Gátér
Bács-Kiskun 08350 Harkakötöny
Bács-Kiskun 04093 Helvécia
Bács-Kiskun 08095 Imrehegy
Bács-Kiskun 17923 Jakabszállás
Bács-Kiskun 08378 Jászszentlászló
Bács-Kiskun 30605 Kaskantyú
Bács-Kiskun 26684 Kecskemét
Bács-Kiskun 27571 Kelebia
Bács-Kiskun 18166 Kéleshalom
Bács-Kiskun 22530 Kerekegyháza
Bács-Kiskun 20297 Kiskunfélegyháza
Bács-Kiskun 32434 Kiskunhalas
Bács-Kiskun 24396 Kiskunmajsa
Bács-Kiskun 28158 Kisszállás
Bács-Kiskun 13806 Kömpöc
Bács-Kiskun 07728 Kunbaracs
Bács-Kiskun 29027 Kunfehértó
Bács-Kiskun 31893 Kunszállás
Bács-Kiskun 05786 Ladánybene
Bács-Kiskun 17677 Lajosmizse
Bács-Kiskun 06202 Lakitelek
Bács-Kiskun 34096 Móricgát
Bács-Kiskun 16939 Orgovány
Bács-Kiskun 18670 Páhi
Bács-Kiskun 02705 Pálmonostora
Bács-Kiskun 15431 Petőfiszállás
Bács-Kiskun 15398 Pirtó
Csongrád-Csanád 06354 Pusztamérges
Bács-Kiskun 19983 Soltvadkert
Bács-Kiskun 11794 Szank
Bács-Kiskun 25432 Tabdi
Pest 08332 Táborfalva
Bács-Kiskun 24998 Tázlár
Bács-Kiskun 24545 Tiszaalpár
Jász-Nagykun-Szolnok 21494 Tiszasas
Jász-Nagykun-Szolnok 14094 Tiszaug
Csongrád-Csanád 25900 Tömörkény
Bács-Kiskun 10667 Városföld
Bács-Kiskun 15158 Zsana
9.1.1. Dévaványa környéke
Hajdú-Bihar 24828 Biharnagybajom
Békés 13471 Bucsa
Hajdú-Bihar 12450 Csökmő
Hajdú-Bihar 14678 Darvas
Békés 24819 Dévaványa
Békés 09432 Ecsegfalva
Békés 12256 Füzesgyarmat
Békés 33455 Gyomaendrőd
Jász-Nagykun-Szolnok 04923 Karcag
Békés 12618 Kertészsziget
Jász-Nagykun-Szolnok 25919 Kisújszállás
Békés 11615 Körösladány
Jász-Nagykun-Szolnok 04260 Mezőtúr
Hajdú-Bihar 10162 Püspökladány
Hajdú-Bihar 23940 Sárrétudvari
Békés 21883 Szeghalom
Hajdú-Bihar 33437 Szere
Jász-Nagykun-Szolnok 28228 Túrkeve
9.1.2. Vásárhelyi-Csanádi puszták
Csongrád-Csanád 16197 Ambrózfalva
Csongrád-Csanád 14252 Apátfalva
Békés 26189 Békéssámson
Csongrád-Csanád 02121 Csanádalberti
Csongrád-Csanád 05379 Csanádpalota
Csongrád-Csanád 08314 Hódmezővásárhely
Békés 12177 Kardoskút
Csongrád-Csanád 13666 Királyhegyes
Csongrád-Csanád 09955 Kövegy
Csongrád-Csanád 05962 Magyarcsanád
Csongrád-Csanád 07357 Makó
Csongrád-Csanád 20914 Nagyér
Csongrád-Csanád 17233 Nagymágocs
Békés 23065 Orosháza
Csongrád-Csanád 06284 Pitvaros
Csongrád-Csanád 12265 Székkutas
Békés 16434 Tótkomlós
9.1.3. Kis-Sárrét
Békés 29610 Biharugra
Békés 17394 Geszt
Békés 05032 Gyula
Békés 24350 Újszalonta
Békés 10764 Körösnagyharsány
Hajdú-Bihar 31130 Körösszakál
Hajdú-Bihar 08943 Körösszegapáti
Békés 06804 Kötegyán
Hajdú-Bihar 02167 Komádi
Békés 23931 Méhkerék
Hajdú-Bihar 03683 Magyarhomorog
Békés 04206 Mezágyán
Békés 19257 Okány
Békés 28565 Sarkad
Békés 25168 Sarkadkeresztúr
Békés 06257 Zsadány

II. Fontos ÉTT-ek térségei

Vármegye Település kódja Települések neve
1.2.1. Putnoki-dombvidék
Borsod-Abaúj-Zemplén 28839 Alsószuha
Borsod-Abaúj-Zemplén 08217 Alsótelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén 06123 Dövény
Borsod-Abaúj-Zemplén 27669 Dubicsány
Borsod-Abaúj-Zemplén 10728 Edelény
Borsod-Abaúj-Zemplén 31723 Felsőkelecsény
Borsod-Abaúj-Zemplén 32762 Felsőnyárád
Borsod-Abaúj-Zemplén 31671 Felsőtelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén 09706 Gömörszőlős
Borsod-Abaúj-Zemplén 08004 Hét
Borsod-Abaúj-Zemplén 16577 Imola
Borsod-Abaúj-Zemplén 05591 Izsófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 20233 Jákfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 07764 Kánó
Borsod-Abaúj-Zemplén 12034 Kelemér
Borsod-Abaúj-Zemplén 34069 Ormosbánya
Borsod-Abaúj-Zemplén 27410 Putnok
Borsod-Abaúj-Zemplén 06053 Ragály
Borsod-Abaúj-Zemplén 23029 Rudabánya
Borsod-Abaúj-Zemplén 10171 Sajógalgóc
Borsod-Abaúj-Zemplén 14313 Sajókaza
Borsod-Abaúj-Zemplén 32531 Serényfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 08077 Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén 27456 Szendrőlád
Borsod-Abaúj-Zemplén 03160 Szuhafő
Borsod-Abaúj-Zemplén 24606 Szuhogy
Borsod-Abaúj-Zemplén 03063 Zádorfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 19105 Zubogy
1.2.2. Közép-Cserehát
Borsod-Abaúj-Zemplén 02820 Abaújlak
Borsod-Abaúj-Zemplén 26338 Abaújszolnok
Borsod-Abaúj-Zemplén 10357 Abod
Borsod-Abaúj-Zemplén 14429 Alsógagy
Borsod-Abaúj-Zemplén 18184 Baktakék
Borsod-Abaúj-Zemplén 22521 Balajt
Borsod-Abaúj-Zemplén 29674 Beret
Borsod-Abaúj-Zemplén 08493 Csenyéte
Borsod-Abaúj-Zemplén 11350 Damak
Borsod-Abaúj-Zemplén 10524 Detek
Borsod-Abaúj-Zemplén 10728 Edelény
Borsod-Abaúj-Zemplén 33048 Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén 02741 Fáj
Borsod-Abaúj-Zemplén 12557 Fancsal
Borsod-Abaúj-Zemplén 29708 Felsőgagy
Borsod-Abaúj-Zemplén 23533 Felsővadász
Borsod-Abaúj-Zemplén 30483 Forró
Borsod-Abaúj-Zemplén 22123 Fulókércs
Borsod-Abaúj-Zemplén 05494 Gadna
Borsod-Abaúj-Zemplén 28732 Gagyapáti
Borsod-Abaúj-Zemplén 03744 Gagyvendégi
Borsod-Abaúj-Zemplén 19293 Galvács
Borsod-Abaúj-Zemplén 10904 Garadna
Borsod-Abaúj-Zemplén 11226 Hangács
Borsod-Abaúj-Zemplén 02468 Hegymeg
Borsod-Abaúj-Zemplén 24882 Hernádpetri
Borsod-Abaúj-Zemplén 24970 Hernádszurdok
Borsod-Abaúj-Zemplén 19840 Hernádvécse
Borsod-Abaúj-Zemplén 11697 Hidasnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 05005 Irota
Borsod-Abaúj-Zemplén 18722 Kupa
Borsod-Abaúj-Zemplén 26231 Ládbesenyő
Borsod-Abaúj-Zemplén 15857 Lak
Borsod-Abaúj-Zemplén 28219 Litka
Borsod-Abaúj-Zemplén 25618 Méra
Borsod-Abaúj-Zemplén 09016 Monaj
Borsod-Abaúj-Zemplén 27191 Novajidrány
Borsod-Abaúj-Zemplén 04419 Nyésta
Borsod-Abaúj-Zemplén 15413 Pusztaradvány
Borsod-Abaúj-Zemplén 25380 Selyeb
Borsod-Abaúj-Zemplén 32258 Szakácsi
Borsod-Abaúj-Zemplén 31015 Szalaszend
Borsod-Abaúj-Zemplén 09830 Szemere
Borsod-Abaúj-Zemplén 08077 Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén 27456 Szendrőlád
Borsod-Abaúj-Zemplén 14890 Tomor
Borsod-Abaúj-Zemplén 29054 Tornyosnémeti
2.2.1. Sümeg–Rigács–Apácatorna–Káptalanfa települések közé eső területek
Veszprém 28370 Apácatorna
Veszprém 30924 Csabrendek
Veszprém 28671 Gyepükaján
Veszprém 07250 Hosztót
Veszprém 14270 Káptalanfa
Veszprém 29072 Kisberzseny
Veszprém 25849 Rigács
Veszprém 25593 Sümeg
Veszprém 10065 Szentimrefalva
Veszprém 23010 Ukk
Veszprém 19336 Veszprémgalsa
Veszprém 27207 Zalagyömörő
Veszprém 33039 Zalameggyes
2.2.2. Dörögdi-medence
Veszprém 28112 Ács
Veszprém 06673 Ajka
Veszprém 07898 Halimba
Veszprém 14553 Kapolcs
Veszprém 19196 Nagyvázsony
Veszprém 11420 Pula
Veszprém 13772 Sáska
Veszprém 16692 Szőc
Veszprém 17321 Taliándörögd
Veszprém 09733 Vigántpetend
2.2.3. Bakonyjákó–Oroszi–Pápasalamon–Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része
Veszprém 06673 Ajka
Veszprém 29513 Bakonyjákó
Veszprém 06327 Bakonypölöske
Veszprém 32276 Devecser
Veszprém 10870 Doba
Veszprém 29470 Döbrönte
Veszprém 10250 Farkasgyepü
Veszprém 12742 Ganna
Veszprém 27818 Homokbödöge
Veszprém 26541 Kup
Veszprém 20437 Magyarpolány
Veszprém 25201 Nagytevel
Veszprém 10409 Németbánya
Veszprém 14757 Noszlop
Veszprém 31945 Pápa
Veszprém 11855 Pápakovácsi
Veszprém 21607 Pápasalamon
Veszprém 24767 Ugod
2.2.4. Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület
Veszprém 25450 Öskü
Fejér 08730 Bakonycsernye
Fejér 23153 Bakonykúti
Veszprém 25991 Bakonynána
Veszprém 31699 Csetény
Fejér 09779 Csór
Veszprém 02936 Dudar
Veszprém 33941 Eplény
Veszprém 15361 Hajmáskér
Fejér 02200 Isztimér
Veszprém 17437 Jásd
Veszprém 23180 Nagyesztergár
Veszprém 26514 Olaszfalu
Veszprém 16489 Szápár
Veszprém 20570 Tés
Veszprém 11439 Várpalota
Veszprém 11767 Veszprém
Veszprém 26499 Zirc
3.2.1. Zempléni-hegység
Borsod-Abaúj-Zemplén 15662 Abaújalpár
Borsod-Abaúj-Zemplén 26718 Abaújkér
Borsod-Abaúj-Zemplén 03595 Abaújszántó
Borsod-Abaúj-Zemplén 02273 Abaújvár
Borsod-Abaúj-Zemplén 23223 Alsóregmec
Borsod-Abaúj-Zemplén 26198 Arka
Borsod-Abaúj-Zemplén 08846 Baskó
Borsod-Abaúj-Zemplén 06929 Bekecs
Borsod-Abaúj-Zemplén 30784 Bodrogkeresztúr
Borsod-Abaúj-Zemplén 33808 Bodrogkisfalud
Borsod-Abaúj-Zemplén 14401 Bodrogolaszi
Borsod-Abaúj-Zemplén 18944 Boldogkőújfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén 14474 Boldogkőváralja
Borsod-Abaúj-Zemplén 31006 Bózsva
Borsod-Abaúj-Zemplén 25326 Erdőbénye
Borsod-Abaúj-Zemplén 22503 Erdőhorváti
Borsod-Abaúj-Zemplén 17109 Füzér
Borsod-Abaúj-Zemplén 06460 Füzérkajata
Borsod-Abaúj-Zemplén 11378 Füzérkomlós
Borsod-Abaúj-Zemplén 10366 Füzérradvány
Borsod-Abaúj-Zemplén 07588 Felsőregmec
Borsod-Abaúj-Zemplén 25238 Filkeháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 17932 Fony
Borsod-Abaúj-Zemplén 13134 Golop
Borsod-Abaúj-Zemplén 15936 Gönc
Borsod-Abaúj-Zemplén 18643 Göncruszka
Borsod-Abaúj-Zemplén 12706 Háromhuta
Borsod-Abaúj-Zemplén 22187 Hejce
Borsod-Abaúj-Zemplén 30137 Hercegkút
Borsod-Abaúj-Zemplén 31167 Hollóháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 15264 Kéked
Borsod-Abaúj-Zemplén 28875 Kishuta
Borsod-Abaúj-Zemplén 16559 Komlóska
Borsod-Abaúj-Zemplén 22956 Korlát
Borsod-Abaúj-Zemplén 28547 Kovácsvágás
Borsod-Abaúj-Zemplén 11660 Legyesbénye
Borsod-Abaúj-Zemplén 03902 Mád
Borsod-Abaúj-Zemplén 19600 Makkoshotyka
Borsod-Abaúj-Zemplén 21768 Megyaszó
Borsod-Abaúj-Zemplén 03443 Mezőzombor
Borsod-Abaúj-Zemplén 24253 Mikóháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 10968 Mogyoróska
Borsod-Abaúj-Zemplén 07825 Monok
Borsod-Abaúj-Zemplén 15468 Nagyhuta
Borsod-Abaúj-Zemplén 26435 Nyíri
Borsod-Abaúj-Zemplén 31778 Olaszliszka
Borsod-Abaúj-Zemplén 12362 Pálháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 24730 Pányok
Borsod-Abaúj-Zemplén 17048 Pusztafalu
Borsod-Abaúj-Zemplén 12469 Rátka
Borsod-Abaúj-Zemplén 08402 Regéc
Borsod-Abaúj-Zemplén 20516 Sárazsadány
Borsod-Abaúj-Zemplén 27474 Sárospatak
Borsod-Abaúj-Zemplén 05120 Sátoraljaújhely
Borsod-Abaúj-Zemplén 23418 Sima
Borsod-Abaúj-Zemplén 33817 Szegi
Borsod-Abaúj-Zemplén 31510 Szegilong
Borsod-Abaúj-Zemplén 30739 Szerencs
Borsod-Abaúj-Zemplén 12210 Tállya
Borsod-Abaúj-Zemplén 13763 Telkibánya
Borsod-Abaúj-Zemplén 28051 Tolcsva
Borsod-Abaúj-Zemplén 29151 Vágáshuta
Borsod-Abaúj-Zemplén 15149 Vámosújfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén 11581 Vilmány
Borsod-Abaúj-Zemplén 12982 Vilyvitány
Borsod-Abaúj-Zemplén 21087 Vizsoly
Borsod-Abaúj-Zemplén 11022 Zsujta
3.2.2. Hernád-völgy
Borsod-Abaúj-Zemplén 22628 Ónod
Borsod-Abaúj-Zemplén 26718 Abaújkér
Borsod-Abaúj-Zemplén 03595 Abaújszántó
Borsod-Abaúj-Zemplén 02273 Abaújvár
Borsod-Abaúj-Zemplén 19664 Alsódobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén 21032 Alsózsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén 26198 Arka
Borsod-Abaúj-Zemplén 03771 Arnót
Borsod-Abaúj-Zemplén 04233 Aszaló
Borsod-Abaúj-Zemplén 26356 Berzék
Borsod-Abaúj-Zemplén 14474 Boldogkőváralja
Borsod-Abaúj-Zemplén 05306 Bőcs
Borsod-Abaúj-Zemplén 05333 Csobád
Borsod-Abaúj-Zemplén 33048 Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén 09742 Felsődobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén 02848 Felsőzsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén 30483 Forró
Borsod-Abaúj-Zemplén 15608 Gesztely
Borsod-Abaúj-Zemplén 15936 Gönc
Borsod-Abaúj-Zemplén 18643 Göncruszka
Borsod-Abaúj-Zemplén 27942 Halmaj
Borsod-Abaúj-Zemplén 15839 Hernádbüd
Borsod-Abaúj-Zemplén 09399 Hernádcéce
Borsod-Abaúj-Zemplén 24165 Hernádkak
Borsod-Abaúj-Zemplén 21829 Hernádkércs
Borsod-Abaúj-Zemplén 31200 Hernádnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 17136 Hernádszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén 24970 Hernádszurdok
Borsod-Abaúj-Zemplén 19840 Hernádvécse
Borsod-Abaúj-Zemplén 11697 Hidasnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 08086 Ináncs
Borsod-Abaúj-Zemplén 12487 Újcsanálos
Borsod-Abaúj-Zemplén 15264 Kéked
Borsod-Abaúj-Zemplén 03762 Kiskinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén 26602 Köröm
Borsod-Abaúj-Zemplén 21768 Megyaszó
Borsod-Abaúj-Zemplén 25618 Méra
Borsod-Abaúj-Zemplén 02158 Muhi
Borsod-Abaúj-Zemplén 26505 Nagykinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén 22558 Onga
Borsod-Abaúj-Zemplén 24420 Pere
Borsod-Abaúj-Zemplén 03081 Sajóhídvég
Borsod-Abaúj-Zemplén 27173 Sajólád
Borsod-Abaúj-Zemplén 16638 Sajópetri
Borsod-Abaúj-Zemplén 13268 Sóstófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 08484 Szentistvánbaksa
Borsod-Abaúj-Zemplén 21351 Szikszó
Borsod-Abaúj-Zemplén 29054 Tornyosnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 11581 Vilmány
Borsod-Abaúj-Zemplén 21087 Vizsoly
Borsod-Abaúj-Zemplén 11022 Zsujta
5.2.1. Hajta és Tápió-mente
Heves 03452 Boldog
Pest 09122 Farmos
Jász-Nagykun-Szolnok 18209 Jászberény
Jász-Nagykun-Szolnok 15811 Jászboldogháza
Jász-Nagykun-Szolnok 23579 Jászfelsőszentgyörgy
Jász-Nagykun-Szolnok 23339 Jászfényszaru
Jász-Nagykun-Szolnok 15291 Újszász
Pest 17808 Újszilvás
Pest 31361 Kóka
Pest 13435 Nagykáta
Pest 07542 Szentlőrinckáta
Pest 28653 Szentmártonkáta
Pest 17303 Tápiógyörgye
Pest 14146 Tápiószele
Pest 14571 Tápiószentmárton
Pest 02769 Tápiószőlős
Pest 21467 Tóalmás
Pest 09593 Tura
Pest 22035 Zsámbok
5.2.2. Csákvár–Zámoly medence
Fejér 05360 Csákberény
Fejér 20002 Csákvár
Fejér 15750 Gánt
Fejér 28848 Pátka
Fejér 14827 Székesfehérvár
Fejér 30243 Zámoly
5.2.3. Által-ér mente
Komárom-Esztergom 32346 Almásfüzitő
Komárom-Esztergom 29212 Baj
Komárom-Esztergom 33835 Dunaalmás
Komárom-Esztergom 30553 Környe
Komárom-Esztergom 20163 Naszály
Komárom-Esztergom 22619 Szomód
Komárom-Esztergom 20127 Tata
Komárom-Esztergom 18157 Tatabánya
Komárom-Esztergom 31264 Vértesszőlős
5.2.4. Gerecse és Pilis közti dombvidék
Komárom-Esztergom 16744 Bajna
Komárom-Esztergom 18926 Csolnok
Komárom-Esztergom 22910 Dág
Komárom-Esztergom 29638 Epöl
Komárom-Esztergom 06521 Gyermely
Komárom-Esztergom 25487 Leányvár
Fejér 23490 Mány
Komárom-Esztergom 22637 Máriahalom
Komárom-Esztergom 27076 Nagysáp
Komárom-Esztergom 27632 Úny
Pest 07144 Piliscsaba
Komárom-Esztergom 21874 Piliscsév
Komárom-Esztergom 26903 Sárisáp
Komárom-Esztergom 21421 Szomor
Pest 07108 Tinnye
Komárom-Esztergom 14155 Tokod
Komárom-Esztergom 34023 Tokodaltáró
Pest 24527 Tök
Pest 25034 Zsámbék
6.2.1. Mosoni-sík
Győr-Moson-Sopron 29805 Bezenye
Győr-Moson-Sopron 17905 Hegyeshalom
Győr-Moson-Sopron 29221 Jánossomorja
Győr-Moson-Sopron 31839 Újrónafő
Győr-Moson-Sopron 19239 Levél
Győr-Moson-Sopron 04783 Mosonmagyaróvár
Győr-Moson-Sopron 28149 Mosonszolnok
Győr-Moson-Sopron 26587 Rajka
Győr-Moson-Sopron 18412 Várbalog
6.2.2. Rába-mente
Győr-Moson-Sopron 32249 Árpás
Veszprém 31307 Adorjánháza
Vas 22725 Alsóújlak
Győr-Moson-Sopron 28769 Bágyogszovát
Győr-Moson-Sopron 06196 Barbacs
Vas 10384 Bejcgyertyános
Veszprém 27058 Békás
Győr-Moson-Sopron 10588 Beled
Vas 29203 Boba
Győr-Moson-Sopron 06220 Bodonhely
Vas 03090 Borgáta
Vas 27094 Celldömölk
Vas 03911 Csákánydoroszló
Győr-Moson-Sopron 04039 Csorna
Veszprém 32814 Csögle
Vas 22390 Csönge
Veszprém 17172 Dabronc
Vas 20695 Döbörhegy
Győr-Moson-Sopron 21917 Dör
Vas 03036 Döröske
Vas 02927 Duka
Győr-Moson-Sopron 22442 Edve
Veszprém 33871 Egeralja
Győr-Moson-Sopron 20288 Egyed
Vas 10232 Egyházashetye
Vas 30429 Egyházashollós
Veszprém 10445 Egyházaskesző
Vas 26152 Gérce
Veszprém 18193 Gógánfa
Győr-Moson-Sopron 25584 Győr
Vas 10676 Halogy
Veszprém 15088 Hetyefő
Veszprém 07250 Hosztót
Vas 11387 Ikervár
Győr-Moson-Sopron 20604 Ikrény
Vas 06406 Jákfa
Vas 11679 Jánosháza
Veszprém 16142 Külsővat
Vas 29957 Káld
Vas 04640 Kám
Veszprém 19141 Kamond
Vas 10913 Karakó
Vas 26620 Katafa
Veszprém 19734 Kemeneshőgyész
Vas 16911 Kemeneskápolna
Vas 12247 Kemenesmagasi
Vas 13426 Kemenesmihályfa
Vas 20996 Kemenespálfa
Vas 24484 Kemenessömjén
Vas 20084 Kemenesszentmárton
Veszprém 12478 Kemenesszentpéter
Vas 09937 Kenyeri
Győr-Moson-Sopron 02413 Kisbabot
Vas 05953 Kissomlyó
Győr-Moson-Sopron 24633 Koroncó
Vas 04190 Köcsk
Vas 13532 Körmend
Veszprém 26374 Magyargencs
Vas 17288 Magyarszecsőd
Veszprém 03610 Malomsok
Veszprém 29294 Marcalgergelyi
Veszprém 22220 Marcaltő
Vas 25760 Meggyeskovácsi
Veszprém 04987 Megyer
Győr-Moson-Sopron 20385 Mérges
Vas 14809 Mersevát
Vas 15723 Mesteri
Veszprém 23560 Mezőlak
Zala 02130 Mihályfa
Veszprém 04668 Mihályháza
Vas 03294 Molnaszecsőd
Győr-Moson-Sopron 02556 Mórichida
Vas 06716 Nádasd
Vas 15060 Nagymizdó
Veszprém 21403 Nagypirit
Vas 26143 Nagysimonyi
Veszprém 05652 Nemesgörzsöny
Vas 03674 Nemeskeresztúr
Vas 02839 Nemeskocs
Vas 10843 Nick
Vas 22318 Nyőgér
Vas 32629 Ostffyasszonyfa
Vas 07278 Püspökmolnári
Győr-Moson-Sopron 19637 Páli
Vas 14067 Pápóc
Győr-Moson-Sopron 33701 Rábacsécsény
Vas 03197 Rábahidvég
Győr-Moson-Sopron 14793 Rábakecöl
Győr-Moson-Sopron 25335 Rábapatona
Vas 26073 Rábapaty
Győr-Moson-Sopron 24721 Rábapordány
Győr-Moson-Sopron 20136 Rábasebes
Győr-Moson-Sopron 15273 Rábaszentandrás
Győr-Moson-Sopron 33710 Rábaszentmihály
Győr-Moson-Sopron 17297 Rábaszentmiklós
Vas 30881 Répcelak
Veszprém 25849 Rigács
Vas 10597 Rum
Vas 21306 Sárvár
Vas 30748 Sitke
Győr-Moson-Sopron 24208 Sobor
Vas 22983 Sótony
Zala 20543 Szalapa
Győr-Moson-Sopron 08536 Szany
Vas 17729 Szarvaskend
Vas 27793 Szergény
Győr-Moson-Sopron 19266 Szil
Győr-Moson-Sopron 19035 Tét
Vas 09229 Tokorcs
Veszprém 23010 Ukk
Vas 21537 Uraiújfalu
Győr-Moson-Sopron 02237 Vág
Veszprém 26204 Várkesző
Győr-Moson-Sopron 17880 Vásárosfalu
Vas 09195 Vásárosmiske
Vas 04695 Vasvár
Veszprém 24651 Vinár
Vas 03142 Vönöck
Veszprém 33039 Zalameggyes
Veszprém 23597 Zalaszegvár
Vas 12292 Zsennye
7.2.1. Bihari-sík
Hajdú-Bihar 03319 Ártánd
Hajdú-Bihar 15167 Bakonszeg
Hajdú-Bihar 26693 Báránd
Hajdú-Bihar 33446 Bedő
Hajdú-Bihar 18467 Berekböszörmény
Hajdú-Bihar 12788 Berettyóújfalu
Hajdú-Bihar 25256 Bihardancsháza
Hajdú-Bihar 19956 Biharkeresztes
Hajdú-Bihar 24828 Biharnagybajom
Hajdú-Bihar 29887 Bihartorda
Békés 29610 Biharugra
Hajdú-Bihar 14137 Bojt
Békés 13471 Bucsa
Hajdú-Bihar 12450 Csökmő
Hajdú-Bihar 14678 Darvas
Hajdú-Bihar 05573 Derecske
Hajdú-Bihar 25469 Esztár
Békés 12256 Füzesgyarmat
Hajdú-Bihar 03258 Földes
Hajdú-Bihar 16993 Furta
Hajdú-Bihar 18175 Gáborján
Hajdú-Bihar 26170 Hajdúbagos
Hajdú-Bihar 17473 Hajdúszovát
Hajdú-Bihar 29391 Hencida
Hajdú-Bihar 06266 Hosszúpályi
Hajdú-Bihar 23393 Újiráz
Hajdú-Bihar 02307 Kaba
Jász-Nagykun-Szolnok 04923 Karcag
Hajdú-Bihar 15477 Kismarja
Hajdú-Bihar 17455 Kokad
Hajdú-Bihar 02167 Komádi
Hajdú-Bihar 25964 Konyár
Békés 30164 Körösújfalu
Békés 10764 Körösnagyharsány
Hajdú-Bihar 31130 Körösszakál
Hajdú-Bihar 08943 Körösszegapáti
Hajdú-Bihar 05768 Létavértes
Hajdú-Bihar 03683 Magyarhomorog
Hajdú-Bihar 31033 Mezőpeterd
Hajdú-Bihar 18847 Mezősas
Hajdú-Bihar 24217 Mikepércs
Hajdú-Bihar 25894 Monostorpályi
Hajdú-Bihar 08907 Nagykereki
Hajdú-Bihar 06309 Nagyrábé
Hajdú-Bihar 10162 Püspökladány
Hajdú-Bihar 11837 Pocsaj
Hajdú-Bihar 26116 Sáp
Hajdú-Bihar 25007 Sáránd
Hajdú-Bihar 23940 Sárrétudvari
Békés 21883 Szeghalom
Hajdú-Bihar 19099 Szentpéterszeg
Hajdú-Bihar 33437 Szerep
Hajdú-Bihar 31042 Tépe
Hajdú-Bihar 19691 Tetétlen
Hajdú-Bihar 25876 Told
Hajdú-Bihar 16762 Váncsod
Hajdú-Bihar 11138 Vekerd
Békés 06257 Zsadány
Hajdú-Bihar 04817 Zsáka
7.2.3. Dél- és Kelet-Nyírség
Hajdú-Bihar 27641 Álmosd
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26550 Ömböly
Hajdú-Bihar 20011 Bagamér
Szabolcs-Szatmár-Bereg 02990 Bátorliget
Hajdú-Bihar 15130 Debrecen
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32328 Encsencs
Hajdú-Bihar 22150 Fülöp
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23250 Fábiánháza
Hajdú-Bihar 26170 Hajdúbagos
Hajdú-Bihar 31097 Hajdúsámson
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13019 Hodász
Hajdú-Bihar 06266 Hosszúpályi
Hajdú-Bihar 20419 Újléta
Hajdú-Bihar 17455 Kokad
Hajdú-Bihar 05768 Létavértes
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18874 Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07463 Mérk
Hajdú-Bihar 24217 Mikepércs
Hajdú-Bihar 25894 Monostorpályi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06488 Nagyecsed
Hajdú-Bihar 32294 Nyírábrány
Hajdú-Bihar 14003 Nyíracsád
Hajdú-Bihar 06187 Nyíradony
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14845 Nyírbátor
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15802 Nyírbéltek
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31158 Nyírbogát
Szabolcs-Szatmár-Bereg 07904 Nyírcsaholy
Szabolcs-Szatmár-Bereg 25973 Nyírcsászári
Szabolcs-Szatmár-Bereg 05041 Nyírderzs
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28440 Nyírgelse
Szabolcs-Szatmár-Bereg 32452 Nyírkáta
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11271 Nyírlugos
Hajdú-Bihar 32382 Nyírmártonfalva
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23269 Nyírmeggyes
Szabolcs-Szatmár-Bereg 26365 Nyírmihálydi
Szabolcs-Szatmár-Bereg 03878 Nyírpilis
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16522 Nyírvasvári
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17084 Penészlek
Szabolcs-Szatmár-Bereg 03391 Piricse
Hajdú-Bihar 25007 Sáránd
Szabolcs-Szatmár-Bereg 33358 Terem
Szabolcs-Szatmár-Bereg 08952 Tiborszállás
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06938 Vállaj
Hajdú-Bihar 08989 Vámospércs
9.2.1. Gyula-Dobozi ártér
Békés 09760 Békés
Békés 15200 Békéscsaba
Békés 33190 Doboz
Békés 05032 Gyula
Békés 28565 Sarkad
Békés 33075 Tarhos
9.2.2. Körösszög
Jász-Nagykun-Szolnok 28006 Öcsöd
Békés 02680 Békésszentandrás
Békés 31334 Csabacsüd
Csongrád-Csanád 22992 Eperjes
Csongrád-Csanád 19974 Fábiánsebestyén
Békés 09511 Gádoros
Jász-Nagykun-Szolnok 32504 Kunszentmárton
Békés 08244 Nagyszénás
Csongrád-Csanád 29179 Nagytőke
Békés 23870 Szarvas
Jász-Nagykun-Szolnok 20428 Szelevény
Csongrád-Csanád 14456 Szentes
9.2.3. Kígyósi területek
Békés 15200 Békéscsaba
Békés 32957 Elek
Békés 05032 Gyula
Békés 02352 Újkígyós
Békés 03461 Kétegyháza
Békés 31325 Szabadkígyós
9.2.4. Vésztő–Szeghalom környéke
Békés 09760 Békés
Békés 19390 Bélmegyer
Békés 11615 Körösladány
Békés 12900 Köröstarcsa
Békés 19628 Mezőberény
Békés 19257 Okány
Békés 28565 Sarkad
Békés 21883 Szeghalom
Békés 33075 Tarhos
Békés 29531 Vésztő

III. Tervezett ÉTT-ek térségei

Vármegye Település kódja Települések neve
1.3. A Sajó és a Hernád köze
Borsod-Abaúj-Zemplén 26718 Abaújkér
Borsod-Abaúj-Zemplén 19664 Alsódobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén 29814 Alsóvadász
Borsod-Abaúj-Zemplén 21032 Alsózsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén 03771 Arnót
Borsod-Abaúj-Zemplén 04233 Aszaló
Borsod-Abaúj-Zemplén 18184 Baktakék
Borsod-Abaúj-Zemplén 21953 Bánréve
Borsod-Abaúj-Zemplén 29674 Beret
Borsod-Abaúj-Zemplén 26356 Berzék
Borsod-Abaúj-Zemplén 08396 Boldva
Borsod-Abaúj-Zemplén 16799 Borsodszirák
Borsod-Abaúj-Zemplén 05306 Bőcs
Borsod-Abaúj-Zemplén 05333 Csobád
Borsod-Abaúj-Zemplén 11350 Damak
Borsod-Abaúj-Zemplén 10524 Detek
Borsod-Abaúj-Zemplén 27669 Dubicsány
Borsod-Abaúj-Zemplén 10728 Edelény
Borsod-Abaúj-Zemplén 33048 Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén 12557 Fancsal
Borsod-Abaúj-Zemplén 09742 Felsődobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén 32762 Felsőnyárád
Borsod-Abaúj-Zemplén 02848 Felsőzsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén 30483 Forró
Borsod-Abaúj-Zemplén 15608 Gesztely
Borsod-Abaúj-Zemplén 27942 Halmaj
Borsod-Abaúj-Zemplén 11226 Hangács
Borsod-Abaúj-Zemplén 15839 Hernádbüd
Borsod-Abaúj-Zemplén 24165 Hernádkak
Borsod-Abaúj-Zemplén 21829 Hernádkércs
Borsod-Abaúj-Zemplén 31200 Hernádnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 17136 Hernádszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén 08004 Hét
Borsod-Abaúj-Zemplén 21236 Homrogd
Borsod-Abaúj-Zemplén 08086 Ináncs
Borsod-Abaúj-Zemplén 05591 Izsófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 06691 Kazincbarcika
Borsod-Abaúj-Zemplén 13374 Kázsmárk
Borsod-Abaúj-Zemplén 12034 Kelemér
Borsod-Abaúj-Zemplén 03762 Kiskinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén 11819 Kurityán
Borsod-Abaúj-Zemplén 03531 Léh
Borsod-Abaúj-Zemplén 21768 Megyaszó
Borsod-Abaúj-Zemplén 25618 Méra
Borsod-Abaúj-Zemplén 30456 Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén 09016 Monaj
Borsod-Abaúj-Zemplén 21546 Múcsony
Borsod-Abaúj-Zemplén 26505 Nagykinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén 04215 Nyomár
Borsod-Abaúj-Zemplén 22558 Onga
Borsod-Abaúj-Zemplén 22628 Ónod
Borsod-Abaúj-Zemplén 34069 Ormosbánya
Borsod-Abaúj-Zemplén 24420 Pere
Borsod-Abaúj-Zemplén 27410 Putnok
Borsod-Abaúj-Zemplén 31909 Rásonysápberencs
Borsod-Abaúj-Zemplén 27331 Sajóecseg
Borsod-Abaúj-Zemplén 10171 Sajógalgóc
Borsod-Abaúj-Zemplén 03081 Sajóhídvég
Borsod-Abaúj-Zemplén 03212 Sajóivánka
Borsod-Abaúj-Zemplén 14313 Sajókaza
Borsod-Abaúj-Zemplén 26949 Sajókeresztúr
Borsod-Abaúj-Zemplén 27173 Sajólád
Borsod-Abaúj-Zemplén 11332 Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén 18537 Sajópálfala
Borsod-Abaúj-Zemplén 16638 Sajópetri
Borsod-Abaúj-Zemplén 23782 Sajópüspöki
Borsod-Abaúj-Zemplén 08970 Sajósenye
Borsod-Abaúj-Zemplén 16054 Sajószentpéter
Borsod-Abaúj-Zemplén 20738 Sajóvámos
Borsod-Abaúj-Zemplén 27757 Sajóvelezd
Borsod-Abaúj-Zemplén 25380 Selyeb
Borsod-Abaúj-Zemplén 32531 Serényfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 13268 Sóstófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén 08077 Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén 08484 Szentistvánbaksa
Borsod-Abaúj-Zemplén 21351 Szikszó
Borsod-Abaúj-Zemplén 09496 Szirmabesenyő
Borsod-Abaúj-Zemplén 11110 Szuhakálló
Borsod-Abaúj-Zemplén 24606 Szuhogy
Borsod-Abaúj-Zemplén 14890 Tomor
Borsod-Abaúj-Zemplén 12487 Újcsanálos
Borsod-Abaúj-Zemplén 07223 Vadna
Borsod-Abaúj-Zemplén 19275 Ziliz
3.3.1. Kesznyéteni TK körzete
Borsod-Abaúj-Zemplén 29249 Kesznyéten
Borsod-Abaúj-Zemplén 08129 Sajóörös
Borsod-Abaúj-Zemplén 18245 Taktaharkány
Borsod-Abaúj-Zemplén 28787 Taktakenéz
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12593 Tiszadob
Hajdú-Bihar 30845 Tiszagyulaháza
Borsod-Abaúj-Zemplén 28398 Tiszalúc
Borsod-Abaúj-Zemplén 28352 Tiszaújváros
3.3.2. Takta-köz
Borsod-Abaúj-Zemplén 03443 Mezőzombor
Borsod-Abaúj-Zemplén 21272 Prügy
Borsod-Abaúj-Zemplén 21740 Tarcal
4.3.1. Zákány–Őrtilos környéke
Somogy 14012 Őrtilos
Somogy 17127 Beleg
Zala 09168 Belezna
Somogy 30119 Berzence
Somogy 13994 Bolhás
Somogy 26532 Böhönye
Somogy 24314 Csököly
Somogy 21315 Csurgó
Somogy 10603 Csurgónagymarton
Somogy 09177 Gige
Somogy 30960 Gyékényes
Somogy 19619 Iharos
Somogy 26301 Inke
Somogy 15927 Jákó
Somogy 09098 Kaposfő
Somogy 24387 Kisbajom
Somogy 13781 Kiskorpád
Somogy 28857 Kutas
Somogy 20905 Mike
Zala 25210 Murakeresztúr
Somogy 17941 Nagyatád
Somogy 21652 Nagybajom
Somogy 32805 Nagykorpád
Somogy 32115 Ötvöskónyi
Somogy 11828 Porrog
Somogy 13930 Porrogszentkirály
Somogy 28510 Porrogszentpál
Somogy 32674 Rinyakovácsi
Somogy 27368 Segesd
Somogy 25043 Somogybükkösd
Somogy 11484 Somogycsicsó
Somogy 28723 Somogysárd
Somogy 18546 Somogyszob
Somogy 04853 Somogyudvarhely
Somogy 28574 Szabás
Somogy 11509 Szenta
Somogy 16735 Tarany
Somogy 08183 Vése
Somogy 14623 Zákány
5.3.1. Ipoly-völgy
Pest 18777 Bernecebaráti
Nógrád 13204 Hont
Pest 04978 Ipolytölgyes
Pest 22345 Kemence
Pest 22682 Letkés
Pest 14775 Nagybörzsöny
Pest 04181 Perőcsény
Pest 19248 Tésa
Pest 10737 Vámosmikola
5.3.2. Csepel-sziget és környéke
Fejér 08925 Adony
Pest 10108 Áporka
Budapest 09566 Budapest
Pest 29647 Dömsöd
Pest 09584 Dunaharaszti
Pest 20534 Dunavarsány
Fejér 23603 Ercsi
Pest 30988 Érd
Pest 09690 Halásztelek
Fejér 13462 Iváncsa
Pest 10816 Kiskunlacháza
Pest 09140 Lórév
Pest 10755 Majosháza
Pest 04394 Makád
Fejér 09900 Rácalmás
Pest 17260 Ráckeve
Pest 17312 Százhalombatta
Pest 26259 Szigetbecse
Pest 07870 Szigetcsép
Pest 13277 Szigethalom
Pest 15185 Szigetszentmárton
Pest 28954 Szigetszentmiklós
Pest 22114 Szigetújfalu
Pest 30720 Taksony
Bács-Kiskun 20525 Tass
Pest 29823 Tököl
5.3.3. Monor-Irsai halomvidék
Pest 31653 Albertirsa
Pest 25098 Bénye
Pest 09441 Gomba
Pest 27827 Káva
Pest 03692 Mende
Pest 22248 Pánd
Pest 09821 Pilis
Pest 21713 Sülysáp
Pest 15015 Tápióbicske
Pest 28644 Úri
5.3.4. Sárrét és térsége
Fejér 17376 Aba
Fejér 26824 Alap
Fejér 25283 Alsószentiván
Tolna 11970 Bikács
Fejér 13152 Cece
Fejér 06734 Csősz
Fejér 16683 Káloz
Tolna 15006 Németkér
Fejér 23694 Sárbogárd
Fejér 02723 Sáregres
Fejér 25344 Sárkeresztúr
Fejér 31538 Sárszentágota
Fejér 20206 Seregélyes
Fejér 33321 Soponya
Fejér 14827 Székesfehérvár
Fejér 29267 Tác
Fejér 02459 Vajta
5.3.5. Váli-patak völgye
Fejér 15176 Alcsútdoboz
Fejér 08581 Baracska
Fejér 08466 Beloiannisz
Fejér 16346 Besnyő
Fejér 10481 Bicske
Fejér 11624 Bodmér
Fejér 23603 Ercsi
Fejér 29939 Felcsút
Fejér 13462 Iváncsa
Fejér 21342 Kajászó
Fejér 02015 Ráckeresztúr
Fejér 14465 Tabajd
Fejér 05829 Vál
6.3.1. Szigetköz
Győr-Moson-Sopron 11882 Abda
Győr-Moson-Sopron 26921 Ásványráró
Győr-Moson-Sopron 29805 Bezenye
Győr-Moson-Sopron 06619 Börcs
Győr-Moson-Sopron 21865 Darnózseli
Győr-Moson-Sopron 27739 Dunakiliti
Győr-Moson-Sopron 02079 Dunaremete
Győr-Moson-Sopron 21078 Dunaszeg
Győr-Moson-Sopron 15875 Dunaszentpál
Győr-Moson-Sopron 10454 Dunasziget
Győr-Moson-Sopron 32717 Feketeerdő
Győr-Moson-Sopron 02060 Gönyű
Győr-Moson-Sopron 25584 Győr
Győr-Moson-Sopron 13198 Győrladamér
Győr-Moson-Sopron 31787 Győrújfalu
Győr-Moson-Sopron 15228 Győrzámoly
Győr-Moson-Sopron 26790 Halászi
Győr-Moson-Sopron 12308 Hédervár
Győr-Moson-Sopron 14748 Kimle
Győr-Moson-Sopron 22886 Kisbajcs
Győr-Moson-Sopron 07816 Kisbodak
Győr-Moson-Sopron 31626 Kunsziget
Győr-Moson-Sopron 33668 Lébény
Győr-Moson-Sopron 16221 Lipót
Győr-Moson-Sopron 12283 Máriakálnok
Győr-Moson-Sopron 27359 Mecsér
Győr-Moson-Sopron 04783 Mosonmagyaróvár
Győr-Moson-Sopron 33677 Mosonszentmiklós
Győr-Moson-Sopron 02361 Nagybajcs
Győr-Moson-Sopron 02635 Öttevény
Győr-Moson-Sopron 12964 Püski
Győr-Moson-Sopron 26587 Rajka
Győr-Moson-Sopron 12405 Vámosszabadi
Győr-Moson-Sopron 05014 Vének
7.3.1. A Jászság régiója
Jász-Nagykun-Szolnok 25265 Alattyán
Jász-Nagykun-Szolnok 11305 Besenyszög
Jász-Nagykun-Szolnok 22859 Jánoshida
Jász-Nagykun-Szolnok 22929 Jászágó
Jász-Nagykun-Szolnok 30711 Jászalsószentgyörgy
Jász-Nagykun-Szolnok 22202 Jászapáti
Jász-Nagykun-Szolnok 22105 Jászárokszállás
Jász-Nagykun-Szolnok 18209 Jászberény
Jász-Nagykun-Szolnok 15811 Jászboldogháza
Jász-Nagykun-Szolnok 17978 Jászdózsa
Jász-Nagykun-Szolnok 25186 Jászjákóhalma
Jász-Nagykun-Szolnok 22798 Jászkisér
Jász-Nagykun-Szolnok 21111 Jászladány
Jász-Nagykun-Szolnok 23135 Jásztelek
Jász-Nagykun-Szolnok 05777 Szászberek
Jász-Nagykun-Szolnok 27854 Szolnok
Pest 17303 Tápiógyörgye
Jász-Nagykun-Szolnok 15291 Újszász
Jász-Nagykun-Szolnok 14836 Zagyvarékas

3. számú melléklet a 2/2002. (1. 23.) KöM–FVM együttes rendelethez

Az ÉTT tervezésének lépései és tartalma

a) A terület lehatárolása

Az ÉTT határait és az érintett földrészletek helyrajzi számait egyértelműen meg kell határozni. A program sikere szempontjából ez az egyik legfontosabb kérdés, ugyanis alapvetően befolyásolja annak hatékonyságát, illetve költségeit, ezért a földrészletek lehatárolása során a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.

b) A terület környezeti jellemzőinek leírása

A terület környezeti, gazdasági-társadalmi jellemzésének, általános leírásának az alábbiakra kell kitérnie:

ba) az élettelen környezet (geológia, geomorfológia, hidrológiai, talajok, klíma) általános leírása;

bb) nemzeti és nemzetközi természetvédelmi és egyéb kijelölések;

bc) a környezeti állapot;

bd) a táji adottságok jellemzése a keletkezés, a földhasználati mintázat, az ökoszisztémák és a tájképi, illetve történelmi értékek figyelembevételével.

c) A terület (földrészlet) gazdasági-társadalmi jellemzőinek leírása:

ca) a földhasználati rendszer;

cb) a földhasználattal összefüggő gazdasági-társadalmi viszonyok;

cc) főbb települések és infrastruktúra;

cd) közgazdasági modellek.

d) Az elérendő célok megfogalmazása

A célok kapcsolódnak az Európai Közösségek által támogatott célokhoz, melyek a területek környezeti és természeti értékeinek megóvására, a jó környezeti állapotának fenntartására, javítására irányulnak.

e) A támogatandó tevékenységek meghatározása

A támogatandó tevékenységek meghatározása a terület természeti értékeinek, ökológiai igényeinek, illetve az azok és a gazdálkodási rendszer közötti kölcsönhatások elemzése révén lehetséges. Ennek eredményeként lehet meghatározni azt, hogy hol és milyen tevékenységek támogathatók, hol szükséges különleges előírásokat érvényesíteni.

4. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelethez

Az ÉTT szerződésekre vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek és információk köre

Az ÉTT neve, azonosítója

A gazdaság azonosítói:

– a gazdaság/gazdálkodó neve, azonosítója,

– a gazdálkodó KÜJ (Környezeti Ügyfél Jel) azonosítója,

– a gazdálkodó KTJ (Környezeti Területi Jel) azonosítója,

– a gazdaság/gazdálkodó címe,

– a gazdaság képviselője,

– a gazdaság telefonszáma,

– a gazdaság saját területe (ha),

– a gazdaság bérelt területe (ha).

A földrészlet(ek)re vonatkozó adatok:

– helyrajzi szám,

– a terület nagysága (ha),

– művelési ág,

– tulajdonviszony (saját/bérelt),

– a földrészletre vonatkozó előírások,

– a szerződéskötés dátuma,

– a szerződés időtartama,

– a kifizetési összeg mértéke (1 ha-ra, összesen).

A szerződéskötés teljesítésére vonatkozó adatok (előírásonként):

– az előírás megnevezése,

– a teljesítés időpontja,

– a felhasznált anyagok megnevezése és mennyisége,

– az elvégzett műveletek megnevezése (táblatörzskönyv),

– a támogatással történő tételes elszámolás módja,

– beszámoló a támogatási cél megvalósulásáról.