A jogszabály mai napon ( 2024.02.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A rendelet hatálya a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály által meghatározott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésére és a vizsgáztatásra, valamint a névjegyzékbe vételre terjed ki.

2–6. § * 

7. § (1) *  A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékébe vétel díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, az összeg befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(2) A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, annak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) *  A névjegyzékbe vételért a díjat az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–06020015 számú számlájára kell befizetni.

(4) *  A fizetett díj az Építési és Közlekedési Minisztérium saját bevétele, melynek elszámolásánál és nyilvántartásánál az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell betartani.

(5) A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (7) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(6) *  Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

8. § (1) *  A vizsgák díjait a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló rendelet tartalmazza.

(2) A vizsgadíjat a vizsgázó a vizsgát szervező képzőszerv számlájára fizeti be.

(3) *  Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a távolmaradást a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(4) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(5) * 

9. § (1) Ez a rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Parlament és a Tanács a veszélyes áru közúti, vasúti és belvízi szállítási biztonsági tanácsadó minimális vizsgakövetelményeiről szóló, 2000/18/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez * 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vételének díjai

Ft/db
1. Névjegyzékbe vétel alágazatonként 6688
2. Az érvényesség öt évre szóló meghosszabbítása 2299
3. A fellebbezés díja azonos az eljárások I. fokú díjával

2. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez *