A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VIII.2. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében, valamint 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a végrehajtásról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (4) bekezdésének 9. alpontjára – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárásokért a rendelet mellékletében meghatározott hatósági díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) *  A díjat a kérelmező ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–06020015 számú számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát vagy az átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott dokumentum egy példányát.

(2a) * 

(2b) * 

(3) *  A beszedett díj az ÉKM bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. * 

(4) * 

(5) A hatósági eljárás eredményét igazoló okiratok kiállításának díját az eljárási díjak tartalmazzák.

(6) *  A kérelem visszavonása esetén az eljárásért megfizetett díj 80%-a az érdemi vizsgálatok megkezdéséig visszaigényelhető.

2. § (1)–(2) * 

(2a) *  Túlfizetés esetében az eljáró légiközlekedési hatóság részére megfizetett igazgatási szolgáltatási díj esetén a légiközlekedési hatóság a díjtöbbletet hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett. * 

(2b) *  Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az eljáró légiközlekedési hatóság részére megfizetett igazgatási szolgáltatási díj esetén a légiközlekedési hatóság tizenöt napon belül a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti. * 

(3) * 

3. § (1) *  Abban az esetben, ha a légiközlekedési hatóság a jogszabályban előírt légi közlekedési hatósági eljárást műszaki okból kizárólag külföldön folytathatja le, vagy a légi közlekedési hatósági eljárás lefolytatását a kérelmező külföldön kéri, a díjat a külföldön ténylegesen felmerült költségekkel megemelt összegben kell megfizetni.

(2) *  A külföldön lefolytatandó hatósági eljárás várható költségeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell, amelynek összegét a kérelmezőnek a tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 napon belül meg kell előlegeznie. A hatósági eljárás befejezése után az ÉKM a tényleges költségekkel növelt díjról számlát köteles kiállítani. A számla alapján a befizetett előleg és a ténylegesen elvégzett hatósági tevékenység díjai közti különbözetet * 

a) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege több, a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az ügyfél részére visszautalja;

b) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege kevesebb, az ügyfél a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a hatóság részére befizeti.

4. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) * 

b) *  a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

c) *  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ában foglaltakat, * 

d) * 

e) *  a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

f) * 

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

(2) * 

6. § *  Ez a rendelet a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelethez * 

Sorszám Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése Díj (forint)
I. A LÉGIJÁRMŰVEKET ÉS FELSZERELÉSEIT ELŐÁLLÍTÓ, JAVÍTÓ, ELLENŐRZŐ ÉS ÜZEMBEN TARTÓ ÜZEMEK
ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 29. § (1) bekezdése és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 5. § (5) bekezdése, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (1) bekezdése, 216/2008/EK rendelet 8. és 10. cikke
Egyedi vizsgálat gyártó tevékenység esetében
1. Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 74 000
2. 736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 120 000
3. 736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 147 000
4. Gázturbinás és többhajtóműves 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 182 000
5. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 223 000
6. 27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 279 000
7. Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetében 74 000
8. Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetében 84 000
9. Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése különleges egységek esetében 93 000
10. Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése komplex rendszerek esetében 102 000
11. Azon légijármű építésének engedélyezése, amelynek legalább 51%-át egy amatőr vagy amatőrök egy nonprofit szervezete építette saját céljára, kereskedelmi célok nélkül 47 000
12. Ultralight légijárművekkel történő kísérleti üzem engedélyezése 47 000
Légijármű üzemben tartása
Lt. 19. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 23. pontja,
20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet 3. §-a
13. Üzemben tartási engedély kiadása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére 120 000
14. Üzemben tartási engedély kiterjesztése ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére, légijárműtípusonként 65 000
15. Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére 65 000
16. Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 166 000
17. Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg, vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében, légijárműtípusonként 98 000
18. Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg, vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 98 000
19. Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 1 534 000
20. Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében, légijárművenként 277 000
21. Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 736 000
22. A légijármű üzemben tartási engedélyében beállt adatváltozások bejegyzése, módosítása (személyi adatok), Vhr. 8. §-a 29 000
23. A légitársaság Üzletszabályzata módosításának jóváhagyása 12 000
24. Légijárművek bérlésének/bérbeadásának előzetes hatósági jóváhagyása 74 000
Légijármű karbantartó szervezetek engedélyeztetése
2042/2003/EK rendelet 4. cikke
25. Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 46 000
26. Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 14 000
27. Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 30 000
28. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 75 000
29. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 61 000
30. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000
31. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 46 000
32. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 71 000
33. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 61 000
34. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000
35. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 46 000
36. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 276 000
37. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 267 000
38. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 96 000
39. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 193 000
40. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 461 000
41. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 267 000
42. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 133 000
43. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 267 000
44. Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy hajtóműtípusra 304 000
45. Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 304 000
46. Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 322 000
47. Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 161 000
48. Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy hajtóműtípusra 55 000
49. Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 46 000
50. Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000
51. Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 46 000
52. Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése segédhajtómű-típusonként 83 000
53. Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 73 000
54. Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 37 000
55. Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 74 000
56. Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyeztetése egy C kategóriára, kategóriánként maximum 5 berendezéstípusra 60 000
57. Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése kategóriánként egy-egy berendezéstípussal 46 000
58. Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000
59. Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 46 000
60. Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy vizsgálati módszerre 74 000
61. Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet tevékenységének kiterjesztése vizsgálati módszerenként 64 000
62. Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 27 000
63. Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 55 000
64. Karbantartó szervezet Működési Szabályzat (MOE) jóváhagyása abban az esetben, ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik tevékenységi kör megváltozása, a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a
II. LÉGIJÁRMŰVEK FÖLDI ÉS LÉGI ÜZEMELTETÉSÉVEL, MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK, ENGEDÉLYEZÉSEK
Típusalkalmassági vizsgálat
a 216/2008/EK rendelet II. melléklete szerinti légijárművek esetében
Lt. 46. §
(1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 3. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,
216/2008/EK rendelet
65. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása, ultralight (mikrolight) és vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében 223 000
66. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtőernyő, siklóernyő, motoros siklóernyő légijármű esetében 55 000
67. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében 46 000
68. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ejtőernyő, siklóernyő, motoros siklóernyő légijármű esetében 15 000
69. Kiegészítő típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében 55 000
70. Kiegészítő típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtőernyő, siklóernyő, motoros siklóernyő légijármű esetében 15 000
71. Kiegészítő vagy meghatározott célú típusalkalmassági vizsgálat és bizonyítvány kiadása 750 kg feletti felszálló tömegű légijármű esetében 92 000
72. Tiltott veszélyes áruk, anyagok egyedi légiszállítási hatósági engedélyezése 14 000
Légijárművek lajstromba vétele
Lt. 12–14. §-a, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 1. pontja, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet
73. Légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromába vétele ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek esetében 46 000
74. Légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromába vétele 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 74 000
75. Légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromába vétele 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 166 000
76. A lajstromjel előzetes kijelölése 73–75-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a
77. Az ideiglenes lajstromjel kijelölése 73–75-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a
78. Tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzése, tulajdonosváltásonként 64 000
79. A légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromából való törlése 19 000
80. A 12 hónapon túl lejárt légialkalmassággal rendelkező légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromban való tartási díja, évenként 18 000
81. Lajstromozással kapcsolatos adatszolgáltatás kérése, légijárművenként 5 000
82. A légijárművet terhelő jelzálog és egyéb jog bejegyzése, módosítása 69 000
83. A légijárművet terhelő jelzálog és egyéb jog törlése 32 000
III. A LÉGIJÁRMŰ LÉGIALKALMASSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA, BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA ÉS AZ ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Lt. 48. § (2) és (4) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 4. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,
2042/2003/EK rendelet
84. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy légijárműtípusra 46 000
85. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése légijárműtípusonként 28 000
86. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja 23 000
87. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 46 000
88. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy légijárműtípusra 414 000
89. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése légijárműtípusonként 368 000
90. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja 138 000
91. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 276 000
92. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy légijárműtípusra 690 000
93. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése légijárműtípusonként 644 000
94. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja 276 000
95. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 552 000
96. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése légijárműtípusonként 46 000
97. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése légijárműtípusonként 138 000
98. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése légijárműtípusonként 276 000
99. Folyamatos légialkalmasság felügyelő szervezet kézikönyvének (CAMOE) jóváhagyása abban az esetben, ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik tevékenységi kör megváltozása, a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a
100. Ejtőernyő, ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek légialkalmassági bizonyítványának kiadása 18 000
101. *  5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 29 000
102. *  5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 28 000
103. *  27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 115 000
104. *  27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 120 000
105. *  27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 192 000
106. *  27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 230 000
107. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása 28 000
108. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása 121 000
109. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása 230 000
110. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása 27 000
111. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása 119 000
112. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása 230 000
113. 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének maximum 30 nappal történő meghosszabbítása 92 000
114. 5700 kg vagy ez alatti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének maximum 30 nappal történő meghosszabbítása 23 000
115. A légijármű rendeltetése módosításának vizsgálata. A vonatkozó érvényesítés hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 3/4-e
116. Az export légialkalmasság vizsgálata és bizonyítványának kiadása. A vonatkozó érvényesítés hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 3/4-e
IV. EGYÉB, A LÉGIJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Lt. 29. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 3. pontja, 21. és 22. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet
52. § (1) bekezdése, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet 2. § (5) bekezdése, 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet
4. § (3) bekezdés c), d), f) pontja
117. A légijármű bizonyítványaiban beállt adatváltozások bejegyzése 37 000
118. Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van 18 000
119. Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van 37 000
120. Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25–100 óra között van 27 000
121. Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25–100 óra között van 41 000
122. Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van 60 000
123. Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van 78 000
124. Érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező légijárművekkel való repülések, egyszeri átrepülések vizsgálata és engedélyezése 10 000
125. Érvényes szakmai szabályoktól – a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok által lehetővé tett – eltérések engedélyezésének eljárása 27 000
126. Üzemidő, illetve élettartam hosszabbításának engedélyezése 5700 kg, vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek esetében légijárművenként 27 000
127. Légijármű légialkalmassági felülvizsgálatára szóló engedély/megbízás kiadása kérelemre erre jogosított, de nem a légiközlekedési hatóság alkalmazásában álló személyeknek [Part-M M.A.901 g)] 48 000
128. Lajstromozásra nem kötelezett légijármű légialkalmasságának tanúsítására engedély/megbízás kiadása kérelemre erre jogosított szervezetnek, ennek meghosszabbítása 25 000
129. Speciális szállítási feladatok előtt a légijármű minősítése 27 000
130. Ultralight légijárművek és üzemeltetőik hatósági jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén) 32 000
131. 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek és üzemeltetőik hatósági jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén) 69 000
132. 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek és üzemeltetőik hatósági jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén) 92 000
133. 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek hatóság által jóváhagyásra kötelezett dokumentációjának ideiglenes módosítása 11 000
134. 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek hatóság által jóváhagyásra kötelezett dokumentációjának ideiglenes módosítása 23 000
135. Légiközlekedési hatóság által jóváhagyott dokumentációktól való eltérés engedélyezése kivételes esetekben 27 000
Légijármű zajminősítése
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 19. pontja, 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet
136. 8618 kg-nál nagyobb felszálló tömegű turboprop és sugárhajtású repülőgépek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 74 000
137. 8618 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek és 3175 kg-nál nagyobb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 56 000
138. 3175 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 38 000
139. 600 kg-nál kisebb felszálló tömegű légijárművek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 9 000
V. REPÜLŐTEREK ÉS LESZÁLLÓHELYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI
Lt. 19. § (1) bekezdés b) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 6. pontja, 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet,
24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet
I. osztály Nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér
140. * 
141. Létesítési engedély kiadása 779 000
142. *  Üzembentartási engedély kiadása 920 000
143. Megszüntetési engedély kiadása 64 000
144. *  A repülőtér területén lévő általános építmények elvi építési engedély 368 000
145. *  A repülőtér területén lévő általános építmények építési engedély kiadása 552 000
146. *  A repülőtér területén lévő általános építmények használatba vételi engedély kiadása 920 000
147. * 
148. Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének engedélyezése 920 000
149. *  Repülőtér első tanúsítása 736 000
150. Üzemben tartási engedélyben lévő adatok változásának hatósági bejegyeztetése és a módosított engedély kiadása 92 000
151-152. * 
Kereskedelmi repülőtér és üzleti célú repülőtér * 
153. * 
154. Létesítési engedély kiadása 552 000
155. *  Üzembentartási engedély kiadása 399 000
156. Megszüntetési engedély kiadása 65 000
157. *  A repülőtér területén lévő általános építmények elvi építési engedély 184 000
158. *  A repülőtér területén lévő általános építmények építési engedély kiadása 368 000
159. *  A repülőtér területén lévő általános építmények használatba vételi engedély kiadása 445 000
160. * 
161. Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének engedélyezése 460 000
162. *  Repülőtér létesítésének, üzemben tartásának, fejlesztésének előzetes szakmai megfelelőségi vizsgálata az ügyfél kérelmére 321 000
163. Üzemben tartási engedélyben lévő adatok változásának hatósági bejegyeztetése és a módosított engedély kiadása 55 000
164. Repülőtérrend jóváhagyása 230 000
165. Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 36 000
IV. osztály Nem nyilvános repülőtér
166. Elvi létesítési engedély kiadása (repülőtér) 46 000
167. Létesítési engedély kiadása 161 000
168. *  Üzembentartási engedély kiadása 138 000
169. Megszüntetési engedély kiadása 41 000
170. *  A repülőtér területén lévő általános építmények elvi építési engedély 46 000
171. *  A repülőtér területén lévő általános építmények építési engedély kiadása 138 000
172. *  A repülőtér területén lévő általános építmények használatba vételi engedély kiadása 100 000
173. * 
174. Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás 130 000
175. *  Repülőtér létesítésének, üzemben tartásának, fejlesztésének előzetes szakmai megfelelőségi vizsgálata az ügyfél kérelmére 69 000
176. Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a módosított engedély kiadása 37 000
177. Repülőtérrend hatósági jóváhagyása 70 000
178. Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 41 000
Feltöltőhely és mentőhelikopter leszállóhely * 
179. Létesítési engedély kiadása (repülőtér) 24 000
180. *  Üzembentartási engedély 16 000
181. Megszüntetési engedély 4 000
182. *  A repülőtér területén lévő általános építmények építési engedély 10 000
183. *  A repülőtér területén lévő általános építmények használatba vételi engedély 6 000
184. * 
185. *  Repülőtér létesítésének, üzemben tartásának, fejlesztésének előzetes szakmai megfelelőségi vizsgálata az ügyfél kérelmére 16 000
186. Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás 3 000
187. Repülőtérrend hatósági jóváhagyása 20 000
188. Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 2 000
189. Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a módosított engedély kiadása 11 000
Leszállóhely (A, B és C osztály)
190. *  Létesítési engedély rendezvények céljából létesített leszállóhely 32 000
191. *  Létesítési engedély mezőgazdasági vagy munkavégzési célú leszállóhely 18 000
192. Létesítési és megszüntetési engedély (C osztályú leszállóhely) 46 000
Repülőtér zajgátló védőövezete kijelölésének eljárása
Lt. 38. § (2) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 19. pontja, 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
193. Védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás eredményeinek hatósági jóváhagyása 184 000
194. Számítási tervdokumentáció záradékolása 46 000
195. Zajgátló védőövezet kijelölése egyszerűsített számítás esetében 92 000
196. *  Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér esetében 331 000
197. *  Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülőtér esetében 239 000
198-205. * 
206. Zajminősítés 322 000
Repülőtér biztonsági védőövezete kijelölésének eljárása
Lt. 38. § (2) bekezdése, 39. § (2)–(4) bekezdése és Vhr. 18. §-a
207. Biztonsági védőövezet által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata, és a repülőtér osztályba sorolása alapján működési feltételeinek hatósági jóváhagyása 129 000
208. Biztonsági védőövezet kijelölésére készített szakértői javaslat hatósági jóváhagyása 55 000
209. Biztonsági védőövezet kijelölése 115 000
210. *  Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülőtér esetében 331 000
211. Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légi forgalmat is lebonyolító kereskedelmi repülőtér esetében 239 000
A légiközlekedés biztonságát érintő építményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárás
Lt. 44. § (1) bekezdése és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 7. és 8. pontja
212. Építéshatósági engedélyezési eljárásokban 26 000
213. Légiközlekedést kiszolgáló repülőtéri építmények létesítésének engedélyezési eljárása 15 000
214. A nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása 26 000
Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 25. pontja, 549/2004/EK rendelet, (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet * 
215. AFIS Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása 92 000
216. *  AFIS Szolgáltató kérelmére induló (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet II. Melléklet C. Alrész ATM/ANS.AR.C.010 és ATM/ANS.AR.C.015 pontja szerinti audit díja 18 000
217. CNS Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása 184 000
218. *  CNS Szolgáltató kérelmére induló (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet II. Melléklet C. Alrész ATM/ANS.AR.C.010 és ATM/ANS.AR.C.015 pontja szerinti audit díja 38 000
219. Repülésmeteorológiai Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása 184 000
220. *  Repülésmeteorológiai Szolgáltató kérelmére induló (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet II. Melléklet C. Alrész ATM/ANS.AR.C.010 és ATM/ANS.AR.C.015 pontja szerinti audit díja 95 000
VI. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK, VALAMINT RÁDIÓTÁVKÖZLŐ BERENDEZÉSEK KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK ÉS IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI
Lt. 19. § (1) bekezdés c) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja és 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
221. VOR irányadó (D–VOR, T–VOR) 44 000
222. DME távolságmérő (PDME) 44 000
223. NDB irányadó (útvonali) 33 000
224. Elektronikus riasztó- és jelzőrendszer 28 000
225. ILS iránysáv adó 45 000
226. ILS siklópálya adó 45 000
227. ILS visszjelző rendszer 29 000
228. VOT hitelesítő adó 28 000
229. Marker adó 19 000
230. Közelkörzeti radar (elsődleges) 147 000
231. Közelkörzeti radar (másodlagos) 147 000
232. Távolkörzeti radar (elsődleges) 185 000
233. Távolkörzeti radar (másodlagos) 185 000
234. Gurító radar 147 000
235. VHF iránymérő (beszédüzemű) 37 000
236. Légiforgalmi irányító központ berendezései 87 000
237. VHF és UHF sávú rádióállomás (beszédüzemű) 28 000
238. VHF és UHF sávú rádióvevő (beszédüzemű) 18 000
239. VHF és UHF sávú rádióadó (beszédüzemű) 28 000
240. RH rádióadó 55 000
241. RH rádióvevő 37 000
242. Mágneses vagy digitális adatrögzítő 37 000
243. VOLMET–ATIS rendszer 55 000
244. Optikai repülésbiztosító berendezés (PAPI) pályánként 55 000
245. Repülőtéri fénytechnikai berendezés (precíziós) pályánként 74 000
246. Repülőtéri fénytechnikai berendezés (egyszerű) pályánként 28 000
247. Zajmonitor rendszer 92 000
248. Elektronikus meteorológiai műszerrendszer pályánként 56 000
249. Fékhatás mérő 92 000
250. Telemechanikai rendszer 222 000
251. Szünetmentes áramforrás 40 KVA-tól 74 000
252. Szünetmentes áramforrás 40 KVA-ig 37 000
253. Légi ellenőrzés berendezései 276 000
254. AFTN rendszer 184 000
255. Tűzjelző rendszer 184 000
256. Irányadó (lokátor NDB) 28 000
257. Aggregátor 37 000
258. Jelen mellékletben szereplő légiforgalmi berendezések erősáramú táppontjai, valamint tartalékenergia-ellátó gépegységek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér erőműház berendezései is) 55 000
259. Légiforgalmi irányítói szimulátor 184 000
260. Radar head processzor (RHP) 108 000
261. Repülőgép beállító rendszer 59 000
262. Nyilvános vagy nem nyilvános repülőtereken létesített NDB, URH rádióállomás, adatrögzítő, meteorológiai felszerelés, aggregátor, marker adó létesítésének hatósági eljárása és engedélyezése 15 000
263. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek üzemben tartásának
engedélyezése
221–257. tételek alapdíjainak 200%-a
264. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek időszakos (éves) ellenőrzése, alkalmasságának kérelemre történő meghosszabbítása 221–257. tételek alapdíjainak egyharmada
265. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek karbantartásának engedélyezése 19 000
266. Légiforgalmi berendezés ideiglenes engedélyezése 28 000
267. Földi irányítástechnikai berendezéseken belül történő változtatások engedélyezése 28 000
268. Földi irányítástechnikai berendezések működését érintő (zavaró) építmények létesítésének vizsgálata és engedélyezése 37 000
269. Földi irányítástechnikai berendezések megszüntetésének vizsgálata és engedélyezése 19 000
270. Földi és fedélzeti irányítástechnikai berendezések típusvizsgálati engedélykérelmek vizsgálata és engedélyezési eljárása 37 000
271. Helikopter leszállóhely fénytechnikai berendezés engedélyezése 37 000
272. Helikopter leszállóhely fénytechnikai berendezés éves ellenőrzése 13 000
273. Differenciál földi GPS állomás létesítési engedélyezése 30 000
274. Differenciál földi GPS állomás éves ellenőrzése 10 000
Lt. 19. § (3) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja, 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
275. Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés frekvencia használatbavételéhez hozzájárulási eljárás (telepítés vagy kísérleti és próbaüzemeltetés céljából) (frekvenciánként) 29 000
276. Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádióengedélyének kiadása iránti hozzájárulás, légijárművenként 7 000
277. Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádióengedélyének módosítása (kibővítés, hosszabbítás) iránti hozzájárulás, légijárművenként 4 000
278. A fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádió engedélyének törlése iránti hozzájárulás 2 000
279. Egyéb a 221. és 262. tétel között fel nem sorolt irányítástechnikai berendezés engedélyezési eljárása, Lt. 19. § (1) bekezdés c) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja 15 000
VII. GAZDASÁGI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSI ÉS LÉGIKÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE
Lt. 22. §-a, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 2. pontja, 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet, 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
280. Nemzetközi légi személyszállítást és légi árufuvarozást végző vállalkozás működési engedélyének kiadása 184 000
281. Légijárművel végzett tevékenységek működési engedélyének kiadása (tevékenységenként) 19 000
282. Légijárművel végzett tevékenységek működési engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása (tevékenységenként) 9 000
283. Légijárművel végzett veszélyes áruszállítási tevékenységek működési engedélyének kiadása; engedély kiterjesztése 16 000
284. Földi kiszolgálási tevékenységi engedély kiadása (tevékenységenként és repülőterenként) 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3. §-a 18 000
285. Földi kiszolgálási engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása (tevékenységenként és repülőterenként) 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3. §-a 18 000
286. Légijármű bérbeadásának engedélyezése (tevékenységfajtánként) Lt. 34. §-a 20 000
287. Légijármű bérbeadására tevékenységi engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítására (tevékenységenként) 20 000
Nyilvános repülő- és ejtőernyős bemutató megtartásának hatósági engedélyezése
Lt. 33. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 22. pontja
288. Egy-három légijármű közreműködése esetén 9 000
289. Négy-tíz légijármű közreműködése esetén 20 000
290. Tíznél több légijármű közreműködése esetén 28 000
VIII. A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET, A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSI SZERVEZETEK SZAKMAI ALKALMASSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS MINŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Lt. 30. § (1) bekezdése és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 9. pontja, 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet,
17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet, 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet, 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet
Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély
291. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000
292. * 
293. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000
294. * 
295. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 30 000
296. * 
297. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000
298. * 
299. ATPL jártassági vizsga, pótvizsga 39 000
300. Minden egymotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
301. Minden egymotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
302. Minden motoros vitorlázó repülőgép (TMG) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 9 000
303. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 13 000
304. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 13 000
305. Minden többmotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 15 000
306. Minden többmotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 15 000
307. Egypilótás Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 17 000
308. Többpilótás Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 30 000
309. Nagy teljesítményű egypilótás repülőgépek (HPA SP) jártassági vizsga, pótvizsga 20 000
310. Típus- és osztályjogosítások különleges felhatalmazásának megszerzése 39 000
311. Minden egymotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, ismétlés 8 000
312. Minden egymotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, ismétlés 7 000
313. Minden motoros vitorlázó repülőgép (TMG) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 6 000
314. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 9 000
315. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 9 000
316. Minden többmotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 11 000
317. Minden többmotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 11 000
318. Egypilótás Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 13 000
319. Nagy teljesítményű egypilótás repülőgépek (HPA SP) készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 17 000
320. Többpilótás Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 26 000
321. Egymotoros dugattyús repülőgépre vonatkozó osztályjogosítás (szárazföldi) és motoros vitorlázó repülőgépre vonatkozó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 3 000
322. Minden egymotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 9 000
323. Minden egymotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 9 000
324. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 11 000
325. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (vízi) osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 11 000
326. Minden többmotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 13 000
327. Minden többmotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 13 000
328. Egypilótás típusjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 15 000
329. Többpilótás típusjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 27 000
330. Nagy teljesítményű egypilótás repülőgépek (HPA SP) és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 18 000
331. Műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 13 000
332. Repülés-oktatói jogosítás – repülőgép [FI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 20 000
333. Típusjogosítás oktató jogosítás – SP repülőgép [TRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 30 000
334. Típusjogosítás oktató jogosítás – MP repülőgép [TRI(A)] megszerző 39 000
335. Osztályjogosítás oktató jogosítás – repülőgép [CRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 15 000
336. Műszerjogosítás oktató jogosítás – repülőgép [IRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 16 000
337. Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás – repülőgép [SFI(A)] megszerző 14 000
338. Repülő személyzeti együttműködés oktatói felhatalmazás – repülőgép [MCCI(A)] megszerző 9 000
339. Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképző-oktatói felhatalmazás – repülőgép [STI(A)] megszerző 11 000
340. Repülés-oktatói jogosítás – repülőgép [FI(A)] készség ellenőrzés, ismétlés 18 000
341. Típusjogosítás oktató jogosítás – SP repülőgép [TRI(A)] készség ellenőrzés, ismétlés 27 000
342. Típusjogosítás oktató jogosítás – MP repülőgép [TRI(A)] meghosszabbító, megújító 37 000
343. Osztályjogosítás oktató jogosítás – repülőgép [CRI(A)] meghosszabbító, megújító 13 000
344. Műszerjogosítás oktató jogosítás – repülőgép [IRI(A)] készség ellenőrzés, megújítás, ismétlés 15 000
345. Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás – repülőgép [SFI(A)] meghosszabbító, megújító 13 000
346. Repülő személyzeti együttműködés oktatói felhatalmazás – repülőgép [MCCI(A)] meghosszabbító, megújító 7 000
347. Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképző-oktatói felhatalmazás – repülőgép [STI(A)] meghosszabbító, megújító 9 000
348. Repülés vizsgáztató – repülőgépen [FE(A)] megszerző 31 000
349. Típusjogosítás vizsgáztató – repülőgépen [TRE(A)] megszerző 50 000
350. Osztályjogosítás vizsgáztató – repülőgépen [CRE(A)] megszerző 22 000
351. Műszerjogosítás vizsgáztató – repülőgépen [IRE(A)] megszerző 31 000
352. Szimulátor vizsgáztató – repülőgépen [SFE(A)] megszerző 31 000
353. Repülés-oktató vizsgáztató – repülőgépen [FIE(A)] megszerző 40 000
354. Repülés vizsgáztató – repülőgépen [FE(A)] meghosszabbító, megújító 27 000
355. Típusjogosítás vizsgáztató – repülőgépen [TRE(A)] meghosszabbító, megújító 46 000
356. Osztályjogosítás vizsgáztató – repülőgépen [CRE(A)] meghosszabbító, megújító 18 000
357. Műszerjogosítás vizsgáztató – repülőgépen [IRE(A)] meghosszabbító, megújító 27 000
358. Szimulátor vizsgáztató – repülőgépen [SFE(A)] meghosszabbító, megújító 27 000
359. Repülés-oktató vizsgáztató – repülőgépen [FIE(A)] meghosszabbító, megújító 37 000
360. NVFR jogosítás megszerző 13 000
361. Mentő jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000
362. Mentő jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
363. Mentő jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
364. Tűzoltó jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000
365. Tűzoltó jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
366. Tűzoltó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
367. Mezőgazdasági jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000
368. Mezőgazdasági jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
369. Mezőgazdasági jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
370. Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 11 000
371. Vontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
372. Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000
373. Terepvontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 11 000
374. Terepvontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
375. Terepvontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000
Helikopter pilóta szakszolgálati engedély
376. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000
377. * 
378. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000
379. * 
380. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000
381. * 
382. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000
383. IR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 17 000
384. IR adminisztratív meghosszabbítása 4 000
385. * 
386. ATPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000
387. NVFR jogosítás megszerző 13 000
388. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 3 000
389. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
390. Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
391. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 3 000
392. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] elméleti vizsga, pótvizsga 5 000
393. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] jártassági vizsga, pótvizsga 16 000
394. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 15 000
395. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] adminisztratív meghosszabbítása 4 000
396. Mentő jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000
397. Mentő jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
398. Mentő jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
399. Tűzoltó jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000
400. Tűzoltó jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
401. Tűzoltó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
402. Mezőgazdasági jogosítás elméleti és jártassági vizsga 25 000
403. Mezőgazdasági jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
404. Mezőgazdasági jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
405. Teheremelő jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000
406. Teheremelő jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000
407. Teheremelő jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
408. Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 11 000
409. Vontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
410. Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000
411. Repülés vizsgáztató – helikopteren [FE(H)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Ballon pilóta szakszolgálati engedély
412. SBPL megkérés, kiadás, változtatás 3 000
413. * 
414. BR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000
415. BR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000
416. BR adminisztratív meghosszabbítása 2 000
417. NVFR jogosítás megszerző 4 000
418. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000
419. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
420. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
421. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000
422. Repülés vizsgáztató – ballonon [FE(B)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Léghajó pilóta szakszolgálati engedély
423. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000
424. * 
425. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000
426. * 
427. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000
428. * 
429. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000
430. IR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 16 000
431. IR adminisztratív meghosszabbítása 4 000
432. NVFR jogosítás megszerző 13 000
433. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 4 000
434. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
435. Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
436. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 3 000
437. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] elméleti vizsga, pótvizsga 5 000
438. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] jártassági vizsga, pótvizsga 16 000
439. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 14 000
440. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] adminisztratív meghosszabbítása 5 000
441. Repülés vizsgáztató – léghajón [FE(AS)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély
442. SGPL megkérés, kiadás, változtatás 2 000
443. * 
444. GR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000
445. GR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000
446. GR adminisztratív meghosszabbítása 2 000
447. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000
448. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
449. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
450. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000
451. Repülés vizsgáztató – vitorlázón [FE(G)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély
452. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000
453. * 
454. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000
455. * 
456. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000
457. * 
458. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000
459. IR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 17 000
460. IR adminisztratív meghosszabbítása 4 000
461. * 
462. ATPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000
463. NVFR jogosítás megszerző 13 000
464. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 6 000
465. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 16 000
466. Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 14 000
467. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 6 000
468. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] elméleti vizsga, pótvizsga 5 000
469. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] jártassági vizsga, pótvizsga 17 000
470. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 15 000
471. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] adminisztratív meghosszabbítása 4 000
472. Repülés vizsgáztató – [FE(PLA)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Ultralight pilóta szakszolgálati engedély
473. SULPL megkérés, kiadás, változtatás 2 000
474. * 
475. ULR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000
476. ULR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000
477. ULR adminisztratív meghosszabbítása 2 000
478. NVFR jogosítás megszerző 4 000
479. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000
480. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
481. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
482. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000
483. Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 6 000
484. Vontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 4 000
485. Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000
486. Repülés vizsgáztató – [FE(UL)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Autogiro pilóta szakszolgálati engedély
487. SAGPL megkérés, kiadás, változtatás 2 000
488. * 
489. AGR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000
490. AGR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, 5 000
491. AGR adminisztratív meghosszabbítása 2 000
492. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000
493. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000
494. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000
495. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000
496. Repülés vizsgáztató – [FE(AG)] megszerző, meghosszabbító, megújító 31 000
Hajózó mérnök szakszolgálati engedély
497. * 
498. F/E jártassági vizsga, pótvizsga 20 000
499. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 11 000
500. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 17 000
501. Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 14 000
502. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
Hajózó navigátor szakszolgálati engedély
503. * 
504. F/N jártassági vizsga, pótvizsga 20 000
505. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 11 000
506. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 16 000
507. Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 15 000
508. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000
Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély
509. Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély megszerzés 20 000
510. Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítás és megújítás 16 000
Ejtőernyő
511. Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély megszerzés 7 000
512. Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély meghosszabbítás és megújítás 5 000
513. Ejtőernyős beugrói jogosítás megszerzés 13 000
514. Az 511–513. tételeknél a gyakorlati vizsga során a hatósági vizsgáztató felszállási díját a vizsgázó fizeti 9 000
Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
515. Gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerzés 19 000
516. Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosításkiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzés 3 000
517. Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély meghosszabbítás, megújítás 18 000
518. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosítás kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzés 11 000
519. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély meghosszabbítás, megújítás 10 000
520. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosítás-kiterjesztés megszerzése 19 000
521. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély meghosszabbítása 17 000
522. Munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés (OJTI) megszerzés 7 000
523. Légiforgalmi irányító munkahelyi vizsgáztató kiterjesztés (ULA) megszerzés 6 000
524. Légiforgalmi irányító szaktudás értékelő kiterjesztés (LCA) megszerzés 5 000
Repülési szakszolgálat
5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 5. számú melléklet
525. * 
526. Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély meghosszabbító vizsga 18 000
Légijármű-szerelők
527. Nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedély első kiadása kategória és típus- vagy csoportjogosítás bejegyzése nélkül 8 000
528. Légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyek nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyre való konvertálása (a megadható összes kategória bejegyzésével, maximum 3 típus bejegyzésig) 14 000
529. Nemzeti/Part-66 szerinti alapkategória bejegyzésének kérelmezése kategóriánként (első kiadáskor vagy módosításkor) 4 000
530. Nemzeti/Part-66 szerinti típus, – vagy csoportjogosítás bejegyzésének kérelmezése típusonként vagy csoportonként (első kiadáskor vagy módosításkor) 4 000
531. Nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedély kérelemre történő megújítása (5 évenkénti) 9 000
532. A fentiektől eltérő adatok változásának bejegyzése nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélybe 5 000
533. Egy vagy több kategóriából vagy jogosításból korlátozás törlése nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyből 24 000
534. Part-66 légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyhez előírt alapvizsga alóli felmentés kérelmezése felmentés alapjául szolgáló képesítésenként 5 000
Légijármű-karbantartás oktató szervezetek
2042/2003/EK rendelet
535. Karbantartás oktató szervezet jóváhagyása (egy kategóriának megfelelő alapképzésre vagy egy típusképzésre) 276 000
536. Légijármű – karbantartás oktató szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet IV. Melléklet 147.B.120 pontja szerinti audit díja 138 000
537. Karbantartási oktató szervezet engedélyének kiterjesztése típusképzésre vagy típus vizsgáztatásra típustanfolyamonként vagy típusvizsgánként, vagy valamely kategóriának megfelelő alapképzésre kategóriánként 74 000
538. Légijármű-karbantartás oktató szervezet fentiekben nem részletezett változásainak jóváhagyása 46 000
539. * 
540. Part-66 szerinti típustanfolyam egyszeri lebonyolításának engedélyezése típus tanfolyamonként 64 000
541. Part-66 66.B.405 szerinti vizsgához adott kreditekről szóló jelentés jóváhagyása modulonként 28 000
Repülési oktató szervezetek
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 9. pontja
542. Oktatási tanterv, utasítás, képzési tematika hatósági jóváhagyása 26 000
543. Képzési Program engedélyezése 13 000
544. Ultralight légijárművekre vonatkozó oktatási tanterv, utasítás, képzési tematika hatósági jóváhagyása 14 000
545. Alapképzési szervezet (RF) engedélyezése 46 000
546. Repülési Képzési szervezet (FTO) engedélyezése 129 000
547. Típusjogosítás Képzési szervezet (TRTO) engedélyezése 276 000
548. Alapképzési szervezet (RF) engedélyének kiterjesztése, változtatása 26 000
549. Repülési képzési szervezet (FTO) engedélyének kiterjesztése, változtatása 63 000
550. Típusjogosítás Képzési szervezet (TRTO) engedélyének kiterjesztése, változtatása 72 000
551. Repülési oktató szervezet engedélyének egyéb módosítása 39 000
552. Légijármű-szimulátor létesítésének és üzemben tartásának engedélyezési eljárása 47 000
553. Repülési eljárást gyakorló berendezés engedélyezési eljárása 30 000
554. Veszélyes áru kezelőket oktató szervezet vagy személy hatósági engedélyezése 6 000
Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezetek, nyelvismereti
vizsgáztatást végző szervezetek Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 25. pontja
555. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezet engedélyezése 97 000
556. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezet engedélyének kiterjesztése 48 000
557. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 55 000
558. Légiforgalmi irányítók és repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatásának engedélyezése 114 000
559. Légiforgalmi irányítók és repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 55 000
560. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatás ellátó szakszemélyzet tantervének, munkahelyi képzési tervének jóváhagyása 30 000
561. Léginavigációs szolgáltató és légiforgalmi szolgáltatás ellátó szakszemélyzet továbbképzési programjának jóváhagyása 30 000
Szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó egyéb eljárások
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 2. pontja
562. JAA tagállam által kiadott engedélyek kiadó államának megváltoztatása 44 000
563. Nem JAA tagállam által kiadott engedélyek honosítása 52 000
564. Szakszolgálati engedély nyelvi kiterjesztés 18 000
565. Nem JAA tagállam által kiadott engedélyek érvényesítése (validáció) hajózószemélyzeti tag részére 26 000
566. STD-k használatának engedélyezése üzemeltetők, képzési szervezetek részére (User Approval) 30 000
IX. LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGÁNAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 10. pontja, 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet
567. A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi alkalmasságának első hatósági minősítése 7 000
568. A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi időszakos hatósági minősítése az 1-es és 3-as egészségügyi osztályban 6 000
569. A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi időszakos hatósági minősítése a 2-es osztályban 4 000
570. Kérelemre történő hatósági orvosi repüléstechnikai ellenőrzés 9 000
571. A JAR-ok által előírt repülő-egészségügyi, pszichológiai és a repülés emberi tényezőivel kapcsolatos oktatási és vizsgáztatási tematikák engedélyezése 15 000
X. LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 40–43. pontja, 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet, 300/2008/EK rendelet,
185/2010/EU rendelet
572. Légiközlekedés-védelmi tervek és módosításuk jóváhagyása 138 000
573. Légiközlekedés-védelmi tisztek kijelölésének jóváhagyása 28 000
574. Légiközlekedés-védelmi képzési tervekés védelmi (belső) minőségbiztosítási programok, valamint módosításuk jóváhagyása 58 000
575. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök (185/2010/EU rendelet mellékletének 12. fejezetében megjelölt eszközök) üzembe helyezésének, alkalmazásának jóváhagyása 55 000
576. Meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítójának jóváhagyása 184 000
577. A légiközlekedés védelme szempontjából kis repülőtérnek minősítési eljárás 176 000
578. Légiközlekedés-védelmi oktatói engedélyek kiadása, módosítása, kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása 92 000
579. Légiközlekedés-védelmi oktató szervezet engedélyezése 230 000
580. Repülőtér szigorított védelmi területére történő belépés során személyek ellenőrzés alóli részleges vagy teljes mentesítése, valamint tiltott eszközök bevitelének, speciális ellenőrzés alá vetésének engedélyezése (személyenként) 15 000
XI. EGYÉB ELJÁRÁSI DÍJ
581. Kihasználatlan légiközlekedési jog igénybevétele iránti kérelem elbírálása 322 000
582. Adatszolgáltatás kérelemre A/4 oldalanként, földi kiszolgálási engedély esetén tevékenységenként 5 000
583. Az időszakos hatósági felülvizsgálati időpont elhalasztása kérelemre a vonatkozó díjtétel 50%-a
584. Az ügyfél hibájából bekövetkező érdemi hatósági vizsgálat elmaradása vagy eredménytelen kiszállás alkalmával felszámított díjtétel a vonatkozó pont 50%-a
585. Jogszabályi rendelkezés késedelmes teljesítése esetén a vonatkozó díjtétel 150%-a
586. Légiközlekedési hatóság szakhatósági eljárása 9 000
587. Szakértői tevékenység kérelmének véleményezése 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 7 000
XII. A SORON KÍVÜLI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK DÍJA
Ha az ügyfél kérelmére jelen mellékletben foglalt hatósági eljárást:
588. Munkaszüneti napokon kell lefolytatni: az adott tétel alapdíjának 100%-át kell felszámítani
589. 10 napon belüli, illetve munkaidőn túli ügyintézés esetében: az adott tétel alapdíjának 50%-át kell felszámítani
XIII. REPÜLŐTÉR IGÉNYBEVÉTELÉÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA
Lt. 41. § (3) bekezdése
Az évente 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nemzetközi kereskedelmi repülőtér esetében
590. A repülőtér üzemben tartója által készített, a légijármű által történő igénybevételért fizetendő díjak meghatározásának részletes szabályait tartalmazó szabályzat jóváhagyása, illetve e szabályzat módosításának jóváhagyása 109 000
XIV. *  PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
591. Pilóta nélküli légijármű-rendszer, valamint a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartó nyilvántartásba vétele 2 000
592. Változás a pilóta nélküli légijármű-rendszer tulajdonosának adataiban vagy a légijármű-rendszer üzembentartói nyilvántartás adataiban 2 000
593. Törlés a nyilvántartásból 1 000
594. Könnyű pilóta nélküli légijármű üzemben tartási tanúsítvány (LUC) kiadása 230 020
595. Műveleti engedélyek 95 570
596. Igazolás kiállítása nyilvántartásba vételről 4 090
XV. *  LÉGIKÖZLEKEDÉSI VÉDELMI HÁTTÉRELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS
597. *  Légiközlekedés védelmi háttérellenőrzési eljárás 30 100