A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2002. (II. 20.) PM rendelet

a befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde tájékoztatási kötelezettségéről

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 450. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Tpt. 85. §-ának (2) bekezdése szerinti befektetési vállalkozásra, valamint a 87. §-ának (2)-(4) bekezdésében meghatározott, befektetési vállalkozásnak nem minősülő szervezetekre, a tőzsdére és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetre.

2. § (1) *  Az 1. §-ban meghatározott szervezet legkésőbb az üzleti év végét követő százötven napon belül köteles az éves beszámolót megküldeni a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: Felügyelet), és a Tpt. 37. § (5) bekezdésében meghatározott helyen az éves beszámoló megtekintésének helyét nyilvánosságra hozni. Az éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve a vonatkozó kormányrendelet szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

(2) *  A Felügyelet az 1. §-ban meghatározott szervezeteket a Tpt. 363. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az éves beszámoló módosítására kötelezheti. A módosított éves beszámoló nyilvánosságra hozatalára az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) *  Az éves beszámoló Felügyeletnek való megküldésének (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alól mentesül az az 1. §-ban meghatározott szervezet, amely kibocsátóként eleget tett a Tpt. 52. § (1)-(2) és (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

3. § Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde köteles a közzététel szabályai szerint nyilvánosságra hozni hatályos szabályzatainak listáját.

4. § (1) A központi értéktár a közzététel szabályai szerint köteles közzétenni az általa az egyes értékpapír-sorozatokhoz rendelt Nemzetközi Értékpapír Azonosító Szám (ISIN) azonosító aktuális listáját.

(2) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a közzététel szabályai szerint köteles közzétenni

a) naponta a határidős elszámolásokat és a nyitott kötésállományokat a tőzsdei határidős piacra vonatkozóan tőzsdénként,

b) a rajta keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli állampapír-forgalomra vonatkozó összesítést.

(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet - amennyiben részvénykönyv vezetését végzi - a (2) bekezdésben foglaltakon túl az érintett részvényekkel kapcsolatos társasági események (közgyűlés, rendkívüli közgyűlés, részvénykönyv-aktualizálás) pontos időpontját és helyét is köteles közzétenni.

5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére