A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 51. §-a (5) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező literenkénti ára 3500 Ft.

(2) *  Az orvos az anyatejet – a nyilvántartásba felvett csecsemő (a továbbiakban: beteg) részére – a gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített orvosi rendelvényen (a továbbiakban: vény) rendeli, a kiemelt jogcím feltüntetésével.

(3) A nyilvántartásban az orvosnak fel kell tüntetnie a rendelés okát, a rendelt anyatej mennyiségét és a rendelés keltét, továbbá – amennyiben az anyatejrendelés társadalombiztosítási támogatással történt – a csecsemő társadalombiztosítási azonosító jelét.

(4) *  Az orvos egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti vényen a csecsemő táplálásához a vény kiállítása szerinti naptári hónapra elegendő anyatejet rendel.

(5) *  Az orvos abban az esetben is egy vényen rendeli az anyatejet a csecsemő részére, ha a felírt mennyiséget több anyatejet adományozó személy tudja csak biztosítani.

2. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással rendelt anyatej támogatásának elszámolására

a) az anyatejgyűjtő állomások,

b) a háziorvos, a házi gyermekorvos vagy a körzeti védőnő igazolása alapján az anyatejet adományozó személyek közvetlenül

jogosultak.

(2) Az elszámolási időszak a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig tart.

(3) *  Az (1) bekezdés szerint elszámolásra jogosult az összegző elszámolást az elszámolási időszakot követő 8 napon belül benyújtja az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás esetén a tárgyhavi elszámoláshoz csatolni kell

a) a tárgyhónapban átvett vényeket,

b) a vény alapján a tárgyhónapban átadott anyatej mennyiségét tartalmazó, az (1) bekezdés a) pontja esetén az átvevő, az (1) bekezdés b) pontja esetén az átadó és az átvevő aláírásával hitelesített átvételi nyilatkozatot.

(4a) *  Anyatejet adományozó személyek esetén az 1. § (5) bekezdése értelmében egy vényhez több hitelesített átvételi nyilatkozat is tartozhat.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás esetén az átvételi nyilatkozat érvényességéhez az illetékes háziorvos, házi gyermekorvos vagy a körzeti védőnői szolgálat védőnője által kiadott, a nyilatkozatra rávezetett igazolás szükséges. Igazolás abban az esetben adható, ha az anyatej adományozója a külön jogszabály szerint rávonatkozó közegészségügyi feltételeknek való megfelelését hitelt érdemlően igazolja.

(6) A tárgyhónapra az átvételi nyilatkozatok szerinti mennyiségű anyatej számolható el azzal, hogy az elszámolható mennyiség nem haladhatja meg a tárgyhónapra elszámolásra benyújtott vényen rendelt anyatej mennyiségét.

(6a) *  Anyatejet adományozó személy esetén a tárgyhónapra társadalombiztosítási támogatással rendelt elszámolásra benyújtott anyatej mennyisége nem haladhatja meg a napi 800 millilitert.

(7) *  Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az (1) bekezdés a) pontja esetén a Magyar Államkincstárnak az elszámolás benyújtását követő 5. banki napon adja át. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a támogatás összegét az anyatejet adónak közvetlenül utalja át. * 

(8) A társadalombiztosítási támogatás elszámolásának módjára az (1)–(7) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2002. szeptember 15. napjától kell alkalmazni.